of 38 /38
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVI' NAM TINH GIA LAI DOc lap - Ty do - Hynh phac St): /BC-UBND Gia Lai, ngay Qj thang.0 nam 2020 BAO CAO Danh gia ket qua thyv hien Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so giai doyn 2016-2020 va de xuat nhu can giai doyn 2021-2025 Kinh girl: BO Y to Can cr."( Ke hoach so I 126/KH- BYT ngay 21/7/2020 cua Bo Y to vi viec clanh gia ket qua thyv hien va tong kit Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so giai clown 2016-2020. UBND tinh bao cao ket qua thkrc hi'8n Chuang trinh mkic tieu Y to - Dan so giai dogi 2016-2020 va de xuAt nhu cAu giai down 2021-2025 nhu sau: PhA'n I. Dinh gii ket qua thyrc hien Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so giai doyn 2016-2020 Trong giai clop 2016-2020, thkrc hi8n cac Quyet dinh se 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 dm Thu Wong Chinh phit phe duy8t Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016- 2020 (g9i tat la QD 1125); Quyet dinh so 153/QD-TTg ngay 22/01/2020 dm Thu tu6ng Chinh phit sira doi, bo sung met so dieu Quyet dinh so 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 va Thong to ‘ 26/2018/TT-BTC ngay 21/3/2018 dia. BO Tai chinh quy dinh quan 1)% va sir di : mg kinh phi six nghi8p thirc hi8n Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020; tinh Gia Lai TA trien khai Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020 (g9i tat IA CTMT YTDS) (tat nhieu ket qua kha quan,.gop phan nang cao chit luting cong tac cham sec sirc khoe nhan dan. Ket qua tri8n khai nhu sau: I. Ve cong tac quan ly, dieu hanh dir an: 1. Thanh 14 Ban quan ly Chuang trinh Inv tieu Y to - Dan se: Thkrc hi8n Quyet dinh se 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 cita Thu tu6ng Chinh phit phe cluy8't Chuang trinh mktc tieu Y to - Dan so giai dog' 2016-2020; Cong van se 5302/BYT-KH-TC ngay 20/9/2017 dm BO Y to y'd viec thanh lap Ban Quan 1)% Chtrcmg trinh mkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020, Si Y to da thanh lap Ban Quan V , Chuang trinh mkic tieu Y to - Dan se tinh Gia Lai giai down 2016-2020 do 01 deng chi Ph6 Giam dec Soy Y to lam Truang ban, 01 clang chi Pith Truang Phong Ke hoach - Tai chinh Si lam thu k)%, cac thanh vien gem 01 Chuyen vien Phong Ke hoach - Tai chinh , S6 phi ph trach ding tac tai chinh va lanh dao cac dan vi 118 dkr phong tuyen tinh citing thed la chit cac du an thuec CTMT YTDS (gem: Trung tam Kiem soat berth tat, Berth vien Lao va W8nh phei, Berth vien Tam thAn kinh, Chi ckic Dan so - KFLHGD,

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVI' …

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVI' …

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVI' NAM TINH GIA LAI DOc lap - Ty do - Hynh phac
St): /BC-UBND Gia Lai, ngay Qj thang.0 nam 2020
BAO CAO Danh gia ket qua thyv hien Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so giai doyn
2016-2020 va de xuat nhu can giai doyn 2021-2025
Kinh girl: BO Y to
Can cr."( Ke hoach so I 126/KH- BYT ngay 21/7/2020 cua Bo Y to vi viec clanh gia ket qua thyv hien va tong kit Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so giai clown 2016-2020.
UBND tinh bao cao ket qua thkrc hi'8n Chuang trinh mkic tieu Y to - Dan so giai dogi 2016-2020 va de xuAt nhu cAu giai down 2021-2025 nhu sau:
PhA'n I. Dinh gii ket qua thyrc hien Chuang trinh myc tieu Y to - Dan so
giai doyn 2016-2020
Trong giai clop 2016-2020, thkrc hi8n cac Quyet dinh se 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 dm Thu Wong Chinh phit phe duy8t Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016- 2020 (g9i tat la QD 1125); Quyet dinh so 153/QD-TTg ngay 22/01/2020 dm Thu tu6ng Chinh phit sira doi, bo sung met so dieu Quyet dinh so 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 va Thong to ‘ 26/2018/TT-BTC ngay 21/3/2018 dia. BO Tai chinh quy dinh quan 1)% va sir di:mg kinh phi six nghi8p thirc hi8n Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020; tinh Gia Lai TA trien khai Chuang trinh rnkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020 (g9i tat IA CTMT YTDS) (tat nhieu ket qua kha quan,.gop phan nang cao chit luting cong tac cham sec sirc khoe nhan dan. Ket qua tri8n khai nhu sau:
I. Ve cong tac quan ly, dieu hanh dir an:
1. Thanh 14 Ban quan ly Chuang trinh Inv tieu Y to - Dan se:
Thkrc hi8n Quyet dinh se 1125/QD-TTg ngay 31/7/2017 cita Thu tu6ng Chinh phit phe cluy8't Chuang trinh mktc tieu Y to - Dan so giai dog' 2016-2020; Cong van se 5302/BYT-KH-TC ngay 20/9/2017 dm BO Y to y'd viec thanh lap Ban Quan 1)% Chtrcmg trinh mkic tieu Y to - Dan so giai down 2016-2020,
Si Y to da thanh lap Ban Quan V, Chuang trinh mkic tieu Y to - Dan se tinh Gia Lai giai down 2016-2020 do 01 deng chi Ph6 Giam dec Soy Y to lam Truang ban, 01 clang chi Pith Truang Phong Ke hoach - Tai chinh Si lam thu k)%, cac thanh vien gem 01 Chuyen vien Phong Ke hoach - Tai chinh,S6 phiph trach ding tac tai chinh va lanh dao cac dan vi 118 dkr phong tuyen tinh citing thed la chit cac du an thuec CTMT YTDS (gem: Trung tam Kiem soat berth tat, Berth vien Lao va W8nh phei, Berth vien Tam thAn kinh, Chi ckic Dan so - KFLHGD,
Chi cuc An town Ve sinh thgc pham). Da ban hanh Quy the hog Ong cua Ban quan V, chuong trinh va phan cong don vi dau moi phki trach chuong trinh.
2. Phan cong cac dun vi thvc hien:
Chuang trinh/dv an Don vi thvc WO chinh
Dv an 1: Phong, chOng mot so benh truyen nhigm nguy hiem va cac benh khong lay nhiem pho bien: - Phong chOng lao Berth vien Lao va Berth ph&
- Phong chOng phong Trung tam Kiem soat benh tat
- PhOng chOng sot ret Trung tam Kiem soar benh tat
- Phong chOng sot xuat huyet Trung tam Kiem soat benh tat
- Bao ve sire khoe tam than B'enh vien Tam than kinh
- Phong chOng ung thu (Chua duvc trien khai tai tinh) - Phong ch6ng benh tim mach, tang HA Trung tam Kiem soat benh tat - Phong chOng DTD va cac rei loan do thieu lode Trung tam Kiem soat benh tat - Phong chong benh phoi tAc ngh'en man tinh va hen phe quan
tam Kiem soat benh
- Y to truong hoc Trung tam Kiem soat benh tat
Dv an 2: Tiem chting mop rOng Trung tam Kiem soat benh tat
Dv an 3: Dan so va Oat trien
- Dan so - KHHGD Chi cuc Dan so - KHHGD
- PHCN cho ngtroi khuyet tat tai cong d6ng (Chua dtrov trien khai tai tinh)
- Cham soc sirc kh6e ngtreri cao tu6i Chi cuc Dan so - KHHGD
- Charn soc sirc kh6e sinh sin Trung tarn Kiem soat benh tat
- Cai thien tinh trang dinh throng tre em Trung tam Kiem soat benh tat
Dv an 4: An town thvc pham Chi cuc An town Ve sinh thvc pham
Dv an 5: Phong chOng HIV/AIDS Trung tam Kiem soat benh tat Dv an 6: Bao dam mau an town va phong, chtmg mot so benh V huyet hoc (Chua ducfc trien khai tai tinh)
Du. An 7: Quan dan y ket hop SO Y to phoi hqp vai BCHQS tinh
Dv an 8: Theo doi, kiem tra, giam sat, danh gia thvc hien chuong trinh va truyen thong y to
benh tam Kiem soat be Trung ye „ sinh •
thuc pham tat, va Chi
cuc An toan cac don vi he du phOng tuyen tinh
3. Xfiy dung Ke hoach Chuang trinh muc tieu Y to - Dfin so
* Ke hoach 5 nein? 2016-2020:
Thvc hien chi dao dm BO Y t' theo C8ng van so 6482/BYT-KH- TC ngay 13/11/2017 ve viec hoan thien Ke hoach 5 nam giai doan 2016-2020 va Ice hoach nam 2016, 2017, 2018 Chuang trinh mkic tieu Y t6 - Dan so. So• Y to da xay dkmg k6 hoach 5 nam 2016-2020, dOng theyi chi d4o cac don vi y t6 chi' cac
2
chuang trinh/du an deu xay dgng ke hoach va bao cao cac ethic, Vu, Vin &du nganh Trung trang.
* Phan ba ngan Rich:
Hang nam, can dr muc tieu, nhiOm vu cua chuang trinh va ngu8n kinh phi do Trung trang phan b8, Soy Y to phoi h9p vai Soy Tai chinh xay dung k'e hoach va phuang an phan 1)8 kinh phi trinh UBND tinh phe duyet va giao ke hoach, du town kinh phi chuang trinh cho cac dcm vi tnrc thuOic Soy Y to de trien khai thgc hiOn.
II. Ket qua drip hiin Chuang trinh:
1. Du. an 1. Phong, chOng mot so 13?nh co tinh chAt nguy hiem dOi voti cong dOng:
1.1. Phong chong lao:
- Da trien khai xet nghi'em dam chdn down bOnh lao sam bang ky thudt Gen Xpert ti nam 2017, giup chan down lao sam. Trion khai cac ky,thudt nuoi cay long chan clown lao bang ky thudt MgiC Batec 320; not soi ph8 quan ong mem; X Quang phoi ky thu'at so...
- Kham phat hiOn chu dOng: Hang nam creu to chirc cac dat kham sang 19c b'enh lao cac vung sau vimg xa; nam 2020 trien khai sang 19c tai 10 xa. So BN lao khang thu'ac hiOn dang quan 1S/: 09 BN. Giam sat, 11$3 tra chuyen mon cho 20 to chong lao (17 to tai 17 huyOn, 01 to tai Werth vin Lao va BOnh phoi, 01 to tai Berth vin Quan y 211 va 01 to tai Trai giam Gia Trung). TS, le mac b'enh lao duoi 49/100.000 dan so. TS, le dieu tri thanh cong la 95%.
- Dam bao cung ung du thuOc ch'Ong lao hang 1 va hang 2 trong nam 2016-2018; dr nam 2019 den nay thu'Oc chOng lao van sir dung to nguon chc'ing lao Trung trang cap (Quy bao hiem y to thanh town cac thuoc ngoai chuang trinh cho cac doi tuang c6 the bao hiem y te).
1.2. Phong chong phong:
- Cong tic kham phat hiOn b'enh: Tap trung kham phat hiOn BN phong cac xa tr9ng diem. Phat hiOn sam BN tiem an a cong dong. Kham phat hiOn BN phong bang nhieu phuang phap: Kham c6 hinh anh lam sang, kham cum dan cu, kham tip xuc, kham 18ng ghep vai cac chuyen khoa khac. 100% BN phong dugc da h6a tri liOu dung phac do dm WHO.
Stt CM tieu PVT Nam 2016
Nam 2017
Nam 2018
Nam 2019
tierc 2020
1 Tile hru hanh O® 0,07 0,062 0,082 0,06 0,06
2 Tile phat hien %ow 0,78 0,62 0,89 0,8 0,8
3 So BN DHTL trong nam Bn 22 19 21 21 24
4 So ngireyi duce tam soarde phat hien Bn phong
1000 Nguas i
395 400 395 400 400
5 So BN phong mai phat hien Bn 11 11 13 12 12
Trong do:
- TE < 15 tu6i % 9,09 < 10 0 00 < 10
- Hoat dOng phong ch6ng tan tat: Phat hien va di'L tri kip thai phan img phong va viem day than kinh de phong ngira tan tat cho benh nhan phong. Huang din cach phong ngira,
day sac tan tat, tap vat 1)", tri lieu va PHCN cho
benh nhan phong. Cung cap day du giay phong ngira, giay chinh hinh, giay bien dang... va vat to phong chong tan tat cho benh nhan phong. Dieu tri tich c‘rc the truang hop lo dao khOng viem xucmg, huang clan benh nhan biet cach to cham soc tranh tai phat, gui len tuyen tren phau thuat nhilng truang hop lo dao viem xucmg va cac case can phau thuat chinh hinh.
Stt Ten muc tieu DVT Nam 2016
Nam 2017
Nam 2018
Nam 2019
irtrc 2020
1 Huang dAn berth nhan to phong ch6ng tan tat
Bn 517 500
511 467 500
2 No vet 1•3 dao tai cong d6ng
3 Bn Lo dao có viem xuang + phau thuat Ichac (chuyen BV Quy Ho' a) 90 65 78 100 100
4 L6 ciao khong vial xuang Bn 0 100 5 Giay phong ngira
cho ban chan bien clang Doi 390 327 342 400 400
6
Dking cu ho trg ban tay Chic 10 20 20
Dep Bistis phong nem Doi 31 11 50 300 397
7 Kinh deo mit Chic 9 5 8 100 290
- Dao tao, tap huan chuyen mon ve phong, ch6ng phong:
Stt Chi tieu DVT 2016 2017 2018 2019 2020 TC
1 S6 lop Lop 6 19 33 33 28 119
2 S6 ngutri Nguai 223 475 935 900 900 3.433
- Giam sat chuyen mon hoat dOng phong ch6ng,phong & dia phuong: Hang nam to chirc kiern tra, giam sat cong tac phong chong phong (Tuyen tinh giam sat cong tac phong chong phong tai 11 huyen va cac xa tr9ng diem; tuyen huyen giam sat theo dinh kS, cong tac phong chOng phong tai 62 xa tr9ng diem).
- Cong tac loci trir benh phong: UBND tinh da c6 Quy6t dinh (s6 499/QD- UBND ngay 19/5/2020) cong nhan huyen Chu Pah dat tieu chuan 14 trir benh phong quy ma cap huyen. Thai gian tai phan &Au loci trir benh phong tai 02 huyen Krong Pa va Dak Doa theo not dung tieu chuan quy dinh tai Thong to so 17/2013/TT-BYT ngay 06/6/2013 cila BO Y ta.
1.3. Phong chong sot ret: Tinh hinh din bi6n s& ret qua th6ng ke 5 nam khong on dinh. Benh nhan SRAT giam dan theo hang nam; khong co dich S6t
4
ret. DOi Wong mac chu y6u la doi tuvng lao dOng chi6m tren 80%, dan di bin dOng, di rung, ngil ray.
Chi se Nam 2016 Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 66/2020 BNSR 575 845 1106 1766 400 KSTSR 4167 842 1101 1763 400 SRAT 0 5 3 2 0 TVSR 0 0 0 0 0 Dich SR 0 0 0 0 0 Muc tieu Giam mac theo KH 1,4 0,83 0,78 0,78 0,78 Giam mac (thirc hien) 0,38 0,55 0,68 1,15 0,26
* Dao tao, tap MIL chuyen mon ve phong, chOng sot ret:
STT NO dung tap huan SO lap tap huAn qua cac nam
2016 2017 2018 2019 6th 2020 CT Muc tieu Y to - Dan so
1 Tap huin v6 giam sat va chin doan dii‘u tri SR 4 4
DA RAI 1 Tap huin N4' PCSR va ngan chin sot ret
khang thuoc cho can b() y t8 xa va can bO y t6 don bien phong
17 17
2 Tap huan ve PCSR va ngan chin sot ret khang thuoc cho y t6 to nhan 2 2
3 Tap huin N4' PCSR va ngan chin sot ret khang thuoc cho can bt) diem sot ret 2
DA Qug town au 1 Tap huin v6 Giam sat va chin dean
dieu tri SR 11
DA RAI2E 1 Tap flan cho, nhan vien y t6 tuyen
huyen toan quoc N,' quan 1, ca benh, bao Om chin clown, dieu tri, kiem soat ca benh va giam sat/theo doi
01 1
2 Tap huin cho nhan via y t6 tuy& ,xi town quoc ye 9uan IST ca benh, bao Om chin down, diet' tri, kiem soat ca benh va giam sat/theo (la
18
3 Tap huin cho y t6 then ban cila cac xi Du an ve so tay Inrong dan hot &Ong y to them ban.
17
4 Tap huin chin down sot ret bang kInh hien vi va test chin clown nhanh cho can 130 y t6 tuyen huyen va tuyen xa
6
5 Tap huin cho tuytn huyen v6‘ huang an giam sat phong chong va lo4i trir sot ret
1
6 Tap huin giam sat va danh gia cho can 1
5
STT NOi dung tap huOn SO lop taphuOn qua cac nam
2016 2017 2018 2019 6'h 2020
b0 quan 4, tuyen huyen
7 Tap, huAn cho can b0, lam ding tic truyen thong phong chong va lo4i trir sot ret
1 1
8 Tap huan cho can be, tuye'n huyen ve 14 trir sot ret
1
- Dieu tra, giam sat ca benh/8 benh s& ret:
STT Nam Dieu tra ca Li?nh TS, le Dieu tra to benh TS, 1e
SO ca 14nh Thtrc hqn SO 4414nh Thtrc hi0
1 2016 575 350 60,87 120 78 65
2 2017 845 680 80,47 84 79 94,04
3 2018 1106 1106 100 150 140 93,33
4 2019 1766 1766 100 141 78 55,32
5 2020 400 400 100 46 30 65,22
- Giam sat dich to s& ret va giam ,sat cong tic diau tri benh nhan: Fling nam Trung tam KSBT can 1)8 trgc tiep giam sat dich to SR tai cac xa than tr9ng diem, vUng sou \ding xa, vUng di Bien dOng dan cu. Xay dung bieu do dg bao dich cho co s8. 17/17 TTYT huyen va 51/220 xa duvc giam sat cong tic chin doan, diau tri, dam bao dung phac do BYT — 2016.
1.4. Phong thong sat xuat
- Giam sat dich to XSH thuOng xuyen Nth chd d9ng tai 11 huyen, thi xa, thanh ph8 va cac xa, Omen tr9ng diem. Trien khai mang lueri Ong tic vien, chuyen trach SXH. Dieu tra vec to dinh kST hang thing tai cac xa tr9ng diem.
- Dao tao, tap hudn chuyen man va phong ch8ng sot xuat huyat: Trung tam KSBT tap huan chuyen mon nang cao nang lgc phong ch6ng SXH cho can 1)8 y to tuyen,huyen 02 lop. TTYT huyen tap huan chuyen mon nang cao nang lgc phong chong SXH cho can b8 y to tuyen xa 34 lop. CU can Ix) tham,gia tap huan phong, chong sot xuat huyet do Vin Ve sinh Dich to Tay Nguyen to chirc.
- Dg tru vat ttr, Ma chit, trang thiat bi phgc vg ding tic phong ch6ng s& xuat huyet cho cac dia ban cac huyen có nguy co cao gay dich. Ve h6a chat: Nam 2016 cap 2.420 lit, nam 2017 cap 2.032 lit, nam 2018 cap 984 lit, nam 2019 cap 1.960 lit, nam 2020 cap 204 lit tinh den hat thing 6.
1.5. Bao 110 the khoe tam than:
40% (90/220) xa/phirerng quail ly benh nhan tam thin phan liet va benh &Ong kinh. 100% so benh nhan tam than phan liet a cac,xalphuong dal trian khai duvc quan diet' tri va phgc hoi chirc nang tai Ong &rig. Giam sat hog dOng bao ve sire khoe tam than 0 cac xa da trien khai moi nam 2 dqt. Tong so BN tam than &roc quan ly dieu tri, giam sat hien nay la. 3.004 benh nhan. Phat hien, lap ho so diau tri, quan ly, phgc h6i auk nang cho benh nhan tam thin phan
6
d8ng kinh mai (binh quan hang nam han 100 benh nhan). Tap hudn chuyen mon (ye phat hien, quan 13'7, diet' tri va PHCN) cho tuyen huyen, mgi nam 2-3 lap.
1.6. Phong chOng tang huyit ap:
Duy tri boat dOng quan 1 , va diu tri benh nhan THA tai cac xa, phtrong, thi tra'n.Hang nam to chirc kham dial tra, danh gia tS, re THA va cac benh khong lay nhiem khac tai cac xa, phtrang, thi tran dugc chon ngau nhien de dieu tra danh gia tS, re THA a nhang ngueri ? 40 tu6i. Ur nam 2010 den nay tong s6 ngtred dugc kham dieu tra: 42.879 ngued, phat hien: 7.890 ngtrai THA (tS/ re: 18,40%),, hien dang quan 11: 4.825 ngued (tS1 re: 61,15%). So xa, phuang dang trien khai chuang trinh la 89/220 (tST re: 40,09%). Hang nam phi hap vii Vien Tim mach to chirc tap hudn htrang clan chin doan, quan 1r, diu tri benh THA cho cac thay thuoc dm tinh.
1.7. Phong chong benh clai thao cluing va cac rai loan do thiiu I at:
Tir nam 2010 an nay tong s6 ngued dugc kham sang 19c DTD: 32.379 ngued, phat hien: 3.744 (TDTD-DTD) (chie'm tS't le: 11,56%), hien dang quanl$T: 2.161 ngued (chi'm tS, le: 57,7%), so xa/phtrerng dang trie'n khai: 103/220 (chiem tS, le:,59,09%).,Chtra trin khai diu tri tai tuy'L xa, chi' yeu kham phat hien va chuyen len tuyen teen. Hang nam deu có trien khai tap huan chuyen mon phong, chong benh dai thao duang va phong, chong cac roi loan do thieu Iot. Ve nang cao nang hrc he thong phong xet nghiem Iot tai tuyen tuyen tinh, hien tai dang trong giai dog' hoan chink dan.
1.8. Phong chong benh ph Oi tic nghen man tinh va hen phi quan:
Hang nam to chirc cac lop tap hudn ve huong dan chin doan, dieu tri, du phong, quan 1$, BPTNMT&HPQ va cach d9c chirc nang ho hdp, da to chirc 07 lap tap huan co 378 hoc vien tham gia va dugc cap giay chirng nhan dao tao lien tvc ye cong tic phong chong benh COPD&HPQ va cac benh kh8ng lay nhigm: Tir nam 2018 den thing nay tong so ngtrai dugc kham dieu tra: 272 ngutd, so ngueri dugc do chirc nang ho hap: 65 ngueri chiem tS, re, 23,89%, s8 ngueri dugc chin doan benh phoi tic nghen man,tinh: 10 ngued,chiem tS'T re 3,67%, hen phe quan: 21 ngtred chiem tS, re 7,72%. So,ngtred dugc cap dan thuoc dieu tit so theo dOi dieu tri: COPD: 10 ngueri, hen phe quan: 21 ngueri. Ho trg trang thiet bi thiet yeu cho cac dan vi hien khai hoot dOng ye BPTNMT&HPQ.
1.9. Y to truthig hoc:
- T6 chirc cac hoat d8ng truyn thong phong ch6ng benh tat h9c duang. Dao tao, tap huan chuyen mon ye cong tic Y to truing h9c, phong, chong benh, tat lira tuoi h9c duang cho doi urging nhan vien y to truing h9c va can b8 phi trach cong tic y to truang hoc tuyen huyen: 04 lap.
- Thtrc hien cac hoat d8ng du phong, phat hien sarn nguy ca, Ur van, cham sOc, quan 11 , sire Ichoe h9c sinh. Trien khai kham chuyen khoa, phat hien cac benh, tat thuang gap a lira tu6i h9c duang (dgt 1 nam 2020 kham 2.177 h9c sinh dm 4 truang Tieu h9c va Trung hoc ca sec).
7
- Dieu tra kha.o sat cac dieu kien ve sinh truong h9c nhamphat hien sam nhUng yeu nguy Cu anh huang den sirc khoe h9c sinh, tilt do , ra nhang giai phap phu hop nham giam thieu cac benh tat hoc duang.
2. Dv an 2. Tiem chung mo• rOng:
- Cong tac tiem chung cho tre em duoi 1 tuoi dugc trien khai thuong xuyen, tS1 le tre em duai 1 tuoi tiem chUng day dU hang nam dugc dat 92,8-97%. Tinh hinh tiem chUng thkrc hien qua cac nam nhu sau:
Stt Chi st) Ty 1.'
2016 2017 2018 2019 6'2020
1 Tiem chilng day du cho tre dtrai 1 tuoi 96,5 97 92,8 93,2 41,5
2 Tian vac xin VGB so, sinh 46,8 54,3 68,4 63,1 27,1
3 Tiem vac xin Seri-rubella 95,1 93,4 89,2 94 40,3
4 Tiem vac xin DPT 92,5 91,5 90,1 92 38,8
5 Tiem vac xin Viem nao Nhat Ban mai 2: 94,7 92,4 94,8 91,6 40,8
6 Ti8m vac xin Viem nao Nhat Ban mili 3: 95,6 90,1 93,5 93,7 38,4
7 Ti8m vac xin Uo'n van cho phi nit có thai: 82,3 80,4 77,7 79,8 29
8 Tiem vac xin UiSn van cho phi nit 15-35: 94 87,8
- Dam bao cung img du vac xin, vat to tiem chung dap (mg nhu cau tiem chung cho tre em, phu nit có thai, phij nu trong do tuoi sinh de teen toan tinh va cac sinh pham, Vat to tieu hao chan doan cac benh truyen nhiem trong tiem chUng moil rOng. Tap huan chuyen mon tiem chung mop rOng, quan 151 phan mem tiem chimg quoc gia: 60 lop tuyen huyen va 03 lap tuyen tinh. Giam sat chuyen mon 17/17 huyen va 02, dgt/ nam. Quan doi tuvng,tiem chUng ten he thong thong tin tiem chUng quoc gia 100% xa, phuimg, thi tran.
3. Dir an 3. Dan sot, va Phat
- Hang nam trien khai cung cap phuung tien tranh thai mien phi theo ke hoach dm Tong cvc Dan so-KHHGD. Thkrc hien tot chuang trinh tip thi xa hoi phuang tien tranh thai va xa hoi hoa phuang tien tranh thai. Dap irng day du, an toan, chdt luvng va thuan tien dich vu KHHGD cho cac doi tugng. TS, le sir dung bien phap tranh thai hien dai dat 73%.
- TO chirc sang 19c chdn doan truoc sinh va sot sinh thkrc hien co hieu qua theo nhiem vu cua Nganh va De an dugc UBND tinh phe duyet. Cong tac sang 19c truck sinh, sang 19c sot sinh dugc trien khai tai 17 huyen, thi xa, thanh pho. SO ba Inc mang thai dugc sang 19c truck sinh bang sieu am la: 6.048. Thkrc hien tot viec khemg the -roc dO gia tang tS, so giori tinh khi sinh, tS, so hien tai cua Gia Lai nam 2019 la: 106,2 tre em trai/100 tre em gai.
-,Duy tri hoan thin thOng quany phuang tien tranh thai, khai tilde va cap thong tin chuyen nganh Dan so-KHHGD: Hien nay Chi ck.ic Dan so-
KHHGD quan 17 02 phan mem: Phdn mem quail ly phuang tien tranh thai cap
8
tinh (LMIS) va phan mem he th8ng tin quan ly chuyen nganh (MIS) tir tinh den ca so., dam bao thong tin, so lieu dugc cap nhat day dir, chinh xac, kip thOi -Ur d9i ngu Ong tac vien dan so a ca so..
- Chi cue DS-ICHHGD da h9p d8ng trach nhiem voi truong Chinh tri tinh dua not dung gido duc ve DS-KHHGD vao mot so chuang trinh giang day. Phi hop voi cac truong to chrk long ghep not dung cham soc SKSS VTN trong sinh hoatngoai khOa cua truong; tham gia to chirc ngoai khoa tai truong Cao clang Nghe vai cac not dung ve cham soc sue khoe sinh san vi thanh nien, thanh nien.
Trie'n khai tot chinh sach ho trg cho phu nir thuc h'9 ngheo la ngued dan t9c thieu so khi sinh con dung chinh sach dan so theo Nghi dinh so 39/2015/ND- CP ngay 27/4/2015 efia,Chinh nam 2015 an 30/9/2020 tinh da trg cho 2812 truong h9p, tong so tien Wo trg la: 5,624 tS7 d'Ong tir ngutm ngan sach dia phuong; muc ho trg la 02 trie.0 donginguoi.
- 1/"' day manh tip thi xa h9i cac phuong tin tranh thai, xa h9i hoa cung cap phuong tin tranh thai.
+ Tip thi xa h9i: Thuc hien theo twang dan cua Ttmg cue DS-ICHHGD, cac huyen, thi xa, thanh pho da trien khai tiep thi xa h9i mot so phuong tin tranh thai do la: Bao cao su va vien Wong tranh thai nhan hi'u Night happy.
+ De an xa h9i hoa cung cap phuong tin tranh thai va dich vu KHHGD/CSSKSS tai khu vuc thanh thi va nong thon phat nay de an tai tinh Gia Lai da dugc phe duyt. Da to chuc H9i nghi trien khai de an cap tinh den doi tugng la cap uy chinh quyen cac cap, cac soy, nganh va Trung tarn Y to cac huyn, thi xa, thanh pho.
- T76,chire tuyen truy'en truc tip tai cong dung thong qua d9i Ong tac vien dan so, to van nhom nh6 tai cong (long: Nhimg nam qua cac hoat dOng nay dugc thuc hien tich cuc d9i ngu cong tac vien dan so, d'9i ngir can b9 dan so tuyen huyL voi cac not dung ve thuc hiL chinh sach DS-KHHGD cua Dang, nha nuoc, cham soc SKSS, thus hiL KHHGD, ve cac not dung lien quan den mat can bang gioi tinh khi sinh, cham soc sue kh6e nguoi cao tuoi,...
- T8 chirc ChiL dich cham soc SKSS/ICHFIGD: ChiL dich hang nam dugc trien khai tren dia ban cac xa,dac Icho khan. COng tac chuan bi cho dich vu ky thuat tinh den co soy deu chu d9ng, day du va kip thai nhu: Thuoc thiet yeu, phuong tin tranh thai, d9i ngt1 thay thuoc...
- \T'• dao tao tap huan, b8i duang kien thirc ve DS-KHHGD: dam bao 100% can b9 chuyen mon nghip vu tuyen tinh tham gia tap huan dao tao do Trung uong, tinh to chirc. 100% can b9 lanh dao cong tac DS-KHHGD tuyen huy'n, 100% vien chirc dan so tuyen xa va gan 100% so cong tac vien dugc tap huan chuyen mon nghip vu hang nam.
- Ve kiem tra thuc hien quy dinh v" DS-KHHGD, ki6m tra chat ,lugng phuong tranh thai, chat Luang dich KHEIGD: Cac not dung kiem tra thanh tra thoi gian qua bao gom: Thanh tra kiem tra thuc hiL cac quy dinh huang clan v&' DS-KI-IFIGD. Thanh tra kiem tra thuc hien chinh sach ho trg cho phu nu sinh con dung chinh sach dan so. Thanh tra kiem tra vies thuc hi8n cac
9
quy dinh cua phap luat va nghiem, cam lira ch9n gi6i tinh khi sinh. Thanh tra kiem tra thkrc hiOn cac quy dinh ve quan ly va sir dking cac phtrang tin tranh thai. Thanh tra ki8m tra thkrc hiOn quy trinh sang 19c tar& sinh va so sinh.
- Tham muu UBND tinh ban hanh Quyat dinh ,s6 467/QD-UBND ngay 11/7/2017 va viOc duyOt Da an xa h6i hoa cung cap phtrang tin tranh thai va dich vu Cham soc sirc khoe sinh san/K8 hoach hoi gia dinh tai khu vtrc thanh thi va ruing them phat trien giai doan 2016-2020; Quyat dinh so 929/QD-UBND ve viOc phe duy8t Ka hoach kiem soat tinh trang mat can bang gi6i tinh khi sinh ten dia ban tinh Gia Lai giai doan 2017-2020.
- Chain soc sirc khoe ngtroi cao tuoi: Tham muu UBND tinh ban hanh Quyat dinh s6 565/QD-UBND ngay 21/7/2017 va viOc phe duyOt ka hoach hoat &Ong chain soc sirc khoe ngtroi cao tuoi tinh giai doan 2017-2025. HiOn tai, tinh Gia Lai do 01 Khoa lao tai BVDK tinh veil 80 giu&ng, cac BOnh vien tuyen tinh con lai va 17 Trung tam Y te tuyen huyOn chua c6 Khoa lao, chi bo tri rieng phong, giu&ng de dieu tri cho nguiyi b8nh la nguio cao tuoi. Hi8n nay teen dia ban tinh hen 80% ngtroi cao tuoi dugc kham sire khoe dinh kSt. TO chic 06 h6i nghi tap huan cho H6i ngued cao tuoi; Trung tam Y te, cac huyOn, thi xa, thanh pho; Tram Y te, vien chirc dan so xa ciia 80 xa, phuOng, thi tan trien khai de an ve cac n6i dung cham soc sirc khoe ngtroi cao tuoi, gi6i thiOu de an tinh, truyen thong ve cham soc sire khoe ngtrori cao tuoi.
- Cham soc sirc kh6e sinh san: Hang nam dau co trien khai cac lop dao tao, tap huan chuyen mon cham soc sirc khoe sinh san; ho trg thkrc hi8n goi dich vu cap cau san khoa thiet yeu wan die‘n; ho trg thiet lap cac don nguyen so sinh va phong chain soc tre so sinh bang phuong phap Kangaroo d8 nuoi throng, diet' tri tre so sinh b8nh ly, tre so sinh nhe can non tiling. Vu Sirc khoe Ba me - Tre em, B6 Y te da cap trang thiet bi cho Trung tam Y te huy8n, thi xa, thanh pho va mot so Tram Y te teen dia ban tinh. Hang nam Trung tam Kim soat bOnh tat dau trien khai cac hoat,d6ng sang 19c b'enh nhiern khuan dtrOng sinh dkic; phat hiOn s6m, diet' cac ton thuong lien ung thu va ung thu co to cung theo ke hoach hanh dOng quoc gia ye dir phong va kiem soat ung thu co to cung.
STT Nam SO hrut kham va diet' tri phu khoa
TS, 1? kW khan' SO SO hrcrt dieu tri
1 2016 81.462 28.289 34,73 2 2017 71.554 28.402 39,69 3 2018 76.484 32.734 42,79 4 2019 69.518 28.071 40,37 5 2020 26.107 11.174 42,8
- Hoat dOng cai thin tinh trang dinh &rang tre em: To chuc 7 16p tap huan v6i tong so 357 lugt h9c vien la can b6 tuyen huyOn xa va Wenh vien binh doan 15. Ho trg chuyen mon ky thuat ve cai thin tinh trang dinh,duang tre em cho 17 huyOn thi xa, hang nam. Hu6ng dan thkrc hanh Icy thuat the bien thirc an va cham soc dinh dtro.'ng cho phi nu c6 thai, ba me c6 con dtr6i 5 tuoi bi suy dinh clu&ng hoac thira can beo phi. Huang dan thvc hanh k9 thuat the bian thirc
10
an va cham soc dinh duang cho phv nu c6 thai, ba me co con clued 5 tuoi bi suy dinh duang (tO chirc hang nam cho 220 xa- voi 59.940 lugt ba me tham dkr).
TO chirc cac chitin dich bi') sung vitamin A, chitin dich phong, ch6ng suy dinh duong dat ten 97%. Hg trg han han khAn cap do Unicef vin trq nam 2016 cho cac huyL: Kbang, Kr,ongpa, Chu Se, Chu Prong, Kong Chro (CAp sera F75, F100 cho Nnh vin de dieu tri not trii; cap san phAm RUTF va da vi chAt cho ba me, mang thai, va tre em). Tir 2017 den nay Unicef h?) trg trien khai cap da vi chat va san pham HEBI tai 3 huyL: Kbang, Mang Yang , Kriing Pa. Ty le tre duoi 5 tuoi bi suy dinh duerng the thap c6i tinh Gia Lai iroc nam 2020 la: 33,3%.
4. Dtr an 4. An toil' ve sinh tinge pill=
- K6t qua than hiL so vai mvc tieu de ra an nam 2020: Tir nam 2016 den nay teen dia ban toan tinh ghi nhAn 08 vu ngO dOc vOi 139 nguai an, 99 nguai mac, 97 nguiYi di viL, 02 nguai tir vong; trong d6 co 01 vu ngO dOc thtrc phAm tap the tir 30 nguai mac to. len; giam 14 IN ne) dOc thgc pham tap the tir 30 nguai mac/vv (giam 93,34%) so \Teri giai doan 2011 — 2015; TS, le trung binh mac ngO dOc thkrc pham cap tinh trong vu ngO dOc thtrc pham dugc ghi nhAn trong giai doan 2016 — 2020: 1,62 nguai/100.000 dan (trong chi tieu cho phep). 100% vu NDTP dugc diet' tra, giam sat va xir VI kip th&i.
- Ti; chixc 62 16p tap huAn, hOi nghi,va not chuyL ye' an toan thvc phAm cho 2.566 nguai. 80% nguai san xuat, che Wen, kinh doanh thvc pham; nguai tieu &mg; nguOi quan ly dugc cap nhAt kien thirc ve an toan thvc pham.
- Thanh IAp 2.270 doan thank tra, kie'm tra (2.203 doan nganh, 67 doan chuyen nganh). thanh tra, kiem tra 26.200 co so, phat hiL 4.780 ca se vi pham, xir phat VPHC 1.023 ca sa voni so tiL 1.935.900.000 d6ng,,dinh chi hoat dOng 33 ca nhdc nh& 3.651 ca ,s6. Trong qua trinh thanh tra, kiem trada lAy 73 mau thkrc phAm ki6m ngh*n, ket qua 63/73 mau dat, chiem ty le 86,3%.
- Giam sat nguy co. gay 8 nhigm thirc phAm va phan tich nguy ca an toan thvc phAm giai doan 2016 — 2020: LAy 354 mau giam sat; k6t qua: 354/354 mau (100%) khong phat hiL phAm mau, of khet dau ma, han the va formon.
- Xay dkmg mo hinh diem ve san xuat, kinh doanh dich vu an u&g, b6p an tap the va thirc an clueing ph6:
+ Duy tri 01 mo hinh diem ve tilde an duerng pht) tai phu&ng HOi Thuang, thanh phi') Pleiku.
+ Nam 2017 triL khai co hie'u qua mo hinh diem b6) an tap the dam bao an toan flux pham tai 12 tru&ng hoc tren dia ban thanh pho Pleiku.
+ Nam 2018 trie'n khai nhan rOng mo hinh bes.p an tap th6 tai 105 tnrang h9c, dOng tiled trier' khai ke hoach mo hinh diem tai 50 co s& san xuat, che kinh doanh dam bao an toan dux pharn ten dia ban toan tinh. Ket qua tham dinh, dal cong nhan 75 be'p an tap the dam bao an toan thkrc pham va mo hinh 30 ca ,s6. san xuat, kinh doanh thuOc nganh y to quan l rn da ,bao an toan thvc phAm nham giOi thie'u cho nguai tieu dung cac dia chi tin cA'y ve an toan thtrc pham.
11
+ Nam 2019 tier) tic xay dung 03 mo hinh diem thirc an du&ng pH) dam bao ATTP ten dia ban tinh. Nam 2020 se tiep tic nhan r6ng xay dung 06 mO hinh diem thirc an &Tong dam bao ATTP tren dia ban tinh.
5. Dv an 5. Phong chOng HIV/AIDS:
5.1. Dv phong va can thiep giam tac hai:
- Thiet ke, in an va phan pilaf cac tai lieu truy'en thong nhu Ta rai, Tranh gap: 247.486 ter; Ap phich: 19.601 to.; Sach mong/sach nhO : 14.900 quyen; VCD/CD : 1.5 1 1 cai; Tai lieu khac (Tap chi, sach huong dan): 2.109 quyen; Phat thanh truyen hinh : 140 lan; Viet bai, tin anh tren Bao Gia Lai : 35 lan; Dung mai 14 cum pano tuyen truyen; Treo bang ron tuyen truyen: 215 cai; cap phat bao cao su mien phi : 103.576 cai (trong do cap phat cho cac nha nghi, khach san 84.368 cal, cap phat cho Phong tu. van xet nghiem tz! nguyen va Co. so. dieu tri ARV 19.208 con); Hang nam TO chic truyen thong nhan su kien, dac biet la Thang cao diem du phong lay truyen HIV tir me sang con va Thang hanh dOng quoc gia ph6ng, chong HIV/AIDS va Ngay The giai phong, chong HIV/AIDS tuyen tinh, huyen/TX va cac xa.
- Thuc,hien chuang trinh dieu tri nghien cac chat clang thu6c phien bang thuoc thay the (Methadone): Tuyen truyen, van dOng cac ban, nganh doan the va cong &Ong dan cu ho trq va,ung h6,viec trien khai chuang trinh diet' nghien cac chat clang thuoc phien bang thuoc thay the tai dia phuang.,Tir nam 2016 den nay dal dieu thay the cac chat clang thuoc phien bang thuoc Methadone cho 186 nguOi nghien chich ma tuy, hien tai dang dieu tri 78 benh nhan.
5.2. Xet nghiem va giam sat dich HIV/AIDS:
- Tang man xet nghiem phat hien mai nguiyi nhiem HIV huang thuc hien mvc tieu 90:90:90. Duy tri he thong giam sat dich HIV, he thong bao cao theo doi danh gia chuang trinh c6 kha nang du bao xu huang dich. So lugt NIA to van: 2.100; so lugt xet nghiem: 2.075; so BN duang tinh: 393 ngtroi. So ca nhiem HIV mai phat hien: 242; so ca chuyen sang AIDS: 65 nguOi;so ca tir vong: 75 ngu&i. Thuc hien giam sat dich to h9c HIV/AIDS: Tong so mau xet nghiem: 119.524 mau. T6ng so mau sang 19c mau: 57.274 mau (duang tinh 10).
- Dam bao cung cap dich vu xet nghien HIV va xet nghiem phvc vu dieu tri, theo dOi sirc khoe benh nhan nhu xet nghiem CD4, xet ,nghiem tai lugng virut HIV theo quy dinh dm BO Y te. Phat trien va phan phOi cac loci tai lieu truyen thong nham nang cao nh4n thirc ye lgi ich xet nghiem HIV km.
5.3. Dieu tri HIV/AIDS va du phong lay truyen HIV dr me sang con:
- Xay dung quy trinh ket not chuyen gfri, phan h6i gitta cac ca so phong, chOng lao vai ca sO. dieu tri HIV/AIDS va theo doi quan ly ca benh HIV/Lao nham dam bao tat ca cac truOng hqp lao phat hien nhiem HIV deu dugc chuyen tiep thanh cong den ca soy dieu tri HIV/AIDS ngay, khi bat dau dieu tri lao. So BN dang dieu tri ARV: 340 Benh nhan; ngtrei dieu tri phoi nhiem, tai nan rui ros nghe nghiep: 40 nguOi: SO phi mang thai nhiem HIV sinh con dugc dieu tri du phong lay truyen HIV tir me sang con: 33 benh nhan. So tre de song sinh ra va dugc dieu tri du phong lay nhiem tir ba me nhiem HIV: 35 tre.
12
- Cac co s& dieu tri ARV deu c6 1(3', hop d6ng BHYT va 100% benh nhan dieu tri ARV c6 the BHYT dugc thanh toan BHYT.
5.4. png tap dao tao, tap hudn, NCKH phOng, cheng HIV/AIDS: Dao tao, tap huan ve kiem tra, giam sat, theo doi va danh gia viec trien khai cac hog d6ng phong ch6ng HIV/AIDS can thiep dieu tri, truyen thong: 06 16p. Ling clking cong nghe thong tin trong viec quan l$, ca benh diet' tri HIV/AIDS.
6. D9. an 6. Bao dam maul an toan va phong, chtmg mot so 14nh IY huyet h9c: Tinh chua trien khai.
7. Dir an 7. Quan dan y ket h9TI:
- Ddu to nang cap 03 tram y to xa, kinh phi m61 tram tir 30 den 60 trieu dong tir nguon huy dOng cua BO CHQS tinh. Ngoai ra cac don vi quan y con tham gia to sfra, nang cap ca s& lam viec, wren thuoc nam cua cac tram y to vung sau viing xa, cac xa bien gi6i. Cac dan vi quan d6i nhu BCHQS tinh, BCH B6 d6i bien phong daphoi hop y to phuong va H6i Chit thap dO, H6i Lien hip phij da , chirc cac dgt kham chua benh cap thuoc mien phi ham 87.000 lugt ngu&i voi kinh phi tren 800 trieu dOng, ket hgp tuyen truyen ve sinh phong benh, xay dung nep song ve sinh khoa h9c a cac Lang vung sau, vung xa.
- Benh vien da khoa tinh, Benh vien Quan y 211 va Trung tam y to cac huyen bien gi6i da tao m9i dieu kien thuan lgi trong cap dru, kham china benh cho b6 d6i va nhan dan nu6c ban Cam Pu Chia, Lao. Ngoai ra, hang nam ding vai doan y, bac s'y cua Quan khu 5 da to chirc kham benh, cap thuoc, tang qua moi nam 1-2 dgt cho nhan dan nuac ban Cam Pu Chia v6i teen 3.000 luo:t ngu&i.
- Trong phong ch6ng dish hrc lugng quan va dan y da phi hop chat the v&i nhau trong tuyen truyen, to chIrc cap ciru, thu dung dieu tri ding nhu trong thkrc hien cac bien phap du phong c6 hieu qua, khong de biing phat thanh dich. Cac to, dOi van dan y co dOng da dugc chuan bi day du nhan luc, phuong tien, trang bi, thuoc men san sang phoi hop, ho trq Ian nhau trong cong tac eau chira nguei bi thuong bi benh, khac phpc hau qua bao lut, giam nhe thien tai.
- Hang nam Ban quan dan y tinh da to chirc phlic tra quan bi (Khao sat ve so lugng, chat lugng cua d6i quan y; b8 sung, sap xep cac chirc danh, cac vi tri chua dung chuyen man, chuyen nghiep quan skx; de nghi giai ngach doi thanh vien da qua tuoi; lap danh sach kien toan Dai d6i quan y Obi d6ng vien): Doi dieu tri: Quan so 81 nguad, hrc lugng ch.& yeu la can b6, nhan vien cua BVDK tinh, Benh vien 331 va cac trung tam thu6c Si Y te. Dai d6i quan y du bi dOng vien tinh: Quan s8 36 nguoi, hrc lugng chu yeu la can b6, nhan vier' cua TTYT thanh pho Pleiku. Dai d6i quan y du bi &Ong vien Trung doan 991 dm tinh: Quan so 36 ngtrei,h,rc lugng chu yeu la can b6, nhan vien cua TTYT huyen Dak Doa. Quan y,Quan doan 3 hang nam to chirc phac tra, xay dung WO tri du bi d'Ong vien s8 4 dam bao so lugng va dimg chuyen nghiep quan
- Nam 2017, 2018, 2019 to chirc tap hudn y h9c quan str (3-5 ngay), g671 cac not dung: T6 chirc bier' the va bo tri trien khai Dai d6i quan y; dac diem vet thuong chien tranh; nhigm khuan vet thuong chien tranh; nguyen tac bao dam quan y trong chien tranh BVTQ. Nam 2020 se trien khai cling tac phuc tra quan
13
du bi (04 ngay) va tap hudn Y hoc quan skr (03 ngay), thgc hien trong thang 10/2020.
8. Dv an 8: Theo cloi, kiem tra, giam sat, dinh gia thvc hi?n chtrung trinh va truyen thong y te:
- Trung tam Kim sok benh tat: In va cap phat 8.000 Ban tin hang quy cho cac don vi y te ten dia ban toan tinh. Ma 8 chuyen mvc tren Dai PT-TH, 18 chuyen trang teen Bao Gia Lai thvc hien cong tac truyen thOng ve Y te.
Treo 227 bang ron va 23 xe loa tuyen truytn yes cac chit a; thang cao diem truyen thong; phong, chong dich benh tren dia ban. Truyen thOng tivc tiep 142 bu6i phong, ch6ng dich benh benh tai Ong (long. , chirc 13 lop tap huan cho can bO, nhan vien y te ye Ky- nang truyen thong; k5", nang thvc hanh sir dung tai lieu truyen thong; kSi nang giao tiep irng xir gifra can bO, nhan vien y te doi vai benh nhan va nguai nha benh nhan.
T6 chirc 01 lap tap huan nang cao nang lvc Nit ky nang viet tin, bai, phat ngon bao chi cho cac Ca s& y to. San xuat 1.200 bang, dia thong diep tuyen truyen ve Sot xuat huyet, Tay —chan-mieng,,sot ret, vi chat dinh duong, tiem chi:mg ma,rOng. In 32.000 t?Y rai phong, chong dich benh; San xuat 26 bang tuyen truyen cac chii de trong nam cap cho Trung tam Y te cac huyen, thi xa, thanh pho va cac Benh vien tuyen tinh.
- Chi cvc An toan ve sinh thvc pham: T6 chirc cac hoat Ong truytn thong ye cac not dung cila Chuang trinh tren cac phuong tien thong tin dai 5.860 lugt phat thanh, 781 hrot phat song truytn hinh. To chirc Le phat dOng Thang hanh dOng vi An toan thvc pham hang nam.
Xay dung, san xuat, nhan ban, phat hanh cac san pham truytn thong: Sira chita va lam mai 19 pano tuyen truyen ye dam bao an toan thvc pham, treo 3.464 bang ron, 1.697 bang dia. TO chirc cac hog dOng truyen thOng,, gido dvc, tu van ve y te, dan so va an toan thvc pham: TO chirc 618 16p tap huan, hOi nghi va not chuyen ye an toan thvc pham cho 4.218 nguai.
Xay dung, duy tri, tritn khai dOi tniytn thong ca dOng: to chirc 24 bu6i truyen thong trvc tiep tai Ong (long cho 1.123 luat nguai tai 12 xa, thi tran thuOc 6 huyen, thi tran ten dia ban tinh ye cong tac dam bao an toan thvc pham. Xay dkmg ke hoach va danh gia kien thirc, thai dO, thvc hanh ve an toan thvc pham nam 2018 dm 1.706 nguai cac nham dOi tugng. Xay dung va duy tri he thong thong tin quan 1S/, ca soy du lieu teen website Chi cvc An toan ve sinh thvc pham (http://atvstp.gialai.gov.vn/).
III. Dinh gia cong tic quilt ly va the tai chinh:
Cong tac quan 1)'/, sir dung va thanh guy& toan kinh phi Chuang trinh mvc tieu Y te - Dan so dugc thvc hien theo dung quy dinh cua Luat Ngan sach va Thong tu so 26/2018/TT-BTC ngay 21/3/2018 dm BO Tai chinh quy dinh quan ly va sir dung kinh phi sir nghiep thvc hien Chuang trinh mvc tieu Y te - Dan s6 giai doan 2016-2020.
Ngan sach Trung uang thong bao ducic phan b6 day du de thuc hien cac not dung cua Chuang trinh, khong chi not dung khac cua dia phuang.
14
Te'mg ngan sach giai doan 2016-2020 la: 70.540 trieu d6ng. Trong do:
- Ngan sach Trung nang: 46.538 trieu d'Ong,
- Ngan sach dia. phucrng: 24.002 trieu 6ng.
(Co Bik4 kink phi chi tik kern theo bao cao)
IV. Nh4n xet, danh gia:
1. tru diem:
Nhin chung, viec trien khai Chuang trinh mix tieu Y te,- Dan so"' cilia tinh thai gian qua ca ban dat dugc cac yeu cau, dm BO Y to va,ke hoach tinh giao. Cac benh xa hOi duge phat hien sam, china on dinh, khong de bien chimg xay ra, giup nguai benh song hoa nhap, tranh kSr thi xa hOi.
, Tinh hinh dich benh toan tinh nhieu nam qua luon on dinh, cac benh truyen nhigm nguy hiem nhu dich hach, ta, benh than nhieu nam lien khong xay ra; cac benh mai not nhu. Cum A(H5N1, H7N9), MERS-CoV, Ebola va dac biet la Covid-19 cho den nay toan tinh chua ghi nhan ca mac nao. Cong tac tiem chiing cho tre em dtrai 1 tuoi duge trien khai thuang xuyen va duge duy tri 6. mirc cao.
Van de dinh duang da duge xa hOi quan tam va nhin nhan day du han, tS1 le tre em suy dinh duong giam qua timg nam. Cong tac ATVSTP dirge trien khai co hieu qua, tao ra chuyen bien tich eve tir nhan thirc den hanh dOng dung ye ATVSTP. Phat huy hieu qua mo hinh ket hgp quan dan y, gap phan nang cao chat lugng kham, chlia benh cho nhan dan.
Cong tac Cham sac sire khoe sinh san co nhieu tien bO, dac biet s6 ca tir vong me thap so vai ca nuac. C6ng tac Dan so - KHHGD dirge trien khai c6 hieu qua, t5r suat sinh, tSr le tang dan so to nhien va t5r so chenh l'ech giai tinh ciia tinh thap,han so vai mat bang chung dm ca nuac. TS/ le tao hOn va hon nhan can huyet thong giam. Thixc hien tot ding tac ,sang 19c tusk sinh va sang 19c so. sinh, giup phat hien va dieu tri sam mot so benh tat ngay trong ,giai doan bao thai va soy sinh, de sinh ra nhung dira con khoe manh ye the chat, tri tue, gop phan nang cao chat lugng dan so va nguon nhan lixc tuang lai.
2. Han che:
Ngoai cac ket qua dat dirge trong thai gian qua, van con mot so ton tai, han che trong thkrc hien Chuang trinh can tap trung khac phtic la:
Tinh hinh sot xuat huyet mac du tSr le mac co giam qua cac nam nhung van con xay ra a cac dia. phucmg. Cac benh có vac xin phOng ngira luon c6 nguy ca biing phat troy lai nhu bach hau, ho ga, sai. Cac vi pham ve an toan thkrc pham van dien ra; con tinh trang cac doanh nghiep sir clking chat cam trong trong tr9t va than nuoi, che bien thixc pham, trong khi che tai xir phat chua du sue ran de.
Benh nhan ro'si loan tram cam chua dirge quan 1)%, dieu tri tai cong dOng (chu yeti phat hien, quan 1)'r dieu tri not tru va ngoai tru tai benh vien). Chua to chirc mo hinh sinh hoat cau lac bO cho nguoi benh tang huyet ap, tai bien mach mau nao, nhoi mau ca tim.
Tinh hinh sot ret 5 nam qua khong on dinh; sir di bier' dOng dan cu, nhat la cac truang hgp lam rung, di lay phong lan, cac truang hgp nguai dan ngii
15
ray... la npyon nhan chn yeti gia tang benh sot ret va gay kho khan cho cong tac phong chOng sot ret.
Nhieu,tnrang hgc chua dam bao yeu cau sinh. MOt so truang con sir dung ban ghe cu khong dat tieu chuan, phong h9c thieu anh sang, he thong quat, thong giO. Nhan vien y to truang h9c khong dam bao du theo quy dinh tai Thong to lien tich so 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT cua B8 Y to - Bo GD&DT.
V. MCA so de xuat, kien nghi:
Trong thai gian ten de trien khai có hieu qua not dung cim Chucmg trinh, Oy ban nhan dan tinh de xuAt Chinh phi", BO Y to va cac BO nganh Trung uang quan tam ho trg cho Nganh nhimg not dung sau:
- Quan tam, uu tien b6 tri cac nguOn kinh phi dau to WO trg nang cao nang luc he thong y to cua tinh bang cac nguon von Trung ,uang ho trg có muc tieu, Chuang trinh muc tieu qu8c gia, cac du an sir dung von ODA, phi Chinh Tiep tpc dau to ve co sof vat chat, trang thiet bi cho tram y to xa.
- Chinh phu bo sung va hoan thien the dO uu dai dac biet voi can bO y nhat la can b8 cong tac a vimg kho khan; xem xet tang phu cap cho nhan vien y to them ban. Co chinh sach uu tien ciao tae va thu hut can b8 y to có trinh cao ve cong tac tai tinh; bac sl lam viec tai tuyen xa va linh vuc y to du phOng.
- De nghi Chinh phu va Bo nganti Trung uang son' phe duyet va huong dan thut hien Chtrcmg trinh Y to - Dan so giai doan 2021-2025.
- Trong thai gian nghi Trung uang cho trien khai b6 sung Hog d8ng phong chong ung thu thu8c Du an 1 va trien khai Du an 6 (Bao dam mau an town va phong, chong mot so b'enh 15, huyet h9c) tai tinh.
- Doi yeti Du an 4 (An town thut pham),, nghi Trung uang khi giao von can phan r•3 nguon von giao cho Nganh Y te, Nganh Cong thucmg va Nganh N8ng nghiep.
- DOi voiDu an 7 (Quan dan y ket hop), kinh phi hang nam dugc Trung uang phan bo rat thap (10-20 trieu) nen kho thuc hien. Trong dieu kien tinh Gia Lai con nhieu kho khan, kinh phi dia phtrcmg bo tri cho du an con han che. Vi vay kinh de nghi Trung ung xem xet.
- Hien nay ty le suy dinh throng a tre dual 5 tu'Oi cua tinh Gia Lai a mire cao so voi binh quan chung cua ca ntrac, dac biet la the,thap cOi. Vi vay, kinh de nghi Trung trcm* be) sung kinh phi hang nam mua sam san pham dinh duang HEBI va san pham da vi chat dinh &ang cho ba m9 mang thai va tre 6-23 thing tuoi de dieu tri va du phong suy dinh c./Th.1g, hoac kien nghi dtra cac san pham dinh &rang nay vao trong danh muc thanh toan cua Quy Bao hiem y te.
Phan II De xuat nhu cau giai (Than 2021-2025
I. BOi canh trong nvac va tinh hinh the gieri:
Hien nay Nganh Y to Viet Nam da co nhang bulk tien quan tong trong 118i nhap quoc te, dong gap tich cuc vao su phat trien cua y to nu&c nha va y h9c
16
the giai, nang cao uy tin va nganh va ddt nu6c teen truong qu6c Trong boi canh hi'n nay ngtrei dan that six Id chii dat ntrac, con ngtroi la trung tam cua m9i chinh sach, the d9, nganh y, te bdo dam cham soc sirc khoe nhan dan ngang tam tien tien khu vvc va quoc te.
Tinh hinh dich b'e'rth Covid-19 teen th6 giai din bin phirc tap, kho luting. Tac d9ng cua bien del khi hiu den sdc khoe con nguei lam tang,kha nang bUng phat va Ian truyen cac dich b"&h, gia tang mot nguy ca doi vai tuoi gid, nhimg nguoi mac bnh tim mach va cac b'nh khong lay nhigm khac...
Yeu cdu dat ra d6i vai Nganh Y to can tip tic nang cao chit lugng va hiu qua cong tac y, te du phong, kham china be'nh va can nhieu giai phap hirru hi0 de nang cao chat lugng dich vi y te.
II. Sir can thiet phai dau tir trong giai do4n 2021-2025 de thkrc hi?n Nghi quyet Trung 'rani so 20-NQ/Tlf va cac Rive tieu chien hrov, quy hoach, ke ho#ch phat trien kinh 4 - xa hOi;
1. Can cu phap ly de xudt giai clop 2021-2025:
- Nghi quOt s6 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 H9i nghi lan did sau Ban Chap hanh Trung trcmg Ding kh6a XII ve tang cuong cong tac bdo ve, cham soc va nang cao sdc khoe nhan dan trong tinh hinh mei,
- Nghi quye't so 21-NQ/TW ngay 25/10/2017 H9i nghi lin thir sau Ban Chap hanh Trung trong Dang kh6a XII ye cong tac dan so trong tinh hinh moi
- Cac QuOt dinh dm Thu tuang Chinh phir: QuOt ,dinh s6 376/QD-TTg ngay 20/3/2015 phe duy't Chien lt5gc quoc gia phong, chong, Nnh ung thu, tim mach, dai thao &rang, b'e‘nh phoi tac ngh"dn man tinh, hen phe quan va cac berth khong lay nhigm khac giai doan 2015 — 2025; Quyet, dinh so 2348/QD-TTg ngay 05/12/2016 phe duy'el De an xay ding va phat trien mang y te ca se trong tinh hinh mai; Quyet dinh so 1092/QD-TTg, ngay 02/9/2018 phe duy'e't Chuang trinh sirc khoe Nam; Quyet dinh so 681/QD-TTg ngay 04/6/2019 ve viec ban hanh 1'9 trinh thvc hien cac mvc tieu phat trien ben \rang Viet Nam den narn 2030- Chuang trinh Nghi sv vi sir phat trien ben vUng.
- Cac Chuang trinh hanh d9ng cua Tinh uy Gia Lai: Chuang trinh s6 60- CTr/TU ngay 02/5/2018 thuc hien Nghi quyet so 21-NQ/TW ngdy 25/10/2017 dm Ban Chap hanh Trung nang Dang (khea XII) ye cong tac dan so trong tinh hinh mai; Chuang trinh s6 61-CTr/TU ngay 07/5/2018 thtrc Nghi quyet so 20-NQ/TW dm Ban Chip hanh Trung nang Dang (khoa XII) ve tang cuang cong tac bao ve, chain sec va nang cao sire khoe nhan dan trong tinh hinh mot
- Cac Quy6t dinh va Ke hoach cua Uy ban nhan dan tinh:
+ Quyet dinh so 299/QD-UBND ngdy 17/4/2017 dm UBND tinh v&• viec phe duy'e't Ke hoach thvc hi& Chi& lugc qu6c gia phat trien nganh Dtrac giai doan den na'm 2020 va tam nhin den narn 2030 tai tinh Gia Lai;
+ Ke hoach s6 2822/KH-UBND ngdy 26/7/2017 dm UBND tinh ve viec trien khai thvc hi& Quyk dinh so 2348/QD-TTg ngay 05/12/2016 cua Thu Wang Chinh phit phe duyt De an xay dung va phat trien mang luai y te co se trong tinh hinh mai;
17
+ Ke hoach s6 1695/KH-UBND ngay 03/8/2018 cita UBND tinh Gia Lai ve trien khai thuc hien Ke hoach hanh Ong qu6c gia thuc hien Chuang trinh nghi sit 2030 vi sir phat trien ben yang ten dia ban tinh Gia Lai
+ Ke hoach s6 1781/KH-UBND ngay 15/8/2018 cita UBND tinh ve thut hien Chuang trinh so 61-CTr/TU ngay 07/5/2018 cita Tinh fly thtrc hien, Nghi quyet so 20-NQ/TW dm Ban Chap hanh Trung trcmg Dang (khoa XII) ve tang cuerng ding tac bao ve, cham soc va nang cao sire khoe nhan dan trong tinh hinh mai;
+ Ke hoach s6 1657/KH-UBND cua UBND tinh thuc hien Chuang trinh hanh Ong s6 60-CTr/TU ngay 02/5/2018,cua Tinh fly thuc hien Nghi quyet so 21-NQ/TW ngay 25/10/2017 cita Ban Chap hanh Trung uang Dang (kit& XII) ve cong tic dan so trong tinh hinh rthi;
+ Ke hoach s6 45/KH-UBND ngay 07/01/2019 cita UBND tinh ve trier' khai thuc hien Chuang trinh Sire khoe Viet Nam dm tinh Gia Lai;
2. Viec dau to cho Chuang trinh giai doan 2021-2025 la giai phap can thiet, chit yeu va quan trot-1g de giai quyet cac yeu to nguy co. ve dich benh; ke thira va phat huy thanh qua dat dugs trong thuc hien.CTMT YTDS giai doan 2016- 2020; Op phan thuc hien cac muc lieu kinh to - xa hOi; the hien cam ket cua Chinh phit Viet Nam voi cong Ong quoc te.
III. Muc tieu chung, muc tieu cu the va cac chi tieu chit yeu:
1. Muc tieu chung:
Chit Ong phong, ch6ng dich benh, phat hien s6m, kip theri kh6ng che khong de dich 16n xay ra. Giam tS, le mac, han che thap nhat tS1 le tir vong mot so benh truyen nhiem nguy hiem, khong che toe dO gia tang cac benh khong lay nhiem pho Bien, benh tat ,lira tuoi h9c &rang bao dam site khoe cong Ong. Nang cao nang,ltrc quan 1)",, kiem soat an toan thuc pham. Bao dam cung cap mau, an town truyen mau va phong, chong hieu qua mot so benh l$, huyet h9c. KhOng che va giam tS, le nhiem HIV/AIDS trong cong Ong de giam tac Ong dm HIV/AIDS doi vai sit phat trien kinh to - xa h6i. Duy tri mire sinh thay the, han che toc d6 tang t51 so giai tinh khi sinh, cai thin tinh tang dinh dueYng, nang cao chat lugng dan so va cham soc sire khoe ngtr6i cao tuoi. Tang ctro.ng cong tac ket hop quan dan y trong cham soc va bao ve sire kh6e nhan dan.
2. Muc tieu cu the:
2.1. Phong, chtong mOt so b'Oh truyen nhiem nguy hiem va cac 14nh khong lay nhiem pho bien:
Chit Ong phong mot s6 dich benh, phat hien son, kip tiled kh6ng che, khong de dich 16.n xay ra. Giam tS, le mac, tS, le chet do mot so benh xa h6i, benh dich nguy hiem. Khong che toc de, gia tang cac benh khong lay nhigm pH, bien, benh, tat lira tuoi h9c &rang.
- Giam t5t le mac benh lao du6i 35/100.000 dan;
18
- Duy tri 100% b8nh nhan phong di hinh tan tat dugc cham soc y t" va phvc hoi chirc nang, hoa nhap Ong &Ong. Duy tri tieu chi dat tieu chuan loai trir be‘nh phong cap tinh;
- 9iam t, 18 mac s& ret/1.000 dan cluai 0,07; khOng the khOng de b8nh nhan cif& do sot ret;
- Khsfing the tST 18,mac s& xudt buy& trung binh/100.000 dan duoi 185. Khong de nguerib8nh eh& do sot xuat huyet;
- 50% so xa/phtrang quan 1ST b8nh than tam than phan lies va 138nh nhan dOng kinh.
- it nhat 15% so ngueri mac ung thu khoang mieng, vu, co tir cung, dai tivc tang dugc that hi8n a giai doan sam; ten 50% can b0 y to hoat dOng trong du an dugc dao tao nang cao nghi8p vu ve phOng chung ung thu (du ki8n sau khi dugc Trung trong cho trier' khai du an).
- 50% so ngueri tang huye't dp dugc phat hi8n sam; 30% so ngtrai phat hi8n b8nh dugc quan 1ST, diet' tri theo hugng dan chuyen mon.
- 40% so nguai b8nh dai thao &rang dugc phat hi8n, trong do 40% dupe quan 1ST, dieu tri. TS, 18 mac buau co tre em tir 8 — 10 tuoi tir 5% h.& xuong.
- it that 30% so ngurai mac b8nh phOitac ngh'en man tinh dugc phat hi8n giai doan sam truck khi c6 bi8n chUng; It nhat 30% so ngueri cid phat hi8n
b8nh dugc dieu tri theo huang dan chuyen mon.
- it nil& 30% so ngueri b8nh hen ph6' quan dugc phat hi8n va dieu trier giai doan sam tru6c khi c6 Nen chUng; It nhat 30% so ngtrai b8nh hen pile quan dugc dieu tri: dat kiem soat hen, trong do 15% dat kiom soat hoan toan.
- Giam it nhat 25% tST 18 mac mai cac 138nh tat a tre mam non, h9c sinh pho thong nhu:, Can thi, cong \Teo cot song, thira can, beo phi,b8nh rang mi8ng, red loan tam than hgc duang so vai tST 18 mac mai nam 2020. It nhat 50% so tre mam non, hoc sinh pho thong dupe sang 19c, tu van diet' tri can thi, cong veo cot song, thira can beo phi, be‘nh rang mi8ng,,rOi loan tam than , hoc ⟩ Hon 90% so h9c sinh viing nguy co cao dugc tay giun dinh kST 2 lan/nam.
2.2. Tiem chfing mo• Ong:
- Gift yang cac IceI qua da dat dugc tin tai khOng c116' va loai trir mot so b8nh c6 vac xin phong ngira; ding co va nang cao chat lugng h8 thong tiem chung.
- Duy tri cong tac tiem chUng mop rOng va to chirc cac chitin dich tiem chfing. Cung ung du vac xin, vat tu tiem chung dap ung nhu cau tiem chfing cho tre em, phi nu c6 thai, nu trong dO tuoi sinh de teen toan tinh va cac sinh pham, vat tu tieu hao chan doan cac b8nh truyen nhiem trong tiem cinIng ma Ong. Duy tri tST 18 tiem chung day du cho tre em duai 1 tuoi hang nam dat > 97%. Duy tri thanh, qua thanh toan bai loai trir lion van so sinh, tier' tai loai trir b8nh seri NIA trien khai mot so vac xin
19
2.3. Dan so va phat trien:
. - CHI d6ng duy tri mirc sinh thay th8, nang cao chit lugng dan s6 v'e the chat nham dap img nguon nhan km chat lugngs cao phpc vu sir nghi8p cong nghi8p hoa, hiL dai h6a va six phat trien nhanh, ben yang ciia dat nir6c; khong the toc d6 gia tang tSt so giai tinh khi sinh. Ciing co, phat trien h8 thong va nang cao chat lugng dich vi phpc hoi chirc nang cho nguesi khuyet tat dtra vao cong dOng; quan 1/, chain soc sirc kh6e ngueri cao tuoi. Giam to vong va tinh trang suy dinh clueing 6 ba mg, tre em, thu Imo chenhl8ch cac chi so sirc khoe ha me, tre em giaa cac viing, mien trong tinh;
- TS/18 sir citing bin phap tranh thai hiL dai dat ten 71%;
- Teen 20% ba me mang thai dugc sang 19c tru&c sinh; teen 40% tre em moi sinh dugc sang 19c so sinh;
- KWing ch' t6c d6 gia tang tS/ so gioi tinh khi sinh, phin dL dri nam 2025 tS, so gioi tinh khi sinh 104 tre so sinh trai/100 tre so sinh gai;
- Giam 20% so nguai chua thanh flier', thanh nien c6 thai ripai y mu6n; 80% ngireii khuyet tat c6 nhu cau dirge tiep can v&i dich vu phpc hoi chirc nang phii hgp; 60% tre em khuyet tat diroi 6 tuoi dugc phat hi'8n, can thi8p som;
- Ttii thi'L 50% ngutri cao tuoi dugc chain soc du phong toan cli8n, khan' sire khoe dinh kSf, dugc dieu tri kip tiled tai cac co sir y te;
- TS, suit eh& Inc 03/100.000 tre de sting;
- Gam tSf 18 tre em chr6i 5 tuoi bi suy dinh &rang th6s nhc can con 18,4%;
- Giam tS/18 tre em duai 5 tuoi bi suy dinh &rang the thip coi con 31%;
- Tip tic cai thin tinh trang thiL vi, chit dinh &rang & phi nit mang thai, php nil tuoi sinh de va a tre em clued 5 tuoi.
2.4. An toan thiyc pham:
Kim soat an toan thpy phim trong toan b6 chutii cung cap thtrc phim dugc thiet lap, phat huy hiL qua, chil Ong trong vi8c bao v8 six khoe va quyen lgi ngueri tieu dung;
Kliting the den mire thip nhit ,s6 vu NDTP tap th8 xay ra ten, dai ban tinh; TS, 18 mac ng6 d6c thtrc pham cap tinh trong vu ng6 d6c thtrc pham dirge ghi nhan diroi 7 ngued/100.000 dan.
- 90% ngiroi san xuit, ch' bi8n, kinh doanh thtrc phim; ngired tieu dung; ngued quail lr dugc cap nhat kien thirc ve an Wan thtrc pham.
- 100% co sa dugc thanh tra, ki8m tra, hiu ki'e'm theo dung k6 hoach dirge phe duy8t.
- 100% vu ng6 d6c thtrc phim dugc di8u tra, giam sat va xir lf kip tiled.
- T6 chirc giam sat mtii nguy 0 nhigm thtrc phim d61 v6i cac thtrc phim co nguy co cao teen dia ban toan tinh.
- Duy tri va nhan r'6ng mo hinh diem v8 dam bao an toan thtrc phim.
20
2.5. Phong, chOng HIV/AIDS:
Kh8ng the tSt nhigm HIV/AIDS trong cong dong dan cu dtrai 0,3% vao nam 2025; giam , ngtrei nhiem HIV mei, so ngtrei chuyen sang AIDS va so ngtrei tir vong do HIV/AIDS hang nam.
- Tang cueing xet nghiem phat hi'en HIV: Tang cooing viec tiep can ngueri co nguy co. cao gigi thieu di xet nghiem HIV va giori thieu ngtred nhigrn HIV di diet' tri ARV. Nang cao chat lugng dich vu to van, xet nghiem HIV thong qua viec dao tao nang cao ky nang tu van, xet nghiem cUa ngueri lam cong tac xet nghiem; Da clang hoa cac mo hinh dich vu tu van va xet nghiem HIV, mer reng xet nghiem sang 19c HIV, giam sat dich HIV.
reng can thiep giam hai va du phong lay nhigm HIV, truyen thong thay doi hanh vi:
+Nang cao eh& lugng va mor reng dieu tri nghien cac chat clang thut)c phien bang thuoc thay the ten dia ban toan tinh; trier) khai cap phat thuoc va phan phat bao cao su cho cac doi ttrgng theo quy dinh.
+ Tang cueng cong tac tuyen tnwen, ph8 bien cac bien phap phong, chong HIV/AIDS, nang cao nh4n thirc cua ngueri dan ve phong, chong HIV/AIDS, nham xod be su kS1 thi va phan biet doi xu cua cong d8ng dan cu d8i vei ngueri nhigm HIV/AIDS; Giant nguy co. lay truyen HIV trong nhorn doi tugng nguy co cao va tir cac nhom nay ra cong dong.
- Mor reng, bao dam chit lugng dieu tri HIV/AIDS:
+ Kin toan 'Twig lugi cac Phong kharn nrai tru HIV/AIDS du dieu kien de thuc hien kharn, chila benh BHYT theo Imo (tong vai Bao hiem xa hei;
+ Tang cueng cong tac to van, chuyen tier) nguai nhiem HIV toi dich vu chain soc va dieu tri ngtrei nhiem HIV/AIDS, tai cac Phong kharn ngoai tru; Hoan thien Quy trinh chuyen tiep, chuyen tuyen trong hoat &Ong phong chong HIV/AIDS;
+ To chdc dieu tri HIV tai cac co ser dieu tri nghien ma toy, trai tam giam; cong co, phat trien he thong cham soc tai cong dong cua ngueri nhiem HIV.
+ Kiem soat tai lugng vi rut; Tang cueng du phong lay truyen HIV tir me sang con; hoar thien mang,lugi dieu tri (long nhiem HIV/Lao, H1VNiem gan vi rut. Bao dam cung ung thuoc va giam sat tinh hinh khang thuoc ARV.
- Nang cao nang luc cho can be, lam cong tac pitons, chongHI,V/AIDS, trong do cho trong viec dao tao, Va) huan cho can be N thong y te,tuyen huyen, la; Giam sat he trg ky thu'a't cac phong kham ngoai tru; ph6ng tu van xet nghiem tu nguyen, cac hog dong phong chong HIV/AIDS tren dia ban Wan tinh.
2.6. Bao dam mau an toan va phong, chOng me:A s6 b'Onh IS/ huyet hoc (dv kien trong gian den khi Trung 'rang cho trien khai):
- WW1 vien da khoa tinh Gia Lai du kha nang chAn doin va dieu tri benh Thalassemia. 50% benh nhan mac berth ua chay mau (benh Hemophilia) dirge chAn doan va quan1Sf.
21
- To elide cac hog Ong van d6ng hien mau tinh nguyen bang cac hog Ong truyen thong dac thii;146 chirc cac sir kien hien mau, rno hinh to chirc hien mau hieusqua, thiet thtrc cho cac huyen, thi xa, thanh pito trong tinh nham tuyen ch9n nguon nguai hien mau an toan;
- Dao t4o Oi net cong tac vien, tinh nguyen vien thtrc hien cong tic tuyen truyen, van Ong hien mau tinh nguyen trong toan tinh; To chirc cac hog Ong ton vinh ngtrai hien mau, cac h6i nghi, h6i thao nham phoi hop to chirc hog Ong hien mau tinh ,nguyen; duy tri nguon ngtrai ,hien mau an toan teen toan tinh; Dao tao, tap huan chuyen mon ve an toan truyen mau va phong, chong mot so berth 1y huyet h9c.
- Nang cao chat Itrang not kiem, trien khai hog d6ng ngoai kiem cac xet nghiem bao dam cung cap mau va truyen mau an toan; Thtrc hien phac do diet' tri mot so benh 15, huyet h9c.
2.7. Quan din y ket hop:
- T4o dieu kien cho ngtrai dan sinh song a khu vtrc, vimg trong diem quoc phong an ninh dugc tiep can vai cac dich vu y te c6 chat ltrar,ig ngay capg cao; tang cuang kha nang dap irng nganh y te trong cac tinh huong khan cap;
- Xay dung mo hinh diem ve ket h9p quan dan y tai cac tuyen;
- Hu'ari luyen, dien tap Luc Itrang y to ca d6ng dap img yeu cAu can thiep nhanh trong cac tinh hu8ng khan cap ve y te;
- Dao t?o, tap huAn not dung quan dan y ket h9p;
- Kham benh, china benh ltru d6ng va theo chitin dich cho cac doi tuang chinh sach, ngtrai ngheo tai xa dac biet kilo khan, xa bien giai, yin-1g d'6ng bao dan t6c thieu so, cac khu vtrc trong diem ve quoc phong, an ninh.
2.8. Theo doi, kiem tra, giam sat, dinh gia thtrc hien chircrng trinh va truyen thong y te:
- Theo,doi, kiem tra, giam sat danh gia bao dam thtrc hien Chuang trinh hieu qua. Trien khai cac hog Ong truyen thong y te, chu d6ng g6p phan phong, chong benh tat nang cao suc khoe ngtrai dan va cong Ong.
- 100% cac huyen, thi xa, thanh ph6 dugc kiem tra, giam, sat thtrc hien trien khai cac an/hog d6ng; 100% cac huyen, thi xa, thanh pito truyen thong cac not dung cila Chuang trinh ten cac phtrang tien thong tin d4i chong.
- T8 chdc thtrc hien he th6ng theo dOi, kiem tra, giam sat, danh gia ChuoN trinh, di; an; Dao t?o, tap huan ve theo dal, kiem tra, giam sat, danh gia va truyen thong ve cac not dung dm chuang trinh; T6 chirc cac hog d6ng truyen thOng ye
To not dung dm Chuang trinh tren,cac phtrcmg tien thong tin d4i
chong; To chirc cac ngay/thang cao diem truyen th8ng pho hop vai cac hog Ong cila Chuang trinh, di; an;
- T6 chic cac hog d6ng truyen thong, gido chic, to Van ve y te, dan s6 va an toan dux pham. Xay dtmg, duy tri, trien khai Oi truyen thong cu Ong; danh gia kien thdc, thai (10, thuc hanh ye an toan thtrc pham cua cac nhom doi Wang.
22
IV. Phan' vi, quy mo, dti tuvng, thiii gian thtyc hien:
1. Ph#m vi va quy ma:
Chuang trinh dugc thvc hien tren pham vi toan tinh; tru tien mot so dia ban trcong diem theo tong hoat Ong.
2. Doi tuvng thvc hi?n:
Cac s6, nganh, dia phuang, dcrn vi duce giao nhiem viii thvc hien cac du an va hog dOng dm Chuang trinh.
3. Thin gian thvc hi?n:
Tir nam 2021 den nam 2025.
V. Dv kien kinh phi thvc hien:
- Kinh phi mua thu6c, vac xin: 12.640 trieu d6ng
- Kinh phi thgc hien hoat dOng chuyen mOn: 127.217 trieu d'ong
- T6ng cong: 139.857 trieu di!ing
VI. Cac giii phap a thvc hien; cache, chinh sach:
1. Tap trung ngu6n ltrc trien khai có hieu qua Chuang trinh Y to - Dan so"' tren dia ban tinh. Trien khai cac giai,phap can thiep nham cai thin tinh tang dinh dtging, nang cao the hrc va the chat cna ngueri dan; cham soc va dinh duang hop 1y cho phu nil co thai, phi nil cho con bit va tre em...
2. Phat trien san xuat sach, cung cap ngutin dinh &fang sach, dam bao ve sinh an toan thvc pham cho nhan dan. Trien khai manh me va (tong b0 cac hoat dOng thong tin, gido dtjc va truyen thong thay doi hank vi ye an toan thkrc pham. Tang cuarng rang luc cila he thong quan 1St nha ntrac ve an toan thijc pham. Day manh cong tic giam sat, thanh tra, kiem tra xa IS, vi pham phap luat ve an toan thvc pham. Thvc hien nghiem cac quy chuan ky thuat ve an toan thgc pham. Nang cao nang lkrc phong chong NDTP va cac benh truyen qua thvc pham. Cling co he thong canh bao va phan tich nguy ca an toan thvc pham.
3. Trien khai t& cong tac phong cheing dich, chit dOng, du bao, phat hien kart va khong che kip tiled khong de dich loll xay ra. Kiern soat tinh trang lao va sot ret khang thuoc, can thiep dac hieu phong chong lao, sot ret cho cac vUng khO khan, dan ti)c thieu so. Cling co he thong tiem chong, trien khai hog dOng fiem chUng dich vi.
4. Tang cueing phat s hien, quan 1r, du phong nhigm HIV va nang chat luting dich vu cham soc, dieu tri HIV. Duy tri dieu tri Methadone.
, 5. Trien khai d'i?3ng bi) cac hog dOng du phong, giam sat, phat hien, quan 13",, dieu tri benh khong lay nhiem; chit tr9ng du phong, nang cao nang ltrc sang 19c, phat hien sthn benh tat; day manh quan 1,, dieu tri cac benh khong lay nhigm, benh man tinh tai y Co ca so.. Thtrc hien tot cong tac y to hoc duang.
6. Day manh cong tac ket h9p quan - dan y, quan tam cong tac cham soc sirc khoe nhan dan vung sau, \rung xa, viing bien giai dm tinh, dac biet dal voi cac xa Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnon (Doc Ca), xa Ia 0, Ia Chia (Ia Grai), xa Ia Pitch, Ia Ma (Chu Prong). Chu tr9ng cham soc soc khoe ba mc, tre em, dac biet la C's
23
khu vgc thuc viing kho khan, bien Phat huy the manh y to &la hit luting vu trang trong cham soc sire khoe cho ngu6i dan viing sau, vUng xa, bien
7. Tiep tuc thuc hien cu6c van dOng miSi cap vg ch6ng nen c6 2 con, bao dam quyen va trach nhi'em trong vi'ec sinh con va nuoi day con tot. Tap trung Van dOng sinh it con horndoi Wong co sinh cao; duy tri ket qua o nhang noi TA' dat mire sinh thay the; sinh du 2 con & nhimg non c6 mirc sinh thap.
8. Nang cao nh'an thirc, thuc hanh ve binh dank gi6i; dAy manh truyn thong gido ducchuyen doi hanh vi nham giam thieu mat can bang gion tinh khi sinh. Tao chuyen bien CO net 6. nhimg vimg c6 ti so giai tinh khi sinh cao., Phit trien va nang cao hieu qua hoat dOng mang hrcri cung cap dich vu dan so toan dien ve quy mo, co cau, chat Luang va phan bo dan so.Tiep tuc,cung co mang luai Bich vu,ke hoach hoa gia dinh. Phat trien mang 111.6i cung cap cac dich vv tam soat, chan down sem be'nh tat truck sinh, so sinh, ho trq sinh san, to van ki6'm tra sirc khoe sinh san truot hon nhan.
9. Thuc hien tot cong tac cham soc sirc,Ichoe ngtrai cao tu6i. Phat trien manh chuyen nganh lao khoa trong cac ca soyy te, khuyen lchich phat trien cac co ser cham soc ngtred cao tu6i.
10. Tang ctrang hop tac quoc te trong link yuc y to not chung va y te du ph6ng not rieng. Phoi hop vcri nuot ban Campuchia trong phong, ch6ng dich b'enh HIV/AIDS, sot ret, Covid-19 va cac b'enh dich nguy hiem, mai not khic.
VII. Ti chti.c thirc hien:
1. SO. Y te:
- Chu tri tham mtru cho Tinh Uy, HDND tinh, UBND tinh ban hanh cac van ban chi dao, huong dan thuc hien cac chinh sach, de an, du an, quy hoach ye Chucmg trinh Y te - Dan so teen dia ban tinh theo phan cap quan 151 va quy dinh cUa phap lust. Chu dOng tham mtru, xay dung ke hoach hang nam trinh UBND tinh phe duy'et, chi dao huang dan cac don vi, to chirc lien quan trien khai thuc hien theo hucrng dan dm cac clu. an Trung uang.
- La Au m6i chit tri phi hop vai So. Ming, nghi'ep va PTNT, Cong thucmg, Cong an tinh va cac nsanh quan to chUc, chi dao trien khai ke hoach ,Chuang trinh Y te - Dan so tinh den nam 2025; theo doi, giam sat, don doc viec thuc hien ke hoach cua cac soy, ban, nganh va cac dia phuong.
- Chu tri, phi hop,vai cac soy, nganh quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho thgc hien tot vic long ghep cac du an thuc Chuang trinh Y te - Dan so vcri cac chtrang trinh kinh te - xa hoi khic cua dia phucmg, don vi. Sir dung hi'eu qua cac nguon Luc dau to cho cong tic y te.
- Chi tri phi hop vai cac co quan lien quan,t6 chirc thanh tra, tra doi v6i cac du an thuc Chuang trinh Y te -, Dan so. Phoi hap voi cac sof, ban, nganh va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho thuc hien cong tic thong tin, giio duc truyen thong cong tac y to (ATTP, phong chong HIV/AIDS, phong chong dich b'enh...) hang nam.
24
2. So. Nang nghfep va Phat trien Ming than:
- Phi hap chat the voi Soy Y t6, cac so., ban, nganh lien quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho trien khai cac giai phap, cac chirang trinh, cac de an thuc hien ke hoach trong pham vi nhiem vu , quyen han &Jac giao ve ATTP.
Tham muu UBND tinh cac van ban chi dao ve xay dkmg he tilling ca giet mo gia suc, gia cam tap trung, dam bao an toan ve sinh thuc pham; van ban chi duo, huong dan cong tac bao dam ATTP thuc pham vi quan IS/ cua nganh.
- Quan ly ATTP trong su6t qua trinh san xuat, ch6 bien, bao quan, van chuyen, kinh doanh doi vori cac nh6m hang thuc pham, cac ca so. san xuat, kinh doanh nong san thuc pham thuc pham vi quan ly theo quy dinh cua phap luat.
- Phi h9p chat the vai,S6 Y to thuc hien truy xuat ngu6n g6c thuc phdm khi co xay ra ng6 d'Oc thuc pham, quan ly nguy ca o nhiem thuc pham.
- Chit tri, Phi hop v&i H6i Ming dan, H6i Phu nil trien khai cu6c van d6ng cac h6 gia dinh, cac ca soy san xuat, che bien thuc pham V cam ket thuc hien "Ba khong": Khong san xuat rau khong an toan; khong ban phu gia thuc pham khong c6 trong danh muc cho phep sir dung; khong giet mo gia suc, gia cam khong an toan.
3. So. Cling thircrng:
- Phi hop vOi Soy Y te% cac so., ban, nganh lien quan va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho trien khai cac giai phap, cac chtrang trinh, de an thuc hien ke hoach trong pham vi nhiem vv, quyen han duvc giao ye An toan thuc pham.
- Quan ly an toan thuc phdm trong, su6t qua trinh san xuat, so. che', ch6 bien, bao quan, van chuyen, kinh doanh doi vOi cac nhom hang thuc pham, cac ca soy san xuat, kinh doanh ming san thuc pham thuc pham vi quan ly theo quy dinh cfia phap 1u4t.
- Phoi hgp vOi I-Fai Nang dan, H6i Phu nil va cac nganh lien quan trien khai cu6c van d'ang cac ht) gia dinh, cac ca soy kinh doanh hoa chat V cam ket thuc hien: Khong ban phij gia thuc pham khong co trong danh muc cho pile]) sir dung.
4. So. Giao due va Dao 4o:
- Kim soat viec cung umg cac dich vu an u6ng trong cac twang hoc, xay dkmg,mo hinh bep an dam bao ATVSTP cac trtronig h9c gan v&i phong trao du tot, h9c tot va cac phong trao khac cua nganh.
- Phai hgp vOi UBND cac huyen, thi, thanh ph6 chi duo Phong Giao due va Dao to thuc hien tot cong tac dam bao y to hgc thremg; kiem tra cac bep an cua cac nha tre, mau gido, cac truesng h9c ban &I.
- Ph'ai hgp vori Nganh Y t6 to chirc tuyen truyn, gido dvc phong chking benh tat, ATTP trong nha truOng, huy &Ong giao vien va hoc sinh tham gia tich cue cong tac ve sinh mOi tru•Ong; kham, to van dieu tri mot so benh nhu can thi, cong vco cot song, thira can beo phi, benh rang mieng, rOi loan tam than h9c &Ong.
25
- Nghien dru, tham so
UBND tinh dua cac,mtic tieu, chi fiat ve Chuang trinh Y te - Dan so vao chi lieu k8 hoach phat trien kinh te - xa hOi cua tinh, cua nganh va dm dia phuang.
- ChU tri, phi hop Tai chinh va cac nganh lien quan tham mtru UBND tinh xay dung xay dtmg ca cite, chinh sach huy dOng cac nguon ltrc dau to cho cong tac y te. Ph8i hgp vari Su Tai chinh b8 tri nguon luc dau to cho Nganh Y te va cac clan vi lien quan thirc hien Ice hoach.
6. So. Tai chinh:
Hang nam, can ca. tinh hinh kha nang ngan sach tinh va du toan cua dan vi lap va giri dung thoi gian quy dinh, Ser Tai chinh tong hgp trinh,cap tham quyen xem xet, quyet dinh be) tri kinh phi thtrc hien Chuang trinh Y te - Dan so cua tinh Gia Lai theo Ke hoach nay, dam bao hieu qua, tiet kiem.
7. Cong an tinh:
Chu tri, phi h9p voi cac ca quan lien quan kiem soat, ngan ch;an vies nhap lau thirc pham; phat hien, dieu tra, xir 19 va ho troy xir 19 cac bath vi vi pham phap luat ve ATTP; phong chong ma nay, mai dam teen dia ban tinh.
8. So. Thong tin va Truyen thong, Dai Phat thanh va truyen hinh tinh, Bao Gia Lai:
Ph8i hgp voi Ser Y to chi dao, htrang clan cac co quan thong * tin dai chUng tren dia ban tinh tang ctramg tuyen truyen sau rOng bang nhieu hinh thirc. Xay Ong chuyen mttc, chuyen trang nham cung cap thong tin, kien thirc g6p phan nang cao nhan thirc va thay doi hanh vi cua nguoi dan ve Chuang trinh Y te - Dan so.
9. De nghi Ban Thtrang trtrc UBMTTQ V* Nam tinh, Hoi Phu nit tinh, 111)i NOng dan:
Ph8i hop \Ted Soy Y te to chirc cac hoat dOng tap huan, thong tin, truyen thong dam bao ve ATTP, phong chong dich berth Nth ve sinh m8i trueng.
10. 114 ban nhan din cac huy0, thi xa, thanh phO:
- Phoi hop chi dao, xay dtmg va to chirc thirc hien not dung ke hoach Chuang trinh Y t6 - Dan so giai doan 2021 - 2025 dia. dia phuang. Dtra cac chi tieu, mix tieu Chuang trinh Y te - Dan so vao ke hoach phat trien kinh te - xa hOi dia. dia phuang. ChU dOng dau to nsan sach, nhan ltrc, co so. vat chat cho cac du an thuOc Chuang trinh Y te - Dan so tren dia. ban.
- Chu &Ong can doi 'Do tri kinh phi de thirc hien cac not dung nhiern vu thuOc trach nhiem cua dia phuang.
- Phoi hoop v6i Nganh Y te tinh chi dao, trien khai thtrc hien cac bien pita') dam bao ye cong tac Y te - Dan so gan cuOc van dOng nhan dan thirc hien nep song van minh.
26
CHU TICH
VIII. Dinh gia hi0 qui kinh to - xa hOi chung:
Chuang trinh Y to - Dan s8 trien khai trong giai doan 2021-2025 la giai ph4p chu yeu nham chtl Ong phong, chong dich Nnh,,phat son. va khong the kip thed, khong de dich 16n xay ra; giam tS1 mac, tir vong mot so Nnh truyen nhiem nguy hiern;,khong the toe gia tang cac b4ih khong lay nhiem pho bien, Nrih tat lira tuoi h9c throng. Dong thai gap phan nang cao nang luc guar' 13",, kiem sok an toan thkrc pham, bao dam cung cap mau, an toan truyen mau, phong chong hi."1.1 qua mot so 1:•"nh l)% huyet hoc; kh8ng the va giam tS/ le nhigrn HIV/AIDS trong Ong Ong de giam tac Ong dm HIV/AIDS doi yeti sir Oat trien kinh to - xa h81. Chucmg trinh duge trien khai nham duy tri mire sinh thay the, han the toc d8 tang tST so giCri tinh khi sinh, cai thin tinh tang dinh duang, nang cao chat luting dan so NIA cham soc sire khoe nguai cao tuoi; tang cuong cong tac ket hop quan dan y trong cham soc va bao v" sire khoe nhan dan vong bien gied va vimg trong diem an ninh quoc phOng cua tinh.
Tren day la bao cao k6t qua dux hieu Chuang trinh nwc tieu Y t6 - Dan so giai doan 2016-2020 va de xuat nhu c'au giai doan 2021-2025. I:Ty ban nhan dan tinh kinh bao cao BO Y t6./- a,
Noi nhOz: - Nhu - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - Cac Y te; Sor Ke ho4ch va DT; Tai chinh; Mang nghie'p va PTNT; Gido chic va DT; Cong thtrcmg; Thong tin va Truyen thong; - UBND cac huyen, thi xã, thinh ph& - Cac Pho CVP UBND tinh; - Luu: VT; KGVX.
27
4).
•CD'
77,
0
Va
0 I 'T3 0 I C.. Vi C- C"
r e k< S ,,, 27 t6,. 0,..• 0, c.,,
A t'•• 0- o •-• C 4..
= k< a)
.CD> 0 .p- g:: = 4
g• a: 0 •co) Cri A g. .0 r--.. 0- 0 0.- 04. z
0 000 =.•
oc0 0.
.
3,
O 0 O
A , = I o I
= Go = • a, tro Crz e 0 . Ne 0 . . 0, ,, O -4 0 N. ,.. -. 0.. 00 0 a = 5 e (to cr
-0, a
Ts '-' -. •
0" 5 00.1.4.3
04. •Ot
C 00 0.. 0 0 .0
C •C q. 00
0 A), cre - o°
0. 0.. 0. 0
C go.
N
V:, M 01
V:, kr) N
C
..0 1 e •..... eat. ..-• M Cr' VZ,
..
..
..= ° ....
Ic73 C..0 c.)
C -41 .0
ci. c ›.-cl cr mu ,a) ..c ..c X. -C
OD. C ••••••= CO
= ce = os ,
e :' t' = (/) . =" 0. .... .• po,
at? P7 <
63 tinh,
phan ddu den
nam 2020 ty
qu d
ang thai duc
ee sinh
PT T
;
- D uy
tri thinh q u a thanh town bai het, loai trir u6n
van so
xin m
nguy co
kY 2 lan/narn.(G
ia L ai:
to van dieu
tri can thi,
nhu : C
an thi,,cong
ve o
VD Oo
kien)
...) '0
14
Z • 5" tO "2 f.±.). a g to s<0 c C e.) (0. ., <0
0 >
en._. o en en
en en en
Os .-, 0 N
N en
C hi
de n
p hi
d uy
et ta
qei ,..: 0 eD• ,..,
VI
( A
....j
9 0
0 . ao
"
,. 0, = 0), g '0 e
0 a '0
i cr° g
2 ----
cn )„
o. q o os q 0 .q
00 ao C) 00. 0 -CZ
A3 . pc
PPPPP ••••3 ON ON ON ON ON
P PPPP •-•.1 CO 00 00 00 00
00
O
00
IJ
tJ
PPPP5=:' C./1 Cm VI LA CO 00 00 00 00
c.)
Cs
Cn cn ,..,is
VZ, 00 Csi -et 00 o
VD
00
- S 6
tw an
g hq
p nhi
em m
ai H
IV do
la y
nhi em
q ua
d ut
rn g
ti em
c hi
ch m
a M
y gi
am 2
5% , d
o la
y nh
,f.;
t n ot
m p g ;
C z . />-, '... -F,. a ---, .-
c thu6c
trung trung
truy n
thong cdc
u an/hoat
tz .. 1 ,F. --
. t a---1 =---; E. § . r-s f: ..:-• E A :izi 2 • g. F. i' § 5 • • 2 E
• E a i• 4 E r, F.. ;'.- E.- 4 .1 ::, ii. :f: 1 i ii E
I 1
. . n ' 2 A . g g g g
1••< 1 I .01 g ;•••;;
4 4
s. 1 -
. -. gig - .7.- :7 _ 2 g n k - .. . „ _ 'l . 3 .7, i R A $ $
z s ''1
=:,., rz- ttl 7.: g 2 A3 - -, - .••• • - ,. AS , .0AX a r: :::
I a
i ..,. os;
V, 1..: ''''.' A "i' ri.' ''-'1 In- :91 E. A it. E A i ' 1 _ F, ...•;::
c R :5: 8 'Ii' •:: $ .7 2 8 !...' '. ..' ri
F' .4
. li --
-
g ^t 4.4 ' 9; f. 4
•-• ! A A A ; . . 2 .e.,
..i..
z
i
2 •
i X E. 2 ., 4 i..: g 2 g , 4 it 4 — . . .2
;," 2 A A
-c • • •• 1c .2 a ..-. 5: i, ii 4 A .. c ell .2 a A ,.. .., v:. ri
. . 2
• .
. - -
g -..,5 Fi 7". 3 3 A L.: 4 :-.7 •,':',, 4 A
i • 2 i
2
a - < 4 4 0
N-i
H O
phong chtm
T en
hoat dOng
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e> ©
Z q cn 0 g
go ao =
N hu
N.)
N am
2 02
0 ©
525
N am
2 023
--.1 a \
v'
W q Ch 2 ",
0 0 — = Cl) g
-- -- 0
540
- C -
0 0
N am
2 02
e-) N kr)
en N C•
-,-. -,
re)
cip z
v , N ,,
N ,..7 ,
Ir)
.s I: -.
Z Ai0
VI N 0.;, r•-•
,..0 -4- N -
Z
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- . % `C> • ) IJ .:>,
. - .% e ' / 4
C.0 -,c) ..0 0
- < -:- -----•-, -, - r", - _ _
to
.L4
''''` ,M ,-
,... e ..4 b• C
o 0- •-• - CA
..0 •-• c.1) a a <0. . <cc:
' -0 0 = _se
- m =
• ;5.
c..)
a
c73 . 7(5 .0 = a <,1). 0 .o •-• 00 -op .<0> .- ..c.., 13 00 00 a C ...40
-2
e. •..7.: 00
,••••• -r- .-.
-L., ,,,,. .:
.-.
•-•
..... ,....•
trong trinh va truyen
tgrng
K H
H G
D (C
D C
ch am soc
H oat dOng D
,
0 C 0 C 0 0 C 0 C 0 0 0 C 0 0
... (..J \p CO eh --I
00 . t,...) --1 CC
\IC IQ La -
\D _ . - C' (...)
t,..) -J 0 4..
L., -, o VC
t,...) .0 0
TO 14)
o o ,
' 1 5
NI .t..) C' -
C..)
0 :-..-- ,-,
A T
T P
2020-11-03T09:51:05+0700
Vit Nam