of 8 /8
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM HUYIN BA CHE Bc 1p - Ty' do - Hnh phuc S: 4 /KH-UBND Ba Chë, ngày A6 tháng 01 nàm 2019 KE HOACH To chfrc L hi dInh Lang Da nãm 2019; L cong b6 và don nhn Quyêt dnh cong nhn xä Thanh Lam dtt chuân nông thôn mói nàm 2018 L hi dmnh Lang D, xà Thanh Lam là L hi truyn thng din ra vào du näm (t1r ngày 09 — 10 tháng giêng). Trong nhiing näm qua vri cac hoat dng th van hóa, th thao tti L hi dà thu hitt dông dão nhân dan và du khách thp phuong dn tham quan chiêm bái, gop phn nâng cao tInh doàn kt gica các dan tc, nâng cao d?yi sng van hóa tinh thtn cho nhàn dan. Thirc hin K hotch s 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 cUa UBND tinh Quãng Ninh v t chCrc các hot dng "Mrng Dãng — Mü'ng Xuân" K Hçi 2019; K hoich xây dirng nông thôn mOi näm 2019 cüa Ban xây drng NTM tinh Quãng Ninh. Can cir Quy& djnh s 37/QD-UBND ngày 07/01/2019 cUa UBND tinh Quang Ninh v vic cong nhan xà dt chun nông thôn mâi d't 1 näm 2018; TiJy ban Nhân dan huyn Ba Ch xay d1rng K hotch t chtrc t chirc L hi dinh Lang Da näm 2019; L cong b và dOn nhtn Quyët djnh cong nhn xä Thanh Lam dat chun nông thOn mi näm 2018 (sau dày gçi tht là L hi và L cong b) cy th nhu sau: 1. MUC DICH - YEU CAU: 1. Mc dIch: - Thirc hin cO hiu qua Nghj quy& Hi nghj ln thu 9 Ban Chp hành Trung ucmg Dáng (Khoá XI) "Vi xay dy'ng và phát trièn van hoá, con ngu'&i Vit Narn dáp t'rng yeu câu phát triên ben vii'ng da f t nu'ó , c". - Nh6 giáo dic truyn tMng yêu ntxOc, lông tir hào dan tc, dto l "Ung nuOc nhO ngun"; ton vinh cOng lao các bc tin nhân, nhân vt ljch sir, nhiing ngtthi CO nhiêu dong gop trong qua trinh hinh thành, phát trin cUa huyn Hài Chi; th hin uc nguyen cüa nhân dan c.0 mong Quc thai dan an, mua thun gió hOa, cay ci tt tu'ai, müa màng bôi thu, tram dan vui ye. Dng thô gop phn báo tn và phát buy truyên thông ljch sCr van hOa cUa dan tc; quàng bá tim näng th mmnh du ljch, thu hut du khách thp phu'ang v vOi Thanh Lam; gop phAn dy manh phát trin kinh th - xä hi cUa huyn. - Ghi nhn k& qua cUa Dãng b, ChInh quyn và Nhân dan xà Thanh Lam trong xây dirng nOng thôn mdi; tip tiic v.n dng nhan dan trên dja bàn xa Thanh Lam giU vng két qua dat du'c, phát dng phong trào thi dua xây dirng Nông thôn mri nang cao các tiêu chI nông thôn mâi theo quy djnh. 1

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM … › Lists › VanBanPhapQuy...UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM HUYIN BA CHE Bc 1p - Ty' do - Hnh phuc S: 4 /KH-UBND

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM … › Lists › VanBanPhapQuy...UY BAN NHAN DAN...

 • UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM HUYIN BA CHE Bc 1p - Ty' do - Hnh phuc

  S: 4 /KH-UBND Ba Chë, ngày A6 tháng 01 nàm 2019

  KE HOACH To chfrc L hi dInh Lang Da nãm 2019; L cong b6 và don nhn

  Quyêt dnh cong nhn xä Thanh Lam dtt chuân nông thôn mói nàm 2018

  L hi dmnh Lang D, xà Thanh Lam là L hi truyn thng din ra vào du näm (t1r ngày 09 — 10 tháng giêng). Trong nhiing näm qua vri cac hoat dng th van hóa, th thao tti L hi dà thu hitt dông dão nhân dan và du khách thp phuong dn tham quan chiêm bái, gop phn nâng cao tInh doàn kt gica các dan tc, nâng cao d?yi sng van hóa tinh thtn cho nhàn dan.

  Thirc hin K hotch s 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 cUa UBND tinh Quãng Ninh v t chCrc các hot dng "Mrng Dãng — Mü'ng Xuân" K Hçi 2019; K hoich xây dirng nông thôn mOi näm 2019 cüa Ban xây drng NTM tinh Quãng Ninh.

  Can cir Quy& djnh s 37/QD-UBND ngày 07/01/2019 cUa UBND tinh Quang Ninh v vic cong nhan xà dt chun nông thôn mâi d't 1 näm 2018;

  TiJy ban Nhân dan huyn Ba Ch xay d1rng K hotch t chtrc t chirc L hi dinh Lang Da näm 2019; L cong b và dOn nhtn Quyët djnh cong nhn xä Thanh Lam dat chun nông thOn mi näm 2018 (sau dày gçi tht là L hi và L cong b) cy th nhu sau:

  1. MUC DICH - YEU CAU:

  1. Mc dIch:

  - Thirc hin cO hiu qua Nghj quy& Hi nghj ln thu 9 Ban Chp hành Trung ucmg Dáng (Khoá XI) "Vi xay dy'ng và phát trièn van hoá, con ngu'&i Vit Narn dáp t'rng yeu câu phát triên ben vii'ng daft nu'ó,c".

  - Nh6 giáo dic truyn tMng yêu ntxOc, lông tir hào dan tc, dto l "Ung nuOc nhO ngun"; ton vinh cOng lao các bc tin nhân, nhân vt ljch sir, nhiing ngtthi CO nhiêu dong gop trong qua trinh hinh thành, phát trin cUa huyn Hài Chi; th hin uc nguyen cüa nhân dan c.0 mong Quc thai dan an, mua thun gió hOa, cay ci tt tu'ai, müa màng bôi thu, tram dan vui ye. Dng thô gop phn báo tn và phát buy truyên thông ljch sCr van hOa cUa dan tc; quàng bá tim näng th mmnh du ljch, thu hut du khách thp phu'ang v vOi Thanh Lam; gop phAn dy manh phát trin kinh th - xä hi cUa huyn.

  - Ghi nhn k& qua cUa Dãng b, ChInh quyn và Nhân dan xà Thanh Lam trong xây dirng nOng thôn mdi; tip tiic v.n dng nhan dan trên dja bàn xa Thanh Lam giU vng két qua dat du'c, phát dng phong trào thi dua xây dirng Nông thôn mri nang cao các tiêu chI nông thôn mâi theo quy djnh.

  1

 • 2. Yêu câu:

  - Thirc hin nghiêm Chi thj s 41-CT/TW ngày 05/02/2015 cUa Ban BI thu Trung ucing Dãng v vic tang cumg sir lanh dio cüa Dãng d6i vOi cOng tác quãn i và th chirc 1 hi; Cong din s 229/CD-'Ffg ngày 12/02/20 15 cüa ThU tuong ChInh phU v vic tang cuO'ng Cong tác quãn 1 Va to chUt 1 hi; Nghj djnh s 110/20181ND-CP ngày 29/8/2018 cUa ChInh phU quy djnh v quãn 1 và t chirc 1 hi.

  - L hOi dInh Lang Da phãi duçc t chirc trang tr9ng, thit thirc, hiu qua; phU hçip vó'i quy mO, ni dung cUa L hi. Nghi 1 cUa L hi phãi trang nghiêm, bão darn truyn thtng.

  - L cOng b Quy& djnh cong nh.n xä Thanh Lam dt chuAn nông thôn mi näm 2018 phãi dam bão trang tr9ng, an toàn, tit kim, hiu qua, dUng quy djnh tto duc sr lan tOa sâu rng tOi nhân dan các xã khác trong huyn.

  II. QUY MO, THOI GIAN, IMA DIEM:

  1. Quy mô: Cp huyn.

  2. Thô'i gian: 02 ngày, tr 13/02/2019 dn 14/02/2019 (tUc ngãy mUng 9 - 10 tháng gieng).

  3. Da dim: Khu di tIch ljch si:r - van hóa dInh Lang D, thôn Lang Dv., xä Thanh Lam, huyn Ba Chë, tinh Quáng Ninh.

  Ill. NO! DUNG:

  1. Ngày 13/02/2019 (tlrc ngày 09 tháng gieng). * Buôi sang: Ngày 13/02/2019:

  - Cong tác chun bj cho các ni dung cUa L hi.

  * Buôi Chiu: Ngãy 13/02/2019 (Tic 13h30'- 17h00',)

  - Phiên chç nông thôn vCing cao;

  - Thi dAu các mon th thao, th chtrc trô chcn dan gian. * Buôi ti: Tir19hOO'-23h00'

  To chirc L cong b Quy& djnh cong nhn xä Thanh Lam dt chuân Nông thôn mOi:

  - Xem phóng sir (10 phUt);

  - Van ngh chào mi.'rng (02 ti& mvc);

  - Chào cô, tuyên bé 1 do, giOi thiu dai biu; Thông qua chucing trInh 1 cOng bO;

  - Báo cáo cOng tác trin khai xây dirng nOng thOn mi xä Thanh Lam;

  - Phát biu cam tuâng dai din nhân dan xä Thanh Lam (01 cá nhân, 01 t chirc);

  2

 • - Cong b và don nhn Quy& djnh cüa UBND tinh Quãng Ninh v cong nhn x Thanh Lam, huyn Ba Ch dat chun xa nông thôn mOi;

  - Phát biu cüa länh dto Ban XD NTM tinh và Ttng hoa chüc müng;

  - Phát biu cüa länh dao huyn vá Tang hoa chüc mCrng;

  - Thi dua - khen thi.rng (cüa xä Thanh Lam);

  - Phát biu cam an cüa !ânh dao xä Thanh Lam và Phát dng thi dua XD NTM nang cao;

  - Lien hoan Van ngh;

  - K& thUc bu,i 1.

  2. Ngày 14/02/2019 (t1rc ngãy 10 thang gieng) * Buôi sang: Phân U 2.1. Tzc8h-9h4O'

  - Don tiêp dti biu;

  - L ruâc kiu;

  - L dang huang cüa dai biu và nhân dan;

  2.2. Tic 9h40'— 11h30'

  - Van ngh chào müng (03 ti& mtc);

  - Tuyên b 1 do, giài thiu dti biu;

  - Báo cáo cong tác xay dirng di tIch DInh Lang Da, xa Thanh Lam;

  - Phát biu cüa lanh dao huyn vã Tang hoa, gióng trng Khai hi;

  - L cing cay nêu, cuôc M tra hat. - Lien hoan biu din n.0 cam gánh gi€ia các xã, thj trn;

  - Giao luu BOng chuyn hai giUa các xâ, th trAn;

  - Mi dai biu dir cam twa tai UBND xa Thanh Lam. * Buôi chiêu: Phân Hi (tü' 13h30' — I7h00').

  - Các hoat dng VH\TN, TDTT cOn Iai (kéo co, bjt mt bat vjt, bjt mat dp trng);

  - Phiên chq "nOng thôn thôn mOi vüng cao" cüa các trir6ng h9c;

  - Tng kt, b mac 1 hi.

  IV. THANH PHAN BA! BIEU:

  1. Thãnh phãn diii' L hi dInh Lang D:

  3

 • - Dai biu Tinh: Lành dao U ban MTTQ tinh; Ban Dan Van Tinh üy; S Van hóa và Th thao; S Du ljch; Sâ Thông tin và Truyn thông; Ban Dan tc tinh; Trung tam Truyên thông tinh.

  - Các xa giáp ranh, giüp dO: xa Bc Lang, Dng Thâng - DInh Lp - Lang Sen; xa Hãi Lang - huyn Tiën Yen; Phung Ha KhAu - TP Ha Long.

  - Huyn: Thuing trrc Huyn Uy, HDND, UBND, Uy ban MTTQ huyn; thành viên BCD xay drng nông thôn mâi; lath dao các c quan, ban nganh, doàn th& doanh nghip, trung h9c; Ban trj s1r Giáo hi phtt giáo Vit Nam huyn Ba Chë; Nguyen 1th dao nghi huu trén dja bàn.

  - Các xà, thj trn, mOt s trueing h9c: Thuing trixc Dãng Uy, HDND, UBND: dai din lAnh dao các tnthng: Truô'ng PTDT NOi trü, Tnrng Dap Thanh, Trung Thanh Lam.

  - Xa Thanh Lam: Thung trirc Dáng üy, HDND, UBND, Oy ban MTTQ, các ban, ngành, doàn th; các thành viên Ban Chi dao; Ban Quãn 1 xây drng nông thôn mài; Tram Truâng Tram y th xä; BI thu Chi b kiêm Trung các thôn; Trueing Ban cong tác Mt tr.n; dai din nhân dan các thôn (Co danh sách cy the do xã Thanh Lain mô'i).

  2. Thành phãn dir L cong b6 và dOn nhn Quyt djnh cong nhn xä Thanh Lam dt chuân Hông thôn mri nãm 2018:

  - Ban xây drng nông thôn mOi tinh Quàng Ninh;

  - Thung trirc Huyn uy, HDND, UBND, Uy ban MTTQ huyn; thành viên Ban Chi dao xây d%rng nông thôn mOi, Van phông diêu phói Nong thôn mài huyn; Länh dao các Ca quan, ban ngành, doàn the, doanh nghip trên dja bàn huyn;

  - Dãng üy, HDND, UBND các xä thj trtn;

  - Xa Thanh Lam: Thu?ng trtrc Dáng üy, HDND, UBND, Uy ban MTTQ, các ban, ngânh, doàn th; các thành viên Ban Chi dao; Ban quân l xay drng nông thôn mcii; Tram Trung Tram y t xà; BI thu Chi b kiêm Twang các thôn; Truang ban cong tác Mt tr.n; di din than dan các thôn trong xà 20 nguai/thon (danh sách cy the, do xã Thanh Lam m&i,).

  V. THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG: A A 1. Cong tac co ttyng triyc quail:

  - Tuyên truyn v các hoat dng tru6c, trong Va sau L hi và L cong b trên các phucmg tin thông tin dai chüng cUa huyn; h thong truyen thanh ca sa...

  - Cang treo bäng-zôn, khu hiu; ci T qu&, c hQi tai khu virc L hi, các dja diem dông nguai, các tuyn dung dn vào khu virc L hi và L cOng b&

  - Ni dung ma két phông chInh L hi DInh Lang D näm 2019, ben phãi là bçic, ttrçrng Bác H, ben trái trang trI ni dung nhtr sau:

  4

 • HUYN BA CHE - TtNH QUANG NINH

  LE HO! D!NH LANG D NAM 2019

  Thanh Lam, ngày 13-14 ththng 02 nám 2019

  - Ni dung ma két phông chInh L cong b và don nhn xa Thanh lam dt chuân nông thôn mó'i näm 2018:

  HUYN BA CHE - TtNH QUANG NINH

  LE CONG BO VA DON NHN

  QUYET D!NH CONG NHN XA THANH LAM

  D CHUAN NONG THON MO! NAM 2018

  Thanh Lam, ngày 13 tháng 02 nám 2019

  - Khu hiu treo hal ben cánh gà san khu chInh (bang zôn ngang):

  + Bão tn và phát huy di san van hóa là trách nhim cUa mi ngthi dan và du khách!

  + Dãng b, chInh quyn, nhân dan xä Thanh Lam chung siirc xây drng nông thôn mài nâng cao!

  - Khâu hiu treo hai ben dtrrng gn khu virc dInh Lang D, treo trên cot din và cay xanh (c?r duôi Ca):

  + Mrng dat nuOc di mOi, müng Dãng quang vinh, mirng Xuân K' Hqi 2019!

  + Van hóa là nn tang tinh thAn cCia xâ hi, là miic tiêu dng hrc phát trin bn vUng dAt ntxOc!

  + Xây dirng nông thôn mi là sir nghip cOa nhân dan, do nhân dan, vi nhân dan!

  + Nong thôn mOi, si:rc sng mói, din m?o mâi! + Xây drng nông thôn mO'i: Dan bi&, dan bàn. dan lam, dan kim tra, dan

  huâng thi! + Xây dirng nông thôn mOi gop phAn nâng cao di sang vt chAt, tinh thAn

  cOa nhân dan! + Toàn Dãng, toàn dan, toàn quân thi dua thirc hin thAng igi nhim viii phát

  trin kinh t - xà hi näm 2019! + Nhit lit chào m1rng 89 näm Ngày thành ltp Dãng Cong san Vit Nam

  (03/02/1930 — 03/02/20 19)! - KhAu hiu ngoài throng (bang zôn ngang): * Treo ti triic chInh gAn Tni s6 UBND xa Thanh Lam + Nhit lit chào müng 89 nãm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Narn

  (03/02/1930 — 03/02/20 19)!

  5

 • + Mi'rng dat nuOc doi mâi, mirng Dãng quang vinh, mirng Xuân K Hcii 2019!

  Treo ö' trung tam ch9' Khe Nháng:

  + Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! * Treo ti cu Thác Mçt:

  + Nhit 1it chào m11ng dti biu v dir L hi dinh Lang Da näm 2019; L cong b và don nhn Quyt djnh cong nhn xa Thanh Lam dtt chutn nông thôn mOi näm 2018!

  - Trang trI cô hing, cô' hi:

  + Khoãng 120 c hong, 80 c hi cm dc hai ben dung tr cAu Thác Mt vào dmnh Lang Da.

  VI. IUNI-1 PHI THU H1IN:

  Tr kinh phi t chirc 1 hi huyn d giao cho UBND xã Thanh Lam näm 2019; tir ngun ngân sách huyn näm 2019; h trçY tir ngun kinh phi sr nghip Van hóa — Th thao dâ giao cho Trung tam Truyn thông và Van hóa näm 2019; ngoài ra các ngun huy dng xã hi hóa hçrp pháp khác.

  VII. I'HAN CONG THU'C HIEN:

  1. PhOng Van hOa và Thông tin: Tham muu xây dirng k hoach; thAm djnh kjch bàn, iOn dn chuo'ng trInh; tham muu thành 1p Ban T chirc, các Tiu ban; don dc, kim tra các don vj lien quan tham gia L hi dInh Lang Da.

  2. Van phOng HDND&UBND; Van phOng Huyn fly: ChU trI pMi h?p vOi xà Thanh Lam chuân bj giy mOni dti biu; xe dixa, don dti biu (01 xe 0 to khách to); tip don dai biu; l tan; hu can. Tng hçp dir trfl kinh phi chung cüa L hi, L cOng b.

  3. Phông Nông nghip Va Phãt trin nông thôn: Chfl trI hithng dn toàn b các ni dung L cOng b xä d?t chun nông thôn mOi; tham muu bài phát biêu lành dao huyn ti l cong b; thm djnh các ni dung, kjch bàn, chuong trInh, các bài phát biu cüa lânh dao xà và nhàn dan; Chun bj các 1ng hoa 1ti L cOng bô.

  4. Ban Chi huy quân sr huyn: Chi dao lirc lucing pMi hçp vOi COng an huyn dam bão an ninh trt tir trong th?yi gian din ra L hi vá L cOng b6.

  5. Cong an huyn: Xây drng k hoach, chi do 1irc 1u9ng dam bào an ninh trt tr, an toàn giao thong trong thOni gian din ra L hi và L cong M; phân 1ung d tránh Un tàc giao thông tai khu virc t chirc L hi.

  6. Phông Giáo dklc Va JJAo tao: Chi dao các nhà truOnng th chtrc phiên chc "nOng thOn mâi vUng cao" ti L hi và L cOng bO; các hang hOa tti phiên chci phãi da dng, phong phU, lam ni bt các san phm d.c hUu dja phuong, dam bào an toân ye sinh thrc pham. Bô trI trung dçing 08 giáo vi8n thuOc cac truOng tren dja bàn xa Thanh Lam tham gia tiéu ban L tan d dOn tip khách.

  6

 • 7. Phông Tãi chInh — K ho,ch: Thm djnh kinh phi cüa the ngành, dja phtxong dam bão dung quy djnh.

  8. Trung tam Truyn thông vã Van hóa:

  - ChU trI thrc hin cong tác thông tin tuyên truyn; trang trI khánh ti&; tang am; ba dãi; hithng dn vã trin khai thirc hin các ni dung cüa l hi; tham muu kjch ban theo chucmg trInh; b tn t chirc the mon th thao, trà choi dan gian và nAu corn gánh; dan dirng và chi dao các ehuong trInh van ngh; phôi hçip xä Thanh Lam phát phOng sij v k& qua dat thrqc trong xây dçrng nông thôn mi chuân bj 01 0 dU c lan cäng treo tai san dInh d phçic vii L hi vã L cong ho.

  - Len so d cáe vi trI din ra các hoat dng l hi, thit k phông chInh trInh Ban T chirc. Du trü kinh phi th chirc L hi trInh Thrang trirc UBND huyn xem xét phê duyt.

  9. Lien doàn Lao dng, Doàn TNCS H ChI Minh huyn

  - Chi dao doàn viên hi viên tham gia 1 hi.

  - Huyn doàn chi dao Doàn Thanh niên xä huy dng 1irc luong tham gia ruâc kiu tai L hi và các hoat dng khác tai 1 hi, chutn bj may chiu phong sir Nông thôn mai cUa xä Thanh Lam vào bui ti ngày 13/02/20 19.

  - Lien doãn lao dng huyn tham gia dn chuong trInh các bui !.

  10. Trung tam Y t huyn: Chi dao các y — bác s thuO'ng trrc tai ch dam bão si.'rc khOe dai biu và nhãn dan trong thai gian din ra L hi và L cOng b.

  11. Din hyc Ba Chë: Co phuong an dam bão ngun din ph1tc viii L hi.

  12. Bang üy, HBND, UBND, Ban quãn 1y di tIch xa Thanh Lam:

  - Xây dmg k hoach th chirc l hoi, h9p tMng nht phân cOng cii th can b cUa xä dn thôn phii trách tmg nhirn vii; huy dng lirc hrcing nhan dan tham gia 1 hi.

  - Ph& hcip vri các nganh lien quan cüa huyn thông tin tuyên truyn, trang trI khánh ti&, xay dirng phong sir; phi hçp cong táe hu cAn; th ehirc ra quân d9n v sinh dixang lang, ngO xOm darn bão sach dp, thông thoang, lam sach các tuyn dung giao thông lien quan.

  - Chi dao Ban quãn 1' di tIch dInh Lang Da chuAn bj toãn b phAn 1 cUng, l ruâu kiu, b dâng huong, thAy cüng, cay nêu, cuc h tra hat (theo dung quy djnh da phiic dirng). H9p thôn Lang Da thng nhAt và chuAn bj 01 mam 1/ h gia dInh d tham gia l mOe kiu; Vn dng nhung ngui eon cUa quê htrong Thanh Lam, dang sinh sng trén mçi min dAt nt.rOc tham gia l hi và Ung h kinh phi d ton tao di tIeh dinh Lang Da và xây dirng nOng thOn rnOi.

  - Xây dirng báo cáo torn tAt kt qua xây dçrng nOng thôn mOi; phát biêu cam on vã phát dng xây dirng Nông thOn rnOi náng cao cüa xa; phan cong 01 Ca nhân, 01 t chirc doàn th xã phát biu cam ti.xOng tai b cOng b; ni dung phát dng xä nOng thOn mOi nang cao (gai Ban To chirc duyt qua PhOng NOng nghip&PTNT

  7

 • TM. UY BAN NHAN DAN U TICH

  thm djnh truOc ngày 18/01/2019). Chun bj bàn gh& nuâc u6ng; b trI ngui ghi cong dirc.

  - Len danh sách d?i biu, chun bj giy mi (do xà mñ) d? 02 1 hi gm: L hi DInh Lang Dt, L cong b& Riêng dai biu dr L cong bô và don nhn xä dt chun nông thôn mi gm dai din länh dao xä, các ban ngành doàn the xä, dai din nhân dan các thôn It tht phãi cO 20 nguii/thôn; nguyen lãnh do xà nghi hu'u...

  - Chü dng b trI 1irc lu'crng phOi hçp vâi Van phOng HDND&UBND; Van phOng Huyn üy tip don dti biu; 1 tan; hu can.

  13. Uy ban nhân dan các xã, thj trn - Tham gia L hi DInh Lang D, L Cong bô Quyt djnh cong nhn xà

  Thanh Lam dt chun nông thôn mi näm 2018. Chi dao, lira chQn di hmnh tham gia ni dung nAu cam gánh, bong chuyn hai tai L hi.

  - Tuyên truyn sâu rng trên h thng cijm FM v thai gian L hi va L cong bô dè nhân dan biêt tham d?.

  Trên day là K hoch t chirc L hi dInh Lang Di näm 2019; L cOng b và don nhn Quy& djnh cong nhn xa Thanh Lam dt chuân nông thOn mâi näm 2018. Yêu cu các dan vj can ctr k hoach quan tam phi hcTp trin khai thirc hin dt hiu qua. Trong qua trInh trin khai có gI vwng mac, d nghj phãn ánh v UBND huyn (Qua PhOng Van boa và Thông tin 0915697996;hOng Nông nghip và Phát trin nông thOn 0912658570) dê dU'çYC thng nht./. P._-

  No'i n/ian: - SO Van hOa và The thao - SO Nông nghip&PTNT - Ban xây dirng NTM tinh (B/c); - ThuOng trirc Huyn Uy - Thu Ong trlic HDND huyn - CT. các PCT UBND huyn (C/d); - Các cci quan lien quan (T/h): - UBND các xã, thi trAn (TIli); - Liru: VT. Nguyen Minh Son

  8

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

  2019-01-16T16:54:54+0700Việt NamỦy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ đã ký lên văn bản này!