of 67 /67
UY BAN NHAN DAN HUYtN NHU' XUAN S6: fit /QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM DO lip - Tv do - 114nh phtic Nhte Xudn, ngay 46 thang 01 nom 2019 QUYET DINH Ve viec thoi hirOng trg cap xi hCii hang thang cho doi ttnyng bao try xi hoi CHU TICH 0? BAN NHAN DAN HUYtN NHUXUA,N Can cu Luat TO chitty chinh quyen dia phuong ngay 19/06/2015; Can cu Nghi dinh so 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cua Chinh phU quy dinh chinh sach trg giop xa hei doi yen doi tugng bao trg xa hOi; , Can dr Nghi dinh so 28/2012ND-CP ngay 10/4/2012 cila Chinh quy dinh chi tiet va huong dan thi barb mot so dieu cil a Luat Ngued khuyat tat. Can dr Thong tu so 29/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC ngay 24/10/2014 Huang dan thgc hien mot so dieu cua Nghi dinh 136; Thong tu lien tich so 0 6 /2016/TTLT- BLDTBXH-BTC ngay 12/5/2016 dm BO Lao dOng - Throng binh va Xa hoi, BO Tai chinh ye sua dOi, be sung khoan 2 va khoan 4 dieu 11 Thong tu lien tich s6 29; Can cu hirOng dan lien nganh so 2001/HDLN-SLDTBXH-STC ngay 0 7/ 7/2016 ctia So' Lao d'eng - Thucmg binh va Xa hei va Sa Tai chinh ye viec thtrc hien chinh sach trg giap xa hoi doi voi doi tugng bao trg xa hiai; Xet de nghi cUa Truang phong Lao clOng - Thucmg binh va Xa hOi, QUYET DINH: Dieu 1. Thai huong trg cap xa hei hang thang cho: Ba: Le Thi Lien, Nam sinh: 1975. Cu ma tai them Van Trung, xa Cat Van, huyen Nhu Xuan, tinh Thanh Hod. La doi tugrig: Dan than ngheo nuoi 01 con. Thad gian thoi hu:&ng trg cap xa hei hang thang: tit ngdy 01 thang 02 nam 2019. Ly do: Thoat ngheo. Dieu 2. Quyet dinh nay cep hieu lac ke' to ngay ky. Dieu 3. Cao Ong (ba) Chanh Van phong HDND - UBND huyen, Truerng ph:mg Lao Ong - Throng binh va Xa hoi, Truerng phong Tai chinh — KIT, Cac nganh có lien quan, ChU tich UBND xa Cat Van va ba Le Thi Lien chin trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Noi nhein: KT. CHU TICH - Nhu diti 3; CHU Luu: VT, 1.,1)-TBX140.—

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT …nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/def82fef43c7507d71-135.pdfUY BAN NHAN DAN HUYtN NHU' XUAN S6: fit /QD-UBND CQNG HOA

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)