of 25/25
LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Ty• do - Hynh phtic Ha Tien, ngay 26 thong 5 nom 2021 UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN S6: 631/TB-UBND THONG BAO Ye viec phin nhom tinh nguyen vien phyc vy ding tic phong, chOng dich benh Covid -19 Can dr Cong vanso , 106-CV/TU ngay 10/5/2021 cila Ban Thueing vu Thanh Ay Ha Tien ve viec tiep tic tang cueing cong tac phong, chong dich berth Covid-19. Can cir tinh hinh thvc to tai dia phuang, Uy ban nhan dan thanh phO thong boo phan nhom va phan cong nhiem vu nhom tinh nguy'0 vien da dang ky tham gia phong, chong dich benh Covid -19, nhu sau: I. PHAN NHOM TINH NGUYEN VIEN 1. Tinh nguyen vien thanh phi') a) Nhom 1: thong tin, tuyen truyen - Truemg nhom: Ngo Hoang Thuong - PhO Tnrong Ban Tuyen gido Thanh fly, DT: 0918.123.969. - Thanh phAn va so Tinh nguyen vier' tai cac ca quan, don vi STT CO QUAN, DON VI SO LUNG (NGIfl1I) 1 Ban Tuyen gido 2 2 Van phong Thanh by 3 3 Ban Dan van Thanh ity 2 4 Trung tam Vic tien - Thtrcrng m4i va Du lich 8 5 Trung tam Van He, The thao va Truyen thanh 6 6 H6i Ci gru chin binh 3 7 RN vien HOi LHPN 28 ning Ong 52 b) Nhom 2: an ninh, trot tv - Truemg nhom: Danh Hoang Kim, D6i trtrang DIN An ninh - Cong an thanh ph& DT: 0947.550.054. - Thanh phan va so lugng: Tinh nguyen vien tai cac ca quan, don vi

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET …

LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Ty• do - Hynh phtic
Ha Tien, ngay 26 thong 5 nom 2021
UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN
S6: 631/TB-UBND
THONG BAO Ye viec phin nhom tinh nguyen vien phyc vy ding tic phong, chOng dich benh Covid -19
Can dr Cong vanso ,106-CV/TU ngay 10/5/2021 cila Ban Thueing vu Thanh Ay Ha Tien ve viec tiep tic tang cueing cong tac phong, chong dich berth Covid-19.
Can cir tinh hinh thvc to tai dia phuang, Uy ban nhan dan thanh phO thong boo phan nhom va phan cong nhiem vu nhom tinh nguy'0 vien da dang ky tham gia phong, chong dich benh Covid -19, nhu sau:
I. PHAN NHOM TINH NGUYEN VIEN
1. Tinh nguyen vien thanh phi')
a) Nhom 1: thong tin, tuyen truyen
- Truemg nhom: Ngo Hoang Thuong - PhO Tnrong Ban Tuyen gido Thanh fly, DT: 0918.123.969.
- Thanh phAn va so Tinh nguyen vier' tai cac ca quan, don vi
STT CO QUAN, DON VI SO LUNG (NGIfl1I)
1 Ban Tuyen gido 2
2 Van phong Thanh by 3
3 Ban Dan van Thanh ity 2
4 Trung tam Vic tien - Thtrcrng m4i va Du lich 8
5 Trung tam Van He, The thao va Truyen thanh
6
ning Ong 52
b) Nhom 2: an ninh, trot tv
- Truemg nhom: Danh Hoang Kim, D6i trtrang DIN An ninh - Cong an thanh ph& DT: 0947.550.054.
- Thanh phan va so lugng: Tinh nguyen vien tai cac ca quan, don vi
2
1 Ban T6 chirc Thanh fly 3
2 I:1y ban Kiern tra Thanh ny 2
3 Phong Tu phap 2
4 Phong NOi v11 3
5 Phong Quan1S, do thi 2
6 Thanh tra Thanh phO 3
7 DOi Kiem tra trat to do thi 2
8 Twang THPT Nguygn Than Hie'n 5
9 Tnrong phO thong DT nOi tni 7
10 Thing tam GDNN-GDTX 6
11
12 Chi cvc thi hanh an 2
13 Chi cvc thue 12
Tiing cong 56
c) Nhom 3: ho troy truy vet Covid-19 cong thing
- Truorn* nhorn: Npygn Thanh Ht), TnreYng phOng Ke hoach - Nghip vv, Trung tam Y to thanh pho, DT: 0986.239.996.
- Thanh ph'an va so luting: Tinh nguyen via tai cac co quan, don vi
STT Ca QUAN, DON VI SO LUNG (NGU'd1)
1 Phong Giao diic va Dao tao 120
2 Phong Lao dOng- Thucmg binh va Xa- hOi 1
3 Bao him xa" hOi 3
4 Thanh doan 38
d) Nhom 4: hang hoa, nhu yeu phain
- Truong nhom: Ong H6 Thily Khai, Pho TruOng phong Kinh te, DT: 0918.651.759.
- Thanh ph'an va s6 luting: Tinh nguyen vien tai cac ca quan, don vi
3
STT CO QUAN, DON VI SO LONG (NGU(1) 1 Phong Kinh to 2
2 Phong Tai chinh - Ke ho4ch 2
3 Phong Giao dpc va Dao tao 55
4 Ban Quan V/ BM xe - tau Ha Tien 6
5 HOi Wing dan 25
6 Heti Lien hiep Phu nit 28
7 Dien litrc Ha Tien 18
8 Chi nhanh Ngan hang Ming nghi'ep va Phat trie'n
„, nong thon 6
Timg cong 144
e) Nh6m 5: ve sinh, moi throw
- Trikmg nhom: Ong Chau Thanh Cuong, Tnxi:Mg BQL COng trinh do thi thanh ph6, DT: 0986.545.357.
- Thanh phAn va s6 Tinh nguyen vien tai cac coi quan, don vi
STT CO QUAN, DON VI SO LONG (NGUti1) 1 Phong Tai nguyen va Moi tnrong 6
2 Ban Quin VI cong trinh do thi 4
3 Ban Quin Vr dir an du to xay dkrng 10
4 Ban Quart V/ Wen xe - tau Ha Tien 6
5 HOi cha th4p do 22
6 HOi Wing dan 4
TOng cong 70
2. Tinh nguyen vien cac xa, phuimg
Timg xa, phuong can cu theo s6 lugng thuc to cua dia phucmg de phan nhom, dam bao du theo cac nhom cua thanh pho; Tong thori, phan cong truang nhOm quan l$, va lien he yeti tnrong nhom cua thanh pho de phoi hap thuc hien nhiem vu khi xay ra tmh huOng dich benh lay nhigm cong &Ong (neu co).
II. NHIEM VV NHOM
1. Thanh 15.p zalo nhom de lien he trien khai cong viec theo nhiem vu phan cong cua UBND th4nh ph6 va BCD phong, chong dich benh Covid - 19 va gia suc gia cam thanh pho.
CHU TICH 6 CHU TWIT
24144 Vac gaily
4
2. Truerng thorn phan cong nhiem vu cu the nhiem vu cho tong thanh vier' trong nhom va to chirc huang dan chuyen sau, dam bao tinh nguyen vien thuc hien t6t,nhim ducic giao khi xay ra tinh huong dich benh lay nhiem cong gong (neu co).
3. Bao cao,ket qua dang lc zalo nhom, van ban phan ding nhiem vu ve UBND thanh pho (thong qua Van phong HDND thanh ph6) ch4m nhAt den ngay 31/5/2021.
4. TO h9rp va trien khai thuc hien vu khi CO chi dao cua UBND thanh pho, BCD phong, chtmg dich benh Covid - 19 va gia sic gia cam thanh pht).
Can cu theo Thong bao nay, de nghi cac ca quan, don vi, dia phucmg trien khai quan triet den tinh nguyen vien cua cor quan, dcm vi, dia phucmg nghiem tic thuc hien. Trong qua trinh trial khai thuc hien neu có kho khan, vuong mac bao cao UBND thanh phti (thong qua Van phong HDND- UBND thanh pho) xem xet, giai quyet./.
Noi nh - Thuirng trtrc Thanh ay; - CT, cac PCT. UBND thanh ph6; - Cac ca quan, dan vj c6 lien quan; - LDVP, CVNC; - Ltru: VT.
u?iin5'N
06V E66. £160
4Z C
=
0334814998 0983331389
Trung tam Van h6a, The thao va Truy n thanh
Trung tam Van hoa, The thao va Truyen thanh
HOi CCB phuang To Chau HOi vien HOi CCB To Chau
HOi vien HOi CCB To Chau
HOi LHPN PhuOng Binh San HOi LHPN Phutrng Binh San Hoi LHPN Phirtmg my Dix HOi LHPN Phutmg my Dirt
HOi vien PN t6 3, KP Thach DOng
HOi vien PN to 12, KP Thach DOng
HOi vien PN to 12, KP Thach DOng , HOi vien PN t6 01, KP Xa Xia Chi hOi ph6 pho nu, KP My Lo CH twang PN KP Ba Ly TO 5, KP II, P. T6 Chau
T6 6, KP II, P. T6 Chau ,T6 7, KP II, P. TO Chau T6 6, KP IV, P. To Chau TO 6, KP I, P. TO Chau T6 5, KP IV, P. TO Chau T6 6, KP II, P. T6 Chau T6 4 Rach Nui CH truang ap Xoa Ao
T6 4 Xoa Ao
T6 1 h6a phau T6 1, ap Nga Tu T6 9, Ap Nga Tu T6 2, Ap Rach VIIC/C
_ 1982 1970
Duong Hoang Khanh
Lam Thanh Trung
Nguyen Thanh Tu n - 1 Tran Thanh Hue Nguyen Van Kien
Nguyen Thi Thny LOc
Lam Thi Thily An Nguyen Ngoc Thdy Pham Thanh Hircmg
Tnrung Anh Kieu
Huynh Thi Dibn Ph& Nguyen Thi Thy
Mai Thi Trinh Tran Thi Anh Nguyen Thi Quyen Dinh Thi Thu Ha
( Phan HOng MS, Nuctng
lPhan Nguyen Khanh Hang Num Kim Yen IMac Hong Quan
ITnrang Quoc Hien
IDucmg Du Bung .,
1)0i Kiem tra trAt to do thi
Doi Kiem tra trAt to do thi
Dt5i Ki8m tra trAt to dO thi
Thanh tra Thanh tra
Phong Noi vu
Oy ban ki"8m tra
CD
0945.530.280
Truang THPT Nguy6n Than Hien
Truong THPT Nguy& Than Hien
Tnrong PT Dan t)c Tnremg PT Dan t(ic Tnxemg PT Dan t(ic not tru
Truemg PT Dan tE)c not tru
Tnremg PT Dan tOc not trn Truerng PT Dan tOc nOi trU Truemg PT Dan t(ie Trung tam GDNN-GDTX Trung tam GDNN-GDTX Trung tam GDNN-GDTX Trung tam GDNN-GDTX Trung tam GDNN-GDTX Trung tam GDNN-GDTX Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan
Chi cue Thi hanh an Chi cue Thi hanh an
— .
Ngugn Thi Minh T1.1:e
Le Thi Thu Tha.o VO Quang Khanh Danh Hue Tran Thai Binh
Phan Minh Tri Hoang Minh Tan
Danh Thi Ivry Ki'du HuSTrih Ngoc Qui
Trucmg Cong Van
Nguy6n Minh TuAn
Le Van Thong
To Thi Anh Thu
=
E l:

Nam sinh Nam Nir
MAm non Wing H6
MArn non 'Yong fit)
M'Am non Dong Ho
MAm non Dong Ho
MAm non 'Yong 116
MAm non Dong Ht)
MAm non Wong H . '(!)
Neam non [Xing H6
MAm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
Mam non HA Tien
MAm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
MAm non HA Tien
MAm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
Ma'm non Ha Tien
MAm non Ha Tien
Ncri cong tad Dia chi SO diO thoai Ghi chu
0948102276 09872 1 1503
N
0
N
C N
r n
Mam non Dag HO
Mau gido To Chau Mau giao To Chau Mau gido To Chau Mau giao To Chau
Mau giao To Chau Mau gido To Chau
i\AL gido My Dirc Mau gido My Dirc Mau gido My, Dirc
Mau gido My, Dire
Mau gido My Dix
Mau gido My Dirc
Tieu hoc Bong WO
Tieu hoc Bong HO Tieu hoc Bong HO Tieu hoc Bong HO TiL h9c Bong HO Tieu hoc Bong HO
Tieu hoc Bong Ho
TiL h9c Bong HO
Tieu h9c Bong HO
Tieu hoc Bong H6' Tieu hoc Bong HO
Tieu hoc Bong H6 TiL hoc Bong 116 Tieu hoc Dag Ho Tieu hoc Bong Ho
Nguyen Thi Bich Ng9c
Van Thi Niem
Ngo HuSinh Trang
Duong Dirc Hien
Tran My Linh
Tran Minh Hieu
Te Phung Binh
Tran Bich Thu),
Dinh Xuan Quyet Doan Pharn Bao Trung Ha Thi Thuy Dining PlurOc Thiet
1Ducmg Thi Ha
Duping Thi Ne
Pharr Thi Kim Nhuan
Ngo Thi Lan Chi
Hoang Thi Bich Dung
Pham Thi Giang Vo Thi Anh Tuyet Bach Thi Diem My Pham Thi Nga Nguy& Thi Hue Giang Thi Qui Anh La Quang Trieu Phan Kim Thuy
Tieu h9c Phao Dai 1 Tieu hoc To Chau
Tieu h0c Phao Dai 1
Tieu hoc Phao Dai 1
Tieu h9c Phao Dai 1
Tieu hoc Phao Dai I
Tieu h9c Phao Dai 1
Tieu h9c Phao Dai 1
Tieu hoc Pita() Dai 1
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu h9c Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu h9c Binh San
Tieu hoc Binh San
Tieu hoc Dong HO
Tieu h9c Dong HO
Tieu h9c Dong HO
Ti6u 119c Bong Wo 0387193327 Tieu hoc Deng HO 09421531 19
098526 1780 0984685374
0829964440 0779344144 0399418176 0989974504 096514 1065 0385734543
ON •
1
0
0842 150152 0824441368 0349749136 09 19074951 0372515253 0982067521 0393277 118 0972554280 0973826115 0967646079 0912724305 0944897922
kr) . 1
CN 1
t•-• vD
\C) N
CN 0
0982422042 0353555767
Tieu hoc To Chau Tieu hoc To Chau Tieu hoc To Chau
Tieu hoc To Chau
Tieu h9c Thuan Yen
Tieu hoc Thuan Yen
Tieu h9c Thuan Yen
Tieu hoc Thuan Yen
Tieu hoc Thuan Yen
Tieu hoc Thuan Yen 'He'll hoc MY Dix Tieu h9c My Dire
Tieu h9c M9 Dirc r Tieu hoc My Ddc
Tieu hoc My Dire
Tieu h9c My Dire
Tieu hoc My Dire
A
01
IDarn Thi Ng9c Ha
iDanh Van Thu Tran Thi Anh ThUy Le Qu6c Tin
*0 r•-•
cr., r.--
c) oo
132 Tran Van Tai 1997 133 Nguyen Trtremg Th9 2003
W
Nguyen Thi Bich Ng9c
Phan Thi Hoa H6ng Nhung Phan Thi Yen Phmmg Tran Thi Thu Hoang Mai Thanh Nha Tran Trung Hieu Tran Tan Phat Giang VT Hung Tran Chi Lam Nguyen Phtrang Thily
Luu Quec Tien
ILY H6ng Ng9c
Pharr An Bien
ITran Thien Tuan
Lam Thanh Thily
- Khu phi; V, PhuOng Dong Ho
- Khu ph6 III, Phtamg Dong Ho
Khu phe III, Phtrang Dong H6 Kim phe I, Phtrong Dong H6 Khu phe I, Phtremg Dong He Khu ph6 I, Phtrong Dong He
Doan Plnrerng Dong H6 Chi down BQL Du an Thanh Doan
Bao hiem xa hei Bao hiem xa hei
Bao hiem xa hei
1 -3 n
o
,..... ) Li)
M •-
TNV Thanh doan
TNV Thanh doan
TNV Thanh dohn
TNV Thanh doan
TNV Thanh doan
TNV Thanh doan
TNV Thanh doan
TNV Thanh doan
TNV 'Minh doan
TNV Thanh doan I
TNV Thanh dean
TNV Thanh doan
TNV Thanh dean
TNV Thanh dean
TNV Thanh dean
'TNV Thanh dean
Doan phtremg M9 Dim 0984.4632.711 I TNV Thanh dean I
0387.7636.925
kr)
0
0335.628.651
0352.247.412
0943.076.761
0369.009.734
0765.979.201
0862.861.759
0949.322.261
Khu ph6 V, Phtreng Dong Ho Khu phO V, Phtthng Dong H6' Khu ph6 V, Phireing Dag Ho
Khu ph6 V, Plurerng Wing 1-16
Khu phi V, Phtrerng Dong Ho
Khu ph6 II, Phadmg Dong Ho
Khu ph6 II, Phtrerng Dong 116
Khu ph6 V, Phtrong Dong Ho
Khu ph6 I, Pluremg Dong HO
Xa Thuan Yen
Xa doan Tien Hai Xa doan Tien Hai
Doan pinging To Chau Khu ph6 1, phtremg To Chau
Khu phO IV, phuerng To Chau Khu phei II, phirerng To Chau Khu phO III, phtremg To Chau Khu ph6 1, phtremg To Chau
Chi doan Quan six phtremg TO
Chau
Chi doan tnrerng tieu hoc
pi-111.611g To Chau Khu phO 1, phtremg TO Chau Chi doan Trung tam GDNN-
GDTX Phtrerng Phao Dai
Huilnh Thi Ai Trinh
Nguyen Phac Th ien .• Nguyen Trtremg Duy _ _ Nguyen Thi Thuy
_ Tran Thi Anh
, Neuy6n Tan Tai
Nguyen Thanh Nam
Do Hoana Danh
N
,
O t
INguyen Thi Nga
Ta Cam Chau IPhimg Van Nguyen INguyen Van Hai Nguyen Minh Quart
Thi Hong Phan Trill Due Bao Pham Thily Anh Dao
IPham Quoc Hung
HQ Va ten
L 1984 1978 Phong Kinh to f 02973 .700.007 I
0 1
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Binh San
THCS Dong HO
THCS [Yong HO
THCS Dong HO
Phong Tai chinh - Ke hoach
Phong Tai chinh - Ke hoach
PhOng Kinh t6
- 1 Ghi chti
0977614414
TI ICS TO Chau THCS To Chau THCS To Chau ,., THCS TO Chau THCS To Chau THCS Thuan Yen
THCS Thuan Yen THCS Thuan Yen THCS Thuan Yen
THCS My Dirc THCS My Dirc
THCS My Dire THCS M57 Dirc THCS my Dire
THCS My Dire j THCS My Dirc
TH&THCS Phao Dai TH&TIICS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Phao Dai TH&THCS Cu Dirt TH&THCS Cir Dirt TH&THCS Cir Dirt TH&THCS Cir Dirt
TH&THCS Cir Dirt
to g
Tran Trung Kien
3 A
0 x
)
>
.-‹ C .) =
t<
iN N
N e n e n c n e n e n e n e n
N
Nguyen Van Lanh
Ha Tien Hai [Yang Tuan Hfing Le Van Chaeh Huynh Van Binh
' Le Van Ang Tran Quang Thinh
, 0 ) .... ( .)
H
L8 Thanh Phu& Scm Giang Quoc Tuan
z-. a s t—
u2 cD )
0 , = crg
Vu Thi Thanh Giang Le Van Chi Cong Train NguyenTizong Vy TOn Thi Thtly Duerng Hatt Thien
_ Van
Dien ltrc Ha Tien
Dien ltrc Ha Tien
— 1
C ri
?F D>
Dien lire Ha Tien
Dien itre Ha Tien
Dien lire Ha Ti8n Dien hit Ha Tien Dien ltrc Ha Tien
Dien lire Ha Tien Dien Itrc Ha Tien
BQL ben xe-tau Ha Tien
BQL ben xe-tau Ha Tien
BQL ben xe-tau Ha Tien BQL ben xe-tau Ha Tien
BQL ben xe-tau Ha Tien
BQL ben xe-tau Ha Tien TH&THCS Tien Hai I
TH&THCS Tien Hai
TH&THCS Tien Hai
TH&THCS Tien Hai
TH&THCS Tien Hai
TNV HOi Phi nu
TNV HOi Phi na
TNV HOi Phi na
TNV HOi Phi ntY
1'NV HOi Phi na
kr-1
N
0
0
.1.. _
V
D
d -
Chi nhanh NH Ming nghiep va phat trien nong them
Chi nhanh NH Nong nghiep va phat trie'n nong then
Chi nhanh NH Ming nghiep va phat trien nong than
Chi nhanh NH N6ng nghiep va phat trien nong then
Chi nhanh NH Nong nghiep va phat trien nong then
Chi nhanh NH Ming nghiep va phat trien !long th6n
Chi nhanh NH Ming nghiep va phat trien 'long them
Chi nhanh NH Nong nghiep va phat trien nong then
Chi nhanh NH Ming nghiep N/ A phat trien nong them HOi LHPN thanh phO HOi LHPN thanh phO TO 04, KP II, Phao Dai TO 04, KP H, Phao Dai TO 03, KP II, Phao Dai Ti 02, KP II, Phao Dai TO 13,KP I, Phao Dai Ti 13, KP I, Phao Dai Ti 13, KP I, Phao Dai TO 12, KP II, Phao Dai HOi LHPN P. Dong HO HOi LHPN P. Dong HO
O p,
Vu Th*i Thanh Trac
Ta Tuy& Phuong Nguygn Thi ThUy Le Thi Thu Tr'an Thi Doi Ly Hoang Oanh Ma Thi Ngoc Lpa Nguy6n Thi Anh Van Bui Thi Thanh Lam Thi Thao Le Thi Ha TrAn Ngoc Than Ngo Tnramg An
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
t'-'
0 ,
Ducmg Thi Hoang Yen
Le Nhu Hai Fran Huyen
Le Thi Hang Dang Thi Hang Nguyen Thi Bich Phuung Nguyen Thi Nguyet Thai Bach Mai Nguyen Th.! Ngan Ngo Thi Kieu Nguyen Thi, Hoai Thu Doan Nga _
r- -,
N
O
•0
0
0
,-- 6
1984 TO 1, KP I, P. DOng HO 09 19.722.424 imv Phu nil 1965 TO 9, KP I, P. Dong HO 0377.730.353 mry He•i Phu nCr
ap Xoa Ao 1
- Khu ph6 IV, Wing 116, HT
Khu phO I, Dong H6, HT Khu ph6 V, Dong HO, HT Khu ph6 V, Wong Ho, HT
Khu phei V, Wing H6, Ha Tien
- Khu pho V, Dong Ho, HT
HOi LHPN Phirtmg Binh San Hoi LHPN PhtrOng Birth San
b
0).
HOi LHPN Phutmg Binh San H9i LHPN Plurtmg Binh San
1-19i LHPN Phutmg Blnh San
Hoi LHPN PhiKmg Binh San
TO 5, KP IV, P. Dong HO
TO 11, KP IV, P. Dong HO
To 10, KP IV, P. Dong HO
H
0>
co
0986256578
0384.709.039 0767.916.403 0987.179.349 0919.442.732
x
0
.0 ,
z
0 ,
0
ro
go
0..
x
z
0 ,
0
ra .
TNV HOi Phu nu
2'
TNV Hai Nang dan
0823920789 0987499533 0946289492 0395179085 0981454099 0344512434
To 6, KPI T6 5, KPI
=
(-A
Nguyen Thanh H6a Khem Sac Nguyen Van 1,91 INguy6n Thi Lien TrAn Van Boi Lam Vu Tnthng Nguy& Binh Tam Ngo Van Hi6u NguyZn Van Nam Twang Van Bi
135
Nguyen Thien Khiern
Phan Thanh Cueing
BQL du an dAu tu xay dung
BQL du an dAu tu xay dung
BQL du an d'au to xay dung
BQL du an dau to xay dung
BQL du an du to xay dung
BQL du an dAu to xay dung
Ban Quail ly cong trinh do th i
Ban Quail 1y cong trinh do th i
Ban Quarr --
Ban Quan ly ding trinh do th i
Phong Tai nguyen va Moi trutmg
Phong Tai nguyen va Moi trutmg
Phong Tai nguyen va Moi trutmg
L Phong Tai nguyen va Moi tnitmg
Phong Tai nguyen va Moi truong
Phong Tai nguyen va Moi trutmg
Nal cong tad Dia chi SO di n thoai Ghi chti
046.263.273
0
02973.700.946
c ..... )
00
00
4= .•
--. 1
,C )
0349.979.839
Q1
(.3',
0328451438 0944654410 1 1944654410 0384884989 0977666459 0367858418 0986640458 0356729907
0377730353 0398976641
BQL du an dau to xay dung
BQL du an dau to xay dung BQL du an Tau to xay dung
BQL ben xe-tau Ha Tien BQL ben xe-tau Ha Tien BQL ben xe-tau Ha Tien _ BQL ben xe-tau HA Tien BQL ben xe-tau HA Tien BQL ben xe-tau HA Tien 1-1.15i Chit Thlap do TP
HOi Chu Thlap do TP Khu ph6 4, phuong TO Chau Khu ph6 4, phuong TO Chau Khu 016 3, phuong To Chau Khu ph6 1, phuong TO Chau Khu ph6 2, phuong TO Chau Khu ph6 3, phuong TO Chau Khu ph6 4, phuong TO Chau Khu ph6 1, phuong TO Chau Khu ph6 2, phuong To Chau Khu ph6 4, phuong To Chau 1-16i CTD phuong Doug He
Khu ph6 3, phuOng Doug He Khu ph6 3, phuong Dong H6 Khu ph6 3, phuong Doug H6 Khu ph6 3, phuong Dong 1-16 Khu phi 3, phuong Wing 146 Khu ph6 3, phtramg Dong HO Khu ph6 3, phuong Doug H6
1982
in
-ttC
H
(0)
I Sfr Tu'an Toan Kien Thanh Mach Trurmg Trong Le Tran Gia Hao Lam Tuan Dal
H
..z 4
-. Q .a a' .4
Nguyen Van Doi Nguyen Dire Kha Huynh Luang Thai Ng9c Tran Van Nhut Nguyen Minh Tri Le Van Hai Ngo Thi Be Chic Ngo Ng9c Man Le Thi Kieu Loan Ngo Ng9c Hieu Nguyen ran Lam Nguyen Van Lang D:ang Thi Hang
Vang Thi Cam Huyen
Dinh Thanh Phen Tran Van Ho HuSrnh Thi Thu 1-16ng
Nguy6n Thanh NI*
IDO Thi Nga Nguyen Van Trong
<
ITean Hoang San
NguyZn Van Nher
Khu phO 111, Deng HO, Ha Tien
Khu ph6 IV, Dong HO, Ha Tien
Khu phO IV, Dong HO, Ha Tien Ap Hoa Ph u Ap Rach Nui
HOi vien KP 1
Hoi vien KP 3
HOi vien KP 3
Hoi vien KP 2
Hoi vien KP 3
UV. BTV Hoi
Hoi vien KP 2 KP III - To Chau KP III -To Chau
KP I II - To Chau KP HI - To Chau KPIV - To Chau KPIV - To Chau KPIV - TO Chau KPIV - T6 Chau KPIV - To Chau KP2 - To Chau
Khu phei 3, phixeyng DOng Ho
Khu ph6 3, phuerng Dong H6 0375722935 FNV HOi CTD
0988382568
0915854972
09197 16694
TNV H6i nong dan
TNV H6i nong dan
TNV HOi nong dan
.0 =
< , 0,
g'
TNV Hoi none dan . TNV H6i none dan . TNV Hai none dan
TNV HOi CTD