of 6 /6
UY BAN NHAN DAN CQNG H O A X A H O I CHU NGHIA VIET NAM TINH SQfN LA Hoc lap - T y do - Hanh phiic' S6: ^0 /KH-UBND San La, ngay thang i nam 2018 KE HOACH To chu-c Thang hanh dong ve an toan, ve sinh lao dong nam 2018 Can cu Luat An toan, ve sinh lao dpng nam 2015; Quy§t dinh so 87/QD- TTg ngay 12/01/2016 cua Thu tudng Chinh phii ve Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng; Thong tu s6 02/2017/TT-BLDTBXH ngay 20/02/2017 cua Bp Lao dpng - Thuong binh va Xa hpi hudng dan to chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng; Thuc hien Ke hoach so 398/KH-BCDTU' ngay 24/01/2018 cua Ban chi dao Trung uong ve Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng. Uy ban nhan dan tinh Son La xay dimg Ke hoach to chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng nam 2018 tren dia ban tinh vdi cac npi dung nhu sau: I. MUG DICH, YEU CAU 1. Mue dich - Thong tin, tuyen truyen sau rpng ve cac bien phap phong ngua, kiem soat cac yeu to nguy hiem, co hai tai noi lam viec nham tao su chuyen bien tich cue ve nhan thuc va y thuc trach nhiem cua cac cap, cac nganh, cac doanh nghiep, ngudi lao dpng trong cong tac cai thien dieu kien lam viec, cham soc sue khde, dam bao an toan tinh mang ngudi lao dpng. - Tiep tuc day manh cong tac thong tin, tuyen truyen trien khai Luat An toan, ve sinh lao dpng va cac van ban hudng dan thi hanh den doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh va ngudi lao dpng. - Thuc day cac doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh trien khai cac chuong trinh hanh dpng, cu the de phong ngira tai nan lao dpng, benh nghe nghiep, xay dung van hda an toan tai noi lam viec, gop phan han che tai nan lao dpng, benh nghe nghiep, dam bao su on dinh va phat trien ben vung trong boat dpng san xuat, kinh doanh. 2. Yeu cau: To chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng nam 2018 dam bao thiet thuc, hieu qua, tranh hinh thirc, lang phi va thu hut dupe su f f •} \ tham gia, phoi hpp cua cac cap, cac nganh, cac to chuc, co quan truyen thong, doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh va ngudi lao dpng tren dia ban tinh. II. CHU DE THANG HANH DQNG N A M 2018 Chu de Thang hanh dpng an toan, ve sinh lao dpng nam 2018: " CAM dong phong ngwa vd kiem sodt cdc yen to nguy hiem, co hai tai nai lam vice de han che tai nan lao dong, benh nghe nghiep". 1

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …sonla.gov.vn/documents/2231556/0/Kế hoạch số 60.KH-UBND.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ... - Td

 • Author
  dangdan

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …sonla.gov.vn/documents/2231556/0/Kế hoạch số...

 • U Y B A N N H A N D A N C Q N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M T I N H SQfN L A Hoc lap - T y do - Hanh phiic'

  S6: ^0 /KH-UBND San La, ngay thang i nam 2018

  K E H O A C H

  To chu-c Thang hanh dong ve an toan, ve sinh lao dong nam 2018

  Can cu Luat A n toan, ve sinh lao dpng nam 2015; Quyt dinh so 87/QD-TTg ngay 12/01/2016 cua Thu tudng Chinh phii ve Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng; Thong tu s6 02/2017/TT-BLDTBXH ngay 20/02/2017 cua Bp Lao dpng - Thuong binh va Xa hpi hudng dan to chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng; Thuc hien Ke hoach so 398/KH-BCDTU' ngay 24/01/2018 cua Ban chi dao Trung uong ve Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng. Uy ban nhan dan tinh Son La xay dimg Ke hoach to chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng nam 2018 tren dia ban tinh vdi cac npi dung nhu sau:

  I . M U G D I C H , Y E U C A U

  1. Mue dich

  - Thong tin, tuyen truyen sau rpng ve cac bien phap phong ngua, kiem soat cac yeu to nguy hiem, co hai tai noi lam viec nham tao su chuyen bien tich cue ve nhan thuc va y thuc trach nhiem cua cac cap, cac nganh, cac doanh nghiep, ngudi lao dpng trong cong tac cai thien dieu kien lam viec, cham soc sue khde, dam bao an toan tinh mang ngudi lao dpng.

  - Tiep tuc day manh cong tac thong tin, tuyen truyen trien khai Luat An toan, ve sinh lao dpng va cac van ban hudng dan thi hanh den doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh va ngudi lao dpng.

  - Thuc day cac doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh trien khai cac chuong trinh hanh dpng, cu the de phong ngira tai nan lao dpng, benh nghe nghiep, xay dung van hda an toan tai noi lam viec, gop phan han che tai nan lao dpng, benh nghe nghiep, dam bao su on dinh va phat trien ben vung trong boat dpng san xuat, kinh doanh.

  2. Yeu cau: To chuc Thang hanh dpng ve an toan, ve sinh lao dpng nam 2018 dam bao thiet thuc, hieu qua, tranh hinh thirc, lang phi va thu hut dupe su

  f f } \

  tham gia, phoi hpp cua cac cap, cac nganh, cac to chuc, co quan truyen thong, doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh va ngudi lao dpng tren dia ban tinh.

  I I . C H U D E T H A N G H A N H D Q N G N A M 2018

  Chu de Thang hanh dpng an toan, ve sinh lao dpng nam 2018: " C A M dong phong ngwa vd kiem sodt cdc yen to nguy hiem, co hai tai nai lam vice de han che tai nan lao dong, benh nghe nghiep".

  1

 • III . THOfI GIAN TO CHlTC VA PHAM VI T R I E N K H A I

  1. Thoi gian to chu-c: Tir ngay 01/5 den ngay 31/5/2018.

  2. Pham vi trien khai: Tren dia ban tinh Son La.

  IV. NOI DUNG HO AT DONG

  1. Cac hoat dong to chirc trong Thang hanh dong ve A T V S L D doi voi CO" quan quan l y nha nu-dc va cac doan the

  a) Cdc hoat dpng truyen thong ve ATVSLD

  - Mua va phat cac tai lieu, thong diep, an pham tuyen truyen chii de, noi dung hoat dong cua Thang hanh dong; tuyen truyen ve Luat ATVSLD.

  - Mua va phat cac tai lieu hudng dan huan luyen A T V S L D phu hop vdi tung nhdm doi tuong, cac hudng dan cu the ve cac quy trinh, ky nang lam viec an toan cho ngudi lao dong.

  - Thong t in truyen thong tren cac phuong tien thong tin dai chung cua dia phuong, treo bang ron, khau hieu ve thuc hien cong tac ATVSLD, thuc thi phap luat ve A T V S L D trong cac co sd san xuat kinh doanh tren dia ban tinh Son La.

  h) Cdc hoat dpng thanh tra, kiem tra ve ATVSLD

  - To chuc cac doan thanh tra, kiem tra theo chuyen nganh ve ATVSLD trong Thang hanh dong ATVSLD.

  - Noi dung thanh tra, kiem tra tap trung vao cac nganh, nghe, ITnh vuc c6 nguy CO rui ro cao ve tai nan lao dong, benh nghe nghiep; viec thuc hien cac quy dinh Luat A T V S L D , cong tac huan luyen ATVSLD; viec su dung, kiem dinh may, thiet hi, vat tu c6 yeu cau nghiem ngat ve A T L D trong cac to chuc, co sd

  F

  san xuat kinh doanh. c) To chirc hoat dpng chuyen de ve ATVSLD co sir tham gia cua danh

  nghiep, ngw&i lao dpng

  - To chuc tu van, mdi chuyen gia xudng huan luyen, ho trg cho doanh nghiep, ngudi lao dong.

  - Hudng dan xay dung npi quy, quy trinh lam viec; hudng dan, tu van cai > F

  thien dieu kien lao dpng trong co sd san xuat kinh doanh. - To chuc kham sue khde, kham benh nghe nghiep cho ngudi lao dpng.

  - Td chuc tham hdi, dpng vien cac nan nhan va gia dinh nan nhan hi tai nan lao dpng, benh nghe nghiep.

  F F

  2. Doi vdi cac doanh nghiep, co sd san xuat, kinh doanh (hpp tac xa, ho gia dinh va nhirng td chdc hoat dong san xuat, kinh doanh).

  Thuc hien cdng tac ATVSLD theo quy dinh phap luat va tap trung vao mot sd npi dung co ban nhu sau:

  2

 • - Xay dimg chuong trinh hanh dpng cu the vd ATVSLD va to chuc trien khai thuc hien trong co sd san xuk kinh doanh.

  - Ra soat, bd sung cac npi qui, qui trinh, bien phap ky thuat lao dpng va phong, chdng chay, nd tai cac bp phan, phan xudng; Tu kiem tra, ra soat, danh gia cac nguy co, rui ro vd ATVSLD doi vdi tung may, thiet hi, vat tu, cac chdt CO ydu cau nghidm ngat vd ATVSLD.

  - Tu kidm tra, ra soat qui dinh vd mdi trudng, thuc hien quan trie mdi trudng ddi vdi khdng khf, nude thai so sanh vdi cac tidu chudn, quy chudn hien hanh dd dam bao mdi trudng lao dpng an toan.

  - Ra soat, xay dung kd hoach va td chuc huin luyen day du cac kidn thuc, ky nang lam vide vide an toan cho cac nhdm ddi tupng can phai huan luyen, ngudi lao dpng theo qui dinh tqi Nghi dinh sd 44/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 ciia Chinh phu quy dinh chi tidt mot sd didu cua Luat ATVSLD vd hoat dpng kidm dinh ky thuat an toan, hudn luyen ATVSLD va quan trdc mdi trudng.

  - Td chuc cac hoat dpng thuc hanh, thao didn xu ly sir cd ky thuat vd ATVSLD; thuc hanh so cap cuu tai nan lao dpng.

  - Phat dpng cac phong trao thi dua, ky giao udc thi dua dam bao ATVSLD trong cac phan xudng, td, dpi; td chuc cac cudc thi, sang kidn cai thien didu kidn lam vide, giam tai nan lao dpng, benh nghd nghiep; tuydn duong, khen thudng cac tap thd, cac nhan cd thanh tich xuat sac trong cdng tac ATVSLD.

  - Td chuc cac hoat dpng tham hdi, dpng vidn cac nan nhan va gia dinh nan nhan hi tai nan lao dpng, benh nghd nghiep; giao luu van hda, van nghd Idng ghep npi dung tuydn truydn vd ATVSLD. . .

  V. C A C HOAT DONG T R I E N KHAI SAU THANG HANH DONG

  1. Duy tr i cac hoat dpng ve ATVSLD theo quy dinh cua phap luat; tidp tuc td chuc cac hoat dpng thdng tin, tuydn truyen, huan luyen vd ATVSLD cho ngudi lao dpng theo chu de, npi dung da dat trong Thang hanh dpng dd tao y thuc, nd nep, thoi quen tuan thu cac qui dinh vd ATVSLD cho ngudi lao dpng.

  2. Tang cudng thuc hien cac bien phap kidm soat, phong ngua cac nguy CO, rui ro vd ATVSLD; hudng dan ngudi lao dpng tu danh gia nguy co rui ro vd ATVSLD trudc khi lam vide va thudng xuydn trong qua trinh lao dpng; td chuc cac hoat dpng cham soc sue khde cho ngudi lao dpng, kham sue khde dinh ky va kham phat hien sdm benh nghe nghiep cho ngudi lao dpng; thudng xuydn kidm tra, cai thien didu kidn lao dpng, quan trac mdi trudng lao dpng va cd cac bien phap khde phuc ngay khi cac didu kidn lao dpng khdng dam bao an toan cho ngudi lao dpng.

  3. Tridn khi thuc hien cac chuong trinh hanh dpng vd ATVSLD theo kd hoach de ra, tiep tuc tridn khai va tdng kdt cac cudc thi, phong trao thi dua ve ATVSLD.

  3

 • 4. T6ng ket, danh gia va bao cao ket qua thuc hien Thang hanh dong ve ATVSLD nam 2018; dd xudt khen thudoig nhirng don v i va ca nhan thuc hien tdt cac hoat dong Thang hanh dong; phd binh don v i , ca nhan lam chua tot hoac chua dat ydu cau.

  VI. KINH PHI THU^C HIEN

  1. Doi vdi CO quan quan ly nha nude: Kinh phi thuc hien tu ngudn ngan sach dia phuong da giao tai Quydt dinh 3389/QD-UBND ngay 10/12/2017 cua UBND tinh Son La.

  2. Ddi vdi cac doanh nghiep, co sd san xui t kinh doanh: Xay dung kd hoach, kinh phi thuc trien khai Thang hanh dong trong kd hoach vd an toan, vd sinh lao dong hdng nam cua doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh.

  VII . TO CHlTC THlTC HIEN

  1. Sd Lao dong - Thirong binh va X a hoi

  - Chu tr i , phdi hpp vdi cac co quan chuydn mdn, cac hdi doan thd cd lidn quan va cac doanh nghiep, co sd san xuat kinh doanh trdn dia ban tinh td chuc, thuc hien trien khai Thang hanh dpng vd an toan, vd sinh lao dpng nam 2018 trdn dia ban tinh Son La.

  - Tong hop, bao cao Bp Lao dpng - Thuong binh va Xa hdi, UBND tinh va kdt qua td chdc Thang hanh dpng vd an toan, vd sinh lao dpng nam 2018; ddng thoi xem xet, tdng hpp trinh Bp Lao dpng - Thuong binh va Xa hdi khen thudng nhung don v i va ca nhan thuc hien tdt cac hoat dpng Thang hanh dpng.

  2. Sd Ke hoach va Dau tir

  Chu tri phdi hop vdi cac sd, ban, nganh lidn quan xay dung kd hoach, long ghep cac ngudn vdn dd thuc hien cd hieu qua Thang hanh ddng vd an toan, vd sinh lao ddng nam 2018.

  3. Sd Tai chinh

  Can cu vao kha nang can ddi ngan sach dia phuong, bd tri ngan sach thuc hien kd hoach td chuc Thang hanh ddng vd an toan, vd sinh lao ddng nam 2018 theo quy dinh cua Luat ngan sach; hudng dan vide giam sat vide su dung kinh phi dung muc dich, hien qua.

  4. Sd Thdng tin va Truyen thdng

  - Chi dao cac co quan bao, dai tuydn truydn rpng rai, kip thoi Thang hanh ddng vd an toan, vd sinh lao ddng thdng qua cac phuong tien truyen thdng dai chiing. Day manh hinh thuc tuydn truydn dd ngudi su dung lao ddng va ngudi lao ddng nang cao nhan thuc vd cdng tac ATVSLD.

  - Can cu vao chuc nang, nhiem vu cua nganh phdi hpp, chi dao va td chuc thuc hien Thang hanh ddng vd ATVSLD thudc ITnh vuc quan ly cua nganh.

  4

 • 5. Cac SO", ban, nganh cua tinh

  Cac sd, ban, nganh can cu vao chuc nang, nhiem vu cua nganh phdi hop vdi cac don v i cd lien quan, tridn khai thuc hien Thang hanh ddng vd an toan, vd sinh lao ddng thudc ITnh vuc quan ly cua sd, ban, nganh.

  6. Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho F t ^

  - Xay dung kd hoach va td chuc thuc hien Thang hanh ddng vd an toan, vd sinh lao ddng trdn dia ban huyen, thanh phd.

  - Bd tri kinh phi thuc hien cac hoat ddng hudng ung Thang hanh ddng vd ATVSLD dam bao hieu qua, phu hop vdi didu kidn ciia dia phuong.

  y\ X X

  7. Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam tinh, Lien doan Lao dong tinh. Hoi Cuu chien binh tinh. Hoi Lien hiep Phu nu tinh, Doan T N C S Ho Chi Minh tinh. Hoi Nong dan tinh. Lien minh cac hop tac xa tinh

  Phdi hop vdi cac nganh, cac cap phd bidn tuydn truydn va tham gia thuc hien Thang hanh ddng ve ATVSLD trong pham vi hoat ddng cua doan thd minh, ddng thai tham gia giam sat vide thuc hien cua cac cap chinh quydn./ : i |

  K T . C H U T I C H : H U T I C H

  Nai nhan:' - Chu tjch UBND tinh; - Cac d/c Pho Chu tich UBND tinh; - UBMTTQ Viet Nam tinh, Lien doan Lao dong tinh, Hoi LHPN tinh, Doan TNCSHCM tinh. Hoi Nong dan tinh. Lien minh cac hop tac xa tinh. Hoi CCB tinh; - Chanh Van phong UBND tinh; - Cac so, ban, nganh; - UBND cac huyen, thanh ph6; -Luu: VT, K G V X . . . . V ? l ^ .

  mm fam Van Thuy