Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN . HOA XA CHi) NGHiA VIET. NAM TINH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN . HOA XA CHi) NGHiA VIET. NAM TINH

S6:fi ::r23/QD-UBND
CONG HOA XA HOI CHi) NGHiA VIET NAM. . . DQc I~p - TV do - H~nh phuc
Binh Duong, ngay I/g thang 6 nam 2019
QUYETDINH V~ vi~c cong b6 thu tuc hanh chinh thuQc thfim quy~n quan Iy, giai quy~t
ciia SO' Y t~/ Uy ban nhan dan c~p huy~n/ Uy ban nhan dan c~p xii va cac don vi khac tinh Binh DU'O'ng
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phtrong ngay 19/6/2015;
Can cir Nghi dinh s6 63/201 OIND-CP ngay 08/6/20 I0 cua Chinh phu v~ viec ki~rn soat thu tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017IND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 dieu cua cac ngh] dinh lien quan d~n ki~rn soat thu tuc hanh chinh;
Can cir Thong tir s6 02/2017 /TT -VPCP ngay 31/ 10/2017 cua Van phong Chinh phu huang d~n v~ nghiep VI:!kiern soat thu tuc hanh chinh;
Xet d~ nghi cua Giarn d6c Sa Y t~ tl;li To trinh s6 49/SYT-VP ngay 07/6/2019,
QUVETDINH:
Di~u 1. Cong b6 kern theo Quy~t dinh nay 195 thu tl:!c hanh chinh thuQc th~m quy~n qmin ly, giai quy~t cua Sa Y t~/ Uy ban nhan dan c~p huy~n/ Uy ban nhan dan c~p xii va cac don vi khac tinh Sinh Duong. CI:!th~:
- 170 thu tl:!Chanh chinh thuQc th~m quy~n giai quy~t cua c~p tinh;
- 01 thu tl:!Chanh chinh thuQc th~rn quy~n giai quy~t cua Uy ban nhan dan c~p huy~n;
- 01 thu tl:!Chanh chinh thuQc th~m quy~n giai quy~t cua Uy ban nhan dan cap xii;
- 23 thu tl:!Chanh chinh thuQc th~rn quy~n giai quy~t cua cac don vi khac.
Di~u 2. Quy~t dinh nay co hi~u hJc kS til ngay kY.
._ -------
tinh Sinh Duong v~ viec cong b6 thu t\1C hanh chinh moi thuoc tham qu ~n giai quyet cua SaY tS va cac don vi y tS khac tinh Binh Duong. ~,..~TIN,.,
, J)i~u 3. Chanh Van phong Uy ba!1nhan dan tinh, Giam d6c Sa~. ' ~/'f.
doc, Thu tnrong cac Sa, Ban, Nganh; Uy ban nhan dan cac huyen, thj x , t pho; Uy ban nhan dan cac xa, phirong, thi tran va cac t6 chirc, ca n _'iRU'"~l!J"-''I''C} guan chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay.z, If
NO'inh~n:~ - CI,lCKSTTHC - VPCP; - TT.TU, TT.HDND tinh; - CT, cac PCT UBND tinh; - Nhir Di€u 3; - LDVP, KSTT, KGVX, TTHCC, Website; - Liru: VT, Hi8u.~ B
Tr~n Thanh Liem
2
THiJ TT)C HANH CHiNH THUOC THAM QUYEN QuA~~~ QUYET CiJA sa Y TE/UY BAN NHAN DAN cAp HU NHAN DAN cAp XA vA cAe DON VI KHAc TiN
(Ban hanh kern thea Quyet dinh s6 /(1-£3IQD-UBND nga 2019 cua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Binh J-'JJunf!'J!lm~;YI
PHAN I. DANH MT)C THU TT)C HANH CHiNH
~--~---------------------------------~------------,--------~
THUC HIEN TRANG
I. LiNH vue AN ToAN THl/C PHAM vA DINH DUONG
1. Dang ky ban cong b6 san pham nhap khAu d6i voi thuc pham dinh duong y h9C, thirc pharn dung cho ch~ dQ an d?c biet, san pharn dinh duong dung cho tre den 36 thang tu6i.
Chi C\lC
2.
Dang ky ban cong b6 san pham san xu~t trong mroc d6i voi thuc pham dinh duong y h9C, thirc pham dung cho ch~ dQ an d?c biet, san pham dinh duong dung cho tre d~n 36 thang tuoi.
Chi C\lC
ATVSTP tinh Binh Duong
3. C~p Giay xac nhan noi dung quang cao d6i voi Thuc pham dinh duong y h9C, thuc pham dung cho che d(>an dac biet, san pham dinh duong dung cho tre d~n 36 thang tuoi.
Chi C\lC
9
4. C~p gi~y chtrng nhan co sa du di~u kien an toan thirc pham d6i voi cac co sa san xu~t thvc phAm, kinh doanh dich V\l an u6ng thuQc thAm guy~n cua Sa Y t~.
Chi C\lC
5.
C~p ChUng chi himh ngh~ duqc (bao g6m ca trucmg hqp c~p ChUng chi himh ngh~ duqc nhung Chung chi himh ngh~ duqc bi thu h6i thea guy dinh t?i cac khoan 1,2,4,5,6,7,8, 9, 10, 11 f)i~u 28 cua Lu?t duqc) thea hinh thuc xet h6 so.
Sa Y t~ 18
TEN THU T1)C HANH CHiNH
C~p Chung chi hanh nghe duoc thea hinh thirc xet h6 so trong tnrong hop Chung chi hanh nghe duoc bi ghi sai do 16i cua co quan cap Chung chi hanh nghe diroc.
7. Cap lai Chung chi hanh nghe duoc theo hinh thirc xet h6 so.
So y t~ 33
8.
9.
10.
11.
12.
--~~-~.------~---------.----
Di~u chinh noi dung Chung chi hanh nghe duoc thea hinh thirc xet h6 so.
Cfrp l~n d~u va cap Giay clnrng nhan du di~u kien kinh doanh duoc d6i voi tnrong hop bi thu h6i Giay chimg nhan du di~u kien kinh doanh duoc thuoc tham quyen cua So Y t~ (Co so ban buon thuoc, nguyen lieu lam thuoc; Co so ban le thuoc bao gorn nha thuoc, quay thuoc, tu thuoc tram y t~ xa, co so chuyen ban le duoc lieu, thuoc diroc lieu, thu6c c6 tru_y~n).
Cfrp Gifry chirng nhan du di~u ki~n kinh doanh duQ'c cho co so da dUQ'ccfrpGifry chUng nh?n du di~u ki~n kinh doanh duQ'c nhung thay d6i IO(;li hinh co so kinh doanh du<;ycho?c thay d6i ph(;lm vi kinh doanh du<;ycrna lam thay d6i Di~u ki~n kinh doanh; thay d6i dia DiSm kinh doanh duQ'c thu<)c thftm quy~n cua So Y t~(Co so ban buon thu6c, nguyen li~u lam thu6c; Co so ban Ie thu6c bao g6m nha thu6c, qu~y thu6c, tu thu6c tr(;lm y t~ xa, co so chuyen ban Ie duQ'C li~u, thu6c du<;ycli~u, thu6c c6 truy~n).
C~p l(;li Gifry chUng nh?n du di~u ki~n kinh doanh du<;ycthu<)c thftm quy~n cua So Y t~ (Co so ban buon thu6c, nguyen li~u lam thu6c; Co so ban Ie thu6c bao g6m nha thu6c, qu~y thu6c, tu thu6c tr(;lm y t~ xa, co so chuyen ban Ie duQ'Cli~u, thu6c duQ'c li~u, thu6c c6 truy~n).
2
STT
Danh gia dap ung ThlJc h~mh t6t cO' sa ban Ie thu6c.
TEN THU TVC HANH CHiNH
13. Thong bao hoat dong ban le thuoc hru dQn_g.
14.
Cho phep huy thuoc gay nghien, thuoc huang than, thuoc tien chat, nguyen lieu lam thuoc la duoc chat gay nghien, diroc chat huang than, tiSn chat dung lam thuoc thuoc tharn quyen Sa Y tS (Ap dung voi co sa co sir dung, kinh doanh thuoc gay nghien, thuoc huang than, thu6c tien chat, nguyen lieu lam thu6c la duoc chat gay nghien, diroc chat huang than, tien ch~t dung lam thuoc trir co sa san xuat, xu~t khau, nhap khau),
Sa Y tS 68
15. C~p Giay chirng nhan du diSu kien kinh doanh duoc cho co sa kinh doanh thu6c phai kiSm soat d?c biet thuoc tham quyen cua Sa Y tS.
Sa Y tS 71
16. Cho phep mua thuoc gay nghien, thu6c huang than, thuoc tiSn chat, thuoc dang ph6i hop co chua tiSn chfrt thuQc th~m _quySn cua Sa Y tS.
SaYtS 79
17. Cho phep ban Ie thu6c thuQc Danh mvc thu6c hC;lnchS ban Ie d6i vai cO' So' chua duQ'c c~p Gi~y chung nh~n du di~u ki~n kinh doanh duQ'c.
Sa Y tS 84
18.
C~p phep xu~t kh~u thu6c phai kiSm soat d?c bi~t thuQc hanh Iy ca nhan cua t6 chuc, ca nhan xu~t canh gui theo v~n tai dan, hang hoa mang theo ngwJi cua t6 chuc, ca nhan xufrt canh dS di~u tri b~nh cho ban than ngwJi xu~t canh va khong phai la nguyen li~u lam thu6c phai kiSm soat d?c bi~t.
SaYtS 86
19.
C~p phep nh~p kh~u thu6c thuQc hanh ly ca nhan eua t6 chuc, ca nhan nh~p canhgui the? v~n tai dan, hang hoa mang theo nguai cua to chuc, ca nhan nh~p canhdS di~u tri b~nh cho ban than nguai nh~p canh.
Sa Y tS 90
20. C~p gifry xac nh~n nQi dung thong tin thu6c theo hinh thuc hQi thao _giai thi~u thu6c. So' Y tS 95
21. Ke khai IC;ligia thu6c san xu~t tron_g_nuac. SaYtS 99
22. Sa Y tS 103
3
STT TEN THU T1)C HANH CHiNH
Danh gia dap ling Thuc hanh t6t d6i voi co sa 23. ban le co kinh doanh thuoc ch~t gay nghien,
thuoc huang than, thuoc co chua tien chat,
118
24.
25.
Danh gia dap irng Thirc hanh t6t d6i voi co sa ban le thuoc co kinh doanh thu6c dang phoi hop co chua duoc chat gay nghien, thuoc dang phoi hop co chua duoc chat huang than, thuoc dang phoi hop co chua ti6n chat; thuoc dQc, nguyen lieu dQc lam thuoc; thuoc, duoc ch~t trong danh muc thuoc, duoc chat thuoc danh muc chat bi earn SLr dung trong mot s6 nganh, Iinh vue.
Danh gia duy tri dap ling thuc hanh t6t co sa ban le thuoc,
SaYt~
113
26. Danh gia duy tri dap irng Thirc hanh t6t d6i voi co sa co kinh doanh thuoc gay nghien, thuoc huang than, thu6c chua tien chat,
SaY t~ 123
27.
Danh gia duy tri dap Ung Thvc hanh t6t d6i v6i co sa co kinh doanh thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'c ch~t gay nghi~n, thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'cch~t huang th~n, thu6c d?ng ph6i hqp co chua tiSn ch~t; thu6c dQc, nguyen li~u dQc lam thu6c; thu6c, duQ'c ch~t trong danh m\lc thu6c, duQ'c ch~t thuQc danh m\lc ch~t bi c~m Slr d\lng trong mQt s6 nganh, Ilnh vvc.
SaYt~ 128
28. Ki~m soat thay d6i khi co thay d6i thuQc mQt trong cac truOng hqp quy dinh t?i cac di~m c va d Khoim 1 DiSu 11 Thong tu 02/20 18/TT­ BYT.
Sa Yt~ 133
29. Danh gia dap ung Thvc hanh t6t phan ph6i thu6c, nguyen li~u lam thu6c. Sa Y t~ 137
30. Danh gia dap Ung Thvc hanh t6t d6i v6i co sa ban buon thu6c, nguyen li~u lam thu6c co kinh doanh thu6c gay nghi~n, thu6c huang th~n, thu6c co chua tiSn ch~t.
Sa Y t~ 143
31. Danh gia dap ung Thvc hanh t6t d6i v6i co sa ban buon thu6c, nguyen li~u lam thu6c co kinh Sa Y t~ 149
4
33.
STT TEN THU Tl)C HANH CHiNH
doanh thuoc dang phoi hop co chua diroc chat gay nghien, thuoc dang phoi hop co chua duoc chat huong than, thu6c dang phoi hop co chua ti~n chat; thu6c doc, nguyen lieu doc lam thuoc; thuoc, duoc ch~t trong danh muc thuoc, diroc chat thuoc danh muc ch~t bi cam sir dung trong mot s6 nganh, linh Vl.JC. Danh gia dap img Thirc hanh t6t phan phoi
32. thuoc, nguyen lieu lam thuoc d6i voi co sa kinh doanh khongvi muc dich thuong mai.
Danh gia dap irng Thuc hanh t6t d6i voi co sa phan phoi thuoc, nguyen li~u lam thu6c gay nghien, thuoc hirong than, co chua ti~n chdt khong vi muc dich thuong mai.
34.
Danh gia dap img Thuc hanh t6t d6i voi co sa phan phoi thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'c ch~t gay nghi~n, thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'c ch~t hu6ng th~n, thu6c d?ng ph6i hQ'pco chua ti~n ch~t; thu6c d<)c,nguyen li~u d<)clam thu6c; thu6c, duQ'c ch~t trong danh ml,lc thu6c, duQ'c ch~t thu<)cdanh ml,lcch~t bi c~m Slr dl,lng trong m<)t s6 nganh, lInh vl.Jc;thu6c d<)c, nguyen li~u d<)c lam thu6c; thu6c, duQ'c ch~t trong danh ml,lc thu6c, duQ'c ch~t thu<)c danh ml,lc ch~t bi c~m Slr dl,lng trong m<)ts6 nganh, linh Vl.JCkhong vi ml,lcdich thuang m?i.
Sa Y tS
Sa Y tS
Sa Y tS
SaYtS
155
159
164
16735. Danh gia duy tri dap trng thl.Jc hanh t6t co sa phan ph6i thu6c, nguyen li~u lam thu6c.
36. Danh gia duy tri dap ung Thvc hanh t6t d6i vai co sa phan ph6i co kinh doanh thu6c, nguyen li~u lam thu6c gay nghi~n, thu6c hu6ng th~n, thu6c chua ti~n ch~t.
37.
Danh gia duy tri dap ung Thvc hanh t6t d6i vai co sa co kinh doanh thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'c ch~t gay nghi~n, thu6c d?ng ph6i hqp co chua duQ'c ch~t huang th~n, thu6c d?ng ph6i hqp co chua ti~n ch~t; thu6c d<)c,nguyen li~u d<)c lam thu6c; thu6c, duQ'c ch~t trong danh ml,lc thu6c, duQ'c ch~t thu<)c danh ml,lc
5
172
178
STT
38.
C~p giay xac nhan noi dung quang cao my ham
TEN THU T1)C HANH CHiNH
chat bi cam sir dung trong mot so nganh, linh
Ki~m scat thay d6i khi co thay d6i thuoc mot trong cac tnrong hQ'P quy dinh tai cac di~m d, d va e Khoan 1 DiSu 11 Thong tir 03/20 18/TT­ BYT.
SaYtS
TRANG
182
215
39. C b6 co so kinh doanh co t6 chirc tu thuoc
MYPHAM
40. Cap G,i~y chirng nhan du DiSu kien san xuat m
41. C~p lai Giay chirng nhan du DiSu kien san xuat am.
42. Di~u chinh Giay chirng nhan du DiSu kien san xuat
43.
44.
SaYtS
185
188
193
196
197
C~p lai gi~y xac nhan nQi dung quang cao my " tro bi mat hoac hu '
45. C~p lai giay xac nhan nQi dung quang cao my pham trong tnrong hQ'P het hi~u lire tai Khoan 2 DiSu 21 Tho tir s6 09/2015/TT-BYT
So Y tS
So Y tS
203
206
46.
Cap lai gi~y xac nh~n nQi dung quang cao my ph~m khi co thay d6i vS ten, dia chi cua t6 chuc, ca nhan chiu trach nhi~m va khong thay d6i cao
So Y tS
209
21247. s6 tiSp ~h~n PhiSu cong b6 san ph~m my san xuat nuac
48. C~p Gi~y chung nh~n luu hanh tv do (CFS) d6i vai My ph~m san xu~t trong nuac d~ xu~t kh~u
IV. LiNH Vl)'C KHAM BE=NH, CHU'A B NH
49. C~p gi~y phep ho?t dQng d6i vo; co so dich V\;l y tS thuQc th~m ;', cua So Y tS.
50.
6
SaYtS
C~p di~u chinh chUng chi himh ngh~ kham
STT TEN THU T1)C HANH CHiNH
truyen thuoc tham quyen cua So' Y teo Cap lai giay chung nhan nguoi sa hiru bai
51. thuoc gia truyen va phuong phap chua benh gia truyen thuoc tham quyen cua Sa Y tS.
325
C~p b6 sung pham vi hoat dong chuyen mon trong chirng chi hanh nghe thuoc tham quyen cua Sa Y tS.
Sa Y tS 244
53.
Cap gi~y phep hoat dong d6i voi benh vien thuoc Sa Y tS va ap dung d6i voi tnrong hop khi thay d6i hinh thirc t6 chirc, chia tach, hop nhat, sap nhap.
Sa Y tS 249
54. C~p giay phep heat dong d6i voi Phong kham da khoa thuoc th~m quyen cua Sa Y tS. SaYtS 261
55. Cap giay phep hoat dong d6i voi Phong kham chuyen khoa thuoc th~m quyen cua Sa Y tS. Sa Y tS 273
56. C~p gi~y phep hO(;ltdQng d6i v6i Nha HQ Sinh thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS. SaYtS 283
57. Cong b6 du di~u ki~n th\l'c hi~n kham suc khoe co sa kham b~nh, chua b~nh thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS.
Sa Y tS 292
58. C~p l(;ligi~y chUng nh?n la luang y thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS. SaY tS 299
59.
Thanh I?p va cho phep thanh I?p ngan hang mo tr\l'c thuQC Sa Y tS, va thuQc b~nh vi~n tn!c thuQC Sa Y tS, ngan hang mo tu nhan, ngan hang mo thuQc b~nh vi~n tu nhan, truang d(;li hQcy, duQ'ctu th\lc tren dia ban qWln IY.
304
Sa Y tS
60. C~p I~n d~u chUng chi hanh ngh~ kham b~nh, chua b~nh d6i v6i nguai Vi~t Nam thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS.
306 Sa Y tS
61. C~p b6 sung ph?m vi ho?t dQng chuyen mon trong chUng chi hanh ngh~ thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS.
316 SaY tS
62. C~p thay d6i ph(;lmvi hO(;ltdQng chuyen mon trong chung chi hanh ngh~ kham b~nh, chua b~nh thuQc th~m quy~n cua Sa Y tS.
320 Sa Y tS
-&T/~ :;:::::;:;:;,::--....A
f~~ ~~~AN STT TEN THU Tl)C HANH CHINH 1:( '. r ~imi- TRANG~tifl~-"EN
benh, chua benh trong tnrong hop de ng~ ~.~.fP' /C)~ nghi thay d6i ho va ten, ngay thang nam Sl -'(~ * thuoc th~m quyen cua SO'Y tS.
Cftp lai clnrng chi hanh nghe kham benh, chua 328 benh d6i voi nguoi Viet Nam bi mat hoac hu
64. hong hoac bi thu h6i chirng chi hanh nghe theo SO'Yt6quy dinh tai diem a, b Khoan 1 Di~u 29 Luat kham benh, chua benh thuoc tham quyen cua SO'Y t6.
Cap lai clnrng chi hanh nghe kham benh, chua 332 benh d6i voi ngiroi Viet Nam bi thu h6i chirng
65. chi hanh nghe theo quy dinh tai diSm c, d, d, e SO'Y t6 va g Khoan 1 Di~u 29 Luat kham benh, chua benh thuoc tham quyen cua Sa Y t6.
Cftp giay phep ho:;tt dQng d6i vai b~nh vi~n 336
66. thuQC Sa Y t6 va ap d\lng d6i vai truang hqp SO'Yt6khi thay d6i hinh thuc t6 chuc, chia tach, hqp nhftt, sap nhcftp.
67. Cftp gifty phep ho:;tt dQng d6i vai tr:;tm y t6 cftp Sa Y t6 350 xa, tr:;tm xa thuQc th~m quy~n clla Sa Y t6.
68. Cftp Gifty phep ho:;tt dQng d6i vai tr:;tm so cftp Sa Y t6 359 CUuchu thcftpdo.
Cftp l:;ti Gifty phep ho:;tt dQng d6i vai tr:;tm, 363 69. diSm so cftp cUu chu thcftpdo khi thay d6i dia SO'Y tS
diSm.
Cftp l:;ti Gifty phep ho:;tt dQng d6i vai tr:;tm, 366 7O. diSm so cftp cUu chu thcftp do do mftt, rach, SO'YtS
hong.
Phe duy~t l~n d~u danh m\lc ky thucftt Clla cac 368 71. co sa kham b~nh, chua b~nh thuQc th~m quy~n Sa Y tS
quan ly clla Sa Y tS.
Phe duy~t b6 sung danh m\lc ky thucfttClla cac 369 72. co sa kham b~nh, chua b~nh thuQc th~m quy~n SO'YtS
quan ly clla Sa Y tS.
Cftp gifty phep ho:;tt dQng d6i vai co sa kham 371 73. b~nh, chua b~nh thuQc th~m quy~n Clla Sa Y tS Sa Y tS
khi thay d6i dia diSm.
8
383
432
74. Cho,phep nguoi hanh nghe diroc ti~p tuc hanh ~~_# nghe kham benh, chua benh sau khi bi dinh chi S . .; :. heat dong chuyen mon thuoc tham quyen cua 0 te Sa y t~.
75.
Cho phep co sa kham benh, chua benh diroc tiep tuc hoat dong kham benh, chua benh sau khi bj dinh chi hoat dQng chuyen mon thuoc tham quyen cua Sa Y t~.
Sa Y t~
386
76. C~p chirng chi hanh nghe bac sy gia dinh thuoc tham quyen cua Sa Y t~ truce ngay 01/01/2016.
Sa Y t~ 388
77. Cap chirng chi hanh nghe bac sy gia dinh thuoc tham quySn cua Sa Y t~ tir ngay 01/01/2016. Sa Y t~ 392
78.
C~p lai clurng chi hanh nghe bac sy gia dinh d6i voi ngiroi Viet Nam bi m~t hoac hu hong hoac bi thu h6i chimg chi hanh nghe thea quy dinh t?i Di~m a, b, Khoan 1 DiSu 29 Lu?t kham b~nh, chua b~nh thuQc th~m quySn cua Sa Y t~.
Sa Y t~
397
79.
C~p l?i chUng chi hanh nghS bac sy gia dinh d6i vai nguai Vi~t Nam bi m~t…