of 8 /8
UY BAN NHAN DAN CQNG H O A X A H Q I C H U NGHIA VIET NAM TINH S O N L A Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 21/2017/QD-UBND San La, ngdy 12 thdng 7 nam 2017 QUYET DINH Ve viec phan cap tham dinh Du' an (Bao cao kinh te ky thuat), thiet ke co" so, thiet ke, du- toan xay dung tren dja ban tinh Son L a tJY BAN NHAN DAN TINH SON LA Can cuLudt To chuc chinh quyen dia phuang nam 2015; Can cu Ludt Ban hanh van ban quy phgm phdp ludt nam 2015; Can cu Ludt Dau tu cong nam 2014; Can cu Ludt Xay dung nam 2014; Can cuNghi dinh so 59/2015/ND-CP ngdy 18 thdng 6 nam 2015 cua Chinh phu ve qudn ly du dn dau tu xay dung; Can cu Nghi dinh s6 42/2017/ND-CP ngdy 05/4/2017 cua Chinh phu vi sua doi, bo sung mot so dieu Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngdy 18 thdng 6 nam 2015 cua Chinh phu ve qudn ly du dn dau tu xdy dung; Can cu Nghi dinh so 136/2015/ND-CP ngdy 31 thdng 12 nam 2015 cua Chinh phu Huang dan thi hdnh mot so dieu cua Ludt Dau tu cong; Can cu Thong tu so 03/2016/TT-BXD ngdy 10 thdng 3 nam 2016 cua Bo Xdy dung Quy dinh ve phan cap cong trinh xdy dung vd huang dan dp dung trong qudn ly hoat dongxdy dung. Can cu Thong tu so 18/2016/TT-BXD ngdy 30 thdng 6 nam 2016 Quy dinh chi tiet vd huang dan thi hdnh mot so noi dung ve tham dinh, phe duyet du dn vd thiet ke, du todn xdy dung cong trinh; Can cu Thong tu s6 24/2016/TT-BXD ngdy 01 thdng 9 nam 2016 cua Bo Xdy dung Sua doi, bo sung mot so dieu cua cdc thdng tu lien quan den qudn ly du dn dau tu xdy dung; Theo de nghi cua Gidm doc SdXdy dung tqi Ta trinh so 186/TTr-SXD ngdy 22 thdng 6 nam 2017. QUYET DINH: Dieu 1. Phan cap cho Phong co chuc nang quan ly xay dung thuoc Uy ban nhan dan cdp huyen chu tri thdm dinh Du an (Bao cao kinh t§ - ky thuat), thidt ke

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH SON LA Doc lap - Tu …soxaydung.sonla.gov.vn/Uploads/Attachments/20170918... ·  · 2017-09-18UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA

 • Author
  lythuy

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH SON LA Doc lap - Tu...

 • U Y B A N N H A N D A N C Q N G H O A X A H Q I C H U N G H I A V I E T N A M T I N H S O N L A Doc lap - Tu- do - Hanh phuc

  S6: 21/2017/QD-UBND San La, ngdy 12 thdng 7 nam 2017

  Q U Y E T D I N H

  Ve viec phan cap tham dinh Du' an (Bao cao kinh te ky thuat), thiet ke co" so, thiet ke, du- toan xay dung tren dja ban tinh Son L a

  tJY BAN NHAN DAN T I N H SON L A

  Can cuLudt To chuc chinh quyen dia phuang nam 2015;

  Can cu Ludt Ban hanh van ban quy phgm phdp ludt nam 2015;

  Can cu Ludt Dau tu cong nam 2014;

  Can cu Ludt Xay dung nam 2014;

  Can cuNghi dinh so 59/2015/ND-CP ngdy 18 thdng 6 nam 2015 cua Chinh phu ve qudn ly du dn dau tu xay dung;

  Can cu Nghi dinh s6 42/2017/ND-CP ngdy 05/4/2017 cua Chinh phu vi sua doi, bo sung mot so dieu Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngdy 18 thdng 6 nam 2015 cua Chinh phu ve qudn ly du dn dau tu xdy dung;

  Can cu Nghi dinh so 136/2015/ND-CP ngdy 31 thdng 12 nam 2015 cua Chinh phu Huang dan thi hdnh mot so dieu cua Ludt Dau tu cong;

  Can cu Thong tu so 03/2016/TT-BXD ngdy 10 thdng 3 nam 2016 cua Bo Xdy dung Quy dinh ve phan cap cong trinh xdy dung vd huang dan dp dung trong qudn ly hoat dongxdy dung.

  Can cu Thong tu so 18/2016/TT-BXD ngdy 30 thdng 6 nam 2016 Quy dinh chi tiet vd huang dan thi hdnh mot so noi dung ve tham dinh, phe duyet du dn vd thiet ke, du todn xdy dung cong trinh;

  Can cu Thong tu s6 24/2016/TT-BXD ngdy 01 thdng 9 nam 2016 cua Bo Xdy dung Sua doi, bo sung mot so dieu cua cdc thdng tu lien quan den qudn ly du dn dau tu xdy dung;

  Theo de nghi cua Gidm doc SdXdy dung tqi Ta trinh so 186/TTr-SXD ngdy 22 thdng 6 nam 2017.

  Q U Y E T DINH:

  Dieu 1. Phan cap cho Phong co chuc nang quan ly xay dung thuoc Uy ban nhan dan cdp huyen chu tri thdm dinh D u an (Bao cao kinh t - ky thuat), thidt ke

 • 2

  CO so, thiet ke, du toan xay dung dugc dau tu xay dung tren dia ban hanh chinh cac huyen, thanh pho Son La voi noi dung nhu sau:

  1. Tham dinh du an, thiet ke co so

  a) Chu tri tham dinh cac noi dung quy dinh tai Dieu 58 cua Luat Xay dung nam 2014 doi voi cac du an nhom C su dung von ngan sach nha nude do Uy ban nhan dan cap huyen, cap xa quyet dinh dau tu c6 loai, va cap cong trinh quy dinh Khoan 4 Dieu nay;

  9 r r \

  b) Chu tri tham dinh thiet ke co so ve cac noi dung quy dinh tai Khoan 2, Dieu 58, Luat Xay dung nam 2014 {truphan thiet ke cong nghe) doi vdi cac du an nhom C su dung von nha nude ngoai ngan sach do Uy ban nhan dan cap huyen, cap xa quyet dinh dau tu {tru cdc du dn c6 noi dung chu yeu ve mua sdm hang hoa cung cap dich vu nhung c6 cau phan xdy dung gom cdc hang muc cong trinh,

  f r A

  cong viec khong quyet dinh den muc tieu dau tu, an todn trong van hdnh, sir dung vd CO gid tri chi phi phan xdy dung duai 5 ty dong) c6 loai, va cap cong trinh quy dinh Khoan 4 Dieu nay;

  c) Chu tri tham dinh thiet ke co sa vd cac noi dung quy dinh tai Khoan 2, Dieu 58, Luat Xay dung nam 2014 {trirphdn thiet ke cong nghe) cua du an dau tu xay dung cong trinh cong cong, cong trinh co anh hudng Ion den canh quan, moi truong va an toan cua cong dong {theo quy dinh cua Nghi dinh 59/2015/ND-CP, Nghi dinh 42/2017/ND-CP vd Nghi dinh 46/2015/ND-CP) d6i vdi cong trinh cip I I I SU dung von khac cd loai cong trinh quy dinh tai Khoan 4 Dieu nay.

  2. Tham dinh Bao cao kinh te ky thuat dau tu xay dung

  a) Chu tri tham dinh cac noi dung quy dinh tai Khoan 4, Dieu 58, cua Luat Xay dung nam 2014 doi vdi cac du an co yeu cau lap Bao cao kinh te ky thuat dau tu xay dung su dung von ngan sach nha nude do Uy ban nhan dan cap huyen, cap xa quyet dinli dau tu c6 loai, va cap cong trinh quy dinh Khoan 4 Dieu nay;

  b) Chu tri tham dinh cac noi dung quy dinh tai cac diem c, d, d va e Khoan 4, Dieu 58, Luat Xay dimg nam 2014 doi vdi thiet ke ban ve thi cong va du toan

  \ r f / A

  xay dung (tru phan thiet ke cong nghe) doi vdi cac du an cd yeu cau lap Bao cao kinh te - ky thuat dau tu xay dung su dung von nha nude ngoai ngan sach do Uy

  r r r \ r

  ban nhan dan cap huyen, cap xa quyet dinh dau tu cd loai, va cap cong trinh quy A

  dinh Khoan 4 Dieu nay. 9 r f

  3. Tham dinh thiet ke, du toan xay dung a) Chii tri to chuc tham dinh thiet ke ky thuat, du toan xay dung (truong

  hgp thiet ke ba budc) va thiet ke ban ve thi cong, du toan xay dung (truong hgp thiet k hai budc) ddi vdi cac du an nhom C su dung v6n nha nude do Uy ban nhan dan cap huyen, cap xa quyet dinh dau tu cua cong trinh den cap I I I cd loai cong trinh quy dinh tai Khoan 4 Dieu nay;

 • 3

  b) Chu tri to chuc tham dinh thiet ke ky thuat (truong hop thiet ke ba budc), thiet ke ban ve thi cong (truong hop thiet ke hai budc) doi vdi cac du an nhom C su dimg von kliac cua cong trinh cong cong, cong trinh xay dung co anh hudng Idn den canli quan, moi truong va an toan cong dong {theo quy dinh cua Nghi dinh 59/2015/ND-CP, Nghi dinh 42/2017/ND-CP va Nghi dinh 46/2015/ND-CP) ddi vdi cong trinh cap I I I co loai cong trinh quy dinh tai Khoan 4 Dieu nay.

  4. Loai va cap cong trinh phan cap tham dinh

  a) Cong trinh dan dung:

  - Cong trinh cap I I I ddi vdi moi ngudn vdn tren dia ban quan ly quy dinh tai Phu luc kem theo Quyet dinh nay;

  - Cdng trinh cap IV su dung vdn ngan sach nha nude tren dia ban quan ly;

  - Cac cdng trinh khac: Nha cai tao, sua chua khdng thay ddi ve ket cau xay dung cdng trinh; San ui nen nha tai cac diem tai dinh cu xen ghep, tap trung ndng thdn Ichdng vuot dinh muc va chi phi cho cdng tac san ui nen nha tai cac diem tai dinh cu xen ghep, tap trung ndng thdn tren dia ban tinh Son La ban hanh tai Quyet dinh so 426/QD-UBND ngay 25 thang 02 nam 2016 cua UBND tinh Son La.

  b) Cdng trinh ha tang ky thuat:

  - Cdng trinh cap IV: Tuyen dng cap nude (nude thd hoac nude sach) tru cdng trinh cap nude sinh hoat ndng thdn; Cdng vien cay xanh; San bai de xe, may mdc, thiet bi (khdng cd mai che); Nha de xe d td ndi; NghTa trang;

  - Cdng trinh cap I I I : He thdng chieu sang cdng cdng; Tuyen cdng thoat nude mua, cdng chung; Tuyen cdng thoat nude thai.

  c) Cdng trinh ndng nghiep va phat trien ndng thdn:

  - Cdng trinh thuy Igi cap IV (tru: Hd chua nude, dap dang, tuong chan nude cd chieu cao >5m) cd tdng muc dau tu

 • 4

  thong van tai chap thuan, phe duyet; chieu dai nhip

 • 5

  b) Chu dong kidm tra, giam sat, xu ly vi pham trong viec thuc hien nhiem vu thdm dinh Du an (Bao cao kinh td ky thuat), thidt kd ca sd, thidt kd, du toan xay dimg cua Phong co chuc nang quan ly xay dung thuoc Uy ban nhan dan cap huyen;

  c) Phan cdng nhiem vii cu thd cho cac phdng cd chuc nang quan ly xay dung thudc UBND cap huyen trong vide chu tri, phdi hgp thuc hien cdng tac tham dinh Du an (Bao cao kinh te ky thuat), thidt ke ca sd, thiet kd, du toan xay dung dam bao phu hgp vdi nhung cdng trinh dugc Uy ban nhan dan tinh phan cap tham dinh

  A r

  tai Didii 1 Quydt dinh nay. 5. Trach nhiem cua Phdng c6 chuc nang quan ly xay dung thudc Uy ban

  nhan dan cap huyen

  a) Chiu trach nhiem trudc Uy ban nhan dan cap huyen, Uy ban nhan dan tinh vd vide thuc hien nhiem vu tham dinh Du an (Bao cao kinh td ky thuat), thidt kd ca sd, thidt kd, du toan xay dimg theo phan cap;

  b) Tham muu, dd xuat vdi Uy ban nhan dan cap huyen bao dam cac ngudn luc va didu kien can thidt dd thuc hien nhiem vu dugc phan cap, sap xdp, bd tri can bd cd du nang luc phu hgp nhiem vu chuydn mdn dd thuc hien cdng tac tham dinh. Truong hgp Phdng chuydn mdn vd xay dung thudc Uy ban nhan dan cap huyen khdng du didu kien dd tham djnh thidt kd ca sd, thidt kd va du toan xay dung cdng trinh thi dugc phep ydu cau chu dau tu lua chgn true tidp td chuc, ca nhan cd du dieu kien nang luc phu hgp va dugc cdng bd trdn trang thdng tin didn tu cua Sd Xay dung, Bd Xay dung dd thuc hien tham tra phuc vu cho cdng tac tham dinh;

  c) Thuc hien cdng tac tham dinh theo dung ndi dung quy dinh tai Luat Xay dung nam 2014; Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vd quan ly du an dau tu xay dung; Nghi dinh sd 42/2017/ND-CP ngay 05 thang 4 nam 2017 cua Chinh phu vd sua ddi, bd sung mot sd dieu Nghi dinh sd 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vd quan ly du an dau tu xay dung; Thdng tu so 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 Quy dinh chi tidt va huang dan thi hanh mot sd ndi dung vd tham dinh, phd duyet du

  r r r

  an va thidt kd, du toan xay dung cdng trinh; Thdng tu sd 24/2016/TT-BXD ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Bd Xay dung sua ddi, bd sung mot sd didu cua cac thdng tu lidn quan ddn quan ly du an dau tu xay dung;

  d) Bao cao theo dinh ky, hang nam va dot xuat Ichi cd ydu cau ve tinh hinh thdm dinh D u an (Bao cao kinh td - ky thuat), thidt kd ca sd, thidt ke, du toan xay dung theo phan cap gui Sd Xay dung tong hgp;

  d) Thuc hien cac nhiem vu khac theo quy dinh cua phap luat. Dieu 3. X u ly chuydn tidp

  D u an dau tu xay dung va thidt ke, du toan xay dung cdng trinh da trinh ca quan cd tham quydn thdm dinh trudc ngay Quydt dinh nay cd hieu luc khdng phai

 • 6

  trinh tham dinh lai, va dirge thuc hien theo quy dinh hien hanh trudc thdi didm cd hieu luc cua Quyet dinh nay; viec thuc hien cac budc tiep theo thuc hien theo quy dinh tai Quyet dinh nay.

  Dieu 4. Hieu luc va trach nhiem thi hanh

  Quyet dinh nay cd hieu luc sau 10 ngay kd tu ngay ban hanh va thay the Quydt dinh sd 19/2016/QD-UBND ngay 04/8/2016 vd vide phan cap thdm dinh Bao cao kinh td - ky thuat dau tu xay dung cdng trdn dia ban tinh Son La.

  Chanh Van phdng Uy ban nhan dan tinh; Giam ddc cac Sd: Xay dung, Giao thdng van tai, Ndng nghiep va Phat tridn ndng thdn, Cdng thuong; Giam ddc ICho bac nha nude tinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thanh phd Son La; Trudng phdng cd chuc nang quan ly xay dung thudc Uy ban nhan dan cap huyen; Thu trudng cac CO quan, don vi cd lidn quan chiu trach nhiem thi hanli Quydt dinh nay.^q^

  Noi nhan: T I V 1 _ L J Y B A N N H A N - Bo Xay dung (b/c); - TT: Tinh uy, HDND tinh (b/c); - Chu tich UBND tinh; - Cac Pho Chu tich UBND tinh; - Cue kidm tra VBQPPL-Bo Tu phap; - Nhu dieu 4; - Trung tarn Cong bao, Cong Thong tin dien tu tinh; Luu VT, TH, KO-VX. NC, Quy-KT, 50b. ^^^^^ . ^ ^ ^

 • Phu luc D A N H M U C C O N G T R I N H D A N D U N G C A P H I T H U O C

  T H A M NHA Nl

  i M DINH CUA PHONG CO CHlTC NANG QUAN LY ITNG THUQC UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

  theo Quyit dinh s6 21/2017/QD-UBND \2/7/2017 ciia UBND tinh San La)

  IQ

  T T

  1\\ ^'^N^yK*v-^ / ^ a ^4w^/%d^ . ^ . Tieu chi

  phan cap

  Cdng trinh phan

  cap

  I Nha 0-

  1 iNfia cnung cu r ,

  K / A \t\Y\Ct

  oo lang L iNfia (J igp ine, K y luc xa K / A 1Q n rr o U Ldl lg < 9

  I I Cong trinh cong cong II . I Cong trinh giao due

  1 Nha tre, trudng mau giao, trudng pho thdng cac cap

  Sd tang < 2

  2

  Trudng dai hoc, trudng cao dang; Trudng trung hoc chuyen nghiep, trudng day nghe, trudng cdng nhan ky thuat, trudng nghiep vu

  Sd tang < 2

  II.2 Cong trinh y te Benh vien da khoa, henh vien chuyen khoa tu trung uong den dia phuang; cac phdng Idiam da khoa, kham chuyen khoa khu vuc; tram y te, nha no Sinn, nna uieu uuong, pnuc noi chuc nang, chinh hinh, nha dudng lao; ca sd phdng chdng dich benh; cac ca sd y te Ichac

  Sd tang < 2

  IL3 Cdng trinh the than

  1 San van ddng, san thi dau cac mdn the thao ngoai trdi cd khan dai

  Sue chua cua khan dai (nghin chd)

 • 2 j f ^ ; ^ , ^^n^i^laiw cao doc lap, cone

  Chieu cao (m) < 15

  11.5 ^ A ^ ^ T ^ ^ S ^ n g mai, dich vu va trq^^'TaipT^^lc

  1 Sd tang