of 12 /12
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA VIET NAM THANH PHO CAN THO DO lap - Tv do - Hanh phtic S6: 207 /KH-UBND Cdn Tha, ngay06 thong 10 nom 2021 KE HOACH To cht ' rc tiep nh4n nguiyi dan Can Tho tra ve tir viing dich Thvc hien Chi dao dm Thu tuang Chinh phu tai C8ng dien so 1265/CD- TTg ngay 30 thong 9 nom 2021; COng van so 8318/BYT-DP ngay 03 thong 10 nom 2021 cUa BO Y to ve viec xet nghiem, each ly phOn, chOng dich COVID-19 vai nguoi di chuyen giita cac van* nguy Ca; Cong van so 8399/BYT-MT ngay 06 thong 10 nom 2021 dm BQ Y to ve viec ap dung bien phap phOpg, chong dich doi vad ngued ye tir Thanh phi) Ho Chi Minh, tinh Binh Duong, DOng Nai, Long An. Truesc din bien tinh hinh ngued dan di chuyen tir cac tinh Mien Wong Nam BO, nhat la tir Thanh phei HO Chi Minh, tinh Binh Duang, DOng Nai, Long An... ve cac tinh Mien Tay, trong do co thanh pho Can Tha tang dOt bien trong nhimg ngay qua, de chil &Ong phong, cheng dich benh COVID-19, dam boo an toan tinh man . * va sire khoe ngued dan; thvc hien ST kien chi dao Thuefng true Thanh Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh ke hooch to chirc tiep nhan ngtrOi dan Can Tha tra ye tir \rung dich, cu the nhu sau: I. MUC DICH, YEU CAU 1. Muc dich Chu dOng chuan bi tot dieu kien, ca sa vat chat, son sang to chirc tiep nhan, phan loci, each ly y to tap trung, each ly y to tai nha dOi vai ding dan tra ye tir viing dich boo dam an toan tinh mang, sire khoe cua ngueri dan, ngan chan nguy ca dich benh lay lan, dam boo an ninh chinh tri, trot to an toan xa hOi. 2. Yeu cau a) Phat huy sire manh tong h9p cua ca he thOng chinh tri va cua toan dan; chu dOng, tich cue chuan bi m9i , mat vai kha nang cao nhat; cac So, Ban nganh, Uy ban nhan dan quan, huyen, Uy ban nhan xa, phuang, thi tran phoi hop chat che, chi huy, dieu hanh kip thai, thong nhat trong qua trinh to chirc tiep nhan, each ly boo dam an toan. b) Viec don tiep ngueri dan phu h9p ved yeu cau phong, cheng dich cua thanh pho, boo dam s‘r, phoi hop chat che glib cac SO, ban, nganh va phuang de chil dOng chuan bi tot cac bien phap phong, cheong dich COVID-19 va an toan, suc khoe cho ngueri dan, lire luting lam nhiem vv, Ong dong dan cu. c) Day manh ding tac truyen thong a ngued dan Can Tha dang sinh song tai cac tinh, thanh pho khac có nhu cau ye que hieu va chap hanh dung cac quy dinh phong, cheng dich cua thanh pho. d) Thvc hien chat che viec tiep nhan, kiern tra, phan loaf, each ly theo dung

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA VIET NAM …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA VIET NAM …

VBDI_8405102021165827UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA VIET NAM THANH PHO CAN THO DO lap - Tv do - Hanh phtic
S6: 207 /KH-UBND Cdn Tha, ngay06 thong 10 nom 2021
KE HOACH To cht'rc tiep nh4n nguiyi dan Can Tho tra ve tir viing dich
Thvc hien Chi dao dm Thu tuang Chinh phu tai C8ng dien so 1265/CD- TTg ngay 30 thong 9 nom 2021; COng van so 8318/BYT-DP ngay 03 thong 10 nom 2021 cUa BO Y to ve viec xet nghiem, each ly phOn, chOng dich COVID-19 vai nguoi di chuyen giita cac van* nguy Ca; Cong van so 8399/BYT-MT ngay 06 thong 10 nom 2021 dm BQ Y to ve viec ap dung bien phap phOpg, chong dich doi vad ngued ye tir Thanh phi) Ho Chi Minh, tinh Binh Duong, DOng Nai, Long An.
Truesc din bien tinh hinh ngued dan di chuyen tir cac tinh Mien Wong Nam BO, nhat la tir Thanh phei HO Chi Minh, tinh Binh Duang, DOng Nai, Long An... ve cac tinh Mien Tay, trong do co thanh pho Can Tha tang dOt bien trong nhimg ngay qua, de chil &Ong phong, cheng dich benh COVID-19, dam boo an toan tinh man.* va sire khoe ngued dan; thvc hien ST kien chi dao Thuefng true Thanh
Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh ke hooch to chirc tiep nhan ngtrOi dan Can Tha tra ye tir \rung dich, cu the nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Muc dich
Chu dOng chuan bi tot dieu kien, ca sa vat chat, son sang to chirc tiep nhan, phan loci, each ly y to tap trung, each ly y to tai nha dOi vai ding dan tra ye tir viing dich boo dam an toan tinh mang, sire khoe cua ngueri dan, ngan chan nguy ca dich benh lay lan, dam boo an ninh chinh tri, trot to an toan xa hOi.
2. Yeu cau
a) Phat huy sire manh tong h9p cua ca he thOng chinh tri va cua toan dan; chu dOng, tich cue chuan bi m9i,mat vai kha nang cao nhat; cac So, Ban nganh, Uy ban nhan dan quan, huyen, Uy ban nhan xa, phuang, thi tran phoi hop chat che, chi huy, dieu hanh kip thai, thong nhat trong qua trinh to chirc tiep nhan, each ly boo dam an toan.
b) Viec don tiep ngueri dan phu h9p ved yeu cau phong, cheng dich cua thanh pho, boo dam s‘r,phoi hop chat che glib cac SO, ban, nganh va phuang de chil dOng chuan bi tot cac bien phap phong, cheong dich COVID-19 va an toan, suc khoe cho ngueri dan, lire luting lam nhiem vv, Ong dong dan cu.
c) Day manh ding tac truyen thong a ngued dan Can Tha dang sinh song tai cac tinh, thanh pho khac có nhu cau ye que hieu va chap hanh dung cac quy dinh phong, cheng dich cua thanh pho.

quy dinh phap 1u4t.
d) Luc luting thkrc hien nhiem vu phai de cao tinh thn trash nhiem phuc vu, nhiet tinh, chu ciao.
II. DOI TUVING
NguiYi dan dm Can Thor dang sinh song, lam viec, h9c tap tai cac khu vgc co nguy co rat cao troy ve Can Tha.
CONG TAC THONG TIN TUYEN TRUYEN, TIEP NHAN, PHAN LORI, TO ClIffC DUA NGUIJI DAN DI CACH LY
1. Cong tic thong tin, tuyin truyen
, a) Tang eating cong tac tuyen truyen van citing ngtrei dan 6n on cuOc song, khong di chuyen to phat; truimg hop nguOi dan to di chuyen ve can tuan thit cac quy dinh phong, ch6ng dich cua thanh pho Can Tha.
b) Thong bao rOng rai chit tracing cua thanh pht) CAn Tha ve viec tiep nh4n nguiyi dan Can Tha ve tir vung dich tren cac phucmg tien thong tin dai chimg va cac hinh thirc truyen thong khac.
2. Ging tae tiep nh4n, phan loaf, each ly nguiri ve tir yang dich
a) Tiep nhan, phan loaf
- Thanh ph6 duy tri cac ch6t kiem soat tai cua ngo ra vao thanh ph6.
- Uy ban nhan dan qu4n, huyen chit dOng to shire cac eh& kiem soat ra vao dia ban qu'an/huyen. Rieng shot kiem soat tai Sieu thi GO va Thot Not:
+ Giao cho Cong an thanh ph6 chit tri, ph6i hop voi Uy ban nhan dan qu4n Cai Rang phi trash chOt kiem soat tai Sieu thi GO.
+ Giao BO Chi huy Quan su thanhyht) chit tri, phi hop vai vai Uy ban nhan dan quan ThOt Not phi trash shot kiem soat tai Cau Vam Cong.
- Ltru y tai cac ch6t kiem soat cua ngo:
+ Ca quan y to to chirc xet nghiem nhanh cho ngued dan ve thanh ph6 tir \ding c6 dich de xac dinh soin cac trueng hop duang tinh va cac tnrarng hop Fl cua nguOi duang tinh.
+ Kiem tra giAy tor tit)/ than, xac dinh que quan, nai or cua nguoi dan.
+ Kiem tra chimg nhOn tiem chi:Mg vac xin phOng COVID-19 thong qua phan mem hoc giay chimg nhO'n de phan loai theo timg nh6m (da tiem du 02 da tiem 01 mili va chtra tiem chimg).
+ Dieu ph6i viec van chuyen nguoi dan ve diaphtrcmg (each ly, theo doi tai nha), khu each ly tap trung hoc ca sor dieu tri (neu phat hien duang tinh yen SARS-CoV-2).
+ Trang bi cho ng6i co mai the de nguZfi dan ng6i cher, dam bao an toan, tr4t tu, tuan thit gian each.
3
+ Ho trg thirc an, nuoc uo'ng cho ngtred dan. Trong tnrong hap co ca nhan, dun ho trg thin can luu dam bao cac bin phap an town phong, chung dich.
+ Chuan bi day du trang thi6t bi y te, xe ciru thuorng va d"cii ngu y t" dam bao phvc vi cap ciru tai cac chat kiem soat.
- Phan loai cac truang hop theo ke't qua xet nghi8m:
+ Truong hop c6 kk qua xet nghi8m duang tinh: xir tri theo quy dinh.
+ Twang hop co k6t qua xet nghi8m am tinh: phan loai theo chimg nhin tiem chimg.
b) Cfich ly y te, theo doi sire khoe
- Nhimg nguai da tiem du lieu vac xin phong COVID-19 (the xanh ten S8 Sire khoe din tir hoc giay chimg nhin tiem lieu vac xin cu quan co tham quyen cap) hoic khoi b8nh COVID-19 trong yang 6 thang tinh den thai diem ve dia phuang (co gidy ra vi8n/giay xac nhin khoi b8nh COVID-19): to theo doi sire khoe tai nha, nai luu tit trong 07 ngay ke tir ngay ve dia phuung va luon thuc hi8n Th8ng dip 5K; thuc hi8n xet nghi8m SARS-CoV-2 vao ngay thir nhat; neu CO dau hi8u bat thuang ve sire khoe nhu ho, sot, kho tha, dau rat hgng, mat vi giac thi bao cho cu quan y to de theo d'Oi va xir tri theo quy dinh.
- NhCmg nguai tiem chua du li8u vac xin phong COVID-19 (the yang ten So Sire khoe din tir hoic giay chung nhan tiem chung cua cu quan co tham quyen cap): thue hi8n each ly tai nha, nai luu till 07 ngay ke tir ngay ye dia phucmg; tiep tic to theo dOi sire khoe trong 07 ngay tiep theo va luon Uwe hi8n Thong dip 5K; thuc hi8n xet nghi8m SARS-CoV-2 vao ngay thir nhat, ngay thir 3 va ngay thir 7 ke tir ngay ye dia phuung.
- Nhimg wad chua tiem vac xin phong COVID-19 thuc hi8n cach ly tip trung 14 ngay ke tir ngay ve dia phuung; tiep tic to theo doi sire khoe trong 14 ngay deco theo va luon thus hi8n Thong dip 5K; thuc hi8n xet nghi8m SARS7 CoV-2 vao ngay thir nhat, ngay thir 3, ngay thir 7 va ngay thir 13 1(8 tir ngay ve dia phuung.
- Nhitng nguai da tiem chung vac xin phong COVID-19, hoc khoi b8nh COVID-19 tai nu6c ngoai thi vi8c ki8m tra va ding nhin giay chirng nhin tiem chimg, giay xac nhin khoi b8nh COVID-19 hoc cac giay to tuang &rang khac cua nuac ngoai theo huang dan dm BO Ngoai giao.
IV. KHU VIM TIEP NHAN, DIA DIEM, KHA NANG CACH LY
1. Khu vve tiep nh4n
- Tip nhin cong dan tai cac ch6t ki6m soat do Cong an thanh phlo, BO Chi huy Quan str thanh pho quan ly.
- Uy ban nhan dan quin, huy8'n CO trach nhi8m theo cloi, nam chic, quan ly chit the nguai dan ve dia phuung ve tir \Tang dich chua dugc each ly (nguai dan tar ve thanh pho thong qua duang mon, loi ma).
4
2. Dia diem, kha !fang cach ly tap trung, dieu tri
a) Cac khu cach ly dang kich hoat: 37 khu cach ly tap trung vs(ii kha nang tiep nhan 6.352 cong dan.
b) Cac don vi diet' tri dang hog dOng: 15 benh vien tai 03 tang vai kha nang tiep nhan 3.220 nguoi benh.
c) Khao sat, thanh lap them cac khu cach ly y to tap trung, cac don vi dieu tri dam bac, san sang tiep nhan cong dan ye tir vimg có dich benh COVID-19 theo dung quy dinh, huong dan dm BO Y
V. TO CHUG Sir DUNG LliC LONG KHUNG TIEP NHAN, DIEU HANH TAI CAC KHU CACH LY TAP TRUNG
Thkrc hien theo Quyet dinh so 878/QD-BYT nay 12 thang 3 nam 2020 ctia BO Y to ve viec ban hanh "Huomg dan cach ly y to tai co. s& cach ly tap trung phong ch6ng dich COVID-19"
1. Chi huy khung tiep nhOn, cach ly:
02 den 03 d6ng chi, &Ong Med phu trach 130 phan tiep nhan.
2. BO phOn tiep nhOn
- Thanh phan: Moi diem tiep nhan, each ly thanh lap 02 khung tiep nhan (khung chinh thirc va khung du
- Luc luting: Bo Chi huy Quan su thanh ph6 phi h9p cac SO, Ban nganh thanh pho to chirc thkrc hien; doi cac khu cach ly do quan, huyen quan I)", Ban Chi huy Quan sir tham muu cho Uy ban nhan dan quan, huyen toy theo kha nang tong diem de sir dung luc luting cho phu hap.
- Nhiem vu: Tiep nhan, quan triet,cac quy dinh trong khu cach ly, tuyen truyen nang cao nhan thirc, trach nhiem ye phong, chong dich COVID-19 cho can bO, chi'en si, lkrc luting thkrc hien nhiem vu va nguesi duvc each ly; htrong dan dang k)"/ thong tin ca nhan, ke khai y te, cam ket each ly, kiem tra than nhiet; phan loai, b8 tri ve cac phong each ly. Kiem tra, sang 19c, neu phat hien truemg hap nghi ng8 nhiem benh to chirc cach ly rieng, nhanh chOng dua di dieu tri.,Giarn sat, theo dOi chat the tinh trang sirc khoe cac cong dan; khi cong dan het theri gian cach ly, cap giay chimg nhan hoan thanh each ly tap trung va ban giao cho dia *rang tiep tuc theo dai theo qui dinh.
3. BO phOn canh gic
- Thanh M8i diem tiep nhan, cach ly thanh lap 02138 phan (chinh thirc va du bi).
- Luc luting: Cong an thanh ph6 chi dap Cong an cac quan, huyen dam nhiem.
- Nhiem vu: Duy tri, bao dam an ninh tat to tai khu vkrc tie') nhan, cach ly; kien quyet xir ly cac trueng h9p vi pham theo dung quy dinh cua Phap 141. Bo tri canh gac 24/24 (khi bat au tiep nhan).
5
4. BO plian piny vu
- Thanh phan: MOi diem tiep nh4n, cach ly thanh 14p 02 b4:5 ph4n (chinh thdc va du bi).
- Luc lugng: BO Chi huy Quan su thanh ph6 ph6i hgp Ssa Y te, HOi Lien hiep Phu nil, Doan vien thanh nien thanh pho, luc luting Dan quan va luc luting xung phong tinh nguyen tham gia thuc hien;
de voi cac quan, huyen, can cu vao kha
nang tiep nhan, cach ly timg diem de sfr dyng luc luting phpe vu cho phu hap.
- Nhiem Bao dam an, nghi, sinh hog, cham soc sire khOe, ve sinh trong thei gian to chirc cach ly theo quy dinh.
VI. VIEC TO CHirC, QUAN LY, GIAM SAT CACH LY TAI NHA
Thuc hien theo,Quyet dinh s6 879/QD-BYT ngay 12 thang 3 narn 2020 dm BO truOng,BO Y te ye viec huong dan thuc hien cach ly y te tai nha, non luu tru phong, chong dich COVID-19 va Cong van so 5599/BYT-MT ngay 14 thang 7 nam 2021 dm BO Y te ye viec giam theri gian cach ly, thi diem cach ly y te Fl tai nha, quan ly dieu tri benh nhan COVID-19
- Chu tich xa, phuang, thi tran to chirc tiep nhan, quan 1$/, theo d'Oi, kiem tra, giam sat nhimg ngu6i thuc hien cach ly, to theo doi sue khoe tai nha, non kru trii; ban hanh Quyet dinh cach ly tai nha; gan bang each ly y te tai nha, ghi ro so ngay each ly va ngay hoan thanh cach ly (bang mau do, chit yang, treo truck ding nha, vi tri de quan sat); tuyen truyen cho nguoi dan ye viec tuan thu nghiem cac quy dinh ve each ly tai nha; dam bao luting thuc, thuc pham thiet you cho ngu6i each ly.
- NguoM thuc hien viec each ly va gia dinh buOc phai 14 cam ket vori chinh quyen dia phucmg.
- Chi dao Cong an, to COVID-19 kiem tra, giam sat viec chAp hanh cac quy dinh ye cach ly y t6 tai nha ten dia ban.
- Tram Y t6 to chfre lay mau xet nghiem dinh 14 cho cac doi tugng each ly tai nha theo quy dinh (trong do co it nhat 01 lan xet nghiem RT-PCR). Tru&ng hgrp co ket qua xet nghiem &rang tinh voi SARS-CoV-2 thi tri theo quy dinh. Doi von cac dia phuang CO nhieu nguZri ye tir viing dich, Trung tam Y te quan, huy'en co trach nhiern,dieu ph6i, ho trg trong cong tac lAy mau, xet nghiem.
- Cac Tram Y te y te km dOng thuc hien ding tac cham soc sire khoe tai nha cho nguori cach ly.
VII. CAC MAT BAO DAM
Thuc hien phuang cham "B6n tai ch8: Luc lugng tai ch8; phucrng tien tai ch8; vat to tai cho; chi huy tai cho". Trong do tan ching toi da ca so vat chk, doanh trai, quan,nhu CO san, to chirc tiep nhan kip thiM kha nang s cao nhat. Bao dam thuoc, hoa chAt, vat tu, do phong trang thiet bi y te can thiet va huang clan cong tac chuyen mon phong, chong dich (co bien phap bao dam tot soc khoe cho luc luting can bo y te, quan y, bq dOi, cong an, can bO dia phucmg true tiep tiep xfic vori cac nguon de lay lan dich benh).
6
1. Bao dam y to
a) Tai cac chOt kiem snit phong, chOng dich - Thuc hien test nhanh khang nguyen cho nvai dan. - Luc lugng lay mau: do D6i hinh "Truy vet va lay mau xet nghiem cong
dong",thkrc giao Sof Y to, Doan Thanh nien C6ng san H6 Chi Minh thanh pho Can Thu phoi hop v6i Hi&,tru6ng Tnthrig Dai hoc Y Dugc Can Tho, Hi& tru6ng Truerng Cao dang Y Can Thu quyet dinh phan cong d6i hinh va to chirc trien khai thuc hien.
- Luc lugng phki trach chuyen mon: giao Trung tam Y to quan, huyen cu can b6 huang dan chuyen mon, chuAn bi phuang tien bao h6 cho lkrc luting tai cac chot kiem soat ten dia ban.
b) DOi veri each ly y to tap trung - To chirc thuc hien cach ly tap trung theo quy dinh. - Thuc hi& xet nghiem RT-PCR (g6p 10) cho dOi tugng dugc cach ly tap
trung: + Trung tam Y to quan, huyen php trach lay mau xet nghiem dinh kST tai cac
khu cach ly tap trung teen dia ban quan huyen. + Trung tam Kiem soat benh tat,phu trach lay mau xet nghiem dinh kSi tai
cac khu cach ly tap trung thanh pho.
2. Ban dam an, nghi, sinh hoat
- B6 tri an, o, sinh hog theo nhom (nhang nguiYi ve ding ngay, nhang nguai ding gia dinh, qua lai ding mot khu vuc), b6 tri giuong phai cach nhau 02m tro• len, dam bao du nhu yeu pham tai cac khu cach ly theo quy dinh.
- 136 tri an, nghi cho cac luc lugng lam nhiem vu rieng biet timg b6 phan va rieng biet vai khu vuc each ly cong dan.
- T6 chirc an u6ng: Hinh thirc bep an tap trung, chia theo dinh suAt, to chirc an phan tan; cung cap suat an den timg phOng cua nguai dugc cach ly va sir dung d6 dung 01 lan; xay dkmg thuc don vai cac loai thuc pham c6 chat lugng, dinh lugng can doi, h9p chn 3"/- nguai benh, nguai an kieng; luu nghiem thirc an dUng quy dinh. Khu vuc nha an, nha bep, bao dam ve sinh sach H9p &mg thuc pham c6 nguon g6c rei rang, bao dam an toan ve sinh thuc pham.
3. Bao dam van chuyen
- Phan cong can b6 to chirc thanh tirng dgt, m& dgt 10 den 20 cong dan de dua di cach ly tap trung (tuy di& kien thuc te, to chirc clan doan hoac van chuyen nguai, phucmg tien ve dia diem each ly); nhang trithng h9p cong dan khong c6 phuang tien ca nhan phai huy deing cac phuong tien van tai cong cong de van chuyen cong dan di cach ly tap trung; khi to chirc van chuyen phai nam dugc danh sach cong dan teen tong xe, lai xe va lkrc lugng phkic vu tren xe.
- Bao dam xe dru thuong tai tong diem cach ly, san sang van chuyen, cap ,
ciru nguai benh khi co tinh hu6ng.
7
4. Bao darn thong tin lien lac, tong hgp bao cao
- Sir dtmg he thong thong tin lien 14c dugc trang bi theo timg ngenh va he thong thong tin lien lac vien thong de chi dao, chi huy tiep nhan, cach ly va xir ly cac tinh hueing.
- Thtrc hi4'r1 nghiem ch6 dO th8ng tin bao cap hang ngay va dOt xuat theo dung quy dinh.
5. Bao darn kinh phi
Kinh phi trim khai ke hoach tir ngu6n ngan sach nha nuac va huy &Ong tir cac ngu6n kinh phi hop phap
VIII. CHE DO CHINH SACH
Nguoi dan CAn Thu ve tir vimg dich dugc each ly tap trung dugc huang cac chinh sach theo quy dinh cua phap luat, chinh sach ho trg cua thanh pho, dugc xet nghiem COVID-19 mien phi tai ch6t kiem soat va trong theii gian each ly theo ke hoach nay.
1. DOi voi ngtroi co ket qua xet nghqm throng tinh tai eh& kiem sofit va ngtroi tiep vac gin voi ngtroi co ket qua xet nghiem throng tinh
Th‘rc hien cac chinh sach theo quy dinh tai Nghi quy& 16/NQ-CP ngay 08 thing 02 nam 2021 dm Chinh ye vi& chi phi cach ly y te, kham, chfra benh va mot so che dO (lac thu trong phong, chong dich COVID-19 va Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thing 7 nam 2021 dm Chinh phu ye mot so chinh sach ho trg nguai lao dOng va ngu6n sir dung lao dOng gap kh6 khan do dai dich COVID- 19.
2. HO try cho nguiri dulyc cach ly y to tap trung
- H6 trg tin an muc 80.000 diinginguai/ngay, thai gian theo thuc to each ly. Kinh phi thtrc hi4n khoan ho trg nay sir dung "Quy/ phong, chOng COVID-19 thanh pho" do Uy ban Mat tran T6 quoc Vi4 Nam thanh phei Can Tha gang quan15/.
- Ngan sach nha nuac bao dam: chi phi dua don tir ca sor, dia diem phatiOn doi tuvng phai thuc [email protected] cach ly y t6 den ca ser each ly y to tap trung; chi phi xet nghi4'm sang 19c SARS-CoV-2; chi phi phuc vu nhu cau sinh hoat trong nhimg,ngay each ly y to tap tn.!ng,vai tong chi phi la 40.000 dong/nguai/ngay theo Diem b, Khoan 5 Nghi quyet so 16/NQ-CP ngay 08 thing 02 nam 2021 dm Chinh
- Sau khi hoan thanh each ly tap trung, tiep tuc theo dOi sire khoe tai nha, tuy theo dieu kien hoan canh cu the dm timg doi tugng, Uy ban nhan dan xa, phuang, thi tran xem xet ho trg Luang thtrc, thuc pham, nhu yeu pharn thiet cho nguai dan.
3. HO try cho ngtroi dirge each ly y to tai nha
- Ho trg gao theo mire 15 kg gao/ngu6i voi ngu6n ho trg Fay tir gao du trit Nha nuac dugc cap theo Quy6t dinh so 1415/QD-TTg ngay 20 thing 8 nam 2021 dm Thu Wong Chinh va tir ngu6n van dOng xa hOi hata.
8
- HO trq khan cap von mire 500.000 dOng/nguoi theo Quyet dinh so 2362/QD-UBND, ngay 28 thing 9 nam 2021 dm Uy ban nhan din thanh phi; ye yiec ho trq khan cap dOi vii nguei dan thieu doi, thieu luang thuc, thuc pham, gap kho khan do dai dich COVID-19 tren dia ban thanh phO Can Tha.
IX. PHAN CONG THVC HIEN
1. Bi) Chi huy Quan str thinh phO
a) Phai hqp von So Y te, cac Sa,,Ban nganh có quan tham muu cho Uy ban nhan dan thanh phO ban hanh quyet dinh thanh lap cac khu each ly tap trung, chi huy, dieu hanh cac khu each ly do thanh phO quan ly. Kiem tra huong dan quan, huyen thanh lap khu each ly theo quy dinh.
b) BO tri phuon4 tien din doan hoac phuong tien van chuyen dua ngued dan, phucmg tien to chot kiem soat ye khu each ly tap trung caa thanh pho.
c) Thuc hien nghiem cac quy dinh ve phong, cheing dich de tranh lay nhigm elle° trong cac khu each ly y te tap trung.
d) Ra soat nang luc cac khu each ly tap trung, kich hoat cac co so. each ly tap trung mai, dam bao nhu ca'u thuc hien each ly tap trung cho ngutri dan tra ye tir yang dich.
d) TO chi.rc luc lugng chOt chin tai duemg din Cau Vam COng (khu yuc Thai Hea 2, phuang Thai Thuan, quan ThOt NOt). Phan loai dOi tuqng dua di each ly tap trung theo ke hoach.
e) Phi hqp von So. Y te, So Tai chinh du tra kinh phi bao dam cho khu each ly tap trung caa thanh pho, dung thOi phOi h9p, yeti Cong an thanh pho bao dam an ninh tat to tai cac khu each ly thanh pho.
g) Chi dao Ban Chi huy Quan su cac quan, huyen tich cuc tham muu Ban Chi dao phong, cheing dich benh COVID-19 quan, huyen cha dOng chuan bi ye m9i mat, sin sang tiep nhan, each ly theo ke hoach; phOi hqp chat the vii Y te dia phucmg, thuc hien tot cac nhiem vu duqc giao.
2. Cong an thinh phO
a) Phi hqp von SO Y te, cac SO, Ban nganh có lien quan tham muu cho Uy ban nhan dan thanh phii ban hanh quyet dinh thanh lap cac khu each ly tap trung thuc doanh trai, trung tam huan luyen, dao tao caa Cong an ya chi huy, dieu hanh cac khu each ly do Cong an thanh pho tham muu thanh
b) To chat luc lugng chOt chin tai duang din Ca'u Can Tha (khu wc 11, phuang Hung Phu, quan Cai Rang (Sieu thi GO)). Phan loai tuang dua di each ly tap trung theo ke hoach.
c) Phi hqp vii Sa Y te, Soy Tai chinh du tra kinh phi bao dam cho khu each ly tap trung do C8ng an thanh pho tham muu thanh lap.
9
d) Chi dao COng an cac quan, huyen to chirc lire *mg canh gac; phi hop vOi lire luting Quan sir bao dam an ninh teat tkr tai cac khu cach ly qudn, huyen quart 1/.
d) Phan cong ltrc luting tham gia khung tiep nhan, cach ly thanh pho quan 17; chit tri to chirc tuan tra, canh gac; bao dam an ninh trat to tai cac khu cach ly.
e) Bao dam lire luting, phuong den an throng, dieu tiet giao thOng tren cac tuyen duang van chuyen cong dan tir diem tiep nhan ban dau ve cac khu each ly tap trung.
Cog) bien phap cu6ng che,,xir 1/ cac truang hop khong chdp hanh each ly, phoi hop truy tim cac doi tuang tron kh6i khu each ly theo quy dinh cua phap luat.
h) B6 tri hrc luting phan luting giao thong, dam bao an ninh teat to tai cac chOt kiem soat va tang cuang tuan tra, kiem soar cac duang man, loi mop vao thanh pho.
i) Chit tri, phi hop Giao thong van tai, to chirc, ba tri phuong tien, huong dan dua npai thuac dien each ly tai nha ve dia phuong, ban giao cho cong an dia phuong tiep tvc quan
k) Chi dao cong an xa/phuong/thi trdn quan ly chat the nguai mai den ltru trU teen dia ban.
3. So. Y te a) Huang an chuyen mon viec thvc hien cach ly y te, xet nghiem dal v6i
nguai ve to vimg dich.
b) Chun bi san sang cac co soy di'eu tri COVID-19 de tiep nhan ca benh, thtrc hien phan loai benh nhan vao tang diet.' tri phit hop, nang cao nang lvc dieu tri tang 3.
c) Phi hop B6 chi huy quan sir thanh pho, Uy ban nhan dan quan huyen thvc hien cong tac xet nghiem tai cac khu each ly tap trung va tai dia phuong.
d) Giao Thanh tra Sa Y te, Trung tam Kiem sok benh tat, Trung tam Y to qudn huyen tang cuang kiem tra viec thirc hien cac bien phap each ly y te tren dia ban.
d) Chi dao, huong an cac Benh vien, Trung tam Y t6 dia phuong phi hap voi cac Nganh chuan bi cac khu cach ly dung quy chuan; true cap ciru ban dau, xt:r 1/ tinh huOng tai cac khu each ly. Khoanh vung not xay ra dich benh, phan loaf cac truang hop Fl, F2,... dua di each ly theo tong dia phuong. Dieu tiet dua ye khu each ly thanh pho khi vucyt qua kha nang cua quan, huyen. Chi dao, hu.6mg dan, xir 1S, roc thai O cac khu each ly chat che, dting quy trinh.
e) Phan cong can boa y te phi hop trong cong tac tier) nhan NIA thvc hien nhiem vv theo dOi sire khoe, cham sac y te hang ngay cho cac truang hop thvc hien each ly tap trung. Phan cong cac co soy y te b6 tri tivc cap ciru, san sang xir tri cac tinh huong tai cac khu each ly.
10
g) Phi hop cac So, Ban nganh, Uy ban nhan dan cac quan, huyen quan 1)", chat the cac truang hop nguy ca yeu to dich to lien quan dich benh, Ong thoi ap dung cac bien phap cach ly tai co so., nai luu tru theo quy dinh.
h) Bao dam day du vat chat, vat tu y to phong h8, khau trang, thuOc khu' khuan...) huong dan quy trinh each ly cho cac khu cach ly. Cap giay chimg nhan cong dan hoan thanh cach ly ban giao ve dia phuang tiep tyc quail ly theo quy dinh.
i) Bao dam 01 xe dru thuang cho moi diem cach ly thanh phi') quan ly, san sang van chuyen, cap eau nguai benh khi co tinh huong.
k) Bao cao cong tac y to trong cac khu cach ly tap trung v'e SO Chi huy thanh pith; Ban Chi d4o phong, chong dich COVID-19 thanh phO theo quy dinh.
4. Trung tam Kiem soat benh tat
a) Chil tri viec mua sam tap trung test nhanh, test PCR, sinh pham, vat tu, hOa chat phyc vu xet nghiem; phan bo test nhanh phyc vu xet nghiem tai cac chot kiem soat va phyc vu xet nghiem cho nguai each ly tai nha.
,b) To chirc cong tac thu gom mau, chay mau, tra ket qua nhanh chong, chinh xac de phyc vu cho cong tac quan 1T va truy vet.
5. Sr Giao thong van tai
Phi hop Cong an thanh phO va B8 Chi huy Quan sir diL Ong phuang tien dua nguai dan ye dia phuang doi vOi cac truerng hop thu8c dien each ly tai nha, ban giao cho cong an xa/phuong/thi tran nai luu Thirc hien khir khuan xe va thyc hien cac bien phap phong, chong dich COVID-19 theo dung quy dinh.
6. Sii• Lao dOng — Thuang binh va Xi hOi
ThOng Ice nguOn lao Ong hien có, nhu cau ve lao Ong cua cac doanh nghiep; mer cac lop dao tpo nghe ngan hqn de kip tiled cung cap nguon lao Ong cho cac doanh nghiep va t4o viec lam cho nguOi lao Ong.
7. So' Tai chinh
a) BO tri kinh phi tir nguOn Ngan sach nha nusk va huy Ong tir cac nguOn kinh phi hop phap khac.
b) Chu Ong huOng clan cac don vi sir dung kinh phi dUng quy dinh.
8. Sik Tai nguyen va MOI trtriYng
Chu tri, phOi hop veri Soy Y te, B8 Chi huy quan sy, Cong an thanh phO, Uy ban nhan dan quan, huyen va cac don vi co lien quan to chirc thu gom, van chuyen, xir ly chat thai y to tai cac co sO each ly tap trung va cac co soy dieu tri.
9. So. Thong tin va truyen thong
a) HuOng dan cac ca quan thong tan bao chi,,tru34n hinh, phat thanh va truyen thanh co sO dua tin de thong bao r8ng rai Ke hcwh TO chirc tiep nhan, each ly nguiyi dan Can Tho ye tir \Tung dich.
b) Tang cuiyng tuyen truyen van Ong nguai dan khong di chuyen tir phat,
11
truang hop nguai dan quyet tam ve que can tuan thO cac quy dinh phong, ch6ng dich cua thanh pho Can Tho.
c) Bao dam he th6ng thong tin mang, ha tang vin thong (mgng wife, truyen thanh not bo, dien thogi hiru tuyen dien trong khu cach ly) de nguai clang cach ly yen tam thtrc hien cach ly va phvc IN BO Y to giam sat dung quy dinh, an toan thong tin.
10. Dai Phat thanh va Truyen hinh thinh phO CAn Thu, BA° CAn Thu
Thong bao, phat tin ve chu truang tiep nhan, cach ly nguai dan Can Tho tin vung dich ve que huong tren cac kenh truyen hinh, truyen thanh de tao diet' kien tot nhat cho m9i nguai dan dugc tiep can thong tin.
11. Dien Ityc CAn Thu, Vigil thong C4'n Tho', Ging ty CAp thoit Cling ty COng trinh cho thi
Bao dam cung Ung dien, nuac xuyen suot tai cac khu cach ly. Phan b6 thOng china rac thai y te, rac thai sinh hog cho cac khu cach ly; thu gom, thieu huy dUng quy dinh (dac biet la rac thai y to có nguy co lay nhie'm dich benh); xir tri cac twang hgp nha ve sinh bi tac nghen. Phoi hgp BO Chi huy Quan su thanh pho ra soat va ho trg interne, lap OA camera quan sat tai cac khu cach ly tap trung
12. De nghi Thanh loan, I-10i Lien hiep Phu nil thanh phO
a) Van dOng hrc lugng tinh nguyen tham gia h8 trg cong tac tai cac eh& kiem soat phong, ch6ng dich COVID-19 tren dia ban.
b) Chi ciao, huong cran Doan vi'en, I-10i vien tich ctrc tham gia bO phan phuc vu nau an cho cong dan bi cach ly tai cac quan, huyen; phan cong ltrc lugng tham gia bo phan phvc vu nau an khung cach ly thanh ph&
13. ty ban nhan din qu4n, huyen
a) Xay dung ke hoach tiep nhan, each ly chat che, chu ciao; bao clam each ly so lugng cong dan tai cac khu each ly tap trung theo quy dinh. Tap huan cac khung each ly chinh thdc,va du bi. Tiep tvc rang cac khu cach ly mai dap dng voi tirng phuong an tiep nhan; ChM trach nhiern truoc Oy,ban nhan dan thanh pho neu buong long quan ly, doi veri nguai dugc each ly y to tai nha. Bao can ket qua th‘rc hien truck 17 gia hang ngay ve Sa Chi huy thanh ph6, BO Chi huy Quan sir thanh ph6 va Sec Y t6.
b) Chi dao,cac hrc luting dia phuong, TO COVID cong dOng tin hanh ra soat nguai mai den km tru tai dia phuong de,thtrc hien viec khai bao y to va cach ly y to theo twang dan nhu tren. Theo dOi, nam chac, quan ly chat che nsuai dan ye dia phuong ye M. vung dich, khong de bo sot truang hop nguai dan ve tin vung dich ma chua dugc quan 1)'T.
c) Th6ng nhat giao Ban Chi huy Quan sir quan, huyen chi huy, dieu hanh cac khung tiep nhan cach ly tap trung do quan, huyen quan
,":„%c% TH441 oit
12
d) Bao dam bO tri dAy du phuang tien, san sang van chuyen ding dan khong co phuang tien ca nhan tir nai tiep nhan ve cac khu cach ly tap trung q4n, huyen quan ly va van chuyen ding dan ye cac dia phuang sau khi hoan thanh cach ly tap trung.
d) Bao dam dAy du ca sec vat chAt va nhu yeu phAm; mang internet, wifi, phuang tien nghe, thin, he thOng truyen thanh not bO, cap nh4t thong tin cho cong dan cach ly.
e),T6 chirc bao dam an, Wing cho khung tiep nh4n, cong dan bi cach ly trong suot th&i gian each ly diing theo quy dinh.
g) Chi dao Dai Truy'n thanh quan, huyen, truyen thanh cac xa, phuiyng, thi tran thong bao, phat tin... ve truong tiep nh4n va cach ly nguiyi dan Can Tha ve tir vung dich de tao dieu ki'e'n tot nhat cho m9i nguOi dan &roc tiep can thong tin.
h) Chi dao ,Trung tam Y te,14p hoach thvc hien xet nghiem cho nhan4 nreri each ly y to tren dia. ban, neu vuot kha nang phai kip theri bao cao So Y to de dieu phoi va hO troy.
i) ChU tri mua sam cac vat tu, do bao 110, khu trang, van phong phAm, dung cu... cho ngueri tham gia cong tac tai cac ch.& kiem soat, lay mau xet nghiem, thvc hien cac cong tac phong, chOng dich.
k) Chi dao Cong an xa, phuOng, thi tan quan 1T ngue,ri ve vung dich; dan bang truerc nha "Nha có ngueri cach ly y te" va hang rao mem tnroc nha.
Nh4n &roc Ke hoach nay, yeu cau Thu truong cac ca quan, don vi, Uy ban nhan dan qu4n, huyen, Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran khan trucmg to chat thvc hien; trong qua trinh thkrc hien kip thiyi phan anh, bao cao cac kho khan, vuerng mac phat sinh ve Uy ban nhan dan thanh pho.4,"
Noi - BCD QuOc gia pile/1g, chOng djch COVID-19; - TT TU, TT HDND TP; - BCD cong tac phong, chOng djch COVID-19 TP; - CT, cac PCT UBND TP; - Thanh vien BCD cong tat phong, chong djch TP; - Thinh vien Se Chi huy TP; - Cac SO, Ban nganh TP; - UBND qu4n, huyen; - DIU PTTH TPCT; - Bac, Can Thor; - VP.UBND TP (2,3,4,5,6,7); - COng TTDT TP; - Lau: VTLEu
TM. UY BAN NHAN DAN THANH PHO KT. CHU TICH PHO CHU TWH
KH_207_1.signed.pdf