Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM fileUY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TINH TAY NINH DOc lap - Tkr do - Hph phtic St): /QD-UBND Tay Ninh, ngay fl

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM fileUY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA...

 • UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TINH TAY NINH

  DOc lap - Tkr do - Hph phtic

  St): /QD-UBND

  Tay Ninh, ngay fl thangto nam 2017

  QUYET DINH Phe du)* k" hoach thkrc hin Chuang trinh Sfra hoc throng trong trtrirng

  mAm non, mau giao, tieu hoc teen dia ban tinh Tay Ninh, giai doan 2017-2020

  UY BAN NHAN DAN TiNH

  Can dr Ludt T6 chits chinh quyan dia phuong ngay 19 thing 6 nam 2015;

  Can dr Ludt Ngdri sach nha.ntrac ngay 25 thing 6 nam 2015;

  Can dr Quyat dinh so -641/QD-TTg ngay 28 thing 4 nam 2011 dm Thil Wang Chinh phu ve yi'ac phe duYat De an tong the phat trien the luc, tam vOc nguai Viet Nam giai clop 2011-2030;

  Can dr Quyat dinh s6.226/QD-TTg ngay 22 thing 02 nam 2012 dm Thti Wang Chinh phu phe duy't Chian lugs qu6c gia ye dinh duong giai doan 2011 Can ctr 2020 va tam nhin den nam 2030;

  Can dr Quyat dinh s6 1555/QD-TTg ngay 17 thing 10 nam 2012 dm ThU tuang Chinh phu ve phe duyat Chuang trinh hanh Ong quoc gia vi tre em giai clop 2012 2020;

  Can cir Quyat dinh s6 122/QD-TTg ngay 10 thing 01 nam 2013 dm Thit Wang Chinh phu phe duyat Chian lucre quoc gia ha va, cham soc va nang cao sire khoe phan dan giai clop 2011 2020, tam nhin den nam 2030;

  Can dr Quyast dinh s6 1340/QD-TTg ngay 08 thing 7 nam 2016 dm Thu tuang Chinh phi! ye phe duyat Chuang trinh Sua hoc &rang cai,thian tinh tong dinh during g6p phan nang cao tam v6c tre em mau giao va tieu hoc den nam 2020;

  Can dr Quyet dinh s6 5450/QD-BYT ngay 28 thing 9 nam 2016 dm BO Y t6 ye vi'ec quy dinh tam thai d6i vii san phAm stla tuoi phoc Nip Chuang trinh Stra hoc duang cai thin tinh trang dinh dutrng gop phan nang cao tam vOc tre em mau giao va tiau hoc den nam 2020;

  Xet de nghi cua Giam d6c SO. Giao dvc va Dao tao tai Ter trinh so 1617/TTr-SGDDT ngay 17 thing 8 narn 2017,

  QUYET DINH:

  Di&I 1. Phe duyat Ke ho?ch thuc hien Chuang trinh Sda hoc &rang trong truing mdm non, mau giao, tiau hoc tran dia. ban tinh Tay Ninh, giai doan 2017-2020.

 • TM. UV BAN NHAN DAN lc(' CHU TICH

  PHO CHU

  \1\\1 (

  Dieu 2. Quyet dinh nay c hieu lire thi hanh ke tir ngay

  Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam d6c cac Giao duc va Dao tao, Tai chinh, Ke hoach Dau tu, Y te, Kho bac Nha nuerc tinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho va ThU hiking cac dcm vi c lien quan chiu trich nhiem thi hanh Quyet dinh nay".

  Nal nhan: _ B6 Giao dye va Dao tao; - Thuang true Tinh ny; - TT HDND tinh; - Doan Dai bieu Qu6c h6i dan vi tinh TN; - CT; the PCT UBND tinh; - Nhtr Dieu 3; - PCVP + KGVX; - Luu: VT, VP. UBND tinh. NU**. Ilew N.1.1 it. 4. 4saftg oases wow. KIN.MG-II I tto. ban

  It

  Nguyen Thanh Ng9c

  2

 • tY BAN NHAN DAN CONG 1145A XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH TAY NINH Mc lap Tir do - Hqnh phuc

  Tay Ninh, ngay thong Aundm 2017

  ICE HOACH Thine hien Chuang trinh Sira hoc duirng trong trtrZrng mfim non, man giao,

  tieu hoc teen dia ban tinh Tfiy Ninh, giai do#n 2017-2020 (Ban hanh kern theo Quye't dinh so IM/QD-UBND ngay l4 thangionam 2017

  el:4a LIy ban nhan dein tinh)

  I. SV CAN THIET XAY DUNG Kt HOACH

  -, Theo cac cong trinh,nghien cfru khoa hoc v'e tam, sinh va IfOi hoc deu khang,dinh giai doan tuoi hoc dung la giai doan co tinh chat quyet dinh de two nen the ly.c, nhan each, nang hrc tri tue trong Wang lai va day ding la giai doan nao b6 phat trial hoan thien nhanh nhat lam nen tang cho tri thong minh sau nay dm tre.

  - Nhu cau dinh dung cho tre a mgi giai doan khac nhau, vi vay thine an danh cho tre curl*, phai h9p theo tirng giai clop de dap irng nhu cau tang twang va phat trien mot each town dien cho tre. Tre dtrai 06 tuoi ngoai the d6 an eta clang cac chat nhu: chat,dam,,chat beo, b6t dir6ng, vitamin... thi viec 1)6 sung them sira m6i ngay la rat can thiet.

  - Giai doan tre dr 06 -10 tuOi thi biro an tre ngoai viec cung cAp nang hrg.ng cho tre hoat dOng thi cling la nguon dinh dir'ang cung cap cac Vitamin khoang chat va nguon dam c6 gia tri sinh hgc cao chira du cac acid amin thiet yeu c6 vai tro quan trong trong viec phat trien chieu cao dia tre.

  - Sfra la nguOn cung cAp cac chAt dinh during thiet yeu cho ca the, dac biet la str phat trien dia tre em. Trong, china a nhng chat dinh dirOng can thiet cho sp. phat trien town dien dia co the tre. Cac nha khoa hoc da chirng minh sib co bon 400 dtrang chat quan trong giup cung cap nang lugngya nuoi &rang co. the. Sera cung cap du 4 nhorn chat dinh dirang la chat dam, chat beo, chat Not &rang, vitamin va nhieu khoang chat ghap ca the tre tang trueng, phat trien va khoe math. Sila ding la ngu6n cung cap nang lirgng giap tre nang dOng va khoe manh. ThOng qua hoat d6rig cho tre em Ong sira moi ngay nham giam tS, le suy dinh dtrang, nang cao tam vac, the km dia tre em Viet Nam not chung va tre em tinh Tay Ninh not riens, g6p phan phatyien nguon nhan hrc trong twang lai. Do (16, viec tang cuOng to chirc cho tre uong sUa trong cac trir6ng mam non, tieu h9c la rat quan trong va can thiet.

  3

 • H. QUAN IMEM, MIX TIEU

  1. Quail diem

  - Timg buoc giam khoang each chenh loch ve dieu kien sang gifra tre em yang thanh thi va vung nong thOn; nang cao chat lacing cu6c song va two ca h6i phat trien binh clang cho moi tre em ten dia ban tinh.

  - Viec chain lo sire khoe de tre em phat trien tot ve the hrc, tinh thAn de nang cao tam voc nguai,Viet Nam not chung va tre em tinh Tay Ninh not rieng la trach nhiem cac cap, cac nganh, cua mai gia dinh va town xa h6i.

  2. Muc tieu

  a) Muc tieu tong (lat

  mam thien tinh trang dinh duOng ve can nang, chieu cao va tri tue tre

  em mam non thong qua hoat d6ng cho tre em uong sira hang ngay nham giam tSf le tre suy dinh &rang the nhe can va the thap,c6i, nang cao tam voc, the lac cua tre em tinh Tay Ninh g6p phan phat trien nguon nhan luc trong tuang lai.

  b) Muc tieu cu the

  Nganh Giao due va Dao tao phAn dAu cai thien trinh trang suy dinh duang (SDD) cua hoc sinh mam non, tieu hoc thong qua hoat d6ng cho tre' mam non 'long sita hang ngay tai tnrang va khuyen khich h9c sinh tieu hoc uong sita tai gia dinh nham giam ti le SDD, nang cao tam voc, the lye cua tre em. Cu the:

  - Giai down 2017 - 2018

  + Den nam 2018, 80% bo mg, nguai cham soc cua nhimg tre tham gia uong sira dugc truyen thong, gido due va tu van ye dinh duOng.

  + PhAn dAu 100% tre mam non cila, dm 95 xa, phuang, thi trAn thu6c cac huyen, thanh ph6 dugc uong sira 03 lan/tuan.

  + Khuyen khich 70% hoc sinh tieu h9c uong sCa tai gia dinh 03 lAn/tuAn.

  + Dap ung nhu cAu nang luting cua tre main non, tieu hoc (tat 80-85% vao nam 2018.

  + Dap Ung nhu cAu sat, canxi, vitamin D dia tre mam non, tieu h9c them 20%.

  + Den nam 2018, giam 1:5, le SDD the nhe can a tre mam non, tieu hoc A , ,

  trung binh 0,4%/nam. Giam tS, le SDD the thap coi tre mam non, tieu hoc trung binh 0,5%/nam.

  - Giai clown 2019 2020

  + Den nam 2020, 100% b6 me, nguai, chain soc nhung tre tham gia uong sira dugc truyen thong, giao due va tu van ye dinh duOng.

  4

 • + D'On nam 2020, 100% tre mam non dm 95 xa, phuang, thi tan thuOc cac huyOn, thanh pho duce uong sib. 03 lan/tuan.

  + KhuyOn khich 80% hoc sinh tie'u h9c u6ng sixa tai gia dinh 03 lan/tuan.

  + Dap ang nhu cau Wang lugng cua tre mam non, ti&1 h9c dat 90-95% vao nam 2020.

  + Dap irng nhu cau sat, canxi, vitamin D cua tre mam non, tie'su h9c them 30% vao nam 2020.

  + D6n nam 2020, giam tS, le SDD the nhe can & tre main non, tie'u h9c trung binh 0,6 %/nam. Giam ty lO SDD the thap coi a tre mam non trung binh 0,7 %/nam.

  III. DOI TUVNG AP DUNG VA THtil GIAN THU HU'O'NG

  1. D61 tuvng fip dung

  - Tre thuOc dO tu6i mam non dang h9c trong cac twang mam non, mau gido (MNMG);

  - FIQC sinh tie'u hoc dugc khuyen khich u6ng sira tai gia dinh.

  Oa lieu kern phy lyc 1).

  * Dty kin s6 tre hang nam:

  - S6 tre ra lop trong tnrang MNMG tang 2.300 tre/nam (800 tre 13-36 thang, 1.500 tre 3-5 tu6i); S6 h9c sinh ra lop trong tnrang tieu hoc tang 2.759 tre/nam (Tre em 6 tuoi vao lop 1 hang nam binh quan 22.098 em, tre em hoan thanh tiL hgc (lap 5) binh quan 19.823 em).

  - Tre tir nam 2017-2020: Ire ra lap trong twang MNMG nam 2017 la 36.948 tre den nam 2020 la 43.308 tre; hoc sinh ra lop trong truang lieu hoc nam 2017 la 94.857 tre d6n nam 2020 la 106.893 tre.

  2. Thai gian thu hiriing va dinh mire sir dung

  , a) Tre mam non duce u6ng sib 09 tilling trong 01 nam h9c. Tinh tir ngay tre bat dau hoc den khi ket thtic nam h9c la 35.tuan. Do do m8i tre mam non duce "long 105 hOp trong thoi gian h9c 35 tuan tai tnrang.

  b) Dinh mac: Moi tre duce u6ng 03 lan/tuan.

  - Tre 6-12 thang: Khong u6ng sirs tuai vi ca the tre chi phii hgp vai sira me \fa sita bOst theo cong thac.

  - Ire 13- 24 thang: dung tich 110m1/hOp.

  - Tre 3-5 tu6i: dung tich 180m1/h8p.

  - Tre 6-11 tu8i: KhuyOn khich cha me cho tre 'long sirs tai gia dinh.

  5

 • IV. KINH PHI THUC HIEN KE HOACH

  Kinh phi chi cho tre mAm non u6ng sira, trong do cha me tre gong gop 45%; ding ty sita ho try tai thieu 15%; ngan sach nha nu& va cac nguon kinh phi huy dOng tin cac to chirc xa hOi la 40% (tinh to nam 2017 den nam 2020 va dg kien tang 5% tnr9t gia so of i gia sira nam 2017) (ken phy lyc 2)

  T6ng kinh phi thirc hien: 130.189.500.000 d6ng (thgc hien cho tre mAm non), chia ra:

  * Giai doan 2017-2018: 61.734.750.000 ding, trong do:

  - Cha me tre dung g6p: 27.780.637.500 d6ng,

  - Cong ty sita ho try: 9.260.212.500 d6ng

  - Ngan sach nha mac: 24.693.900.000 d6ng (bao gom kinh phi huy Ong tir cac te) chirc xa" hOi).

  * Giai down 2019-2020: 68.454.750.000 ang, trong d6

Search related