Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN Hoc lap S6: 424 /TB-UBND

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN Hoc lap S6: 424 /TB-UBND

Hoc lap CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIVI' NAM
— Tty 11#nit pink
S6: 424 /TB-UBND Tuy Hoa, ngay 03 Mang 5 nam 2021
UY BAN NHAN DAN THANH PHO TUY HOA
CHU TICH
Cao Dinh Huy
THONG BAO Ve viec tam dirng cac float Ong khong can thitt phuc vu cong tac phong,
chOng dich COVID-19 teen dia ban thanh ph6 Tuy Hoa
Thvc hien Cong dien s6 583/CD-BYT ngay 02/5/2021 ciia B6 Y to ve viec thvc hien nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich COVID-19.
Tren ca so cu6c h9p Ban Chi ciao phong, ch6ng dich COVID-19 thanh ph6 Tuy Hoa va de dam bao cong tac phong cho'ng dich COVID-19 trong tinh hinh mot UBND thanh ph6 Tuy Hoa thong bao:
1. Tam dung hoat Ong mot so dich vv khong that sv can thiet tren dia ban thanh Oh' Tuy H6a nhu: Karaoke, vii trtr6ng, quail bar, massage, xong hai, diem truy cap internet va tro chai dien tir, chg dem Tuy Hoa tir 0 giiy 00 phut ngay 05/5/2021 cho den khi c6 Thong bao med.
2. Giao Trung tam Van hoa - The thao va Truyen thanh, UBND cac phuong, xa tuyen truyen, ph6 bien, thong bao cho cac co so kinh doanh, nhan dan va du khach biet, thirc hien.
3. Giao C6ng an thanh ph& Phong Van h6a va Thong tin, UBND cac phuang, xa kiem tra viec chap hanh quy dinh tam dimg hog Ong mot s6 dich vv khong that sv can thiet ten dia ban thanh pho Tuy Hem, lien guy& xir ly nghiem cac tru6ng hgp vi pham theo dimg quy dinh phap luat.
Cac ca quan, don vi, dia phucmg trien khai thvc hien./.
No'i - Nhu tren; - TT. Tinh iry (b/c); - UBND tinh (b/c); - Y t6, VH-TT&DL; - TT. Thanh uy (b/c); - TT. HDND TP (b/c); - CT, cac PCT UBND TP; - BTT. MTTQVN TP; - Cac phOng, ban, nganh, trung tam va hoi doan th6 TP; - UBND cac phtramg xa; - Cac PCVP; - Cling TTDT; - Ltru: VT, (Pg)
UBND THÀNH PH TUY HÒA CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
PHÒNG GIÁO DC VÀ ÀO TO c lp – T do – Hnh phúc
S:554/PGDT
ng không cn thit phc v công tác
phòng, chng dch COVID-19 trên a
bàn thành ph Tuy Hòa
Tuy Hòa, ngày 04 tháng 5 nm 2021
Kính gi: Các n v trng trc thuc
Thc hin Thông báo s 481/TUBND ngày 03 tháng 5 nm 2021 ca
UBND thành ph Tuy Hòa v vic Thông báo tm dng các hot ng không
cn thit phc v công tác phòng, chng dch COVID-19 trên a bàn thành ph
Tuy Hòa.
(ính kèm Thông báo s 481/TUBND ngày 03 tháng 5 nm 2021 ca
UBND thành ph Tuy Hòa).
ngh các n v nghiêm túc trin khai thc hin Thông báo s
481/TUBND ngày 03 tháng 5 nm 2021 ca UBND thành ph Tuy Hòa ./.
Ni nhn: - Nh trên;
2021-05-04T10:56:47+0700
Vit Nam