of 23 /23
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc So:4( /BC-UBND Minh Long, ngây,E tháng 11 nám 2019 BAO CÁO Tng kt san xuât nông lam nghip nám 2019; trin khai nhim vi i i san xuât vti Bong Xuân 2019 - 2020 và kê hoich tr9ng tam nám 2020 A Phan thir nhat BANH GIÁ KET QUA SAN XUAT NONG LAM NGHIP NAM 2019 Trong 11am 2019, san xut nông lam nghip trên da bàn huyn di mt nhiêu khó khän, thách thirc nhu: Giá Ca vt tu nông nghip van a müc cao, giá dâu ra mt so san phârn con bâp bênh, tInh hInh sâu bênh, chut phát sinh gay hai c11c b trên mt so cánh dông cüa xã Thanh An, Long Mai, vii He Thu 2019 bi han han thiêu nuac ciic b vào giai doan lüa dang trô lam ành hithng den nãng suât và san 1ung cay 1iia. Tuy nhiên vai sir quan tam chi dao quyêt lit cUa Huyn üy, HDND huyn, UBND huyn cüng vâi sr huó'ng dn cüa các phOng ban, dan vj chuyên môn, Hi doan the và si,r phôi hçp chit che vai UBNID cac xã, t1r do dua linh virc san xuât nông nghip cüa huyn có buâc chuyên biên rO ret, giá trj thu hoach trên 01 ha dat canh tác ngày càng tang. I. TInh hInh san xuât nông nghip näm 2019 1. Thuán lo'i - Dugc sir quan tam chi do cüa UBND huyn, UBND các xä dA tp trung chi do san xuât nông nghip näm 2019 kp thai. Trong do, chü tr9ng huóng dan bà con nông dan thirc hin dung ljch thôi vi, co câu giông và các giài pháp phông trr sâu bnh, chut. - N1in thüc cüa bà con nông dan trong san xdt nông nghip trOng tr9t ngày mt tiên b, áp dung tiên b khoa h9c k5 thut vào san xuât ngày mt rng rài, day là yêu to quan tr9ng trong vic nâng cao näng suât Va san luçmg cay trông. - Các cong trInh thüy lqi duçc sira chüa, duy tu, bào duang kjp thôi, kênh muang ni dông duqc no vet thông thoáng ngay dâu vi, dam bào luçmg nuâc tuai on djnh và thông suôt trong qua trInh san xuât. - Du He Thu 2019 có nhU'ng dgt mua dông kéo dài, dir trü lugng nuac các dp, ho dam bào, nhiéu din tIch chân cao bà con gieo sa, tang so vOl kê hoach dé ra. 2. Khó khãn *Vu DOng Xuãn 2018 - 2019: Nhin chung thOi ti& Vi DOng Xuân 2018 - 2019 diên bien phuc tp trong san xuât: tr ngày 30/11 den giüa tháng 12 bj ành hu&ng không khI lanh, gió müa Dông Bäc, thit d xuOng thâp, gay ra mua lü, hit trên din rng và den dâu tháng 2, thOi tiet li mua lanh kéo dài, ânh hu&ng 1

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HUYN MINH LONG Dc 1p - Ttr … · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc So:4( /BC-UBND Minh Long,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HUYN MINH LONG Dc 1p - Ttr … · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU...

 • UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc

  So:4( /BC-UBND Minh Long, ngây,E tháng 11 nám 2019

  BAO CÁO Tng kt san xuât nông lam nghip nám 2019; trin khai nhim viii san xuât

  vti Bong Xuân 2019 - 2020 và kê hoich tr9ng tam nám 2020

  A Phan thir nhat BANH GIÁ KET QUA SAN XUAT NONG LAM NGHIP NAM 2019

  Trong 11am 2019, san xut nông lam nghip trên da bàn huyn di mt nhiêu khó khän, thách thirc nhu: Giá Ca vt tu nông nghip van a müc cao, giá dâu ra mt so san phârn con bâp bênh, tInh hInh sâu bênh, chut phát sinh gay hai c11c b trên mt so cánh dông cüa xã Thanh An, Long Mai, vii He Thu 2019 bi han han thiêu nuac ciic b vào giai doan lüa dang trô lam ành hithng den nãng suât và san 1ung cay 1iia. Tuy nhiên vai sir quan tam chi dao quyêt lit cUa Huyn üy, HDND huyn, UBND huyn cüng vâi sr huó'ng dn cüa các phOng ban, dan vj chuyên môn, Hi doan the và si,r phôi hçp chit che vai UBNID cac xã, t1r do dua linh virc san xuât nông nghip cüa huyn có buâc chuyên biên rO ret, giá trj thu hoach trên 01 ha dat canh tác ngày càng tang.

  I. TInh hInh san xuât nông nghip näm 2019

  1. Thuán lo'i - Dugc sir quan tam chi do cüa UBND huyn, UBND các xä dA tp trung

  chi do san xuât nông nghip näm 2019 kp thai. Trong do, chü tr9ng huóng dan bà con nông dan thirc hin dung ljch thôi vi, co câu giông và các giài pháp phông trr sâu bnh, chut.

  - N1in thüc cüa bà con nông dan trong san xdt nông nghip trOng tr9t ngày mt tiên b, áp dung tiên b khoa h9c k5 thut vào san xuât ngày mt rng rài, day là yêu to quan tr9ng trong vic nâng cao näng suât Va san luçmg cay trông.

  - Các cong trInh thüy lqi duçc sira chüa, duy tu, bào duang kjp thôi, kênh muang ni dông duqc no vet thông thoáng ngay dâu vi, dam bào luçmg nuâc tuai on djnh và thông suôt trong qua trInh san xuât.

  - Du He Thu 2019 có nhU'ng dgt mua dông kéo dài, dir trü lugng nuac các dp, ho dam bào, nhiéu din tIch chân cao bà con gieo sa, tang so vOl kê

  hoach dé ra.

  2. Khó khãn *Vu DOng Xuãn 2018 - 2019: Nhin chung thOi ti& Vi DOng Xuân 2018 -

  2019 diên bien phuc tp trong san xuât: tr ngày 30/11 den giüa tháng 12 bj ành hu&ng không khI lanh, gió müa Dông Bäc, thit d xuOng thâp, gay ra mua lü, hit trên din rng và den dâu tháng 2, thOi tiet li mua lanh kéo dài, ânh hu&ng

  1

 • dn vic xung ging mt s loai cay boa màu, lam cho cay trng sinh truàng phát triên chrn, và day cUng là diêu kin thun 1çi cho các di tucing sâu bênh, chut phát sinh gay hai cçtc bO trên din hçp.

  * Vi He Thu: Trong giUa tháng 7, näng nóng kéo dài gay han han 125 ha hta và dã khac phuc dthYc 120 ha. Tuy nhién vn con khoáng 5,3 ha din tIch chan cao không chü dng nrnc tuâi bj htn nng không th khc phiic gay mt träng,giai doan liia trô gp gió Tây Nam khô nóng và các dt mua dông lam mt so din tIch lña bj lem lép hat giãm näng suât.

  3. Lch thô'i vui và co' câu ging: * Ljch thai v: Can cü ljch thai vv chung cüa tinh, tInh hInh thi tit trên

  dja bàn huyn dã bô trI, xuông giông phü hçip vâi diêu kin canh tác cüa timg vüng, tü'ng trà lüa, 1iia trô tp trung tuo'ng dôi an toàn, cho näng suât cao. NhIn chung trong näm 2019, nông dan dâ chap hành tot lch thai vi, co câu giOng theo su chi dao chung cüa huyn. Tuy nhiên cOn mt so cánh dng vn gieo sa truc lich thyi vçi nhu Nuc Ran, Thip Xuyên,

  * Co' cá'u ging. Chi dao phOng NN&PTNT huyn phi hçip cüng các dan vi chuyên mon và UIBND các xä xác dnh chüng loai giông, gieo sa theo ljch th?i vi; Dông thii, tuyên truyên vn dng bà con nông dan sir diing giông lüa mâi chat h.rçing tot, näng suât cao: Giông nguyen chUng vá giông xác nhn dê gieo sa, dc bit khuyên cáo bà con không duccc dung thóc an dê gieo sa.

  - Co cãu giông vi1 Dông Xuân 2018 - 2019: MT10, KDdb, PC6, KD28, VTNA2, TBR225, TBR1, DT45, 0M6976, Bäc Thjnh, 0M6600.

  - Co câu giéng V1 He Thu 2018: MT10, 0M6976, TBR225, TBR1, PC6, Ha Phát 3, DT45, Bäc Thnh, Son Lam 1.

  4. TInh hInh sâu bnh, chut gay hi * Chu5t: Gay hai cà vi Dông Xuân và He Thu là 5 ha (n/ic: 3 ha, TB: 2

  ha) giãm 11 ha so vOi näm 2018. Gay hai chü yêu Dông Can, Hoc Nhiêu, Rung GO, GO Rc xã Thanh An, Go vum, Mai Lãnh HUu xã Long Mai, Rung thü, Go Ché xã Long San, Dông vOng, GO Reo xã Long Hip.

  * BQ tri': Gay hai trên rung chân cao thiu nuâc cüa v11 He Thu 2019 là 1,0 ha, giám so vOi näm 2018 là 5,5 ha.

  * Vàng lá sinh lj, dm náu - nghct ré: Gay hai chü yêu vi Dông Xuân, tp trung din tich dat phèn bac màu, diên tIch bi nhiêm là 26 ha (nhe. 17 ha, TB: 9 ha) giám so vi näm 2018 là 9 ha.

  * Dao on lá: Diên tIch nhim là 11 ha (nhe. 5,8 ha, TB: 3,2 ha, nng: 2 ha), giám 2 ha so vói näm 2018.

  * Dgo On cá hông: Diên tIch nhim là 2 ha (nhc: 1,5 ha, TB: 0,5 ha) giárn 1 ha so vth näm 2018.

  * Bçnh lem lép hçit: Co 3 ha b nhim (nbc 2ha, TB iha) giàm so v&i näm 2018 là 3 ha. Bnh gay hai & cuôi vii Dông Xuân và cuôi vi He Thu näm 2019.

  * Ngoài nhctng d& tuçing hai chInh trén trong näm cOn có nhfing dôi tuçing dch hai khác nhu: sâu keo, dOi diic nOn, sau phao, b9 xIt dài, bnh chêt

  2

 • cay, nhên gié ... gay hi cçic b mt s vüng, t 1 gay hi thp nén không ãnh huô'ng den nàng suât lüa trong nàm.

  II. Cong tác chi d.o diu hành - Buóc vào du vi san xut, UBND huyn dä tin hành t chi'rc Hi nghj

  dánh giá két qua san xuât nông nghip näm 2018, trin khai thim v%i san xutt vi Dông Xuân 2018 -2019 và kê hoach näm 2019.

  - Trong näm 2019, UBND huyn ban hành 53 van ban chi do san xut: (Cóphii lyc 01 kern theo).

  - Ye lich then v11: Can cü ljch theni vi chung cüa tinh và dira vào tInh hInh diêu kiên thtyi tiêt cüa dia phuo'ng, các xã dã bô trI, xuông giông phü hçp vth diêu kin canh tác cüa tt'rng vüng, tü'ng trà lüa, lüa trô tp trung tucmg dôi an toàn, thu hooch dam báo.

  - V c cu giéng: Chi dao h'iràng dn các xã xác dnh chüng loai ging, xuông giông cho phü hcip; Tuyên truyên 4n dung bà con nông dan sir ding giông lüa mOi nguyen chüng và giông xác nhn cho näng suât cao, chat luçing tot dê gieo sa.

  - Vê áp dyng thâm canh: TQtn diing trit d 1uçmg phân chung d bón lot cay trông, dâu tu phân vô cd, k5 thuât dCing mrc và hçp 1, nhäm tang näng suât, chat luçing san phâm cay trông trong san xuât nông nghip.

  - Chi dao PhOng NN&PTNT ph& hqp cling UBND các xã khc phiic các cong trInh thüy 1çi bj hu hông do mua lü gay ra, to chlic nto vet và süa chUa kênh muong ni dông thông thoáng, dê dam báo nguôn nuenc phc viI san xuât và han ché tInh trng thiêu nuóc xáy ra & cuôi kênh.

  - Chi dao T quàn 1 h thu&ng xuyên kim tra các htng mitc côngtrInh, diêu tiêt nuâc tiêt kim hçip l, dam bão an toàn phic v11 tot cho san xuât den cuôivu.

  - Trung tam Djch viii Nông nghip huyn thông báo dr tInh, dci báo tInh hInh sâu bnh, dnh ki 15 ngày/lân và dOng theni cli can b k' thu.t hi.thng dan cii the cho bà con nông dan các bin pháp phông trli sâu bênh, chut gay hai.

  III. Kêt qua san xut nông, lam nghip nàm 2019

  1. Nhu'ng chi tiêu chü yêu - Tong san lucmg hang thrc cO hat uâc dat 7.068,7 thn.

  - San luqng hang thrc bInh quân du ngu&i uOc dat 3 79,7 kg/nguOilnäm.

  - TST l d che phü rlrng u&c dat 65,45%.

  - Tng san lugng thüy san u&c dat 37,8 tan.

  2. Kêt qua dt thrqc 2.1. Trông trQt: Tong san lugng hang thuc có hat u&c dat: 7.068,7 tan,

  trong do: Thóc: 7041,8 tan, ngô: 26,9 tan. a. Cay lia: Din tIch cay ha cá nàm 1.537,23 ha, dat 101,13% KH (1.520

  ha), dat 99,92% so v&i cling k (1.538,53 ha); Nang suât bInh quân uóc dat

  45,81 ta/ha, dat 100,55% KH (45,56 ta/ha), dat 101,13% so vôi cling k' (45,3

  3

 • ta/ha); San lixcmg uâc dat 7.041,8 tAn, dat 101,69% KH (6.925 tAn), dat 101,05% so vó'i cñng kS' (6.969,0). Trong do:

  * Vi DOng Xuán: Din tIch 779,03 ha dat 99,88% KR (780 ha), so vOi cüng kS' dat 99,83% (780,33 ha); Nàng suât bInh quân 47,02 ta/ha dat 102,71% KH (45,78 ta/ha), so vói cüng k' dat 103,11% (45,6 ta/ha); San luqng 3.662,73 tan dat 102,58% KH (3.570,5 tan), so vâi cüng kST dat 102,93% (3.558,44 tAn).

  - Co cu giông gôm:

  + Ging chü 1ixc: TBR225, KD28, VTNA2, TBR1.

  + Giông bô sung: MT10, PC6, KD db, DT45, 0M6976.

  + Ging trin vpng: B.c Thjnh, 0M6600.

  + Trong d, ging cho näng sut cao MT10, TBR225, Bc Thjnh.

  * Vy He Thu: Din tIch gieo sa 75 8,2 ha dat 102,46% KR (740 ha). Trong do: din tIch cho thu hoach là 752,9 ha; din tIch bt khô han nng dan den giâm näng suât và mt träng là 5,3 ha. Nãng suât bInh quân dat 44,57 ta/ha, so vi KH dat 98,32% (45,33 ta/ha), so vi cüng k' nàm 2018 giám 0,41 ta/ha (44,98 ta/ha). San 1ucmg dat 3379,11 tan so vâi KHdat 100,73% (3.3 54,5 tan), so vth cüng kST nãm 2018 giàm 3 1,42 tan (3.410,53 tan).

  - Co cu giông

  + Ging chü 1c: MT10, 0M6976, TBR225.

  + Giông triên v9ng: Ha Phát 3, DT45, PC6, TBR1.

  + Ging b sung: Bäc Thjnh, San Lam 1.

  + Trong do, giông cho nàng suât cao: TBR225, MT10, Ha Phát 3, Son Lam 1, Bäc Thinh.

  - NhUng cánh dng cho nàng sut cao trong vi Dông Xuân 2018 - 2019 và vu He Thu nàm 2019:

  T T

  Don vj xA

  Din tIch

  (Ha)

  Nàng suat

  (Ta/ha)

  San ltrçrng

  - (Tan)

  Trong do: Lüa chat hrç'ng cao

  Ghi chü Din tIch

  (Ha)

  Nang suât

  (Ta/ha)

  San hrçrng

  (Tan) Ging

  Long SUfl

  286,0 49,64 1.419,7 17,5 62,03 108,55

  TBR225, Bäc Thjnh, ScmLâml, Ha Phát 3

  Rung Thu +

  Biu Qua

  2 Long Mai

  313,43 47,0 1.473,2

  3 5 60,5 30,25

  PC6,

  TBR225 Dng suéi

  Long Hip

  330,1 48,8 1.611,0

  8 62,5 50 MT10

  Dông Nguyen, GOCà Niéu,

  Dng Xoài

  4 Thanh 47 1,5 44,44 2.095,3 7 61,2 42,84 TBR225 Dng Cn,

  4

 • An 1 PàRin

  5 Long Mon

  136,2 32,49 442,57 0 0 0 o

  Toàn huyn

  1.537,23 45,81 7.041,8 37,5 61,77 231,64

  b. Cay ngô: Diên tIch 9,4 ha, dat 78,33% KH (12,0 ha), dat 78,01% so vth cüng k (12,05 ha); Nãng suât bInh quân râc dat 28,62 ta/ha, dat 101,6% KH (28,2 ta/ha), dat 102,11% so vi cüng kS' (28,03 ta/ha); San lugng uOc dat 26,9 tan, dat 79,59% KM (3 3,8 tan), dat 79,65% so vi cüng kS' (33,77 tn).

  c. C'ác cay trng khác.

  * Rau các logi: Diên tich 32,25 ha, dat 105,56% KM (3 1,5 ha), dat 106,23% so vói ciing k' (3 1,3 ha); NAng suât birth quân uâc dat 69,77 tha, dat 99,45% KM (70,2 ta/ha), dat 102,28% so vri cüng kS' (68,22 ta/ha); San luçing rnc dat 232,0 tan, dat 104,98% KM (221,0 tan), dat 107,87% so vâi cüng k' (2 15,07 tan).

  * Du các loi: Diên tIch 2,4 ha, dat 96% KM (2,5 ha), dat 129,73% so vi cüng kS' (1,85 ha); Näng suât bInh quân uc dat 8,13 ta/ha, dat 101,56% KM (8,0 ta/ha), dat 101,98% so vói cüng k (7,97 ta/ha); San luçmg uâc dat 1,95 tan, dat 97,5% KM (2,0 tan), dat 132,29% so vi cüng k' (1,47 tan).

  d. Cay cong nghip hang nàm.

  * Lgc: Din tIch 4,33 ha, dat 43,3% KR (10 ha), dat 52,17% so vói cüng kST (8,3 ha); Nàng suât binh quân uc dat 22,82 ta/ha, dat 102,32% KM (22,3 ta/ha), dat 103,49% so vi cüng kST (22,05 ta/ha); San 1ung uóc dat 9,88 tan, dat 44,3% KM (22,3 tan), dat 53,99% so vâi cüng k (18,3 tan).

  * San: Din tIch 1.240,7 ha, dat 101,7% KM (1.220 ha), dat 105,01% so vi cüng ki (1.181,5 ha); Nàng suât bInh quân uOc dat 141,87 ta/ha, dat 100,05% KM (140,8 ta/ha), dat 100,59% so vói cüng k (141,04 ta/ha); San lucmg uOc dat 17.601,79 tan, dat 101,74% KM (17.300 tan), dat 105,63% so vói cüng kST (16.664,4 tan).

  * MIa: Din tIch 8,3 ha, dat 63,85% KM (13 ha), dat 64,34% so vâi cüng k' (12,9 ha); Näng suât bInh quail uOc dat 496,14 ta/ha, dat 100,03% KM (496,0 ta/ha), dat 100,04% so vOi cüng k' (495,93 ta/ha); San lucmg uâc dat 4 11,8 tan, dat 63,86% KM (644,8 tan), dat 64,37% so vci cüng ki (639,75 tan).

  (Cy the' cóphu lyc 02 kern theo)

  2.2. V cong tác chãn nuôi thñ y a. Cong tác chán nuôi: (Theo so' lieu Chi cyc ThoXng kê)

  Dôi tirçrng DVT Nãm 2018

  Ml 2019

  TH 2019

  So sánh (") TH

  2019/2018

  So sánh (%) TH

  2019/Kil 2019

  1 Dàntrâu Con 5.439 5.500 5.539 101,84 100,71

  5

 • 2 Dànbô Con 2.038 2.050 2.184 107,16 106,54

  3 T'1bô1ai % 52,4 54,0 60 114,5 111,11

  4 Dànlrn Con 4.340 4.600 8.642 199,12 187,87

  5 Dàngiacm Con 51.320 56.620 55.200 107,56 97,49

  6 Ththaixut chuong

  Tn 687,4 745,0 1.274,8 185,45 171,11

  + Dan trâu: 5.539/5.500 con, dt 100,71% KH, tang 100 con so cüng k. + Dan bô: 2.184/2.050 con, dat 106,54% KH, tang 146 con so cüng kS'.

  + Dan lan: 8.642/4.600 con, dat 187,87% KH, tang 4.302 con so cüng

  + Dan gia cam: 55.200/56.620 con, dt 97,49% KH, tang 3.880 con so cüng ki.

  b. Ve cong tác Thz y (TInh dn ngày 01/10/2019)

  * Phun thudc sat trIrng ('tháng v sinh tiêu dc khir trIing,): Chi do phông ban, dan vj chuyên mon phOi hcip cüng v9i T.JBND 5 xã thrc hin tháng v sinh tiêu dc khi:r trüng môi truäng dçt 1/20 19, nhu sau:

  + S xã trin khai thuc hiên: 5/5 xà.

  TT Ten xã S h thrçrc

  phun sat trñng

  Din tIch phun trung blnh/h

  (m2)

  Din tIch dtrçrc phun

  (m2)

  Ghi chñ

  1 ThanhAn 710 70 49.700

  2 Long San 453 70 31.710

  3 Long Mon 207 70 14.490

  4 Long Mai 558 70 39.060

  5 Long Hip 429 70 30.030

  Tong cong 2.357 164.990

  + S thôn dà trin khai phun thuc sat trüng: 43 thôn.

  + S chg dugc phun thuc sat trüng: 02 chci (khoãng 10.000 m2). Trong do: Chg Trung tam huyn: 8.000 m2 , Chg Long San: 2.000 m2

  + S6 lô m gia sñc duçc tiêu dôc, khir trüng: 10 lô. (Long Hip 5, Long Mai 3, Long San 2); (10 16 x 300 m2 = 3.000 m2)

  + S h chän nuôi duçic khCr trüng là: 2.3 57 h.

  + S chung trti gia süc gia cm duçic phun thuc là: 4.459 cái.

  + S din tIch phun là: 164.990 m2. * TiêmphOng - Phôi hçip vi các phông ban lien quan cUa huyn và UBND 5 xA thçrc

  hin tiêm vãc xin LMLM dçit 1/2019, tOng so vac xin tiêm duçic 5.850 lieu,

  6

 • Triên k}iai tiêm phông djnh ki (Djch tã ion 3.050 1iu, THT trâu, bô 5.850 lieu), dat 100% kê hoach dê ra.

  - Thrc hin cong tác thu y theo kê hoach con lai trong näm 2019. + Triên khai tiêm phông LMLM dçit 2 trong tháng 10-11/2019 (dang trin

  khai).

  + Triên khai tiêu dc khir trüng môi trixèng chãn nuôi dqt 2/20 19 (thang 11-12/2019).

  + Trin khai Cong tác tiêm phông dch tà lqn dçit 2/2019 (thang 12/2019). * Tinh hInh dich bnh

  Du nàm 2019, djch bnh cüm gia cm xày ra trên da bàn xã Long Mai 1am 350 con gà mac bnh và chét. VOi si,r chi dao kjp thai cüa UBND huyn, s,r phôi hçp cüa các phông ban lien quan tir huyn den co sâ ma dch cüm gia cm duçic dp tat kjp th?ji khOng lay lan trên din rng.

  Thuc hin 3 dim ch& kim dich tam thai (Long Mai: 01 diem, Long Scm: 02 diem) nhthig noi thumg xuyên vn chuyên, buOn, bàn nhäm ngàn chn 1cm và các san phâm cüa 1cm không rô nguOn gôc hoc không có giây kiêm dich vào dia bàn.

  Kim tra, tuyên truyn, hithng dn cho các h kinh doanh, các lô gMt mô nhn biêt ãnh hi.thng cüa bnh Dch tà Lçm Châu Phi.

  Trong tháng 8/2019 trên dja bàn huyn dã xày ra Djch tà Lan Châu Phi vâi ttng so heo tiêu hüy là 40 con, tr9ng luçmg 989,5 kg.

  2.3. V thüy san: D duy trI và phát trin t trçng ngânh ngu nghip trên da bàn huyn, qua do dáp rng nhu câu cài thin büa an hang ngày cüa ngui dan. UBND các xA khuyên kIch nhân dan t.n diving din tIch ao nuOi hin có thà nuOi cá tang thu nhp cài thin büa an cho gia dInh. Tôngdin tich ao, ho: 20,6 ha, Ho chiira: 16,7 ha, trong do (Ho Biêu Qua: 6 ha, ho HO C'á: 7,1 ha, hO DOng Ccn: 3,6 ha); Din tIch ao nuôi:3,9 ha; Uâc tInh san luçmng khai thác dat 2,8 tan và san krcmng nuOi trông dt 35 tan.

  2.4. V lam nghip: - Tng din tIch dt tir nhiên: 23.7 19,59 ha, có t' l d che phü rmg

  65,45%. Theo Quyêt dnh cOng bô hin trang rmg so 197/QD-UBND ngày 12/3/20 19 cüa Chü tjch UBND huyn Minh Long.

  - Diên tIch quy hoach cho lam nghip trên dja bàn huyn 21.233,4 ha dugc phân theo nhóm quàn l nhu sau: Chü rmg nhóm I: UBND xà và h gia dInh quàn l vOi diên tIch: 11.434,44 ha. Chü rrng nhóm II: Tram Quân l rimg phOng h quàn 1 9.798,7 ha

  2.5. V cong tác thüy lçri: - Tng diên tIch ducmc tuâi nàm 2019 là: 1.537,23 ha. Trong do din tIch

  ducmc tuâi bang cOng trinh kiên cO là 1.2 12,74 ha, dat 78,89%.

  - T chüc thm djnh các cong trInh thüy lçmi thuc các ngun cp bü thüy igi phi näm 2019, chuang trInh Nghj Quyêt 3 0a, chuong trInh 135, Nông thôn

  7

 • mdi, chInh sách h trçi bâo ye và phát trin dt trng liia theo Nghj djnh 35/2015/ND-CP, Ngân sách huyen và các nguôn von hcip pháp khác...

  - Thixc hiên si'ra cha, nâng cp các ông trInh thüy 1çi: Sira chia dp Nuâc Cua thôn Lang Ren, Long Môn; Nâng cap kênh muang go Róc - Lang Hinh, Thanh An thuc nguôn von ngân sách huyn näm 2019.

  - Thirc hin khc phic khn cp các cong trInh thüy 1çi bj thit hti do thiên tai gay ra 11am 2018 trên dja bàn huyn: Gia cô chinh dông suôi Nithc Ran và chông st lâ câu Mng MG; Kênh tuói dp dâng Lang Ren thuc nguOn von dr phOng ngân sách huyn 2018.

  - T chüc thirc hin duy tu, bào thrOng các cOng trInh: DQtp tràn Suôi NuOc Loan; dp dâng Cay Da thuc nguOn vOn duy tu báo duOng các cOng trInh ht tang theo Nghj Quyêt 30a/2008/NQ-CP näm 2019; Sira chüa thming xuyên H Chira nuâc Biêu Qua tr nguôn von cap bü thüy lcii phi näm 2019.

  - Thirc hin dâu tu xây dirng mâi các cong trInh: Lam mi dp GO Rp - Dng Rinh thuc nguôn von ngân sách huyn; Dtp SuOi Dâu von chucing trInh 135.

  - Xây dimg va trin khai thirc hin Phiicing an phOng chng htn dam bâo nuôc phçic vii sinE hott và san xuât vi DOng Xuân nàm 2018 - 2019 và nàm 2019 trên dja bàn huyn.

  - Kim tra các cong trInh thüy igi truâc müa mua lü, kim tra cong tác phông chông han.

  - Kim tra, rà soát, diu chinE, b sung din tich, bin pháp tinfi, tiêu cp bü thüy igi phi.

  2.6. Cong tác khuyên nông Trin khai thçrc hin Dtr An vüng chuyên canh cay ché cho các h dà dang

  k, huàng dan các ho phát d9n thirc bI, dào h trn phân lap hO, hung dan các h k5 thut trông va chäm soc chè. Den nay dã phát d9n thirc bI dê chuân bj trông khoàng 23 ha180 h/5 xà.

  Các xä dang tin hành trin khai thrc hin dr an phát trin san xut lien ket theo chuôi giá trj gän san xuât yój tiêu th san phâm thuc Chucing trInh MTQG xây dcng NTM giai doan 2018 - 2020.

  IV. Dánh giá chung v san xut nông nghip nàm 2019

  1. U'u diem: - TruOc khi buâc vào các vi san xut, bà con nông dan chun b dy dü v

  khâu giông, lam dat ye sinh dOng rung y vat tu cho san xuât nông nghip tucYng dôi tot.

  - COng tác di,r tInh, dir báo sau bnh và các d& tugng gay hi chinh xác, kp thii, huing dan bà con biêt cách phOng trir và không chê cac dôi tuclng gay hi khOng dê lay lan ra din rng lam ành huâng den nang suât, san lucmg cay trông nói chung yà cay lüa nói riêng.

  8

 • - ' thirc cüa bà con ngày mt nâng cao, ap dung tin b khoa h9c k5 thut vào san xuât nông nghip ngày mt phát trin, sir diing gi6ng cay trng va vt nuôi ngày duçic nhân rng mang lai hiu qua kinh t cao.

  - Tp trung phát trin chãn nuôi, cài tao dan bô, nac hóa dan 1cm, nâng cao chat !ucmg dan gia cam, gop phn tang thu nhp h kinh M gia dInh, gop phn chuyên biên tIch cixc trong Ca CâU ngành nông nghip.

  - Ducic s1r quan tam cüa chInh quyên dja phucmg và sir nhit tInh cüa di ngU thu y Co s dã triên khai cong tác tiêm phOng dat kt qua cao.

  - Linh vrc lam nghip dã chü trong trong cong tác, chäm sóc, bào v Va phông chay, cha cháy; tang cu6ng truy quét lam tic, han chê tInh trng xâm lam chiêm dat dâu nguôn. Trong nàm 2019 không xày ra tlnh trng phá rrng cüng nhu cháy rirng xày ra trên da bàn huyn.

  2. Nhüng ton ti, hin ch: 2.1. Ton tai:

  - Mt s ncii chua nghiêm tüc thrc hin ljch th?i vi (gieo sa qua sOm) tai 03 xã Thanh An, Long Hiêp, Long Mai; Cong tác tuyên truyên diet chut dà duçic triên khai nhung mt so dja phuong chua thirc hin tot nên có mt so din tIch bj chut can phá ành hu&ng den näng suât và san luçmg hita.

  - Mt s bà con con gieo sa dày 07 — 08 kg/sào, không sir diing hoc sr dçtng chua trit dê nguôn phân chuong dê bón lot cãi tao dat, cOn gieo sa chay. Day là diêu kin thun lqi cho các dôi tuqng gay hai và cO dai phát triên. (Din tich 104,7 ha, näng suât thâp bInh quân dat 29,93 ta/ha).

  - MOt s bà con con sir dirng ging ngoài co cu d gieo sa nhu: Xi23, HT1.

  - Trên cüng mt chân rung, mt x11 dng bà con xuéng ging dài ngày, giOng trung ngày, giông ngän ngày cüng mt thai diem. Khi ha1àm dông chut tp trung can phá din tIch lüa trung ngày, ngän ngày; Khi hia trô b9 xit, sâu, ray t.p trung gay hal din tIch giông lüa dài ngày.

  - UBND các xã chua manh dan chi dao bà con nông dan chü dng trong vic chuyn dôi co câu cay trông trên chân dat bac màu, thiêu nuâc tuai theo Dê an Tái co câu ngành Nông nghip.

  - Chua có mO hInh san xu.t hang boa tao thuong hiu san phm mang dc tnmg cüa dja phuong và mô hInh chua gan kêt chit chë hiu qua giQa phát triên nông nghip vói xây dçrng nOng thôn mai.

  2.2. Thin ch: - Trong vic du tu thâm canh (bón phân vô co), bà con bón phân chua

  dung lüc, nguyen nhân bà con tp trung cho vic khai thác keo và trOng keo, dan den bón phân và phOng tra sâu bnh chua kjp thai.

  - Mt s x can b chuyên mon báo cáo s 1iu chua kp thai, chInh xác; cong tác tiêm phông chua dam bào dung tiên d ké hoach dé ra, van cOn phát sinh thành ô dich.

  2.3. Nhãn xét:

  9

 • - Trong nãm 2019, san xut nông nghip có din tIch, nAng sut, san lucing cüa các loi cay trOng co bàn on djnh; luçing nuôc du tri các ho, dp duçc dam bào tui thông suOt vu; Cong tác chi dao kjp thai; Y thirc cüa ngui dan trong thirc hin ljch thii vii, Ca CâU giông và sir diing các giông mri chat luçmg cao trong san xuât ngày càng du?c nâng cao, do do nông nghip dã trng bi.róc djch chuyên ye so lucing và cht 1uçng, gop phân tang näng suât, san luqng trên 01 dcm vj din tIch. Gia süc có hung nuoi nhôt chuông hn chê chän tha, thông qua ma rng din tIch trông cO nuOi bO, dir trü rum r lam thiirc an cho müa dông ngày càng diiçc ma rng và chü trng; Các djch bnh gia süc, gia cam It xày ra trên din rng.

  - Vit Dông Xuân 2018 - 2019: Toàn huyn, din tIch lüa có nàng sutt thp là 36,5 ha, nàng suât bInh quân ithc dat 29,64 ta/ha, san luçmg 108,2 tan. Yii He Thu 2019: Toàn huyn, din tich iCia cO nãng suât thâp là 68,2 ha, näng suât bInh quân u9c dt 3 0,08 tIha, tAng 30,5 ha so vOi cüng ki. Nguyen nhân trong vi He Thu 2019 do nAng nóng kéo dài lam cho din tIch mt sO cánh dông bj thiêu nuóc khOng cru duqc dn den mat trAng 5,3 ha lam giãm nAng suât và san luçing so vai cüng ki nAm 2018.

  Phnthfr2 KE HO4CH SAN XUAT NAM

  A. K hoach thurc hiên V 7 •A 9 A

  I. Cac chi tieu chu yeu

  1. Trông tr9t

  - San luçing lucing thçrc cO hit:

  Trong do: + Thóc:

  +NgO:

  - Lrnmg thirc bInh quân dâu nguai:

  - San luvng Rau các loui:

  - San luçmg Du các 1oti:

  - San luçmg Lac

  - San lucing cay M'

  - San luçing cay MIa

  2. Chän nuôi thu y:

  a. Cong tác chãn nuôi: - Trâu: 5.650 con;

  - Bô: 2.340 con. Trong do BO lai chim 62%; -Lan: 10.500 con; - Gia cam: 5 6.620 con; - San luçmg thjt hai xu.t chung: 1.365 tin.

  2020

  7.114,1 thn

  7.084,5 tan

  29,64 thn

  382,13 kg

  234tân

  2,0tân

  11,5tân

  17.687 tan

  415,8tân

  10

 • b. Cong tác thñ y - Phn du tiêm dtt 80,0% so vói tng dan, d:M vol trâu, bô tiêm vc xin

  THT.

  - Phtn du 60% trO len so vOi tng dan, di vOi lqn tiêm vc xin Dch tà. 3. Thüy san - San 1uçng khai thác: 2,8 tn;

  - San luçmg nuôi trng: 35,0 tin.

  4. Cong tác khuyên nông - V trng trot: Chuyn di nhng din tIch dt trng iüa kern hiu qua

  sang trông các 1oii cay trông khác có hiu qua cao hcm. Thirc hin Dir an dâu tu và phát triên vüng chuyên canh cay chè trên dja bàn huyn, giai doin 2019 - 2023.

  - Vê chän nuôi: Thirc hin cãi tao ging ho thjt theo huOng chat luçing cao nhàm nâng cao tam vóc và chat hrçing dan bô. Nâng cao nhn thüc ye chãn nuôi an toàn cho nguOi dan gop phân lam giám tInh hInh djch bnh 0 các h chAn nuoi nhó lé.

  - V lam sinh: Lira ch9n phuo'ng thrc trng riirng phü hçip v0i diu kin cüa ti'rng da phucmg de dim vào trông và kinh doanh cay g iOn.

  - V thông tin tuyên truyn: Tio diu kin d nông dan lien k& vOi doanh nghip trong san xuât và tiêu thii san phâm. Tuyên truyên quãng bá nhttng mô hInh cüa nông dan san xuât kinh doanh giói; gi11p nông dan tiêp cn thông tin thi truOng nhanh và hiu qua.

  II. Kê hoich san xuât viii Bong Xuân 2019 - 2020 - San luçmg luang th?c có hat: 3.692,4 gn, trong do: Thóc: 3.682 tan;

  Ngô: 10,4tân;

  - Rau các loai: 112,6 tn;

  - Du các loai: 0,97 tn;

  -Lac: 10,4tân; -Mi: 17.687thn; - MIa: 415,8 tAn. B. Các giãi pháp k5 thut I. Thô'i vti và co' cu ging SX nông nghip vii Bong Xuân 2019 - 2020

  1. Thô'i vu: - Tp trung gieo sa ti1r ngày 15/12/2019 - 31/12/2019, chm dirt truOc ngày

  05/01/2020 d cho hija trô di trà tp trung tir ngày 25/2 - 10/3/2020; thu hotch trtr&c ngày 10/4/2020.

  - B trI chü yu ging trung ngày, ngn ngày tüy diu kien ci th tirng vi1ng xuông giông cho phü hçip.

  2. Co cu giông:

  11

 • - Ging chü lirc: TBR225, DT45, Thiên u'u 8, TBR225, Ha Phát 3, Dài Tham 8.

  - Ging b sung: KD28, MT10, PC6, 0M6976, Huang Xuân. - Giông triên v9ng: Bàc Thjnh, UD 34, DT 100.

  * Di vii chân rung chü dng tuâi tiêu.

  + Giông hia có thyi gian sinh trueing dâi ngày (TGST) tü 110 - 120 bat dâu gieo str ngày 15/12/2019;

  + Giông lüa có thñ gian sinh trithng trung ngày (TGST) tü 105 - 110 bt dâu gieo s tü ngày 20/12/20 19;

  + Giông có thai gian sinh tru&ng < 105 ngày, gieo sa ngày 25/12/20 19;

  * Di vâi chân rung không chü dng nisóc tui (dira vào niirc tthi): Thy theo diêu kin cii the cUa môi da phuong ma bô trI ljch thai v%1 cho phü hçp, nhäm tan diing nguôn nuâc con 'ai sau müa mua lü hoc chuyn dôi sang trông boa màu.

  * Cht luçing ging gieo s: Khuyn khIch sir dçing ging lüa cp nguyen chüng, giông xác nhn, luçing giông gieo sa 80 - 90 kg/ha.

  II. Các giãi pháp thtyc hin 1. Các giãi pháp thl!c hin san xut nông nghip: 1.1. K5 thut trông trçt: a. Dôi vOi cay lüa:

  - Thrc hin dung ljch thai vi, Co câu giông hiia, khuyên cáo si:r diing giông lüa có thii gian sinh truing trung, ngän ngày, có näng suât cao và chat luqng tot, cirng cay, chong do ngã, chông chju khô han, nit ngän thai gian, thu hoach sfm.

  - Tp trung chi dao v sinh dng rung, dp b giü ni1c, cay dm ngâm rung tr 10 - 15 ngày dê hoai mic các chat hü'u Ca, diet Co di và các mâm móng say bnh; Bô trI gieo sa tp trung vi nhu'ng giông có cüng thai gian sinh trithng cho tüng cánh dông de tao thun lçii cho chàm sóc, tuói tiêu, quán 1, phOng trü' sâu bnh và co giâi boa khâu thu hoach.

  - Tang cung khuyn cáo bà con nông dan sir dting các giông Co thai gian sinh truOng 105 - 110 ngày, giông có trong Co CâU khuyên cáo, giông có nãng suât cao, chat luçmg tOt, tInh chông chu cao và thIch üng rng dê tang hiu qua trong san xuât; Khuyên cáo sr dirng thuôc BVTV sinh h9c, thuO'ng xuyên kiêm tra dOng rung, dr tinh, dir báo kp th?ñ các dôi tuçmg dch hai, có bin pháp phOng trr kjp thii tránh lay lan ra din rng.

  - T chirc ra quân diet chuôt bng nhiu hInh thirc (huy dng 1irc luçmg h9c sinh cüa các diem trung dê dào bat, dung thuôc diet chut sinh hpc, dt bay).

  - Tang cung cOng tác tuyên truyn trên cac phuong tin thông tin d nông dan nam bat chac ye lich thai co câu giOng, giâi pháp k' thut vã tInh hInh din biên thai tiet nhäm dam báo san xuât vi Dông Xuân duqc an toan.

  b. Di vi cay máu và cay hang nam khác

  12

 • Phn du gieo trtng dat chi tiêu k hoach d ra, trng Juan canh, xen canh trên 1 dan vj din tIch nhàm mang laj hiu qua kinh t cao.

  1.2. Dy minh vic chuyn di co' cu cay tring và sir diing ging mó'i - Duy trI và n djnh din tIch trng lüa nrnc san xuât 2 vii.

  - UBND cac xã xây drng kê hoach djnh huong chuyn di ca cu cay trông ngay tü dau vii dê nâng cao hiu qua trên dan vj din tich, dc biêt thirc hin vic chuyên dôi lüa kern hiu qua sang cay trông ctn.

  1.3. Các giãi pháp k thut - Tang cung sir ding ging t&, ging chng chju sâu bnh, gn vi du

  tu thâm canh, gieo st dung khung thai v1 tot nhât dê tang näng sut, cht lucmg và hiu qua kinh tê, tang thu nhp cho ngui nông dan.

  - Ap ding rng räi k5 thut san xut "3 tang, 3 giâm"; Gieo sa luçmg giông hçip 1, tang cuè'ng bón lot phân chuông, can dôi luçmg phân NPK. Day manh vic áp dçrng các tiên b khoa hc kr thut, cong ngh canh tác tiên tin trong san xuât nhäm giãm chi phi san xuât, h giá thành san phm.

  - Ap dung chuang trInh 1PM, khuyn cáo bà con nông dan sü' ding thuc BVTV sinh h9c. Tang cuOng Cong tác diêu tra dj±ih ks', diêu tra tuyên, di.r tinh, dir báo tInh hInh sâu bnh, huóng dan nông dan dixng các loai thuôc dc trj phOng trili sâu bnh.

  - Tang cu&ng cong tác phi hçp lien ngành và thu&ng xuyên kim tra cüa hang buôn ban thuôc BVTV, phân bón và thirc an gia s1ic de tránh tInh trng buôn ban hang già, hét han sr diing và hang cam s1r dung.

  - Thông qua các phuang tin thông tin dai chüng: Trung tam Truyên thông Van hóa The thao huyn, dài phát thanh xä, thôn tIch circ tuyên truyên sâu rng, phô biên các chü truang, djnh huO'ng cüa tinh, huyn ye san xuât nông nghip; Huárng dn thirc hin dung ca cau giông, thai v11; Giói thiu các rnô hInh san xuât có hiu qua, nh&ng bin pháp k5 thut thâm canh, nhü'ng giông cay trông môi, thông tin thj tru0ng, din biên cüa thai tiêt, các van dê phát sinh trong qua trInh san xuât và bin pháp khäc phiic.

  - Chü tr9ng hung dn nông dan áp diing các bin pháp k5i thut thârn canh, nhât là tn diing trit de và tôi da luqng phân chuông san có trong dan, bón phân vO ca du, can dôi, thirc hin tOt cong tác phông trr sâu bnh, chut gay hai.

  1.4. Cong tác chuyn giao và u'ng thing tiên b k5 thut - Trung tam Dch vii Nông nghip huyn tuyên truyên, huâng dan, chuyên

  giao tiên b khoa h9c k thut den ba con nOng dan thông qua Trung tam Truyên thông Van hóa The thao huyn và h thông truyen thanh cüa xã, thOn.

  - Xây drng các mO hInh san xut có hiu qua cao, d áp diing d nhân ra din rng.

  2. Chàn nuôi và Thñ y - Trung tam Djch vii Nông nghip huyn ph& hçip phOng Nông nghip và

  PTNT huyn huing ,dân ngui dan trien khai thc hin tot các giãi pháp ye phOng, chông dói, chông ret cho gia süc.

  13

 • TM. UY BAN NHAN DAN i(T1T. CHU TICH PRO CHU TI

  Dinh Van Diet

  - Xây dirng và cüng c h thng giám sat djch bnh, nhm phát hin s&m và không chê các ô djch, ngàn chn sir lay lan cüa djch bnh, giám thiêu tôi da thit hi ye kinh tê cho nhà nithc và nhân dan. Chü dng tham mini ye vt tu, trang thiêt bj, thuôc thu y dê chü dng phông, chông djch khi có djch bnh xây ra.

  3. Cong tác thüy lçui: Tip tçic tu b& s11a cha, bâo dcrOng, nâng cp h thông các cong trInh thüy igi hin có, tiêt kim nuóc dê ph1ic v11 tot cho san xuât.

  4. Cong tác bão v rfrng: Tang cuô'ng cong tác Kim lam, tun tra, truy quét, bào v rirng trên dja bàn. Day manh cong tác tuyên truyên, giáo dc pháp 1ut ye bâo v tài nguyen rmg và PCCCR nhãm nâng cao nhn thüc ye báo v và phát triên rung trong nhân dan.

  Trên day là ni dung báo cáo kt qua san xut nông lam nghip näm 2019, triên khai nhim vi san xuât vi Dông Xuân 2019 - 2020 và kê hoch tr9ng tam näm 2020.!.

  Ntii nhln. - CT, các PCT; - PhOng NN&PTNT huyn; - PhOng TC.-KH huyn; - Trung tam DVNN huyn; - Thng kê huyn; - Hat Kiêm lam, Tram QLRPH huyn; - Các Hi Doàn the huyn; - UBND các xã; - VP: C, PCVP; - Lixu: VT.

  14

 • PHULTJCO1: V (Kern theo Báo cá

  cza b

  i DAO SAN XUAT ngày /11/2O19

  Minh Long)

  TT Skhiêu Ngày ban hành

  852/UBND- KTTH 15/11/20 18

  V viêc trin khai các giãi pháp thüy lçii, chü dng phông chng han, dam bão nrnc phuc vii sinh hoat và san xuât vii Dông Xuân 2018 -2019 và näm 2019.

  2 866/UBND-

  KTTH 19/11/2018

  V viêc huóng dn ljch thai vii và co cu ging mt s cay trng chInh san xut vi Dông Xuân 2018 -2019.

  884/UBND- KTTH 27/11/2018

  V viêc tp trung chi dao san xut vi Dông Xuân 2018 - 2019.

  102/TB- UBND

  28/11/2018

  Thông báo Kt 1un cüa dng chI Dinh Van Dit, PCT UBND huyn tai Hôi nghj Tng kát san xut nông, lam nghip nãm 2018, dinh huâng k hoach näm 2019 và trin khai san xut vi Dông Xuân 2018 -2019.

  34/CT- UBND

  29/11/2018 Chi thi v vic phong chng han, dam báo san xut vii Dông Xuân2018-2019.

  6 911/UBND-

  KTTH 07/12/2018

  V viêc phát dng toàn dan ra quân diet chut trong vi Dông Xuân2018-2019.

  103/TB- UBND

  04/12/2018

  Thông báo KM 1un cüa dng chI Dinh Van DiM, PCT UBND huyn tai Hi nghj trixc báo dánh giá tinh hinh thirc hin Chuong trinh MTQG xay drng NTM gn vOi D an Tái co cu ngành nông nghip.

  8 919I1JBND-

  KTTH 11/12/2018

  V viêc thuc hiên Lich thii vii, co cu ging và mt s giãi pháp k thuât chil yu cho nuôi trng thüy san nãm 2019.

  952/UBND- KTTH

  28/12/2018 V viêc Lüi thèci gian gieo sa lüa vii Bong Xuân 2018 - 2019 trên dja bàn toàn huyn.

  10 16/UBND-

  KTTH 10/01/20 19

  V viêc tang cu&ng cong tác PhOng, chng vi n'it cüm A/H5N6 và các chüng vi rut cüm gia cm lay sang ngui.

  21/UBND- KTTH

  11/01/2019 V viêc dy manh chi dao san xut vii Bong Xuân 2018 - 2019.

  12 27/IJBND-

  KTTH 15/01/2019

  V viec tp trung trin khai quyM Iit các bin pháp phOng, chngdich bênh 1 mm long móng trên gia sue.

  13 05/KI-1- UBND

  15/01/2019 K hoach diet chuôt bão ye san xuât nãm 2019.

  14 50/UBND

  KTTH 22/01/2019 V vic tp trung chi dao san xut nông, lam nghip vti Dông

  xuân 2018-2019 truc, trong và sau Têt Nguyen Dan K Hi

 • näm 2019.

  15 Vê viêc tang cuèng Cong tác bão v rirng trithc, trong Va sau ttNguyêndánKHçiinäm2019.

  16 68/U

  KTT 019 V vic phông ngra bnh Do on lá.

  17 146/UBND-

  KTTH 04/03/2019 V viêc diu tra phát hin loài sâu Keo mCia Thu Spodoptera

  frugiperda

  18 1 99/UBND-

  KTTH 19/03/2019

  V viec trin khai thirc hin dng b các giãi pháp cap bach phông, chng bnh Djch tá 1cm Châu Phi.

  19 381KH- UBND

  29/03/2019 K hoach Tiêm phOng vc xin LMLM cho dan gia sUe dçit I näm 2019.

  20 236/UBND-

  KTTH 29/03/2019

  V viêc tang cumg kim soát buôn ban, vn chuyn 1cm cánh bt hçip pháp.

  21 239/UBND-

  KTTH 29/03/2019

  V viêe xay drng K hoach thirc hin nhim v'i ngành NN&PTNT näm 2019.

  22 41/KH- UBND

  11/4/2019 K hoach Thuc hiên nhim vii ngành NN&PTNT näm 2019.

  23 46/KH — UBND

  24/4/2019 K hoach Trin khai thi hành Luât Trông trQt, Luât Chãn nuôi trên dia bàn huyn Minh Long.

  24 49/Kfl UBND

  25/4/2019 K hoach Thuc hiên cac dir an, tiu dir an h tn phát trin san xut thuc Chuong trinh MTQG giám nghèo ben vu'ng nãm 2019 trên dja bàn huyn

  25 170/BC- UBND

  03/5/2019 Báo cáo So kt san xut nông nghip vii Dông Xuân 2018 - 2019, k hoch san xut vii He Thu vàMUa 2019.

  26 28/TB- UBND

  04/5/20 19

  Thông báo Kt 1un cUa dng chI Dinh Van Dit, PCT UBND huyn tai Hti ngh So k& san xuât nông nghip vi Dong Xuân 2018 - 2019, k hoch san xut vi He Thu và MUa 2019.

  27 31 3/UBND-

  KTTH 04/5/2019

  V viec Huo'ng dn Ljch thai vi và the giãi pháp k thu.t san xut lUa vu He Thu 2019.

  28 31 6/UBND-

  KTTH 06/5/20 19

  V viec rà soát, xây drng b sung k hoach chuyn di co cu thy trng trên dt trng 1Ua.

  29 31 8/UBND-

  KTTH 06/5/20 19

  V viêc phi hçp báo cáo djnh k' hang tháng trong cong tãc chän nuôi và thU y.

  30 33 1/UBND-

  KTTH 10/5/2019

  V ViéC xay drng k hoach h trg chan nuôi nông h nãm 2019.

 • 31 336/UBND-

  KTTH 13/5/2c P/ 20i9 dng phong trào toàn dan ra quân diet Chut

  32 337/UBND-

  KTTH 13/5/2 1 ging cay trng lam nghip chInh trên dja bàn

  Long.

  344/UBND- KTTH

  17/5/20 19 !-"c trin khai quyt 1it, dèng b các bin pháp phOng,

  Djch tá Lçin Châu Phi. chngdjch bnh

  394/UBND- KTTH

  30/5/20 19 V viêc thirc hin quyt 1it, các bin pháp phOng, chng djch bnh Djch tã Lçm Châu Phi.

  581/QD- UBND

  18/6/2019 Quyt dinh v vic thành lap Ban Chi huy PhOng, chng bnh Djch tã Lcm Châu Phi trên dja bàn huyn Minh Long.

  36 473/UBND-

  KTTH 03/7/2019

  V viêc trin khai các bin pháp dam bão ngun nuOc phiic viii sinh hoat cho nhân dan và san xut nông nghip vi He Thu 2019 trên dia bàn huyn Minh Long.

  666/QD- UBND

  05/7/2019 Quyt dnh Ban hành K hotch hành dng rng phó khn cp vOi bênh Dich tã Lcm Châu Phi trên dia bàn huyn Minh

  . Long.

  38 492IUBND-

  KTTH 10/7/2019

  V viêc d nghj cir lành do, can b, cong chüc, viên chirc tham gia Doi irng phó nhanh PhOng, chng bnh Djch tã Lçm Châu Phi trên dja bàn huyn Minh Long.

  509/UBND- KTTH

  17/7/20 19 V viêc tp trung phOng, chng hmn và phOng trr sâu bnh, chuôt hai lüa vu He Thu 2019.

  40 75/KR- UBND

  19/7/2019 K hoach Tiêm phong vc xin tii huyt tiling trâu, bO, djch tã lan &yt 1 näm 2019.

  41 719 UBND

  19/7/2019 Quyt djnh v vic thành 1p Di irng phó nhanh PhOng, chông bnh Djch tã Lçm Châu Phi trên dja bàn huyn Minh Long.

  42 78/KH- UBND

  30/7/2019 K hoach Kim tra, giám sat bnh Djch tã Lan Châu Phi trên dja bàn huyn Minh Long.

  558/UBND- KTTH

  14/8/20 19 V viêc tap trung PhOng, chng bnh Djch tã Lçm Châu Phi và xir i in1 trng viirt xac 1cm cht ra môi trumg.

  782/QD- UBND

  01/8/2019 Quyt djnh v vic thành lap Ban Chi do cong tác tiêm phOng các lOai vc xin cho gia sic trên dja bàn huyn Minh Long.

  789/QD- UBND

  05/8/20 19 Quyt dinh v viêc thành 1p Ch& kim soát Phông, chông bênh Dich tà Lcm Châu Phi tai các du mi giao thông trén dja

  . . bàn huyn Minh Long.

  46 576/UBND

  KTTH 20/8/2019 V vic tang cumg mt s bin pháp k5 thi4t tang hçip v an

  toàn sinh h9c trong chän nuOi trong PhOng, chng bnh Djch

 • 47 599/UBND-

  KTTH 30/8/20 19

  ' qua thirc hin các bin pháp dam bão . sinE hoat và san xuât vu He Thu 2019.

  48 97H- UBND

  30/9/20 19 /chng djch bnh gia sik, gia cm trên dja

  bàn nhLongnam2020.

  702/UBND- KTTH

  11/10/2019 Ve viêc d xut b sung các loai cay trng, vt nuôi, vt tu vào danh muc ho trçi phát triên san xuât thuc các chuang trInh, du an.

  50 707/UBND-

  KTTH 15/10/20 19

  V vic 1y kin Gop dir thào Quyt dinh và danE mc ngành hang, san phâm quan tr9ng can khuyên khIch và uu tiên h trçi thc hin lien kêt san xuât gãn vài tiêu th san phâm.

  51 709/UBND-

  KTTH 15/10/2019

  V vic tng hçp kinh phi phông, chng bnE Djch tà Lçin Châu Phi dat 2.

  52 721

  23/10/20 19 V vic phOng ngiira bnh Virus Khàm lá s.n.

  53 730/UBND-

  KTTH 24/10/20 19

  V vic dánh giátinh hInh san xut nông -. lam nghip näm 2019, xây dmg kê hotch näm 2020.

 • U'OC KET QU

  (Kern theo Báo cáo so:

  Phu luc 02

  NG LAM NGHIP NAM 2019;

  T NAM 2020

  11/2019 cOa UBND huyn Minh Long)

  TT CIII TIEU DVT Thtrc nAm 2018

  K hoch 2020

  sosánh(%)

  Ghi chü

  nam

  UTH 2019/TH 2018 (%)

  UTH 2019/KH 2019 (%)

  K hoch 2020/U'TH 2019 (%)

  2 3 4 5 6 7 8=6/4 9=6/5 10=7/6 11

  1 Cay luong thic

  *SL ltiang thijc TAn 7002,7 6958,8 7068,7 7114,1 100,94 101,58 100,64

  -Thóc TAn 6969,0 6925 7041,8 7084,5 101,05 101,69 100,61

  - NgO TAn 33,8 33,80 26,90 29,64 79,65 79,59 110,19

  1,1 Cay Iüa cä näm

  - Din tIch Ha 1538,53 1520 1537,23 1530,00 99,92 101,13 99,53

  - Nngsuht Ta'ha 45,30 45,56 45,81 46,30 101,13 100,55 101,08

  san lucing TAn 6969,0 6925 7041,8 7084,5 101,05 101,69 100,61

  a DôngXuân

  - Din tich Ha 780,33 780 779,03 780 99,83 99,88 100,12

  - Trong do:

  DT chhn chü dng tr0i Ha 552,55 552,55 555,75 100,58 100,58 100,00

  DT khOng chU dng tuài Ha 227,78 227,45 223,28 224,25 98,02 98,17 100,43

  - Nangsuât T?lha 45,60 45,78 47,02 47,21 103,10 102,71 100,40

  - San luçng TAn 3558,44 3570,5 3662,73 3682 102,93 102,58 100,53

  b IIêThu

  Din tich Ha 758,2 740 758,2 750 100,00 102,46 98,92

  - TrongdO:

  DT chhn chU dng tuii Ha 552,55 552,55 555,75 555,75 100,58 100,58 100,00

  DT khong chO dng tuài Ha 205,65 187,45 202,45 194,25 98,44 108,00 95,95

  DT bj han (mat trAng) Ha 5,3

  Long Hip: 3,5 ha; Long Mal: 1,0 ha; Long So'n:

  0,3 ha; Thanh An:

  0,5 ha.

  - Nang suAt T?lha 44,98 45,33 44,57 45,37 99,08 98,32 101,79

  - San lucmg TAn 3410,53 3354,5 3379,11 3402,5 99,08 100,73 100,69

  1,2 Cay ngô Ca nàm

  - Din tich Ha 12,05 12,0 9,40 10,0 78,01 78,33 106,38

  - NangsuAt Talha 28,03 28,2 28,62 29,64 102,11 101,60 103,57

  - San lircing TAn 33,77 33,80 26,90 29,6 79,65 79,59 110,19

  a flôngXuãn

  - Diên tich Ha 3,75 5,5 2,9 3,5 77,33 52,73 120,69

  - Nang suAt Tafha 29,60 26,49 29,86 29,71 100,89 112,73 99,51

  - Shn ltrcing TAn 11,10 14,57 8,66 10,4 78,02 59,44 120,09

  b HèThu

  - Diên tich Ha 7,0 5,5 5,45 5,5 77,86 99,09 100,92

  - Nhng suAt Ta/ha 27,23 29,80 28,33 29,82 104,05 95,07 105,25

  - San lucrng TAn 19,06 16,39 15,44 16,4 81,01 94,20 106,22

  C Vu3+ViMOa

 • - Di6n tich Ha 1,3 .O-----1,O5 1,0 80,77 105,00 95,24

  - Nang suit Ta/ha 27,78 28,40 95,98 93,90 106,50

  - San !isclng T.n 3,61 2,84 77,52 98,59 101,43

  2 Cay co bot khac

  Cay ml (Ca nAm) '

  - DintIch Ha 1181,5 1250 105,01 101,70 100,75

  - Nang sut Ta/ha 141,04 ' 'àt87 141,50 100,59 100,05 99,74

  - San hrçmg Tn 16664,4 17300 17601,79 17687 105,63 101,74 100,48

  3 Cay thuc phãm

  3,1 Rau các Ioai ca nAm

  - Diën tIch Ha 31,3 31,5 33,25 33,5 106,23 105,56 100,75

  - Nang sut Ta/ha 68,22 70,2 69,77 69,84 102,28 99,45 100,10

  - San 1rc1ng Tn 215,07 221,0 232,0 234,0 107,87 104,98 100,85

  a Bong Xuân

  - Diën tIch Ha 15,4 15,0 15,85 16,0 102,92 105,67 100,95

  - Nang sut Ta/ha 68,76 70,27 70,23 70,38 102,14 99,95 100,20

  - Sanlucing TAn 105,89 105,40 111,32 112,6 105,13 105,62 101,15

  b HêThu

  - Diên tich Ha 10,6 10,5 11,4 11,5 107,55 108,57 100,88

  Nang suAt Ta/ha 68,43 69,83 68,77 68,78 100,49 98,49 100,02

  - San hrcing TAn 72,54 73,32 78,40 79,10 108,08 106,93 100,89

  C Vi3+ViMOa

  - Diën tich Ha 5,3 6,00 6,0 6,0 113,21 100,00 100,00

  - Nang suAt Ta/ha 69,13 70,47 70,47 70,47 101,93 100,00 100,00

  - San luclng TAn 36,64 42,28 42,28 42,28 115,39 100,00 100,00

  3,2 Bãu cäc Ioai cä näm

  - Din tich Ha 1,85 2,5 2,4 2,5 129,73 96,00 104,17

  - Nang suAt Ta/ha 7,97 8,00 8,13 8,00 101,98 10 1,56 98,46

  - San lucing TAn 1,47 2,00 1,95 2,00 132,29 97,50 102,56

  a BôngXuân

  - Diën tich Ha 0,55 1,20 0,85 1,20 154,55 70,83 14 1,18

  - Nangsuat Ta/ha 8,18 8,08 8,12 8,08 99,22 100,42 99,54

  - San hicing TAn 0,45 0,97 0,69 0,97 153,33 71,13 140,58

  b HéThu

  - Din tich Ha 0,75 1,0 0,95 1,0 126,67 95,00 105,26

  - Nang suAt Ta/ha 8,00 7,90 7,89 7,90 98,68 99,93 100,07

  - San 1scing TAn 0,60 0,79 0,75 0,79 125,00 94,94 105,33

  C Vi3+VMOa

  - Diên tich Ha 0,55 0,30 0,6 0,30 109,09 200,00 50,00

  - Nãng suAt Ta/ha 7,71 8,00 8,50 8,00 110,26 106,25 94,12

  - San liscing TAn 0,42 0,24 0,51 0,24 120,28 2 12,50 47,06

  4 Cay cong nghip

  4,1 Cay CN hang näm

  4.1.1 Cay du phung

  - Din tich Ha 8,3 10 4,33 5,0 52,17 43,30 115,47

  - Nang suAt Tv/ha 22,05 22,30 22,82 23,00 103,49 102,32 100,80

  - San luvng TAn 18,3 22,3 9,88 11,50 53,99 44,30 116,40

  a Bong Xuân

  - Din tich Ha 3,5 5,1 4 4,5 114,29 78,43 112,50

  - Nang suAt Ta/ha 19,20 23,14 22,80 23,11 118,75 98,54 101,36

 • San h.rcmg Tn 6,72< lith,O 9,12 10,4 135,71 77,29 114,04

  b HèThu //

  - Din tich Ha & 0,5 6,88 6,73 151,52

  - Nang suit Ta/ha O3 22,00 95,46 107,47 95,53

  - San hrçing Tn 1,10 6,56 7,24 144,74

  C Vu 3+ Vu Müa

  - Din tich Ha

  - Nang su.t T?/ha

  - San hrçing Tn

  4.1.2 Cay mIa (cà näm)

  - Din tich Ha 12,9 13,0 8,3 8,3 64,34 63,85 100,00

  - Nang sut Ta/ha 495,93 496,00 496,14 501,00 100,04 100,03 100,98

  San hrçrng Tn 639,75 644,8 411,8 415,8 64,37 63,86 100,98

  4•' 3 Cây chê Ha 132,9 138,66 104,33

  II CHANNUOI

  1 Bàn gia süc, gia cm

  a Dan trâu Con 5439 5500 5539 5650 101,84 100,71 102,00

  b DànbO Con 2038 2050 2184 2340 107,16 106,54 107,14

  TlêbO1ai(1310/2184) % 52,4 54 60 62 114,50 111,11 103,33

  C Dànlcyn Con 4340 4600 8642 10500 199,12 187,87 121,50

  d Dan gia cAm Con 51320 56620 55200 56620 107,56 97,49 102,57

  2 San phâm chän nuôi

  San hrçing thjt hai xuat chuOng

  TAn 687,4 745,0 1274,8 1365 185,45 171,11 107,08

  C LAM NGH1P

  I Tong din tIch cO rrng Ha 20980,48 20980,48 19644,33 20980,48 93,63 93,63 106,80 (Q d.inh so'197/QD-UBND ngày 12/3/2019)

  T/dó: Riimg tic nhiên Ha 8527,23 8527,23 8776,73 8527,23 102,93 102,93 97,16

  Rirng trAng Ha 12453,25 12453.25 10877,6 12453,25 87,35 87,35 114,49

  2 che phO rung 65,45 65 65,45 65,45 100,00 100,69 100,00

  D THUY SAN

  1 San Iu'qng thüy san TAn 35,2 37,8 37,8 37,8 107,39 100,00 100,00

  a San hiccng TS dánh bAt TAn 2,5 2,8 2,8 2,8 112,00 100,00 100,00

  - Khai thác ni dja TAn 2,5 2,8 2,8 2,8 112,00 100,00 100,00

  2 Nuôi trAng thüy san

  a Dien tich nuôi trAng th6y san

  Ha 20,6 21 21 21 101,94 100,00 100,00

  - NuOi cá nu6c ngQt Ha 20,6 21 21 21 101,94 100,00 100,00

  b San krçcng nuôi trAng thOy san

  TAn 33 35 35 35 106,06 100,00 100,00

  - Thüy san mrâc ngQt TAn 33 35 35 35 106,06 100,00 100,00

  E THUYLQI

  I DTGTduacti.râi Ha 1538,5 1520 1537,23 1530 99,92 101,13 99,53

  Trongdo:bAngCTKC Ha 1212,74 1212,74 1212,74 1212,74 100,00 100,00 100,00

  2 Kinh phi cAp bO thüy 1çi phi

  Tr.dAng 1949279,5 1925840,0 1947670,4 1938510,0 99,92 101,13 99,53

 • Phu Itic 03: KET QUA SAN XUAT NONG NGHIP NAM 2019

  (Kern theo Báo cáo so/f'//BC - UBNDi'tgày- /11/2019 cia UBND huyn Minh Long)

  , D VT: DT. Ha, NS. Ta/ha; SL: Th'n

  TT Lua Ngo

  '.., au tIo-

  \' Du cacIoi Lc My MIa

  DT NS SL DT NS SL UT • '*I• ) 1

  NS SL DT NS SL DT NS SL UT NS SL

  TOAN HUYEN 153723 4581 7041 84 940 2862 26 90 3325 4 1 200 '240 8 13 1 95 433 2282 988 124070 141 87 17601 79 830 496 14 411 80

  1 Xi Long Mon 136,20 32,49 442,57 0,00 #DIV/O! 0,00 3,60 -['

  0,10 8,00 0,08 0,00 #DIV/0! 0,00 72,00 140,98 1015,03 0,00 #DIV/0! 0,00

  2 Xi Thanh An 471,50 44,44 2095,31 0,25 28,00 0,70 4,30 68,91 29,63 0,30 8,00 0,24 0,20 22,50 0,45 327,20 141,60 4633,22 0,00 #DIV/0! 0,00

  Xi Long Hip 330,10 48,80 1611,03 0,55 27,82 1,53 7,90 70,06 55,35 0,70 8,00 0,56 0,00 #DIV/0! 0,00 225,50 140,80 3175,00 0,30 476,67 14,30

  Xi Long Mai 3 13,43 47,00 1473,23 1,10 27,36 3,01 8,45 69,76 58,95 0,50 8,00 0,40 0,43 25,35 1,09 278,00 142,77 3969,04 4,30 500,47 215,20

  Xi Long Sorn 286,00 49,64 1419,70 7,50 28,88 21,66 9,00 70,63 63,57 0,80 8,38 0,67 3,70 22,54 8,34 338,00 142,29 4809,50 3,70 492,70 182,30

  KET QUA SAN XUAT VI,J DONG XUAN 2018-2019

  TT Xi LOa Ngô Ran cic Ioi Du cic Ioai Lc M5' MIa

  UT NS SL DT NS SL UT NS SL UT NS SL DT NS SL DT NS SL UT NS SL

  TOAN HUYEN 779,03 47,02 3662,73 2,90 29,86 8,66 15,85 70,23 111,32 0,85 8,12 0,69 4,00 22,80 9,12 1219,00 141,87 17293,90 8,30 496,14 411,80

  Xã Long Mon 68,20 34,13 232,77 0,00 #DIV/0! 0,00 1,80 68,22 12,28 0,05 8,00 0,04 0,00 #DIV/0! 0,00 67,00 140,90 944,03 0,00 #DIV/0! 0,00

  2 Xi Thanh An 238,50 45,28 1079,90 0,00 #DIV/0! 0,00 2,60 68,81 17,89 0,10 8,00 0,08 0,00 #DIV/0! 0,00 327,00 141,60 4630,37 0,00 #DIV/0! 0,00

  Xi Long Hiêp 167,90 50,24 843,50 0,20 28,00 0,56 3,60 70,19 25,27 0,20 8,00 0,16 0,00 #DIV/0! 0,00 225,00 140,80 3 168,00 0,30 476,67 14,30

  Xi Long Mai 159,43 48,05 766,06 0,20 28,50 0,57 3,85 70,75 27,24 0,10 8,00 0,08 0,30 26,00 0,78 270,00 142,80 3855,60 4,30 500,47 215,20

  Xi Long Son 145,00 51,07 740,50 2,50 30,12 7,53 4,00 71,60 28,64 0,40 8,25 0,33 3,70 22,54 8,34 330,00 142,30 4695,90 3,70 492,70 182,30

  KET QUA SAN XUAT VI) iiE THU 2019

  TT - Xa, PhLrong

  LOa NgO Rau cic Ioai Dâu cic Ioai Lac MS' -

  DT NS SL DT NS SL DT NS SL UT NS SL DT NS SL UT NS SL

  TOAN HUYEN 758,20 44,57 3379,11 5,45 28,33 15,44 11,40 68,77 78,40 0,95 7,89 0,75 0,33 23,03 0,76 21,70 141,88 307,89

  1 Xi Long Mon 68,00 30,85 209,80 0,00 #DIV/0! 0,00 1,50 67,73 10,16 0,05 8,00 0,04 0,00 #D1V/0 0,00 5,00 142,00 71,00

  2 Xi Thanh An 233,00 43,58 1015,41 0,20 28,50 0,57 1,00 68,70 6,87 0,10 8,00 0,08 0,20 22,50 0,45 0,20 142,50 2,85

  Xi Long Hip 162,20 47,32 767,53 0,25 28,40 0,71 2,70 69,19 18.68 0,30 7,67 0,23 0,00 ODIV/0! 0,00 0,50 140,00 7,00

 • X Long Mai 154,00 45,92 707,17 0,50 21,84 0,20 7,50 0,15 0,13 23,85 0,31 8,00 141,80 113,44

  Xã Long Son 141,00 48,17 679,20 4,50 20,85 0,30 8,33 0,25 0,00 #D1V/0 0,00 8,00 142,00 113,60

  I \\\ - I/

  KET QUA SAN XUAT 2O2O

  TT

  Lüa Ngô Rau các Ioi Du các Ioi

  DT NS SL DT NS SL DT NS SL DT NS SL

  TOAN HUYN 0,00 #DIVIO! 0,00 1,05 26,67 2,80 6,00 70,47 42,28 0,60 8,50 0,51

  I Xà Long Mon 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,30 68,67 2,06 0,00 #DIV/0! 0,00

  2 XlThanhAn 0,00 #DIV/0! 0,00 0,05 26,00 0,13 0,70 69,57 4,87 0,10 8,00 0,08

  3 XlLongHip 0,00 #DIV/0! 0,00 0,10 26,00 0,26 1,60 71,25 11,40 0,20 8,50 0,17

  4 Xl Long Mai 0,00 #DIV/0! 0,00 0,40 26,50 1,06 1,40 70,50 9,87 0,20 8,50 0,17

  5 XlLong Son 0,00 #DIV/0! 0,00 0,50 27,00 1,35 2,00 70,40 14,08 0,10 9,00 0,09

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23