Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR

247UBND-TNMT.pdfS6: -^.^/UBND-TNMT
Ve viec tang cuang cong tac bao ve moi truang trong phong, chong dich benh tren dia ban huyen
CONG HOA XA HOI CHU NGHlA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic
Ea Kar, ngay thdng 03 ndm 2019
Kinh gui: - Phong Tai nguyen va Moi truang; - Phong Nong nghiep va Phat trien nong thon;
9 r
- Uy ban nhan dan cac xa, thi tran.
Hien nay tinh hinh dich benh xay ra tren dan gia sue, gia cam dang dien bien het sue phuc tap, tai mot so xa, thi tran xuat hien tinh trang nguoi dan vut xac dong vat diet ra moi truang hoac bo xac chet dong vat va phe thai dong vat tai mot so diem tap ket rac thai sinh boat, dieu nay khong chi gay kho khan trong cong tac thu gom rac thai sinh boat, gay 6 nhiem moi truang, anh huang den cuoc song cua chinh nguoi dan va con tiem an nguy ca lay benh tren dien rong.
1 ji
De tang cuang cong tac bao ve moi truang, quan ly tinh trang vut xac dong jj 2;0^ > vat diet ra moi truang, phong ngua benh dich do xac dong vat khong dugc thu gom va xu ly dung quy dinh gay ra, nay UBND huyen de nghj cac ca quan co lien V'VKy- ^ j quan va UBND cac xa, thi tran thuc hien mot so noi dung sau: ^
1. Doi voi UBND cac xa, thj Iran - Tang cuang cong tac tuyen truyen cac quy dinh ve thu gom, van chuyen va
xu ly rac thai sinh boat, nang cao nhan thuc ve quan ly chat thai sinh boat; tuyen truyen, huang dan nguoi chan nuoi theo huang an toan dich benh thong qua loa truyen thanh cua xa, cac buoi tap huan, hoi thao, cac cuoc hop dinh ky; khuyen cao nguoi chan nuoi khong vut xac dong vat ra noi cong cong gay 6 nhiem moi truang
% A • A • f • A • r • A r A • A ' A Ava lam lay lan dich benh; khi phat hien gia sue, gia cam co dau hieu mac benh, diet khong ro nguyen nhan phai bao ngay cho thu y va chinh quyen dia phuong de xu ly kjp thai; tang cuang cong tac giam sat, phat hien som dich benh tren gia sue, gia cam de xu ly kjp thai, hieu qua.
- Tang cuang tuyen truyen, van dong, yeu cau ca so chan nuoi, nguoi dan phai tieu buy xac dong vat dung phuong phap de tranh gay 6 nhiem moi truang. Viec tieu huy xac dong vat thuc hien theo Quy chuan ky thuat quoc gia QCYN 01- 41: 2011/BNNPTNT ve yeu cau xu ly ve sinh doi voi viec tieu huy xac dong vat va san pham dong vat, Thong tu so 07/2016/TT-BNNPTNT cua Bo Nong nghiep va
9 r
phat trien nong thon quy djnh phong chong djeh benh dong vat tren can va huang
dan t<p Quyet dinh so 562/QD-UBND, ngay 14/3/2019 cua UBND tinh Dak Lak, cu the:
• Nguyen tac tieu huy: + Phai lam chet dong vat bang dien hoac phuong phap khac (neu co); + Dia diem tieu huy: Theo huong dan cua co quan nha mroc co tham
quyen, uu tien chon dia diem tieu huy tai khu virc chan nuoi co dong vat mic benh hoac dia diem thich hop khac gan khu virc co 6 dich.
+ Phuong tien, dung cu duqc sir dung de van chuyen phu pham va san pham khac den dia diem tieu huy phai co san kin; phai duoc ve sinh, khu trung tieu doc truoc va sau khi van chuyen den dia diem tieu huy; ngubi tham gia vao qua trinh tieu huy Ion benh, nghi Ion benh can phai thuc hien ve sinh, sat trung de tranh lam lay lan mam benh.
• Bien phap tieu huy: + Bien phap chon lap + Bien phap dot: Dot bang 16 chuyen dung hoac dot thu cong bang
each dao ho, cho bao chua xac dong vat, san pham dong vat vao ho va dot bang cui, than, rom, ra, xang, dau..., sau do lap dat va nen chat.
9 9 r •>
• Van chuyen dong vat, san pham dong vat den dia diem tieu huy + Truong hop dia diem tieu huy 6 ngoai khu vuc co 6 dich, xac dong
vat, san pham dong vat phai duoc cho vao bao, buoc chat mieng bao va tap trung ^.9 •>
bao chua vao mot cho de phun khu trung truoc khi van chuyen; truong hop dong vat Ion khong vua bao chua phai su dung tarn nilon hoac vat lieu chong tham khac
9 '*
de lot ben trong (day va xung quanh) thung cua phuong tien van chuyen. + Phuong tien van chuyen xac dong vat, san pham dong vat phai co
san kin de khong lam roi vai cac chat thai tren duong di. + Phuong tien van chuyen xac dong vat, san pham dong vat phai duoc
ve sinh, khu trung tieu doc theo huong dan cua co quan quan ly chuyen nganh thu y ngay truoc khi van chuyen va sau khi bo bao chua xuong dia diem tieu huy hoac doi khoi khu vuc tieu huy.
• Quy each ho chon: + Dia diem: Ho chon phai each nha dan, gieng nuoc, khu chuong nuoi
dong vat toi thieu 30m va co du dien tich; nen chon noi chon trong vuon (tot nhat r o.
la vuon cay an qua hoac lay go). r r
+ Kich co: Ho chon phai du rong phu hop voi khoi luong dong vat, 9 r \ r ^ r
san pham dong vat va chat thai can chon (Vi du: Neu can chon 1 tan dong vat thi ho chon can co kich thuoc sau l,5-2m, rong l,5-2m, dai l,5-2m).
• Cac buoc chon lap: Sau khi dao ho, rai mot lop voi bot xuong day ho theo ty le khoang 1kg voi/m2, cho bao chua xuong ho, phun thuoc sat trung hoac vie voi bot len tren be mat, lap dat va nen chat; yeu cau khoang each tu be mat bao chua dbn mat dk t6i thibu la 0,5m, lop dat phu ben tren bao chua phai day it nhat
la 1 m va phai cao ban mat dat de tranh nirac chay vao ben trong gay sut, lun ho chon. Phun sat trung khu virc chon lap de hoan tat qua trinh tieu huy.
• Quan ly ho chon: + Ho chon xac dong vat phai co bien canh bao ngubi ra vao khu vuc. + UBND cap xa co trach nhiem quan ly, to chuc ki^m tra dinh ky va
xu ly kip thbi cac six co sut, lun, xoi mon, ro ri, boc mui cua h6 chon. + Bia diem chon lap phai duoc danh dau tren ban do cua xa, ghi chep
va luu giu thong tin tai UBND xa. 7
- Tang cudng cong tac quan ly, kiem tra, ngan chan va co bien phap xu ly nghiem, kip thoi cac truong hop nguoi chan nuoi vut xac dong vat chit ra moi truong gay 6 nhiem, anh huong den cuoc song chung cua cong dong theo quy dinh tai Khoan 5, Dieu 2, Nghi dinh 41/2017/ND-CP, ngay 05/4/2017 cua Chinh phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong boat dong thuy san; ITnh vuc thu y, giong vat nuoi, thuc an chan nuoi; quan ly rung, phat trien rung, bao ve rung va quan ly lam san; khi phat hien co xac dong vat chet phai thuc hien viec thu gom xu ly, tieu huy theo dung quy dinh.
- Chu tich UBND cac xa, thi tran phai chiu trach nhiem truoc Chu tich 1 A ft * \
UBND huyen va truoc phap luat neu de xay ra hien tuong vut xac gia sue, gia cam ra moi truong ma khong xu ly, tieu huy theo dung quy dinh.
2. Doi voi phong Nong nghiep va Phat trien nong thon - Chu dong phoi hop voi UBND cac xa, thi tran tuyen truyen, pho bien toi
cac khu dan cu, khu vuc co cac tuyen kenh, muong thuy loi di qua khong vut rac, dac biet la gia sue, gia cam chet xuong kenh, muong thuy loi; Tang cudng cong tac kiem tra, phat hien va xu ly kip thoi cac truong hop vut, do xac gia sue, gia cam chet xuong kenh, muong thuy loi va cac ho chua...
- Can cu theo chuc nang, nhiem vu huong dan, giam sat viec thuc hien cong tac bao ve moi truong trong boat dong chan nuoi, dam bao chat thai dat quy chuan cho phep truoc khi thai ra moi truong, dac biet la cong tac xu ly gia sue, gia cam chet do dich benh.
A ••>N»A>AA 7 r '- Tiep tuc theo ddi dien bien va cap nhat cac van ban ctia cap co tham quyen ^ f r r f
ve tinh hinh dich benh; phoi hop voi UBND cac xa, thi tran tiep tuc cong tac thong ke dan gia sue, gia cam va tang cudng cong tac kiem tra, giam sat cong tac van chuyen, kinh doanh, mua ban dong vat va san pham dong vat; Giam sat viec thuc
> ft
hien cac bien phap tieu doc, khu trung, ve sinh co so: Chuong trai, co so giet mo y* f * f t # # ^
(tan suat, bien phap), trang thiet bj bao ho lao dong, ve sinh nguoi va phuong tien • • ' 7ra vao cac co so chan nuoi, giet mo.
3. Doi voi phong Tai nguyen va Moi truong - Huong dan UBND cac xa, thi tran thuc hien cac quy dinh phap luat ve bao
ve nidi truong, quy djnh quan ly chat thai, cac bien phap giam thieu 6 nhiem moi
oi’:- .. ;W/k
truang trong chan nuoi, dac biet la cac bien phap tieu buy xac dong vat an toan ve sinh moi trirdng.
- Kiem tra, huang dan cac trang trai, ca sd chan nuoi tap trung thuc hien dang ky ke hoach bao ve moi trudng, lap bao cao danh gia tac dong moi trirdng theo dung quy dinh; Yeu cau cac co sd cd phirong an xu ly chat thai ran trudc khi dir an di vao boat dong; tham miru xu ly cac ca nhan, to churc trong viec de xay ra tinh trang d nhiem moi trudng, vut rac thai va do rac thai khong dung noi quy dinh, dac biet la xac dong vat chet gay 6 nhiem moi trudng.
Tren day la Cong van cua UBND huyen ve viec tang cudng cdng tac bao ve moi trudng trong phdng, chdng dich benh tren dia ban huyen, de nghi co quan cd lien quan va Chu tich UBND cac xa, thi tran quan tarn trien khai thuc hien./.^j^
jM-iiy ban nhan danNoinhan: - Nhir tren;-' - SaTNMT (thay b/c); - CT, cac PCT UBND huyen; - Liru: VT.
KT.CH^nCH pH6jemi tick