of 8 /8
TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM DOc lap - Tyr do - Hanh phtic tieing 131, ngay 10 thong 01 nom 2019 S6: 13 /TB-UBND THONG BAO Danh sach cac trtrimg htyp du dieu kien xet tuyen da'c cach vien chtic vat) lam viec tai cac don vi sw nghiep cong rap thanh phO Thuc hien Ke hooch s6 200/KH-UBND ngay 28/ 1 2/2018 cUa UBND tinh Quang Ninh ban hanh ye viec xet tuyen dac cach vien chic vao lam viec tai cac don vi su nghiep cong 14p tinh Quang Ninh. Can cu Huang dan s6 02/HD-HDKTSH ngay 08/01/2019 dm HOi d6ng Kiem tra sat hach xet tuyen d4c cach vien chic tinh Quang Ninh nom 2018 huang don m(it so nOi dung to chic xet tuyen d4c cach vien chic nom 2018, Uy ban nhan dan thanh ph6 thong boo danh sach cac tnremg hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen cl4c each vien chic vao lam viec tai cac don vi su nghiep cong 14p thuOc UBND thanh ph6 (co danh sach kern theo). Uy ban nhan dan thanh ph6 giao: 1. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho (tang tai danh sach cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen d4c each vien chic vao lam viec tai cac don vi su nr,hiep cong 14p thanh ph6 tren Trang thong tin dien tir thanh phAn cua thanh pho; niem yet danh sach cac truemg hap du dieu kien xet tuyen dac cach vien chic tai tru sir lam viec cua don vi ke tir ngay 10/01/2019. , 2. Ca quan T6 chic - N'9i vu, , 1 2 'hOng Giao chic va Do too thanh pho . niem yet danh sach cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen dlac cach vien chic tai try. kr lam viec cua don vi ke tir ngity 10/01/2019. 3. Cac truemg mom non, tieu h9c, trung h9c ca sei niem yet cong khai danh sach va thong boo tai cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen d4c cach vien chic tai tra so. lam viec cua don vi ke tir ngay 10/01/2019. Uy ban nhan dan &Anil ph6 yeu cAu cac phong, ban, don vi trien khai thuc kien Noi nh4n: - HDKTSH tinh Quang Ninh (b/c); - Set NOi v i tinh Quang Ninh (b/c); - CT, cac PCT UBND thinh phi; - Ca quan Ti chirc-NOi vu; Phong GD&DT; Trung tam Truyen thong va Van him; - Cac trutmg MN, TH, THCS; - Lau: VT, NV.

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH

TICH

xi

UY BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI

CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM DOc lap - Tyr do - Hanh phtic

tieing 131, ngay 10 thong 01 nom 2019 S6: 13 /TB-UBND

THONG BAO Danh sach cac trtrimg htyp du dieu kien xet tuyen da'c cach vien chtic

vat) lam viec tai cac don vi sw nghiep cong rap thanh phO

Thuc hien Ke hooch s6 200/KH-UBND ngay 28/12/2018 cUa UBND tinh Quang Ninh ban hanh ye viec xet tuyen dac cach vien chic vao lam viec tai cac don vi su nghiep cong 14p tinh Quang Ninh.

Can cu Huang dan s6 02/HD-HDKTSH ngay 08/01/2019 dm HOi d6ng Kiem tra sat hach xet tuyen d4c cach vien chic tinh Quang Ninh nom 2018 huang don m(it so nOi dung to chic xet tuyen d4c cach vien chic nom 2018, Uy ban nhan dan thanh ph6 thong boo danh sach cac tnremg hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen cl4c each vien chic vao lam viec tai cac don vi su nghiep cong 14p thuOc UBND thanh ph6 (co danh sach kern theo).

Uy ban nhan dan thanh ph6 giao:

1. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho (tang tai danh sach cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen d4c each vien chic vao lam viec tai cac don vi su nr,hiep cong 14p thanh ph6 tren Trang thong tin dien tir thanh phAn cua thanh pho; niem yet danh sach cac truemg hap du dieu kien xet tuyen dac cach vien chic tai tru sir lam viec cua don vi ke tir ngay 10/01/2019.

, 2. Ca quan T6 chic - N'9i vu, , 12'hOng Giao chic va Do too thanh pho. niem yet danh sach cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen dlac cach vien chic tai try. kr lam viec cua don vi ke tir ngity 10/01/2019.

3. Cac truemg mom non, tieu h9c, trung h9c ca sei niem yet cong khai danh sach va thong boo tai cac truing hap du dieu kien, khong du dieu kien xet tuyen d4c cach vien chic tai tra so. lam viec cua don vi ke tir ngay 10/01/2019.

Uy ban nhan dan &Anil ph6 yeu cAu cac phong, ban, don vi trien khai thuc kien

Noi nh4n: - HDKTSH tinh Quang Ninh (b/c); - Set NOi v i tinh Quang Ninh (b/c); - CT, cac PCT UBND thinh phi; - Ca quan Ti chirc-NOi vu; Phong GD&DT; Trung tam Truyen thong va Van him; - Cac trutmg MN, TH, THCS; - Lau: VT, NV.

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

-".. co

-... (2, eNt

72E

A

z C

, z

Z v

• •

.•

.z

• z

"0 ! ,1)

=

P.4 ...z U

=

4:3

Z

U

,.<

R3.

= .R

3

Z ['i

t

.tu

4.<

CI 'II

;-C

cQ

U

..Z

...Z

Z

.3

'<t

CO

...

E •P

'

"t• b

o

F". z

U

't3 0.;)

44

- .... "2.

,..,

4

''t •

U

oN

-..., O

c)

c N

'4E

• E

Ks z

U t.•

1

(21

61.4

>

12 =

U

t

:E Y

.... x

o -0 -. o

/te .0

I- *e.

z

NO NO

a' c ': 4

t

NO

t- =

iN:

t

1:: ''

h

1-

r-- m

•.o

f-

-rr

tt t

c

1- r-

...,

r.,

_ .§

1 g

". ''''

.g -. - z

g

.,a , ,

= co u

ca u co

al rn

ca ca

co °al

8

8

< co u

co u

co 0 .

u .

0

8

< a,

.h

r

Tr.

74

... .... ... ..... T

v 1-'

co co

m CO

a:1 cc

a:

C2 CO

CI

CO CO

CI

C2 CC

CO =

CO

=

CO

w

4

cr: 1.•

1

ff -1

I 1

.$

.1

1

....i .=

.2

.1 .1

1

.:', .o

.=

.0

S

= a . -,, a

, A

a ,, .s .,' ?... u 0 2 4

.

.a Z'

1:-°.

:4Ic t .

3 4 3 4

:3 3

4

4 3

4 ' =

A ' NC

NI J

Co. 4

1

3 .ell

p

P'a 2

i- z - 14g 1

F. 4

' ''''

g

F.

.

4

P

.4,

P 0 .<. a 41 .E

. 29.

.. =

A .51.

.; F

> g> A A

i A g> ; 1

A gd i v6

:g {,-

> .g 1 >

1.>

/->/->

g J g

A 4

g :g 6

A 1 il

>1

6 w

>1->

i- g

-rE

g g >

=

>

' ,-

;

;' ... E

>.....,g,:i

. 1

. 1.•,.....N.

2

1

°

v,

v,

z

v,

z

v,

z

V) V

) ,0

VI

4 2 a. V: VI

z

a. z a. z

Fr',

z 1 a. V

I

z

2

... cel

z 2

a. .1

1

T V. -"?. F

.

.§ .0 a

. I, 2

.Y:,. a 2

1

a i

t

2 °4

Q i 5 4

I -

.0.

1

a 41 . 1

g ''' a

.

g 4 i--

1

- E

.

5 -8' i-

1

_ g

..a C

i.

:::. g .. T

. 2

g .. a

c

11

= .:.

>. E . . i's `

"

z

-- g if::

g g 5

S - gl

- 7-:

gar.g

.?

zig-i5's

-

., e•.. i <-,

5s

o

g f g

7 =...'

le o, s

r.

a . _

g

?: -,..,

2

5 - :_-.-

i

:--- c §

5' - ^o

r....-

L861/I0/E0

P

2

zs 4

. e, 3

rz ,

N

Ei ..

Z

-*

1 1

.. ...

.

> ...

Phgn Thj Hio

ii

A

5

g 5

.c

1

z

g 6

Trin Thj Thu

3

Luc Thi Wing

Bin Tln Yen

NguY4n Thj Phong

"... g A 6

NguyCn Thj Phuong

Biri Thi Thin

0

1 :s

1-- c .k

.__.

g

NguyIn Thi 1.4

Phial% Thj Hos

...i

;

I

= .

z

VG Tin Thu Hang

Phorn Thj Iluyan

14 lin Bich Ranh

tb-4...

Nrm

r-, r. ...4

-

-

-

h

es N.- ,

-• ..-•

N

N

.g. on

so n

CC

izr, 0

-

N

--. 2

.2 ....

5:

.

., P

P 8i.2.

Tr A1

... .

*>:

.

-2 c:, ---

1-

ctoal

4.

4

co a

fil =

< ..

i t ,...

1

..Z, i.

1

.e >.

.

-

.,

1 9

1

.. ;4 ^

O.

113

...

E i

2 a.

.. c

Q. E g g

.. c

o. E g a

c. E 1 g g ... a 0. E A

l

g i

c. E -,--:

v.: E 1D .5

,0 I-,

r o.

213 1-.

a.3 f•-•

r a

213 t•-•

ao C

CC..

2 1

I-'

CO c

C1.- 2 "3

I.-. C..3 c .... ..,

I-.

-1-4 4: 1 4

x :4\ •

Ni N

0

>

Ni 0

N: >

0

N: >

N

N.......4::‘,

0 0

>

0

0, >

Ni N: 0

>

Dan *V Ph6ok

\

J

\

t:,.1,

!1

VI

chuyin mon tin 1,2 14

twee vin chuc

\ •-, .2 - .. .c a. .. .., L. C 1:$ C .2 e e 0 .o

>, 2

4 g

5 c

.8 5

. A *5

g

5 c

.2 5

4 fe5 5 g

5

h

am,. -4 n.,

0

> c

..° c, C

C-

-4 4., 0

>

c S

5

1.9 1

o _ (...,

Ci h Mim non TnrOng MArn non DiAn Cong ITnrtyng Mitin non 19 5

..

c

MArn non Nam Khe

e C c E ....1 z z ta

.)

1

.e

, a. I

Truhng Won non Thanh Son

"ruirng Main non -nrng Vuong ,-

1-. 0g

• -

N ,r,

,

, . g,

^.

. Cv...,

,,..,

.e. .a a

2 re .

41:-

-

N

,.., 'r

n

Ael so

n

CC cr,

0

Z'

cv M

O

vs

-

'a -

r- -

CC 2

c,

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

a

a C

C la

ta 'i't a c .

tu

IINOt

ft

o

5N4T I

Z

so

,-. 6

,- ._.

7N7T

,-, z

o

,-.. Z ,

I- z

o

g I-

z

o

z

Go k- z

.., .0

3N8T

o

z

t--

u

.ei ... ....

. 4

..ta co z g

7,,

.

g I

V

-0

IA

-12 ,

.... 0:1

CO IN

••

CO

0

0

Cl2 U

z

6 CO 0

<

0

<

k

u

z E5

cl

03 ca

cc rn u

co u

aa e ii. 0

u

4

.

1 :13. I.,

7:, al

0:1 co

co €11

ca CO

CO CO

M

CO

CO

M

00 c0

CO CO

CO CO

M

<

CO

al c

.1'. I.

.5

N

,,, /

/ /

/ /

/ /

1

-8 <

.. ..

-.. 4

t <

1

<

'c

<

'' <

.2 <

t <

..c -9 4

.0 c <

il t z '7

. b•

. . .4 '.

u

C.) .a

i4

. F I.. 2..... = ''

.' •

2 /

/ e t

ve ,

4 ., 4

P 4

4 1.

- r ..o.g 5 gg

5.0

->

/:-.> /

-t ••.g-5

-,> /:-t g

14.

d c'

> 1

-> g

->

..

4 - .a

g V

gg.F

.g.gi.g

g.5

.20

.gg

F.g

gi_

gg

iigi.g

> g

->

/->

1->

g

->

1->

g

-

..a

> 1 ..

A V

g0

g.gV

g >

g->

I->

g

-L.

> g F

A >

g

.a

- ,.,.

a

It 4

- .. co

... NVI ...

a. V

I 0,

Le j 0,

0

0.

v)

z a. V 7

z a- (0)

co

z a.

vs v)

z a- to i

vs

4 a.

to ces

tv) to

c. en

ces crs

vs

-: .7

, ,.

A E

i ,

,

:` a

34 v .

A .. 2

.., 4

.

a' . a

2 .. .a. .

t .

a . *a. 0

... ' a .

.1

. a u _ .E

F. 7, a

, E

I& 1

z

rh Z

--

a, en

-

_ :-..-.•

.„ ,,,

a, '' g

73: - ..

,4„. ,...

r' R - g g

E

,T, .." •E'

6

co P

:-.: .12

3

0. a -'7.•

.

M

I

LS61/90/90

P a :::

§ a

PS61/80/70

_ r .- k -

0 . a

, -7, .4: es e-,e

1-.4 a Ti

g ...

a

go•

-

2

a a _

i

g-

S 0

-

&- 5 -

a rn

O.

3.z-- a IN

E

z

., ..„

a Ite. na a.

-, .0

z

.- i =

Nguyen Tin Thu

+.: R ,..E. _ I- .5 .

8

to

..s .2 c I^ • Zb &

Nguy& Thj Thu Thiry

.1

>

a

.._ F

-ax A n

8 x . _ a

Hoing Thj Nhu Quynh

1

2 -

a

o

;

a

Tr-n Thj liuOn

1

0

I z

VO Thj Thu

NguyZn Thj Thu Huyen

Si _ g .

g

Le Thj Dung Nhan

.. g co

4 cti

.0

..1 _

,..

Lj, Thanh IbUy

NguyZn Thj Bong Nhung

.,,, 8 la

a

t . b.1

0,

1 '''' 2

el

,, It

ri ,c.

-. ..

•-• N

,

.o. ,e)

o

N

00 a

2

-

N

1.1 e

t ••••

N

i, E

,.,

a f":, _`" >

,, ,

:-: IL-)

.."31

mtm

--.) f- i---)

az

i(.

ill

r•

1

L

'V t,

a -11 .e ,

,a- -a

•E

,, -

4

z:t -

4

co -

.0 co

-

4

co -

.4 ea

r .... P

a

1 /

/ .. ..

e

.g

T,

3

...., b• 71

u 2 :....

4.6 1

A

x

4

C 3

. .... ... a

bt

bt

C t..

Di

0 •

V)

C

0. E

0 •.'

VI C

C

fa. E

C

'Ca

cn E

llE

g3

1

e.. C

'••'' cn

E

.... C

g. 8 0

E

C ••.1

E

.0. .0 .e. . t-

,. esti O

. 2-1

F

g C

O 0,

--,,, F

-

tO 0

. L-'3

- i-

tO ,„

c -.Tr a ,,

'e J

t

I-

.51 r ,a ",'?, ,... 1

,o

t.; c

2>

8 6

ca r-.: 0

>

8 0

e

>

8 eni 0

0

>

0

8 r,i

g

>

8 e•-: 0.

>

-; ..• -

a

-•

V4

I Giro vien MArn

non

.a o

'; c

A

5

2 4.5 c

> c

A

5

E -... e

...--

f,-) 0

5 c

0

-es co

+°v-

..

e c

....

o

5

c

u

Don q PhOng chuy2n mon din

, tuyin van chic

.., § .. 2 g

ra 8 . -4 .2 11

ITruirng Mint non Quang Trung

-.-.

5 , .:, A

= (..,

•-'i c

2 .>'• ... -g R I-.

raking Mtn non t 2n Thanh

r-

0., C

7

!-- 8 g g It, ,

N 0

0

0

0

•-•• ...• •-•

.. =

i-

E •r;

",'. , w

g 1

3 S

' a

...

-

-- ,",

P.

A A

(s-5, '<-4

:41 C••• N

II1

0

'...'

N

MI

I.)

cn

Ne. el

,

",

•Z ri

t•-• tn

no en

C.

en

o

-

1.1

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

:g .t4

.... •.,

.c ..5 r z• IS

E 1 Z.. H

so

•'.1 Z

1-• _ 2

1-* -

2 I- -

2 I::

Z

s

Ui

I=

,,,,Z

_

t

Z

0. Z

.0

Z

.0 Z

40

Z ,

Z

.o

I- -

r- Z

.o

Z

4, Z

.,

Z

F

Z

...1 40

-

.-. Z

o

.4: •••• h

1

45 g, ... 4g

a .2 7, ,,

x

&

x 4. A.

5

a1 0

a

l U

Ca U

m o

c al

0 0

o Z

U

Z

C:3 0

8 5

5

U

0

U

al

U

a

U

Ca U

4

•Ti. a

T... O

i`•

,

gn ,•••

Ca CO

GO Ca

0

<

Ca 0

Ca

on 0

Ca 10

i al

C4 <

a

l Ca

al

,...

.

4 i-.

, a

-,

.< -.

-, •,,

i

I

1 1

-Y

1

1 ..:

Nginh/Chuyin nginh ens ngtrai ding 14 dy tuytn

... ! C.

!' 0

, a

a

a

a

a

a

al

•os .041 g

.4

5

-40 .4

-4

g

'

*I

•10

4 2

. ... - -

*0 .g - i

- > g

->

..4 .g i g

g-

.4 :5

-..g a i .5

> g' .4

A -F j

> g-: -c

4 .a. I- .g -5 •E

> g

- .c

.5. .2. f..

.-E g, a er 1

'5 g.g >

i =

-

,g > g

->

.0

g -5 g=> ..

.§-5 .e g->

-

.g -5 .g g->

.0

.g i .g g•.> -c

.g I g

g->

.0

1 I g g

-5

A

-§ ;.g ..> i ,,g,

.•-,>. .c.

g 1 .g g.-> .g 1 .,g

g,.-

1 i 1

ts a

Z

^

0 Cl)

Cl) Cl)

77

CO Cl)

Cl) V

I V

) V

I V

I V

I A

.

{ NOS

2 Ci. co

CO CO

A.

Cl) A

. CO

2 A.

(4

2 A. o

A. CO

C A '0

. •E

V

1- g

.0 .0

--•

g

A

*

c§.

o.c 0

a

6 -a g

.4 a

g

.0 a

&

A

2

g

A

&

.0 2

o

.1

6 -

g .1

u -

g

2

&

2. .4

a g

.4

a .0 a g

0 a

& ...- 3

to C

A. -

-• a

4 &

.0

,

11Q,

g

3 g

3,

a -a ;• '

>.. E ,0

X °

6

Z

,.., ,

-- .0 ;‘i

I

14/ 10/1990

.

5

r•• h

00

i",-:.: .9. -

•-•

OS

----' ..... -

g ---" 5°

OS ---- Zi°

§

--. °

6861/Z0/13Z

j...' r..-. .I. r, ••••

.7.: <a

•-•

-

,- 5

i

z...- v.,i .-.

___- o

r.1

7-* 0

... --.

z.". °

is- ON -

....?; ;

c. -

:.1. ks

z..- Z

cs r•I

d.r.'se -' so r- C

I

S 2

1.1 ...

A CO

. Z

....

'Nguyen Thi Thuj,

<0

Z

kin Thj Thanh

Nguy n Thu fIuyen

>_ g g :..1

FFign Thj Phuong

..

Nguy n Thi Chuyin La

Bui Thi Oanh

.

.. x g n

F z ._ g A.

,... .. F_

1-0 TN Thu Ilang 1

g

-

z ._ g

g

§.

. z *. .E 0

..5 '..: -4 -

g 0 -ft

> :.-.

;$9

r- az Z

Bin Thu Huang

>, ..... s.Z

t: Z F-

11 ,-"E

0 1

V a

:.C

1

., CO

... ,

.. a, . -

h

'..'

.0. ',",

so r-

NP

a.

,.., -

14 ••••

Vs "-.

a „,.. .c •-•

(-) .§

I-.

z 3

. t . a I

a >., o4o

oi1

.o.

•E 1- 2

-, a

cn al, a

'2 c,

I

YEu 's4 chuyEn m613

41 g p

..z .. . 4,b ., ,

-5 , I

.. Cl. E 74 (,) E

.o. .3

so to a

a

a U.,13.

i-, -,.

Jct t„t

......, \

0

,

"'T! -11,

.... ... c.)

= . 1

Don vi/ Ph bng

chuyen man cin y. tu in in chtic •

s.

g c 1

= .,, ea e6 Z

,..g

,-. k m

-

8 i g R ..

h,

.. .., Ei

i 42'5

`4.' •<. V

' ••t

.0 V

1.-• V

' 0)

.41. a

, V.

0 ,

•••• .1

CI

W1 ,

a , , ,

I, ,

D' ,

Cs ,

o

,o

--, vz

,

vz en vz

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

:6 ts,

•E -. 'fr

co '''' EICI a

c * ,-, a, wa

5 14 c I-. 'os

i- , .

co ...,

r

Z

I 4N9T I

v

Z

ef)

1.-. X

z os z ,,o

I-

F.: 4

va

z -

UN I

I- Z

en

X

oo 1-. 0

X

co c

SNIT

I-, -. Z

o

'' i- Z

0

i

C

••,-

r :1 3. lA

t" g i :a N

ov g " g

•)-.a..1 ,. <

„ . ..5 „ .g

. - n A

x

x

4

N

CC N

U

CC U

©

U

co 0

&

al 0

an a

.a b

U

al I.)

<

0

I

2 ,

z

0.)

1. <

al

u

=

u

an U

al

a I

- 61

:4

L

..,.,E ',1' O'

;Z. CA

co an

C1 an

q0

CC CA

CA 0

0. 0

CO an

u

tan 0

CA 02

CA

es C

'It I-•

0,

N

1

'. 1

..1 •C

ea C

r

C

E r

4

G i

<

..0

G

.3

G

.4

G

1

<

4

G

4

G

-C

G

.C:

Nginh/Chuyen nganh cita ngubi ding ky dg tuyen

-s e:

r2 t, . -

3

4 3

2

rc

I--

-a

F

,

P 52 2

2 2

2

3 0 5- ..,,

,. 1

-

:a cr

0

= > .-J >

.g •g

> g

- .c

1 ,,g,

> I- -

g f,

> g

- ..

1

0 `" *.‘4 6

' 6 '

.g 1 sa 1-

g 1 -a 1-

= s g 5 e, >

&->

.=

g .. &

- .§ 6 c" > .>

- 5^

..,1 >

&->

=

- i E

.,v &

-6

.c t >

• • = °-

= >

>

1 1

>

& -"'

-c os = a VI

V)

C,1

4 v) v.)

II) IA

.,, ...

C

.A.'7` C

. 'a 0 C

.

ea

C.

.0

a. 0

0

Z71 0

't' 4 E

- .o

0

r...) -

E

0

v)

4

1

e .a. .c o

I-

,.. at sa

-

r

a •n. .0

c

3 .4 3

g

s

3

g

.c 'a .

&

.4 :i8

0 g3

6-4 0 ct 6

1

co ° 6-..§

g .c .g

&

• .c ,.,

&

.c a

& -

a &

c

, ,...,,

L., 0 ar,

s

3

3 .. g

4

.4. .

ea i)

0

(..f ,g, ...

a g

-C

4 0

on a =

-02

e L ".7. a. = •a „I

.i . z

Oa z

ce ca

,

•-• .0 'X -

g ,..,

8.,* a' _

... ..... 0 N

g'c as -6-:

I.;

e

,..•

cl C

r,

-S. ..I

09/06/1980

ic 0,

5

Q

.-. esi

0,

z in

N

a i".. ••••

&

i

e

le

, N

ro

r

5

0

0

.-..

1 1/07/1984

&

Z. r

e

0

•-•

;

a. Z'

N

i

e ,

0

g

g

°

..... 6'

;

co, 5

"a m

a X

:"..

a ..,. ...„ . 0. ...

To z

.3 .-

_. g g c

a.

71 a g

g .

oz 3

> I-

F

1 r 3

I-. 01

Nguyen Thj Thu

Trang

co g k

g

“ga• ..a. >

1

g g a

0

X

..a =I

Bill, Thi Thanh Nga

,g >

a , Z

co c

=_ -g 8 41 'X

ca

. ..°

:It g

l

_ -5 ill

z

.

a 0

NOng Thj Thanh Mai

TrAn Thi Thu HoAi

g 0 =

-. . i

Nguyen Thj Phan Hog

co 5

x

,a >

,,, 8 z _ E:

c a

F.. ,. I- 0

Nguyen Thu Thiuy

-, c a >"

N .3

`‘‘ v.

-- •• .

.-. N

CM1 ;

.... N

f•I

4

-

-

N

-

N

en •-•

^.

ro

3

,,C .. - :..- .

.....

f-,-

iL2

CA UU f---)

AF

D

CA iY.

0

--). Z a's -)

co 1.

CO

.._8 -.) C

Z

F-

71- Z -t ,t1 a

r -a a

.3. o

"C E-'

,--

GO

-,

g

.- a

CA

. 4

q

_

4

q

..- g

ea

-

g

q

-

g

q

-. g

ca es

-.... 0.

}.

"'

..cs

<

1

1

1

a

E

.

.

'' 3 a . "

4.4

X

11 ..c

1 c . ....m

.. .. co 2 C

Z

....

1

o. E

•0

cn E

g- g 4. = 7 ..:•'

cn F.

Cdr

a a

cg E-'

,-

g g

a. a c: I:1

.1..!".

g 1

t... a V)i E-

g g

cn l'-'

1 g

7 'E

r0 f"-'

f)..

2. 8 'C

' ... . .9. H

... 1

-c 1..

s= Da c 9

- 2 13 I-

t,0 c ca. E

"2 I-,

CC

c a

2 "8 ta

09

c _9. 2 "`C

I--.

CO

g 4

-,J E-,

GI

c c.,

E-. F

C.I

c 0. 2

'3

E-,

c* c

CY

2 '3

I--

co C

c_

2 I-.

bir se chit daub ngtte

ughilp

..,

8

N

0

CD. >

S

4i o

Q.

>

S

ri o

Is:

0

›:

8

ri o

0

>:

On

t.:.

8

r.i cc, CI

>

8

ri c) C

s 0

>

8

et; 0

Is

: 0

>

8

ri 0

h.: 0

>

8

0

Is:

O.

>

4.

oi 4

1

'"

ill

*

g

-0

:F.9.. . ,

5

Gido vidn Tidu

hoc

3

..

1-..

,5 g '7

` 0

:'-2

0

.!'.)

I-7

.F, g

.5," •C

,

i.. g

...; 4

o 0

.C..)

E-,,-" .5

g

>

...0

0 ,c 0

vg

. . F -

..f; g

• > •C

0 -, 0

• Giao via Tidu I

hoc

Gido via Tidu

hoc

=c a . -n .3

. g !:

. ,. 0

a ,..2 a -- -

iTrubng Kim non Deng Chanh

..g '

-5

Tieu h

Trubmg Tieu hoc Bach Ding

.

'P. r

..0

-0f. Z

w

I- X

Truing Tieu hoc Le Loi

. I

..8 I- .0 .g I-,

Tnrong Tieu hoc Le

Van Tam 11

& >s .-I 4

ca .Sf1 -g -5 a - 1-• g

FI=

rtuerng Tieu hoc I ,Iguy n 135 Ngoc

& co .5

o

0 ao I I

a >

tseca

'l.. a

o

N

en ...

.... N

M

V

,r,

o

r- r

co

4 .3

„cc ;- ,, 3.

Y

i... .0 .

,... 1

:' -c ..,

a V

-s

0

,,I

0

0

0

h

0

0.0 0

0,

0

0

h

1.7 P

r

r

r

0

r

h

r

4

r

,

e- 0

co 7 '0

V. ". 8

01

Page 6: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

:s=

- ., ... v ._

c . ig ,..„ m

r- ;., -

1- ;

7. i

., .,

t

4

t.: ,

z

f- .,

/-, , t

,.., I- ...„ z

t

-

t

it

I.- ?,,:

1- ... z

.. Z

"

t .

.i. ,.

oi Z

-

§-4 ".

...

ai .5

t g '

2 :

A r

,. 1

4

1

$

A 4

(., g 1 I x=

t = ,..

,...' ....

6 P

z

an .if fl

P

,_ al ,..,

ir C2

a . a

. eit

i

4 I

a .

:3 It .

C.: M

ji .

a r

A

.2 I; 1-

•;.-, cc

co ca

cc cc

cc U

x

= fl

2 m

=

01 1

fl m

cl

cc cz

c.," =

c-..

t. 1

1

1

1

I- co

I Ngintt/Chuyin nginh cur, netreri ding kf dy- tuyen

.0.-

= .&

.t ->

.§.

"F A "5 >

- .g >

1 i

a .0

>

1-

6

O. it 6.-

§ g .5 .g >

1

il st

1 il

> -'->g.-''C

-

.. 1 i A

I &

> :5

>•,. .... >

f,' -.1 F--

I` I^

c-

P3

,

. . 4

.,'

E

...

E E

i

<

E

V5

E ge,

E

V%

.c

, 4- „.8

-4

;-_ cn

E v

.4

v

v: v:

v: v:

tn 1 C.

e0 .5,5 4

i-

g g

.0

c

-7. .E

.4

e •

:.

i5.

':'

l!' sa

A

- '.

.

a .1

a I

a I

a I

a 2 I

L-6 .a

l*

a I

a 1

0'4

1

a-- •

.g

. a I

a -4

2

11

a I

. a I'

.5 -Z -

I

_ a I

- a I

. a 4

f. 3

S. P

u 4

Inns tugu 8ugyi AyIN

2

171

g §

L5%

2 g

g i

..

'.

O

§

S

.?, I

,Ftg

g-

gW

E

5

g

z-•-• .,

;-7-,

S

g

5--

F-77

g

gg

ig

ig

cr, &

F

;,

.53.

i

''' 0

1

Z

*. ...

4. ..., =

I

...1

.... -

- •4 g

1

a

,0 1., 4 h

..-.

1

f. i- 1.

1.

Nguyen Thi Thu

F ._ f8

0

g 21 T

.. F: i

.7.

4

,a- r• X

c

-a 1

a.

.1 4 fr.

..

1

4

--.§ -- = frF,

z a

,.q..

•§ fr.

...'.i

1

t

Z

F l

• z g

.

.E.

fr. :-.

_

......, .... i

0

5 g V

I

.0 1

7 2

A

..,

'''. .-

r.

r.

,-, .1.

..., -

-

IV

en v

•-• 4,4

en

v

..-

,

"La

.55 a.

2- -

E-• 6 E-

P P

CC

P °

P- M

'' =

zt 1

ti s

e

i

a

7.

.c.v

it

co CC

at C2

=

C2 C2

c3 01

:..-

5f-, 1

3' .Q

$

1

r4 -5 qq

t

/

<

<

-5 <

t

<

.5 <

.0 <"

-5 g

C

.i. v

ar 1

S--

4„

/._

41 5.5

1 a I

e .0 .6

1, r r

Z

_

/ .11

n

........., til i-

1

-:.? v) r-

8

-a c)

P

g e. .-...9 cX

1=

v) i-

z 2

&. = "le

tel I-

1

ce: I- E g

tn P

-. =

g e.

;4 i-

E ?.

a .,.,

ci:lz

hi

_ <-. `4-,s

.

4,,-, ,.

''''-'. •i-

r 0.

2 "I

C4 c

.- 2 I!

1- r .

2 3

t-

mu

.

-9-

1- Q

.

t- 21E

-cr,.. .

1-

w

Ei -

t- Eci

i- 4

A lat....°-

-.at.' m '.4 ) ,,i

4 -E

Z,

\*2 4

m

u °

t

• >

.,..*\

) 416i I, P

i 1

8

ri o

6

>

8

ri o

r-: o

>

S

Si 1.-: o

>

g

Si 6

>

8

ri o

r-: O

>

0. >

8

o.

r.: o

>

S

6•-' 6: >

%

, 7

itc 4,r * ••••

4.1 o

's -c .5 b

FI-

.45 8 •.; -= 5

5

' g

1' -c ,45 5

t_...

Gtho

hoc

i 1

45 5

.•5

g

> -=

1

v

-.-,

..5 g

•>. -4 $

5

-!,--,

.5 g

'). -c 45 b

-.'

!f, g

> -=

0

3

-

; •Z

-2 b

..-2 C

... .0

c c -e

,_

g

E ."

e

.... c

-4A S

,..

°

6 u

A

•-, 0

i- z

.g g

?

TN.Ong Tieu hoc Quang Trung

6 .•

.. k i_ !

i

..?

;•-• ..

.g

Trubng Tien hoc 1 Tnmg Vvong

E

:2

P

tz

II

. 4 5

i:: a

0

.4

t E

i- ...

EntOng Tieu hoc tuong Nam Ft ..0 0

,_ ..c c 0

I

I-. >-

*rtnIng Tien hoc en Thanh

e 7

5, t g - -

2

...

rn

"..

...

r-• ..

... ...

:-. .,-

0

.0

.. g

5

b- -c '''

-.

'2 2

:".; :

0,

al

g

r

E4

r

g

r,

g

C7;

V

'8 O'

'c3 Z

8

g

Page 7: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

G .„ . 2' tit

4

..o .5

FE = I.-,

ba

, z

N

10 Z

e. ...

I- Z.- N

Z

.,-.

Z

N

F.

'-' Z

N

I--• Z

Ve

Z

,0

Z

,0

Z

.0 Z

,0

Z

NO ...4 M

re.

=

Z

I- 7: N

Z

ot

Z

.0 I- - i V

.

E.. ..... Z

N

••• N

laI g• ..

g .4

...3

.g ...e

g

t•-•

•••• i

r,, p

u

A

§

Z

... A

Z

eo A

§

Z

8

CO CC

CO CO

(.3 <

X

CO _...

CO CO

CO CO

U

la

o To. o

as z

.... V

1-.

N

''2 C

l cc

m

cc co

0

cc C

I cc

m

z

C)

C...) Q

CO

CO U

U

to -,y. H

,

to

5

/

to

g

1

/

/

/

to c

2

i•-• 1

1 I 1

1

1

A

.0

NginhiChuyfn nginh can nguiri ding 1‘.3• di/ tuyen

. 4.-. ••• • ;"

44 C

. ,...

e -2 2

1

il. 3

2 -

z

. ‘4 .0

'a

,-a.

8 ;-. 1

:2 cr.

1 t•

.c C

e

0

Cr

A

z

6 g z5g>1-

.> .

5' d

ote

g

;-1:'6

- 1 ›''

, ,,-. ,,

14

M C

Z

-. V

,

-6 .5 P. ..z. a.

a. V

)

> rz -5

I::

i?; g a. .0 0

in 13. a

. 0

a

. V

I a

ia

g

"2

1.-. 1 °. >

vl 4

>4 4 >

V)

E-' 0.

V)

t- O

. V

)

LI g ...

0., V

) Z

0.

M

1

s I.

1 'Z'

1-.

CO '2_ s

i :1

0

0 ...o.

(1.4

g

0

.1

.3).;.g

a, ,

IQ

g

... a

Na )

g

.0 g

0

g

.,..

g g

8.

aata

aau-a

g I

tc g

2.4

.,.$ g

A 0

Ngiy thane aim sinh

a

ZO 0.

,

N

0 0

ct. N

5

-

..g. _

a -

".

7

.---.• pi

...

ri

i gr- I

-,

...

.

0 s

_

.....

a

.. g

i

- o

CO tg a-

5 rn

t i s 1

4 &. .- - ---

g s

& ,- , • 7

o

1

v a-

.... g

g es -

-A--

v -

Z

''' , 1

,

.e CC Z:... 41.

0'"

a t 0. -

•-, =

:5 .

1.

12

, 0 >

•>.

a ,2

>

Awn Thj Thai Ha

Ly TM Thu

Nguyen TM lhu Hing

va Thj Thuy An

ON ...1

1

a ..c

4 .::- t. 3

;1.

.8 5

r-. A a

INguyCn Thi Ne,Oc Trang

i.

-

?.. Z

3 "6:. 1.r.

Thin Tlit. Bich Thao

0

Phatn Thi Oanh

-,

5

Nguyen TM Thu Huyin

Pharr Thj Tuyen I

I

_ OP

0 >

4 g ;

g

1

a.

qb

.11

..n .p ..

N

.„ "".

.... In ,

... -

.... ...

-

-

li

..:,. 1 :

U

Fo 6 i.-.

,...,P ..,

P ,q

P P

P

it--) CO

-,t.--) C

I

c--' pn

,Y, r

II

,L-i pa

,Y m

(..) E-

76. 14 z ... E

t : r

)".

.o. v

_E I-.

•-• - a

.-. O*. M

-

4

at)

..-. .2. 1:4

-

a

2.)

--.. 4

CZ

.--. 4

1:11

-. 4

Cr.1

,...

a

Cb

...

4

Cb

....

2. C

A

.- 4

C

M

-. 4

CM

-. 4

CO

.... a

X

n. g

..-. a

M

I. .00

N

N

1

-$

Yin au 4 chuyen mon

-2 2

't

.r. =

VI I-'

1

0,...„2 y •=

-. C/1

ia

a. >

.0

1

c,.e

CO i.::

h.4

II

b 1

N V

I

1

el. I

V) ,73

FC

C

a.

0

0

IA

I .. 1 >

0

0

..11

ti • 1

al. r.

,.3 = I/1

.s

>

A

1.g

c 0

h

k." v2

I 1

c. 0

0

I - 0

=

0 • 5.

0 0 . 1 a s. >

0

0

= -5 0 41 al

g

.o S

1-. .7

V

1

-...: ,

BP c

. -

2

0

i-• Dt.

a -8 i-..

to

3

to

u

to

3

to

3 .0

8

.0

8 OD

8

.0

$ u

.0

CO

$

.0

3

OD

8

OD

8 .;3. ra

CO

s 1

-2 `,.

-3 v

1

...i .., ID

..4 g = z 7

S

2; " N

q

>

g

r,i o

N

q

>

(.4

.

> t •

,,... PI

t ,

0. >

l'. ....

t

O

>

N

..,

t .

0 >

....

t '

e >

IN

...,

t '

0 >

N

.... t '

0 >

IN

-

t

0 >

IN

•-•

0 > t •

N

t

0 »

N

t •

0

N

t •

0 >

V.,

t •

0 >

N

0. ... -

>

8

N

0

N

0 >

'.5. -2. 1-

..? r.' -.

.., ...9 g -5: .= 0

:<2,

..,

* .:4) 1- z

.5: .., c.,

A ›,- ;

.2 ._ 0

Gino vier Tieng

Anh

..

Gino vier] Sinh

Gino vien Toin

1

.0, .8 •>. 2

.... 0

g

>

2 ;

A ._

0

Gino vin Tieng

Anh

-8 x

.5 ; A ._

0

A ›

2

*; A _ (.7

A 0 .8 '5

,2 C.5

2 0

1- -5 '5

i .3

-5 .._. 2

'5

C5 2

g

c • >

(.7

riar nghiip Yin has TTTT

rrung rim Truyen Phong vier hong va Via boa

.e a o

NC

..2 •

-g' i

„ c

1 .c

'

g ,.. cl 1

-

...

.1 Trung Tieu hoc Yen Thanh

Tru&ng TH& THCS DiEn Cong

Cif h THOS Tnrong TII&THCS Dien Cling

Truong n ICS Ly Tv Trang

E

1

to 0

Tnrtmg TIICS Nguyen Via Cu

F g

6

E

F 2

fluting THUS Trio 1

tiec To n . ....

Cruong TI CS YEa rhanh - r-

tr '' 8 LI g

41 .

0. 0

N

S' 0

N

.... N

en

,

.1.

VI

‘0

N

, . l ,

4 •-•

N

1 4 ia

."5

i.,.. . 4 .., ...

-,2 ... 2

r- •-.

0 10. 0 _

OS 0 -

0

_ - -" .... -

r4

en .

- _

,0

.. N

...

CO ..4

0, ...

0

,.. ... •-• ,... ..4

N

N

.. en N

... e,1

..

...., IN

...

Page 8: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHID NGIliA VIET NAM …uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/13tb dang trang... · 2019. 1. 11. · TM. tit' B NHAN DAN KT. C TjCH TICH xi UY BAN

*ma

2 .1'-' 11

AN/114

"k s

...g •-;

7

v--.-5 7

.1 t,

Ii4i

41

L., ,..

1— :2

,

N

h

"1 If

h

h

8 0

Ngiy thing Nginh/Cbuyen nginh c is nttari Ngoili rig& ding 14 dy- tu4a nim sinh

I Nginh/.. Lail Tanis dO

Trinh ""i° tAt Ting

. Nam NO' chuyen *no dy neinh nghiep

:l CC

1

....

> .g,

r, A

iz 1 (.3

g

`4'. 1a

..--7 ---.

g

N

L77- ---

N., ....

-a,

'L. ---..

"" ....

a n xlilra uitir u?1 I I zt

...., .!

';. -F.

g

,......1,.. -•

i P

le 6

a a

4

vi . ..E,

a.

Li

--c ... a .:7-

-a E

. ,..., •-„,

I

7.-• 7-•

Q:1,E

G`

1

II "g 0 T

1

CI ,

Y 4i Z

.2

'''

:a A

jpg' ''

\ \

1,1y ban nhin din think* phi Uing 1111

..

41

4 4

i.)

:..

n;"

,,.

. ,,e ,, 'C'

rs

,..„ .

G.

r.: g

0. >

, ... o Y

..•

47- .u.

.5 A

Z

3

6 R

Don vi/ Phung

chuyen mon can tuyEn vien

ch

2 g'

5 8 E: i—

,-. -

.....

1-- 9 b

.-4

.4