Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM ... LONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pluic (Jong Bi, ngay 15 thong 03 nam 2019 BAO CAO Tinh hinh trien khai

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM ... LONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM DOc 14p -...

 • UY BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI

  S6: 85/BC - UBND

  LONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pluic

  (Jong Bi, ngay 15 thong 03 nam 2019

  BAO CAO Tinh hinh trien khai va ket qua thtfc hien QuS, 1/2019

  ve chit de cong tac nam 2019 "Nang cao chat hiving va Wu qua dich vy" Nhi4n vu trong tam QuS711/2019

  Thvc hien Cong van s6 603/KHDT-KTN ngay 11/03/2019 cila SO Ice hoach va DAu to tinh Quang Ninh ngay 11/03/2019 ve viec boo cao tinh hinh trien khai va ket qua thtrc hien Q4 1/2019 ve chit de ding tac nam 2019 v'e "Nang cao chat luting va hieu qua dich vy", nhiem vu trong tam Q4 11/2019.

  1:Jy ban nhan dan thanh ph6 boo cao tinh hinh trien khai va ket qua thtrc hien Q4 1/2019 ve chit de cong tac nam 2019 ve "Nang cao chat luting va hieu qua dich vy", nhiem vu trong tam QuS, 11/2019 nhu sau:

  I. TiNH HINH TRIEN KHAI THVC HIEN

  Thuc hien Ke hoach s6 15/KH-UBND ngay 11/01/2019 ve viec thuy hien chi cong tac nam 2019 ve "Nang cao chAt luting va hieu qua dich vu" tren dia ban tinh Quang Ninh; Chucmg trinh hanh dOng s6 08/CTr-TU, ngay 18/3/2016 cUa Thanh ity ve thuc hien Nghi quyet 02-NQ/TU ngay 05/02/2016 dm Ban ChAp hanh Dang b.() tinh ve phat trien dich vu tinh Quang Ninh giai clop 2016 - 2020; Ke hoach so 56/KH-UBND ngay 22/3/2016 dm UBND thanh phi "vi phat trien dich vy thanh pha Uong Bi giai clogn 2016 - 2020"; Nghl quyet so 07-NQ/TU ngay 24/3/2013 dm BCH Dang b6 tinh va Chuang trinh hanh Ong dm Ban chap hanh Dang b6 thanh ph6 ve "phcit trien du lich giai dogn 2013 - 2020, clinh htrang cl‘n nam 2030; Nghl guy& so 11-NQ/TU ngay 12/12/2018 cua Ban chAp hanh Dang b6 thanh ph6 ve•phucmg huang, nhiem vu nam 2019; Thong boo s6 1064/TB-TU ngay 17/12/2018 dm Thuong truc Thanh iiy tai h6i nghl ngay 17/12/2018. Oy ban nhan dan thanh ph6 Uong Bi da xay thing ke hoach so 39/KH-UBND ngay 20/02/2019 cila UBND thanh ph6 ve viec thgc hien chit de cong tac nam 2019 "Nang cao chat lugng va hieu qua dich vy" thanh ph6 Uong BI". Trong do xac dinh ro nOi dung trong tam, phan cong trach nhiem cu the dai

  tirng ca quan, don vi tiz thanh pha den ca soy nhArn th6ng nhAt tir nhan thirc den hanh dOng cua cac cap, cac nganh, cac to chirc, ca nhan, Oi ngii can 1306, ding chirc, vien chirc va nhan din cac dan ti)c trong thanh ph6; too sit Ong thuan, quyet tam cao cua m9i tang lop nhan dan; nam yang quan diem chi dao, chit throng cila Dang, chinh sach phap luat cua Nha ntrac nharn Wing cao ?fang

 • lyv chjt luting va hieu qua dich vy", phat huy tiem nang, the mph dm dia phucmg, huy &Ong m9i nguan ltrc cua xa hOi a tap trung, Oat triers cac nganh dich vu cua thanh ph6, phan au hoan thanh cac chi tieu da de ra cu the nhu sau:

  - Tac dO tang truang khu \rue dich vu nam 2019 tang 17,5%;

  - TS, tr9ng dich vu trong GRDP nam 2019 dat 44,3%;

  (1) Dich vy thicang mgi: Tong mirc ban le hang hoa ten dia ban tang binh quan 18 - 20%/nam

  (2) Dich vy du lich: Tang so khach du lich dat to 2,5 - 2,7 trieu lugt, trong do khach quac to tang 8 - 10 % tar len; thai gian km tria: Tir 1,5 ngay an 2 ngay; tS, le khach luu tria dat: 18% tra len.

  + Dich vi vui choi, giai tri, van hoa, the thao: Gill so luting theo quy hoach karaoke, vu twang, theo quyet dinh 2989/QD-UBND ngay 6/8/2018 cilia UBND tinh Quang Ninh vv dieu chinh, 1)6 sung quy hoach karaoke vu truang ten dia ban tinh den nam 2025, dinh huang 2030. Doi voi thanh ph6 Uong Bi có 66 cor se( dich v1,1 karaoke, 02 vu throng.

  (3) Dich vy gicio dyc va day nghk

  + S6 lao dOng duac tao tao viec lam mai dat 4.500 ngtrai tra len. TS/ le lao dOng qua dao tao dat 87%.

  + Gift yang chat luting pha cap gido dkic rnAm non cho tre 5 tuai, Tieu h9c va Trung h9c ca soy; Gift yang 100% cac twang mAm non, tieu h9c, trung h9c ca soy, trung h9c ph6 thong cong lap dat chuan Quac gia; phan &Au it nhat 80% twang mArn non, tieu h9c dat chuan Quac gia mirc di) 2.

  (4) Dich vy khoa hoc va cong ngh0: Gia tri san pharn khoa h9c ding nghe cao va san phAm img dking cong nghe cao dat 30% gia tri san xuat cong nghiep ten dia ban.

  (5) Dich vy thong tin truyn thong: Phe) cap cac dich vu Internet ten dia ban thanh ph6 den het nam 2019: 70% hO gia dinh ten dia ban thanh ph6 có thue bao Internet bang thong rOng di dOng; 100% cac diem du lich cua Thanh ph6 có diem truy cap Wifi cong cong mien phi; 30% thu tic hanh chinh tai Trung tam hanh chinh cong duvc tra qua dich vi buu chinh cong ich.

  (6) Dich vy y CA, chain soc sfic khoe: Gift yang 110 gitrang benh/ 1 van dan; 22,6 bac sT/ 1 van dan; gift vftng 100% xa, phuang dat BO tieu chi quac gia ve y to xa giai loan den 2019; TS, le bao phi bao hiem Y to ten dia ban thanh ph6 dat 96,6%

  (7) Doanh thu dich vu tai chinh, ngan hang va bcio hie'm: tang 12 - 15%.

  (8) Dich vy van tai: Doanh thu giao thong van tai tang 17 % tra

 • (9) Dich vy hanh chinh cong va dich vy h(5 tre: Tang tS, 16 cac thu tvc hanh chinh dugc cung Ong dich vu cong mix dO 3,4 nam 2019 dat 95% .

  II. KET QUA DAT DU VC

  1. Ve dAu ttr ket ciu ha tang linh vtrc dich vu

  - Da- to chirc ding 1)6 quy hoach d6i yen Quy hoach phan khu F da dugc UBND tinh phe duyet tai Quyet dinh s6 4888TUBND-QH1 ngay 27/1 1/2018; Tie') tic hoan thien 116 sa Quy hoach phan khu I theo y kien dm So. Xay dt.mg va da trinh UBND tinh Quang Ninh xem xet phe duyet. Thuc hien lay kien Ong dong d6i voi D'6 an Quy hoach phan khu H va phan khu K lam co so, tiep tic hoan thien 116 sa trinh UBND tinh phe duyet quy hoach. Tiep tic hoan thien Quy the quan l kien true theo 6 an quy chung tren dia ban thanh ph6.

  - Chi dao cac phong, ban chuyen mon tiep tic ra soat tong the cac do an quy hoach, du an dugc duyet chtra trien khai hoc trien khai cham tien dO a xO l/, di'eu chinh, gia han, cham dirt dam bao cong tac quan li quy hoach teen dia ban, tranh viec trtmg cheo gift cac du an va phat sinh cac du an treo. Ket qua ra soat tong s6 du an da ra soat tren dia ban thanh ph6 la 87 du an. Trong do, c6 07 du an da hoan thanh; 28 du an dang trien khai dung tien dO; da thu h6i 26 du an. Trong do tip trung don d6c cac chu•diu tu day nhanh tien dO thvc hien cac du an de phat trien dich vv, du Lich thtrcmg mai: Dv an Tau tu tr6ng hoa khu vtrc H6 Yen Trung, phuemg Phuang Dong; Dv an chinh trang cong vier' sinh vien, phtrerng Nam Khe; Dv an chinh trang tuyen duemg Quang Trung, phtremg Quang Trung; Dv an nang cap throng Thanh San vao Bai tic Khe Giang ket hgp duemg vao khu du Lich Yen Tii; Cac chi an nang cap ma rOng mot so tn.rong h9c de duy tri gift vitng dat chuan Qu6c gia (Dv an nang cap truemg THCS Trung Vtrcmg; Du an nang cap me( rOng throng tieu hoc Le H6ng Phong; Dv an me( rOng truemg THPT Uong Bi ve phia (long; Du an MO rOng nang cap cac truong mam non Thanh San, Thugng Yen Cong, Vang Danh, Phucmg Nam, Trung Vuang; MO rOng nang cap truemg tieu h9c Kim D6ng xa Thugng Yen Cong, Tieu hgc Le Lqi phuemg Yen Thanh); Dv an .dtremg tranh Bdc San di Lan Thap; Du an &pew lien huyen Uong Bi - Dong Trieu; Nang cap cac tuyen dtrong lien khu, lien than; Nang cap cac nha van He tren dia ban; Du an nang cap benh vien Viet Nam - Thiy Dien thvc hien xa hOi hoa co sa vat chit, trang thiet bi phvc vi kham chila benh a so Tram Y to a dap Ong nhu call cham sac sirc khoe, kham chira benh cho nhan dan va du khach...;

  - Thtrc hien cac Quy hoach chi tiet va quy hoach cap dat nho le, xen cu: Phe duyet 05 Quy hoach chi tiet xay dung tS, le 1/500, bao g6m: (1) Quy hoach du an Trtr se( lam viec Cong ty Than Nam Mdu tai phtrang Quang Trung, thanh phO Uong Bi;

 • (2) Quy hoach cap dAt dan cu tai to 2, khu 9, phtrerng Thanh San; (3) Quy hoach dieu chinh tong mat bang sir dicing dAt Bai 6 thai tai tieu khu 33, Than Thiang, xa Thugng Yen Cong., (4) Quy hoach tong mat bang Tung tieu h9c va trung h9c ca so. chat lacing cao tai phtrang Yen Thanh; (5) Quy hoach tong mat bang Nha giao ca Trung tam Vang Danh, tai mat bang san cong nghiep Vang Danh, tai phtrang Vang Danh. Chi dao, don d6c UBND cac phuong, xa day nhanh tien d6 ra soat, lap va trinh phe duyet cac quy hoach cap &At dan cu lam co. so cap dat thu tien sir dicing dat nham darn bao ke hoach thu ngan sach nam 2019.

  - Tang ctrang, da clang hoa cac hinh thdc huy Ong von va dau tu, dac biet la cong tac thu hut dau ttr theo hinh thirc d6i tac cong - tu (PPP) vao linh vac dich vu. Sir dicing c6 hieu qua ngu6n Win ngan sach dau to ding, trung han giai doan 2016 -2020 de dAu to d6ng b6, hien dai hoa N. tang giao thong, du lich, thuang mai, thong tin truyen thong...

  2. Cac hot Ong thu hat dau ttr

  - Da to chirc thanh cong h6i nghi trao d6i, hop tac, giai thieu ve du lich, dich vu, khoa h9c cong nghe gift Uong Bi, Quang Ninh va Nhat Ban trong khuon kh6 Le h6i hoa Anh Dao - Mai Vang Yen Td. nam 2019; thu but dugc nhieu nha dau to trong va ngoai nuac tham gia, tao ca h6i de cac doanh nghiep hai nuac gap ger, tim hieu va ma rOng ca h6i h9p tac, dau ttr.

  - Hang thang duy tri to chdc chuang trinh gap ger, tiep )(de doanh nghiep (Cafe doanh nhan) dinh kS, 01 lan/thang 6 thao ger' kho khan, vtrang mac cho doanh nghiep m6t cach kip thai, hieu qua tao moi truang thuan lgi de thu hut nha dau to chitin luting tham gia dau to phat trien linh vicrc dich vu tren dia ban thanh ph6.

  - Tiep ticic day manh cai each, don gian hoa cac thd tich hanh chinh, dac biet la thil ticic hanh chinh giai quyet cac cong viec lien quan den doanh nghiep, cac d6i tugng kinh doanh dich vu dam bao nhanh chong, thuan tien.

  - Trien khai cac giai phap h8 trg doanh nghiep a doanh nghiep phat trien, mo rOng san xuat kinh doanh nham cai thien, nang cao chi chi s6 nang hrc canh tranh cap tinh (PCI)