of 24/24
UY BAN NHAN DAN QUAN PHU NHUAN S6: 80 /TB-UBND CQNG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM D$c lap - Ty do - Hanh phuc Phu Nhnan, ngay 05 thdng 11 ndm 2020 THONG BAO Tuyen dung cong chirc tir cap huyen tnr len nam 2020 Can cu Quyet dinh so 1086/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2020 cua Chii tich •> r ^ y r Uy ban nhan dan thanh pho Ho Chi Minh ve ban hanh Ke hoach thi tuyen cong dure tir cap huyen tro len cua Thanh pho Ho Chi Minh nam 2020; Can cu Thong bao so 4626/TB-SNV ngay 04 thang 11 nam 2020 cua So Noi vu r \ y f r thanh pho Ho Chi Minh ve tuyen dung cong chuc tir cap huyen tro len nam 2020. Uy ban nhan dan quan thong bao nhu sau: I. CHI TIEU TUYEN DUNG Chi tieu tuyen dung cu the cho cac vi tri viec lam tai cac co quan, don vi theo danh muc dinh kem. •t r r f Be biet them chi tiet, cac ung vien dir tuyen xem tren Cong thong tin dien tu cua So Noi vu tai dia chi http://www.sonoivu.hochiminhcitv.gov.vn hoac xem tren Cong thong tin dien tu cua Uy ban nhan dan quan Phu Nhuan tai dia chi http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn. H. TIEU CHUAN, DIEU KIEN VA HO SO DOI VOI NGlTOI DANG KY DlT TUYEN I. Tieu chuan va dieu kien thi tuyen cong chirc 1.1. Ngudi co du cac dieu kien sau day, khong phan biet dan toe, nam, nu, thanh phan xa hoi, tin nguong, ton giao dugc dang ky thi tuyen cong chuc: a) Co mot quoc tich la quoc tich Viet Nam. b) Du 18 tuoi tro len. c) Co Phieu dang ky du tuyen; co ly lich ro rang. d) Co van bang, chung chi phii hop, cu the: - Bang tot nghiep dai hoc tro len chuyen nganh dao tao phu hop voi yeu cau vi tri viec lam can tuyen. - Co chung chi ngoai ngu voi trinh do tuong duong bac 2 khung nang lire ngoai ngu Viet Nam theo quy dinh tai Thong tu so 01/2014/TT-BGDBT ngay 24 thang 01 nam 2014 cua Bo trubng Bo Giao due va Bao tao ban hanh khung nang lire ngoai ngu 6 bac dung cho Viet Nam. Thi sink dupe nop mot trong ede chung chi ngoai ngu voi trinh dp tuong duong bac 2 khung nang luc ngoai ngu Viet Nam: Chung chi ngoai ngu tieng Anh (hoac Phdp, Nga, Due, Trung Quoc) trinh do B hoac trinh do A2; Chung chi TOEFL ITP

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM …

UY BAN NHAN DAN QUAN PHU NHUAN S6: 80 /TB-UBND
CQNG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM D$c lap - Ty do - Hanh phuc
Phu Nhnan, ngay 05 thdng 11 ndm 2020
THONG BAO Tuyen dung cong chirc tir cap huyen tnr len nam 2020
Can cu Quyet dinh so 1086/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2020 cua Chii tich •> r ^ y r
Uy ban nhan dan thanh pho Ho Chi Minh ve ban hanh Ke hoach thi tuyen cong dure tir cap huyen tro len cua Thanh pho Ho Chi Minh nam 2020;
Can cu Thong bao so 4626/TB-SNV ngay 04 thang 11 nam 2020 cua So Noi vu r \ y f r
thanh pho Ho Chi Minh ve tuyen dung cong chuc tir cap huyen tro len nam 2020. Uy ban nhan dan quan thong bao nhu sau:
I. CHI TIEU TUYEN DUNG Chi tieu tuyen dung cu the cho cac vi tri viec lam tai cac co quan, don vi theo
danh muc dinh kem. •t r r f
Be biet them chi tiet, cac ung vien dir tuyen xem tren Cong thong tin dien tu cua So Noi vu tai dia chi http://www.sonoivu.hochiminhcitv.gov.vn hoac xem tren Cong thong tin dien tu cua Uy ban nhan dan quan Phu Nhuan tai dia chi http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn.
H. TIEU CHU AN, DIEU KIEN VA HO SO DOI VOI NGlTOI DANG KY DlT TUYEN
I. Tieu chuan va dieu kien thi tuyen cong chirc 1.1. Ngudi co du cac dieu kien sau day, khong phan biet dan toe, nam, nu,
thanh phan xa hoi, tin nguong, ton giao dugc dang ky thi tuyen cong chuc: a) Co mot quoc tich la quoc tich Viet Nam. b) Du 18 tuoi tro len. c) Co Phieu dang ky du tuyen; co ly lich ro rang.
d) Co van bang, chung chi phii hop, cu the: - Bang tot nghiep dai hoc tro len chuyen nganh dao tao phu hop voi yeu cau vi
tri viec lam can tuyen. - Co chung chi ngoai ngu voi trinh do tuong duong bac 2 khung nang lire ngoai
ngu Viet Nam theo quy dinh tai Thong tu so 01/2014/TT-BGDBT ngay 24 thang 01 nam 2014 cua Bo trubng Bo Giao due va Bao tao ban hanh khung nang lire ngoai ngu 6 bac dung cho Viet Nam.
Thi sink dupe nop mot trong ede chung chi ngoai ngu voi trinh dp tuong duong bac 2 khung nang luc ngoai ngu Viet Nam: Chung chi ngoai ngu tieng Anh (hoac Phdp, Nga, Due, Trung Quoc) trinh do B hoac trinh do A2; Chung chi TOEFL ITP
360 hoac iBT 30 tra len; Chung chi IELTS 4.0 tra len; Chung chi TOEIC 225 (chi gom ky nang Nghe va Doc) hoac TOEIC 345 (bao gom: Nghe va Doc: 225; Noi: 70; Viet: 50) tra len.
'•';r * - Co chung chi tin hoc voi trinh do dat chuan ky nang su dung cong nghe thong
tin co ban theo quy dinh tai Thong tir so 03/2014/TT-BTTTT ngay 11 thang 3 nam 2014 cua Bo tnxdng Bo Thong tin va Truyen thong quy dinh Chuan ky nang su dung cong nghe thong tin hoac chung chi tin hoc ung dung tuong duong.
Thi sinh duac nop cdc chung chi tin hoc ung dung A, B, C de thay the chung chi tin hoc vai trinh do dat chuan ky nang su dung cong nghe thong tin ca ban.
Luu y: Neu ngach cong chuc chuyen ngdnh co quy dinh rieng ve tieu chuan trinh do ngoqi ngit vd tin hoc thi thuc hien theo quy dinh chuyen ngdnh.
d) Co pham chat chinh tri, dao due tot. e) Du sue khoe de dam nhan nhiem vu. 1.2. Nhung nguoi sau day khong dugc dang ky du tuyen: a) Khong cu tru tai Viet Nam. b) Mat hoac hi han che nang lire hanh vi dan su. c) Dang hi truy cuu trach nhiem hinh su; dang chap hanh hoac da chap hanh
xong ban an, quyet djnh ve hinh su cua Toa an ma chua dugc xoa an tich; dang bi ap dung bien phap xu ly hanh chinh dua vao co so chua benh, co sb giao due.
2. Ho su dang ky thi tuyen Nguoi dang ky thi tuyen nop 01 bo ho so gom: 2.1. Phieu dang ky du tuyen (theo mau dinh kem). Thi sinh co the tai mau phieu
tren Cong thong tin dien tu So Noi vu http://www.sonoivu.hochiminhcitv.gov.vn hoac xem tren Cong thong tin dien tu Uy ban nhan dan quan Phu Nhuan http://www.phunhuan.hochiminhcitv.gov.vn.
2.2. Hai anh co 4x6 cm, kieu anh chung minh nhan dan, co ghi du hg ten, ngay thang nam sinh phia sau anh (thoi gian chup khong qua 6 thang).
Luu y: M6i thi sinh chi duac dang ky thi tuyen tai 01 vi tri tuyen dung, sau ngay chot ho sa, Hoi dong tuyen dung cong chicc Thanh pho se kiem tra du lieu ho so tren pham vi todn Thanh pho, neu nguoi du tuyen nop ho so vdo 02 vi tri tuyen dung tra len se bi loqi khoi danh such du thi.
III. DOI TlTONG VA DIEM ITU TIEN TRONG THI TUYEN Cac truong hgp sau day dugc xem xet, cong diem uu tien trong ky thi tuyen
cong chuc Thanh pho nam 2020: 1. Anh hung Luc lugng vu trang, Anh hiing Lao dong, thuong binh, nguai
huang chinh sach nhu thuong binh, thuong binh loai B: dugc cong 7,5 diem vao ket qua diem thi tai vong 2.
2. Nguoi dan toe thieu so, si quan quan dpi, si quan cong an, quan nhan chuyen nghiep, nguoi lam cong tac co yeu chuyen nganh, con liet si, con thuong binh, con
benh binh, con ciia nguoi hirong chlnh sach nhu thircmg binh, con cua thuomg binh loai B, con cua nguoi boat dong each mang truoc tong khoi nghia (tu ngay 19 thang 8 nam 1945 tro ve truoc), con de cua nguoi boat dong khang chien bi nhiem ch4t doc boa hoc, con Anh hung Luc luong vu trang, con Anh hung Lao dong: duoc cong 5 diem vao ket qua diem thi tai vong 2.
3. Nguoi hoan thanh nghia vu quan sir, nghia vu phuc vu co thoi han trong lire luong cong an nhan dan, doi vien thanh nien xung phong, doi vien tri thuc tre tinh nguyen tham gia phat trien nong thon, mien nui tu du 24 thang tro len da hoan thanh nhiem vu: duoc cong 2,5 diem vao ket qua diem thi tai vong 2.
Luu y: Truong hop nguoi du thi tuyen thuoc nhieu dien uu tien thi chi duoc 9 Ji f ^cong diem uu tien cao nhat vdo ket qua thi tuyen tai vong 2.
TV. CAC MON THI, HINH TUlfC THI VA DIEU KIEN MIEN THI MOT SO MON
1. Noi dung, hinh thirc thi 1.1. Vong 1 - Thi trac nghiem tren may vi tinh Noi dung thi trac nghiem gom 02 phan: a) Phin I: Kien thuc chung 60 cau hoi ve he thong chinh tri, to chuc bo may cua
Dang, Nha nuoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi; quan ly hanh chinh nha nuoc; cong chuc, cong vu; chu truong, duong loi ciia Dang, chinh sach, phap luat ciia Nha nuoc ve nganh, llnh vuc tuyen dung; chuc trach, nhiem vu ciia cong chuc theo yeu cau ciia vi tri viec lam du tuyen. Thoi gian thi 60 phut.
b) Phin II: Ngoai ngu 30 cau hoi la mot trong nam thii tieng Anh, Nga, Phap, Due, Trung Quoc. Thoi gian thi 30 phut.
Luu y: Ket qua vong 1 duoc xdc dinh theo so cau trd loi dung cho tung phan thi. Niu trd loi dung tu 50% so cau hoi trd len cho tung phan thi thi nguoi du tuyen duoc thi tiep vong 2.
1.2. Vong 2 - Thi phong van mon nghiep vu chuyen nganh a) Noi dung thi: Kien thuc, nang lire, ky nang thuc thi cong vu cua nguoi du
tuyen cong chuc theo yeu c4u ciia vi tri viec lam can tuyen dung. b) Thoi gian chuan bi va tra loi cau hoi ciia moi thi sinh toi da la 30 phiit. 2. Dieu kien mien thi Miln thi mon ngoai ngu trong truong hop mon nghiep vu chuyen nganh khong
phai la ngoai ngu neu co mot trong cac dieu kien sau: a) Co bang tot nghiep dai hoc, sau dai hoc ve ngoai ngu. b) Co bang tot nghiep dai hoc, sau dai hoc o nuoc ngoai hoac tot nghiep dai
hoc, sau dai hoc tai co so dao tao bang tieng nuoc ngoai o Viet Nam. 3. Xac dinh ngiroi trung tuyen 3.1. Nguoi tning tuyen trong ky thi tuyen cong chuc Thanh pho phai co dii cac
dieu kien sau:
4
a) Co kit qua dim thi tai Vong 2 dat tu 50 diem tro len. b) Co s6 dilm Vong 2 cpng Vcri diem im tien (neu co) cao ban lay theo thu tu tu
cao xuong thdp trong pham vi chi tieu dugc tuyen dung cua timg vi tri viec lam. 3.2. Trudmp hgrp co tu 02 nguoi tro len co ket qua diem thi Vong 2 cong vai
dilm uu tien (n4u co) b4ng nhau a chi tieu cuoi cung can tuyen dung thi viec xac dinh nguoi trung tuyen thuc hien theo quy dinh cua phap luat.
V. THOfI GIAN VA DIA DIEM NOP HO SO 1. Thoi gian nhan ho so Tu ngdy 04 thdng 11 ndm 2020 den 17giff 00 phut ngdy 03 thdng 12 ndm 2020. 2. Phirong thoc nop va tiep nhan ho so 2.1. Nguoi dang ky du tuyen cong chuc nop ho so true tiep (trong gib hanh
chlnh, tru thu Bay va Chu Nhat) hoac gui theo dubng buu chinh den co quan co nhu cau tuyen dung vi tri muon ung tuyen.
2.2. Bia diem nhan ho so: Uy ban nhan dan quan Phu nhuan (thong qua phbng Npi vu), s6 159, dubng Nguyen Van Troi, Phubng 11, quan Phu Nhuan.
3. Cong tac chuan hi va to choc thi tuyen: Thoi gian, dia diem to chuc on tap (neu co), to chuc thi tuyen, thong bao ket qua tuyen dung,... do Hoi dong tuyen dung cong chuc quyet dinh va se co thong bao cu the sau.
Tren day la Thong bao cua quan Phu Nhuan ve tuyen dung cong chuc tu cap huyen tro len cua Thanh pho Ho Chi Minh nam 2020
Noi nhan: -Scr Npivy TPHCM; - TT/QU; - TT/HBND quan; - UBND quan; - Cac ca quan, don vi thuoc quan; - Liru: VT, P.NV. - Van phong HBND-UBND quan (de dang tin tren cong TTDT); - Liru: VT, P.CCVC, L.
TICK &
Nguyen Dong Tung
C0NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc
UY BAN QUANP
ONG CHlTC CAP HUYEN TRd LEN NAM 2020
viec lam yeu cau trinh do dai hoc)
Kem theo Thong bdo so: /TB-UBND ngay OS thdng 11 ndm 2020 ciia Uy ban nhdn dan qudn Phu Nhudn)
nhucAu
MA NGACH CAN TUYEN
S6 LITONG CAN TUVENTT
4 52 31 Hanh chinh tong hop Hanh chinh, Luat01.003 41 Giai quyet khieu nai, to 101.003 Luat2 cao Tro giup phap ly va hoa giai a ca so 13 Ke toan kiem toan01.003
Xay dimg Dang va Chinh quyen Nha nude,
Tai chinh, Ke toan 2Thanh tra 01.0034
Quan ly chinh quyen dia phuemg va cong tac thanh nien
Kinh te chinh tri 101.0035
Thuc hien chinh sach ngudi co cong_______ Quan ly van hoa thong tin co so
101.003 Luat6
Quan ly dan so, ke hoach hoa gia dinh 101.0038
Quan ly tai nguyen nude, Quan ly moi trudng, Kinh
te tai nguyen va moi trudng Quan ly tai nguyen nude, khoang san
101.0039
Quan ly chinh quyen dia phuong va cong tac thanh nien
Hanh chinh, Luat 101.00310
Quan ly thi dua - khen thudng Hanh chinh, Luat 101.00311
Quan ly ha tang va phat trien do thi__________ Xay dung 101.00312
UY BAN NHAN DAN QUAN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
……………..., ngày …….. tháng …….nm 2020
V trí d tuyn(1): ………………………………..……………………
H và tên:…………………………..…. Ngày, tháng, nm sinh:…………….. Nam N
Dân tc:…………………….……………….. Tôn giáo:…………………………………
S CMND hoc Th cn cc công dân:…………….… Ngày cp:..……… Ni cp:……..……..
S in thoi di ng báo tin:………………………………. Email:……….……………………
Quê quán: ………………………………………..…………………………...……………………..
Tình trng sc khe:……………………, Chiu cao:……………., Cân nng:……………….. kg
Thành phn bn thân hin nay:………………………..…………………………………...…………
Trình vn hóa:………………………………………..……………………………………………
II. THÔNG TIN ÀO TO
Ngày,
tháng,
III. MIN THI NGOI NG, TIN HC
(Thí sinh thuc din min thi ngoi ng, tin hc cn ghi rõ lý do min thi mc này)
Min thi ngoi ng do: ………………………………………………………………...
Min thi tin hc do:…………………………………………………………………….
IV. NG KÝ D THI MÔN NGOI NG
(Thí sinh la chn và ghi rõ ng ký thi mt trong nm th ting: Anh, Pháp, Nga,
Trung Quc, c hoc ngoi ng khác theo yêu cu ca v trí d tuyn. Thí sinh c
min thi môn ngoi ng không phi in thông tin mc này).
ng ký d thi ngoi ng: ……………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………
Tôi xin cam oan nhng li khai trên ca tôi là úng s tht t nhng giy t, vn
bng, chng ch bn gc ã c c quan có thm quyn cp. Sau khi nhn c thông báo
trúng tuyn tôi s hoàn thin h s theo quy nh. Nu sai s tht thì kt qu tuyn dng ca
tôi s b c quan có thm quyn tuyn dng hy b, tôi s chu trách nhim trc pháp lut
và cam kt không ng ký tham gia k tuyn dng k tip ti c quan tuyn dng./.
NGI VIT PHIU
Ghi chú:
(1) Ghi úng v trí vic làm ng ký d tuyn;
(2) Ghi úng tên c quan, t chc, n v có ch tiêu tuyn dng;
80-tb-ubnd.signed.pdf (p.1-6)
MAU_Phieu dang ky du tuyen.pdf (p.7-8)