of 31 /31
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc Ip - Ty. do - ll4nh phñe S& (fi /BC-UBND Minh Long, ngày AS tháng 01 näm 2020 BAO CÁO TInh hInh thijc hen Chi thi s6 13/CT-UBND ngãy 26/10/2017 cüa UBND tinh Quãng Ngai Thirc hin COng van s 2434/SNV:CCVTLT ngày 03/12/20 19 cüa So NQi vu tinh Quáng Ngãi ye thrc hin ché d báo cáo thông ké cong tác van this, hru trtt và tài 1iu liru trü nàm 2019 và tinh thijc hin CM thj so 13/CT- UBND ngày 26/10/20 17 cUa fiEND tinh Quàng Ngâi. UBND huyn Minh Long báo cáo két qua thixc hin, this sau I. KET QUA 01 NAM THU'C HItN Cu THJ 13 1. Vic rã soát, xây dçrng, ban hãnh các van ban hutng dn, chi do ye cong tác van thir mu trü': Thiic hin Quyêt djnh s 753/QD-UBND ngày 28/8/2018 cüa UBND tinh Quàng Ngâi ye vic ban hành Quy ché mâu ye cOng tác Van this, lu'u tr& trong ca quan, to chüc thuc tinh Quáng Ngäi, UBND huyn dâ ban hành Cong van so 281/fiEND-NC ngày 17/4/2019 ye ban hành quy chê mâu ye cong tác van this luu trütrong các ca quan, dan vj, dia phu'ang trén dja bàn huyn (Kern theo biéu rnáu so 01). 2. TInh hmnh giãi quyt tInh trng tãi 1iu Itru tril' ton dçng: Trong nãm 2019, trén Co SO báo cáo cüa phông Ni vu v h sa km tr tOn dong tai dan vi chisa diso'c chinh 19,do do UBND huyn dâ chi do dan vj phông Nôi vvthijc hiên vic chinh 19 hO so dé km trU dam bào theo quy djnh (Kern theo biêu rnáu sO 02,). 3. fl chfrc hO may, nhãn sir lam cong tác van thu', Jut trfl': Nhàn su lam cong tác van this, km tr& tai CC ca quan, don vi cMX yu là kiém nhiêm, ti Van phông HDND&UBND huyn (nay là Van phông huyn) nhân si 7r lam cOng táC van this, km trCr 4UOC bO tn 03 dông chI, trong do 02 dông chI lam Cong tác van this vá 01 dông cM lam cong tác km tr& (Kern theo biéu rndu sO 03,). 4. Ung dçing cOng ngh thông tin trong vic quail I' van ban, giãi quyêt cOng vic: Hiên nay, cac Ca quan, don vi dã thçrc hin tot ViC img dung cOng ngh thông tin trong quán 19 van bàn, giái quyét cOng viçc, nhim vu duqc giao, cac van bàn duoc trao dOi qua phân men Eoffic cüa UBND huyn và hp this din t& ti cac ca quan, don vi, dia phuang; viêc trInh k9 van bàn &rqc thvc hin theo ISO ti b phn van this cüa Van phông huyn. 5. Vic ho trI phOng, kho ngãn sách d mua trang thiêt hi cho vic 1p ho so' và bão quail an than hO so', tãi lieu J r

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA …UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc Ip - Ty. do - ll4nh phñe S& (fi /BC-UBND Minh Long, ngày AS tháng

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA …UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYN...

 • UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc Ip - Ty. do - ll4nh phñe

  S& (fi /BC-UBND Minh Long, ngày AS tháng 01 näm 2020

  BAO CÁO TInh hInh thijc hen Chi thi s6 13/CT-UBND ngãy 26/10/2017

  cüa UBND tinh Quãng Ngai

  Thirc hin COng van s 2434/SNV:CCVTLT ngày 03/12/20 19 cüa So NQi vu tinh Quáng Ngãi ye thrc hin ché d báo cáo thông ké cong tác van this, hru trtt và tài 1iu liru trü nàm 2019 và tinh thijc hin CM thj so 13/CT-UBND ngày 26/10/20 17 cUa fiEND tinh Quàng Ngâi. UBND huyn Minh Long báo cáo két qua thixc hin, this sau

  I. KET QUA 01 NAM THU'C HItN Cu THJ 13

  1. Vic rã soát, xây dçrng, ban hãnh các van ban hutng dn, chi do ye cong tác van thir mu trü':

  Thiic hin Quyêt djnh s 753/QD-UBND ngày 28/8/2018 cüa UBND tinh Quàng Ngâi ye vic ban hành Quy ché mâu ye cOng tác Van this, lu'u tr& trong ca quan, to chüc thuc tinh Quáng Ngäi, UBND huyn dâ ban hành Cong van so 281/fiEND-NC ngày 17/4/2019 ye ban hành quy chê mâu ye cong tác van this luu trütrong các ca quan, dan vj, dia phu'ang trén dja bàn huyn (Kern theo biéu rnáu so 01).

  2. TInh hmnh giãi quyt tInh trng tãi 1iu Itru tril' ton dçng:

  Trong nãm 2019, trén Co SO báo cáo cüa phông Ni vu v h sa km tr tOn dong tai dan vi chisa diso'c chinh 19,do do UBND huyn dâ chi do dan vj phông Nôi vvthijc hiên vic chinh 19 hO so dé km trU dam bào theo quy djnh (Kern theo biêu rnáu sO 02,).

  3. fl chfrc hO may, nhãn sir lam cong tác van thu', Jut trfl': Nhàn su lam cong tác van this, km tr& tai CC ca quan, don vi cMX yu

  là kiém nhiêm, ti Van phông HDND&UBND huyn (nay là Van phông huyn) nhân si7r lam cOng táC van this, km trCr 4UOC bO tn 03 dông chI, trong do 02 dông chI lam Cong tác van this vá 01 dông cM lam cong tác km tr& (Kern theo biéu rndu sO 03,).

  4. Ung dçing cOng ngh thông tin trong vic quail I' van ban, giãi quyêt cOng vic:

  Hiên nay, cac Ca quan, don vi dã thçrc hin tot ViC img dung cOng ngh thông tin trong quán 19 van bàn, giái quyét cOng viçc, nhim vu duqc giao, cac van bàn duoc trao dOi qua phân men Eoffic cüa UBND huyn và hp this din t& ti cac ca quan, don vi, dia phuang; viêc trInh k9 van bàn &rqc thvc hin theo ISO ti b phn van this cüa Van phông huyn.

  5. Vic ho trI phOng, kho vã ngãn sách d mua trang thiêt hi cho vic 1p ho so' và bão quail an than hO so', tãi lieu

  Jr

 • I

 • UBND huyn dA b trI 1 phông kho (Ichông chuyên dung) d liju ti-Et các ho so, tài lieu dã chinh l' cña cãc co quan, don vj vói din tIch khoáng 53n 2 Trong nAm, UBND huyn dã bô trI nguôn ngân sách cho Van phông huyën dê mua trang thiêt bi, phuong tiên dé bào quàn ho so, tài lieu, ho tn nguôn ngân sách cho viêc chinh l' ho so, tài lieu conton d9ng tir nàm 2017 trà ye truorc ti don vj phông Nôi vi (Kern theo biêu rndu so 04).

  II. NHiN XET, BANH GIA CHUNG

  1. ti diem: UBND huyn dä kjp thai b trI ngun ngân sách cho các co quan, don vi trong vic mua sam trang thiêt bj dé phi7ic vi cho cOng tác Ip ho so hru tr& và vic chinh 12 ho so, tài lieu tOn dpng; hin nay vic bô trI phông Rho km tri hO so, tài lieu duoc an toàn dam báo.

  2. Han ch:

  B phn van thu, lu'u trü tai cac co quan, don vi chü yu là kim nhiem, chua thuông xuyên duqc tp huân nghip vçi ye cOng tác van thu, lu'u trft; ho so ton dpng ti cac co quan, don vi chua duo'c chinh ly' nén trong qua trInh tim kiêm van bàn dé sao luc con han ché.

  III. nE XUAT, KIEN NGHI D& nghj Sà N'i vy, hang näm mô lOp bi duOng nghip vii v cong tác

  Van thu, lu'u trTh

  Trén day là Báo cáo tinh hInh 01 nãm thvc hin Chi thi so 13/CT-UBND ngày 26/10/2017 cUa UBND tinh Quàng Ngãi. UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Chi cc Van thu - hru trtt tinh theo dOi, tOng hcyp./.

  No'i n/ian: - Chi cue VT-LT tinh; - CT, the PCT UBND huyn; - Phông NV huyn; - VP huyn; - Lan: VT.

  Vo BInh Tin

 • USÔO1 A HU'UNG DAN NGHIEP VI)

  HU', LUt TRIJ 15 1iu tinh tfr ngày 01/01/2019 den ngày 31/1 2/20/9

  eJI

  HE THÔNG VAN VE

  STT

  A So ky hiçu, ngay Ghi chñ tác giã, ten co' quan ban

  hãnh van ban TrIch yu ni dung

  Cong van s 281/UBNID-NC, ngày 17/4/20 19 cüa UBND

  huyn

  Vê vic ban hành quy chê mâu ye cong tác van thu hru tnt trong CC Ca quan, dan vj

  Minh Long, ngày tháng 01 närn 2020 Ngu*i Ip biu CHU TJCH

  L

  Ha Xuân Viêt Vô DInh Tin

  .4

 • KET AU SO 02 T TAI LIEU TON DQNG

  SO' /iu tInh dEn ngày 3 1/12/2019

  STT T€n phông/suu tp tãi lieu

  0 quan ti Co quail, to chiic (met)

  Clara chinh 19

  Chi cliii chinh 19 hoAn chInh tinh den nAm

  2019

  Dà chinh I so ho tinli den nm 2019

  (Tic k/u (hOn Up cé dénng0y3//12/2019,1

  01 01 IS8m 91m 37m 30m

  02 36,5 m 31,5 m 05m

  Tthig so: 194,5 met 122,5 met 37 met

  met

  MinhLong ngày tháng0l nàm 2020 Ngu'&i Ip biu CHU TJCH

  1 CL

  Hil Xuãn Viêt Vö Dinh Tin

 • '' 003 TO CHU'C BQ MAY, NH G TAC VAN THIY, LUU TRIY

  / - )4u tinh (it ngày 01/01/2019 den ngày 31/12/2019 Ten cg quan, tO

  thu-c

  T6 ch&c VT dQc

  lOp

  T6 ch&c VT

  thOng dc lOp

  rr ii Va

  llrffng dirong

  Phong Luis tnt

  Lou \ mu-

  To \ ç '51 4Itn

  \ fl - -

  - ng"

  t4Lg s6 // hOn sx

  ham Cong tat LT

  Tongs6 nhOn s

  kiêm

  VT-LT

  Trinh d dat

  tao

  Ngch cOng chfrc, chirc danh ngh

  nghip

  Chi thu

  Van phông huyén

  02 0

  Dal hoc

  0! K toán viën

  02 chuyen Viefl

  PhOng Nôi 91

  Dai hoc

  Chuyén Vien

  Ngtr&i Ip biu (K5', hQ ten)

  Minh Long, ngày tháng 01 nám 2020 CHU T4CH

  Hi Xuãn viêtVö Dinh Tin

 • UMAUSOO4 çAc THIET B! BAO QUAN TA! LIEU 1A\ SJ jig11 tinh tic ngày 01/01/2019 dEn ngày 31/1 2/2019

  PHONG, KHO V

  Ten co' quan,

  t chfrc

  Diên tich

  kho LT chuyên dung (m2)

  Din tich kho Liru trfr

  (m2)

  ,.

  'è, 11

  , uu

  2) *

  Giá bão quãn

  tAi lieu

  Hop bão quãn tãi

  lieu

  Bla ho so' Ghi chü

  t3m

  (m2)

  Van phOng huyn

  53 40cái 718 hOp 5.085

  PhOng Nivi

  08 cái 283 hp

  Minh Long, ngày tháng 01 näin 2020

  Ngtrôi 1p biu CHU TCH

  Ho Xuân Viêt VöDInhTiên

 • BIEU KINH PHi BE THVC HIEN VIE

  T40 PHONG KHO, MUA SAM T QU

  INH L'c TAI LIEU, cAi PHIXO'NGTIENBE BAO

  ngày 01/01/20 19 den ngày 31/12/2019

  Ten co quail, t chü'c

  Kinh phi ngãn sách

  cap chinh iy tãi Iiu

  Kinh phi ngãn sách cap de xay dng, cal

  t4o phông, kho Iuu tr&

  Kinh phi ngãnsách

  cap de mua sam trang

  thiêt hi, phwo'ng

  tiên dé bão quãn

  nng cong

  Vänphông huyn

  129.000.000 129.000.000

  Phông NOi vi 153.000.000 153.000.000

  Minh Long, ngthy tháng 01 nám 2020

  Nguti Ip biu CHU TICH

  I

  Ho Xuãn Viêt VO DInh Tin

 • NH,

  A

  .4

  Biêu so: 0901.NIBNV-VTLT Ban hành theo so 03/2018/ ngãy 06/3/ 4. Ngáy nh '. I

  sO LUUNG VAN BAN CIII DAO VA HUUNG DAN NGHIEP VU

  CONG TAC VAN THu Nam 2019

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Don vi nhãn báo cáo: SONÔi VV

  *Dun vi tinh: Win ban

  Ma

  so lông so

  Quy ché,

  quy trinh

  van thu

  Danh

  myc hO

  so

  Quy dinh

  khác ye

  vAn thu

  A B 1=2+3+4 2 3 4

  TOngsO 01

  1. Co quan, tO chüc cAp 1 02

  2. Co quail, tO chCrc cAp II 03

  3. Co quan, tO chirc cAp III 04

  4. Co quan, tO chfrc cAp IV 05

  5.CAphuyn 06 3 2 1

  6.CApxa 07 1 1

  Minh Long ngây 03 tháng 01 nàm 2020

  CHU TECH

  Vii Dmnh Tién

 • A Bieu so: Ban so ng N

  SO TO CHIfC VAN THU Nãm 2019

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: SONOi vu

  Don vj tInh: Td ch&c

  Ma sO Tong so T chCrc van

  thudc!p

  i6 chUt van thu

  khongdc!p

  A B 1=2+3 2 3

  Tngs6 01

  1. Ca quan, tc chüc cAp I 02

  2. Ca quan, tó chU'c cAp II 03

  3. Ca quan, th chfrc cAp III 04

  4. Ca quan, M ch&c cap IV 05

  5. CAp huyn 06 5 5

  6.CApxa 07 5 5

  Ngu*i Ip biu Minh Long, ngày tháng 01 nàm 2020

  CHU TICH

  Vii DInh Tin

 • Biu s6: 0903.N/BNV-VTLT Ban hãnh th-o-Thi.g tu s 03I29t:l LMiii2 ngày0,e ' Ngày ,raO$o: 2,

  ••••• ._t n' •

  SO NHAN SVLAM CONG TAC VAN THIS

  Nàm 2019

  Don vj báo cáo: UBND huyn Minh Long Don vi nhân Mo cáo: SO Nôi vu

  Don vi tInh: Ngztôi

  Maso Tongso

  Co quan,

  to chut cap I

  Co quan,

  to chut cap II

  co

  quan, to

  chuc cap III

  quan, to chuc

  cap IV

  Cap

  huyen Cap xa

  A B 01=02+...07 02 03 04 05 06 07

  1.Tôngsônhansr(codn31- 12 nAm báo cáo)

  01 15 10 5

  -TrongdO:N& 02 14 10 4

  - Trong do chuyën trách 03

  2. Chia theo trmnh do dào tao

  a)Trêndaihoc 04 1

  b)Daihoc 05 11 9 2

  - Trong do chuyên ngánh vAn thu, Jut tr&

  06

  c) cao dAng 07 1

  - Trong dO chuyén nganh vAn

  thu, km trft 08

  d)Trung cAp 09 2 2

  - Trong dO chuyen ngành van this, km trA

  d) So cAp (top huAn ngAn hn) II

  - Trong do chuyên ngânh vAn this, kit tr&

  12

  3. Chia theo ngch cong chive, chive danh ugh nghip viên chive, chive danh ngh nghip vAn thu

  - Van thu chInh và tirong throng 13

  -Vanthirvàtuongdirong 14

  - VAn thu trung cap và wang

  throng

  -Khác 16 15 10 5

  4. Chia theo nhom tuM

  -Tfr30trOxu6ng 17 1

 • 1 MlN,,

  18 ii 8 3

  -frfdr s. ' •g\\ 19 3 2 ,i.,,aa .A - 20

  21

  - Tre?!.;.' 22

  5. Thông tin chi tit v nhân sy lam cong tác van thir:

  - Hy và ten 1: Nguyn Thi Vu Ha Vi nh

  - Nam/Na: Na

  -Näm sinh: 1983

  -Biênch&X

  - Chuyên môn, NV dugc dâo tao: c& nhán Kinh tê

  - Hg va ten 2: Doán Thj Hái Yen

  - NamIN&: NCr

  - Näm sinh: 1989

  - Biên ch: X

  - Chuyên môn, NV duccc dào tao: OH K toán

  - Hg vâ ten 3: Lé Thi Thu Thüy

  - Nant/Na: Na

  - Nam sinh: 1981

  - Biên ch: X

  - Chuyên môn, NV dircic dão tao: OH QL dAt dal

  - Hg vã ten 4: Dinh Thanh Binh

  - Nam/Na: Nam

  - Nam sinh: 1978

  -Biênch: X

  - Chuyên môn, NV duvc dâo tao: OH kinh t phat trin

  - Hg vâtên 5: Dinh Th Luy

  - NamINit: Na

  -NAmsinh: 1988

  Hcrp dng: X

  - Chuyên môn, NV duac dão tao: Trung cAp tin hgc van phOng

  - 1-19 V ten 6: VO Thi Thanh Mai

  - Nam/Na: Na

  -Namsinh: 1987

 • HcP$W% \

  - Ch4 nhân \ t

  9 LJ.4\ vp,, iv •' dvtao:

  4!] Os

  Hin

  -Nàm sinh: 1995

  HçcpMng:X

  - Chuyên môn, NV throc dáo tao: Cao ctng DV pháp l'

  - H9 vâ ten 8: Dinh Thi Tp

  - NarnlN&: Na

  -Namsinh: 1988

  Hqp dAng: x

  - Chuyên môn, NV duoc dáo tao: TC Hânh chInh

  - Nc vâ ten 9: Lé Thj Ng9c Phuong

  - Nam/Nü: Na

  - NAm sinh: 1977

  -Biënch&X

  - Chuyên môn, NV duqc dào tao: Dal hçc k8 toán

  r

  - Hç vá ten 10: Trn Thi CAm Loan

  - Nam/N&: Nü

  -Nám sinh: 1985

  -Biênchë:X

  - Chuyén môn, NV ctuqc dào tao: Dal hc k toãn

  -Hovàtên 11:NguynThjMinh Din

  - Nam/N&: Na

  -Namsinh: 1985

  - Blén ch: X

  - Chuyên môn, NV ducvc dào tao: Dai hçc CN Thông tin

  - Ho vâ ten 12: Nguyen Thj L

  - NamlNa: Na

  -NAmsinh: 1987

  - Bién th: X

  - Chuyên môn, NV duqc dào tao: Pal hçc Lut

  - Hç vá ten 13: Trinh Thi My L

  - Nam/Na: Na

 • -B ••L' ;-; \

  - Dai

  tao:

  - Hg va'\14 4:r '1 Hèng Sam - NamJN&: N&

  - NAm sinh: 1988

  - Bien the: X - Chuyên môn, NV duqc dào tao: DH ké toán — kieni toán

  - Hg vâ ten 15: Dinh Thi Thanh

  - Nam/Nit: Nf

  -Namsinh: 1989

  - Biên ché: X

  - Chuyên môn, NV dtrgc dão tao: OH ké toán

  Ngtr&i Ip biuMinh Long, ngày 03 tháng 01 nàm 2020

  CHU TJCH

  S Xuân Viêt Vö DInh Tin

 • Biu s6: 0904.N/BNV-VTLT Ban hành theo s • tu so 03/201: ngay 06 Ngây

  SO LU'ONG VAN BAN Nam 2019

  Don vi báo cáo: IJBND huyn Minh Long Don vi nhãn báo cáo: SO Nôi vu

  Dan vitInh: Van bàn

  '4n*)zY 2 -

  MA Van bàn di VAn bàn den

  lông

  so

  Nén

  giãy

  Dien

  lông

  sO

  Nén

  giãy

  Din tir

  A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6

  T6ngs6 01

  1. Ccx quan, th chüc dip I 02

  2. Ccx quan, tó churc dip II 03

  3. Ccx quan, té. chüc dip III 04

  4. Ccx quan, t6 chirc dip IV 05

  5.Câphuyn 06 9.232 9.127 105 15.114 10.389 4.725

  6. CApxA 07 3.448 3.248 200 5.432 1.421 4.011

  Ngu*i Ip biu Minh Long, ngày tháng 01 nàm 2020

  CHU TCH

  116 Xuãn Viét Vo Dinh Tin

 • I,

  SO LutYNG HO SO Näm 2019

  Biu s6: 0905.N/BNV-VTLT Ban hánh theo Thông tir so 03/2018/ - ;7' ngây06/,.r. k Ngayn'k.. •:.cc;9.:'.Q \ Ngây '

  K

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan Vi nhãn báo cáo: SâNôi VU

  Dan vi tinh: Ha sa

  Ma s6 T6ng sá so nn giAy Hè so din tfr

  A B 1=2+3 2 3

  T6ngs6 01

  1. Co quan, t6 ch(rc cAp 1 02

  2. Co quan, tó chüc cAp II 03

  3. Co quan, th chrc cAp 111 04

  4. Ca quan, t6 chCrc cAp IV 05

  5.CAphuyn 06 4.910 4.910

  6.CApxa 07 10.574 10.574

  Ngu*i Ip biuMinh Long, ngày tháng 01 nám 2020

  L

  ((pLL (

  CHU TCH

  H Xuãn viêt Vö Dhnh Tin

 • Biu s6: 0906.NIBNV-VTLT Ban hAnh theo T so 03/2018/ ngây 06/3/ Ngây nh Ngày 28

  SO LU'ONG VAN BAN CHi WSOVAHU'ONG DAN

  NGHIEP VI) CONG TAC LUtTRCY Nam 2019

  Dan vj báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: SanOivti

  Do'nvitInh: Van ban

  Ma so Tng s

  Quy

  ch& quy trInh

  nghip

  v km

  trfr

  Quy ché lciiai

  thac, sü dung tài lieu km

  tr&

  NOi quy ra

  vao

  kho km trU

  Bang thôi hn

  báo quán

  Các quy dinh

  khác ye

  km tr&

  A B 1=2+...6 2 3 4 5 6

  I. Luu tru' co' quan 01

  1. Ca quan, t chüc dpI 02

  2. Ca quan, t chCrc cAp II 03

  3. Ca quan, t6 chüc cAp III 04

  4. Ccx quan, t chüc cAp IV 05

  5.CAphuyn 06 1 1

  6. CAp xã 07

  II. LUU trü Ijch sfr 08

  Ngir&i Ip biuMinh Long, ngày 03 tháng 01 nàm 2020

  CHU T4CH

  6

  H Xuãn Viêt Vo Dinh Tién

 • Biu s6: 0907.N/BNV-VTLT Ban hành th - tu s6 03/20 ngày 0 Ngây Ngãy

  SO TO CHIt LIYU TRU' Näm 2019

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: Sânoivu

  Dcrnvitmnh: VánbOn *

  Ma

  sO Tng s

  Trung tam

  km tnt và

  Prong throng

  Phông

  luii tnt

  To km

  tr&

  B pl4n

  km tnt

  A B 1=2+...5 2 3 4 5

  I. Lint trfr co quan 01 1. Co quan, tt chüc cAp I 02

  2. Ca quan, t6 chüc cAp II 03

  3. Ca quan, t6 chñt cAp III 04

  4. Ca quan, th chüc cAp IV 05 5. CAp huyn 06 1 1

  6.CApxa 07 5 5

  II. Ltru trfr lich sfr 08

  Ngir&i 1p biu Minh Long, ngày tháng 01 nàm 2020

  CHU T!CH

  H Xuãn Viêt Vö DInh Tién

 • Biu s: 0908.N/BNV-VTLT Ban hành theo Thông tu só 03/2018/TT-BNV ngáy 0 Ngâ N

  SO NHAN S1 LAM CONG TAC LUU TRU'

  Näm 2019

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Don vi nhán báo cáo: Sânôivu

  Ma so

  Liru trfi cci quan

  Urn trii

  11th su TOng so

  Co quan,

  to chüc dpi

  Co quan,

  to ch&c cApll

  Co quan,

  t6 chUc dplll

  Co quan,

  to chuc

  ctplV

  CAp huyn

  CAp xa

  A B 1=2+...7 2 3 4 5 6 7 8

  1. Tng s6 nhãn sty (cO dn 31/12 näm báo cáo

  01 10 8 2

  -TrongdO:n& 02 9 8

  - Trong do: chuyên trách 03

  2. CIlia theo trinh dQ (Tao tao

  a)Tréndaihqc 04 1

  b)Daihoc 05 8 7

  Trong do chuyên ngânh VT-LT

  06

  c) Cao dng 07

  Trong do chuyên ngânh VT-LT

  08

  d) Trung cAp 09 1

  Trong dO chuyên ngânh VT-LT

  10

  D)SocAp 11

  Trong do chuyën nganh VT-LT

  12

  3. chia theo ngch CC, CDNNCV, CDNNLT

  Urn ti-u viên chmnh vâ arcing duung

  13

  Liru trtr vién va Wang throng 14

  Ui-u trtt viên trung cap vâ arcing throng

  15

  khác 16 10 8 2

  4. chia theo nhOm tuôi

  Tr30trOxung 17

  Tr31d&i40 18 7 6

  TCr41dn50 19 3 2

  TirSi dn55 20

 • tNH L Tü

  Sn 21 Trei71$) 22 5.Thi. sIàm NM*ø, - Hg và ten 1[Nüyn Thi Ha Vi nh

  23

  - NamINa: Na

  -Nàmsinh: 1983

  - Then ch& X

  - Chuyên môn, NV dirçxc dâo tao: th nhan kinh té -Hg vàten 2: L€Thj Thu Thuy

  - NamiNct: Na

  -Nämsinh: 1981

  - Biên chE: x

  - Chuyên niôn, NV duve dão tao: OH QL dAt dai

  - Hg vã ten 3: Dinh Thanh BInh

  - Nam/Nu: Nam

  -Nämsinh: 1978

  - Biên ch: X

  - Chuyen môn, NV duqc dáo tao: OH kinh th phát trin - Hg và ten 4: DinE Thi T3p

  - NamIN&: Na

  -Namsinh: 1988

  Hccp dng: X

  - Chuyên môn, NV diroc dâo tao: trung cAp HC

  - Hg vâ ten 5: Dam Thj Thüy

  - Nam/Nu: Na

  - NAm sinh: 1986

  - Biênchê: X

  - Chuyên môn, NV duçcc dào tao: DHQLNN

  - Hg vâ ten 6: Lé Thj Nggc Ph iron g

  - NamlNa: Na

  - Nm sinh: 1977

  - Biênchê: X

  - Chuyên môn, NV duct dâo tao: OH Ké toán

 • - Ho và ten 7:

  - Nam/N&: N

  ch:X Y)i - Chuyén môn, N tao: DH Luat

  - Ho vàtên 8: Trjnh Thi M5

  - NamlNü: Nü

  -Namsinh: 1980

  -Biênchê:X

  - Chuyên môn, NV duvc dào tao: 01-1 Luãt

  - Ho vã ten 9: Trân Thi i-ng Sam

  - NamIN&: Mt

  - NAm sinh: 1988

  - Biên ché: X

  - Chuyên môn, NV duoc dâo tao: OH kê toán - kim toán

  - Hg vâ ten 9: Oinh Thi Thanh

  - NamINii: Nü

  -Namsinh: 1989

  - Biên ch& X

  - Chuyên mOn, NV thrcic dão tao: OH ká toán

  Ngu*i Ip biu Minh Long, ngày tháng 01 nàm 2020

  CHU TCH

  HII Xuãn Viét Vo Dinh Tiën

 • Biu so: 0910.NIBNV-VTLT Ban hánh theo Thô so 03/2018/TI, ngây 06/3/20 Ngây nhán &

  so TA! LIEU LU'U ThU THU THAP

  Nãm 2019

  Dan vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: Sânôi vu

  Vt H

  4,

  2H

  Dan vi tInh

  Liru trff co quan Luu tr ljch Si!

  MA sO TOng sO

  Co quan,

  tO chuc cap i

  Cu quan,

  tO chin cap ii

  Co quan,

  tO chin

  cap III

  Co quan,

  tO chut

  cAp iv

  Ca? huyçn

  Cp

  A B C 1=2+...7 2 3 4 5 6 7 8 1. Tài lieu nn giy

  a) SO tài lieu km trudathuth?p trong nãm

  01 Hosa/ DVBQ

  Quyrametgiátai liçu

  02 gia

  27 15 12

  b) SO tài lieu liru trü da dn han thu thp nhung cha thu thp

  03 Met giá

  2. Tãi lieu ban dO

  a) SO tâi lieu km tr& dâ thu thp trong nAm

  04 TAm

  b) SO tâi lieu kru tr& da d&n han thu thap nhtrng chin thu thp

  05 Tam

  3. Tài lieu ghi am

  a) SO tài lieu km lit dà thu thp trong näm

  06 CuOn, bang, dia

  Quy ra gb nghe 07 Gi& nghe

  b) sO tài lieu km trft dA den han thu thp nhtrng chin thu thp

  08 Cuon, bang, dia

  4. Tai lieu ghi hInh

  a) SO tài lieu luu tr dA thu thp

  09 Cuôn, bang,

 • trong näm

  Quy ra giO chiu

  b) s6 tái lieu km tr& da dn han thu thp nhung chua thu thp

  ";'1

  5. Tãi lieu phim, ãnh

  a) S6 tài lieu luu trü da thu thp trong näm

  12 Chic

  b) S tãi lieu km tr& dA dgn han thu thp nhung chin thu thp

  13 Chiec

  6. Tài lieu diên tfr

  a) s6 tãi lieu kiu tr&dâthu thp trong nãm

  14 H6 so

  Quy ra dung krcing 15 MB

  b) S tài lieu km tr&dadnhanthu thp nhung chin thu thp

  16 MB

  7. S tài lieu khác (chi tiet thco tai lieu)

  Nguti Ip biu Minh Long, ngày tháng 01 näm 2020

  CHU TJCH

  H11 Xuãn Viêt VO DInh Tiên

 • Biu s& 0911.N/BNV-VTLT Ban hAnh theo Thông tu so 03/201 8/TT-BNV ngày 06/3/2018 Ngày nhn báo cáo:

  SO TA! LIU LU1J TRI]' Dyn vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dmi vi nhân bao cáo: SONÔI vu

  MA

  sO

  DoTi VI

  tfnh

  'k tr& co quan

  L

  tr& 11th scr

  T6ng So

  Co

  quan,

  to

  chCrc

  cApl

  Ccc

  quan,

  to chftc

  cApil

  Co quail,

  to

  chfrc

  cApffl

  Co quan,

  to chfrc

  cpIV

  CAp huyn

  CAp

  xA

  A B C 1=2+.7 2 3 4 5 6 7 8

  I.Tãiliuphycvtheo

  yêu cAn ella dQc giá 117 117

  a)S6Iutngutikhai

  thác sfr dvng tAi lieu 01

  Lint

  nguti 117 117

  - T?i phOng dcc 02 Liro't

  ngurn

  - Tnrc tuyên 03 Lutct

  nguoi

  b)S6Hèso/DVBQ

  phc vv dOc giá 04

  HS/

  DVBQ 117 117

  -Trongdótài1iunn

  giAy 05

  HS/

  DVBQ 117 117

  2. Tài 1iu do co quan Liru tr& cong b6, giOi thiêu

  a) S6 Iisqt ngu?ii khai

  thác sir dung Mi lieu 06

  Luçit

  nguôi

  b) së, H so/DVBQ dim ra sir dung

  07 HS/

  DVBQ

  - Trong do tài hçU nen

  giAy 08

  HS/

  DVBQ

  c) sb bAi cOng b6, giâi thiêu

  09 BAi

  viêt

  d) S IAn truiig bAy, trien

  lAm 10 LAn

  - Trong do So Ian trtnng

  bAy, tri&n lAm trijc tuyén 11 LAn

  d) SO An phAm xuAt bàn 12 An

 • - Trong do s n phm

  diên tfr

  Ngu*i 1p biuMinh Long ngày tháng 01 nàm 2020

  CHU T4CH

  Ho Xuãn Ylét Vo Dinh Tiên

 • Bi&t s6: 0912.N/BNV-VTLT Ban hAnh theo Thông Ut so 03/201 8/TT-BNV ngây 06/3/2018 NgAy nhn báo cáo:

  Dan vi bao cáo: UBND huyen Minh Long Dan vj nhn báo cáo: SONôi vv

  SO TAL LIEU Du'QC SAO CHVP

  9

  Ngir&i 1p biu

  Li

  Minh Long ngày (hang oi nàm 2020

  CHU TJCH

  MA Dan

  . Vi

  tinh

  Lisu trft cci

  Luu

  tr&

  lich

  sCr

  T6ng So

  quan,

  to

  chcrc

  cap i

  Ca

  quan,

  tO

  chüc

  cap 11

  Ca

  quan,

  to

  chüc

  cap III

  ca

  quan,

  t6 chfrc

  cap IV

  Cap huyn

  Cp xã

  A B C 1=2+...7 2 3 4 5 6 7 8

  1. s6 Mi !iu nn giy 01 Bàn 11.749 5.957 5.792 2. s6 Mi lieu bàn dó 02

  3. S6 tAi lieu ghi am 03

  4. S6 Mi lieu ghi hinh 04

  5. S6 Mi !iu phim, ành

  05

  6. S6 Mi lieu diën tcr 06

  7. S6 Mi lieu khác (chi t16t theo tài lieu)

  07

  Hi) Xuãn Viét VU Dmnh Tién

 • Biu s6: 0913.N/BNV-VTLT BanhânhtheoThôngtu' sO 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 Ngày nhn bao cáo:

  DIEN TICH KilO LIXU TRIY NAm 2019

  Don vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: SONoi VU

  Dan vi tInh: in2

  Ma So

  chuyên du ng

  Kho không chuyen

  dung

  Kho tm

  Tong sO Tong só

  DAs

  dung d báo quán tãi lieu

  Chua sü

  dung dé báo

  quántãi I iu

  A B 1=2+5+6 2=3+4 3 4 5 6

  I.Lu'utr&cffquan 01

  1. Ca quan, t chüc cp I 02

  2. Co quan, t6 ch(rc cAp II 03

  3. Co quan, t6 chüc cAp III 04

  4. Ca quan, t6 chüc cAp IV 05

  5. CAp huyn 06 1 53

  6.CApxa 07 1 1 16

  H. Lu'u trfr Ijch sfr 08

  Ngu*i 1p biu Minh Long, ngày tháng 01 näm 2020

  CHU TICH

  H1 Xufln Vit VU DInh Tin

 • Biu sA: 0914.N/BNV-VTLT Ban hAnh theo Thông Ut s6 03/2018/TT-BNV ngây 06/3/2018 NgAy nhn báo cáo:

  SO TRANG THIET B4 DUNG CHO LUt TRG

  Näm 2019

  Dcin vi báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vi nhân báo cáo: SàNOi vu

  MA so

  Don vi tinh

  Urn trEE !jch

  sEE T6ng s6

  Ccv quan,

  t6 chCrc cap i

  quan,

  chirc cap II

  Ccv quan,

  to chfrc

  cap IV

  Cap huyn

  Cap xA

  quan, to chüc

  cap iii

  A B C 1=2+...7 2 3 4 5 6 7 8

  1. Chi&u dAi gial tU Mo quán tài lieu

  01 Met giá 236 224 12

  -Trongdógiá c djnh

  02 Métgiá 218 206 12

  -Trongdógiádi

  dOng 03 Métgiá 18 18

  2. Camera quan sat

  04 Chi&c

  3. H th6ng ch6ng dot nhp

  05 He thông

  4. FI thng báo cháy,ch&acháy

  tr dOng

  06 He th6ng

  01 01

  5.Binhchfiacháy 07 Chi& 29 8 21

  6. H thông diu hoanhietdo trung tam

  08 thóng

  7. May diu hba nhiét do

  09 Chic 02 02

  8. May hUt Am 10 Chik

  9. Drng cij do

  nhiet do, do Am Chic

  10.Thi&bj thông gió

  12 Chiec

  11.Máykhü trüng tAi lieu

  13 Chi6c

 • 12. May kh axit

  13. Hth6ng thiét bi tu b, phc the tai liçu

  I i ; -1' thj'y

  - 1

  14. M?ng din

  rOng 16

  I 1

  thóng

  I5.Mngnib 17 thong

  3 2 1

  16.Máychü 18 Chi&

  17. O km d& lieu 19 Chik

  18. Máyvi tInh 20 Chiée 8 3 5

  19. May quét (scanner)

  21 Chik 3 2 1

  20. May sao chvp 22 Chik 10 3 7

  21. Các trang thi& bj khac

  23

  Ngu*i Ip biêu Minh Long ngày 03 tháng 01 nãtn 2020

  CHU TJCH

  HII Xuãn Viêt Vo DInh Tién

 • Bi&i s6: 0915.N/BNV-VTLT Ban hAnh theo Thông hr so 03/2018/TT-BNV ngAy 06/3/20 18 NgAy nhn báo cáo:

  KINH PHI CHO HOAT DQNG LU1J TRt

  Nam 2019

  Dan vj báo cáo: UBND huyn Minh Long Dan vj nhn báo cáo: SONoi vu

  Doii vi tinh: TrMu dAng

  MA

  SO

  Li.ru trü ca quan

  Luu

  tr&

  !jch

  sCt

  Ca

  quan,

  th chüc

  cAp I

  Ca

  quan,

  t6 ch&c

  cAp II

  Ca

  quan,

  chüc

  cAp III

  Ca

  quan,

  chCrc cAp IV

  Cap

  huyn Cap

  xA T'ngs6

  A B 1=2+...7 2 3 4 5 6 7 8

  LThu 01 x

  1.Ngan sách cAp 02

  2. Thu phi sfr dung tài Iiu 03

  3. Thu khác 04

  II. Chi (dông 5 = dOng 6 + dOng 10)

  05

  1. Chi hoat dØng thtxâng

  xuyên 06

  a) Ngân sách cAp 07

  b) TCx phi sCr dvng tAi !iu

  dutcc dé Iai 08

  c) Ngu'n khác 09

  2. Chi dAutupháttrin 10

  a) Ngân sách cAp II

  b) TCr phi sCr dvng tAi !iu

  duuc d lai 12

  c)Ngunkhác 13

  Ngirô'i Ip biu

  Minh Long, ngày thang 01 Sin 2019

  CHU TJCH

  A Ho Xuan viçt VO DInh Tin

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31

  2020-01-16T09:49:08+0800Việt NamỦy ban nhân dân huyện Minh Long đã ký lên văn bản này!