Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT

UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Dec 14p - Tu. do - Hunh phtic
Gia Lai, ngay 010 thong 9 Wain 2018 s6: DIOgg /1(H-UBND
KE HOACH Tuyen dung ding chile cac co. quan hanh chinh
A A cap tinh, cap huyen cila tinh Gia Lai nam 2018
I. CAN CV PHAP 1.41"(
Can cir Luat To chirc chinh quyen dia phuang nam 2015;
Can cir Lu4t Can b(1, cong chirc ngay 13 thing 11 nam 2008; Nghi Binh so 24/2010/ND-ND ngay 15 thing 3 nam 2010 dm Chinh phu quy dinh ve tuyen dung, sir dung va quan 15T cong chirc va Nghi dinh so 93/2010/ND-CP ngay 31 thing 8 nam 2010 dm Chinh phu sira doi mot so dieu cua Nghi dinh so 24/2010/ND-CP ngay 15 thing 3 nam 2010 ciia Chinh phit quy dinh ve tuyen dung, sir dung va quan ly cong chic;
Can cir Thong, to so 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010 Gila Bo NOi vu quy dinh chi tier mot so dieu ye tuyen dung va nang ngach.cong chirc; Thong to so 05/2012/-TT-BNV ngay 24/10/2012 cita BO NiO vu sira dOi mot so dieu cua Thong to so 13/2010/TT-BNV ngay 30 thing 12 nam 2010 cila Bo Noi vu; Thong to so 03/2015/TT-BNV ngay 10/3/2015 dm Bo Noi vu sira d61, bO sung Dieu 9 Thong, to so 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010 cita 5 Nie vu; Thong to so 228/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016,cila Tai chinh quy dinh mire thu, the do thu, nap, quan 1)'T va sir dung phi tuyen dung, du thi nang ngach, thing hang cong chirc, vien chirc; Th6ng to lien tich so 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngay 11/9/2014 dm BO Ni vu - US, ban clan t(3c quy clinh chi ti6t va htrang dan thi hanh chinh sach can b(i, cong chirc, vien chirc ngued dan tO'c thieu so quy dinh tai Dieu 11 Nghi dinh so 05/2011/ND-CP ngay 14/01 /2011 dia. Chinh phit ve cong tic dan tOsc; Quye't dinh so 402/QD-TTg ngay 14/3/2016 ctla Thit wen Chinh phit phe duy't De an phat trien cloi ngiI can ix), cong chirc, vien chic ngued dan tO'c thieu so trong tiled IcS7 m6i;
Can cir Quyet dinh so 262/QD-UBND ngay 12/6/2018 cita UBND tinh ve viec phanb6 bien the cong chirc, s6' Luang ngtrai lam vi& va hop d6rig lao cong theo Nghi dinh so 68/2000/ND-CP cho cac so, ban nganh, UBND cac huyen, thi xd, thanh pho va dan vi sv nghiep thuOc tinh nam 2018; Quyet dinh so 462/QD- UBND ngay 18/4/2018 UBND tinh ve dieu chinh, bo sung Ice hooch tinh gian Wen the hanh chinh sir nghiep giai down nam 2015 - 2021;
II. MIJC DiCH, YEU CAU
1. Muc dich: Tuyen dung cong chirc vao lam viec tai cac so., ban, nganh, huy'en, thi xa, thanh pho dam bao chat luting, ve so luting, dung ca cau vi tri viec lam, dap img dugc yeu cau, nhiem vu cong viec &rye giao.
2. Yeu cau:
- Tuyen dung cong chirc phai can cur vao yeu cau, nhiem vu, vi tri viec lam theo danh muc d'a ,,duTic BO NOi vu phe duyet va tieu chuan nghiep vu ngach cong chirc can tuyen; can cu vao chi tieu bier' the cong chirc da dugc UBND tinh giao.
- Viec to chirc tuyen dung cong chirc phai dam bao cong khai, cong bang, khach quan, dan chU, canh tranh va dUng quy dinh cua phap luat de lira ch9n dugc nhung nguari c6 trinh dO chuyen mon theo yeu cau, dap img tieu chuan vi tri viec lam can tuyen dung.
III. NGUYEN TAC TUYEN DVNG CONG CH15'C
- Dan chu, cong khai, minh bach, khach quan va dung phap luat;
- Dam bao tinh canh tranh;
Tuyen ch9n dOi nga cong chirc c6 trinh do, nang lvc, nghiep vu, dap ung yeu cau nhiem vu va vi tri viec lam.
IV. NHU CAU TUYEN DVNG
1. T6ng s6 nhu cau tuyen dung nam 2018 cUa cac Ca quan, don vi, dia phuang la 191 chi tieu (co bang tong hop nhu cau can tuyen kern theo).
2. Ngoai cac chi tieu neu teen, UBND tinh Ichong thvc hien viec dieu chinh, b6 sung nhu cau tuyen dung vai bat dr V, do nao.
V. HO SO TUYEN
1. Ho so du tuyen g6m: Don xin du tuyen; Ban so yeu ly lich t1r thuat theo mau (tv vie° yeu cau khai day.dU,r6 rang, chinh xac, trung thvc, cu the timg not dung quy dinh (khong dugc de trong); c6 dan anh, &rig ddu giap lai, c6 chimg nhan cua UBND xa, phuerng, thi tran not thuang trU trong thari hp 30 ngay, tinh den ngay nOp ho sa du tuyen.
Dan dang ky du tuyen cong chirc thvc hien theo mau quy dinh tai phu luc so 1 Thong to so 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010 dm Bo NOi vu; mau Ban so yeu ly lich to thuat do So. NOi vu huong dan, clang tai teen cong thong tin dien to cua Soy NOi vu tai dia chi http://snv.gialai.gov.vn; Thi sinh có the lien he So• NOi Iry de muatio sa do SO NOi vu phat hanh theo mau.
2. Ban sao cac loci gidy tO sau:
, a) Bang tot nghiep chuyen mon (hoac gidy chUng nhan tot nghiep tam thai dal vai nguari tot nghiep nam 2018);
b) H9c ba hoac bang diem;
Truong hgp bang tot nghiep chuyen mon, hgc ba hoac bang diem do co se dao tao nix6c ngoai cap thi phai dugc ding chi:mg dich thuat sang tieng Viet va ducfc kiem dinh qua Cpc Khao thi va Kiem dinh chat luting gido dvc thu6c Bo Gido due va Dao tao.
c) 86 ho khau gia dinh; Gidy khai sinh; Bang tot nghiep THPT (triz mot so truong hgp tot nghiep trung h9c chuyen nghiep theo quy dinh);
d) Cac loci gidy toy lien quan khac (g,iay chimg nhan thucmg binh, benh binh, huOng chinh sach nhu thuang binh; giay xac nhan dang hu&ng chinh sach
thuang binh, benh binh, chimg chi tin hgc, ngoai ngii,...) dugc co quan co tham quyen chimg thyc;
Cac loci gidy tor neu teen yeu cdu xudt trinh ban chinh de kiem tra, dOi chieu trong qua trinh nhan ho so du tuyen va khi tang tuyen.
3. Giay kham sire khOe (ban chinh) do co quan y to CO tham quyen cap trong then han 30 ngay, tinh den ngay n6p ho so du tuyen.
4. 02 (hai) anh 3x4 va 02 (hai) phong bi c6 dan tern, ghi ro dia chi, so dien thoai cua nguoi dy tuyen.
5. H6 so dy tuyen phai sach se, day Ichong dugc fay xod, dyng trong bi hO so tuyen cong chirc c6 kich thuoc 250 x 340 x 5mm.
VI. DOI TINNG, DIEU MEN, TIEU CHUAN BANG Ki"( DV TUYEN
1. DOi tuvng thy tuyen:
Maing nveri có nguy'n v9ng vac larn,v* tai the co quan, don vi, dia phuang thu6c tinh, co du dieu kien va tieu chuan dang dy tuyen theo quy dinh tai Khoan 2 Mlyc V Ke hoach nay.
2. Dieu ki0 va tieu chuan ding k57 thy tuyen:
Dieu kien dang ky dy tuyen cong chirc thyc hien theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 36 Luat Can b6, cong chirc, nhu sau:
a) Nguoi c6 du cac dieu kien, tieu chudn sau day 'thong phan biet dan t6c, nam nu, thanh phan xa h6i, tin nguang, ton giao dugc clang Ic57dy tuyen cong chirc:
- Co mot qulic tich la quOc tich Viet Nam;
- Du 18 tuOi troy len;
- Co don dy tuyen; co ly lich di rang;
- Co van bang, chimg chi phii hgp;
- Co pham chat chinh tri, dao dire tot;
- Du sire khoe de thyc hien nhiem vu;
- Ngoai cac dieu kien neu tren, thi sinh clang lc)", dy thi con phai dap irng cac tieu chuan sau:
+ Ve trinh dO chuyen mon: CO bang tot nghiep chuyen nganh dao tao phu h9p voi yeti cau vi tri viec lam can tuyL.
+ Ve trinh dO ngoai DOi voi vi tri du tuyen ngach chuyen vien va tuong duong phai co chi:mg chi ngoai ngit \led trinh dO tuong duong bac 2 (tuong duong chirng chi B ngoai ngir troy len) khung nang lvc ngoai ngir Viet Nam theo quy dinh tai Thong to so 01/2014/TT-BGDDT ngay 24 thang 01 nam 2014 cila BO tru&ng Gido due va Dao tao ban hanh khung nang lvc ngoai ngir 6 bac dung cho Viet Nam; Doi vai vi tri du tuyen ngach can sir va tuong duong phai co chlrng chi ngoai ngu vOi trinh do tuong duong bac 1 (tuong duong chimg chi A ngoai ngfr to' len) khung nang ivy ngoai ngir Viet Nam theo quy dinh tai Thong to so 01/2014/TT-BGDDT ngay 24 thang 01 nam 2014 dm BO tnxOng Giao due va Dao tao ban hanh khung nang lire ngoai ngix' 6 bac dung cho Viet Nam.
+ Ve trinh dO tin h9c: CO chirng chi tin h9c voi trinh do dat chuan ky nang sir dung cong nghe thong tin ca ban theo quy dinh tai Thong to s6 03/2014/TT- BTTTT ngay 11/3/2014 dia. BO truOng BO Thong tin va Truyen thong quy dinh Chuan ky nang sir dung cong nghe thong tin (tuong duong chimg chi tin hoc A tra len) ap dung cho cac ngach du tuyen.
b) Nhimg nguoi sau day khong dugc clang ky du tuy& cong chirc:
- Khong cu trir tai Viet Nam;
- Mat hoc bi han the nang lvc hanh vi dan skr;
- Dang bi truy cfru trach nhiem hinh sv; dang chap hanh hoac da chap hanh xong ban an, quyet dinh ve hinh sv cua Tee an ma chua dirge x6a an tich; dang bi ap dung bin phap xir ly hanh chinh dua vao ca so• chira benh, co so. gido chic.
3. Phtrang thfre tuyen dung: Viec tuyen dung cong chfrc duce thtrc hien thong qua thi tuyen theo quy dinh tai Dieu 37 Luat Can bO, cong ark nam 2008.
4. VII tien trong tuy& dung
a) Anh hung Luc luting vu trang, Anh hung Lao dOng, thuang binh, ngueri huong chinh sach nhu thuang binh: dugc cong 30 diem vao tong so diem thi tuyen;
b) Nguoi dan tOc thiu so (Jrai va Bahnar co hO khan thuong tru tai tinh Gia Lai), si quan quan dOi, si quan cong an, quan nhan chuyen nghiep, nguei lam cong tac ca yeu chuyen nganh, con liet si, con thuang binh, con benh birth, con cua nguoi huong chinh sach nhu thuang binh, con cira nguOi hoat dOng each mpg truac tong khoi nghia (tix ngay 19 thang 8 nam 1945 troy ye truck), con de cua ngtr&i hoat dOng khang chien bi nhiem chat dOc h6a h9c, con Anh hUng Lvc luting vu trang, con Anh hung Lao dOng: dugc cong 20 diem vao tong s6 diem thi tuyen,
c) Ngux`yi hoan thanh nghia vu quan sv, nghia vu phuc vu có tiled han trong lvc luting cong an nhan dan, dOi vien thanh nien xung phong, dOi vien tri thirc tre tinh nguyen tham gia phat trien nong, thon, mien to du 24 thang trO len da hoan thanh nhiern ducic cong 10 diem vac) tong so diem thi tuye'n.
Truarng h9p ngtrad du thi tuyen cong chik thuOc nhieu din tru tien quy dinh tai Khoan 4 Dieu nay thi chi dirge Ong diem u-u tien cao nhat vao ket qua thi tuytn tai Diem 3.3 Khoan 3 muc VII Ke hoach nay.
VII. CAC MON THI, CACH TIRTC THI TUYEN CONG CH 5'C
1. Mon thi, hinh thtic, 41 dung thi va thiyi gian lam bai
a) Mon kin thirc chung: thi vitt tiled gian 180 phut doi vad ngach chuyen vien; 120 phut doi vai ngach can si.x hoac tuang ⟩
b) Mon nghitp vu chuyen nganh, g6m 02 bai:
- Bai thi vitt: thad gian 180 phfit d6i voi ngach chuyen vien; 120 phut d'Oi vai ngach can s‘r va tuang clueing;
- Bai thi trac nghitm: died gian 45 philt d'61 vai ngach chuyen vien; 30 phut doi vOi ngach can sir va tuang duang.
c) Mon ngoai ner titng Anh, bang hinh thirc thi vitt (mon thi de tinh ditm dieu kitn): thad gian 90 phiit cloi vai ngach chuyen vien; 60 phut doi vai ngach can sir va Wang throng.
d) Mon tin hoc van phong (mon thi tinh ditm ditu kitn): thi trac nghitm, thad gian 45 phut
, voi ngach chuyen vien; 30 phut doi vOi ngach can
six va tuang duang.
2. Dieu kin mien thi mot so mon:
Ngui:syi d'ang lc5r di; tuytn cong chirc dirge mien thi mot se; mon trong kS7 thi tuyen cong chile Warn 2018 nhu sau:
a) Mign thi mon ngoai ngu trong truong hgp mon nghitp vu chuyen nganh khong phai la ngoai ngir neu có mot trong cac dieu kin sau:
- Co bang tot nghitp dai h9c, sau dai h9c vt ngoai ngist,
- CO bang t& nghitp dai hoc, sau dai h9c or nuac ngoai hoac tot nghitp dai hoc, sau dai hoc tai ca sor dao tao bang tieng nu& ngoai Vit't Nam.
b) Mit'n thi mon tin hoc van phong trong throng hap có bang t& nghitp tir trung cap chuyen nganh cong nght thong tin troy len.
3. Cfich tinh diem
3.1. Bai thi dirge cham theo thang ditm 100 cho moi bai thi.
3.2. Ditm cac mon thi duge tinh nhu sau:
a) Mon kin thirc chung: tinh he so lx100;
b) Mon nghitp vi; chuyen nganh: bai thi vitt tinh he so 2 x 100; bai thi trac nghitm tinh ht so 1 x 100;
c) Mon ngoai ngir, mon tin hoc van phong: Ichong tinh vao tong s6' dit'm thi.
, 3.3. Ktt qua thi tuy6n = (ditm thi mon kin thirc chung x ht,s6 1 x 100) + (diem bai thi viet mon nghitp vu chuyen nganh x so 2 x 100) + (diem bai thi trac
nghi6m mon nghiep vu chuyen nanh x he s6 1 x 100) + diem tru theo quy dinh tai Khoan 4 Muc V Ke hoach nay (neu co).
4. Xac dinh ngtrt:ri tiling tuyen trong kS7 thi tuyen cong chfre
4.1. Dieu kien va nguyen tic chung:
a) Ngtroi &mg tuyen trong IcST thi tuyen cong chin phai tham du E cac bai thi neu tai Khoan 1 va Khoan 2 Muc VII Ke hoach nay, miSi bai thi dqt to 50 diem tr& len va dugc xac dinh theo nguyen tac: Nguesi trang tuyen c6 ket qua thi cao han, lay theo thir to tir cao xu6ng thap cho den het chi tieu tuyen dung cila timg vi tri viec lam.
* b) Tn.rong hop c6 tir 02 nguoi tr& len c6 ket qua thi tuyen bang nhau & vi tri can tuyen dung, ngtr&i cc') diem bai thi viet mon nghiep vu chuyen nganh cao han la ngtred trUng tuyen; neu diem bai thi viet mon nghiep vu chuyen nganh bang nhau thi ngtrad có diem bai thi trac nghiem mon nghiep vu chuyen nganh cao han la nguOi trimg tuyen; neu van khong xac dinh dugc nguoi &mg tuyen thi ngu&i,dirng dau ca quan c6 tham quyen tuyen dung cong chuc quyet dinh nguoi trUng tuyen.
c) Tru&ng hgp, ngued tiling tuyen bi tiny bo ket qua tiling tuyen theo quy dinh tai Khoan 5 Dieu lhong to so 03/2015/TT-BNV ngay 10/3/2015 dm B6 N6i vu thi ngtred dUng dau ca quan c6 tham quyen tuyen dung cong chirc quyet dinh tuyen dung ngu&i c6 ket qua tuyen dung thaphan lien ke & vi tri tuyen dung dO, net' ngtrai do bao dam phai dam bao dieu kien va nguyen tac quy dinh tai diem 4.1 Khoan nay.
Tru&ng hop c6 tix 02 ngu&i tr& len co ket qua tuyen dung thap han lien ke bang nhau thi ngtroi dung* dau ca quan c6 tham quyen tuyen dung cong chirc quyet dinh nguad trung tuyen phai dam bao dieu kien va nguyen tac quy dinh tai Diem 4.1 Khoan nay.
4.2. Xac dinh nguoi thing tuyen: Vic xac dinh phai dam bao dieu kien va nguyen tac chung neu tai diem 4.1 Khoan nay va xac dinh thir to trUng tuyen theo timg dui tugng nhu sau:
can Ngy&i da: tot nghiep he dr tuyen dung vai chuyen nganh tai vi tri viec
lam can tuyen (theo quy dinh tai Nghi dinh so 134/2006/ND-CP ngay 14/11/2006 cila Chinh phit va Thong to lien tich s6 13/2008/TTLT-BGD&DT-BLDTB&XH- BTC-BNV-UBDT cila B6 Gido cluc va Dao tap - B6 Lao d6ng Thuang binh va Xa h6i, B6 Tai chinh - B6 N6i vu, fly ban Dan t6c) nhtmg do dia phucmg cir di hgc Ichong CO chi tieu va khOng bo tri dugc viec lam dugc du tuyen vao ca quan, clan vi, dia phucmg khac.
, b) Ngu&i trimg tuyen co ket qua diem thi cao han, ldy theo thu to to cao xuong thap cho den het chi tieu tuyen dung cila timg vi tri viec lam.
, 4.3. Nguai Ichong trung tuyen trong lcS, thi tuyen cong chirc IchOng dugc bao luu ket qua thi tuyen cho cac IcS/ thi tuyen lan sau.
VIII. NQP HO SO, THOI GIAN NHAN HO SO, Lt PH! DV TUYEN
1. N6p 116 so du tuytn:
, a) M61 nguoi dutuytn chi dtrac n'Op mot h6 so vao mot noi dang14, tuytn. Neu mot nguoi n6p ho so a hai noi clang 14, du tuyen tra len thi se bi loai khOi danh sach d%r tuyen;
b) Nguai du tuytn vao cac ses, ban, nganh; don vi thu6c sa, ban nganh nao phai ghi ro ten don vi du tuyen va n6p ho so tai Van phOng (ho4c phOng chirc can b6) thu6c ser, ban, nganh do. Giam doe ser, thu truC'ing ban, nganh chin trach nhiem ve tinh day du, dUng dan cua ho so;
c) Ngued du tuytn vao cac don vi thu6c UBND huyen, thi xa, thanh ph6 nao thi n6p ha so tai Phong N6i vu huyen, thi xa, thanh phO do. Chi' tich UBND cap huyen chiu trach nhiem ye tinh day du, dung dan cua hO so;
d) Nguai du tuytn phai tnrc tiep n6,13 h6 so (thong nho nguoi khac n6p thay). Khi di n6p ho so, nguoi di; tuyen phai xuat trinh ban chinh cac loaf gidy to quy dinh tai Khoan 2 Mkic IV Ke hoach nay de nguai nhan ha so du tuyen Iciem tra, dOi chieu va phai kr xac nhan cac thong tin ca nhan trong danh sa.Fh clang ky du tuyen ding voi nguoi nhan ho so du tuyen; nguoi nhan ho so dutuyen phai c6 giay nhan ho so trao cho nguai tuyen c6 clung dau treo cua co quan tiep nhan ho so.
d) Nguai du tuytn da thkrc hien clay du cac ditu kien va c6 clay du h6 so thi not nhan ho so khong ducyc tir choi tiep nhan ho so;
Nguai du tuytn c6 ho so du dieu kien theo quy dinh ma co quan tiep nhan ho so tir choi tiep nhan nhtmg khong c61)', do chinh (tang thi nguoi du tuyen c6 the phan a'nh ve Sec N6i vu, tai dia…