of 12 /12
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: 3 579 /QD-UBND Trà Vinh, ngày 30 thông 10 nám 2020 DUNG IRA VINH . o10 U.. q $Is I II •••••• •II•tI. &xIll/oL0o&i I.. huyer .......... QUYET OINH Ve vic cong bO 6 Don giá nhn cOng xây dy'ng qu I vi quy II nàm 2020 trên dja bàn tinh Trà Vinh UY BAN NH AN DAN T!NH TRA VINH Can c&Luçt Tcchzc chInh quyn djaphu-o'ngngày 19/6/2015; Can ct- Ludt Sz-a d4 bd sung mt s diu cza Ludt Tj chic C'hInh phz và Ludt To chic chInh quyên djaphuvng ngày 22/11/2019, Can thLuátXáydengngày 18/6/2014; Can c& Nghj djnh sd 68/2019/ND-cP ngày 141812019 cza GhInh phz v quán l chi phi dáu twxáy dung, Can c& Nghj dinh s6 90/2019/NDCvP ngày 15/11/2019 cza C'hInh phi uy djnh mic lwong tOi thiêu virng ã'Oi vat ngu-ài lao dóng lam vic theo hcip dong lao d5ng; Can cii- Nghj quyt 108/NQ-CP ngày 171712020 cia C'hInh pH v mt s nhiêm vu, giái pháp tháo g& khó k/ian, vzthng mac trong qua trInh triên khai Nghj d/nh 68/2019/ND-CP ye quán l) chi phi dáu tztxáy dtng, C'án th ThOngtw sO' 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cia B0 5 tritàng Bç5 Xáy d4-ng hu-óng dan xác djnh và quán l chiphI ä'áu twxáy dng, C'án c& Thông tw so 15/2019/7 -T-BXD ngày 26/12/2019 cza B5 trithng B6 Xáy dng hzthng din xác djnh don giá nhán cong xáy dtng; Can cz- Thông tic s6 02/2020/IT-BXD ngày 201712020 cza Bó trtthng B Xây dung tha dôi, bO sung m6t sO diêu cia 04 Thông tic co' lien quan din quan l chi phi dáu tu-xáy du-ng, Theo d9 nghj cza Giám dO'c SO'Xáy dung tgi Ta trInh so' 194/77'r-SXD ngày 25/9/2020 và Báo cáo so 438/BC-SXD ngày 22/10/2020. QUYET DNH: Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay Don giá nhân Cong xây dijng quy I và qu II nàm 2020 trén dja bàn tinh Trà Vinh. Diu 2. Dan giá nhãn Cong Xây dim g qu I và qu' II nãm 2020 trên dja bàn tinh Trà Vinh là ccx s& dê CáC ccx quan, to chrc, cá nhân có liênquan lam can cü xác djnh, quân 1 chi phi dâu tu xay drngcac d an s ding von ngân sách nhà ü nuóc, On nhà nuàc ngoài ngân sách va du an dâu ti.r theo hInh thirc dOi tác cong tu (PPP) theo quy djnh ti Khoãn 1 Diêu 1 cüa Nghj djnh so 68/2019/NID-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU.

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc

S6: 3579 /QD-UBND Trà Vinh, ngày 30 thông 10 nám 2020

DUNG IRA VINH

. o10 U.. q $Is I II •••••• •II•tI.

&xIll/oL0o&i I..

huyer ..........

QUYET OINH Ve vic cong bO6 Don giá nhn cOng xây dy'ng

qu I vi quy II nàm 2020 trên dja bàn tinh Trà Vinh

UY BAN NH AN DAN T!NH TRA VINH

Can c&Luçt Tcchzc chInh quyn djaphu-o'ngngày 19/6/2015;

Can ct- Ludt Sz-a d4 bd sung mt s diu cza Ludt Tj chic C'hInh phz và Ludt To chic chInh quyên djaphuvng ngày 22/11/2019,

Can thLuátXáydengngày 18/6/2014;

Can c& Nghj djnh sd 68/2019/ND-cP ngày 141812019 cza GhInh phz v quán l chi phi dáu twxáy dung,

Can c& Nghj dinh s6 90/2019/NDCvP ngày 15/11/2019 cza C'hInh phi uy djnh mic lwong tOi thiêu virng ã'Oi vat ngu-ài lao dóng lam vic theo hcip dong lao d5ng;

Can cii- Nghj quyt 108/NQ-CP ngày 171712020 cia C'hInh pH v mt s nhiêm vu, giái pháp tháo g& khó k/ian, vzthng mac trong qua trInh triên khai Nghj d/nh 68/2019/ND-CP ye quán l) chi phi dáu tztxáy dtng,

C'án th ThOngtw sO' 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cia B05 tritàng Bç5 Xáy d4-ng hu-óng dan xác djnh và quán l• chiphI ä'áu twxáy dng,

C'án c& Thông tw so 15/2019/7-T-BXD ngày 26/12/2019 cza B5 trithng B6 Xáy dng hzthng din xác djnh don giá nhán cong xáy dtng;

Can cz- Thông tic s6 02/2020/IT-BXD ngày 201712020 cza Bó trtthng B Xây dung tha dôi, bO sung m6t sO diêu cia 04 Thông tic co' lien quan din quan l chi phi dáu tu-xáy du-ng,

Theo d9 nghj cza Giám dO'c SO'Xáy dung tgi Ta trInh so' 194/77'r-SXD ngày 25/9/2020 và Báo cáo so 438/BC-SXD ngày 22/10/2020.

QUYET DNH:

Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay Don giá nhân Cong xây dijng quy I và qu II nàm 2020 trén dja bàn tinh Trà Vinh.

Diu 2. Dan giá nhãn Cong Xây dim g qu I và qu' II nãm 2020 trên dja bàn tinh Trà Vinh là ccx s& dê CáC ccx quan, to chrc, cá nhân có liênquan lam can cü xác djnh, quân 1 chi phi dâu tu xay drngcac d an s ding von ngân sách nhàü nuóc, On nhà nuàc ngoài ngân sách va du an dâu ti.r theo hInh thirc dOi tác cong tu (PPP) theo quy djnh ti Khoãn 1 Diêu 1 cüa Nghj djnh so 68/2019/NID-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU.

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

2

Diu 3. Xr 1' chuyn tip

Vic cp nht dir toán xây dirn, giá gói thu xây dtmg theo don giá nhãn cong xây dirng sau khi ducic cong bô kern theo Quyêt djnh nay, duçic thrc hin nhirsau:

1. Tnthng hçip tng mtrc du tu da duçic Co quan có thm quyn thm djnh hoc phê duyt thI xác djnh du toán xây drng theo Dan giá nhân cOng xây dijng duçic cong b& không phái cp nht lai tong müc dâu tu dã dtrçic thâm djnh hoc phê duyt.

2. TrLro'n& hcip dir toán xay di,rng (bao gm cã dr toán xây drng cong trinh, du toán goi thâu) dã duqc co quan Co thâm quyên thârn djnh hoc phê duyt Va

chua phat hanh ho so mm thau, ho so yeu cau thi xac dnh, cp nhat gia goi thau xay drng theo Dan gia nhan cong duçc cong bô; không phâi cp nh.t lai dir toán xay ding dà duqc thãm djnh hoc phé duyt.

3. Tru&ng hcrp dã phát hãnh h so miii thu, h so yéu cu thI không phâi cp nht giá gói thâu dA ducic phé duyt.

4. Trurng hçip cp nht du toan xây dmg, giá gói thu xây dimg theo Khoãn 1, Khoãn 2 Dieu nay lam vucit tOng mirc dâu tit, du toán xây dung da phé duyt, thI vic thâm djnh, phé duyt tong mi.'rc dâu tu, du toán xây dirng diêu chinh thirc hip theo quy djnh tai Nghj djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü.

I Dieu 4. QuyetA dnh nay co' hiçuA 1irc thi hanh ke£ , tix ngay• ky va thay the Quyêtdjnhsô 2068/QD-UBND ngày 30/9/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ve^ viçc cong bo bang gia than cong xay dim g, bang gia ca may va thiet b thi cong xây drng cong trmnh trên dja ban tinh Trà Vinh.

Diu 5. Giám dc Sâ Xây dimg có trách thim phi hqp vâi cáC co quan, don vi cO lien quan to chIrc triên khai, phô biên, hu&ng dan, th%rc hin Dan giá nhân cOng xây dirng nay.

Diu 6. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám dc So Xây dimg; Thu trtthng các sO, ban, nganh tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô và các to chuic, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.!.

Noinhn: - BO Xây dirng; - CT, các PCT UBND tinh; - Nhtr Dieu 5; - BLDVP UBND tinh; - Các Phông: KT, NN, TH; - Trung tam TH-CB; - Ltru: VT, CNXD. of

TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH

CHU T!C

Nguyen Trung bang

14J V4

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

BO DON GIA NHAN CONG XAY D1JNG TINH TRA VINH QuyJt tjnh so

, 3575 /QD-UBND ngây 30/10/2020 cza UBND tinh Trâ Vinh)

STF Nhóm Don giá nhân cong xây dyng binh

quOn theo khu vyc (dng/ngc)

VUNGII VUNGIII VUNGIV

I Cong nhân xây dyng tryc tip

I Nhóm I (cap bc binh quân 3,5/7) 212.996 196.886 188.188

2 Nhóm 2 (cap bc binh quân 3,5/7) 218.469 202.607 197.047

3 Nhóm 3 (cap bc binh quân 3,5/7) 218.469 202.607 197.047

4 Nhóm 4 (cap bc binh quân 3,5/7) 234.415 216.488 200.003

5 Nhóm 5 (cp bc binh quân 3,5/7) 236.096 219.985 206.968

6 Nhóm 6 (cap bc binh quân 3,5/7) 236.096 219.985 206.968

7 Nhóm 7 (cap bc binh quân 3,5/7) 236.096 219.985 206.968

8 Nhóm 8 (cp bc binh quân 3,5/7) 236.096 219.985 206.968

9 Nhóm 9 (Iái xe cAp bc binh quân 2/4) 251.407 237.608 232.898

10 Nhóm 10 (Iii xe clap bc binh quân 2/4) 260.000 246.000 237.000

II K5 sir (kháo sat, thi nghiêm cAp bc binh quân 4/8) 260.000 246.000 237.000

HI Tv An xây dung

I K9 sir cao cAp, chii nhim di,z an 710.000 600.000 560.000

2 K sir chinh, thu nhim bo mon 530.000 460.000 400.000

3 Ksu 355.000 310.000 280.000

K5 thuât viên trInh do trung cAp, cao ding, dio to nghe

320.000 280.000 251.000

IV Ngh nhOn (cAp bc binh quân 1,5/2) 568.000 527.000 502.000

, Thuyn trir&ng, thuyn phó (cAp bc binh quan 403.769 374.879 356.779

VI Thüy thü, thgr may (cAp bc binh quãn 2/4) 319.000 296.000 280.000

VII Thq diu khi.M thu song (cAp bc binh quân 1,5/2) 340.862 316.472 301.192

'/111 ThQ diu khin thu bin (cAp bc binh quân 1,5/2) 380.569 353.339 336.279

LX Thçr tan (cAp bc binh quân 2/4) 540.000 504.000 479.000

Ghi chü: Vic quy di giá nhân cong xay di,rng tWc flAp theo cAp bc trong h thng djnh müc di,r toán xay drng duqc thc hin theo khoán 5 Phki 1c sA 1 kern theo Thông tir 15/201 9/TT-BXD ngáy 26/12/2019 cüa Bo My d,rng Htrông dn xác djnh &m giá nhân cong xây di,rng

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

BANG DON GIA NHAN CONG XAY DIING - Can cir Nghj djnh 90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 cüa Chinh phil v8 vic quy djnh mirc

hrang thi thiu vilng dti v&i nguôi lao dông lam vic theo hcip ding lao dng. Theo dé tinh Trà Vinh có 03 Wing, cu the nhu sau:

+ Wing II: Thãnh ph& Trà Vinh.

+ Vilng ifi: Thj xi Duyên Hâi.

+ Vüng N: Các huyn cOn 13i. - Can cü Thông tu so 15/2019/TT-BXD ngày 26 thing 12 nãm 2019 cüa 130 My drng v

vic huàng din xác dnh dun giá nhãn cong xây drng. * HCB : H so' cp bc nhân cong xây drng theo Phi 1ic s 05 6 - Thông tu so' 15/201 9/TT-BXD.

Stt Nhóm nhân cong xây dirng SO

lirong

Don già (dng/ngày công)

. Vung II IViing H Vung 1%

1. NHOM CONG NHAN XAY D1J'NG

1. Nhóm 1: - Phát cay, phi d& cong trinh, tháo d& két câu cong trinh, bo ph.n may mOc, thi& bj; - Nh6 có, ct tia cay; trng cay cânh, hoa, cO; - Bc xp, vn chuyn 4t 1iu; - Dâo, dp xüc, san dit, cat, dá, phe thai; - DOng gOi 4t lieu rOi; - Vn chuyn, b6c vác, xp dt thu công; - Các cong tic thu cong dan giãn k.hác.

1 Cong nhân XD, nhóm 1 - bc 1/7 1 140.129 129.530 123.808 2 Cong nhân XD, nhOm 1 - bc 2/7 1,18 165.352 152.846 146.093 3 Cong nhân XD, nhóm I - bc 3/7 1,39 194.779 180.047 172.093 4 Cong nhân XD, nhOm 1 - bc 3,5/7 1,52 212.996 196.886 188.188 5 COngnhãn XD, nhóm 1 -bc4/7 1,65 231.213 213.725 204.283 6 Cong nhân XD, nhOm 1 - bâc 4,5/7 1,80 252.232 233.154 222.854 7 Côngnhân XD, nhOm 1 -bc5/7 1,94 271.850 251.289 240.187 8 Cong nhân XD, nhóm 1 - bc 6/7 2,3 322.297 297.920 284.758 9 Congnhân XD, nhOm 1 -bc7/7 2,71 379.749 351.027 335.519

2. NhOm 2: - Phi,ic vi cong tic dO^ be tong, lam móng; - San xut, 1p dixng van khuOn, giàn giáo, giáo an toàn, sin dao giá long mOn; - Lam cot thép, thép bin ma, thép hmnh, thép tam; - Xây, kè dá, bó via nn dtthng; - San xut lip dirng vi kèo g, thép, tOn, kinh; - Lam trn cOt ép, trn nha, mái ngOi, fibro xirnãng... - Cat mài da, ong thép, ong nhija, tay ri thep, danh vecni;

2

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

I

Don gil (dng/ngay công) HO S6

S" Nhóm nhân Ong xly dg lg Vüng IIVüng II WngtV

- Quét vôi ye, nhra duOng; - Các cong tic lam sach be' mat khác; - Phc vi,i ép, nh, dóng ccc, cfr, larsel (90, tre, thép, be tong); - Khoan, cAt be tong; - Phc vi khoan ging, khoan dan, khoan to 106 vi các cong tic phic vv cong tic khoan nhtr bcxm dung djch ch6ng siit thành h6 khoan, h4 O^ng vách...;

- Lam cpc cat, giOng cat, CQC xi mang dat gia c& gia c6 nn dAt y&i; - Các cOng tic khãc ding tinh chAt cong vic.

10 Cong nhãn XD, nhóm 2 - bc 1/7 1 143.730 133.294 129.636 11 Côngnhân XD, nhóm2 -bâc2/7 1,18 169.601 157.287 152.971 12 Cong nhân XD, nhóm 2 - b.c 3/7 1,39 199.784 185.279 180.194 13 Cong nhân XD, nhóm 2 - bc 3,5/7 1,52 218.469 202.607 197.047 14 Côngnhân XD, nhóm2-bâc4/7 1,65 237.154 219.935 213.900 15 COngnhân YD, nhOm2-bc4,5/7 1,80 258.713 239.929 233.345 16 Côngnhân XD, nhOm2-bc5/7 1,94 278.835 258.591 251.494 17 Côngnhân XD, nhóm2-bc6/7 2,3 330.578 306.576 298.163 18 Côngnhân XD, nhóm2-bc7/7 2,71 389.507 361.227 351.314

3. Nhóm 3: - Trát, o6p, lit tu&ng gach, dá, be tOng, lang nn, lcip mái, trang tii tithng, cách am; - Sin, bâ be^ mat tuing, kim Ioi, g - San xuAt, lAp di,rng thang sAt, Ian can, vách ngan, cCra s6 triri, hang rào thép, hang rào

song sat, cia song sAt, cira sat, hoa sAt, cng sAt; lam chAn nAng; - Sin xuAt vA lAm sin g; - Lim trAn thach cao, trAn nhôni, trân inox, trAn thép, dng...; - Lip d,rng khuôn, cCra thép, g, nhôm, kinh, inox, tAm tithng panel, tAm sin, mAi 3D-

SG; ton luqn sOng, trii dâ ton hrcin song; - Lim tiu cAnh, h06 nuàc nhân tao; - Up dt din, rnr&c, thông tin lien Ic, phông cháy cha chAy; lAp cAp vin thông thông

- Các cong tic khlc ding tinh chAt cong vic. 19 Cong nhân XD, nhOm 3 - bc 1/7 20 Cong nhAn XD, nhOm 3 - bc 2/7 21 Cong nhAn XD, nhOm 3 - bc 3/7 22 Cong nhAn XD, nhOm 3 - bc 3,5/7 23 Cong nhân XD, nhóm 3 - bc 4/7 24 COng nhân XD, nhOm 3 - bc 4,5/7 25 Cong nhân XD, nhOm 3 - bc 5/7 26 1 COng nhAn XD, nhóm 3 - bc 6/7

1 143.730 133.294 129.636 1,18 169.601 157.287 152.971 1,39 199.784 185.279 180.194 1,52 218.469 202.607 197.047 1,65 237.154 219.935 213.900 1,80 258.713 239.929 233.345 1,94. 278.835 258.591 251.494 2,3 330.578 306.576 298.163

Page 6: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Stt Nhôm nhân cong xây dtrng uong

Don giá (dngIngày công)

Wing 11 IV&ng H Vüng I'S

27 Congnhân XD, nhóm3-bâc7/7 2,71 389.507 361.227 351.314

4. Nhóm 4: - San xut, Up dt các kt ca-u, thit bi phic vi,i giao thông, dung b, throng sit, sin

bay, Mn cáng;

- Hoàn thin mot dumg, mot cAu: gn phàn quang, lAp dt giãi phân cách, son ké di.ring bang son dèo nhit phãn quang, lam khe co giàn, lAp dt gi cAn, cat tram khe du&ng Ian sin do";

- Phic vi,i do rái nhra dumg, be tong nhi,ra; - Phc vi do be tOng móng, m6, tru cAu. - Quét nhra duOng, lam m6i ni 6ng c6ng; - Kháo sat xây drng; - ThI nghim vt 1iu; - Các cong tic khác cüng tinh cht cOng vic.

28 Côngnhân XD, nhóm4-bc 1/7 1 154.220 142.426 131.581 29 Cong nhân XD, nhóm 4- bc 2/7 1,18 181.980 168.063 155.265 30 Congnhân XD, nhOm4-bc3/7 1,39 214.366 197.973 182.897 31 Cong nhân XD, nhóm 4- bc 3,5/7 1,52 234.415 216.488 200.003 32 COngnhân XD, nhóm4-bc4/7 1,65 254.464 235.003 217.109 33 Cong nhân XD, nhóm 4- bc 4,5/7 1,80 277.597 256.367 236.846 34 Côngnhân XD, nhóm4-bc5/7 1,94 299.188 276.307 255.267 35 Cong nhân XD, nhóm 4 - bc 6/7 2,3 354.707 327.581 302.636 36 COng nhân XD, nhOm 4- bc 7/7 2,71 417.937 385.975 356.584

5. Nhóm 5: - Gia cOng, lap di,rng cAn kiin thép, be tOng dm cAn düc s&n, lao dim, din cAn thép, khi hp;

- C& thép h&m, vOm him; - C& thép cong trinh thüy cong, tri pin, tr1i biên, dp tràn, dc nuàc, tháp thAn áp; - Han tay nghe^ cao, dOi hOi chüng chi qu6c th; - Kéo rái dumg day ha the, trung the lap dt tram biAn áp; - Các cOng tic khác cing tInh chat cong viêc.

37 Cong nhân XD, nhóm 5 - bc 1/7 1 155.326 144.727 136.163 38 Cong nhân XD, nhóm 5- bâc 2/7 1,18 183.285 170.778 160.673 39 Congnhân XD, nhóm5-bc3/7 1,39 215.904 201.170 189.267 40 Cong nhân XD, nhOm 5 - bc 3,5/7 1,52 236.096 219.985 206.968 41 COng nhân XD, nhóm 5 - bc 4/7 1,65 256.288 238.800 224.669 42 Cong nhân XD, nhóm 5 - bâc 4,5/7 1,80 279.587 260.509 245.094 43 COngnhãn XD, nhôm5-bc5/7 1,94 301.333 280.770 264.157 44 COngnhânXD, nhôm 5 -bc 6/7 2,3 357.251 332.872 313.175

4

Page 7: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Stt Nhóm nhân Ong xây dyng Wong

Don giã (dngIngay Ong)

Yang H Wing III Wing 1%

45 Cong nhãn XD, nhóm 5 - bc 7/7 2,71 420.934 392.210 369.002 6. NhOm 6: - LAp dt neo cap dr irng lvc; cap cu treo; - LAp dt may, thi& bj day chuyn cong ngh; - LAp dt may và thi& bi nâng chuyn; - LAp dt thit bj trn, khuy; lAp dt thit bi phân ly, lAp dt dtthng 6ng cong ngh; - Gia công, hip dt thi& bj phi tiêu chuAn; - Lap dot may nghin, sang, cAp lieu; - LAp dt là và thit bj trao di nhit; - LAp dt may barn, tram may nén khI; - LAp dt thit bj lQc bii vi 6ng khOi, 6ng bão On; - LAp dt thit bj can, dóng bao; - LAp dt thi& bj bunke, binh b; - LAp dt turbin, may phát din, thit bj van; - LAp dt thit bj do hOng và diu khin; - LAp dt cac may móc, thit bj phrc tap khác; - Các cong tác khác cüng tInh chit cong vic.

46 Côngnhân XD, nhóm6-bc 1/7 1 155.326 144.727 136.163 47 Côngnhân XD, nhOm6-bc2/7 1,18 183.285 170.778 160.673 48 COngnhân XD, nhóm6-bc3/7 1,39 215.904 201.170 189.267 49 COng nhân XD, nhóm 6- bc 3,5/7 1,52 236.096 219.985 206.968 50 COng nhãn XD, nhOm 6- bc 4/7 1,65 256.288 238.800 224.669 51 COng nhân XD, nhOm 6- bc 4,5/7 1,80 279.587 260.509 245.094 52 Cong nhân XD, nhOm 6- bc 5/7 1,94 301.333 280.770 264.157 53 Cong nhân XD, nhOm 6- bc 6/7 2,3 357.251 332.872 313.175 54 Cong nhân XD, nhOm 6- bc 7/7 2,71 420.934 392.210 369.002

7. NhOm 7: Cong tác sra ch&a, may móc, thit bj phic vi thi cOng, may mOc, thi& bj lAp ctt cong trinh, may moe, thit bj cong ngh

55 COngnhân XD, nhOm7-bac 1/7 1 155.326 144.727 136.163 56 Côngnhân XD, nhOm7-bc2/7 1,18 183.285 170.778 160.673 57 Cong nhân XD, nhOm 7 - bc 3/7 1,39 215.904 201.170 189.267 58 COng nhân XD, nhóm 7- bâc 3,5/7 1,52 236.096 219.985 206.968 59 Cong nhân XD, nhOm 7 - bc 4/7 1,65 256.288 238.800 224.669 60 Congnhân XD, nhOm7-bc4,5/7 1,80 279.587 260.509 245.094 61 COng nhân XD, nhOm 7 - bc 5/7 1,94 301.333 280.770 264.157 62 Cong nhân XD, nhOm 7 - bâc 6/7 2,3 357.251 332.872 313.175 63 Cong nhân XD, nhOm 7 - bc 7/7 2,71 420.934 392.210 369.002

5

Page 8: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Don giá (dng/ngay công) Hs6 Stt Nhóm nhán cong xây dng

Vàng IIVüng I1 Vàng 1%

8. Nhóm 8 : Vn hành may, thit bi thi cong xây dung.

64 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 1/7 1 155.326 65 Cong nhân XD, nhóm 8- bc 2/7 1,18 183.285 66 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 3/7 1,39 215.904 67 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 3,5/7 1,52 236.096 68 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 4/7 1,65 256.288 69 COng nhân XD, nhOm 8- bâc 5/7 1,94 301.333 70 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 6/7 2,3 357.251 71 Cong nhân XD, nhóm 8 - bc 7/7 2,71 420.934

9. Nhóm 9: - O to vn tâi thüng, o to tu d& o to ttthi nuàc, tâi trQng duài 25T; -CntrxcOtôsücnângduói25T; - Xe hut mün khoan; 6 tO ban tãi; - Xe ô tO 7 chO2 dung trong cong tic khâo sat; - Xe hut chin không duOi 10 tan; - May nén thu duing 6ng cOng suAt I 7OCV.

- O tO chuyn trn be tOng dung tich thing duâi 14,5m3;

- Xe barn be tOng; may phun nhtra duOng;

-Xebn 13m3 - 14m3;

- Xe nang, xe thang, du kéo < 200 tin. 72 Láixe,nhóm9-bc1/4 1 213.057 73 LM Xe, nhóm 9- bc 2/4 1,18 251.407 74 Lái Xe, nhOm 9 - bc 3/4 1,4 298.279 75 Lái Xe, nhóm 9- bc 4/4 1,65 351.544

10. NhOm 10: - O tO tV do, tãi trQng tr 25T trâ Mn; - O to du kéo tir 200CV trà len;

- O tO chuyn trn be tong dung tich thiing tii 14,51113 trà len; - Cn tric 0 tO süc nâng tfr 25T trdr Mn; -Xebn30tn; - O tO 4n tái thüng tr 25T trô len;

76 Lái Xe, nhóm 10 - bc 1/4 1 220.339 77 Lái Xe, nhOm 10- bc 2/4 1,18 260.000 78 Ldi Xe, nhóm 10- bc 3/4 1,4 308.475 79 Láixe,nhOm 10-bc4f4 1,65 363.559

II. K5 sir: K su khão sat, thi nghiêm

144.727 136.163 170.778 160.673 201.170 189.267 219.985 206.968 238.800 224.669 280.770 264.157 332.872 313.175 392.210 369.002

201.363 197.371 237.608 232.898 281.908 276.320 332.248 325.662

208.475 200.847 246.000 237.000 291.864 281.186 343.983 331.398

80 K su kháo sat, thi nghim - bc 1/8 j 1 1185.7141175.7141169.2861

6

Page 9: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Stt Nhóm nhãn cong xây dirng H' S6

g

Dangiá (dng/ngày cong)

Yang!! Wing HI Wing IV

81 K5 six kháo sat, thi nghim - bc 2/8 1,13 209.857 198.557 191.293 82 K su khão sat, thi nghiêm - bc 3/8 1,26 234.000 221.400 213.300 83 K su kháo sat, thi nghim - bc 4/8 1,4 260.000 246.000 237.000 84 K su kháo sat, thi nghim - bc 4,5/8 1,465 272.071 257.421 248.004 85 K six khão sat, thi ng1iim - bc 5/8 1,53 284.143 268.843 259.007 86 Ksukhão sit, thi nghim-bc6/8 1,66 308.286 291.686 281.014 87 K six kháo sat, thi nghim - bc 7/8 1,79 332.429 314.529 303,021 88 K six kháo sat, thi nghim - bc 8/8 1,93 358.429 339.129 326.721

In. lNgftç niian: cue tac ao go my ngne; Che tac ao aa my ngnç; cue tac ttrcmg, bieu hrnnu

89 Nghnhan - bac 1/2 1 546.154 506.731 482.692 90 NghO nhân - bc 1,5/2 1,04 568.000 527.000 502.000 91 Nghnhân-bc2/2 1,08 589.846 547.269 521.308

IV. Van hInh tàu, thuyn Thuyn trirong. Thuyn phó

92 Thuy&n trtxOng, thuyn phó, bc 1/2 1 393.921 365.735 348.077

93 ThuyM tru&ng, thuyn phó, bc 1,5/2 1,025 403.769 374.879 356.779 94 Thuyntm&ng,thuynphó,bc2/2 1,05 413.617 384.022 365.481

Thüy thü, thçr may

95 Thüythü,thcimáybc1/4 1 282.301 261.947 247.788

96 ThUy thü, thçi may bc 2/4 1,13 319.000 296.000 280.000

97 Thüy thü, thçi may bc 3/4 1,3 366.991 340.531 322.124

98 ThUy thii, thci may bc 4/4 1,47 414.982 385.062 364.248

Thçr diu khin tin song

99 Thçi diu khin tàu song, bc 1/2 1 330.934 307.255 292.420

100 Thçr diu khin tàu sOng, bc 1,5/2 1,03 340.862 316.472 301.192 101 Thçl diu khin tàu song, bc 2/2 1,06 350.790 325.690 309.965

. Thçr theu khien tau• bien

102 Thcc diu khin tàu bin, bc 1/2 1 330.934 307.255 292.420

103 Thçi diu khin tàu bin, bc 1,5/2 1,03 380.569 353.339 336.279

104 Thci diu khin du bin, bc 2/2 1,06 350.790 325.690 309.965

V. Thçr 1n: 105 Thq1nbc 1/4 1 490.909 458.182 435.455 106 Thçi 1n bc 2/4 1,1 540.000 504.000 479.000 107 Thçi 1n bc 3/4 1,24 608.727 568.145 539.964 108 IThg 1n bc 4/4 1,39 682.364 636.873 605.282

7

Page 10: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

BANG DON GIA NHAN CONG TV VAN XAY DV'NG - Can cü Nghj djnh 90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 cüa Chmnh phü v vic quy djnh mirc

lucing toi thiu vüng dôi vOi nglrâi lao dng lam vic theo hçip dng lao dng. Theo do tinh Trà Vinh có 03 Vüng, ci the nhtr sau:

+ Wing II: Thành pho^ Trà Vinh.

+ Wing ifi: Thj xã Duyên HE

+ Wing IV: Các huyn con ti.

- Can cr Thông tu so 15/2019/TT-BXD ngày 26 thing 12 nãm 2019 cüa B0 My dung ye vic hu&ng dn xác djnh don giá nhân cong xây dung.

* Phi 1ic so' - khung don giá nhân cong tu van xây dung.

Stt Chuc danh tir vain xây ding Don giá (dngIngày công)

Vüng II Vüng III Vüng IV

1. Chü nhim dir an: - Lip, dánh giá báo cáo quy hoach, tong so do^ phát trin, kin trüc;

- Lp báo cáo nghien cru tin khá thi, báo cáo nghiên cCru khá thi; báo cáo dánh giá tic dng môi truOng

- Kháo sat, thi& ké, 1p di,r toán; - Lp h6 so mci quan tam, hO^ so m&i so tuyn, h6 so miii thAu, h6 so yëu cu; - Xác djnh, thm tra Ong mirc du tu, phân tich rüi ro và dánh giá hiu qua du tu cüa drán;

- Xác djnh chi tiêu su&t v6n du ttr, djnh müc xây drng, giá xây dmg, chi sO^ giá xây dmg;

- Do bOc khi Iucmg; - Xác djnh, thm tra dr toán xay dung; - Xác djnh giá gOi thu, giá hçtp dng trong hoat dng xây dung; - Kim soát chi phi dAu tu xây dirng cong trinh;

- 14p, thm tra h 10 so thanh toán, quyêt toán vtn du tu xây drng, quy d 61 vn du tu cOng trinh xay drng sau khi hoàn thành ducic nghim thu bin giao dua vào sCx drng;

- Lap quy hoach, thit k; giám sat; kim dinh xây dung. K5 su cao cap, chü nhim di.r an J 710.0001 600.0001 560.000 2. Chü nhim bo môn: - 14p, dánh giá báo cáo quy hoach, tng so d 0^ phát trin, kin trüc;

- 14p báo cáo nghiên cüu tin khà thi, báo cáo nghién cfru khâ thi; báo cáo dáxth giá tic dng môi tnImg

- Thit k, lp dV toán; - L4p hol so m&i quan tam, h so miii so tuyn, h so mn thu, h6 so yêu cu; - Xác djnh, thm tra tng mfrc du Pr, phân tich rüi ro và dánh giá hiu qua du tu cüa drán;

8

Page 11: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Sft Chuc danh tir van xây dyng Don giá (dngJngay cong)

Wing H Vüng II1 Vñng IV

- Xác djnh chi tiêu suit vn du ti.r, djnh mirc xây drng, giá xây drng, chi sox giá xây dmg;

- Do bóc khi hrqng; - Xác djnh, thAm tra dkr toán xây dirng; - Xác djnh giá gói thu, gia hqp ding trong hoat dng xây dirng; - Kim soát chi phi du tu xay dmg cong trinh;

- Lap, thAm tra h6 so thanh toán, quyt toán vn du tu xây dirng, quy di On du tir cong trinh xây drng sau khi hoàn thành thrcic nghim thu bin giao dua vào sü ding;

- [4p quy hoach, thi& k; giám sat; kim djnh xây drng. 2 1(9 su chinh, chü nhim bo mon 1530.0001 460.0001 400.000

3. K9 sir: - 14p, dánh giá báo cáo quy hoach, tong so do^ phát trin, kiên trüc; - L4p báo cáo nghiên cfru tin khá thi, báo cáo nghiên ctru khà thi; báo cáo dánh giá tic d,ng mOi trithng

- Thi& k, lp dr toán; - 14p h8 so m&i quan tam, h so mi so tuyn, h6 so m&i thu, h so yêu cu;

Xác - djnh, thAm tra tang mCrc du tu, phân tich rüi ro vi dánh giá hiu qua du tu cüa dr an;

- Xác dnh chi tiêu suit On du tir, dnh mIrc xây drng, giá xây drng, chi so giá xây dvng; - Do bOc kh& lucing; - Xác djnh, thm tra dr toán xây dirng; - Xác djnh giá gói thu, giá hcrp dng trong boat dOng xay dung; - KMm soát chi phi du tu xây dvng cong trinh;

- Lap, thm tra h so thanh toán, quyt toán On du tu xây dmg, quy d6i vn du tu cong trinh xây dvng sau khi hoàn thành ducic nghim thu bin giao dua vào sir ding;

- L4p quy hoach, thit k; giám sat; kim djnh xây di,mg. 3 K9su 1355.0001310.0001280.000

Page 12: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T ... · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM, T!NHTRAVINH DcIp - Tiydo - Hnh phüc S6: ... Cong b6 kern theo Quyt djnh

Stt Chuc danh fir vn xây dung Don .giá (dng/ngày Ong)

Wing II Yang 19 Vüng P

4. Tr vn khác:

- 14p, dánh giá báo cáo quy hoach, tong so d phát trin, kin trác;

- LM báo cáo nghiên cfru tin khã thi, báo cáo nghiên cüu khá thi; báo cáo dánh giá tic dng môi tnthng

- Thit k, lap dir toán;

- Lap hO^ so m&i quan tam, h ol so môi so tuyn, ha so miii thu, ha so yêu cu;

- Xác djnh, thm tra tang rrn:rc du tu, phân tich n5i to và dánh giá hiu qua du tu cüa

dván; - Xác djnh chi tiéu sut van du tu, djnh mirc xay dung, giá xây dvng, chi s6 giá xây drng;

- Do bóc kh6i lucmg; - Xác djnh, thm tra du toán xây dung;

- Xác djnh giá gói thu, giá hcip dang trong hoat dông xay drng;

- Kim soát chi phi d&u tu xây drng cong trInh;

- Lip, thm tra ha so thanh toán, quyat toán v6n dAu tir xay dung, quy dai v6n du tu cOng trinh xây drng sau khi hoán thành thrçic nghiém thu bàn giao dua vao sü dung;

- Lap quy hoach, thiat k; giám sat; kim djnh xây dung. - Các cong vic khác.

4 K thut viên trInh dO trung cAp, cao dAng, dào tao ngha 320.000 280.000 251.000