of 16/16
UYBANNHAN DAN TTNHPHUTHO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: 30 /2020/QD-UBND Phu Tho, ngay 30 thang 12 nam 2020 CONG THONG TIN DlHNlO CHINK PHU pv Gid:.. .C............... Ngay:0570i./^2.^- BEN QUYfl BINH Ban hanh Quy dinh quan ly boat dong thoat niroc va xn ly mnfe thai tren dia ban thanh pho Viet Tri UY BAN NHAN DAN TiNH PHU THO * Can cirLudt To chuc chink quyen dia phirong ngcty 19 thang 6 ndm 2015; ^ * f \ a Can cu Luat sua dot bo sung mot so dieu cm Ludt To chuc Chink phu vd Ludt To chuc chink qityen dia phuong ngd\> 22 thang 11 ndm 2019: Can cu Ludt Ban hanh van ban quyphqm phdp ludt ngdy 22 thang 6 ndm 2015; Can cuLudt Tdi nguyen nu&c ngdy 21 thang 6 ndm 2012; Can cu Ludt Xdy dung ngdy 18 thang 6 ndm 2014; Can cu Ludt Bdo ve moi truang ngdy 23 thang 6 ndm 2014; Can cu LudtTlmylm ngdy 19 thang 6 ndm 2017; '------ '•/v Can cu Nghi dihh so 201/2013/ND-CP ngdy 27 thang 11 ndm 2013 cua Chink phu quy dinh chitiet tin hanh Ludt Tdi nguyen nu&c; Can cu Nghi dinh so,- S0/2014/ND-CP ngdy 06 thang 8 ndm 2014 cua Chink phu ve thoat nu&c vd xir ly nu&c thdi; Can cu Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngdy 24 thang 4 ndm 2015 cua Chinh phu ve qudn ly chat thdi vd phe lieu; Can cu Nghi dinh so 155/2016/ND-CP ngdy 18 thang 11 ndm 2016 cua Chinh phu quy dinh ve xu phat vi phqm hanh chinh trong ITnh vuc bdo ve moi tru&ng; Can cu Nghi dinh so 33/2017/ND-CP ngdy 03 thang 4 ndm 2017 cua Chinh phu quy dinh ve xu phat vi phqm hanh chinh trong link vuc tdi nguyen nu&c vd khodng sdn; Can cu Thong tu so 04/2015/TT~BXD ngdy 03 thang 4 ndm 2015 cua Bo tru&ng Bo Xdy dung hu&ng dan thi hanh mot so diiu cua Nghi dinh so 80/2014/ND-CP ngdy 06 thang 8 ndm 2014 cua Chinh phu ve thoat nu&c vd xir ly nu&c thdi;

UY BAN NHAN DAN TiNH PHU THO

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN TiNH PHU THO

30PT.pdfDoc lap - Tir do - Hanh phuc
So: 30 /2020/QD-UBND Phu Tho, ngay 30 thang 12 nam 2020 CONG THONG TIN DlHNlO CHINK PHU
pv Gid:.. .C............... Ngay:0570i./^2.^-BEN
QUYfl BINH Ban hanh Quy dinh quan ly boat dong thoat niroc va xn ly mnfe thai
tren dia ban thanh pho Viet Tri
UY BAN NHAN DAN TiNH PHU THO*
Can cirLudt To chuc chink quyen dia phirong ngcty 19 thang 6 ndm 2015; ^ * f \ a
Can cu Luat sua dot bo sung mot so dieu cm Ludt To chuc Chink phu vd Ludt To chuc chink qityen dia phuong ngd\> 22 thang 11 ndm 2019:
Can cu Ludt Ban hanh van ban quyphqm phdp ludt ngdy 22 thang 6 ndm 2015;
Can cuLudt Tdi nguyen nu&c ngdy 21 thang 6 ndm 2012;
Can cu Ludt Xdy dung ngdy 18 thang 6 ndm 2014;
Can cu Ludt Bdo ve moi truang ngdy 23 thang 6 ndm 2014;
Can cu Ludt’Tlmylm ngdy 19 thang 6 ndm 2017; '------ '‘•/‘v
Can cu Nghi dihh so 201/2013/ND-CP ngdy 27 thang 11 ndm 2013 cua
Chink phu quy dinh chitiet tin hanh Ludt Tdi nguyen nu&c;
Can cu Nghi dinh so,- S0/2014/ND-CP ngdy 06 thang 8 ndm 2014 cua
Chink phu ve thoat nu&c vd xir ly nu&c thdi;
Can cu Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngdy 24 thang 4 ndm 2015 cua
Chinh phu ve qudn ly chat thdi vd phe lieu;
Can cu Nghi dinh so 155/2016/ND-CP ngdy 18 thang 11 ndm 2016 cua
Chinh phu quy dinh ve xu phat vi phqm hanh chinh trong ITnh vuc bdo ve
moi tru&ng;
Can cu Nghi dinh so 33/2017/ND-CP ngdy 03 thang 4 ndm 2017 cua
Chinh phu quy dinh ve xu phat vi phqm hanh chinh trong link vuc tdi nguyen
nu&c vd khodng sdn;
Can cu Thong tu so 04/2015/TT~BXD ngdy 03 thang 4 ndm 2015 cua Bo
tru&ng Bo Xdy dung hu&ng dan thi hanh mot so diiu cua Nghi dinh so
80/2014/ND-CP ngdy 06 thang 8 ndm 2014 cua Chinh phu ve thoat nu&c vd xir
ly nu&c thdi;
V
2
Can cu Thong Hr so 13/2018/TT-BXD ngay 27 thdng 12 ndm 2018 cm Bo
tnr&ng Bo Xdy dung ve huong dan phuang phdp dink gid dich vu thodt nude;
Theo de nghj cua Uy ban nhdn dan thdnh phd Viet Tri tqi To trinh so
3685/TTr-UBND ngdy 23 thdng 12 ndm 2020.
QUYfiT BINH:
Di£u 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy dinh quan ly boat dong
thoat nude va xu ly nude thai tren dia ban thanh pho Viet Tri. Bieu 2. Hieu lire thi hanh • •
r
Quyet dinh nay co hieu lire thi hanh ke tir ngay 10 thang 01 nam 2021. Bieu 3. To chuc thirc hieu Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Thu trudng cac sd, ban, nganli.
doan the; Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Viet Tri; Thu tnrbng cac ca quan, * r
to chuc. ca nhan co lien quan den boat dong thoat nude va xu ly nude thai tren
dia ban thanh pho Viet Tri chin trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
TM. UY BAN NHAN DAN
UGH Nod nhdn: - van phong Cliinh phu;Website Chinh phii: - CongTTDT Chinh phu: - Vii Phap die - Bo Xay cUmg; - Cue Kiem tra VB QPPL - Bq Tu phap; - TTTU; TTHDND tinli; - Chu tich, cac PCI UBND tinh: - Cac scr. ban, nganli, doan the: - UBND thanh phd Viet Tri: - CVP; cac PCVP; - Cong thong tin di£u tir tinh: - Tiling tam Cong bao - Tin hpc; - Lim: VT. KT2(02b)(Tr-100b).
Bui Van Quang
UY BAN NHAN DAN TiNH PHIJ THO
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc
QUY DINH QUAN LY HOAT DONG THOAT NlfOC VA XT? LY NlfdC THAl TREN DIA
B 4N THANH PH6 VIET TRI (Ban hanh hem theo Quyit dinh so 30 /2020/QD-UBND ngay 30 thcmg 12
nam 2020 cua Vy ban nhdn dan tinh Phu Tho)
Chirong I QUY DINH CHUNG
A A ** ADieu l.Pbam vi dieu chinh va doi tirong ap dung 1. Pham vi dieu chinh Quy dinh nay quy dinh ve quan ly hoat dong thoat nude va xu ly nude thai
tren dia ban thanh pho Viet Tri. /
2. Doi tuong ap dung f *
Quy dinh nay ap dung doi vdi cac to chuc, ca nhan, ho gia dinh trong nudc;cac to chuc, ca nhannude ngoai co hoat dong lien quan den thoat nude va xu ly nude thai tren dia ban thanh pho Viet Tri.
Dieu 2.He thong thoat nude tren dia ban thanh pho Viet Tri 1. Doi vdi cac khu cong nghiep, cum edng nghiep, lang nghe, cac ca sd san / /
xuat kinh doanli dich vii phai xay dvmg he thong thoat nude rieng. 2. Doi vdi cac kliu do thi da co he thong thoat nude, khu do tlii mdi, kliu
\ 1 * i»
dan cu nong thon tap trung, lang nghe: Tiiy dieu kien cu the de quy hoach, xay f • r *
dimg he thong thoat nude chung, rieng hoac chung rieng ket hop nhimg phai duorc thu gom xu ly phu hap vdi quy mo xa nude thai va kha nang tiep nhan nude thai cua nguon tiep nhan. Rieng cac ca sd san xuat, kinh doanh, dich yu
t r
phai tach rieng he thong thoat nude thai san xuat vdi nude thai sinh hoat va phai dupe xu ly dat tieu chuan trude khi thai ra nguon tiep nhan ngoai mbi trudng.
Chiroug H QUY DINH CU THE
Dieu 3. Chu sd huu cong trinh thoat nirdc 1. Uy ban nhan dan thanh pho Viet Tri la chu sd huu doi vdi he
thong thoat nude thai tren dia ban quan ly, cu the: Duac dau tu tu nguon von
2
ngan sach nha mrac; nhan ban giao lai ttr cac to chuc kinh doanh, phat then khu
nha a, khu do thi mai; nhan ban giao lai tir cac to chirc, ca nhan bo von dau tu dl
kinh doanh Miai thac cong trinh thoat nude co thdi han, trir cac he thong thoat nude duoc quy dinh tai Khoan 2, Dieu nay.
2. Uy ban nhan dan cap xa la chu sd huu he thong thoat nude tai cac khu
dan cu nong thdn tap trung tren dia ban do minh quan ly trir cac he thong thoat nude duoc quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay.
A «
3. Cac to chuc kinh doanh, phat trien khu nha d, khu do thi mdi, khu cong
nghiep, cum cong nghiep, lang nglie la chu sd huu he thong thoat nude thuqc
khu do thi mdi, khu cong nghiep, cum cong nghiep, lang nglie do minh quan ly
den khi ban giao theo quy dinh tai Khoan 1, Khoan 2 Dieu nay. A f
/ ♦
1. Chat luong nude thai sail xu ly phai dam theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 7 cua Quy dinh nay.
2. Don vi quan ly van hanh he thong thoat nude phai xay dung “Muc tieu # \ t
chat luong dich vu thoat nude’' dong thdi cong bo vdi ho thoat nude lam can cu
de danh gia chat luong dich vu. Dieu 5. Quy dinh ve dau noi va mien trir dau noi
•* r r a t i . •,
1. Yeu can ve cao do diem dau noi: Diem dau noi la cac diem xa nude cua ' A
cac ho thoat nude vao he thong thoat nude chung cua khu virc. Cao dp cua diem r *
dau noi phai dam bao tieu thoat nude tir ho gia dinh tdi diem dau noi va tir diem
dau noi tdi ho Idem tra hoac he thong thoat nude chung. 2. Quy dinh ve hop dau noi va trach nhiem thuc hien dau noi
r . f rt r
a) Hop dau noi la noi dau noi he thong thoat nude ben trong khudn vien cua
ho thoat nude vao he thong thoat nude cong cong. Vi tri hop dau noi dupe xac \ 0 f s
dinli nam tren tuyen thu gom cua he thong thoat nude va dupe xac dinh nam tren phan dat cong tiep giap vdi phan dat cua hp thoat nude; bao dam on dinh lau dai,
0 0 *
an toan, thuan Ipi cho viec thi cong dau noi thoat nude va cong tac kiem tra, giam sat, bao duong hoac xu ly su co, sua chua ro ri nude thai cua don vi thoat nude.
b) Ho thoat nude co trach nhiem dau tu tuyen ong thu gom va hop dau noi A A «* f
de van chuyen nude thai tir cac diem xa trong khudn vien cua ho thoat nude den
hop dau noi. Cac hp thoat nude Ian can co the dau noi cimg vao mot hop dau noi neu dam bao cac yeu can ve ky thuat va dupe don vi thoat nude chap thuan;
c) Viec thi cong tai hop dau noi do hp thoat nude tu thuc hien hoac co the time to chuc, ca nhan co du nang lire de thuc hien va trong qua trinh dau noi phai chiu su giam sat cua don vi thoat nude nh5m dam bao thi cong dung thiet
' t 0 0
ke da dupe chap thuan. Sau khi dau noi hoan thanh phai lap bien ban nghiem thu
3
thi cong dau noi giua dan vi thoat nirac. ho thoat nude va dai dien chu sd hun
cong trinh thoat nude lam ca sd ky ket hap dong su dung dich vu thoat nude; d) Doi vdi he thong thoat nude khu do thi, khu cong nghiep, cum cong
nghiep, khu dan cu tap tning chua ban giao cho UBND Thanh pho quan ly duac
xem ia mot ho thoat nude Idn dau noi vao he thong thoat nude chung cua thanli pho; chu sd him cong trinh thoat nude va chu dau tu co track nliiem thuc hien
> * r r
day du cac noi dung ve dau noi tai Quy dinh nay. 3. Thai diem dau noi: Thuc hien theo thoa thuan dau noi giua dan vi thoat
nude va ho thoat nude. f t ' * ? r
4. Chat luang, khoi luang nude thai xa thai vao diem dau noi a) Chat luang nude thai xa vao diem dau noi: Thuc hien theo khoan 1,
khoan 2, khoan 3, khoan 5 Dieu 4 va Bieu 32 Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay
06/8/2014 cua Chink phu ve thoat nude va xu ly nude thai. ' * * r .
b) Khoi luang nude thai xa vao diem dau noi: /
- Bdi vdi nude thai sink boat: Truong hop ho thoat nude su dung nude sacii f * 9 \
tir he thong cap nude tap tning thi khoi luang nude thai duoc tinh bang 100%
khoi luang nude sach tieu thu theo hoa dan tien nudc:Tnrdng hop cac ho thoat nude khong su dung nude sach tir he thong cap nude tap tning thi khoi luang
nude thai dugc xac dinh bang luang nude sach tieu thu binh quan dau ngirdi 120
lit/ngudi/ngay dem (3,6m3/ngirdi/thang): - Boi vdi loai nude thai khac: Truong hop cac hp thoat nude su dung nude
sach tir he thong cap nude tap tning, neu khong co dong ho do luu luang nude f \ t
thai thi khoi lupng nude thai dupe tinh bang 80% khoi lupng nude sach tieu thu \ theo hoa dan tien nude; Truong hap cac hp thoat nude khong su dung nude sach
r * t
tir he thong cap nuac tap trung thi khoi lupng nude thai dupe xac dinh thong qua
dong ho do luu lupng nuac thai.Truong hop khong lap dat dupe dong ho do luu r
lupng nude thai thi chu sd him he thong thoat nude cimg dan vi thoat nude, hp thoat nude thong nhat xac dinh khoi lupng nude thai lam can cu ky ket hop> dong dich vu thoat nude.
5. Kinli phi dau noi, nghia vu tai chinh dau noi cua chu sd him he thong thoat nude va hp thoat nude
a) Hp thoat nude tu chiu kinh phi dau tir xay dung va quan ly cong trinh
thoat nude thai trong pham vi cong trinh, nha d cua minh den hop dau noi (bao
gdm dudng ong thoat nude, dong ho do luu lupng nude thai ddi vdi hp khong sir 9 9 9
dung nude sach tu he thong cap nude tap trung, cac thiet bi bao ve). b) Bon vi thoat nude co trach nhiem xac dinh vi tri cac diem dau noi
vahudng dan hp thoat nude thuc hien dau noi diing theo thiet ke dupe chap
thuan. Kinh phi xay dung diem dau noi va lap dat dau noi do chit sd him chi tra. 6. Thda thuan va mien trir dau noi
4
a) Thoa thuan dan noi la bien ban thoa thuan giua dom vi thoat nude va ho
thoat nude tren ca sd van ban chap thuan dau noi cua chii sd him edng trinh
thoat nude, trong do cu the mot sd noi dung ve: vi tris cao dp, chieu dai, dudng
kinh, vat lieu dng dau noi, thdi gian thuc hien, chat luemg, khdi lupng nude thai xa vao diem dau noi.
b) Cac trudug hop dupe mien trir dau noi vao he thong thoat nude; - Gan nguon tiep nhan ma chat lupng nude thai bao dam yeu cau ve sinh
moi trudng va vice dau noi vao he thong thoat nude chung co the gay nhirng
ganh nang bat hop ly ve kinh te cho ho thoat nude; f
- Tai dia ban chua co mang Ivrdi thu gom cua he thong thoat nude tap trung. Dieu 6. Chinh sach ho tru dau noi vao he thong thoat nude a) Chi phi dau noi bao gdm: Chi phi khao sat, thiet ke, lap du toan; chi phi
vat tu (dudng dng va phu kien); chi phi lap dat va koan tra mat bang tir diem xa r » t r
cua ho thoat nude den diem dau noi. r '
b) Ddi ttrong dupe hd trp: - Ddi tupng 1: La gia dinh Ba me Viet Nam Anh hung, Anh hung lire lupng
vu trang nhan dan, Anh hung lao dong, ngudi boat dong each mang tnrdc khdi nglna thang Tam nam 1945;
- Ddi tupng 2: La nhirng ngudi co ten trong danh sack ngudi co edng vdi / s * \
each mang (trir ddi tupng 1) dupe cap co tham quyen xac nhan; - Ddi tupng 3: La nhirng ho thoat nude thupc dien ho gia dinh ngheo co sd .
»» t r
chung nhan ho ngheo tai thdi diem thuc hien dau noi. r r * *
- Ddi tupng 4: Cac hp gia dinh chap hanh va thuc hien dau noi ngay khi \ ft*
dupe yeu cau thuc hien dau noi. c) Mire ho trp: Can eir vao dieu kien cu the, don vi thoat nude trinh chu sd
him edng trinh thoat nude quyet dinh phuang thuc va mire ho trp dau noi cho / a
cac ddi tupng cu the. d) Nguon von hd trp: Tir ngan sach dia phuang, tu nguon von cua don vi thoat
nir6c, tir nguon von cua du an dau tu xay dung hoac nguon von hop phap khac. f X -
e) Cac hd thoat nude khdng thupc ddi tupng tai Khoan b Dieu nay co track * f r
nhiem chi tra 100% chi phi de thuc hien dau noi. Didu 7. Dieu kien va quy chuan ky thuat ve xa nude that
X V
1. Dieu kien ve xa nude thai Chu cac nguon nude thai phai co giay phep xa nude thai vao nguon nude
* 9
trir cac trudng hop dupe quy dinh tai Khoan 3 Dieu 16 Nghi dinh sd
201/2013/ND-CP ngay 27 thang II nam 2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat Tai nguyen nude hoac co giay phep xa nude thai vao edng trinh
thuy loi theo quy dinh tai Dieu 44 Luat thuy loi ddi voi truong hop nguon tiep
nhan nude xa thai la edng trinli thuy loi.
5 « \
2. Quy chuan ky thuat ve xa nude thai ap dung a) Thong so va gia tri toi da cac thong so 6 nhiem cua nude thai khi xa vao
nguon tiep nhan phai tuan tliu cac tieu chuan ky thuat quoc gia ve nude thai ap t \ *
dung doi vdi ioai nude thai va chuc nang ciia nguon nude tiep nhan. f
b) Nude thai cong nghiep va nude thai sinh boat xa vao he thong thu gom
cua nha may xir ly nude thai tap tmng tuan thu theo quy dinh cua don vi quan \y
va van hanh nha may xu ly nude thai tap trung. c) Truong hop nguon tiep nhan la cong tnnh thuy loi till chat iirpng nguon
nude xa thai phai thuc hien theo quy dinh tai Diem 3 Muc 1 - Tieu chuan ky
thuat TCKT 01:2008/TCTL ban hanh kern theo Quyet diah so 150/QD-BNN- TCTL ngay 15/01/2018 cua Bo Nong nghiep va Phat then nong thon Quy dinh
ky thuat nude xa thai vao cong trinh thuy loi. Bleu 8. Quan ly him thai
r 9
L Quan ly biin thai tu he thong thoat nude va tir be tu hoai thuc hien theo
cac quy dinh tai Bieu 25 Nghi dinli so 80/2014/ND-CP ngay 06/8/2014 cua
Chinh phu ve thoat nude va xu ly nude thai; Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24/4/2015 cua Chinh phu ve quan ly chat thai va phe lieu; Nghi dinh so
40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 cua Chinh phu ve sua doi bo sung cac nghi /iv *
dinli quy dinh chi tiet hirdng dan thi hanh Luat Bao ve moi trudng; Thong tu so
04/2015/TT-BXD ngay 03/4/2015 cua Bp trudng Bp Xay dung; Thong tu
36/2015/TT-BTNMT ngay 30/6/2015 ciia Bp Tai nguyen va Moi trudng ve
Quan ly chat thai nguy hai. »» ^
2. Chi phi thong hut, van chuyen va xu ly bun thai be tu hoai do cac chu ho t
gia dinh, co quan hanh chinh, va ca sd san xuat, kinh doanh dich vu chi tra theo
hop dong vdi don vi cimg cap dich vu. 3. Nghiem cam cac ca nhan, to chuc khong co giay phep tir y thu gom, van
chuyen, xu ly him thai. ©ieu 9. Quy dinh ve xu ly nude thai tap trung va phi tap trung
- % i. Quy dinh ve xu ly nude thai tap tmng
* Nude thai cac khu do thi, khu, cum cong nghiep, lang nghe phai dupe thu
gom vao he thong thoat nude va xu ly nude thai tap trung tai khu xu ly nude thai.\ Nude thai sau khi dupe xu ly phai dam bao yen cau:
a) Chat lupng nude thai sau xu ly phai tuan thu cac tieu chuan, quy chuan
ky thuat dupe quy dinh cho viec su dung nude vao cac muc dich kliac nhau, khong anh hudng den sue khoe cua ngudi dan, bao dam an toan ve sinh moi trudng va phai tuan thu cac tieu chuan, quy chuan ky thuat ve su dung nude thai sau xu ly do Bp Tai nguyen va Moi trudng ban hanh;
b) Trudng hop sir dung nude thai sau xu ly thi nude thai do phai dupe phan
phdi den diem tieu thu theo he thong rieng biet, bao dam khong xam nhap va
anh hudng den he thong cap nude sach tren cimg dia ban, khu virc.
6
2. Qtiy dinh ve xu ly nude thai phi tap trung a) Doi tuong ap dung giai phap xu ly nude thai phi tap trung bao gom cac
f
Idiu hoac cum dan cu, khu do thi mdi, ho gia dinh, ca so san xuat kinh doanli, dich vu, san xuat tieu thu cong nghiep, lang nghe, chg, trudng hoc, khu nghi dudng hoac cac khu vuc bi han die bdi d&t dai, dia hinh khong co kha nang hoac
chua the ket noi vdi he thong thoat nude tap trung; b) Giai phap xu ly nude thai phi tap trung thuc hien theo quy dinh tai Khoan
2, Bieu 1, Thong hr so 04/2015/TT-BXD ngay 03/4/2015 cuaBp Xay dung; c) Klu ap dimg giai phap xir ly nude thai phi tap trung phai tinh den kha
nang dau noi vao he thong xu ly nude thai tap trung trong tuong lai va phu hop w * '
vdi quy hoach da dirge cap co tham quyen phe duyet; \ r \ \ r
Chu dau tu he thong thoat nude can cu vao nguon thai phat sinh, nguon tiep * r a
nhan, dieu kien kinli te, dja hinh, trinh dp, nang luc quan ly, van hanli he thong thoat nude cua don vi thoat nude lua chon giai phap xu ly nude thai phi tap• ^ trung phii hop, trinh Uy ban nhan dan Tinh quyet dinh.
Dieu 10. Dau tu, xay dung lie thong thoat nude 5 t r
1. Viec dau tu xay dung he thong thoat nude phai thuc hien theo ke hoach
dau tu phat trien thoat nude ctugc phe duyet. Ke hoach thoat nude phai phu hgp
vdi quy hoach xay dung, quy hoach thoat nude,' dinh hudng phat trien he thong
thoat nude da dupe phe duyet. 2. He thong thoat nude cac khu do thi, khu cong nghiep, cum cong nghiep,
lang nghe va khu dan cu nong thon tap trung dugc dau tu tu nguon von ngan \ f /
sach nha nude va cac nguon von hop phap khac. Nha nude khuyen khich va tao
dieu kien cho cac thanh phan kinh te tham gia dau tu xay dung mot phan hoac
toan bp he thong thoat nxsoc phu hop vdi quy hoach xay dung, quy hoach thoat r , n \
nude dupe cap co tham quyen phe duyet. 3. Viec lap, tham dinh, phe duyet va trien khai thuc hien cac du an dau tu
xay dung cong trinh thoat nude phai tuan theo cac quy dinh cua Nghi dinh so 80/2014/ND'CP ngay 06/8/2014 cua Chinh phu va cac quy dinh khac co lien
* > quan cua phap luat ve dau tu xay dung cong trinh.
4. Cac du an thoat nude va xu ly nude thai do thi, khu dan cu nong thon tap
trung do cac to chuc, ca nhan dau tu xay dung dupe ho trp theo quy dinh tai Bihu 15 Nghi dinh 80/2024/NB-CP cua Chinli phu ngay 06/8/2014 cua Chinh
phii ve thoat nude va xu ly nude thai: a) Dupe hudng uu dai ve tien su dung dat, tien thue dat theo quy dinh cua
phap luat. b) Dupe ho trp dau tu xay dung cong trinh ha tkng ky thuat ngoai hang rao
^ y *
7
c) Ngoai cac iru dai, ho tra quy dinh tren, chu dau tu cac dir an can cir cac
quy dinh cua nha nvrac trinla Uy ban nhan danTinh xem xet cac mi dai, ho trg
khac theo cac quy dinh phap luat hien hanh. Dieu 11. Quan ly, van hanh he thong thoat mrirc Quan ly, van hanh he thong thoat nude mua, he thong ho dieu boa, he thdng
thoat nude thai va xu ly nude thai thuc hien theo cac quy dinh tai: Dieu 20, Dieu 21 va Dieu 22 cua Nghi dinli 80/2014/NB-CP ngay 06/8/2014 cua Chinh phu ve thoat mrdc va xir ly nude thai;Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 ciia Chinh phu ve sua doi mot so dieu cua cac nghi dinh quy dinh chi tiet, hudng dan thi hanh Luat bao ve moi tnrdng; Muc 7 - Tieu chuan ky thuat TCKT 01:2018/TCTL ban hanh kem theo Quyet dinli so 150/QD-BNN-TCTL ngay 15/01/2018 cua Bo Nong ngliiep va Phat then nong thon quy dinh ky thuat mrdc* \ / xa thai vao cong trinh thuy lai doi vdi tnrdng hop nguon tiep nhan nude thai la
cong trinh thuy lai. Dieu 12. Hup dong quan ly, van hanh he thong thoat nude
% # 1. Hop dong quan ly, van hanh he thong thoat nude la van ban phap ly
dugc ky ket giira chu sd hiru hoac dai dien chu sd him va don vi dirge giao quan
ly, van hanh he thong thoat nude (don vi thoat nude). Man hop dong quan ly, van hanh he thong thoat nude theo Phu luc 1 ban hanh kem theo Thong tu
sd 04/2015/TT-BXD ngay 03/4/2015 cua Bo trudng B6 Xay dimg. 2. Hop dong quan ly, van hanh he thong thoat nude va xu iy nude thai co
thdi ban ngan nhat la nam (05) nam va dai nhat la mudi (10) nam. Trudng hop * * ' * 'Xmuon tiep tuc keo dai hop dong, trude khi ket thuc thdi han hop dong it nhat la
mot (01) nam thi cac ben tham gia hop dong phai tien hanh thirong thao viec keo ^ ftdai hop dong quan ly, van hanh va di den ky ket.
♦ V ^
3. Tuy thuoc vao nang luc, mot don vi thoat nude co the ky nhieu hop dong t \
quan ly, van hanh he thong thoat nude vdi nhieu chii sd huu khac nhau. Dieu 13. Lira chon don vi thoat nude
\ L Viec lua chgn don vi thoat nude thuc hien theo quy dinh tai Dieu 17
Nghi dinh so 80/2014/ND-CP ngay 06/8/2014 cua Chinh phu ve thoat nude va
xu ly nude thai, 2. Don vi thoat nude dugc lira chgn phai co du nhan luc, trang thiet bi va
phuong tien ky thuat chuyen nganh can thiet de thuc hien cac yeu cau va nhiem
vu cua cong tac quan ly, van hanh he thong thoat nude. Dieu 14. Quyen, nghia vu va trach nhiem cua don vi thoat node
\ 1. Quyen cua don vi thoat nuoc a) Ky hop dong dich vu thoat nude vdi cac ho thoat nudcXtru ho thoat
nude gia dinh sir dung nude sach tir he thong cap nude tap tnmg) va thuc hien
moi boat dong theo hop dong dich vu thoat nude da ky ket;
8 -•i. ,
b) Thu tien dich vu thoat nuac va xir ly nude thai vdi cac ho thoat nude da
ley hop dong dich vu thoat nude; thuc hien quan ly, thu nop ngan sach nha nude
theo quy dinh; 0 / /
c) Tit choi nhan ban giao cong trinh thoat nude va xu ly nude thai neu chat luong edng trinh khong dam bao theo quy dinh.
d) Bao cao vdi chu sd luru, cac co quan huu quan cd tham quyen xu ly cac
vi pham cua to chirc. ca nhan gay anh hudng thiet hai tdi hoat dong thoat nude
va xir ly nude thai; r • r t r
d) Giai quyet dau noi, cho phep tir hai ho thoat nude trd len dupe dau ndi vao citng mot vi tri dau noi va mot ho Idem tra;
e) Cae quyen khac theo qii)r dinh tai Khoan 1, Dieu 18 cua Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay 06/8/2014 cua CMnh phii ve thoat nude va xu ly nude tliai.
2. Trach nhiem va nghTa vu cua don vi thoat nude r ^
a) Xin cap phep xa nude thai vao nguon nude theo quy dinh cua Luat Tai nguyen nude so I7/2012/QH13 ngay 21/6/2012; hoac xin cap phep xa nude thai vao edng trinh thuy loi theo quy dinh tai Dieu 44 Luat Thuy loi neu nguon hep
nhan nude thai la edng trinh thuy loi; r \ f
b) Quan ly he thong thoat nude bao gdm quan ly cac edng trinh txr hop dau
ndi, hd ga thu nude mat dudng, ho ga tham, cac tuyen edng dan nude mua, cac
kenh mirang thoat nude chinh, cac tram bom chdng ung ngap, cua dieu tiet den
cac diem xa ra mdi trudng; quan ly nha may xu ly nude thai, tram bom nude ' * * t r *
thai, tuyen edng ap lire, tuyen edng thu gom va chuyen tai nude thai; * f
c) Dinli ky thuc hien kiem tra, nao vet, duy tu, bao tri he thong thoat nude« ' * va xir ly nude thai theo hop dong quan ly van hanh da ky ket vdi chu sd huu.
** t t p
Dinh ky hang thang kiem tra, danh gia chat lucmg cac tuyen edng, cac edng trinh
thude mang ludi de de xuat phuong an thay the, sua chua; r p
d) Thiet lap quy trinh quan ly, van hanh he thong thoat nude bao dam yeu
can ve ky thuat quan ly, van hanh theo quy dinh; d) De xuat cac phuong an phat trien mang ludi tlioat nude theo luu vuc;
p t p
e) Dinh ky thuc hien quan trac cliat luong nude thai trong he thong thoat nude phu hop vdi phap luat ve bao ve mdi tnrong; trudng hop nguon tiep nhan
la edng trinli thuy loi thi tan suat quan trac, lay mau quan trac tai hien trudng va
lap bao cao quan trac thuc hien theo quy dinh tai Muc 6.2 - Tieu chuan ky thuat TCKT 01:2008/TCTL ban hanh kem theo Quyet dinh sd 150/QD-BNN-TCTL ngay 15/01/2018 cua Bp Ndng nghiep va phat trien ndng then Quy dinh ky thuat nude xa thai vao edng trinh thuy loi.
f) Thuc hien trach nhiem va nghia \qi kliac theo quy dinh tai Khoan 2, Dieu
18, Nghi dinh sd 80/2014/ND-CP ngay 06/8/2014 cua Chinh phu ve thoat nude " va xir ly nude thai.
9
Bieu 15. Quyen, nghia vu va trach nhiem cua to chufc, ca nhan va ho
gia dinh sve dung dich vu thoat mr6c 1. Cac to chuc, ca nhan, ho gia dinh sir dung dich vu thoat mrdc co quyen
va nghia vu theo quy dinh tai Bieu 29 cua Nghi dinh 80/2014/NB-CP ngay
06/8/2014 cua Chinh phti ve thoat nuac va xvr ly nuac thai. 2. Trach nhiem chi tra dich vu thoat nuac: Ho thoat nuac xa nude thai vaot \
he thong thoat nude tap tnmg phai thank toan tien sir dung dich vu thoat nude, Hp
thoat nude da thanli toan theo gia dich vu thoat nude khong phai tra phi bao ve
moi trudng theo quy dinh hien hanli ve phi bao ve moi truemg doi vdi nude thai. Bleu 16. Lap, quan ly, kiiai thac va sir dung co1 sd dfr lieu cua he thong
thoat nirdc tren dia banthanh pho Viet Tri 1. Chu sd him he thong thoat nude co trach nhiem lap va quan ly ca sd du
lieu he thong thoat nude do minh quan ly. 2. Viec khai thac, sd dung ca sd du lieu he thong thoat nude phai tuan thu
cac quy dinh cua phap luat va phai dupe sir dong y cua chu sd him he thong
thoat nude. Bieu 17. Trach nhiem bao cao tinh hinh boat dong thoat mrdc, cac du*
an dau tir xay dung he thong thoat nude va xu ly nude thai 1. Bon vi thoat nude co trach nhiem bao cao chu sd huu he thong thoat
nude ve tinh hinh boat dong cua he thong thoat nuac da dupe giao cho minh
quan ly. 2. Chii dau tu cac du an dau tu xay dung he thong thoat nude co trach
nhiem bao cao Uy ban nhan dan Tinh, Sd Xay dung, Sd Nong nghiep va phat trien nong thdn (doi vdi he thong tieu nude, xa nude thai vao cong trinh thuy
lpi)va Uy ban nhan dan thanh pho Viet Tri ve tinh hinh boat dong du an do minh
lam chu dau tu. Bieu 18. Gia dich vu thoat nude• • 1. Gia dich vu thoat nude dupe xac dinh theo phuang phap quy dinh tai
Thong tu 13/2018/TT-BXD ngay 27/12/2018 cua Bp trudng Bp Xay dung. 2. Trach nhiem lap, tham dinh va phe duyet gia dich vu thoat nude: Theo Bieu
41 Nghi dinh 80/2014/NB-CP ngay 06/8/2014 cue Chinh plni ve thoat nude va xu
ly nude thai.
Chmrag III TO CHlfC THlfC HIEN
Bieu 19. Trach nhiem cua cac Sd, ban, nganh tinh 1. Sd Xay dung
10
a) Tliam mim, gulp Uy bail nhan dan tinh chi dao ve cong tac lap quy
hoach, dau tit phat tnen, quan ly, van hanh, kliai thac, su dung he thong thoat mrac va xit ly nude thai; hurdng dan, don doc, thanh tra. Idem tra, tong hop, bao
cao tinh hinh quy hoach, quan iy dau tir xay dimg, kliai thac, su dung, duy tu, bao dudng, sua chu’a, quan ly van hanh he thong thoat nude va xu ly nude thai tren dia ban thanh pho Viet Tri;
b) Chti tri, phdi hop vdi cac ca quan lien quan lap Ke hoach dau tu phat trien thoat nude tren dia ban thanh pho Viet Tri;
/» ^ c) Chu tri thani dinh nhiem vu, do an quy hoach thoat nude va xu ly nude
thai do thi tren dia ban thanh pho Viet Tri; d) Chu tri, phoi hop vdi cac ca quan lien quan xay dung gia dich vu thoat
nude doi vdi he thong thoat nude diroc dau tu tir ngan sach nha nude, gui Sd Tai chinh tham dinh trinh Uy ban nhan dan tinh quyet dinh;
d) Phoi hop vdi Sd Tai chinh tham dinh pliuong an gia dich vu thoat nude
va xtr ly nude thai dirge dau tu tir ngudn von khac khong thupc ngan sach nha
nude; e) Phoi hop cho y kien thoa thuan ve gia dich vii thoat nude trong kku cong
nghiep lam ca sd de chu dau tir kinh doanh, phat trien ha tang khu cong nghiep
thoa thuan vdi cac chu dau tu trong khu cong nghiep va quyet dinh ve muc gia
dich vu thoat nude; g) Thuc hien chuc nang, kiem tra, thanh tra chuyen nganh thoat nude va xir
ly nude thai do thi, khu cong nghiep theo quy dinh; i-i_i on %
h) Hudng dan ap dung cac tieu chuan, quy chuan ky thuat ve hoat dong xa
nude thai tir cac ho thoat nude, khu cong nghiep xa vao he thong thoat nude do tlii; i) Quan ly, khai thac va sir dung ca sd dir lieu ciia he thong thoat nude tren
dia ban thanh pho Viet Tri; k) Dinh ky hang nam kiem tra viec thuc hien cac quy dinh ve quan ly thoat
nude do thi va tong hap bao cao Uy ban nhan dan tinh va Bo Xay dung. 2. Sd Tai nguyen va Moi tnrang a) Thuc hien chuc nang tham mini giup Uy ban nhan dan tinh quan ly nha
nude ve cong tac bao ve moi trirdng doi vdi cac cong trinh thoat nude va xir ly
nude thai; b) Hudng dan cac tieu chuan, quy chuan ve boat dong xa nude thai tir he
thong thoat nude do thi, khu cong nghiep, khu dan cu nong thon tap trung xa vao ^ t
nguon tiep nhan; r «
c) Chu tri, phoi hap vdi cac ca quan lien quan giam sat, kiem tra nude thai tir he thong thoat nude do thi, khu cong nghiep, khu dan cu nong thon tap trung xa vao nguon tiep nhan. To chirc quan ly cac diem xa, chat lugng nude thai xa
vao ngudn tiep nhan theo liru vixe theo quy dinh ciia phap luat ve tai nguyen
nude, bao ve moi trubng va cac van ban phap luat khac cd lien quan;
ii
d) Tham dinh Bao cao danh gia tac dong moi truong, Bao cao ket qua thuc
hien cong trinh bao ve moi tnrong phuc vu giai doan van hanh, bao cao de an xa
nude thai vao nguon nude cua cac du an dau nr xay dung c6ng trinh thoat nude
va xu ly nude thai, trinh Uy ban nlian dan Tinli xem xet, phe duyet. Tham dinh, xac nhan dang ky ke hoach bao ve nidi tnrdng theo quy dinh;
t rr o
d) Chu tri phoi hop vdi Sd Xay dimg, Cong an tinli to chuc thanh tra, kiem
tra va xii: ly cac to chuc, ca nhan vi pham ve tieu chuan, quy dinh ve boat dong xa
nude thai vao nguon tiep nhan theo hru vuc theo quy dmh cua phap luat ve tai nguyen nude va bao ve moi tnrdng.
3. Sd Tai chinh a) To chuc tham dinh phuemg an gia dich vu thoat nude va xu ly nude dial
tren dia ban duoc dau tu tu ngan sach nha nude, chi phi kiem tra chat lirong nude -*r f r 9
thai cua cac hp thoat nude dupe mien trir dau ndi trinh Uy ban nhan dan tinh t / 1 »
quyet dinh.Chu tri, phoi hop vdi Sd Xay dung tham dinh gia dich vu thoat nude do chu sd him he thong thoat nude to chuc lap doi vdi he thong thoat nude dupe dau tu tu cac nguon von khac, trinh Uy ban nhan dan tinli phe duyet;
% b) Cho y kien thoa thuan ve gia dich vu thoat nude trong khu cong nghiep
lam ca sd de chu dau tu kinh doanh, phat trien ha tang khu cong nghiep thoa
thuan vdi cac chu dau tu trong khu cong nghiep va quyet dinh ve muc gia theo
quy dinh; c) Chu tri, phoi hop vdi Sd Xay dung va cac ca quan cd lien quan tham
♦ * r
dinh gia du toan hpp dong quan ly, van hanh he thong thoat nude va xu ly nude ^ ^ y
thai do thi, khu cong nghiep dupe dau tir tu nguon von ngan sach nha nude; / r \ * f \
d) Phoi hpp vdi Sd Ke hoach va Dau tu trong viec bao dam can doi von dau r > /
tu tir ngan sach nha nude, nghien cuu, xay dung ca che chinh sach nliam khuyen
khich, huy dong cac nguon von cho cong tac quy hoach, dau tu phat trien thoat nude va xu ly nude thai;
d) Tham muu, giup Uy ban nhan dan tinh quan ly ve tai chinh doi vdi ^ y ^ » x
nguon von ho trp phat trien chinh thuc va cac nguon von khac cho dau tir phat ♦
trien thoat nude va xir ly nude thai. 4. Sd Ke hoach va Dau tu a) Hang nam tong hop, can doi nhu cau von tir ngan sach nha nude va cac
nguon von khac, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet ke hoach bo tri von cho
cong tac quy hoach, xay dung cac du an cong trinh thoat nude va xu ly nude
thai tir nguon von ngan sach nha nude; b) Chu tri, phoi hpp vdi Sd Tai chinh tham dinh Ke hoach dau tu phat trien
thoat nude tren dia ban tinh, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet; c) CM tri, phoi hpp vdi Sd Xay dung tham muu, trinh Uy ban nhan dan
tinh ban hanh ca che uu dai, khuyen khich dau tu xay dung cong trinh thoat
12
mrac va xu ly nuac thai do thi, khu cong nghiep bang nguon von cua ngan sach
dia phuong va theo cac hinh thuc dau tir kliac ngoai ngan sach nha nuac; d) La dau moi dang ky vai cac Bo, nganh Trung uang keu goi nguon von
ft * * \ «
ho tra phat then chinh thuc va cac nguon von khac cho dau tu phat trien thoat nude va xu ly nude thai;
d) Tong hap, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet danh muc cac du an dau
tu xay dung cong trinh thoat nude va xu ly nude thai do thi, khu cong nghiep de
mdi gpi dau tu theo hinh thuc xa hoi hda. 5. Sd Nong nghiep va Phat trien nong thon a) Chi dao cac dan vi dirac giao quan ly he thong cac cong trinh thiiy lai/ /
lien quan den thoat nude va xu ly nude thai do thi, khu cong nghiep phoi hap * % i
vdi dan vi thoat nude trong viec bao dam yen cau ve cao dp, vi tri xa thai nham
thoat nude, chong ung ngap va bao ve cong trinh thuy lori; b) Chu tri, phoi hop vdi Sd Tai nguyen va Moi trudiig va cac ca quan lien
quan giam sat chat lupng nude thai cua cac to chuc, ca nhan xa nude thai vao he thong cong trinh thuy lai; thanh tra. Idem tra viec thuc hien giay phep cua to* * * ' ' chuc, ca nlian dugc cap phep xa nude thai vao he thong cong trinh thuy lai va
xu ly vi pham theo quy dinh; c) Huong dan ap dung cac tieu chuan, quy chuan ky thuat ve boat dong xa
nude thai tu he thong thoat nude do thi, khu cong nghiep, khu dan ctr tap trung
vao he thong cong trinh thiiy ipi; hudng dan lap ho so, thu tuc xin cap phep, gia
han va dieu chinh npi dung giay phep doi vdi boat dong xa nude thai vao he
thong cong trinh thuy Ipi. 6. Sd Klioa hoc va Cong nghe
*> 4 f \
a) To chuc tham dinh hoac co y kien ve cong nghe xu ly thoat nude va xir ly
nude thai do thi cua cac dir an dau tu xu ly thoat nude va xu ly nude thai do thi; b) Phoi hop vdi cac ca quan chirc nang kiem tra, giam sat ve cong nghe, thiet
bi trong qua trinh thi cong, van hanh thu nghiem he thong xu ly nude thai cua cac
du an dau tu. 7. Sd Giao thong van tai Chu tri va phoi hop vdi cac ca dan vi lien quan trong viec quan ly nha nude
' ' F
ve boat dong thoat nude va xir ly nude thai tren dia ban tinh co lien quan den ket can ha tang giao thong thupc pham vi quan ly theo quy dinh hien hanh.
8. Sa Y te Chu tri va phoi hop vdi cac ca quan lien quan trong viec quan ly nha nude
ve boat dong thoat nude va xu ly nude thai cua cac benli vien va ca sd y te tren
dia ban tinh theo quy dinh hien hanh. 9. Cong an tinh Phoi hop vdi cac ca quan chuc nang kiem tra, xir ly cac hanh vi vi pham
phap luat ve thoat nude va xir ly nude thai theo quy dinh hien hanh.
13
10. Bail Quan ly cac khu cong nghiep Phu Tho a) True tiep quan ly va chi dao dan vi quan ly, khai thac ha tang khai thac
t
co hieu qua he thong thoat nuac dirge giao chu so huu; b) Xay dung ke hoach dau tu, nang cap, sua chua, bao tri, nao vet he thong
thoat nude duac giao trink Uy ban nhan dan tinh phe duyet; c) Phoi hap vdi cac ca quan chvrc nang kiem tra, xu ly cac hanh vi vi pham
phap luat ve thoat nude va xu ly nude thai theo quy dinh; d) Bao cao nqi dung cong cac quan ly he thong thoat nude dugc giao chu
sd him theo dinh ky hang nam va dot xuat ve Sd Xay dung de tong hap bao cao
Uy ban nhan dan tinh va Bo Xay dimg. Dieu 20. Trach nhiem Uy ban nhan dan thanh pho Viet Tri 1. Tham dinh, xac nhan Ke hoach bao ve moi trudng cua cac du an dau tu
xay dung cong trinh thoat nude va xu ly nude thai theo quy dinh. * /
2. True tiep quan ly, khai thac co hieu qua he thong thoat nude dirge giao chu sd huu.
3. Xay dung ke hoach dau tu, nang cap, sua chfra. bao tri, nao vet he thong * a a
thoat nude dugc giao, phe duyet hoac trinh cap co tham quyen phe duyet. • *
4. Thuc hien chuc nang kiem tra, xu ly cac hanh vi vi pham phap luat ve thoat nude va xu ly nude thai tren dia ban dugc giao theo quy dinh.
5. Bao cao noi dung cong tac quan ly hoat dong thoat nude tren dia ban theo r \ a < «
dinl: ky hang nam va dpt xuat ve Sd Xay dung de tong hap, bao cao Uy ban nhan
dan tinh. Bieu 21. Trach nhiem Uy ban nhan dan xa, phiroug
r r
1. True tiep quan ly, khai thac co hieu qua he thong thoat nude dugc giao
chu sd huu. 2. Xay dung ke hoach dau tu, nang cap, sua chua, bao tri, nao vet he thong
thoat nude dugc giao, trinh cap co tham quyen phe duyet. + \
3. Thuc hien chuc nang kiem tra, xu ly cac hanh vi vi pham phap luat ve thoat nude va xu ly nude thai tren dia ban dirge giao theo quy dinh.
4. Bao cao cong tac quan ly boat dong thoat nude tren dia ban theo dinh ky
va dot xuit vdi Uy ban nhan dan Thanh pho Viet Tri de tong hop, bao cao Sd
Xay dung. Bieu 22. To chu’c thirc hien• « 1. Cac Sd, Ban, nganh cua tinh; Cac dan vi true thuoc Uy ban nhan
A *
dantinh; Uy ban nhan dan cac cap; Ban quan ly cac khu cong nghiep tinh Phu
Tho; Cac to chuc va ca nhan co boat dong lien quan den thoat nude va xu ly
nude thai tren dia ban thanh pho Viet Tri co trach nhiem thuc hien dung Quy
dinh nay va cac quy dinh phap luat hien hanh khac co lien quan.
14
2. Trong qua triuh thirc hien, neu phat sinh kho khan, vudng mic de nghi cac co quan, dan vi, to chuc va ca nhan co trach nhiem kip thai phan anh bang
\''an ban ve Uy ban nhan dan Thanh pho Viet Tri de tong hop, de xuat, triuh Uy
ban nhan dan tinh xem xet, dieu chinh cho phu hop./.
TM. try BAN NHAN DAN
Bui Van Quang
2021-01-14T09:44:23+0700
Vit Nam