of 31 /31
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM HTJYEN MINH LONG Dc Lp - Tu' Do - Hanh Phüc S& 39/BC-UBND Minh Long, ngày 19 tháng 02 nám 2020 BAO CÁO Tmnh hInh thçrc hin ké hoch dãu tir cong trung h4n giai don 2016-2020 vã Ké hoch dâu ttr cong trung han 5 nãm giai don 2021-2025 Thuc hin Clii thj 1 5/CT-UBND ngày 13/9/2019 cüa UBND tinh Quãng Ngãi ye vic 1p kê hoach dâu at cong trung han 5 nàm giai doçtn 202 1-2025 (gpi tat là Chi thj 15) yà trên co s& Côngvàn sO 1560/SKHDT-TH ngày 0 4/1 0/2019 cüa Giám dOc Sâ Ké hoach và Dâu tu Quàng Ngâi, COng vAn sO 189/SKHDT-TH ngày 17/02/2020 cüa S& Ké hoach và Dâu tu ye vic 1p kê hoach dâu at cong trung han 5 nAm 202 1-2025; UBNI) huyn Minh Long báo cáo két qua thvc hin nhu sau: A. TINH HiNH THC HIN icE HO3CH DAU Tif CONG GIAI DOAN 2016-2020 I. Kh qua hot dng vã sñ' dyng các ngun vn gial don 2016-2020: Trong giai doan 20 16-2020, thng von dâu at phát trin trén dja bàn huyn Minh Long (tfnh den 15/02/2020) là 554.752,97 triGu dOng. Trong do, vOn ngân sách trung i.rang là: 219.549,48 triu dOng, von ngân sách tinh là 142.206,76 triu dông, von ngân sách huyn là 10?.393,01 triu dông và vOn ngân sách tinh ho trcx cO miic tiêu là 82.9 17,72 triu dông (Theo biêu sO 30 dmnh kern). UBND huyn cia phân b vn dAu Pt phát tri&i theo cac nguyen tc, tiêu chI và djnh müc phân bO vOn dâu tu phát trién nguôn NSNN giai doan 2016- 2020 do UBND tinh ban hành tai Quyêt djnh so 55/2015/QD-UBND ngày 15/12/2015 cüa UBND tinh QuàngNgãi ban hânh Quy dinh các nguyen the, tiêu chI và djnh mirc phân bO vOn dâu P1 phát triên nguOn ngân sách Nba nuóc cüa tinh Quàng NgAi giai doan 20 16-2020. Tuy nhiên, do ngun v6n co han nên nhln chung vn dAu tu chin that sir dáp ing yêu câu phàt trién kinh té - xA hØi cüa huyn. Trong giai doan 2016-2020, du Pt xây dvng cu bàn trên dja bàn huyen gop phn dáng kê trong vic phát triên kinh tê - xA hi cüa huyn, chuyên djch cci câu kinh tê, thuc hiên tot các chInh sách xa hôi, giàm nghèo nhanh và ben v&ng,... Ben canh nhftng m.t dat duac, tmnh hInh thvc hin du Pr cOng trén dja bàn huyn trong nhftng nAm qua con có nhftng han chê nhu: cong trInh hoàn thành dua vao si dipg nhu'ng quyêt toán cO dr an chin kp th&i. Vic huy dng

UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM S& … · 2020-03-02 · UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM HTJYEN MINH LONG Dc Lp - Tu' Do - Hanh Phüc S& 39/BC-UBND

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM S& … · 2020-03-02 · UY BAN NHAN DAN cQNG...

 • UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM HTJYEN MINH LONG Dc Lp - Tu' Do - Hanh Phüc

  S& 39/BC-UBND Minh Long, ngày 19 tháng 02 nám 2020

  BAO CÁO Tmnh hInh thçrc hin ké hoch dãu tir cong

  trung h4n giai don 2016-2020 vã Ké hoch dâu ttr cong trung han 5 nãm giai don 2021-2025

  Thuc hin Clii thj 1 5/CT-UBND ngày 13/9/2019 cüa UBND tinh Quãng Ngãi ye vic 1p kê hoach dâu at cong trung han 5 nàm giai doçtn 202 1-2025 (gpi tat là Chi thj 15) yà trên co s& Côngvàn sO 1560/SKHDT-TH ngày 04/10/2019 cüa Giám dOc Sâ Ké hoach và Dâu tu Quàng Ngâi, COng vAn sO 189/SKHDT-TH ngày 17/02/2020 cüa S& Ké hoach và Dâu tu ye vic 1p kê hoach dâu at cong trung han 5 nAm 202 1-2025; UBNI) huyn Minh Long báo cáo két qua thvc hin nhu sau:

  A. TINH HiNH THC HIN icE HO3CH DAU Tif CONG GIAI DOAN 2016-2020

  I. Kh qua hot dng vã sñ' dyng các ngun vn gial don 2016-2020:

  Trong giai doan 20 16-2020, thng von dâu at phát trin trén dja bàn huyn Minh Long (tfnh den 15/02/2020) là 554.752,97 triGu dOng. Trong do, vOn ngân sách trung i.rang là: 219.549,48 triu dOng, von ngân sách tinh là 142.206,76 triu dông, von ngân sách huyn là 10?.393,01 triu dông và vOn ngân sách tinh ho trcx cO miic tiêu là 82.9 17,72 triu dông (Theo biêu sO 30 dmnh kern).

  UBND huyn cia phân b vn dAu Pt phát tri&i theo cac nguyen tc, tiêu chI và djnh müc phân bO vOn dâu tu phát trién nguôn NSNN giai doan 2016-2020 do UBND tinh ban hành tai Quyêt djnh so 55/2015/QD-UBND ngày 15/12/2015 cüa UBND tinh QuàngNgãi ban hânh Quy dinh các nguyen the, tiêu chI và djnh mirc phân bO vOn dâu P1 phát triên nguOn ngân sách Nba nuóc cüa tinh Quàng NgAi giai doan 20 16-2020.

  Tuy nhiên, do ngun v6n co han nên nhln chung vn dAu tu chin that sir dáp ing yêu câu phàt trién kinh té - xA hØi cüa huyn.

  Trong giai doan 2016-2020, du Pt xây dvng cu bàn trên dja bàn huyen gop phn dáng kê trong vic phát triên kinh tê - xA hi cüa huyn, chuyên djch cci câu kinh tê, thuc hiên tot các chInh sách xa hôi, giàm nghèo nhanh và ben v&ng,...

  Ben canh nhftng m.t dat duac, tmnh hInh thvc hin du Pr cOng trén dja bàn huyn trong nhftng nAm qua con có nhftng han chê nhu: cong trInh hoàn thành dua vao si dipg nhu'ng quyêt toán cO dr an chin kp th&i. Vic huy dng

 • vein ngoài ngân sách nba rnthc cho cac dv an cOn nhiu hn ch. DAu tu chin dáp ñng nhu câu phát triên trén dja bàn huyn.

  Nguyen nhan cac dirt an châm ntp báo cáo nguyen nhân là domt sei don vi dâu ax trong qua trinh diêu dng, luân chuyën can b) nén dn den vic theo dOi dirt an và cong tác km gilt ho so không duqc xuyên suôt; mOt so don vj dâu mOi thirtc hin kê hoach cOn kiêm nhim nén kinh nghi4m Ip báo cáo quyêt toán cOn han chê dung ánh htthng den thai gian thanh quyêt toán.

  Ngun vein (Mu ax dizcxc phãn cAp It, chü yu tü h6 trg ngân sách cAp trên. Mt khác, là mt huyn nghêo, diêu kin kinh té - xa hQi cOn nhiêu khó khàn.

  II. TINH H!NH xi) L'c NQ DQNG xAY DVNG CO BAN UBND huyn dã chi dao cac co quan, chü (Mu ax tang cu&ng trách nhim

  trong thvc hin (Mu Ui xây dung co bàn, xfr l na dong, dAy nhanh tin dQ xây dgng cong trInh cling nhix trong qua trInh lip chpn danh mvc dv an uu tiên dâu ax... theo dung tinh than Luat Dâu Ui cOng và các quy djnh khác cO lien quan.

  KM qua, cOng tác (Mu ax ngày cáng thuc hin chat chê, hiu qua ngày càng nâng len, nçi d9ng trong xay dijng co bàn duqc giâi quyêt. Den nay, không phát sinh nçi dpng dâu Ui xãy dijng co ban dOi vói dirt an dâu ax tü ngân sách huyn.

  B. xAv DV'NG icE HOACH MU TU' CONG TRUNG HL4N GIAI DON 202 1-2025

  I. Can S Ip k hoeh dAu hr cong trung hn giai don 2021-2025

  UBND huyn Minh Long lop k hoach (Mu tu cong trén co sO' các can cfr sau:

  Tlnh hInh thuc hin kê hoach (Mu tu cOng giai doan 20 16-2020 cüa huyn.

  Qui hoach teing thá phát trin kinh t - xã hi cüa huyn dn Mm 2025;

  Du kin k hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 nám 202 1-2025 cüa huyn.

  Hiróng (Mn cüa SO' K hoach và DAu ax tai COng van sei 1560/SKHIDT-TH ngày 04/10/2019 cUa Giám dôc SO' Ké hoach và Dâu at Quãng Ngâi hithng (Mn 1p kê hoach dâu Ui cong trung han 5 Mm 202 1-2025

  II. Nguyen the Ip k hoch (Mu ur cOng trung hn 5 Mm 2016-2020

  NhArn thuc hin cac muc tiéu, dinh huàng phát triOn tai Qui hoach tong the phát triên kinh tê - xä hQi cüa huyn den näm 2020 dã du'cic UBND tinE phê duyt

  Thvc hin theo Chi thj 15/CT-UBND ngày 13/9/2019 cüa UBND tinE Quàng NgAi ye vic Ip ké hoach dãu ax cOng trung han 5 nàm giai doan 2021-2025 (goi tat là Chi thj 15) va trên co sO' Cong van so 1560/SKHDT-TH ngày 04/10/20 19 cüa Giám dOc SO' Kê hoach vâ Dâu flr Quáng Ngãi.

  2

 • Tuan thu nguyen tãc, tiCu chI, dinh m&c phân bô vn dâu tu cong gial do?n 2021-2025.

  U'u tiên bá trI véin d hoàn thânh vâ dy nhanh tin d thvc hin chuong trInh, dv an quan tr9ng, trpng diem; các dv an cAp bach ánh his&ng 1&n dk an sinh xä hi cUa huyn;

  Thi.rc hiCn lap, thâm djnh, quyCt djnh chü truung dAu hr .các dlj an d&u Pr cOng khâi cOng mOi giai [email protected] 2016-2020 theo Luât DAu Pr cOng sO 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Lip, thâm dinh, quyêt djnh dâu tu dv an dâu Pr cong kh&i cOng mOi giai don 202 1-2025 theo Lut DAu ti.r cong sO 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

  III. DANH MTJC DIJ AN cAc CHifONG TRINU MC TIEU QUOC GIA GIAI BOAN 2021-2025

  Theo biu s 26-Chuong trInh 30a, 26-Chuang trInh 135, 26- Chuung trinh NOng thOn mOi, 26- Ngân sách tinh và TW dInh kern.

  IV. K HOACH BAU TIX CONG TRUNG HAN 5 NAM 2021-2025

  Tn.rOc mat, LTBND huyn Minh Long xác dinh k hoach du Pr cong di vói 02 Chuong trinh m1w tiêu Quoc gia là: Giárn nghOo nhanh vâ ben v&ng (30a, 135) vã Xây drng NOng thOn mói, nguOn vOn dC xuât tinh, trung uong hO tro, vOn ODA, vOn TPCP. Danh rn1ic dir an dâu tu tir nguôn vOn phân cap ngân sách huyi, UBNID huyn trInh HDNID huyôn xem xét, quyêt dinh dé thvc hin. Du kiên dê xuât nhu sau:

  1. Dãng k32 k hoach ngân sách trung uang, tinh h tro' dAu tu: 47 danli mvc v&i 1.095.300 triu dOng.

  2. Däng k2 k ho?ch von Chuang trInh 30a: 15 danh muc vOi 204.000 triu dOng.

  3. Dàng k9 kê ho?ch vn Chi.rong trinh 135: 41 danh mvc vói 3 1.900 triu dOng.

  4. DAng k k ho4ch vn Chucxng trInh MTQG xay drng nOng thOn rnói: 120 danh mic vâi 117.350 triu dông.

  5. Dàng k32 ké hotch vn Trái phiu chInh phü: 25.000 triöu dng (dãng k danh muc sau).

  6. Dãng k k ho?ch van ODA: 50.000 triu dng (däng ks2 danh mvc sau).

  Theo biéu sO 26-Chuong trInh 30a, 26-Chu'cing trInh 135, 26- Chuong trmnh Nông thOn mOi, 26- Ngân sách tinh và TW dinh kern.

  V. MQT SO BE XUAT, MEN NGHf

  KInh d nghj cAp trén quan tam thiu hon nüa trong cOng tác phân bO vOn dãu tu cho phü hgp vói các chucing trmnh dã phé duyt vâ phân cap nguôn

  3

 • TM. UY BAN NHAN DN

  von cho huyn dé chü dOng trong cOng Mc diu chinh vn cho tirng dv an nhãm han ché sir bj dng trong cOng Mc diêu chinh vOn.

  Các cp quan Mm h trq von d& dAu tu các dix an cô tng müc du tu 1o, cO süc lan tOa VI kinh phi phân cap cho huyn hang nãm It, khOng dam báo dâu tu theo yêu câu.

  Trên dày là Báo cáo tinh hinh thirc hin kê hoach du tu cOng giai doan 2016-2020 và K hoach dâu hr cOng trung han 5 nàm giai doan 2021-2025, TJBND huyn Mirth Long kinh báo cáo UBNID tinh, So Kê hoach và Dâu hr Quàng Ngäi.I.

  No'i nh/in: - UBND tinh; - Sv KH và Dãu tu; - TTFRJ; - TT FIEND huvn: - CT. POT; - P. TC-KH; - C. PCVP; - Urn VT.

  4

 • Biu mLz s 25

  (lion hành kern theo Thông hr sd 03/201 7/TT-BKJ-JDT ngày 25

  TONG HP NJTU CAU vA DU' KIEN icE iio.

  (Kern theo Báo cáo so 3

  Don vj báo cáo: UBNI) huyn Mmli Long

  7 cáo BO id hoach và Dclii iii)

  \TRUNG HAN GMI DOAN TU'NAM 2021 DEN NAM 2025

  q/c22o2o cáo UBND huyn Mink Lon

  Don vi: TriCu dOn

  STT NguOn vOn dâu fix

  '%, 4'VQ 4"_t_. 4'.

  MUigoan ICr näm 2021 den nãm 2025

  Nhu cu dti fix 5 nàrn giai doan fr nárn 2021 dn nAin 2025

  Du kin kê hoach 5 nãrn giai doin Iii näm 2021 den närn 2025

  Ghi chñ

  sã dix an T6ng sO vOn Trong dO:

  Sc' an

  T6ng sO vOn

  Trong do:

  Trong nucce Niroc ngoai

  rrong rnruc

  Nuoc ngoai

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

  TONG sO

  Vn ngân sách nhà nut 307 1.623.550 1.573.550 50.000 307 1.623.550 1.573.550 50.000

  Trongdd:

  1 Von dâu fix phân cap ngân sach huyn 80 100.000 100.000 80 100.000 100.000 0 Danli inçic UI3ND huyn trinli HDND huyen

  xt, quvet dinh

  2 V6nNSfinh,trunguctnghfrcx 47 1.095.300 1.095.300 47 1.095.300 1.095.300 0

  3 V6nChuangtrinhMTQG30a 15 204.000 204.000 15 204.000 204.000 0

  4 V6nChuongIrinhMTQG 135 41 31.900 31.900 41 31.900 31.900 0

  VnChuongtrInhMTQGxâydignOng fhon mm

  120 117.350 117.350 120 117.350 117.350 0

  6 V6nTPCP 2 25.000 25.000 2 25.000 25.000 0 DanhmvcclCxu&tsau

  7 V6nODA 2 50.000 50.000 2 50.000 0 50.000 Danhmvcdxuátsau

 • lieu mâu s6 26-Ngãn sách tinh, trungu'otg Don i báo cáo: UBND Iiuyn Minh Long

  (Ban hank kern theo Thông /w s 03/2017/TT-BKHDI ngày 25 tháng 4 nárn 2017 cza Bô K hoqch va Ddu 1w,)

  CUt TIET DVKIEN KE HOACIt MU TI! TRUNG HANS NAM GIAI DOAN TUNAM 2021 DEN NAM 2025, VON NS TINJI Mu TI!

  (Kà,n lheo liao cáo sd 39/BC-U/IN/i ngay 19/02/2020 ala UBND huyen Minh Long)

  Dun vi: Tricu dông

  STT Danh 'flue dir On Ma

  d1r

  Quyêt dtnh dAu tir Loy k v6n hA ui r kIiti cOng den hét

  nlm 2020

  thai doon tü nãm 2021 dEn nam 2025

  thu chit

  Nhu cAt, dAu ux 5 nOrn giai don lit nárn 2021 dan nàm 2025

  Du kiEn kE hooch 5 näm giai don tir näm 2021 dEfl nüm 2025

  SO quy dinh; ngOy, thong

  ban hOnh

  TMDT

  So tdt Ca cáo

  nguOn vAn)

  irong do: vAn

  NST

  TAng sA (tAt cAcao

  tItIOI1 vAn)

  Trong dO: vAn NS Tinh dAu at, h6 tw

  TAng sA t4t cO cáo

  nguAn vAn)

  Trong dO: vAn NS Tinh dAu tu, hA 1w

  'lông sO (tht ca cáo nguOn vAn)

  'Prong dO: von

  NSF TOng sA

  Trong do

  TOng sA

  hong dO

  Thu hOi cAc khoãn Ong

  IrirOc

  Thanli loAn ncr

  XDCI3 31

  Thu hOl cOc khoAn ung

  tnrOc

  loan

  naXDCB131

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 117

  TONG sO 1.095.300 1.095.300 0 0 1.095.300 1.095.300 0 0 1.095.300 1.095.300

  VON NS TINE!, TRUNG UONG 1.095.300 t.O95300 0 0 1.095.300 1.095.300 0 0 1.095.300 1.095.300

  Dty an Mini cong m41 kong gin1 do9n hr närn 2021-2025

  1.095.300 1.095.300 0 0 1.095.300 1.095.300 0 0 1.095.300 1.095.300

  3 F chira ntrOc Ba Rinh 45000 45000 45.000 45.000 45.000 45.000

  2

  3

  4

  uA chüa DAng Heo 20.000 20,000 20.000 20.000 20.000 20.000

  Ho chira ntrOc 1.ac 1l 20.000 20,000 20.000 20.000 20.000 20.000

  110 eht'ra nirOc I-lOc DOn 3(1.000 30.000 30.000 PL000 30.000 30000

  5 TuyEn thrOng huyen dOl di HOc ChO 15.000 15.000 15.000 15M00 15.000 15.000

  6 CAn 13th Oi 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

  7 CAn 3 Sn6i 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30000

  8

  9

  COn SuAi j 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

  HO Chira mUse HO kOt 20.000 20.0t0 20.000 20.000 20.000 20.000

  10

  IL 12

  Dir(rng Mai HiCp An di I-la BOi 1.300 - - 1.300 - 1,300 1.300

  1.300 1.300

  HO chOa mUse DOng 1-leo 20.000 20,000 20,000 20.000 20.000 20.000

  NOng cAp h6 thAngthoAt ntrOc DAng VOng DAng Nguyen

  15,000 -_.-.

  15,000 15.000 15.000 -

  15.000 15.000

  13 14

  Tru sO Iamvi6c xâLongMai . 15.000 15.000 15,000 15.000 15,000 15.000

  TrtrimgbántrOTI4&THCS Long MOn 15.000 15,000 15.000 15.000 - 15.000 15.000 TnthngnitrUdOntØchuyn,hngrnvc:nliAda

  nIng, phông 0 ni IrA Va PrOng rao, cOng ago 15.000 15,000 ,J 15.000 15.000

  16 DuOng GO Tranh 15.000 15,000 15.000 15.000 15.000 15.000

  17 CAu SOng PhuAc Giang x5 Long Son 90.000 90,000 90.000 90.000 90.000 90.000

  18 XAy drng Trung lam van hOa - thE thao huyCn Mmli Long

  is.000 15,000 ,s.000 15,000 15.000 15.000

  19 DuOng ho là sOng PhuOc Giang (giai don 2) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

 • 20 Ke thông là kim dan eli Thing tOrn xä Long Mon

  20.000 20. 000 20.000 20.000 20.000 20.000

  21 Ké eIing sat là kim dOn at Xóni rnài - Nhá ông I-lao 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

  22 Drràng d6c 3 cOy - Ca Xen (tuyên 130i - Ca Tan - Son Cao Scm Ha)

  40,000 40.000 ,

  'p. S.

  ajioo 40.000 40.000 40.000

  23

  24

  Dthmg Train yt LongFliCp di xOin Mài , 15.000 15.000 .j. . .": .000 15,000 15.000 15.000

  Kechng sac làk[jC GO ROe, xgTharth An 12,000 12,000 4'

  , J .000 12.000 12.000 12.000

  25 Kè thông sac là KOC Lac son 12.000 12.000 ' '- 12.000 12,000 12,000 12.000

  26 Thi sO lOm viec xO Long FIICp 20.000 20.000 20.000 20.000 20,00(1 20.000

  27 Ké thông satlOsOngPhuOc Clang, LongSon 13.000 13.000 13.000 13.000 13.00(1

  15,000

  13.000

  28 COu hOn tà xOrn ôngTrO - xótn Ong Mmli, thOn Long Thuung

  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

  29 KO chngsatIOtOnhoongDOng-sOnbong dO thanh niOn, thOn Mai LOnli Hthi

  .000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

  30 KO th6ng sat lObOn tOcti Long Mai -Ong Nb, Ihôn Mai LOnh Ha

  15.000 15.000 15.000 15,000 15,000 15.000

  31 130 tong hóa duoig H Linh - GO ChO 1:200 1,200 1.200 1.200 1,200

  15,000

  1.200

  32 XOy dijng SAn4n dOng1iuyCnMinhLong 15.000 15.000 15.000 15.000 15,000

  (Ic ihng cp rnràe sach trung tArn lmyen Minh Long

  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

  H thông xCr 19 rn,Oc (hAl sinh heat tningtAm huyCn Mmli Long

  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

  36

  Kim xCr 19 rae thAi Hoc '('in, (hon Mal LAth 110'u, xLongMai

  20,000 20.000 20,000 20,000 20,00(1 20.000

  XOy dung Tram y t xiiLongmep 5.000 5.000 5.000 5,000 5,000 5.000

  KO ch&ig sat là tur nhO ông The- dtrOig TL 628, thOn Long Thuqng

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  38 KO ehng satlà& nhO hA Yn - nhOOngLong, thOri Du firm

  3.400 3,400 3.400 3,400 3.400 3.400

  Ke thông sat là Ui dãp DOng Huynh - Cáo bàn thrOng Ti. 62!jhOn Longjhtrqng

  5.000 5.000 5.000 5.000 5,000 5.000

  40 KO thông sat là cAn Ff6 Ch6t - nba bO LiOn, (hOn Minh XuOn

  12.000 12.000 12.000 12,000 12.000 12,000

  4! KO clthng sat là khu TDC xóm GO GO, (hOn Du Hut

  , 13.000 13.000 13.000 13.000 13,000 13.000

  42

  43

  XAy dçrng bn Xe (rung (Am hnyCn Minh Long 20.000 20.000 20.000

  13.000

  20.000

  13,000

  20.000 20.00(1

  Sun chàa, nAng cp tOp dAng Su6i LOn 13.000 13.000 13,000 13.000

  44 Nao vet, scm eh&a H 06ng CAn 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

  45 Süa chaa, nC'ng cap dáp dAng GO Nhung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 46 KOchông sat là khu dOn cu YOn Ngva 1.200 1.200 1.200 1.200 . 1.200 1.200 47 KO chóng sat lOKhu dOn cli GO Tranh 12:000 12.000 12.000 12.000 12.000 12,000

 • Biéu mãu s6 26- Clitrong trInh 30a Dot vj báo cáo: UBND liuyn Minh Long

  (Ban hành kern thou Thông itt co 03/201 7/1'T-BKIIDT ngày 25 iháng 4 närn 2017 cña Bó icE hoçich vC Ddu ftc)

  CIII TIETJ)1 MiEN RE IlOACIL DAN T TItlING HANS NAM GIAI DOAN TUNAM2O2I DltNNAM2025, VONCIIUONGTltINIt30A

  (Kern tl,eo lláo cáo sO 39/BC-UBNI) ngày /9/02/2020 cáo (lEND /iuyen Minh Long)

  Dan vi: TriCu dOng

  SEt' I )anh ml c dii fin MO dir

  an I nyct '. unli;

  iigfiy,

  I h lug, hOrn ban liatili

  4

  Unyt diuli dOn

  - 1 On g SO

  (tOt cO cOc

  ngimfln Von)

  Or Luykvnh (ii ICr khài cOng den

  nOrn 2020

  -

  Nb cti

  2 long so

  (tOt cO

  cOc ngun vn)

  thai doan

  du Lii 5 nOin giai doan là nflrn 2025

  Là nàm 2021 den nSrn 2025

  2021 d&i 1)r kiCn k ho0ch 5 iiOrn giai do0n t(r nthn 2021 dn n5ni 2025

  (ilii chO 'I MDT

  - - mug do

  vott (21 30a

  . lông so (tOE cA

  cac

  Ii goon vOn)

  Irong do: von

  3 oa

  Trong do: vn 30a du Lu

  long so (tOt cO cOc

  nguOn vn)

  Thing dO: v6n 30a

  Ti g sO

  10

  Trong dO

  'cong so

  Trong do

  Thu Iiôi cOc UioO, Crng

  lathe

  I hanli coOn Ii?

  XDCBt31

  1 'ho hOi cOc khoOn 1mg

  tnrOc

  Ilianli loOn

  ncr XDCIJ°1

  2 3 5

  204.0(10

  204.0(0)

  20.000

  6 7 8 9 II 12 13 14 15 16 17

  TONI; SO 204.000 0 0 204.000 204.000 0 0 204.000 204.000

  VON (iItJdNGTRiNlI 30t - -----

  204.000

  20.000

  0

  ---- -

  0 204.001) 1v an khài COng mài (rung giai don

  11(115102021-2025

  XOy dung hCn xc trung tOni huyOn Minh long -

  204.000

  20.000

  0 0 204.000 204.000 -

  20.000 20.000 20.000

  2 XOy dung tuyn DI-I.63 - VOn Ngtra -60 Nay (giai doan 2)

  14.00

  15001

  20(0)0

  14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

  3 XOy dung SOn vOn dØng huyen Mmli Long

  lie I bong cap tunic s1uch tiling lam buyen .

  Mmli Long

  15.000 15.000 15.000 15,000 15.000

  4 20.000 20,000 20.000 20.000 20,000

  5

  6

  I I thông xCr 19 mroc thOu snub hoot Ining lOin hoyn Mmli Long

  I - .000

  20,000

  15.010

  15.000

  20,000 -

  15.000 15.000 15.000 15.000

  lhrOng hO to sOng phirOc (bang (glai (100112)

  20.000 20,000 20.000 20,000

  7 KO chng sat là kluti dOn Cu 'Ining lOm xO Long MOn

  15,000 15,000 15.000 -.

  15.000 15.000

  8 KC cMng sat là khu dOn cit XOm mài-

  NhO ông HOo 20,000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

  9

  10

  Tuyn thrOng BOi Vçt - CO Xcn 15.000 15.000 15000 15000 15.000 15.000

  flubngTrarn y C Long Hip di xOni MOi 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

 • Kã ch6ngscJàKDCGoROc, xamrnth

  An 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

  12 Du&ng Lang Tre-FIS I3ãBão 14.000 14000 9 LU/jr 000 14.000 - 14000 2.00(1 14.000 13 Nâng cp dtp dâng (Ia Su&i 2000 2.000 0 2000 2.000 14 Nñng cp dãp dãng lb Suôi 3000 3.000 .tk- 4');, 10 3.000 3000 3.000 15 Nãng cp dpdângl3aSui 2000 2000 ?cj ' II 2000 2.000 2000

 • - Blén man so 26- Chu-ong trinh 135

  ti/an hành Mm thea Thông fttsd 03/2017/77-BK lID]' nguy 25 thông 4 nänj 20)7 côa Bó KI hogch và Dan in)

  ftan vj báo cáo: UBND huyen Minh Long

  CIII TIET DII KIEN KE 110A(11 DAU TIYTI(UNG HANS NAM CIA! DOAN TIYNAM 2021 DEN NAM 2025, VON CHUONG TRINIL 135

  (Kern il,eo hay cáo s 39/13C-UIJNJ) ngày 19/02/2020 cüa Ui/Ni) huyen Allah Long)

  Don vi: TriGu dOng

  SI! I ) nob ,nnc d r an dtr On

  ()uyCt 10111 clan lit LOy kE von ho ii hr khoi cOng den bet

  nOrn 2020

  Giai doan tf, nárn 2021 dEn nàm 2025

  (3m chu

  Him cAn dOn ta 5 nOin glai doin hr nSrn 2021 den -

  Dam 2025 D;r kiEn kE hoch 5 'thin giai duon t& nOin 202L dn

  nOrn 2025

  SO qnyCt d nh IlgOy, lining,

  I tAr n ban Ithnh

  1Mm

  'lông M

  (tEt one

  ngnfln

  vOn)

  'I rnng dO: von (lnn'ng trinh 135

  Tng sO

  (Mt cá cáo

  ngiiofl

  vOn)

  Trong ito vn 135 dAn tir, h toy

  lông so (tAt cá cáo flgiioil von)

  Trong dO: vn 135 dAn It, h6 toy

  lOng sO (tAt CI C IC

  ngirOn vOn)

  1 rong do.

  von 135 TAng sO

  Trong dO

  lông sO

  Tron6 dO

  'liii, b6i cáo

  khoOn (mg lrirdc

  'thank

  toAn lid

  XDCB131

  Tim I,Oi cáo

  khnfin (mg (tithe

  Thanh loAn

  my XDCB 3

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  TONG sO 31.900 31.900 0 0 31.900 31.900 0 0 31.900 31.900

  VON CIIIIUN(; l'RINII 135 31.900 31.900 0 0 31.900 31.900 0 0 31.900 31.900

  XA lONG SON 5.800 5.800 0 0 5.800 5.800 0 0 5.800 5.800 4)

  hlC lông bOa drrhng hr NbA vOn irOn dEn

  I )A Luc Cu c, lhOn Y Cii Ngua 1.200 I .201) 1.200 1.200 1.200 1.200

  2 BC lông boa duOng (ft nbA ông M dEn

  nba ong Mink, (hon Yen Ngura 1,100 1.000 1,000 1.000 1.000 1,1)00

  -

  3 NOng cAp, sCm ehita dithng (11W! thOn Scm Chthu

  1200 1.200 1,200 1.200 1.200 1.200

  4 BC lông bOa dtrfrng iCr nbA ông (kit dAn

  lop XA boon 'Fir trcmg 1.200 1.200 1,201! 1.200 1.200 1,200

  5 BC lông hon dirhng FM Linh - (10 (The 1.200 1.201) 1.200 1,200 1,200 1.200

  XA LONG MA! 11.000 11.000 0 0 11.000 11.01)0 0 0 11.000 11.000

  7.890

  KCnh mtmong Dông Chini, thOn Tning

  l'hirp'ng

  KCnh müong DOng ntrâc co (it niOng Ong DiAn - ruOng ông t, thOn Tnung Thung

  KCnh mining Dông Canh Ut nbA Ong DII - nlöng hA KhO, (hon Trung 'flnrcmg

  2

  .000

  1.200

  1.000

  1,200

  1.000

  1,200

  1,000

  3,200

  1,000

  1,200

  1.000

  1.200

  1,000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 I

  l)p và Kênh mining thAy Içri 7.801) 7.800 0 0 7.804) 7.804) 7.800

 • Dimh moe (11,1 all MO

  dci an

  Quy& djnh dàu tu

  Lily vOnJ,ô UI (Cr Giai doon hr nàm 202! dQn nOin 2025

  -

  (hi cliii

  càu d6u tu 5 nam gill doan tir nlrio 2021 dIn nOn, 2025

  D(r kiln kl hoach 5 nOn' 11a1 doan tir nikn 2021 dlii nOiii 2025

  so quy dinh,

  ngOy, thIng,

  iiOm ban hilnh

  TMBT

  Y4t I

  a' nguofl

  vO,

  'a SO

  Trong dO: vOn 135 dIn hr i tru

  huug so (tOt cà các

  nguOn vOn)

  [rung di. von 135 dan fir, ho lr

  TOng so (tOt cã dc

  nguOn vOn)

  I rong dO: von 135

  ng vOn)

  Tóng s

  Trong dO

  lông so

  Troiig dO

  iOu 1,61 cOc

  kliuIn (mg InrOc

  1 lmnli

  (WILt fly

  Xl 3(13

  thu hôi dc

  khoIn imflg

  Inmoc

  I boO toan

  XDC13131

  Sib cOOn, nIng cp kInli muong dp

  5u6i LOn, thOn Tmng Thuwlg 1.200 1.200 .200 1.200 1.200 1.200

  SCm chon, nIng 4 klnh rntrumg D6ng X6i, thOn Mai LInk 11a

  1.000 1.000 I 000 1.000 1.000 1.000

  6 I' vI klnli nnrongRu CI 81Cm, thIn

  Long Iluryng 1,200 1.200 1.200 1.200 1 200 1.200

  Dp vI klnh muo'ngTh6u DIn, than

  Mint, XuIJl 1.200 1.200 1200 1.200 1.200 1.200

  Iv XA LONG IlIEP 5.400 5.400 0 0 5.400 5.400 0 0 5.400 5.401) 0 0

  GIAO ThONG 5.400 5.400 0 0 5.400 5.409 0 0 5.400 5.400 0 0 0

  SOa eMa nIng c6p dicIng GTNT (hOn

  Due Ai(603) 500 500 500 500 500 500

  2 SOn clioa nIng c6p duIng Long h4ip - Thip Xuyln( doan II cOu Thiëp Xuyln

  d6n nhO Ong 0Cm

  600 600 600 600 600 600

  131 tOng thrOng tic nba bui RI dOn nhã Ong

  Nhlm( KDC TacItu) 500 500 500 500 500 500

  SOn, cOOn nIng cAp thrOng tO c6u HO LiQt

  d6n thrOng Mai n14p An 400 400 400 400 400 400

  DuOng tO Tp deAn 10 d6n Fp DeAn

  1-là l3Oi 300 300 300 300 300 300

  81 lông thrOng nhO lug 1'ItiynIi dIn nhiui

  hO }3i1u 300 300 300 300 300 300

  7 DicIng tic nhO lng Bilu d6n nbA ông HOy 200 200 200 200 200 200

  8 DicIng Tp doIn 9 d6n COy On 300 300 300 300 300 300

  9 DicIng vAn khu sOn xu6t (lO Chanh 500 500 500 500 500 500

  10 DicIng tir NITOC Da tIn 1-16 NuOc rlt(2

  dean) 500 500 500 500 500 500

  DicIng tic nhO Ong Diu TO 11 dn sIn

  hông chayM TO 11 (nhO Ong VII TD 11) 300 300 300 300 300 300

  -

 • r -

  SIl Dank tone di An Mo

  dir on

  Quyét dinh dflu lit

  Lily ké vAn

  thai cOng nOm

  ho hi Lit Gial doan lit nArn 2021 dn nSm 2025

  (ihi eM

  den het 2020

  Nhu CU dAu hr 5 nArn giai dean lit nAm 2021 den nArn 2025

  Dr kiOn kC heath 5 nOin gial doan tit narn 2021 den Mm 2025

  SO qoyct

  d nh. igOy,

  thAn o, 'iOn' (Miii

  Jgiiih

  TMIYF

  TAng 8A (tAt cA

  cac

  nguOfl

  vOn)

  Trong

  do: van

  (2hiron g

  lihihi 135

  TAng 0A

  (tAt CO

  cac

  ngiton

  vAn)

  Trong dO: vA'j 135 du hr, ho lri

  TOng SO

  (tAt eS cAc

  nguOn vOn)

  lrongdO: von 135 dAu Ito, hA 1w

  •l1mg sO (I At cA CA,:

  uguOn vOn)

  I tong do:

  Von 135 3ong sO

  Treng do

  long so

  Trong dO

  Thu hôi cole

  kheAn 1mg

  truàe

  'I'hanh

  toOn n

  XDC130'

  Thu hOi cAc

  khoAn 1mg

  torOc

  TImnI3 loAn

  my XDCI3'31

  12 lIC Lông thrOng ICr nhA Ong chOch dOn FIA

  NirOc Va 40)) 'IOU 400 400 401) 400

  13 130 lông duOng vOn Nghia trang nhAn don

  I lOc QuAo 300 300 300 300 300 300

  I 4 Daii g IOn hO N toO,: I) a 30) 300 300 300 300 300

  xA 1,ON( MON 8.400 8.400 0 I) 8.400 8.400 0 0 8.400 8.400 0

  I3TXM dulnig Lông Vang - Lông Len 1.2(111 1.200 120(1 1.200 1.200 1.200

  2 BTXM dtnoiig Lông GiOa - suAi Xii Le 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  IITXM diofflig sOn' CA ko dOn Tp doan

  II 1.200

  1.200

  ] .200 1.200 1.200 1,200 1.200

  0 I1TXM dithiig I)Ac Ila CAy - CA Xcn

  CAn XO,n iuOi - SuOi LAc thOn Lông Ken

  1.200 1.200 1.200 1.200 1,200

  7 1.200 1.200 1.201) 1.200 1.200 1.200

  8 I3TXM thrOng lông Gi&a - SuAiTia 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  9 I)TXM thrOng Lông Vang - Ru TM,: 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  XA TIIANII AN 6.700 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 6.700 6.700

  DtrOng Lit sOn hông chuyOn

  - xOni PA Giang, 'Fhanh MOo 1.200 1.200 1.200 1.200 1,200 1.200

  2 DiritngnOi dOug GO NhiOu 1150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

  3 Doling GO RAp - DOug Vang 1200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  4 HC thông thoolt nirite doe tir nbA

  hO DAn - COn Thank An 1050 1.050 1.050 1.050 1,050 1.050

  Mtreng theM ntrOc dcc Tnrlic trp DOng

  Uy, IJI3ND xO 1000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000

  6 DOp vS kOnh nmrong (long Ru COo 1100 1,100 1.100 1.100 1,100 1.100

  3

 • Sf1' Danh inuc dir On

  r LOy

  MO an

  QuyCL d!nh dOn Its kE von

  khoi cong,. nO

  hO Giai doan tir näm 202! dOn nam 2025

  Gb cM

  Ii' S nOn giai dean lit nOn 202! dOn

  .nOm 2025

  Dçr kiOn kO beach 5 nOrn gial dean (it nOrn 2021 dOn nOrn 2025

  58 qtiyêt din, ngOy, IhOng,

  nOn han hOnh

  TMI)T

  long (talc

  cac ng000 von)

  z

  -

  •iJ 1

  . .

  '24iL': •i •,1.0

  Trong dO: vOn 135 dOu Iii, hO tny

  TOng SO (tth cO cOc ngUon v8n)

  hong dO: vOn 135 dOu tu, hO ira

  TOng sO ((01 cô cOc

  nguOn vOn)

  Trong do. vOn 135

  TOng sO

  Trong dO

  TOng sO

  Trong dO

  Thu hOi cOc khoOn itng

  tniitc

  Thmth loOn W

  XDCB13

  Thu Mi cOc khoOn (ing

  truOc

  Thanh loOn

  no XDCB131

  on)

  2 138 lông thrOng lii nhO Ong Chách den 116 Ntritc Va

  400 400 400 400 400 400

  40 lông dirOng vOn NghiO Irang nhOn dOn lOc QuCo

  300 300 300 300 300 300

  14 thrOng IOn hO NuOc Da 300 300 300 300 300 300

  XA LONe MON 8.4(1(1 8.400 0 0 8.400 8.400 0 0 8.400 8.400 0

  1 I3TXM dtRmg Lông Vang - Lông Lun 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 I .200

  2 I3TXM dtr&ng Lông Gifht - suOi XA Lo 1.200 I .200 1.200 1.200 1.200 1.200

  BTXM thrOng 51(31 Ca Lo den T9p doOn

  13 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  6 BTXM thrOng DOc Ba COy - CO Xen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  7 CAuXórn mM - SuM LOc thOn Lông Ren 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  !3'I'XM dirbngLOng uiira - SuOi Tin 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  9 I3TXM throng Lông Vang- Ru TrOc 1.200 !.200 1.200 1.200 !.200 1,200

  XA THANI-1 AN 6.700 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 6.700 6.700

  DtrOng (0 sOn hông chuyOn - xOm P0 (hang, 'Fhanh MOn

  1.200 1.200 1,200 1.200 1.200 1.200

  2 DirOng nOi dOng GO NhiOu 1150 1,150 1.150 1.150 1.150 1.150

  3 ThrOng GO ROp - DOng Vang 1200 1,200 1.200 1,200 1.200 1.200

  1-10 thông thoOt nOne dc lit nba hO DOn - COn 'I'Iianh An

  1050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

  MuongthoOtnuOc dc TnrOctl DOng Oy, UIIND xO

  1000 !,000 1.000 1.000 1.000 1.000

  6 flOp vO kOnh mirong dOng Ru COn 1100 1,100 1.100 1.100 1.100 1,100

  3

 • SrI Danhi Dive d1r On Ma

  Quy6t djnh dAn lii Lily ká von b6 Id Us khâi cong den hc

  ithin 2020

  (liui doori Us rthrn 202! Wn nürn 2025

  Nbi cAn dAu lit 5 nIm giai do,i Ut nOni 2021 dn na'li 2025

  Dir kin k hoach 5 nänl giai (10411 Ui n3ni 2021 dn narn 2025

  Clii ci So quyet d,th, ngOy, hOng,

  rthin ban !iOnh

  TMDT - (ilig Sri

  (Cu eric

  ii gilOn vOn)

  Trong dO: vOn Chirnog jr rib I 35

  I orig So (tOt cO

  eric nguoli

  vOn)

  Trong dO: von 135 dOt, In. lt IrIs

  , " ' (tilt cO cáo IIgotl i vOn)

  irong dO: vOn 135 dAu lit, hO 1w

  Tang s6 (tAt çá cáo

  nguOn vAn)

  'trong dO: von 135

  TAng sA

  Ti org do

  TOri g sO

  Irong tin

  'I 'liii hill ile It h rioti rn ig

  I ririlo

  Iii uril I iii On i ill

  N! C I

  'I 'lii, ho, cáo !ioOn Ong

  t tithe

  I hanli bOn

  ncr Xl

  4 SCm chika, ithng cOp kOnh nhimong SuOi LOn, thOn 1'rung i'hucmg

  1.200 I 200 I 200 1.200 1.200 I 200

  5 SCm cilia, nOng CAp kCnli nurong DAng XOi, bhOn Mai LOnh fig

  1,000 1,000 1.000 1.000 1.001) 1.000

  6 DOp vO kOith rntrong itt, CO 131Cm, thon long 'lhtrcmng

  1.200 1.200 1.201) 1.201) 1.200 1.200

  7 D'dp vO keith introng ThAn I-3M,, Own Minh XuOn

  1.200 1.201) 1.201) 1.200 I .200 1.200

  IV xA LONG IlIEP 5.400 5.400 0 0 5.400 5.400 0 0 5.400 5.400 0 0

  GIAO ThONG 5.401) 5.400 0 0 5,400 5.400 0 0 5.400 5.400 0

  Scm chCma nãng cAp dirOng ClINT thon Due Al (6D3)

  500 500 500 500 500 500

  2 SCm chcia nOng cAp thrOng Long !'liCp - l'hiep XnyCn( dogn Ut cCm 1'hiCp XuyQn dn nba Ong (iOn

  . 600 600 600 600 60)) 601)

  lie tOng thrOng 10 nhO ha HO den nhO Ong Nheni( KDC TacOtu)

  500 500 500 500 500 500

  4 SCma ehua nOng cAp thrOng tO cAn HO LIL don dithng Miii Ilip An

  400 400 400 100 400 400

  DuOng 10 Tp doan JO dAn 'F 9p DoOn 1101301

  300 300 300 300 301) 300

  6 Be lông thrOng nhO Ong Hnynh dAn nba hO BiAn

  300 300 300 300 3011 300

  7 Du&ng tO nha Ong BlOt' den nba ông lily 200 200 200 200 200 200

  8 Dtr&ng TOp doOn 9 dOn COy Da 300 300 300 300 300 300

  9 DirO'ng vOn khu sOn xuAt GO Chanh 500 500 500 500 500 500

  10 DuOng tO Nuoc Da IOn HO NuOc rOt(2 doan)

  500 500 500 500 500 500

  DuOng icr nba Ong DiAu TD II dAn bong chuyM TD Ii (nba Ong Vol ID 11)

  300 300 300 300

  -

  300 300

 • CIII TIET DTJ KIEN icE HOA4CH DAU TU TRUNG H

  (Kern theo Báo cáo so' 39/BC- UB

  N TU'NAM 2021 DEN NAM 2025, VON CT XD NTM

  20 cüa UBND huyên Minh Long)

  Dan vi: Triêu d

  Biu man so 26- Chtrffng trInh NOng thOn mó'i Doii v báo cáo: UBND huyn Minh Long

  (Ban han/i kern theo Thong tie so 03/201 7/TT-B1 '1ijü_ thang 4 neim 2017 cita BQ Ke hoach va Late tu,)

  STT Danh muc di an Ma dr au

  Quy&t dinh &iu Ut

  Lüy k v6n bá tn tk khôi

  cOng dn h& nArn 2020

  Giai doan tir nAm 2021 dn närn 2025

  Nbu cAu du tu S näm giai don Ut nãm 2021 dn nàm 2025

  Di,r kin ká hoach 5 nãrn giai doan tir näm 2021 den nAm 2025

  C

  SO quyt

  dinh;

  ngay,

  thang

  TMDT Thng sO (tat câ nguon vn)

  Trong dO: v6n CT xay

  dijng NTM

  Tng .s (tAt cã

  nguon v6n)

  Trong do: vn NTM Ttng s6 (tAt cà

  nguôn '

  vOn)

  Trong do: vn NTM

  , TOng sO (tAtca

  , cac nguOn

  A von)

  Trong do: vn NTM

  lông so

  Irong dO

  Tng sá

  Trong do

  1'han h

  toán no

  Thu .

  hO' cóc khoá

  Thanh toán

  j

  XDC

  Thu Iii các

  khoán

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  TONG SO 117.350 117.350 0 0 117.350 117.350 0 0 117.350 117.350 0

  VON CTMTQG Xft NTM

  xA LONG SON 20.450 20.450 0 0 20.450 20.450 0 0 20.450 20.450 Dy an hoàn thanh và bàn giao dn flo sü dvnggiai don fir näm 2021 dn nm 2025

  20.450 20.450 0 0 20.450 20.450 0 0 20.450 20.450 0

  Be tOng hOa throng tir Nhà vAn boa den Dá Litc Cvc, thOn Yen Ngija

  1.200 1.200 i.200 1.200 1.200 1.200

  2 Be tOng hOa thrOng tir oha Ong M don nhà Ong MinhjhOn YOn Ngira

  1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

  3 B&kèRuOngCOn-YCnNgva 1.200 1.200 1.200 1.200 J.200 1.200

  4 DO ke xáin Ba. Tr( - GO Tranh 1.200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  (

  C

 • BC tOngbOa duangtcr nhàOng Lan den rung 110 Ngh

  - -

  1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

  6 SUa chüa, nâng cap dp clang Ba Suôi 1 .200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  BC tOng boa durng XOrn mài - VuOn dào, thOn BiCu Qua

  300 300 300 300 300 300

  - 8 Be tOng bOa duOng Go Trung Xe - Doug Chánh Narn, thOu l3iCu Qua

  300 300 300 300 300 300

  BC tong bOa duOng t(r tnthng 1v1u giáo dCn RuOng Ran, thOn Biëu Qua

  200 200 200 200 200 200

  - 10 BC tOng bOa thrOng tO iihà Ong LOy den song Phuoc (Jiang

  300 300 300 300 300 300

  BC tOng bOa cluEing tO Nghia trang den nüi I IOn Ba, thOu DiOn Sun

  1 .200 I .200 1 .200 1 .200 1.200 1.200 --

  12 NOi dãi cluEing 13C tOng Lang DiCu, thOn DiCn Sun

  600

  1.000

  600 600 600 600 600

  13 BC tOng liOn cluEing tO ngä ba GO ChC dOn San hóngdá

  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

  14 Nôi dãi throng tO nha Ong Cong dCn nba ong Ngajhôn GO Tranh

  1.200 1 .200 1 .200 1.200 1.200 1 .200

  Xây thmg Nba van Ma va Khu the thao Sun ChOu

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  16 Xây d;rng Nba van bOa va Khu thE thao DOug ri-on

  1.200 1.200 1.200 1.200 --- - -

  1.200 1.200

  17 XOy dung NbA van bOa vA Khu thE thao L?c St-ni

  1.200 1.200 1.200 1.200 --

  1.200 -

  1.200

  IS NAng cAp, sOn chOa drrEiuig GTNF thOn Sun

  Châu 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  19 BCtCng hOathricngtCrnhaong Gut dEn dOp XA hoan ]hrrong

  1.100

  1.150

  1.100 -

  1.150

  1.100 1.100 1.100 1.100

  20 BCtOng hOadtüvngFlO Linh - GO ChC 1.150 1.150 1.150 1.150

  21

  ii

  a

  KC thông sat Ia sOng Phuóc G lang 1.200 1.200 1 .200 1.200 I .200 1.200

  xA LONG MA! 25.300 25.300 0 0 25.300 25.300 0 0 25.300 25.300

  Gino thông 9.700 9.700 0 0 9.700 9.700 0 0 9.700 9.700

  1 fluOng &I'NT TL628-nhAOng ChiCu, thou Trug Thung -

  1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

  2 DuEing GTNT TL628 - Xám Ong Trua, thOn Long Thuçvng

  1.200 1 .200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  DtiOii GTNT nba ong Ptiieu - nba ba Uo-ng, thOn Mai Lanh 1-mu

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  DirOng GTNT TL624 - xOm Ong BOo, thOu Mai Lanh liftu

  1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

 • 5 DtrixngGTNTTL624 -nIiàbàNên,thônDu

  HÜU 1.200 1.200 1.200 1.200 - *

  6 Du&ng giãn dan nM Ong May - TL 624, thôn Minh Xuan

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  Süa chita, nâng cp du&ng GTNT nhã Ong Thuãn - nhà VH, thôn Dir Him -

  1.200 1.200 .200 1.200 -

  1.200 1.200

  Sthi chUrn, nAng cp dtr&ng tü try sO UBND - CAu Long Mal

  1.200 1200 A 0 4c 1.200 1.200 1.200 1.200

  c Cif sO vAt chãtvu bOa 9.600 9.600 0 0 9.600 9.600 9.600 9.60(1

  1 Nhá van hOa, San t11 thao, thôn Trung Thtrong

  1.200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1 .200

  2 Nhà van hOa, San th thao, thon Mai Lanh Ha 1.200 1.200 1.200 1 .200 1 .200 1.200

  3 NM van hOa, San th thao, thôn Long Thucxng 1.200 1.200 1 .200 1.200 1 .200 1.200

  NM van Ma, San th thao, thôn Mal Lanh Uthi

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  5 Nha van hOa, San S thao, thôn Mmli Xuãn 1 .200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200 o NM van hOa, San the limo, thôn Dir Hitu 1 .200 1 .200 1.200 I .200 1 .200 1 .200 7 NM van boa, San the thao, thOn K$' Hat 1 .200 1.200 1.200 I .200 I .200 1.200

  8 -

  d

  Diem viii dm1, giai tn và thE thao cho tre em vã ngtr?xi cao tuOi xä

  1.200 1.200 1.200 I .200 1.200 1.200

  NgliTa trang nhãn dan 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 I Nghia trang nhan dan, thon Trung Thuçnng 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  LLL

  2 Nghia trang nhãn dan, thOn Mai Lanh Ha 1.200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  3 Nghia trang nhân dan, thôn Long Thuçnng 1.200 1.200 1.200 1.2(10 1.200 1.200

  4 Nghia trang nhan dan, thOn Mal Länh HOti 1.200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  5 NghTa trang nhân dan, thôn Dir Nih' 1.200 1.200 1.200 I .200 1 .200 1.200

  in XA LONG HIP 28.000 28.000 - - 28.000 28.000 - - 28.000 28.000 GLAO THONG

  1 Dixbng vào nhà ông Nhcxn 700 700 700 700 700 700 2 Dix&ng & Hint din dEn uha ông GhiEu 800 800 800 800 800 800

  3 Dutng tCr nhâ ông Thit dEn Chq Minh Long 600 600 600 600 600 600

  La) Nãng câp thrOng tal Tp doãn 10 (HE NirOc 900 900 900 900 900 900

 • 5 Duvng tü dâp Cay Da len H6 Ba Rinh 500 500 500 500 500 500

  6 Duäng vào 1-16 Nuâc Da 600 600 600 600 600 600

  7 Ththng vão khu H6 Nuäc Ret 700 700 700 700 700 700

  8 Du?rng t& nba on8 Chip dn Ong Xay 700 700 700 700 700 700

  Dtr&ng tr dtthng MM l-Iip An d6n ông sieng( NuOc Bun - ID 10)

  800 800 800 800 800 800

  10 Dumg tU ông Gui ID 12 dEn ông Diet (lb NiGn Ca)

  700 700 700 700 700 700

  12

  13

  14

  15

  DuEmg tr nba ông DiEu ID 11 dEn sOn hOng chuyEn TD 11 (nba ông VOl ID 11)

  600 600 600 600 600 600

  BC tOng duôiig tr nhO Ong Chách den no NuOc Va

  800 800 800 800 800 800

  BC tong du&ng vào Ngliia trang nhan dan Hoc

  QuCo 700 700 700 700 700 700

  Dtg tr nhã Ong ioj 'nKãAki3c thOn 2 sOng PhuOc Giang

  1 .100 1 .100 1 100

  - 1.200

  1 .100 1 .100 1 .100

  DuO'ng ti1 Can Ha l3Oi di qua Duc Aj - 1,200 1,200 - 1.200 1.200 1,200

  16 Duäng tr nhà BiEu dEn dp Ljch Son 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  THUY LOI

  I

  -- 2

  3

  Xfly thing Dãp va kCnh sau nba on8 MOrn - - 1 .000 - 1 .000 -- 1 .000 1 .000 1.000 1.000

  St'rachutadpGOCaNiëu 700

  1.000

  700 700 700 700 700

  KiCn cO hOn dp La ia 2 1.000 1.000 1.000 1.000 1 .000

  4 ThthngMugiOo) 1-18 thOng thoM nu(lc dOng Nguyen (san

  I .200 1 .200 1.200 1 .200 1.200 1 .200 --

  KCnli thoat nuOc KDC thOn Ba (Doan sau nhA Ong Phi ra kénh thoOt 10)

  800 800 800 800 800 800

  6 SUa chia kCnh dp COy Da I .200 1 .200 1 .200 1 .200 1.200 1 .200

  thIN - - DuOng day và tr din ffi nhà Ong KIIO TI) 12 den nhà Ong GOa( xOm cOy Da)

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  2 Dubng dày din len sOn bay 500

  700

  500

  700

  500 500 500 500

  Duäng dày din tir nhà Ong Phanh dEn nba

  Ontt Phi 700 700 700 700

  TRUONGHQC

  - XOy dvng phOng hpc mOrn non 1 .200 1 .200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  2 Xãy dmg phOng chUc nOng Mãm non I .200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  3 KhuphOttriEnvndng 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

 • 4 XâydrngphôngchücnängTrffângTi&uhoc 1.200 ,- 'LwwoT

  Q °\ 1.200 1.200 1.200 1.200

  - Nãngcâp các h?ng mvc TnrOng Trunghoc sa

  1 200 1 JP 1 1 200 1.200 1.200 1.200 6 Nang c6p [email protected] y t6 xa 1.200 1 .2 '0 tiçr I1.200 1 200 1 .200 1 .200

  IV XA LONG MON 17.800 17.801 ,4 4 4'

  - 17.800 17.800 0 0 17.800 17.800

  GIAO TI-LÔNG 8.200 8.200 8.200 8.200 - 0 0 8.200 8.200 - 1 0

  1 BTXM (Iu&ng Lang Vang - Lang Lan 1 .200 1.200 1 .200 1 .200 1.200 1 .200

  2 BTXM thrâng Lang Gina - sui Xá Lo 1 .200 1 200 1.200 1 .200 1 .200 1 .200

  3

  4

  BTXMdu&ngsuMCàEotMnTpdoan13

  I3TXM dutng Lang Tré - FM Ba Bào

  1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  S BTXMdtthngD6cBaCay-CaXcn 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

  6 BTXM thr&ng Lang GiUa - Sui Tia 1.200 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200

  7 BTXMdu&ngLãngVang-RuTrc 1.150 1.150 1.150 1.150 -i

  0

  1.150 1.150

  TJIUY LQI 3.600 3.600 0 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

  1 Süachuta,nângctpdãpdângCharing,Long Mon

  1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

  2 Süachfta,nngc&pdpdângLãngTré,Long Mon

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  3 BTXMnhãôngHOngdnnhAOngBéo 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

  VAN HOA 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000

  1 San 4n dQng xa Long Mon 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  2 Nha vAn boa thOn Lang Tré 1.200 1.200 1.200 I .200 1.200 1.200

  3 NhAvanhoathOnLAngGitta 1.200 1.200 1.200 1.200 1,200 1.200

  4 Nhã vAn hóa thOn LAng Ren 1200 1 200 1 .200 1 .200 1 .200 1 .200

  5 NhavanhOatliOnCaXen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  v XA TITANILAN 25.800 25.800 0 0 25.800 25.800 0 0 25.800 25.800 0

 • a Giao thông 4.050 4.050 - - 4.050 4.050 - - 4.050 4.050

  1 DuOng tir san bong chuy6n - xOm Pa Giang, Thanh Man

  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

  2 Duirng ni d6ng GO Nhiéu 1.050 1 050 1 .050 1 .050 1 .050 1.050

  3 . ,. Ducmg Go Rap - Dong Vang

  1.000 1.000 1.000 1.000 -

  1.000 1.000

  11 thông thoM nuOc dye Ut ha Dan - Gnu Thanh An

  500 500 500 500 500 500

  b

  Muang thoãt nuOc dye Thràc try Dáng üy, UBND xa

  500 500 500 500 500 500

  Thüy 191 9.200 9.200 400

  0 0 9.200 9.200 0 0 9.200 9.200

  I

  2

  KCnhmtro'ng LàngDô 400 400 400 400 400

  N?o vet lông 1)0 chtia nuâc DOng (in

  NOi dài keith rnuang GO Nhung - DuCi canh dông Ru Dinh

  .000 .000 1 .000 .000 .000 1.000

  - 5

  500 500 500 500 500

  600

  500

  NM dãi kénh muong GO ROt doan sau nhâ ông Dông - dông nuOc ROa

  600 600 600 600 600

  Dp vâ kCnh muong dng Ru Cüa 1 .000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

  6

  7

  8 -

  NM dài kénh muong GO Rot - Dông Ru Ri 700 700 700 700 700 700

  DOpvà kénh rnuung Riu3ng Con Lông Vang 1.000 1.000

  1.000 1.000 1.000 1.000

  Dp vàKënii nurong RCFlo 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

  KCnh rnirung Dông Chim 600 600 600 600 600 600

  10 DpvàkCnhrnuongIlOcChirn 1.100 1.100 1.100

  1.200

  1.100 1.100 1,100

  c

  Dpvà kênh muang Dông Ca Sa trén

  The thao

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  2.400 2.400 0 0 2.400 2.400 0 0 2.400 2.400

  i Nãng cAp, ma rng kim the thao thôn DOng Can

  800 800 800 800 800 800

  2 NCng cAp, ma rông khu thE thao thOn DSng Vang

  800 800 800 800 800 800

  Nng cap, ma rng kim the thao thOn GO Nhiêu

  800 800 800 800 800 800

  4 Try s&coqnan 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000

  SCm chüa tru sä UBND x Thanh An 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 • a fnwnghoc 1800 1800 / 0 0 180(1 1 800 0 0 1800 1 800 I

  2 -

  SCm chita phông hçc tm&ng TH Thanh An 600 600 600 600 600 600

  Sua cl1iia phong hoc tinting MGi hanh An

  600 600

  600 600 600 600

  Stra chaa phong hoc, tuang no cong ngô tnthng THCS Thanh An

  600 600 1

  600 600 600 600 -

  e YT 600 600 O 0 600 600 0 0 600 600

  f

  Stra chua TrarnYTe xa, tuung no cong ngo 600 600 600 600

  - 600 600

  Kè 6.750 6.750 0 0 6.750 6.750 0 0 6.750 6.750

  1 Ké ch6ng sat là kim dan cr tfr dp Ga Nhung - Cau Go Nhung

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  - 2 KÔcngst1àudAnccffvàdâtsãt Dong Can(Suot Cha) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

  Kè ch8ng st Ia khu dan ax va dat Sdfl XUat Dong Can (Song Phiroc Giang)

  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

  4 Kèch6ngsatlokhudãnctrRuongGa 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

  5 KêNtracCam 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 6 KèNiràcRjia 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

 • 83k iiiii oL 30

  '&" /ow,1, ken I/leo 7I,dng 'woo 032OI2TIUBKI/DTugOy 25 thOng 4 os/rn 20/7 ella fiç KJ /icxwh ' "d Do,, n bOo cáo; UJIi) hwy/n 8(inh Long

  (:lIITlEr TINt! IIiNH Tlfcrc IlltN NE IlOAClI DAU TIXTRUNG 1145 GOAl 0045 TU'NAM 2086 oEN NAM 2020

  (K&no the,, Bib cáo 1 39/30 20 cIa; 0/RN!) /i,,yo'a Ala'!, l,,,,g) IAn l,:'/119'iIilGt,g

  Qualoi,,iI,dkt.r ,,, QI . I Cl. ii boat saw dj chiolo •o&i ck

  .....___Giaid000iY!fo_ - -- - - - -- - - - - -

  1'&c gikl ng3r0 dcli bEE Ih&. gia,, ply /1011

  -- --- - tkckliM

  F Doolt gcdan

  - -

  TONG sO

  M1dt

  :

  -

  159.997,17 18.09007 96.180,36 219.549,48

  T I

  142.206,76

  N.osacI,

  109.393,01

  Ngannteh T\%

  288.714,09

  lob

  137.073,04

  IIn%ç

  20,800.44 554.752,97 641.850,97 254.076,97 82.907,72 550.982,76 550.982,76 73.595,21

  ScAM!, tisll VV'C/ (hIRING 550.981,76 550,982,76 218.714,09 137.073,04 120100,44 73,595,21 TRINII

  641,850,97 254.076,97 159.997,17 18.090,07 96.480,36 554,752,97 219.519,48 142.206,76 109.393,01 82,917,72

  .---.-----.--- -------.--_--------.---- ----.-- .._J____ - -- -. -

  SGAN SAC,I liuvEs GiAI DOAN 0,00 93.565,82 0,00 2016-1019 -

  , 89.300,13 0,00 0,00 84.090,35 0,00 95.171,4! 0,90 0,00 94.485,48 0,00 95.159,77 95.159,77 0,00

  'IRA SQ CONG '8 IOiNII Till (:ONC; 87,483,48 0,00 I'RIF'0'/(' NArII 2010,

  17,495,12 0,00 17.495,12 0,00 0,00 17,495,12 0,00 07.483,48 87.483,18 0,00 0,00

  Tra at rowg i,i,ih '1',, 2016 - -- 5.' 62,48 0,00 5,162,48 - 0,00 0,00 5,862,48 - 0,00 ..062,48

  5.162,48 - 0,00 - - 0,00 5.062,48 - - 0,00 -

  No sIiliotGoNno - - - 264 - 264 -- - 64 '64 '64 64

  - -- -- - -- 3203 -- -- - - 3283 -

  27,73 -

  27,73 -- ,, -- 17.'k .J?i2 ?17L --

  -- Tro3hng MuGiOnLongscon-- -

  - 14,73 - - 4.73 - 04,73 4,73 1473

  SC,NC toy/n dtlng lAng Irk - Aug rto 76.20 76,28 76,28 76.20 7620

  N'o,k OHIO Il1l3l IFipiruogiiô r,,ch ch/t 9 999 999 999 - 9,99

  InronglluIiyclhanF,Aii -

  -- - I 02648 - 0648 -- - 1Th40 112640 02648 - 02640

  DuangNo,aflacuy Bi,'Vcu - 5760 - - 5760 - 5760 9760 5760 - _,5760 - 30009r60,cot,gngt,s.-tn t,C-o Ul8NDxa

  - - - -- - 004,27 - -- -

  -

  - - - -- - - - longMAn

  - - -- - - - 114,27 114,27

  304,27 004,27

  04,27

  lliO,,g lily/n daA'lg 116, V01-GA 'ran 326,52 326,52 326,52 326,52

  - - I)'z6ng GENT lay/il Go Sçl - Ill/u Quit - --

  326,52 - 326,52

  - n/i dAi - - - DIrangGTNT ny/u (IOMAI-GOlruOng

  72.34

  --

  72.34

  --

  72,34

  -

  72.34

  -

  72,34

  -

  72,34

  --..--------- - 06,061

  - -- - -- - 93,36 93,36

  93,36 93,36 93,36

  93,36

  00nc6 h/a kkrth muong cA sen 0,23 0,23 '0,23 '0,23 - --- -

  0,23 10,23

  HTCaP0UaCSUXAmS8càGO OngL!P - - oh/n Son ChIt1 I

  00,07 00,07 00,07

  10,07 8.07 '0,07

  III' dli) PILtOc su ci,s, Fr n Iong 6,23 6,23 6,23 6,23

  -- - ll'0009cirN'l'loy/,lsonchau_Ga000

  623

  -- --

  6,23

  - - 270,03 - 1.01) 270,03 271,13 270.03

  271,13 270,03 - -

  - - - - Son thOu, nan9 c/p cáo toy/n dethg - - - Am l,uy/o - --

  075 00 ,

  075 00 , - 075.00

  875,00 875,00 075,00 - ---- -

  Dip/hO El' 0 0119 290,00 290,00 290,00 290,00 -- - 290,00 -

  290.00

  TLrOOg rIo, c/hg ngO Ill) UBND 000,00 600,00 600,00 hay/n -

  600,00 ,00 600,00

  S.'

  A

  A

  9

  Ill

  02

  7

  00

  09

 • Dar.Iiinyc dr,dn

  Tuorig rao, cdng agO phing TNMT vi KOiI Din via

  14uy4r1 Uy MirTh Long

  Duinig vio khu din Cu 1161 ha cynn, vi

  Long Hiëp

  Miring via hi no Kho SIC din car. hay Dia

  Tn flcr ,i.lm 2017

  Tram Y ii xi l.ong Mon

  ornèlngrTYtd-Ngi3Ongiirr

  Me long Son

  lnnrnragniau gino Long Sorn

  l'rar,nrg nlau gian I.l,nrg I In7p

  Miring Cong Yarn cay sanhr va 64 tIring

  to oat

  King cip ni ring doing Thin bli 1101

  MLxon1g thom nrnic ruyin and1 nil . 11013 Thuonig Xuyin ( mi dam 7

  Ku iii ho rod nirao Trung Tint huy4n

  Sr'rachCna duOng Limng Tn. Lainm kerr

  SOa dna, ItinIg Cip CCC mviii dmni.ng cling inn huyenr

  Tuing rio, COng mgi Ill, MIND lnLny4n

  TLrirrg rio, cOng ego phing TNOtT vi

  Khii Dinn innn

  4 Sia chin Iron nO lint v*ni Loing MOn

  IS Sn'raelrOa Ira nO inn vn3c xi Long 111ip

  6 D3p ding Ding Uirrg

  I 7 Dip ding rid TOng

  IS llniyiniy5ahnnhLong

  Daring rio kIlo din no odi ha crano, xi Long Ill4p

  Miring via Ire in Kho Bac din cia Biy

  Di4a

  Tnthng T1u hoc mario An

  Iron tO 'no cud cho xi dir vi Cong an xi

  Titan8 An

  73 burg rim Va3Tr xi Long H14p

  s-n-

  20

  21

  22

  23

  II

  2

  6

  7

  8

  (a

  10

  II

  2

  '3

  '9

  20

  Zr

  22

  au a

  -

  Qrjyet dinh dIn lie

  -- -- --------------------------------------------- -----Ilfrckhth

  N hngch hart iA., Im.4c an., rliu chirih aLa ci

  Gill don,. 2016.2020

  U&c gui rigin -

  den iãt thin -

  giar. qijy d1nh

  TM DI lrrqiig Girl urge hijin

  xi sn2' lfrh; - - - - - -- - - -

  TLan rd (II -. Nginnich Ng'non.ic h den hE, 16°g

  ad ('En - . Nin rich

  hlrh longrollrt --------- ccacr.gri TW huh

  huayço I hi urn thor grIn. cacac grin 119/ T 6 Huaçr I hI l

  ci eric in gudir, my Urn, Ng,in nach Ngatm. rich von.) quy dint. roll)

  vEin) ltr,yc,n rain urn I

  150,00 150,00 150,00 150.00 5000 - -

  150,00 -- --

  400,00 400,00 400 00 400.00 - 40000 ' 411000

  467,00 467.1)6 467,06 407,06 - -- - 467,06 - - - '107(3, - - --

  120,00 20,00 2(100 120,00 - - 120,00 - - 120(m)) --

  9.776,09

  - -----------------------

  0,00 9,776,09 0,00 0,00 9.776,99 11,00 9,764,46 9,764,16 11.110 0,110 9,761,16 0,00

  - - - -705 IS

  - - 7g9 8 - 789 In - 7s 8 78 9 8 785 8 - 9(11 no.11

  - - - 8611 - -86,11 16.11 ncr' - -

  .01% -203,12 I2o3p I203,I2i2O7,I2 - -- 20742

  - - - ---0871

  Y'7' --------- 40 r 7 L ------98.7 90,7 -9871

  - ------- 0$

  - 49&8s -5°

  -- 4905

  '50,09 I 50,09 '50,09 150,09

  -

  - - ---- - 130,09 151/0'l - - -------

  3930 is,00 - -- 396O - 393,00 ('15,00 - - -

  118,41, 11g.-li 118,46 11,46

  - 18,43 110_,16 - - - -- -

  815,50 8150 - - - - 01550

  " 015,50 015,50 - _,_ -

  ''° ------- ----

  505,10 565,10 565,10 565,10

  - -- ,65,l0 565,10 - - -

  464,77 464,77 404,77 464,77 - - 404,77

  46-1,77

  '48,08 48,08 148,03 148,08 - 148,08 110,06 -

  IOU' 138, -- ros '08 0 00.01

  - -------------, 720

  - ---- H-------. - 75,20 -75.20 7370 75.20

  251,19 251,19 251,r9 25'19 251,19 - 251 9

  231,15 - - -. -- 231,15

  231,rs 231,13 , nr,is -

  275,70 275,76 275,76

  275,76 275,76 - - -

  275,71, -

  04,36 '04,36 104,36 104,36 , - - - - -

  10.3$ 10,09

  -

  rojs - 10,35

  - -___l 0,35

  - -10,35 - - - -

  413,61 413,61 413,61 413,61 -

  4l (ml

  221,51 221,31

  413,61

  221,51

  __ - ''

  2'l SI

  -

  221,51 221,51

  545,44 54544 $4544

  545.44 545,44 -- -.

  549 44 :' - -

 • SIT

  25

  26

  27

  28

  29

  Ill

  I

  2

  Don!, mijrdrO,i 0114gm

  T g $ (I

  cac v

  or,tJi

  I I

  Quyl djnh dlj Ia

  TMDT

  -

  Ngarioacli

  hoyt,,

  35,17

  10] .8 i

  63,90

  95,10

  .68,74

  ho9cli boa d hok

  ;)i

  Cmi do0n

  Ngannach

  --

  2016-1020

  I I '! O

  3517

  To gOat

  1 35.17

  101,81

  g'0'ng a dEin

  Gh, rh6

  - -- -

  - -- -

  1111

  N no 1i4

  -

  chiInh n6n gO

  ISganiach

  -

  hci tlioi gian qoy dliii'

  lIn5gn

  35,17

  101,81

  63,90

  95,10

  gm

  -.

  -

  Ngan i,ihiif1r

  tt.

  4"-

  I

  T h '°

  I TIl 04

  101,81

  69,90

  95.10

  naCgtcyinhn

  .SI'nacllOa DO] Truyn Thaffli hiiyOi

  Soa ch9a, nOng cOp nba lam n'i6c xã Long

  Soni

  S(ra nba lOni vj9c vO x8y mOi hO 00 Iluyn

  uy -

  to si

  03,90

  9510

  -

  101,81

  03,90

  95,10

  63,90

  95,10

  1.168,71

  -

  Didni Irarong lieu hoc hon Lang Ret, gO

  Long SIan

  Nba Ian' iic BOIl. luatng ran, COng ngO,

  nanncnirncmgMcLrngMai -

  -407.00

  - -

  I 6874

  ±07 .00

  2.556,54

  1.168,34

  40790

  2.556,54

  520,14

  274,98

  I - 68,74

  - ___2)

  1.168,74

  2,556,54

  - 52011

  274,98

  931,40

  703,12

  12,87

  21,51

  7,79

  -

  0,00

  -

  -

  304Ongc0pnhaiarnvicUI0NDxaLongSon 39537 -

  Ira ic' cOing Irinla an'm 2018

  Train V 0 long MUg

  2,556,54

  520,14

  274,98

  0,08 0,00 0,00 0,00 2.556,54

  520,14

  274,98

  931,40

  703,12

  2.556,54

  520,14

  .

  274,98

  931,40

  0,00

  -

  0,00

  - 520,14

  274,98

  991,40

  703,12

  82,87

  cl'OngsoI lUsong pLan gang don day qunlirn .0c ml

  . 3 Kh8r pLan 13,3 rAp duV0g Long Stan. LOng Ren 931,40

  931,40

  703,12 4

  5

  o

  7

  KOLongSan 703,12 703,12

  Tiutnng 'liOn h9r ThanhAli

  .Si'rarhua DO Trnv6i Tha,th luau -

  12.87 1287

  '2,87

  21,51

  '2,87

  - -- 21,51 21,51

  2151

  7.79

  21,51 -

  -

  DOg DOng en vO muong 7,79 7,79 7,79 7.79

  0.00

  0

  9

  10

  II

  _A2

  KBiThmuong DOngChin 17ha

  -

  7,26 17,26 - 17,26

  16,57

  16.61

  7,26

  '6.57

  16,61

  17,26 17,26

  - ...-

  DuOng LOng TrO 110

  ..- .__ -

  DOp XO llocn Thayng + hllnmn8 . - .

  DiiSngTTyIC.nglbaOnglidn

  - .

  NGAN SAd! 8lUYN GD 2016'2020

  -

  89.300,23

  6.754,01

  16.57 '6,57

  .

  16,57

  16.61

  16,57

  16,61 16.61

  34,3'

  66.595,23

  6,754,84

  16,61

  34,31

  -

  0,00 , 0,00

  0.00

  34,31 34,31 34,31

  34,31

  _7k91.'

  5.741,16

  0,00 0,00 77.676,29

  5.148,16

  0,00

  0,00

  - 76.990,29

  5,141,16

  0,00

  0,00

  6b6,29 - 77.676,29

  5.741,16

  ,0.00 ,_0,99

  0,00

  -

  COing triuli kinfrl tOng mo.j 2016 0,00 0,00 0.00 5.741,16 0,00 0,00

  DiOmnmongllOuhonth&nLangRen, xa 660.00 545,10 645,10

  817,63

  545,10

  817,63

  545.10 545,10

  2 XOydgngtizonig rOn, COng ngO DOND nO 87,63 817.63 817,63 - - 817,63 817.63

  2.378,43 Nh011tn 'dOn Boa ngo

  1723t30.98&i$ 2.457,20 2.457,20 2.378,43 2378,43 2.378,43 2.370,43

 • )lid,jii Pnrnh mgc dv

  SoI nhá Ian 11Cc vii xiv nlvii ru cC, I4uy(n

  lay

  600 chua Dii TnjyCn "ban!,

  S0a thou, nong cp nhi 6,0 siCc aLong

  Son

  Cii Ii,0, rung cip (lOng dC I,

  0711115 trucnng

  (tog Inn!. khC4 callg ni65 2017

  Xis boll4 01 pkiC'lg i,qc di,)ii, k Iii'

  !njong 1411 hoc Long Nba) 2 -

  Xiy dn,nr ni 1, lam 0± uyer riollg h (CII

  ('Cngx &n cay xunl' ( Il Inc nbc iii lit cC

  sink!, 5140 chiCii alOng. llrcn,grCo I - - -

  NhavO n holO 11u100 nih !iuy,iil

  lou sO inn viCc xi Long M6n

  5(0 ch&a rhO lam viic JUNO '0 Long Nba)

  S(a chfta HI DIONI) htiy4n

  S,'ra cl,Ua nhO Rr,,n'iCc MINI) hLly4n -

  Pl,clnn l,0)TIIXII - l'lii"g N.3i vu --

  Ning lip iC l!nr'0n ly rroOc hi' uinh

  hour kinu din cu tip tnjng 'Il,14p 4 avOn -

  010 1,1,31

  S±a chua phông \'sr mm - Ihing rin huy4n

  Sfra cl,oa ru anl 0 nn v,,3c 3mm ,iy ca Long

  Mo', (lou 00 ann vi,3c 'a Long MOn)

  Ning cip go ra 6 16. 01,6 00 xc Huy,3n lOy

  Sc COng hoar nlràc "gang 000,g Long

  Mai- Long II)(p - Ihaid, An

  Nm6' dip sill be lông nO d"ông '00

  1100(1 hoygin

  SOa oh)a nghfa rang 11,31 si hu14n Minh

  2long, NILS no Long Scm. Nh0 bin g16 On

  1141 ni nO Long M6n, Nhi bia ghi nm iC, 51

  sO limIt An

  COng liOn!. ImII&i €&° ill fri 2010

  XD nba inn v'4c MONO - UBND huy,3n

  XIS sOlO 80 d61 Long Mu)

  srr

  4

  6

  7

  4

  6

  0

  10

  nAq,aac jnh .,n'. bang.

  01 no h nn hi

  Ill

  2

  1611)13.00- 7 Inn 753.16

  7 106 920,111 161 II 14Q0' on bull' 2 7' 1(170 7

  in Its .gln

  no) 25'In40l

  onyel d(n!. dan It XE hooch bnn dAn ho)c ana oiEl. chinin oE,u co

  61.1 doo 2016 -2020

  IfOrc gui ngill oEn hEr thài go,. qoy Olni,

  -- -. - - (chI,n, -

  'rMo'r l,ry'og Chi cM)

  - - -- ''lângsn(lal

  -

  cdcng,,n" 'OW -.

  bIll,

  . Nga.'n Och

  . Ngan sac!.

  0hrct,icn.

  dohh - -

  - lOngsn(Ia0 -- ra ncnguon i'fl - Tm,'!.

  . Iluso

  -' Ngnn snch

  nh lirmll Ng)n rOth Nghn rIch

  • h lrg gnn lip!. h lrp

  I ) ht,yço tin!, ho mci

  540,00 540,00 450,00 450,00 '15000 450,00 450,00

  150.00 450,00 400,00 40000 400,00 400,1)0 400,00

  741,00 741,00 500,00 50000 500,00 500.00 500,00

  I 089,00 I 009.00 (50,00 650,00 6510,0!) 650(0') 650,00

  21.544,40 0,00 0,011 21.544,40 0,00 19.179,10 01011 0,00 19,193,10 0_no 19.179,10 19.079,10 1,01) o,nn 19.079,10 0,00

  55000 55000 194.45 40.1,15 494,45 494,15 494 ,4

  1.690,00 '650.00 I 631,04 10.11,64 '('31,64 .631,64 .631.04

  50,12.86 5032,86 4 577, no 4 577,30 4 577,30 4577,30 4 577,30

  6000.00 6000,00 5.154,04 5.154,04 5 154,04 5 '54.04 5.154,04

  ----- ---- ------------.---.--- --- '1'S _._ - -. -- - -.. -- -- -

  3070,07 3070.07 2.798,00 2 790,00 2798,00 2790,00 2 798,1)0

  537,00 537,00 510,00 -150,00 540,0!) 540,00 540,00

  510,00 510,1)0 5,0.0)1 420,00 510,00 50,00 510,00

  039,70 939,70 936,00 430,00 936,0

 • 8FF

  3

  4

  S

  6

  7

  8

  9

  10

  II

  II

  2

  3

  Daunt" ye d9 On

  XI) 766 x8 484 0'Iiai4i At

  XD ItuOng TIICS long Nlai

  XD tiOi dOp La TaOS long I 1i8p

  XD altO lOin vi"c 13011 roOt 'MG Lon ' 8 H'00

  MA dyAt

  71.06734.60

  16.06-02)07

  7600 70670

  02:,

  l.'I3IOOnt67 17170.2017

  7.7 742100' 71807)7047 .10471,2017

  '7101790-77778) .a1

  6111104*-IllitOtwo

  lJ0Nl)oa'j,

  011tl2imy 80701201 7

  IJIlNJano6y 17116287

  64142000. 71707194 70702417

  64 330.00- 071771> o.y

  90101770

  QuyEl djrih

  iii:

  dA,

  T8101'

  - --

  0,00

  -- -- -

  1.300,00

  6.000,00

  4A litc ann diki

  1F' 0

  chinh nua to

  Ngat oath

  i_i I 207,96

  5 837,08

  3078,64

  I 648,34

  2531,63

  I 117,83

  Ciii do0t

  Ngat cii

  0,00

  0,00

  2016- 2020

  Uckhh

  :;;-. :

  I 207,96

  5837.08

  3078.64

  I 648,34

  2531,63

  I 117,83

  547,00

  592,22

  044,36

  3.651,96

  4001,66

  IJ'frc giOi ng8n den nh Ilini gun

  1 Ii

  0,00

  quay dnh

  llirsç

  - 1207,96

  837,08

  - -

  3.078,64

  I 648,31

  2531,63

  I 117,83

  547,00

  592,22

  644,30

  12.057,30

  3.124,90

  1.930,32

  988,83

  6.020,26

  86.745,00

  590000

  3 623,00

  0,00

  -

  . -

  0,00

  GM chO

  -- III°TiffIIT

  - - ---

  Tong no (tat

  I 36000

  6 000.00

  3.450,00

  I 722,00

  '•••( CC1t

  -

  J" -

  ' C)

  _iT:::m:::_-

  a a '

  giort

  120796

  5 837,08

  3.078,64

  fl%

  5 83708

  3078,64

  I 648,34

  2531,63

  -- I 117,83 547,90

  592,22

  - - 641,36

  13.651,96

  4.001,66

  8.990,00

  982,08

  3.450,00

  72200

  3000,00

  1.188,00

  I 648,34

  2531,63 XD moOd' Su& L oh Run Go xo , Thanlu At

  7606031.01

  7600727.01

  1.6t1,'3030

  3000,073

  I 188.00

  590,00

  665,00

  I 05.00

  14.690,00 0,00

  XI) dinn bong MG. TH YOn Ngga Utg

  On-

  XI) dih7i IritOng 'Ill 117730 KS' -868

  XI 4 o 0 thIn,' 0 cdilnncOXein. , • ,

  'croon,8 KIOti 8100 Lo,'g Mon

  Khn dOn Cu 063, 8 I-ong lli4p

  I 117,83

  547,90

  592,27

  6.84.30

  13.651,96

  4.001,66

  I 990,00

  - - 982,08

  6.678,21 -

  06.745,80

  0,00

  590,00

  665,00

  0,00

  0,00

  547,90

  7606,751.02

  7701'.67.70

  7 771.076,00

  0,00

  592,22

  644,36

  13.651,96

  1.105,00

  84.690,00

  5.000,00

  1.990,00

  1 000.00

  COng Irish libel tOng mo-i 2019 0,00

  TruOn ' Mu "So 'boO An' H a m 6 04 0 8 9 phong 02 tang, tan ten. Itiotog rao, sara.

  XOy doing COng cOo, hlas*n Minh Long

  Urn moO dOp GO Rap - DIng kieth

  01,677 lie 1361 Ba Ctinn di ITS BoO I Ian' 8, ,

  . , nyc. Non, nril dtwng Ca Ilioa8 fluoc

  CO"8 winl, kl,6 con g mo-i 2020

  TmongMnuGaoLongSongmuc

  U'g THCS I.onng Sun; Hong Hoc: ohS

  5000,00 4.001,66

  I 990,00

  -

  7704117,00

  7794727.02

  7704.117,020

  6.2 I 337 0,70 0' lION!) 'nAy 30110570

  5-11337.90- t02Ntleg4-

  647747.085- 111107)60,7

  0.8852670

  .990,00

  .000,00

  I 990,00

  982,08

  6.678,21

  16.745,00 0,00

  -

  0,00

  -

  982,08

  6.678,21

  16,745.00

  4

  Ill

  2

  6.700,00 6700,00

  0,00

  6.678,2'

  21.600,08

  -- 6000

  0,00 0,00 16.745,00

  5500

  0,00 0,00

  -

  5500 5500

  3.623

  5500

  3.623

  2.700

  4200

  - -

  3 623

  2700

  3623

  2700

  2.700

  -

  73.595,21

  Tmbng 'dIGS TInSt At; hang nov77: tOO

  di tOng

  TruOng Tilu ocx Thanh An; Iloag nov77:

  nha hi vu ho

  TmOnng MOn GidoThanli Air; Hang moe.

  pinotg hoc Va NLV UGH

  VNNGANSACIl TiNE] HOTRV

  4200

  82.917,72

  2.700

  2.700

  2.222

  2700,00

  4200 2.700

  - 0,00

  .-

  2.700

  2,222

  88.487,67

  4.042,12 .

  9,00

  2.700,00

  2.222,061

  6,687,14

  3.000

  96,480,36

  2.222

  89,277,14

  5.000,00

  0,00

  2.222

  6.359,42 B

  2

  804.476,88 0,00 0,00 0,00 88.487,67

  4.042,12

  0.00

  LOIn mOO cOc c,o nan dna err IrOch than) - -

  y nina glup sec hoyct by

  7704000.00

  SI 93310. tllltlonol7 15661)16

  slt001n,7o-lION!) n14l 10,10)2816

  5.000,00

  3.255,36

  9.000,00 5.000,00 - 4 842.12 8.500,90

  6.949,15

  COo Ap go Hoc vO dOting hal dOu coo - .--- _5_,

  3.255,36 2.959,42 1.459,42 1.500,00 2.959,42 2.959,42 -

  6.949,15

  1.459,42

  Muon 10001 80 chIn n Inn ' I hO

  1017C hOn 2 x3 Long 14*p

  SI 740100-UaN0% 2600.200

  6.997,00 7.000,00 7.000,00 -

  7.000,00 6.949,15

 • 3)nvitdisthL ngds, ihdnn.

  nitn ball sin!'

  5535552511 SiNS ,,6 0 55 1315

  3Q53-'tEnnIs

  S -2I7 05)- 1515015 osan

  Silo:, 955. liisslinno, 33502377

  015342 95)

  III)

  9,704300.

  301030)6

  SIT

  I Tni&ng MG Long Sot

  4 TmO,Lg MG Long Ma,

  E CIILYOYNG TRINII 304

  I NOb 2016

  /hrth,c/,,s;/,i os4s gd (2011-20151

  I c(u Go ROe vi duthsg hal du do

  KI'KC cdiirs idol' oifOtig iT so long Mon

  4 di nick! IL, cOn ci, ha each mono' nil) Olin,

  (gui loan 2) .--..- -.--

  5 KO)'Ji 6 0(00' DOog 2(0CC

  6 Tn.oimg tOil gi 0° Long Solos

  Kisoc p13)10 COIL 5 lnnli ILIO,ig Li:g TrO -

  LCng Ron Xa Long MOo

  0(0 chong sal lo kha din Or 16ng xcii), xi

  Long flip. hnyO'l Minh long

  9 oiiOng Isis là sOng Pholoc (Wang

  I1LIinILL I Cog tin di Nook Con, xi long 10 - -

  Mon. lit:31: Nioili l.os'g

  lily/i, 6n0nng ('mo Icons di ciu tinh Di - - - si 'Ilonili Ar'. bisOn Mini, long -

  cN(AN SAc'Il 'liNIl (;IAl OOAN 2016-

  2020

  Duong loin5 din xi Long Mon di nndo khu

  0)5 06 dii cach nialig nih nun'

  2 Cia hoo nb/ia oC thiosg hal din cdii

  7 K/sili h/it 70 ha lao saái Dong Ving.

  -- - "ON 1'RAI PlutO CIIINII P11!) GIAl

  IJOAN 1016-1019

  I Truiisig Ti/i hqc Long Son

  2 Inning Ti/ti Ionic Th'nh An

  6 Diio,sg ho loOm song plinoOc giang

  I lwOng tOn gido Long MOrn 0 LOng Tr/O

  I (acitiycnduong nO' hO lmng torn haydn

  4 Cdu I-Cnng Ron

  A/nil cniaig mOO 20/6

  Cia s61g l'hussc Giui'g lihig 2 bug I Is/p

  di qua). hue/s Nimbi ,sino --- - -

  Danh little dig an

  707 555 352

  7353550 CXL

  75-Il 79192

  7724 790.00

  7 nir5 3 .rl 0530 5

  1021 ii' Las

  7 757 31 1, no

  TOng sO (I/I

  tO tic ngoOii v/n)

  21 0)00,00

  420500

  7.000,00

  0)7 500.00

  00099,03

  74090,0)5

  6)500,00

  1119.993,00

  29.997j7

  14.005,22

  20000.00

  '0.905,11

  79.22537

  13000,00

  7000,00

  - 16.203,00

  4927,09

  5.040,00

  4 235,00)

  2 000,0))

  144,437,05

  42,918,51

  9.303,00

  9.303,00

  QuyI 01mb

  1W

  0.00

  - - 11.200,00

  3.600,00

  3 600,00

  1.300,00

  I 700,00

  144,437,05

  42,910,51

  9.303,00

  9.303,00

  -r

  33.615,31

  - 660,00

  -- --- -------- - ---

  --

  5500,00 0500,00

  dOn it

  TMDT

  Slob

  139,917.17

  29907,17

  N gout sach

  hoygn

  -

  29.995,93

  1.005,22

  4065,33

  0.229,07

  3.000,00

  I 000,00

  4,003,811

  I 327,90

  0.440,00

  935,00

  300,00

  0,00

  - 0,00

  0,00

  --

  Ngon moth

  1mb ho trig

  21 000)10

  4 235,0!)

  77)00,00

  10 500.00

  12.7(00.00

  14990.00

  (5000,00

  0,00

  - - 0,00

  0,00

  - - 0,00

  0.00

  0.00

  -

  - TOnnsO(IiiI - -

  ocngtlott

  von)

  140005)0

  - 3)327,71

  4 100,0)1

  7.000,00

  10.000,00

  12000,00

  1'10530,07)

  (5000,00

  149.337,24

  20.395,00

  II 000,00

  24511.70

  '6475.10

  59.005,00

  00300,00

  0000.0))

  - -- 13.617,70

  4.213,35

  4.404,34

  3.300,00

  i.700.00

  120,665,00

  31,013,00

  1.162,00

  I. 062,00

  30.1451,00

  - 654,60

  --

  hoar!' ban tOo

  - I

  -

  0,00

  - 12.200,00

  3.000,00

  3.600,00

  1.300,00

  '.700.00

  120.665,00

  32,013,00

  1.162,00

  1.162,00

  30.81/,00

  --- 654,60

  hoOt ,au oiEo

  -. Isith

  -- -

  141,206,76

  29 99500

  '1.900,4)0

  24511.70

  72.000,00

  57.100,0(1

  10 300,00

  6000,00

  - - -- 0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  ---------

  chIn!' n/lit6

  -- Ngart lack

  htsyçus

  4.900,00

  7.130,40

  4415,40

  277 5,00

  - - 1,417.70

  6)3,35

  004.34

  0,00

  0,00

  0,00

  Giai dogn

  -

  Ngasac h

  1mb hO rig

  10 00000

  4.00,00

  7000,043

  10.000,0(3

  '2000.00

  ''1990,00

  0000,00

  0,00

  - - 0,00

  0,00

  _,d/uihk

  5327725327,72

  2016 -2020

  -

  tIckhOi lirng

  Ihçrc hiçn

  thOl gman

  qu'y di,h

  i 4900550

  3.060,20

  6 070,0]

  10.000,00

  72000,00

  4.900,00

  5.602,13

  147 203,52

  20305,00

  II 900,00

  24.511,76

  16.415,40

  57 601,20

  10300,00

  6000,00

  s 39000

  4.213,35

  4.404,34

  3.000,31

  .700,00

  20 049,31

  II 074,04

  i.!62,00

  - DOt

  Tongnn(tal -

  en cdt 195000 von)

  II 9005)0

  - 312132

  3 000,20

  6.076,83

  701(041,00

  721)00,00

  14.990,00

  5.082,13

  147,203,52

  20 395,00

  '0.9073,00

  24.011,76

  16.413,40

  57601,20

  00 300,00

  6.000,00

  j339500

  4213,35

  4404,34

  3 000,31

  '.700.00

  120,049,31

  gidi ngil. den

  fl'

  h/I this gian

  - Tint,

  qriy djnb

  - llnycn

  400000

  - -

  19.130,-IS

  10415,40

  2 715.00

  - 1.417,70

  613,35

  004,34

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  ---_7.725.000,00

  - Ng:: '0th

  hO .

  0000.00

  3860,20

  (5976,00

  5.903,54

  12.000,00

  '0.00 .13

  01,0 ottO

  -

  0,0

  5602,13

  0,00

  0,

  0,00 137.073,04

  - 11.900,31

  3.600,00

  3.600,00

  3.000,3

  .700,00

  120,049,31

  29.103,00

  71 9510,00

  24577.76

  54966,20

  00300,00

  0 000,00

  - -- 0.00

  0,00

  00

  0,00

  0,00

  13000,00

  29.000,00

  12 000,00)

  60.000,00

  10000,00

  6.000,1)0

  - - 0.00

  0,00

  - 0,00

  0,00

  --

  -- -

  -. -

  -

  --

  0,00

  0 pol

  0,00

  0,00

  0,00 31.874,04 31.074,04

  1,162.00

  .162.00

  0.00 1,162,00

  0,00 ----- --

  1.162,00

  10.712,04

  I 162,00

  33.615,51 0.00

  -

  0,00

  -- 0.00 10.712,04

  ----- 654,60

  - 30.7)2,01

  -t 660,00 654,60 654.60

 • 511 D,hmocdvao

  Quyl djnh dta inn

  mOOT -

  Cmi do90 2016 '2020

  . U'd'c

  -

  - gill mIni 6

  -

  n IiI (ho' gin'.

  -

  quy 6)oh

  - chit

  _>-'--'"_ - 'fl t. Uptç c ndho)cna,,nliàocliirih

  -- --

  i&i nO

  ht To - 1 Tmli

  C iJ Tin" Nganoieh Ngannach

  tOt 11% 3mb II ço Ng

  -- - -- -- -- 4J _ . - - -- - - -------. - --.---------- ------ v_

  ,.n 438L0'l - ------------ -- --.- ----- ------- -- - -- - -

  2Trulmgl]iLongMOa1TTLlngTrO) _? 00 ...,j:!50'0 - 4301.04 430L04 4.381,04 - -- -- - - - 3 Tnii,ng n,bu giào Thanl, Mi 3.190,00 3 190,00 2.86,95 2.81695 286,95 2816.95 2.8 6,95

  4 Tn,ohog TI CS Long flOp ' 6980,00 6000,00 6 577,78 6 577,78 6478,27 6.478,27 6 470,27

  V la - Nol ha on9 Tie,1 (Ccli

  i119'QD-

  5.540,00 5540,00 5454,00 5454,00 54 7,17 54 7, 7 5417, 7

  -- 6 Kc'nhnrnong dOp DixOn8 ('lion lFiNct,giy 407,67 407,67 420,62 420,62 420,62 420,62 420,62

  - ____ - -- -- - - - - - - --

  .W2oIc. S1J0J2QF --

  __. - ___,____.__ -------------- . - -. -------.------ - - - - -- -- --------- - - -- -- -

  4.200,00 7 Nba van bOa no Long Son iilftllamlv 4857,04 4 057,84 4700,00 4200.00 4200.00 4.200,00

  Ciii lo môt n0000g ICDC DOng NnusOn Qn - -

  cm Joan 2) nail--ni I 6950,00 6950,00

  -- 6.346,00 6346,00

  - . 6.343., 30 6343,38 6.343,38

  - 'I NOon 2017 26,550,118 26.55008 - 0.00 0.00 0,00 11.021,00 74.021,00 0,00 0,00 0,00 23 752.32 23,752,32 23,752,32 0,00 0,00 0.00 -

  Dixon8 nn6alia. Trim0 ann gcao dgc borong vayen (CD 2) ,m -

  14.990,00 14.990,00 13491.00 13.4900 '3.491,00 13 491.00 13491,00

  2 1'mOng iian INC Long Mai I ,;:n';0 5 700,00 5.700,00 5.130,00 5.130,00 5057,00 5057,00 5057,00

  Twang THCS Long IliOp (I long rngm - Nba do n00o)

  yIn ''° 2.-0l2017 2,000,00 2000,00 1,800,00 .800,00

  - .000,00 - I 000,00 I .000.00

  4 Truonlic hvcLo0gllcp - 386008 306000 - 360000 60000 - - 340133

  140433 340433 - - III Ni,'. 2018 23.329,46 23.329,46 0,00 0,00 0,00 20.996,00 20.996,00 0,00 0100 0,00 20707.95 20.787,95 20,787.95 0,00 0,00 0,00

  Tnu&ng ni)u gián Long Mail' 4.000,00 4.000,00 -

  3.600,00 3.600,00 3600,00 3600,00 3 600,00

  2 Nba oo boa oh Long hEal 5 627,90 5 627,90 - 5.065,00 5.065,00 5.065,00 - 5 065,00 5 065.00 - - FO011i&nga.iahe,cayxanh,d,onchcánsáng , - - - - -

  3 s-altO hng boil nuOc cáo luyh dceoaig 6500,00 6.500,00 5.050,00 5.050,00 5.651,57 5651,57 5.651,57 Inane lOin xl Long Oiler, - -

  4 CnApgOB1c(duimgbaidaucdti) nnao191103017 - 789,79 709,79 703.00 703,00 - - 096,19 69619 690,19 -- - 5 Nba vhn bOa xi I.ong MOn 5 711,77 5 711,77 5 141.00 514.00 5.141,00 5.41,00 5 141.00

  6 Tmnh 0n0b0a9n06

  inun,,a9 700.00 700,00 - 637,00 - 637,00 - - 63419 63419 634,19 -- - - &.oflois - -. ----------------._ -_- ------ -- ---- -- - --- - '-

  IV NIm 2019 13,339,00 13.339,00 0,00 0,00 0,00 12.004,00 '2.004,00 0,00 (tOO 0,00 '2004,00 12.004,00 12.004,00 0,00 0,00 0,00

  I Tayón 'I3iOn 3 - I-là 1101-

  n0ayjllll.7nLi 5 339,00 - - 5339,00 -

  4.004,00 4004.00 4.804,00 4004,00 4 004,00

  2 TnuOngTHCSAnMOn 6.000,00 6000,00 5400,00 5400,00 5.400,00 5400,00 5.400,00 - - -

  3 - Trotng Man CiIo Long Hi(p 2.000,00 2.000,00 '.800,00 '.000.00 I 00000 I 800,00 I 800,00

  V -

  NOon 2020 - - -

  30.300,00 38.300,00 0,00 0,00 0,00 31.63100 31,631.00 0,00 - -

  0,00 -

  0,00 31.631,00 31.631,00 31.631,00 0,00 - 0,00 0,00

  Dlfong 1 Tning OnlY 06 hny(n dl Cab NuocSieng(cauThi00Xayoa)

  11.000,00 11.000,00 9000,00 -

  9.000,00 9000,00 9000,00 9000,00 DR 2020

  2 DuOng IOn ('In SOng PI,uOc Clang di Xl Ton den LocH1, LongSann

  11.350,00 II 350,00 9000.00 9,000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 010 2070

  Tnz&ng rn)u gano Long MaL FI0ng mix 04 phong, 02 tang, Tuonig Tao

  4600,00 4.600,00 4.000,90 4.000,00 4,000,00 4000,00 4.000,00 DR 2020

  4 Doling LOng Man' -Ca Xen 7.000,00 7,000,00 6300,00 6300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 DR 2020

  I'ruangiaecnlnqcLongMail[ Han6muc 435000 435000 363100 363100 363100 363100 363100 DR 010

  Nha do nXzxg C CIIU'GNG TRFNII 135 27.627,92 27.627,92 0,00 0,00 0,00 27.533,78 27,533,78 0,00 0,00 0.00 27.533,70 27.533,78 27.533,78 0,00 0.00 0.00

  Long Hip - 4357,16 4.557,16 0,00 0,00 ,,_,0,00 4.557,16 4,557,16 0,00 ,_,,,,0,000,00 457. IS 4,557.16 4,557.16

  I DO lông dizôi,g ngp dohn I] (GD I) 019,67 819,67 819,67 819,67 819,67 819,67 819,67

  2 Doling ii, nhl Ong TM-Canh dog Len 7.nni 047.00 225,00 225,00 225,00 225.00 225,00 225,00 225,00

 • QnyttdjnlndAurw

  Cmi door.

  - -- - Re hooch hap du hoc sap dar. chin II HCU CC

  2016-2020

  UC'c gui ng)In den hot ihibi gian quy dint

  -- - ---------

  U'&ckli4i -- -- -

  Sri Pooh anyc dy'Cn ]13 4,4p TMOT 1? ° Z. Chi chC nli ,1(lir 66th; - - - - - - - -- TOm11 si (rt

  TOO -

  T,.rh Ngin ,dth N gO" sOch dA. hh

  Tang n (8l flV

  - I nh

  - Ngio ndch

  son, ,.m,oa* Ngin rich Ngin sOrb £ hi.yr. lush hA (rg 11,091111111

  CO C4c?81100 1tY tinh hi rrg ci tOe urgrai,m TW Tinh

  Insaygur I'm' 11° Irg

  I troirg 000 cong ,gO, sOn be lông nha van ]vo) .001090)1 no.9 _lb .095 25458 754,58 754,c8 25498 204,98 254 .98 254,58 ,oalhonThnpXuven

  - --

  ,nn

  -

  - 255,00

  --

  255,01) 255,00 255,00

  ------------------- -----

  255,110 255,00

  -

  255.00 - - Dug in nba On3 Giop d&n Go ClbOi-Ru

  5 Nilg cAp keel' nmoag Ito mac La (TI) (0)1029 0499)) 200,00 200.00 200,00 200,00 20000 200,00 200,011

  o HCn cC boa kCnh Da P1,0 (GE):) 70(040,00 200,01) 200,00 200,00 200,00 21)0,00 200,00 200,00

  7 N6o dii kCnh n,:Oc xuyCr' 2 702" 05000 200.00 200,00 200,01) 200(70 200,00 200,00 200,00

  O 1)2)

  oar nuoc In Inn 110 nouc , 200,01) 200,00 200,00 2011,00 200,00 200,00 21)0,00 - - -

  9 ROd, gia p1w (GD )-cuAi) 700007900 130,00 30,00 130.00 13)1,011 130,00 130,01) I

  10 KjCirc '0 boa k(,,I, l))p DO) (GE) I) 11.00027.09) 200,00 200,00 200,0(1 200,00 200,00 200,00 200.00

  DuCag nO Ho Un - NoOc Ret 7,092900 :,'n 550,00 550,00 550,00 sso,00 550.00 55000 oo

  I 2 Kiinco'0 boa kinh Dip DO) (GD 2) 7104.00290 '18.00 38,00 138,00 130,00 -- 738370 38,00 38,00

  13 - ugmongPhod6nd)pNuoc

  710(00(90 (900912(b40190l(

  - 105.00 '85,00 -- - (85,00 '85.00 - - - (85,00 - 85,00 iK5,00'

  74 Thing lILa doming via hEns 'coil

  Go(nNoc 13('Ir'a(O, 99

  'F').' '09,02 (99,92 (99,92 99,02 (99,92 (99,92 (90,92

  DV'K1EN1020 - - - 0.00 - - - - -

  5 S bra chOa, ',3ng CAP luy)n iuung 790 hOn

  Dot Ar 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 UK 2020

  DC Cog boa dam,g In Ma) Hi(p An dn

  KIlL Taknlu 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

  - 200,00 UK 2020

  -- IL DC nOon hCa thrOng Tip doin 10(61)2) - - - - - - -- - - - 200,00 -- 200,00 - - - 200,00 -- - 200,00 - - - - - - - 200.00 - 200,00 - 200,00 --2020 D,ro'og In nba ông 11) dAn klnu din coo

  TnKaTu 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

  - 200,00 DR 2020

  I.orng ]014m- - - --

  3.791,64 4.791,64 0,00 0,00 0,00 4.709,67 4.709,67 0,00 0,00 0,00 4 709,67 -0.709,67 4.709,67 0,00 0,00 0,00

  n' °8 ruy" I- M° -

  Ca Non (GD2) 755920.099 hfit?10000 r'9 .0(010(7 I 274,75 (.274,75 I 272,42 I 272,42 I 272.42 (272,42 I 272,42

  2 I)ran. bOng cAp donning LOng yang' LOng 104003(090 '''"' I 000,00 (000,00 900,30 988,10 988.39 908,39 988,39

  Dv an Thông ruvAn duOng Sun) Ca Do den

  lop doin II (602) 1701 17991090. 720,89 720,80 714,09 7(4,09 7(4,09 714,09 7(4,09

  4 DvindAul oipouAiDiu 1.1(0,97000 (.200,00 (200.00 (37,86 -

  7(37.86 1.137,86 1137,86 -

  (.137,86

  -- NAn, 2020 0,00 -

  Thing royAn donOrng LOng VangRu Trac 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00

  riranhAn - - - - 5683.00 568300 000 000 000 567100 - 567100 000 000 0,00567100 5.67100 - 567100 -- - -- ___ King cAp c6g qua duong hon Cr13 o6

  1.275,00 '.275,00 (.261,00 1.261,00 I 263,00 I 26)00 1.263,00 YOPp,lhnong ., -- ----- . - ---.- ------ ---. .- -- -

  975,00 -- -

  -- 2 - bing tip KOnh moor53 Ling Yang - 975,00 97500 275.00 07500 i1Po -

  3 .000,00 .000,00 I 000,00 I 000,00 DuCrngGTNTruyAnGoRc3c . phiénChi .000,00 .000,00 .000,00

  4 DnomgApuoliac(ooanRuomgc HOC

  -- 43300 43300 141)00 43300 (43300 143300 43300 - jn4hienS -

 • QnyI djnl, d)u lie

  -

  Cmi doan

  chinh,ii&.cd

  2016-2020

  USc giài •,0d0 den hh thô'gi 0 qov djrih hoile sap die Met .. tTSckhtui

  -r Danli owe dc an Mode TMDT -

  - - 4

  zi

  .. '0 loving

  Ilict I.ia Cli' cliii

  1ngn (ll cacscngun

  -. 1W

  -- 1mph

  Nga'n sad Ngd. '5 Tirth ththan

  ci?rn 11V TOnI' nos. n

  - - -

  ---

  - - - --

  - -- -------- Vain 2020 A 0.00 - - - CoOing GTNT xOrn To Huynb - Cong Loan

  (Coon doon tOo nba Ong Xc - Song l'hi.nOc I 000.00 1.000,00 I 000,00 I 000,00 I 000,00 I 000,00 1.000,00 G'ang oh) Ong COo - nba ong KY)

  - Long blai 5.833,28 5,833,28 0,00 0,08 0,00 5,133,12 5.833,12 0,00 0,00 0,00 5 833.12 5.833,12 5.833,12

  . ---

  8 Cuon.GlNTnIiaonoF Iinhlo628 - 126728 26728 1267 8 1267 8 -- I267'8 - '2678 '67'S . -. 2

  Doong BO lông GTIOT n51 60 kIn ICC

  xOm0000 666.00 666,00 665,8-; 665,84 665,84 665,84

  - 66584

  . - -- 200,00 -- 200,00 , 200,00 .200,00 '200,00 200.00 200,00 - - -

  830088 giôn dan Iinh '5624' Xuinn Gig '.800,00 1.800,00 1.800,00 '.800,00 '.800,00 I 800,00 '.800,00

  TiOn . - Non, 2020 0,00 TuyOnduOnggian din NI') Ong Liiu - Son -

  bong dO hOn (Dogn dinOnig GTNT kIn 01 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 dinhcuxOmG000L 028) -. -- -- - -- - --. .

  'I.ongSo'i. - . .-.- . 6.762,83 6.762,83 - 0,00 0,00, 0.00 0,762.83 6,76183 0,00 --

  0,00 - 0,00 6.762,83 6.762,83 6,762,83 - - 249,83

  Onnong (il NT xä Long S on huydn 06 Sd - '.249,83 I 249.83 I 249.83 I 249,83 '.249,83 249,83 IlicuOuano,dn,80D2)

  kOnh dOng Xi Hoan cap rnnnrcnng nôi -. ---- -- -- - -- --- -- --.- -

  '.200,00 '.200,00 I 200,00 I 20000 I 200,00 2 I 200,00 I 200,00

  3 461 dOl kOnln onisong Bid,, Qua - uS Ngln( '.200,00 '.200,00 I 200,00 '.200,00 I 200,00 I 200,00 I 200,00

  4 flhzonglunhaoin6Khison6dcnnhaonnbnx 127200 127200 - 127200 27200 127200 27200 - - - - ,,,,di2nohjong5'hu . - -. -

  I 7200 -

  9 DuOngiiridnObaVOydnI,SDSngTre 1.241,001241,00 1241.00 1241,00 1211,00 1.241,00 1241,00 Nato 2020 - 0,00 - - - Nan8 cAp dnnO'ng 60 lông t mOng GO CM 600.00 600,00 600,00 600,00 600,00 6 600,00 600,00

  01813'08N0' TRINII MTQG XC NTM 69.81200 6981100 000 000 000 59 '5070 59 '5070 000 - 0,00 000 59 15070 59 15070 5919070 000 000 -- 000 - NAM2OI6 - - - 923500 92300 - - 622700 6'2700 62'700 622700 62'700 - - -

  s'ul.ongllmçpn -- 862000 162000 - - - 113300 - 11300 113300 113300 113300 -. -

  '86 (ding 8, mSng login dtnOng flp doOn I 3 820,00 820,00 640,00 640,00 640,00 640,00 610,00

  0c long Xl n13n6, Iu5on throng nba ong Mac 80000 80000 - - - - I'nhdenDon3Cin - - 49300

  -- 49300

  - - .. - 49300 49300 4)300

  IXiL.ong]'ilii 2.000,00 1.000,00 1.132,00 1132,00 .I.IA2,PQ 1132,00 112,00 - - -- 880 iOn8 xl mang loyOn flu Do H0u'IiO

  Cliot 2.000,00

  - 1.132,00 2.000,00 1.132,00 1.132,00 I 131,00 I 132,00

  Xl LopgSo'n 1.60000 1.600,00 - -- 1.132,00 1.132,00 - 1,112.00 1.132,00 - 1.13200

  XOydggglnOitrolnbidnOplhOnxOTOn 1.600,00 1.600,00 1.132,00 1132,00 1132,00 1132,00 1132,00

  X0LongMon 260000 260000 l3I,90 4500 I 41500 84500 4500 - - -

  BOldngxinnAng tuydoD6cicay-COXen 2.600,00 1.415,00 1415,00 1415,00 1.415,00 2600.00 1.415,00

  /hlThninhAn 841500 131500 141500 141900 141500 141500 141500 - -- --

  NM lip On TruOng hliu gibe Thanh An 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

  TuOngrOo,c6ngng8, coingqathoonig

  Truono Two hoc Third, An 300,00 300.00 300,00 300,00

  . 300,00 300,00 300,00

  - --------- NdidOikdllhrrnuangblOcBi 715,00 715,00 715,00 5,00 715.00 715,00 715,90 - - - 'iAs, 2017 9.272,00 9,272,00 6.005,70 6005,70 6.005,70 600570 6005,70 - Xi l.origlli*p - 800,00 000,00 640,00 610,00 64000 640,00 640,00 - - - Bri lông xi nr3ng huyon doOm8 rdib Ong Mac

  000,00 800.00 610,00 640,00 640,00 640,00 640,00

  --

  TnIndenDoi3Cvni - XA Long Mai - 1.993,00 1.99300 661,70 661,70 661,70 661,70 661,70 60 lông xi mining uoyi'1u DL, H0u-881

  1.993,00 '.993.00 '.793,70 '.793.70 '.793,70 '.793,70 I 793,70 Chnl

  It XO Long So,, - 2879,00 2879.00 2.079,00 2.079,00 2079,00 2.079,00 2.879,00

  S

 • osay4ldjnhd0ulw - -- -

  NE ho8ch liii,. aA hoc sot. diet.

  Gloid n20I6-2020

  gill ngirt den het th&i gi n pay dnh ehinh net. tO

  --

  U'&c —

  TMDT

  '' ufreklsEi'''

  h,9mg

  hire hi'i Ohs this

  qO)01d t hung, gi.

  - -— —

  -- Tngn(5l flY

  - Nginsdch Nginsa'rh dEn hE, Tãngs4Qat

  Tn - Nglneh ui Ion haul TEng

  flt.t. 1W Tinh - -

  N gnu such ,

  ISgan sdch tO rOe nguaon

  von) 1 nI,

  ht.yo huh h try pay djnl'

  th&i gian eatueng000

  Von) Trnh ttuygn

  Huh l, I.

  V4.,) hoyc,, Itoh his try

  -. - -------------- --------- --

  I 404,00 I 49100 I 49400 I 40-8,00 .494,00 '404,00 .494,00

  I .305,00 I 385.00 I 305,00 I 30000 '.385,00 1.380,00 I 380,00

  2400,00 2600,00 - 92500 92900 925.00 925,00 02000 —

  2 600,00 2 600.00 2.34Q00 2 340,00 2 340,00 2 140,00 2 34000

  1.000,00 '.000,00 - 91)0.00 900,00 900,00 900,00 9(11300 -. - — — '00000) 00000 — — 9(3000 90000 — 90000 90000 90000 —

  — 802000 802000 000 000 000 683000 683000 000 000 000 683000 683000 683000 - -— 1,600.00 I 600,00 '.440.00 I 410)30 440,00 1.4.10,00 1.440,00 -

  000.00 000,00 000,00 80(3,00 000,00 800,00 80000

  Sri' Danh myc dv liii Ma digit

  loOn cô boa kOnli muon,0 oôi dng Rotog

  COn - Ba Saái

  >OOy doing mOi 'ram bi4o 01) liOn XO TOo

  IV, (U I_OnE IIOiI

  Be tOng xi maog IttyOn l)óc 3 cOy-00 Xci,

  Vt XOThanhAn — I) xi: Tuvtn G'I'NT flOog kin', NOM 2018

  NO Long fig0

  X5y dung nith von hon liOn MOn

  10

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31

  2020-03-06T16:08:09+0800Việt NamỦy ban nhân dân huyện Minh Long đã ký lên văn bản này!