of 24 /24
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM THANH PHO HA TIEN Din lap — To. do —14nh phtic 31/QD-UBND Ha Tien, ngay 14 thong 8 nam 2020 QUYET DINH Ve viec tang danh hieti thi dua va hinh thirc khen thtr&ng cua Chii tich Uy ban nhan din thanh phO nam hoc 2019 - 2020 CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN Can cu Ludt To civic chinh quyen clia phyang ngay 19 thong 6 nam 2015 va Ludt siia doi, bo sung mot so clieu cua Ludt To chic Chinh phi va Ludt To chlk chinh quyen clia phuong ngay 22 thcing 11 nam 2019; Can cir Ludt Thi dua, khen thu-ong ngay 26 thong 11 nam 2003; Ludt sica d 6i, bo sung mat so clieu cua Ludt Thi dua, khen thwang ngay 14 thong 6 nam 2005 va Ludt situ cloi, bo sung mot so clieu cua Ludt Thi dua, khen thu&ng ngay 16 thong 11 nam 2013; Can cu Nghi , dinh 91/2017/ND-CP ngay 31 thong 7 nam 2017 cua Chinh phic quy clinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Thi dua, khen thu.ong; Can cu Thong tu. so 12/2019/TT-BNV ngay 04 thcing 11 nam 2019 cua BO Nai vu quy clinh chi tier thi hanh mot so clieu cua Nghi dinh so 91/2017/ND-CP ngay 31 thong 7 nam 2017 cua Chinh phu quy clinh chi tiet thi hanh mot so clieu crier Ludt Thi dua, khen thicang; Can dr Quyil clinh so 24/2018/QD-UBND ngay 28 thong 12 nam 2018 cua UBND tinh Kien Giang ye viec ban hanh quy clinh cong tic thi dua, khen thudeng tren clia ban tinh Kien Giang; Can cu Quye't dinh so 664/QD-UBND ngay 28 thong 5 nam 2019 , 14. ban hanh Quy dinh ye cong tat. thi dua, khen thicong tren clia ban thanh pho Ha Tien; Xet cle nghi cua H.oi clang Thi dua - Khen thwong thanh pho tai To. trinh so 176/77r-HDTDKT ngay 13 thing 8 nam 2020 ye viec cle nghi ban hanh quyet clinh tang danh hieu thi dua va hinh thiir khen thu.o.ng cua Chic tich UBND thanh pho nam hoc 2019 - 2020. QUYET DINH: Dieu 1. Tang thuerng Danh hieu "Tip the lao d(ing tien tien" , cho 19 tip the; Danh hieu "Lao d(ing tier' tien" cho 471 ca nhan; Danh hieu "Chien si thi dua ca soy" cho 55 ca thin (có danh sach kem theo) da có thanh tich hoan thanh xuit sac nhiem vu nam hoc 2019 - 2020. Dieu 2. Mix thuong thvc hien theo Mijc 2 Chuang VI Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31/7/2017 cua Chinh Dieu 3. Chinh Van phOng HDND - UBND thanh ph& Truimg phang NOi vu thanh ph6, Truang phong Giao duc va Dao too thanh pho, Thu tru&ng cac ca quan,

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM …

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM THANH PHO HA TIEN Din lap — To. do —14nh phtic
31/QD-UBND Ha Tien, ngay 14 thong 8 nam 2020
QUYET DINH Ve viec tang danh hieti thi dua va hinh thirc khen thtr&ng
cua Chii tich Uy ban nhan din thanh phO nam hoc 2019 - 2020
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN
Can cu Ludt To civic chinh quyen clia phyang ngay 19 thong 6 nam 2015 va Ludt siia doi, bo sung mot so clieu cua Ludt To chic Chinh phi va Ludt To chlk chinh quyen clia phuong ngay 22 thcing 11 nam 2019;
Can cir Ludt Thi dua, khen thu-ong ngay 26 thong 11 nam 2003; Ludt sica d 6i, bo sung mat so clieu cua Ludt Thi dua, khen thwang ngay 14 thong 6 nam 2005 va Ludt situ cloi, bo sung mot so clieu cua Ludt Thi dua, khen thu&ng ngay 16 thong 11 nam 2013;
Can cu Nghi ,dinh 91/2017/ND-CP ngay 31 thong 7 nam 2017 cua Chinh phic quy clinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Thi dua, khen thu.ong;
Can cu Thong tu. so 12/2019/TT-BNV ngay 04 thcing 11 nam 2019 cua BO Nai vu quy clinh chi tier thi hanh mot so clieu cua Nghi dinh so 91/2017/ND-CP ngay 31 thong 7 nam 2017 cua Chinh phu quy clinh chi tiet thi hanh mot so clieu crier Ludt Thi dua, khen thicang;
Can dr Quyil clinh so 24/2018/QD-UBND ngay 28 thong 12 nam 2018 cua UBND tinh Kien Giang ye viec ban hanh quy clinh cong tic thi dua, khen thudeng tren clia ban tinh Kien Giang;
Can cu Quye't dinh so 664/QD-UBND ngay 28 thong 5 nam 2019, 14. ban • hanh Quy dinh ye cong tat. thi dua, khen thicong tren clia ban thanh pho Ha Tien;
Xet cle nghi cua H.oi clang Thi dua - Khen thwong thanh pho tai To. trinh so 176/77r-HDTDKT ngay 13 thing 8 nam 2020 ye viec cle nghi ban hanh quyet clinh tang danh hieu thi dua va hinh thiir khen thu.o.ng cua Chic tich UBND thanh pho nam hoc 2019 - 2020.
QUYET DINH:
Dieu 1. Tang thuerng Danh hieu "Tip the lao d(ing tien tien", cho 19 tip the; Danh hieu "Lao d(ing tier' tien" cho 471 ca nhan; Danh hieu "Chien si thi dua ca soy" cho 55 ca thin (có danh sach kem theo) da có thanh tich hoan thanh xuit sac nhiem vu nam hoc 2019 - 2020.
Dieu 2. Mix thuong thvc hien theo Mijc 2 Chuang VI Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31/7/2017 cua Chinh
Dieu 3. Chinh Van phOng HDND - UBND thanh ph& Truimg phang NOi vu thanh ph6, Truang phong Giao duc va Dao too thanh pho, Thu tru&ng cac ca quan,
don vi c6 lien quan va cac tap the, ca nhan c6 ten 6 Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay.
Quyet dinh nay co hieu luc ke tir ngay Nei MO: TICH - Nhu Dieu 3; HU TICH
Luu: VT.
cfiew Nix
tot ' A
4",
(Kern theo Quyet clinh hij ea fr. 3 gay 14 thong 8 nom 2 020 ciia Uy b ;j1° pho Ha Tien)
a) Danh hien "Tip the 1a 46 tien" cho 19 tap the 1. Phong Gide, duc va DA() tao thanh pho HA Tien; 2. Trung tam Gido chic nghe nghip - Gido chic thuong xuyen thAnh ph6 HA Ti8n; 3. Twang Mam non HA Tien, thanh pho HA Tien; 4. Truing Mam non Dong Ho, thAnh ph6 HA Tien; 5. TnrOng Mau gido TO Chau, thanh phi; HA Tien; 6. Trung Mau gido M9 Dirc, thanh pho HA Tien; 7. Truemg Tieu hpc Dong HO, thAnh pho Ha Tien; 8. Truemg Tieu h9c Binh San, thanh ph6 HA Tien; 9. Truing TiL h9c Phao DM 1, thanh ph6 HA Tien; 10. Truing Tieu hpc TO Chau, thanh ph6 HA Tien; 11. Truemg Tieu h9c Thuan Yen, thanh ph6 HA Tien; 12. Truing Tieu h9c M9 Dire, thAnh phi; HA Tien; 13. Truing Trung h9c ca se/ DOng Ho, thAnh phO HA Tien; 14. Truing Trung h9c ca so Binh San, thanh phO HA Ti8n; 15. Truing Trung h9c ca soy TO Chau, thAnh phO HA Tien; 16. Trucemg Trung h9c ca ser Thuan Yen, thanh pho HA Tien; 17. Truing Tieu hpc va Trung h9c ca so Cir Dirt, thanh phi) HA Ti8n; 18. Truemg Tieu h9c va Trung h9c ca s& Phao DAi, thanh phO HA Ti8n; 19. Tnremg Ti8u h9c va Trung h9c ca s& Tien Hai, thAnh pho HA Tien; b) Danh hieu "Lao cling tien tien" cho 449 ca nhan 1. Ong Tran Dung Tri Nhan, Truing phong Gido dkic va DA° tao thanh ph6
HA Ti8n; 2. Ong Nguygn Van Ba, Pho Truang phong Gido chic va DAo tao thanh ph6
HA Tien; 3. Ong Nguygn Canh Lqi, PhO Throng phong NiC vu nguyen Pho truOng
phong Giao dvc va DAD tao thAnh phi; HA Tien; 4. Ong Tian Cong ThAnh, Cong chirc phong Giao chic va Dao tao thAnh ph6
HA Tien; 5. BA Tieu Thi Dieu, Ong chirc phong Gido chic va DA° tao thanh pht) HA Tien; 6. Ong Biti Ng9c Oanh, Cong chirc phong Gido dtic NIA DA° too thAnh ph6
HA Tien; 7. Ong Tran Quik Trung, COng chirc phong Giao dtic va DA° tao thanh phi;
Ha Tien; 8. BA L8 Thi Tuy& Nhung, Cong chirc phong Giao chic va DA() tao thanh phi;
HA Tien; 9. Ong HuSmh Ngpc Quy, Giam d6c trung tam Gido chic nghes nghiep - Gido
chic thuOng xuyen thanh ph6 HA Tien; 10. Ong Truang Cong Van, Pho Gam doc trung tam Gido dtic nghe nghiep -
Giao dvc thuemg xuyen thAnh ph6 HA Tien
4
11. Ong Nguyen Thai San, Vien chat trung tam Giao dpc nghe nghiep - Giao dpc thuan4, xuyen thanh,ph6 HazTie9; •
12. BA Ho Nhu Ngqet, Vien chirc- tiung tam Giao dpc nghe nghiep - Gido dpc thuang xuyen thanh ph6 HA Tien; ,
13. BA To Thi Anh Thu, Vien chile trung tam Giao dpc nghe nghiep - Gido dpc thuang xuyen thanh pho HA Tien;
14. Ong Le Van Thong, Vien chirc trung tam Gido dpc nghe nghiep - Giao dpc thuimg xuyen thanh pho HA Tien;
15. BA Nguygn Phuong Tuang Van, Vien chirc trung tam Gido dpc nghe nghiep - Gido dpc thuang xuyen thanh pho HA Tien;
16. BA Nguyen Thi Tham, Vier' chirc trung tam Giao dpc nghe nghiep - Gido dpc thuang xuyen thanh ph6 Ha Tien;
17. BA Nguygn Thi Huyen, Vien chirc trung tam Giao dpc nghe nghiep - Giao dpc thuang xuyen thanh phi') HA Tien;
18. BA Nguyen Minh Thu, Vien chirc trung tam Giao dpc nghe nghiep - Giao dpc thuang xuyen thanh phO HA Tien;
19. BA VO Thily Trang, Vien chirc trung tam Gido dpc nghe nghiep - Giao dpc thuang xuyen thanh ph6 HA Tien;
20. BA Tnrang Thien Huang, Vien chirc trung tam Gido dpc nghe nghiep - Giao dpc thuang xuyen thanh ph6. HA Tien;
21. Ong Nguyen Minh TuAn, Vien chirc trung tam Gido dpc nghe nghiep - Giao dpc thuang xuyen thanh ph6 HA Tien;
22. BA Cao Thi Tuyet Huang, Hieu truong truang Mam non HA Tien, thanh phO HA Tien;
23. Ba Mong Wong Hanh, Pha Hieu truang twang Mims non HA Tien, thanh ph6' HA Tien;
24. BA Nguign Thi Diem, Giao vien truang Mam non HA Tien, thanh pho HA Tien;
25. BA Tran Thi Giang, Giao vier' twang Mani' non HA Tien, thanh ph6 HA Tien; 26. BA Pham Thi HA, Gido vien twang MAm non HA Tien, thanh ph6 Ha Tien; 27. BA Chung Phpng Nhu ting, Giao vien truang MAin non HA Tien, thanh
phO HA Tien; 28. BA Tran' Thi Kien, Giao vien truang Mam non HA Tien, thanh phO HA Tien;
, 29. BA Nguyen Thi Quyen, Giao vien truang Mam non HA Tien, thanh pho HA Tien;
30. BA Tran Thi My Tien, Giao vien truang Mam non HA Tien, thanh phO Ha Tien; 31. BA Vo Viet Trang, Giao vien truang Mam non HA Tien, thanh pho HA Tien; 32. BA Nguygn Thi Yen, Gido vien twang Mam non HA Tien, thanh ph6' HA Tien; 33. BA Phan Thi Hoai Thu, Giao vien twang Main non Ha Tien, thanh ph6
HA Tien; 34. BA Nguygn Thi Hien, Giao vien trueng MAin non Ha Tien, thanh ph6 HA Tien; 35. BA Pham Thi Dung, Giao vien twang MAm non Ha Tien, thanh ph6 Ha Tien; 36. BA DAo Thi Thiay Ly, Giao vien truang M'am non HA Tien, thanh phO HA Tien; 37. BA Hoang Thi Binh, Gido vien truang M'Am non HA Tien, thanh pho" HA Tien;
5
38. BA Nguy'in Thi Hang Yin, Gido vien truerng MAm non HA Tien, thanh pho HA Tien;
39. BA Doan Thi Thuyen, Giao vien truong MAm non HA lien, thanh pho HA Tien; 40. BA Le Thi HA Thanh, Giao vien truerng Mam non HA lien, thanh pho HA Tien; 41. BA Nguygn Thi Hiin, Gido vien truerng Marn non HA lien, thanh pho HA Tien; 42. BA Nguygn Thi Hanh, Gido vien truong Mam non HA Tien, thAnh pho
HA Tien; 43. BA HuS/nh Thi Soan, Nhan vien truong M'am non HA Tien, thanh pho HA Tien; 44. BA Pham Thi Tam, Nhan vien truerng MAm non HA Tien, thanh pho HA Tien; 45. BA Pham Thi Huang, Nhan vien trueing Marn non HA Tien, thanh pho HA Tien; 46. BA D'Ong Thi Hung, Nhan vien truerng Mam non HA lien, thanh pho HA Tien; 47. BA Nguyen Kiel.' Lien, Nhan vien truerng Mam non HA Tien, thAnh pho
HA Tien; 48. BA Vtrang Thi Hang Tham, Nhan vier' truomg MAm non HA Tien, thanh
pho HA Tien; 49. Ong Tran Quang Vinh, Nhan vien truerng MAm non HA Tien, thanh pho
HA Tien; 50. BA Nguyen Thi Giang, Hieu truong truesng Mam non DOng Ho, thAnh
pho HA Tien; 51. BA Le Thi Thanh Van, Pho Hiiu truong truong MArn non Dong Ho,
thanh pho HA Tien; 52. BA Tran My Tien, Gido vien twang MArn non DOng Ho, thanh pho HA Tien; 53. BA Lam MS, Tien, Giao vier). truong MArn non DOng Ho, thAnh pho HA Tien; 54. BA Dtrang Thi Tuyet Nhi, Gido vien truerng Mam non DOng Ho, thanh
pho HA Tien; 55. BA Dan Thi Hong Phugng, Gido vien twang MAm non Wing Ho, thanh
pho HA Tien; 56. BA va Thi Ly, Giao vien truelng MAm non Wong Ho, thanh pho HA Tien; 57. BA VO Thi Anh, Gido vien truerng MAm non Wing Ho, thanh pho HA Tien; 58. BA Lam Thi Thu Hang, Gido vien truong Mani non DOng HO, thAnh pho
HA Tien; 59. BA To Thi Hanh, Giao vien twang MAm non Ding Ha, thAnh pho HA Tien; 60. BA Nguiin Thi Mai Lan, Nhan vien twang Mam non DOng Ho, thanh
pho HA Tien; 61. Ba Nguyin Thi Luyin, Nhan vien truerng Mam non Dong Ha, thanh pH)
HA Tien; 62. BA Diip M5, Van, Nhan vien truerng Mam non Dong Ho, thanh phi; HA Tien; 63. BA Lam Xuan Thu Thao, Hieu truong truerng Mau giao To Chau, thanh
phi; HA Tien; 64. BA Nguy& Thi Anh Nga, PIK') Hiiu truong true/rig Mau gido To Chau,
thanh pho HA Tien; 65. BA Nguyen Thi Bich Tuyen, Giao vien true:mg Mau gido To Chau, thanh
pho HA Tien; 66. BA Ho Thi TrA, Gido vi en truong Mau gido TO Chau, thanh pho HA Tien;
6
67. BA Nguyin Thi Bach Hue, Giao vien truimg Mau gido TO Chau, thanh phii HA Tien;
68. BA NgO HuYnh Trang, Gido vier' trutmg Mau gido T6 Chau, thAnh ph6 Ha Tien;
69. BA Tear) HuYnh Phuang, Gido vien tnrong Mau gido To Chau, thanh pho HA Tien;
70. BA Le Ng9c Bich, Gido vien truOng Mau gido TO Chau, thAnh ph6 HA Tien; 71. BA arcing Nhi, Gido vien trutmg Mau gido TO Chau, thAnh ph6 HA Tien; 72. BA Van Thi Ni'em, Nhan vien trutrng Mau gido TO Chau, thAnh ph6 HA Tien; 73. BA Van Thi Vui, Nhan vien truerng Mau gido TO Chau, thAnh ph6 HA Tien; 74. BA Doan Thi Phuvng, Hieu tnr6ng truing Mau giao My Dire, thAnh phO
HA Tien; 75. Ba Phan Thi Ng9c Mai, Pho Hieu trtrong tnrong Mau gido MY Dire,
thanh ph6 HA Tien; 76. BA Tran Thi M9 Tam, Gido vien trutmg Mau giao My Dire, thanh pho
HA Ti8n; 77. BA Nguyen Thi Ng9c Loan, Gido vien tnthng Mau gido My Dix, thanh
phO HA Tien; 78. BA Nguyen Thi Ng9c Hanh, Gido vien truemg Mau gido MY Dix, thAnh
phi; HA Tien; 79. BA Tian' Thi Hoa, Giao vien truimg Mau giao My Dim, thanh pho HA Tien; 80. BA Vang Thi LY, Giao vien trutmg Mau giao My Due, thanh ph6 HA Tien; 81. BA Nguygn Thi Kim Loan, Giao vien tnthng Mau gido M9 Dire, thAnh
phiS HA Tien; 82. BA Chau Thi Thanh, Gido vien truirng Mau gido My Mc, thAnh pho HA Tien; 83. BA Vo Thi My Lanh, Nhan vien wrong Mau gido My Dirc, thanh ph6 HA Tien;
, 84. BA Nguygn Thi Thu Wing, Nhan vien trutmg Mau gido Wrc, thanh phO HA Tien;
85. BA Ram Thi Chieu, Nhan vien truong Mau gido My Dirc, thAnh ph6 HA Tien; 86. BA Phu Thi Hau, Nhan vien trueng Mau giao My Dim, thAnh ph.6 HA Tien; 87. BA Lam Thu Trinh, Nhan vien tnreng Mau giao My thAnh ph6 HA Tien; 88. Ong Le Minh Nhgt, Hieu truong tnreng Tieu h9c DOng HO, thanh pho
HA Tien; , 89. BA Nguyen Thi Kieu, PhO Hieu tnthng truerng hoc DOng H6, thAnh
pho HA Tien; 90. BA Doan Thi Chi, Ph6 Hieu true:mg truerng Ti8u h9c Dong Ho, thAnh phi;
HA Tien; 91. BA Pham Thi Giang, Gido vien trtrang Tie'u h9c Dong Ho, thAnh phti HA Tien; 92. BA Phan Thi. Nguyet, Giao vien twang Ti6'u h9c DongsHo, thAnh pho' HA Tien; 93. BA Luu Thi Diem, Giao vien trireng lieu h9c Dong HO, thanh phk,i HA lien; , 94. BA DO' Thi Ng9c Tham, Gido vien tnthng h9c Dong H, thanh pho
HA Tien; 95. BA Hira Thi Thanh Huang, Gido vien tnrong Titu h9c Dong WO, thAnh
phO' HA Tien;
7
96. Ong Duang Phu& Thiet, Gido vien twang Tieu hpc Dong HO, thAnh phO HA Tien;
97. BA Doan Pham BAo Trung, Gido vier' truong Tieu h9c Dong HO, thanh phO HA Tien;
98. Ong Le HoAng Minh, Giao vien truimg Tieu hoc &mg HO, thAnh pha HA Tien; 99. Ong Dinh Xuan Quyet, Gido vien trueng Tieu h9c Dong Ho, thanh phO
HA Tien; 100. Ba Tran Thi Anh Nga, Gido vien true:mg Tieu h9c Dong HO, thanh phO
HA Tien; 101. BA HuYnh Thi Bich Thily, Gido vien truemg Tieu h9c Dong Ho, thanh
phO Ha Tien; 102. BA HA My TO Linh, Giao vien truong Tieu hoc Dong HO, thAnh phO HA Tien; 103. BA Throng Thi HA, Gido vien truong Tieu hoc ?Ong HO, thAnh phO HA Tien; 104. BA Ta Thi Thu Thao, Giao vier' twang Tieu h9c Dieing HO, thanh phO
HA Tien; 105. BA Nguyen Thi Bich Co, Gido vien truemg Tieu h9c Dong Ho, thanh
phO HA Tien; 106. BA HuYnh Thi Huang, Giao vien truong Tieu h9c Dong HO, thAnh phO
HA Tien; 107. BA Nguyen Thi Tien, Giao vien trueng Tieu h9c DOng HO, thanh pH')
HA Tien; 108. BA Doan Thi Nga, Gido vien trtremg Tieu h9c Dong, HO, thAnh pho HA Tien;
, 109. BA Phan Thi Phucmg Mai, Giao vien twang Tieu h9c DOng thAnh pho HA Tien;

112. BA Nguyen Thi Phuang Dung, Gido vien truong Tieu h9c Wong HO, thAnh phO HA Tien;
113. BA Biti Thi An Giang, Giao vien truimg Tieu h9c Dong HO, thAnh phO HA Tien;
114. BA HuYnh Thi Bach Yen, Gido vien truong Tieu h9c DOng HO, thanh phO HA Tien;
115. BA HuYnh Thi Hong Ngan, Gido vien truong Tieu hoc DOng HO, thanh phO HA Tien;
116. BA Tran Bich Thily, Gido vien truemg Tieu h9c Dong Ho, thanh phO HA Tien; 117. BA Le Thanh Thuy, Gido vien truong lieu h9c DOng pO, thAnh phO HA Tien;
, 118. BA Nguyen HA Truc Duyen, Gido vien truimg Tieu h9c DOng HO, thAnh phO HA Tien;
119. BA HO Thi Nguyet, Gido vien truemg Tieu h9c Dong HO, thAnh pho HA Tien; 120. BA NguyL Thi Hue, Gido vien trueng Tieu h9c Dong HO, thanh phO
HA Tien; 121. Ong Duang Dirc Hien, Gido vien trueng Tieu hpc Dong Ho, thAnh phO
HA Tien;
Ông
8
122. BA H6 Thi My Thuan, Gido vien tnrong Ti6u h9c Dong H6, thanh ph6 Ha Tien;
, 123. Ba Tran Thi Phuang Dung, Gido truang Tieu h9c Wing Ho, thanh pho HA Tien;
124. BA Tran. My Linh, Gido vien tru&ngli6u h9c Dong Ho, thanh phO HA Tien; 125. Ba Truing Thi Hi6n, Gido vien truang Ti6u h9c Dong HO, thanh ph6
Ha Tien; 126. BA Pham Thi Thuy Nga, Gido vien tru&ng Tieu h9c Dong HO, thanh
ph6 HA Tien; 127. BA Ha Thi Thuy, Giao vien truing Tieu h9c Dong Ho, thanh Rh6 Ha Tien; 128. BA VO Thi Anh Tuy6t, Gido vien truing Ti6u h9c Dong HO, thanh ph6
Ha Tien; 129. BA Duong Thi Ne, Gido vien truing Ti6u h9c Dong H6, thanh ph6 HA lien; 130. BA Trail MY Lien, Gido vier' truong li6u h9c Dong H6z thanh ph6 HA Tien; 131. Ong Tran Binh San, Gido vien twang Tieu h9c pong Ho, thanh pho HA lien; 132. Ong Tran Minh Hieu, Gido vien truing Tieu h9c Dong HO, thanh ph6
Ha Tien; , 133. BA Nguygn Thi HOng Hoa, Gido vien truing Ti6u h9c DOng H6, thanh
ph6 HA Tien; 134. BA Pham Thi Nga, Nhan vien train Ti6u h9c Dong H6, thanh p‘h6 Ha Tien; 135. BA Ngo Thi My/ Dung, Nhan vier' truing Tieu h9c DOng HO, thanh ph6
HA Tien; 136. BA Nguyen Thi Ngoan, Hi6u tru&ng truing Ti6u h9c Binh San, thanh
ph6 HA Tien; 137. BA Ducmg Bao Tran, Gido vier' twang Tieu h9c Binh San, thanh pho
Ha Tien; , 138. BA Phan Thi Ng9c Gido vien truing Ti6u h9c Binh San, thanh
pho HA Tien; 139. Ba HuYnh Phan Thi Kim Chi, Gido vien truing Ti6u h9c Binh San,
thanh ph6 HA Tien; 140. BA Phan Thi Di6p, Giao vien truang Ti6u hoc Binh San, thanh ph6 Ha Tien; 141. BA Mai Thi Thanh, Giao vien truing Ti6u h9c Binh San, thanh ph6 HA lien; 142. BA Nguign Thi Ng9c Phucmg, Gido vier' tnrOng Ti6u h9c Binh San,
thanh ph6 HA Tien; 143. BA Phan Thi Kim Loan, Gido vier' twang Tieu h9c Binh San, thanh pho
HA Ti8n; 144. BA Kin Thi Bich Li8n, Gido vien tru&ng Tieu h9c Binh San, thanh ph6
HA Tien; 145. BA Pham Thi Phuong, Gido vier' tnr&ng Ti6u h9c Binh San, thanh ph6
HA Tien; 146. BA Chau Kim Muk Gido vien truing 116u h9c Binh San, thanh ph6 HA lien;
, 147. Ong Pham Dinh TuZyng, Gido vien truang Tieu h9c Binh San, thanh phO HA Tien;
148. BA D6 Thi Xuan, Giao vier' twang Tieu h9c Binh San, thanh ph6 HA lien; 149. BA Hoang Thi Tam, Gido vier' truangli6u h9c Binh San, thanh ph6 HA Tien;
9
150. BA Pham Thi Khuyen, Gido vien trueng TiL h9c Binh San, thAnh ph6 Ha Tien;
151. BA Hoang Thi Bich Dung, Gido vien truing Tieu h9c Binh San, thanh ph6 HA Tien;
, 152. BA Nguyen Thi HA Giang, Gido vien truorng h9c Binh San, thanh pho Ha Tien;
153. BA Nguygn Thi Ut, Gido vier' twang TiL hoc Binh San, thAnh ph6 HA Tien; 154. BA Chu Thi Thu Hang, Giao vien truimg Tieu h9c Binh San, thAnh ph6
HA Tien; 155. BA Le Thu DAo, Gido vien tru&ng TiL h9c Binh San, thAnh phO HA Tien; 156. BA Truang Thi Hang, Giao vier' truerng TiL hoc Binh San, thAnh ph6
HA Tien; 157. BA Tran Chi Dinh, Giao vien trueng TiL h9c Binh San, thAnh ph6 HA Tien; 158. BA T&' Phpng Binh, Giao vier' twang Tieu h9c Binh San, thAnh ph6 HA Tien; 159. BA Le Thi My Duyen, Giao vien truing Titu h9c Binh San, thAnh ph6
HA Tien; 160. BA Nguy'L Thi Nhu, Gido vien truong TiL h9c Binh San, thAnh ph6
HA Tien; 161. Ong Nhan Anh Tu, Giao vien truong TiL hoc Binh San, thanh ph6 HA Tien; 162. Ong La Quang Trieu, Giao vien trueng Tieu h9c Binh San, thAnh phi')
HA Tien; 163. BA L6c Binh Thuthig, Gap vien truing Tieu h9c Binh San, thAnh ph6
HA Tien; 164. BA HuYnh Thi Thu Thao, Giao vien trueng Tieu hoc Binh San, thAnh
ph6 HA Tien; 165. BA Do Thi Thoa, Giao vien trithng TiL hoc Binh San, thAnh ph6 HA Tien; 166. BA Phan Kim They, Nhan vien truOng TiL h9c Binh San, thanh ph6 HA Tien; 167. BA Ducmg Thi Kim Thao, Nhan vien true/1g TiL h9c Binh San, thanh
ph6 HA Tien; 168. BA Nguy& Thi Luy6n, Hieu trueng twang Tieu h9c Phao DAi 1, thanh
ph6 HA Tien; 169. BA Giang Thi Q14 Anh, Ph6 Hieu tru&ng tru&ng Tie'u h9c Phao Dai 1,
thanh ph6 HA Tien; 170. BA Nguyen Thi Hang, Gido vien trueng lieu h9c Phao DAi 1, thAnh ph6
HA Tien; , 171. Ong HuSmh Hitu Tam; Gido vien truing Tieu hoc Phao DAi 1, thanh
pho HA Tien; 172. BA Le Thi Nhung, Giao vien truong TILL h9c Phao Dai 1, thAnh ph6 HA Tien; 173. BA Phan Thi Y6n, Giao vien twang Tieu h9c Phao Dai 1, thAnh ph6 HA Tien; 174. BA HuYnh Thi HoAng, Gido vien trueng TiL h9c Phao Dai 1, thAnh
ph6 HA Tien; 175. BA Trinh H6ng Gam, Giao vien trueng TiL h9c Phao DAi 1, thAnh ph6
HA Tien; 176. BA To Kreu Diem, Giao vien trubng TiL h9c Phao Dai 1, thAnh ph6 HA Tien;
157. Ông 158. Ông
10
177. Ong Nguyen Tran Khanh Nhat, Gido vien twang Tieu hpc Phao Dai 1, thanh ph6 HA Tien;
178. BA Ph4m Ng9c Bich, Gido vien truing Tieu h9c Phao Dai 1, thanh ph6 Ha Tien;
179. BA Ng8 Thi Ng9c Ntr, Gido vien truerng Tieu h9c Phao Dai 1, thanh ph6 Ha Tien;
180. BA Duerng Huyen Trang, Gido vier' truing Tieu h9c Phao Dai 1, thanh ph6 Ha Ti8n;
181. BA Ngt1 Thi Lan Chi, Gido vier' truemg Tieu h9c Phao Dal 1, thanh ph6 HA Ti8n;
182. Ong Nguyen HA Triet Duy, Giao vien truing lieu h9c Phao Dai 1, thanh pho Ha Tien;
183. BA Dao Cam Trinh, Nhan vien truing Ti8u h9c Phao Dai 1, thanh pho Ha Tien;
184. Ba HuYnh Ng9c Thu, Nhan vier' truing Tieu h9c Phao Dai 1, thanh pho Ha Tien;
185. BA Nguyen Thi Nga, Nhan vien truing Tieu h9c Phao Dai 1, thanh ph6 Ha Tien;
186. Ong Huynh Tr9ng Nghia, Nhan vien truimg Tieu hpc Phao Dai 1, thanh phii Ha Tien;
187. BA HuYnh Thi Hem, Hieu truing tnremg Tieu h9c To Chau, thanh pho HA Tien;
188. BA Ma Ng9c Thao, Gido vien truemg Tieu h9c TO Chau, thanh ph6 Ha Tien; 189. Ong Nguyen Tien Tuat, Gide' vien truemg Tieu h9c To Chau, thanh pho
Ha Ti8n; 190. BA NO Thi Hucmg, Gido vien truing Tieu h9c To Chau, thanh ph6 Ha Tien; 191. Ong Bai Tan Hoang, Gido vier' truing Tieu h9c To Chau, thanh ph6 Ha Tien; 192. Ba HuYnh Thi 104, Gido vien twang Tieu h9c To, Chau, thanh ph6 Ha lien; 193. Ong Ha Quang Vinh, Giao vien truing Tieu h9c To Chau, thanh ph6
Ha Tien; 194. Ba Truing Thi Kim, Gido vien truerng Tieu hoc To Chau, thanh ph6 Ha Ti8n; 195. Ba T4 Thi Hang, Gido vien truing Tieu h9c TO Chau, thanh ph6 Ha Tien; 196. Ong Li5c Binh LOi, Giao vien tnrerng Tieu hoc TO Chau, thanh ph6 HA Tien; 197. BA Trinh Thi Thuong, Giao vien truing Tieu h9c To Chau, thanh ph6
HA Tien; 198. Ong Truing Quang Tan, Giao vien truerng Tieu h9c To Chau, thanh
ph6 Ha Tien; 199. BA Vo Tran Diem Trinh, Giao vien truing Tieu h9c To Chau, thanh ph6
Ha Tien; 200. BA Tran Thi Kieu Diem, Giao vien truemg lieu h9c To Chau, thanh pho
HA Tien; 201. BA DAo Thi A lien, Giao vien truing Tieu h9c TO Chau, thanh ph6 HA lien; 202. Ong Truing Tan Hung, Gido vien truemg Tieu h9c To Chau, thanh ph6
HA Ti8n; 203. BA Phan Thi Hien, Giao vien tnremg Tieu h9c TO Chau, thanh ph6 Ha Tien;
11
204. Ong DA° Van Cu, Gido vien truemg Ti6u h9c To Chau, thAnh ph6 HA lien; , 205. Ong Duang Van Thong, Nhan vien truang Tieu h9c TO Chau, thAnh
pho HA Tien; 206. BA Ph4m Thi 1-loai, Nhan vien twang TiL hoc To Chau, thAnh ph6 HA Tien; 208. BA Tran Thi Le, HiL truing trueng TiL hoc Thuan Yen, thAnh ph6 HA Tien; 209. Ba Nguy& Thi Lich, PhO HiL truemg truang Tieu h9c Thuan Yen,
thAnh ph6 HA Tien; 210. Ong Dinh H6ng Duy, Gido vien truemg TiL h9c Thuan Yen, thanh ph6
HA Tien; 211. BA Nguy6n Thi H6ng Nhung,
thanh ph6 HA Tien; 212. BA Khuat Thi Thu HiL, Gido
ph6 HA Tien; 213. Ong Nguyen Van H8ng, Gido
ph6 HA Tien; 214. Ba Du Thi HuYnh Lien, Gido
ph6 HA Tien; 215. Ong Trinh Hiru L8c, Gido vien truang TiL h9c Thuan Yen, thAnh ph6
HA Tien; 216. BA Hoang Thi Ha, Giao vien truemg TiL h9c Thuan Yen, thAnh ph6 HA Tien; 217. BA Pham Thi Kim Nhung, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thanh
ph6 Ha Tien; 218. BA Nguy'L Thi Trang, Gido vien truarng TiL h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 219. Be. Tran Thi Thily Trang, Gido vier' truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 220. BA Tran Thi Duemg, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh pho
HA Tien; 221. BA Tran Thi Da Than, Gido vien truong Tieu h9c Thuan Yen, thAnh ph6
HA Tien; 222. Be. Cao Thi Thuang, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh ph8
HA Tien; 223. Ong Pham Huy Th6ng, Gido vien truimg TiL hoc Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 224. Ong Tran H6ng Quang, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 225. Be. Dang Thi Mai Lan, Gido vier). truang TiL h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 226. BA VO Thi Loan, Giao vien truang lieu h9c Thuan Yen, thAnh pho HA lien; 227. BA Pham Xuan Phuang, Gido vien truang Ti6u h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 228. BA Le Thi Kieu Nuang, Gido vien truang Tieu h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 229. BA Tran M5/ Hue Linh, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh
ph6 HA Tien;
12
230. Ong Le Cao Ba Triet, Gido vien truerng Tieu h9c Thuan Yen, thanh ph6 HA Tien;
231. BA Tham Kim Lien, Giao vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thanh phO HA Tien;
232. BA Pham Thi Thuy, Gido vien tnremg Tieu h9c Thuan Yen, thanh ph6 HA Tien;
233. Ong Truong TAn Phat, Gido vier' tnr&ng Tieu h9c Thu4'n Yen, thAnh phO HA Tien;
234. BA Ducmg Thi Ng9c Thao, Gido vien truemg Tieu h9c Thuan Yen, thAnh phO HA Tien;
235. BA TrAn Thi Oanh, Gido vien truong Tieu h9c Thuan Yen, thAnh phO HA Tien;
236. BA LE Thi Si Muoi, Gido vien toeing Tieu h9c Thuan Yen, thAnh ph6 HA Tien;
237. BA Nguyen Thi Bich Tuyen, Giao vien truong Tieu h9c Thuan Yen, thanh phO HA Tien;
238. Ong Duang Qu5r Du, Gido vien tnxerng Tieu h9c Thuan YEn, thanh phO HA Tien;
239. BA D6 Thi Mai, Nhan vien tnrOng Tieu hoc Thuan Yen, thAnh ph6 HA Tien; , 240. Ong Pham Thanh Dan, HiEu truong truong Tieu h9c Dirc, thanh
phO HA Tien; 241. BA Le Thi HuE, Pho HiEu truerng truong Tieu h9c My Dire, thAnh phO
HA Tien; 242. BA Nguyen Nguyen Thiiy Phuang, Gido vien truong lieu h9c M"yr
thanh phO HA Tien; 243. BA Ho Thi Song, Gido vien truerng Tieu h9c My Dire, thAnh phO HA Tien; 244. BA Pham Thi Dung, Gido vien trueng Tieu h9c My Dire, thanh ph6 HA Tien; 245. BA Ngo Ng9c Tien, Giao vier' truong Tieu h9c My Dirc, thanh ph6 Ha Tien; 246. BA Le Thi Tuyet Thu, Gido vien truerng Tieu h9c My Due, thanh phO
HA Tien; 247. BA Luu Kim Tuoi, Gido vien truemg Tieu h9c My Duc, thAnh pho HA Tien; 248. BA TrAn Thi DAi Trang, Gido vien truong Tieu hoc My Dirc, thanh phO
HA Tien; 249. BA Chau Thi Tiet, Gido vial twang Tieu h9c My Due, thAnh phOHA lien; 250. BA Tran Thi HOa, Giao vien truerng Tieu h9c My Dirc, thanh pho HA Tien; 251. Ong Le Qu6c Tin, Giao vien truimg lieu h9c My Dirc, thAnh phO HA Tien; 252. BA Do Thi Ligu, Gido vien truong Tieu h9c N457 Duc, thAnh phO HA Tien; 253. BA Danh Kim My, Gido vien twang lieu hpc My Dirc, thAnh phO HA lien; 254. BA Le Thi Hanh, Gido vien truang Tieu h9c 1‘45/- Dirc, thAnh pho HA Tien; 255. BA TrAn Thi Anh Thuy, Gide) vier' truemg Tieu h9c My Dirc, thAnh phO
HA Tien; 256. Ong Chau Quanh Na, Gido vien tnremg lieu h9c My Dirc, thanh phO
HA Tien; 257. Ong HuSrnh Van Ky, Gido vien truerng Tieu h9c My Dire, thanh ph6 HA lien; 258. BA TrAn Thi Thuy, Giao vien truerng Tieu hoc My Dire, thAnh ph6 HA Tien;
13
259. BA Nguy& Thi Thuang, Gido vien truong Ti6u hoc My Dire, thAnh pha HA Tien;
260. BA Luang Thi Thily Linh, Gido vien truOng TiL hoc MY Dim, thAnh pha HA Tien;
261. Ong HoAng Mirth Trung, Giao vien truOng TiL h9c MY Dire, thanh pha HA Tien;
262. BA Phan Thi Thiry Giang, Gido vien truOng Tie'u h9c MY Dire, thanh pha HA Tien;
263. BA Nguy6n Thily Diem, Gido vien truong Tie.0 hoc My D*c, thanh pha HA Tien;
264. Ong Biri Tan Vi4, Gido vien truOng Ti6u hoc My arc, thanh pha HA Tien; 265. BA Le Thi QuY, Nhan vien truOng lieu hoc MY,Dirc, thAnh phO HA Tien; 266. BA Cao Thi Bich Van, Nhan vien truong Tieu h9c My Dire, thAnh pha
HA Tien; 267. BA Thi Kim Nghiern, Nhan vien truOng Tie'u h9c My Dim, thAnh pho
HA Tien; 268. BA Le Thi Thu Hang, Hieu truOng truOng Trung h9c co so Dong Ha,
thanh phifi HA Tien; 269. BA Lam Thanh Thuy, PhO Hieu truOng truOng Trung h9c co s& DOng
Ho, thanh pha HA Tien; 270. Ong Phan }Ring CuOng, Gido vien truOng Trung h9c co so Dong Ho,
thAnh pha HA Tien; 271. BA Pharn Thuy Anh Dao, Gido vien truong Trung h9c co sa DOng Ho,
thAnh phO HA Tien; 272. BA Tran Thi Xuan Tho, Giao vien truOng Trung h9c co sot Dong Ho,
thanh pha HA Tien; 273. BA Nguyen Thi Thily Tien, Giao vien truOng Trung h9c ca so Dong Ho,
thanh pha HA Tien; 274. BA Tran Thi Yen, Gido vien truong Trung hoc co s& DOng Ho, thAnh
pha HA Tien; 275. BA Tran Thi Kim Cham, Gido vien truOng Trung h9c co so Dong Ho,
thanh pha HA Tien; 276. Ong HuYnh Van Banh, Gido vier' truOng Trung h9c co so Dong Ho,
thanh pha HA Tien; 277. BA Nguygn Thi Thin, Giao vien truong Trung h9c co sot Dong
thanh pha HA Tien; 278. BA Ho Thi Xuan Hang, Giao vien truOng Trung h9c co s& Dong Ho,
thanh pha HA Tien;
Ho, 279. BA Nguygn Thi Kien Giang, Gido vier' truong Trung h9c ca s& Dong
Ho, thanh phO HA Tien; 280. BA Tir Thi Wing Phugng, Giao vien truong Trung hoc co so Wong Ho,
thanh pha HA Tien; , 281. BA Tir Thi Nhuan, Gido vien truOng Trung h9c co sot Dong Ho, thAnh
pho HA Tien;
14
282. Ba HO Thi Ng9c Linh, Giao vien truemg Trung h9c ca s& Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
283. BA Le Thi Thu Hoai, Giao vien twang Trung h9c ca sec DOng Ho, thanh ph6 HA Tien;
284. BA Nguygn Thi Cam TA, Giao vien truemg Trung h9c ca sO Wong HO, thanh ph6 HA Tien;
285. BA LO Than Xuan Huang, Gido vien tithing Trung h9c ca so Dong thanh phO HA Tien; ,
286. BA 1,5 HOng Ng9c, Giao vien tnrang Trung h9c ca so, DOng HO, thanh ph6 HA Tien;
287. BA Nguygn Thai Ng9c Han, Giao vien truing Trung h9c ca soy DOng HO, thanh pho HA Tien;
288. BA V6 Thi Le, Gido vien truemg Trung h9c ca soy DOng Ho, thanh ph6 HA Tien;
289. Ba Bui Ai Linh, Giao vier' truemg Trung h9c ca ser DOng HO, thanh ph6 HA Ti8n;
290. BA Ltru Thi Be Ba, Giao vien trueng Trung h9c ca se( DOng Ho, thanh ph6 HA Tien;
291. BA Bill Thi Thuan, Gido vien truerng Trung h9c ca sof Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
292. BA Dinh Thi Tu Anh, Gido vien tnrOng Trung h9c ca set Dong Ho, thanh ph6 HA Tien;
293. BA Hua My Huang, Gido vien tnrang Trung h9c ca sec DOng HO, thanh ph6 HA Tien;
294. Ong Nguygn Minh Quan, Giao vien truing Trung h9c ca so Wing HO, thanh ph6 HA Tien;
295. Ong Nguygn HA Vi6't Duy, Giao vien truemg Trung h9c ca soy Dong HO, thanh pith' HA Tien;
296. Ong Pham An Bien, Gido vien twang Trung h9c ca se( DOng HO, thAnh ph6 HA Tien;
297. Ba Dao Thi Ha, Gido vien truemg Trung h9c ca ser Dong Ho, thanh ph6 HA Tien;
298. BA WI Thi My Hanh, Giao vien truorng Trung h9c ca sec Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
299. Ong Iran Thin Tuan, Giao vien truang Trung h9c ca ses [Xing HO, thAnh ph6 HA Tien;
300. Ong NgO Van Rieng, Giao vien truing Trung h9c ca ser Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
301. Ong Tran Lam Dang Khoa, Gido vien truemg Trung h9c ca so DOng HO, thanh ph6 HA Tien;
302. Ong Tian Duc Bao, Giao vien truomg Trung h9c ca soy Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
303. Ong Phan Hoang Long, Giao vien truOng Trung h9c ca so Dong HO, thanh ph6 HA Tien;
15
304. Ong Nguy6n Thanh Nghiem, Gido vier' truong Trung hoc co sa DOng H6, thanh ph6 Ha Tien;
305. BA Bui Thanh Thao, Gido vien truerng Trung h9c ca ser DOng Ho, thanh phO Ha Tien;
306. BA Danh Thi Ng9c Xinh, Gido vien truong Trung hoc co s& DOng thanh ph6 Ha Tien;
307. BA Le Thu Hau, Nhan vien truong Trung h9c co so DOng H6, thanh ph6‘ HA Tien;
308. BA Le Thi Thu, Hieu truerng twang Trung h9c ca so. Binh San, thanh ph6 Ha Tien;
309. Ong Lu Anh Lap, Ph6 Hieu truong truong Trung h9c ca s& Binh San, thanh pH') Ha Tien;
310. BA Ta Cam Chau, Gido vien truong Trung h9c co kr Binh San, thank ph6 Ha Tien;
311. BA Dao Thi Hue, Gido vien truong Trung h9c ca so Binh San, thanh pha HA Tien;
312. Ong Nguygn Van Hung, Gido vien truong Trung h9c co. so. Binh San, thanh ph6 HA Tien;
313. Ong Ngo Thanh Wing, Gido vien truong Trung h9c ca so' Binh San, thanh ph6 HA Tien;
314. Ba Ha Dozing Thfly Tien, Gido vien truong Trung h9c co kr Binh San, thanh ph6 Ha Tien;
315. BA HuSmh Thi Thi8n L5f, Gido vien truerng Trung h9c ca so Binh San, thanh phO HA Tien;
316. Ong Nguygn Phuac Nhan, Gido vien truong Trung h9c co so Binh San, thanh phO HA Tien;
317. BA Chau Hoang Trang, Giao vien truong Trung hoc Ca sec Binh San, thanh phO Ha Tien;
318. Ong BUi Van Hujrnh, Gido vien truong Trung hoc co ser Binh San, thanh phO Ha Tien;
319. Ong Pham Tr9ng Hau, Gido vier' truong Trung h9c ca sa Binh San, thanh phO HA Tien;
320. BA Chung Thi Thanh Thuy, Gido vien truong Trung h9c ca sor Binh San, thanh ph6 HA Tien;
321. Ba HuSrnh Thi Ng9c Thanh, Gido vien toeing Trung h9c co so' Binh San, thanh pho Ha Tien;
322. BA Tran Hoang Yen, Giao vien truong Trung h9c ca so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
323. BA Le Thanh Huyen, Giao vien truong Trung hoc ca ser Binh San, thanh ph6 Ha Tien;
324. Ba Le Thanh ThUy, Gido vier' truong Trung h9c ca ser Binh San, thanh ph6 Ha Tien;
325. Ba Nguygn Thi Qujmh Trang, Gido vien truong Trung h9c co so Binh San, thanh ph6‘ Ha Tien;
16
326. Ong VO Quang HA, Gido vier/ tnrOng Trung h9c co so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
327. BA Nguyen Thi Thu, Gido vien trueing Trung h9c ca so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
328. BA Nguytn Xuan Lan, Gido vien truemg Trung h9c ca sor Binh San, thAnh ph6 HA Tien;
329. Ong Nguytn Titn Phi, Gido vien truemg Trung h9c ca soy Binh San, thAnh phO HA Tien;
330. Ong T6ng Binh Nguyen Thily, Gido vien truemg Trung h9c ca so Binh San, thanh pho HA Tien;
331. BA 13.6 Thi Thiiy Giang, Gido vien truang Trung h9c cc; so Binh San, thAnh ph6 HA Tien;
332. BA Nguytn Thi Chi, Gido vien truerng Trung h9c ca so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
333. Ong HuSrnh HoAng Giang, Giao vien truOng Trung h9c ca s& Binh San, thanh ph6 HA Tien;
334. Ong VO HoAng Phtlc, Gido vien truemg Trung h9c ca so Binh San, thanh pha HA Tien;
335. Ong Tran Him Phtrac, Gido vien truemg Trung h9c ca so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
336. BA Biii Thi Cam CU, Nhan vier/ tnrerng Trung h9c ca so Binh San, thAnh ph6 HA Tien;
337. BA VO Thi Vi, Nhan vien truOng Trung h9c ca so Binh San, thanh pha HA Tien;
338. Ong 14 Thanh Himg, Nhan vien truemg Trung h9c ca so Binh San, thAnh ph6 HA Tien;
339. BA Doan PhIrcmg Thao, Nhan vier./ truemg Trung h9c co. so Binh San, thanh ph6 HA Tien;
340. Ong Phung Thanh Phong, Hitu truemg true:mg Trung h9c co. sec TO Chau, thanh,,pho HA Tien;
341. Ong Nguyen Quan, Ph6 Hitu truong truemg Trung h9c ca se! TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
342. Ong Duang Dinh Hitn, Gido vien truemg Trung h9c ca so To Chau, thanh ph6 HA Tien;
343. BA Nguyen Thi H6ng Tram, Gido vien truemg Trung h9c ca sor TO Chau, thAnhph6 HA Tien;
344. Ong Pham Van Be Tu, Gido vien tru&ng Trung h9c Ca so TO Chau, thAnh ph6 HA Tien;
345. BA Trucmg Thi Huemg, Gido vien truemg Trung h9c ca so TO Chau, thAnh ph6 HA Tien;
346. BA Tran Thi Loan, Gido vien truemg Trung h9c ca so TO Chau, thAnh ph6 HA Tien;
347. Ong Tran Dinh Hung, Gido vien truOng Trung h9c co so TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
17
348. Ba Nguy6n Thi DOng, Gido vien truong Trung h9c ca so TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
349. 349. Ong Tran Hiru Dinh, Gido vien truerng Trung h9c ca sot TO Chau, thanh pho HA Tien;
350. BA Trinh Thi My Hua, Gido vien truotng Trung h9c ca so TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
351. BA Nguyen Thi Toan, Gido vien truong Trung h9c ca s& TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
352. Ong HuYnh Dinh Phi, Gido vien truong Trung h9c ca sot To Chau, thanh ph6 HA Tien;
353. BA Mai Thi Thanh Trang, Gido vien truong Trung h9c ca sot To Chau, thanh pha HA Tien;
354. BA Vu Thi Huang, Gido vien truong Trung h9c ca sot TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
355. BA Pham Phuang Thpy, Gido vien truong Trung h9c ca so TO Chau, thanh ph6 Ha Tien;
356. Ong Truang Minh Phuang, Giao vien truang Trung h9c ca sot TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
357. Ba Nguygn Ng9c Ta, Nhan vien truimg Trung h9c ca so TO Chau, thanh ph6 HA Tien;
358. Ong D'Ong Xuan San, Hieu twang tnrOng Trung hpc ca so Than Yen, thanh ph6 Ha Tien;
359. Ong Nguygn Van TAn, PhO Hieu truong truong Trung h9c ca sot Than Yen, thanh pho HA Tien;
, 360. BA Le Kim Thoa, Gido vien truong Trung h9c ca sotThu4n Yen, thanh pito HA Tien;
361. BA Chau Thi Tuy6t Xuan, Gido vien truong Trung hoc ca sot Thu4n Yen, thanh ph6 HA Tien;
362. BA TrAn Thi Nham, Gido vier) tnrarng Trung hoc ca so Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
363. Ong Nguy& Van Himg, Giao vien truong Trung hpc ca so Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
364. BA TrAn Thi Kim Phung, Giao vien tnrOng Trung h9c cot sot Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
365. BA Doan Thi WM, Giao vien tnrOng Trung h9c ca sor Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
366. BA Nguyen Thi Hoai, Gido vien twang Trung h9c ca s& Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
367. Ba HuYnh Thi Cam Nguyen, Gido vien truong Trung h9c co sot Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
368. BA Nhan Thi My Nu, Gido vien truong Trung hoc ca ser Than Yen, thanh ph6 HA Tien;
369. Ong Iran Trung Kien, Giao vien tru&ng Trung hoc ca sot Than Yen, thanh ph6 HA Ti8n;
18
, 370. BA TrAn Thi Giao vien truing Trung h9c co sir Thu4r1 Yen, thanh pith HA Tien;
371. BA Tran Thi Kieu My, Giao vien truOng Trung h9c co so Thu'4n Yen, thanh ph"O Ha Tien;
372. BA Nguyin Thi Kim, Gido vien truing Trung h9c co se/ Thu4n Yen, thAnh ph6. HA Tien;
373. BA DArn Thi Thuy, Gido vien truemg Trung h9c ca sec Thu4n Yen, thanh pha HA Tien;
374. BA Nguyen Phan). Minh Phuang, Nhan vien truing Trung h9c ca sec Thu4n Yen, thanh phO HA Tien;
375. BA Tran Thi Ng9c Lan, Nhan vien tr.rOng Trung h9c ca se' Thu4n Yen, thanh phi.; HA Tien;
376. BA Le Thi Trang, Nhan vien truing Trung h9c co so Thu4n Yen, thanh ph6 HA Tien;
377. BA WI Thi Thu Hoai, Hieu truing truing Trung h9c co so My Dim, thanh phO Ha Tien;
378. BA Vo HoAng Thanh Ai, PhO Hieu truOng truemg Trung h9c cc( sc./ my Duc, thanh 06 HA Tien;
379. Ong Lam Van Diem, Giao vien truing Trung h9c ca sir My Duc, thanh phii HA Tien;
380. Ong Le Van Hi6u, Gido vien truOng Trung h9c ca so My Duc, thanh phO HA Ti8n;
381. Ong Si Rat Mas Ni, Giao vien truing Trung hoc co sir 1\457 Duc, thanh phO HA Tien;
382. BA Tnrcmg Thi Tit Quyen, Giao vien truOng Trung h9c co sir My Duc, thanh phiti HA Tien;
383. Ong Vu Van Se, Gido vier' truing Trung h9c ca se/ MY Dire, thanh ph6 HA Tien;
384. Ong Danh Tan, Gido vien truOng Trung h9c co se:( My Dim, thanh pha HA Tien;
385. BA Duang Thi Thu Thanh, Gido vien truing Trung h9c co sec My Dix, thanh pile') HA Tien;
386. Ong Phan Van Thanh, Gido vien truOng Trung h9c ca sec my Dix, thAnh phli HA Tien;
387. BA DA() Thi HCing Theu, Giao vien truOng Trung h9c ca se( My Duc, thanh ph6' HA Tien;
388. BA Luu Thi Thity Vy, Gido vien truOng Trung h9c ca sir My Derc, thanh ph6 HA Tien;
389. BA Nguyen Thi Xuan, Gido vien truOng Trung hoc ca so My Dirc, thanh phi') HA Tien;
390. Ong Ta QuOc Tien, Gido vien truing Trung hpc ca sic My Due, thanh phi; HA Tien;
391. Ong Nguyen Van Truomg, Giao vien truOng Trung hoc ca sO my Dim, thanh ph6 HA Tien;
19
, 392. Ong Nhan Anh HAo, Gido vien truong Trung h9c ca so MY Dirc, thAnh pho HA Tien;
393. BA Nguyen Thi Pha, Gido vien truong Trung h9c ca so My Dirc, thanh pho HA Tien;
394. BA KhOng Thi Kim Hieu, Gido vien truOng Trung h9c ca so My Dim, thanh phO Ha Tien;
395. BA NO Thi ThUy Dung, Nhan vien truemg Trung h9c ca so My Dim, thanh phli HA Tien;
396. BA Phan Thi Phucmg Thao, Nhan vien truong Trung hoc ca so My Dim, thAnh phO' HA Tien;
397. Ong Nguygn Thanh Phong, Hieu truong truing Tieu h9c va Trung hoc ca so. Phao DAi, thanh phO HA Tien;
398. Ong Nguyen Tua'n Giang, Ph6 Hieu truong truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao DAL thAnh phO HA Tien;
399. BA Au Thi Thanh HA, PhO Hieu truong truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh pho HA Tien;
400. BA HuSrnh Thi My Huang, Giao vier' truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao DAi, thAnh phO HA Tien;
401. Ong Nguyen Quang Vinh, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh phO HA Tien;
402. BA Khong Thi Kim Loan, Giao vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh ph6 HA Tien;
403. BA TrAn Thi MOng Thuy, Gido vien truong Tieu h9c va. Trung hoc ca so Phao Dai, thAnh 016 HA Tien;
404. BA HO Thi Xuyen, Gido vier' truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh phO HA Tien;
405. BA To Thi Duang Lan, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thAnh ph'6 HA Tien;
406. BA Nguy6n Viet Thily, Gido vien truerng Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh pho HA Tien;
407. BA NguyZn Thi TrUc Ly, GAD vien truong Tieu h9c NIA Trung h9c ccr so Phao Dai, thanh phO HA Tien;
408. BA Tran Ng9c Dung, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao DAL thAnh pith HA Tien;
409. BA Tran Thi Le Hien, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thAnh phO HA Tien;
410. Ong HuSinh Tan Hoanh, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thAnh pho HA Tien;
411. BA Le Ng9c Huang, Gide, vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao Dai, thanh pho HA Tien;
412. BA HO Thi Kim Ba, Gido vien truing Tieu h9c va Trung h9c co so Phao DAi, thAnh phO HA Tien;
413. Ong Ly Chau, Gido vier' truong Tieu h9c va Trung hoc ca so Phao Dai, thAnh phO HA Tien;
20
414. BA HA Thi Bich Phugng, Gido vien truZyng TiL h9c va Trung h9c ca soy Phao Dai, thanh ph6 HA Tien;
415. BA Tran Wing Loan, Gido vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca se's Phao Dai, thanh ph6 HA Tien;
416. Ong Trinh Xuan Tam, Gide, vien truang Tieu h9c va Trung hoc ca soy Phio Dai, thanh ph6 HA Tien;
417. Ong Tr'an HoAng Dung, Gido vien truang Tie'u h9c va Trung h9c ca ser Phao DAL thAnh ph6 HA Tien;
418. BA WI Thi Dinh, Gido vien tnrong Tieu hoc N/A Trung h9c ca ser Mao DAL thanh ph6 HA Tien;
419. BA HoAng Thi Hai, Gido vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca sor Phao DAL thanh pha HA Tien;
420. BA Le Thi Nhan, Gido vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca ser Phao DAL thanh ph6 HA Tien;
421. BA Phan Thi LAnh, Giao vien truerng Ti6'uh9c Nth Trung h9c ca soy Mao DAL thAnh ph6 HA Tien;
422. BA Thi Hong Phan, Gido vier' truang TiL h9c va Trung h9c ca soy Phao DAL thanh ph6 HA Tien;
423. BA Ho Thi Thuang, Gido vien truang Ti'L h9c va Trung h9c ca ser Phao DAL thAnh pha Ha Tien;
424. Ong Lai HoAng Phong, Gido vien truerng TiL h9c va Trung h9c ca set Phao DAL thanh ph6 HA Tien;
425. Ong Nguygn Van Chau, Gido vien tnrong TiL h9c va Trung h9c ca soy Phao Dai, thAnh ph6 HA Tien;
426. BA Le Thi Soa, Giao vien tnrong TiL h9c va Trung hoc ca ser Phao DAL thAnh ph6 HA Tien;
427. Ong Le Van Trung, Gido vien truang TiL h9c va Trung hoc ca soy Phao DAL thAnh ph6 HA Tien;
428. Ong Tr411 Dinh San, Ciao vien truang Tieu h9c va Trung hpc ca ser Phao DAL thAnh ph6 HA Tien;
429. BA Kier' Thi Liem, Nhan vien truang Tieu h9c NIA Trung h9c ca soy Phao DAL thanh ph6 HA Tien;
430. BA Thai Hoang Ngoc Diep, Nhan vien truerng TiL hoc va Trung h9c ca ser Phao DAL thAnh ph6 HA Tien;
431. BA Bui Thi Tuyet, Nhan vien tnremg Tieu h9c va Trung h9c ca so Phao DAL thanh ph6 HA Tien;
432. Ong Trinh Huu Thanh, Hi41 truang true/rig Tieu hoc va Trung h9c ca so Cu Dirt, thanh ph6 HA Tien;
433. Ong Phi mg Van Nguyen, Pho Hieu truerng truang TiL h9c NIA Trung hpc ca ser Cu Dirt, thanh ph6 HA Tien;
434. Ong HuYnh Van Tuai, Gido vien truang TiL h9c va Trung h9c ca sa Cir Dirt, thanh ph6 HA Tien;
435. Ong Ta Thanh Cueng, Giao vien truang TiL h9c va Trung h9c ca soy Cu Dirt, thanh ph6 HA Tien;
21
436. Ong NguyEn Duy Tang, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c co. so Cu Dirt, thanh phe; Ha Tien;
437. Ong NguyEn Thanh Cao, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c co so. Cu Dirt, thanh phO HA Tien;
438. Ba Mai Thi Thiem, Gido vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca se). Cr Dirt, thanh pho Ha Tien;
439. Ba Trtrang Kim Chi, Gido vier) truang TiEu h9c va Trung h9c ca so. Cir Dirt, thanh Rho Ha Ti8n;
440. Ong VO Thanh Tien, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c co. so. Cu Dirt, thanh Rho Ha Tien;
441. Ong Tran Lien Tpc, Giao vien twang TiEu h9c va Trung h9c co so. Cu Dirt, thanh pito Ha Tien;
442. Ba Ly Thi Thu Ngan, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c co sa Cir Dirt, thanh phO Ha Tien;
443. Ong Danh Hanh, Giao vien truang TiEu hoc va Trung h9c ca sa Cir Dirt, thanh Rhe"). Ha Tien;
444. Ong Vii Van Huang, Giao vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca so. Cu Dirt, thanh phO Ha Tien;
445. Ba Dip Thiiy Phtrang, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c ca so. Cir Dirt, thanh ph6 Ha Tien;
446. Ong Nguygn Van Nhi, Gido vien truang TiEu h9c va Trung h9c ca so. Cu Dirt, thanh pH') Ha Tien;
447. BA Danh Ng9c Thiiy, Giao vien truang TiEu h9c va Trung h9c ca sa Cu Dirt, thanh ph"O Ha Tien;
448. Ong Danh Hieu, Giao vien truang TiEu hoc va Trung hoc ca soy Cu Dirt, thanh ph4') Ha Tien;
449. Ong Ltru \Filth Sr, Giao vien tnrang TiEu h9c va Trung h9c ca so Cu Dirt, thanh Rht) Ha Tien;
450. Ong Hinh Van HiEn, Nhan vien truang TiEu h9c va Trung h9c co sa Cu Dirt, thanh RhO Ha Tien;
451. Ong D8 Quang Bien, HiEu truang truang TiEu h9c va Trung h9c ca se( Tien Hai, thanh pha Ha Tien;
452. Ong Quan Thanh Thang, PhO HiEu truemg twang TiEu h9c va Trung h9c ca so. Tien Hai, thanh pht) Ha Tien;
453. Ba Dinh Thi Ngoan, Giao vien truang Tieu h9c va Trung hoc co. SO Tien Hai, thanh phO Ha Tien;
454. BA Ton Thi Thi y, Giao vien twang Tieu h9c va Trung h9c ca sa Tien Hai, thanh phi') Ha Tien;
455. BA NguyEn Thi Sao Ly, Gido vien truing TiEu h9c va Trung h9c ca so Tien Hai, thanh pito Ha Tien;
456. Ba Nguygn Thi Huang, Gido vien truing TiEu h9c va Trung hoc ca sa Tien Hai, thanh pho Ha Tien;
457. Ba Thi Ngoc Yen, Gido vien truang Tieu h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh pht) Ha Tien;
22
458. BA Vo Thi Thiuy Kieu, Gido vien tru&ng Tieu h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
459. BA Tran Nguyen Tucm' g Vy, Gide, vien tnrierng Tieu h9c va Trung h9c ca ser Tien Hai, thanh phO Ha Tien;
460. Ong Nguy& Van Phirang, Gido vien trtrong Tieu h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
461. Ong Chau Van Nam, Grid() vien truOng Tie'u h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
462. Ong Danh Chanh Tha, Gido vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca sof Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
463. Ong D6ng Thai Binh, Gido vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca so Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
464. BA Trail Thi Hoa, Gido vien truOng Tieu hoc va Trung h9c ca so. Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
465. Ong Dinh Van Ngan, Gido vier' truOng Tieu h9c va Trung h9c ca so. Tien Hai, thanh phO Ha Tien;
466. BA Phom Thi Gai, Gido vien truing Tieu hoc va Trung h9c ca sor Tien Hai, thanh pha Ha Tien;
467. Ong Bai Xuan Chien, Gido vien truong Tieu h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
468. Ong LOc Binh Tai, Gido vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca soy Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
469. Ong Le Van Chi COng, Gide' vier' truOng Tieu h9c va Trung h9c ca ser Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien;
470. BA va Thi Thanh Giang, Nhan vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca so Tien Hai, thanh ph6 HA Tien;
471. BA Bin Thi Bich Hong, Nhan vien truOng Tieu h9c va Trung h9c ca sor Tien Hai, thanh ph6 Ha Tien.
c) Danh hieu "Chien si thi dua so." cho 55 ca nhan , 1. Ong TrAn Dung Tri Nhan, Pho TruOng phong Giao va Dao too thanh
pho HA Tien; 2. Ong Nguygn Van Ba, Pilo Tnthrig phOng Gido dkic va Dao tao thanh ph6
Ha Tien; 3. Ong Tian Cong Thanh, Cong chirc phong Gido chic va Dao tao thanh ph6
Ha Tien; 4. Ong Bui Ngoc Oanh, Cong chirc phong Giao chic va Dao too thAnh ph6 Ha Tien; 5. Ong Tran Quoc Trung, COng chirc phOng Gido chic va Dao tao thanh ph6
Ha Tien; 6. Ong HuSrnh Ng9c Qu5/, ,Pho Giarn d6c trung tam Giao dpc ngh nghiep -
Gido chic thuang xuyen thanh pith Ha Tien; 7. BA H6 Nhir Nguy'et, Vien chirc trung tam Gido chic nghe nghiep - Giao
chic thtregrig xuyen thanh ph6 Ha Ti8n; , 8. Ba Cao Thi Tuyet Huarng, Hieu truOng truOng MAm non Ha Tien, thanh
phO Ha Tien;
Nhân
23
, 9. BA Mong Hang Hanh, Ph6 Hieu truang truong Mam non HA Tien, thanh ph8 HA Tien;
10. BA Iran Thi Giang, Giao vien tru ng Mam non HA Tien, thanh ph6 Ha Tien; 11. BA Pham Thi HA, Gido vien truCmg M6 non HA Tien, thanh ph6 HA Tien;
, 12. BA Nguygn Thi Giang, Hieu truong truong Mam non DOng H6, thanh ph6 HA Tien;
13. BA Nguygn Thi Bich Tuyen, Gido vien twang Mau giao To Chau, thAnh ph6 HA Tien;
14. BA Nguyen Thi Ng9c Hanh, Gido vien truong Mau gido My Dtirc, thanh ph6 HA Tien;
15. BA Nguyen Thi Kim Loan, Gido vien truong Mau gido MS./ Dirc, thAnh ph6 HA Tien;
16. BA Urn Thi Diem, Gido vien twang Tieu h9c Dong Ho, thanh pho HA Tien; 17. Ong Doan Pham Trung BA°, Giao vien truong Tieu h9c DOng Ho, thAnh
ph6 Ha Tien; 18. BA Ta Thi Thu Than, Gido vien truong Tieu h9c DOng Ho, thanh ph6 HA lien; 19. BA HuSmh Thi Huang, Giao vien truong Tieu h9c DOng HO, thAnh ph6
HA Tien; 20. BA Nguyen Thi Tien, Gido vien twang Tieu h9c,DOng Ho, thanh ph6 HA lien; 21. BA Bui Thi An Giang, Gido vien truong Tieu h9c DOng HO, thanh ph6
HA Tien; 22. BA Nguyen Thi Ngoan, Hieu truang truong Tieu h9c Binh San, thanh
ph6 HA Tien; 23. Ba arcing Bao Trari, Gido vien twang Tieu h9c Binh San, thanh pho HA Tien; 24. BA Phan Thi Ng9c Thuy, Gido vier' tnthrig Tieu h9c Binh San, thanh ph6
Ha Tien; 25. BA HuSmh Phan Thi Kim Chi, Gido vien trutmg Tieu h9c Binh San,
thAnh ph6 HA Tien;, 26. BA To Kieu Digm, Giao vien twang Tieu h9c Binh San, thanh ph6 HA Tien;
, 27. BA Dueng Huyen Trang, Gido vien tnromg Tieu h9c Phao Dai 1, thanh ph6 HA Ti8n;
28. BA DAo CA'm Trinh, Gido vien truang Tieu h9c Phan DAi 1, thanh ph6 HA Tien; 29. BA ma Ng9c Than, Gido vien truong Tieu hoc To Chau, thanh ph6 HA Tien; 30. BA NO Thi Huang, Gido vien truong Tieu h9c To Chau, thanh ph6 HA Tien; 31. BA Phan Thi Hien, Giao vien truong Tieu h9c To Chau, thanh ph6 HA Tien; 32. BA TrA.'n Thi Le, Hieu truang truong Tieu h9c Thulan Yen, thanh pho HA lien; 33. Ong Dinh Hang Duy, Gido vien truong Tieu h9c Thu'an Yen, thanh ph6
HA Tien; 34. BA Nguyen Thi Hang Nhung, Giao vien truong Tieu h9c Thuan Yen,
thanh ph6 HA Tien; 35. BA Khuat Thi Thu Hien, Gido vier' tnitmg Tieu h9c Thuasn Yen, thAnh
ph6 HA Tien; 36. Ong Pham Thanh Dan, Hieu truang twang Tieu h9c My Dirc, thanh ph6
HA Tien;
Nhân
24
37. Ba Nguygn Nguygn ThUy Phucmg, Giao vien truong Tieu h9c M'y thanh pith Ha Tien;
38. Ba HO Thi Song, Gido vien truimg Tieu h9c My Dirc, thanh phi; Ha Tien; 39. Ba Pham Thi Dung, Giao vier' truing Tieu hoc My Dim, thanh pho Ha Tien; 40. Ba Lam Thanh Thi PhO Hieu twang twang Trung h9c co. s&DOng
Ho, thanh phi; Ha Tien; 41. Ba Nguyen Thi Thin, Gido vier) tnrerng Trung h9c ca so DOng Ho, thanh
phi; Ha Tien; 42. BA Tit Thi Wong Phucrng, Giao vien tnaing Trung h9c ca s& Wing Hi;,
thanh phi"; Ha Tien; 43. Ba Hira Thi Hucmg, Gido vien truing Trung h9c ca soy DOng Ho, thanh
phi; Ha Tien; 44. Ong Pham An Bien, Giao vier) tr&mg Trung h9c ca soy DOng Ht), thanh
phi; Ha Tien; 45. Ba Trans Hoang Yen, Giao vien twang Trung h9c ca so, Binh San, thanh
phii Ha Tien; 46. Ba Nguyen Thi Ho'ng Tram, Giao vier) truang Trung h9c ca so To Chau,
thanh phi; Ha Tien; 47. Ong Pham Van Be Tu, Giao vier) trueng Trung h9c ca so, To Chau,
thanh ph6 Ha Tien; 48. Ba Tran Thi Loan, Giao vien truing Trung h9c ca soy TO Chau, thanh
phO Ha Tien; 49. Ong Dang Xuan San, Hieu truing truing Trung hoc ca so Thuan Yen,
thanh phi; HA Tien; 50. Ong Nguyen Thanh Phong, Hieu truemg truing Tieu h9c va Trung h9c
ca soy Phao Dai, thanh pht) Ha Tien; 51. Ba HuSmh Thi My Huang, giao vien truing Tieu h9c va Trung h9c co. sa
Phao Dai, thanh phi; Ha Tien; 52. Ong HuYnh Van Tuai, Gido vien truing Tieu h9c va Trung h9c ca so Cu
Dirt, thanh pho Ha Tien; 53. BA Nguyen Thi Sao Ly, Giao vien tnrarng Tieu h9c va Trung h9c co, soy
Tien Hai, thanh pho Ha Tien; 54. Ong Nguyen Van Phuimg, Gido vien truing Tieu h9c va Trung h9c ca
sC's CU Dirt, thanh pho Ha Tien; 55. Ong Pham Minh Dix, Bi thu Dang lay x'a Thuan Y8n, thanh phc; Ha Tien.
M
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
2020-08-28T14:12:27+0700
Vit Nam