of 2/2
UYBANNHANDAN CONG HOA XA HOI OHU NGHIA VIET NAM HUYEN TRANG BOM Doc lap - Tu do - Hanh phiic ' S6 A/o9 ^ /QD-UBND Trang Bom, ngay ^ 7 thdng 10 nam 2014 Ql YET DINH Ve viec giao 147,8 m dat 6- (thuoc dien ho tro" cho mua 16 nen dat o*) r^v 5j,g (^ij^j Nguyen Kim Cuong, tai Khu dan cir 3,03 ha, xa Tay Hoa, huyen Trang Bom. V UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Can cu Luat to chiic HDND va UBND dugc Qu6c hoi nirac Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/11 /2003; Can cu Luat D^t dai ngay 29/11/2013; Can cu Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu vh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai; ^ Can cu Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy ve boi thuong, ho trg tai dinh cu khi nha nuoc thu h6i dit; Can cu Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo trucmg _ Bo Tai nguyen va Moi trucmg quy dinh ve ho so giao dat, cho thue d§t, chuyin muc dich su dung dat, thu hoi dat; Thue hien Van ban s6 4340/UBND-NC ngay 30/9/2014 vh viec chip thuan giai quyet cho mua 16 nen dat a; Xet de nghi cua Trung tam phat trien quy dat huyen tai Van ban s6 415/TTPTQD-KTNV ngay 08/10/2014; Xet de nghi ciia Phong Tai nguyen va Moi truong tai To trinh s6: /0^.?/TTr-TNMTngayX^/l0/2014, ^ ^ i QUYET DINH: Dieu 1. Giao cho ho ong (ba) Nguyen Kim Cuong, sinh nam 1983, CMND so 113176146 thuong tru tai ap Loc Hoa, xa Tay Hoa, huyen Trang Bom 147,8 m" dat d tai Khu dan cu 3,03 ha, xa Tay Hoa, huyen Trang Bom de su dung vao muc dich xay dimg nha a. Thoi han su dung dat: lau dai. Vi tri: L6 dat c6 so hieu 868, Theo to Trich do ban do dia chinh khu d4t so 1977/BDDC ty le 1/500 do Van phong Dang k>' quySn su dung dit huyen Trang Bom (nay la van phong Dang ky dat dai tinh-Chi nhanh Trang Bom) thue hien ngay 21/8/2006, Phong Tai nguyen va Moi trucmg ky ngay 21/8/2006, Ban Quan ly Dy an huyen va UBND huyen Trang Bom ky ngay 22/8/2006. Hinh thue giao dat: Giao dat c6 thu tien su dung dat

UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Vtrangbom.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_ThongBao/NewForm/4120-QD... · xa Tay Hoa, huyen Trang Bom. V UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Can cu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM...

 • UYBANNHANDAN CONG HOA XA HOI OHU NGHIA VIET NAM HUYEN TRANG BOM Doc lap - Tu do - Hanh phiic '

  S6 A/o9 /QD-UBND Trang Bom, ngay 7 thdng 10 nam 2014

  Q l YET DINH

  Ve viec giao 147,8 m dat 6- (thuoc dien ho tro" cho mua 16 nen dat o*) r^v 5j,g ( ij j Nguyen Kim Cuong, tai Khu dan cir 3,03 ha,

  xa Tay Hoa, huyen Trang Bom.

  V UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM

  Can cu Luat to chiic HDND va UBND dugc Qu6c hoi nirac Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/11 /2003;

  Can cu Luat D^t dai ngay 29/11/2013;

  Can cu Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu vh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai;

  ^ Can cu Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy ve boi thuong, ho trg tai dinh cu khi nha nuoc thu h6i dit;

  Can cu Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo trucmg _ Bo Tai nguyen va Moi trucmg quy dinh ve ho so giao dat, cho thue dt, chuyin

  muc dich su dung dat, thu hoi dat;

  Thue hien Van ban s6 4340/UBND-NC ngay 30/9/2014 vh viec chip thuan giai quyet cho mua 16 nen dat a;

  Xet de nghi cua Trung tam phat trien quy dat huyen tai Van ban s6 415/TTPTQD-KTNV ngay 08/10/2014;

  Xet de nghi ciia Phong Tai nguyen va Moi truong tai To trinh s6: /0^.?/TTr-TNMTngayX^/l0/2014, ^ ^ i

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Giao cho ho ong (ba) Nguyen Kim Cuong, sinh nam 1983, CMND so 113176146 thuong tru tai ap Loc Hoa, xa Tay Hoa, huyen Trang Bom 147,8 m" dat d tai Khu dan cu 3,03 ha, xa Tay Hoa, huyen Trang Bom de su dung vao muc dich xay dimg nha a.

  Thoi han su dung dat: lau dai.

  V i tri: L6 dat c6 so hieu 868, Theo to Trich do ban do dia chinh khu d4t so 1977/BDDC ty le 1/500 do Van phong Dang k>' quySn su dung dit huyen Trang Bom (nay la van phong Dang ky dat dai tinh-Chi nhanh Trang Bom) thue hien ngay 21/8/2006, Phong Tai nguyen va Moi trucmg ky ngay 21/8/2006, Ban Quan ly Dy an huyen va UBND huyen Trang Bom ky ngay 22/8/2006.

  Hinh thue giao dat: Giao dat c6 thu tien su dung dat

 • / Ly do giao dat: Do Nha nuoc thu hoi dat tai du an mo rong nha may xu ly

  chit thai rin, rac thai sinh hoat va cong nghiep thong thucmg tai xa Ta}' Hoa thuoc dien ho trg cho mua 16 nen dat a.

  Dieu 2. Thu truong cac don vi: Tai nguyen va Moi truong; Tai chinh Ke hoach; Chi cue thue huyen; Kho bac Nha nuoc huyen; Van phong Dan^ ky dat dai tinh Dong Nai - Chi nhanh Trang Bom; Trung tam Phat trien quy dat huyen va UBND xa Tay Hoa t6 chuc thue hien cac cong viec sau:

  1. Thong bao cho ho ong (ba) Nguyen Kim Cuong nop tien su dung dat, phi va le phi theo quy dinh ciia phap luat;

  2. Xac dinh cu the moc giai va giao dat tren thue dia;

  3 .Trao giay chung nhan quyen su dung dat cho hg ong (ba) Nguyen Kim Cuong sau khi da hoan thanh nghia vu tai chinh theo quy dinh;

  4. Chinh ly ho so dia chinh.

  Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hieu lyc ke tir ngay ky. Chanh Van phong HDND&UBND huyen, Thu truong cac don vi: Tai nguyen va Moi truong, Tai chinh - Ke hoach, Chi cue Thue, Kho Bac Nha nuoc Huyen, Van phong Dane ky dat dai tinh D6ng N a i - chi nhanh Trang Bom, Trung tam phat trien quy dat huyen, Chu tich UBND xa Tay Hoa va ho 6ng (ba) c6 ten tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.

  Phong Van hoa Thong tin chiu trach nhiem dua Quyet dinh nay len c6ng th6ng tin dien tu cua huyen./.

  Nmnhan: '^-^ ', _ , TM. OT BAN NHAN DAN/Jf^ -NhuDik3 ; K T . C H U T I C H -Chutich,Ph6CT.UBH; PHO CHU TIC] - Chanh, Pho VP.UBH; - Luu V T . _ ^

  4-

  V -^pThanh Phu-ong