of 22 /22
UY BAN NHAN DAN TiNH BINH DUONG S6: <l~G/Qf)-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM DQc lip - TV do - H~nh phuc Binh Duong, ngaya)l thong Jt ndm 2018 QUYETDINH V~ vi~c cong b6 tho tuc hanh chinh thuQc pham vi chirc nang quan Iy cua SO'Van hoa Th~ thao va Du ljch; Uy ban nhfin dan c~p huy~n; Uy ban nhan dan c~p xii CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phirong ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cir Nghi dinh s6 63/20101ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh phu vS kiSm soat thu tuc hanh chinh; Can cir Nghi dinh s6 92/20171ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung met s6 diSu cua cac Nghi dinh lien quan dSn kiSm soat thu tuc hanh chinh; Can cir Thong nr s6 02/2017 ITT - VPVP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Van phong Chinh phu vS huang dfin nghiep vu kiem soat thu tuc hanh chinh; Xet dS ngh] cua Giam d6c So' Van hoa [email protected] va Du lich t~i To trinh s6 29/TTr-SVHTTDL ngay 02 thang 3 nam 2018, QUYETDINH: Di~u 1. Cong b6 kem theo QuySt dinh nay danh m\lc 124 thu t\lC hanh chinh (TTHC) thuQc th~m quySn giai quySt cua SO'Van hoa [email protected] va Du Jich; Uy ban nhan dan (UBND) cfip huy~n; UBND cfip xa, trong do: TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua So' Van hoa [email protected] va Du Jich: 108 TTHC; TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua UBND cfip huy~n: 13 TTHC; TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua UBND cfip xa: 03 TTHC. Di~u 2. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6c So' Van hoa ThS thao va Du lich; Giam d6c cac So', Thu truang cac Ban, Nganh; UBND cac huy~n, thi xa, thanh ph6; UBND cac xa, phuang, thi trfin va cac t6 ChllC,ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay [email protected] ngay kY./· Nui nh{it':~ ~.:::-::-(l~~" U TICH1--- - Nhu Dieu 2; If':;' ;~---~.~( - CI,lCKSTTHC - VPCP; f~j!l~./~~0J.~~.~ ... X'~ '-. _TT.TU, TT.HDND tinh; I" :?I' ,/' . 7:. \ " if .V.l. . K::J::.lt::=-- ....... ~ ~~~~;~ :~;T~e~~ ~~:~ite; ~;\\' '~;;~:~ ..','~/ ~ ~---- - Trung tam hanh chfnh cong; ,~ '1~?J~":-~~-:"'3y~~~Q>I - Luu: VT. ~.L+- "" ~. Trin Thanh Liem

UY BAN NHAN DAN xA HOI CHUNGHiA Vl¢T NAM TiNH BINH …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN xA HOI CHUNGHiA Vl¢T NAM TiNH BINH …

S6: <l~G/Qf)-UBND
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM DQc lip - TV do - H~nh phuc
Binh Duong, ngaya)l thong Jt ndm 2018
QUYETDINH V~ vi~c cong b6 tho tuc hanh chinh
thuQc pham vi chirc nang quan Iy cua SO'Van hoa Th~ thao va Du ljch; Uy ban nhfin dan c~p huy~n; Uy ban nhan dan c~p xii
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH
Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phirong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cir Nghi dinh s6 63/20101ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh phu vS kiSm soat thu tuc hanh chinh;
Can cir Nghi dinh s6 92/20171ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung met s6 diSu cua cac Nghi dinh lien quan dSn kiSm soat thu tuc hanh chinh;
Can cir Thong nr s6 02/2017 ITT -VPVP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Van phong Chinh phu vS huang dfin nghiep vu kiem soat thu tuc hanh chinh;
Xet dS ngh] cua Giam d6c So' Van hoa [email protected] va Du lich t~i To trinh s6 29/TTr-SVHTTDL ngay 02 thang 3 nam 2018,
QUYETDINH:
Di~u 1. Cong b6 kem theo QuySt dinh nay danh m\lc 124 thu t\lC hanh chinh (TTHC) thuQc th~m quySn giai quySt cua SO'Van hoa [email protected] va Du Jich; Uy ban nhan dan (UBND) cfip huy~n; UBND cfip xa, trong do: TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua So' Van hoa [email protected] va Du Jich: 108 TTHC; TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua UBND cfip huy~n: 13 TTHC; TTHC thuQc th~m quySn giai quySt cua UBND cfip xa: 03 TTHC.
Di~u 2. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6c So' Van hoa ThS thao va Du lich; Giam d6c cac So', Thu truang cac Ban, Nganh; UBND cac huy~n, thi xa, thanh ph6; UBND cac xa, phuang, thi trfin va cac t6 ChllC,ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay [email protected] ngay kY./·
Nui nh{it':~ ~.:::-::-(l~~" U TICH1--- - Nhu Dieu 2; If':;' ;~---~.~( - CI,lCKSTTHC - VPCP; f~j!l~./~~0J.~~.~...X'~ '-. _TT.TU, TT.HDND tinh; I":?I' ,/' . 7:.
\ " if .V.l. . K::J::.lt::=-- ....... ~~~~~;~:~;T~e~~~~:~ite; ~;\\' '~;;~:~..' ,'~/ ~ ~---- - Trung tam hanh chfnh cong; ,~ '1~?J~":-~~-:"'3y~~~Q>I----------- - Luu: VT. ~.L+- ""
~. Trin Thanh Liem
- ---- -------------------------------------------
THV TVC HANH cHINH THU(>C PH~M VI CHUC NANG QUAN LY CVA s6VAN HoA THE THAO vA DU LJCH; VY BAN NHAN DAN cAp
HUY:¢N, VY BAN NHAN DAN cAp xX (Ban hanh kern thea Quyet dinh s6 ~~G/QD-UBND
ngayouthang 4 narn 2018 cila Chil ttch Uy ban nhdn dan)
I.THV TVC HANH CHINH CVA s6VAN HOA, THE THAO vA DU LJCH
STT TEN THV TVC HANH CHINH CAN CU PHAp LY
A. VANHOA
2
1
Cong nh~n bao v~t qu6e gia d6i v6i bao tang ngoai eong l~p, t6 chile, ea
Nghi dinh s6 98/2010IND-CP ngay 2119/2010 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat Di san van hoa va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Di san van hoa.
nt
II
\
• ~
Dang ky di v~t, e6 v~t, bao v~t quoc gIa
Cftp phep eho nguoi Vi~t Nam dinh eu a mroc ngoai, t6 chile, ca nhan mroc ngoai tiSn hanh nghien ciru suu tam di san van hoa phi v~t thS tai dia phuong
3 Xac nhan du diSu kien eftp gifty phep hoat dong d6i voi bao tang ngoai eongl~p
nt
4 Cftp phep hoat dQng bao tang ngoai cong l~p (tham quyen cua Uy ban nhan dan eftp tinh)
nt
5 Cftp gifty phep khai qu~t khfrn eftp nt
6 Cftp chUng chi hanh nghS mua ban di v~t, e6 v~t, bao v~t qu6e gia
nt
7 Cong nh~n bao v~t qu6e gia d6i v6i bao tang eftp tinh, ban ho~c trung tam quan ly di tich
nt
8 nt
nhan la chu sa hiru boac dang quan Iy hQ'P phap hien v~t
9 C~p gi~y clnrng nhan du diSu kien kinh doanh giam dinh c6 v~t
Nghi dinh s6 6112016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh diSu kien kinh doanh giam dinh c6 vat va hanh nghe bao quan, tu b6, phuc h6i di tich lich sir - van hoa, danh lam thang canh.
C~p lai gi~y chirng nhan du diSu kien kinh doanh giam dinh c6 v~t
nt10
C~p chirng chi hanh nghe tu b6 di tich
nt11
C~p lai chirng chi hanh nghe tu b6 di tich
nt12
C~p gi~y chirng nhan du diSu kien hanh nghe tu b6 di tich
nt13
14 Cap lai gi~y chirng nhan du diSu kien hanh nghe tu b6 di tich
nt
C~p gi~y phep ph6 bien phim
- Phim tai lieu, phim khoa h<;>c,phim ho~t hinh do co sa di~n anh thu<)c dia phuang san xu~t ho~c nh~p khc1u·,
- Nghi dinh s6 54/201 OIND-CP ngay 2115/2010 cua Chinh phu quy dinh chi [email protected] hanh m<)ts6 diSu cua Lu~t Di~n anh ngay 29/6/2006 va Lu~t sua d6i, b6 sung m<)t s6 diSu cua Lu~t Di~n anh ngay 18/6/2009. - Thong tu s6 11120111TT-BVHTTDL ngay 19/9/2011 cua B<) truang B<) VHTTDL hu6ng d~n thvc hi~n m<)ts6 quy dinh lien quan [email protected] t\lC hanh chinh trong lInh vvc di~n anh.
15 - C~p gi~y phep ph6 [email protected] phim truy~n khi nam truac liSn kS, cac co sa di~n anh thu<)c dia phuang dap Ung cac diSu ki~n:
+ San xu~t it nh~t 10 phim truy~n nhva duqc phep ph6 [email protected];
+Nh~p khc1uit nh~t 40 phim truy~n nhva duqc phep ph6 [email protected])
C~p gi~y phep ph6 [email protected] co su - Nghi dinh s6 54/201 OIND-CP ngay d\lng hi~u Ung d~c bi~t tac d<)[email protected] 21/5/2010 cua Chinh phu
16
2
.,
nguoi xem phim (do cac co So' di~n anh thuoc dia phirong san xufit hoac nhap khau)
- Thong tir so 20/2013/TT-BVHTTDL ngay 311121 2013 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh mot s6 nQi dung quan ly d6i voi hoat dQngph6 biSn phim co su dung hieu irng ~c bi~t tac dong dSn nguoi xem phim.
A3. My thu~t, Nhi~p anh va Tri~n Him
Tiep nhan thong bao t6 chirc thi sang Nghi dinh s6 113/20131ND-CP ngay 17 pham my thuat 02110/20 13 cua Chinh phu vS hoat dong
my thuat.
cfip gifiy phep trien Him my thuat 18 (tham quyen cua Dy ban nhan dan
cfip tinh) nt
cfip gifiy phep sao chep tac pham my 19 thuat vS danh nhan van hoa, anh
hung dan tQc, lanh t1,1 nt
C~y gifiy phep xay dung nrong dai, 20 tranh hoanh trang (tham quyen cua
Dy ban nhan dan cfip tinh) nt
cfiy giay phep t6 chuc trC;lisang tac 21 dieu kh~c (th~m quySn cua Dy ban
nhan dan cfiptinh)
cfip gifip phep triSn Him tac ph~m Nghi dinh s6 72/20161ND-CP ngay 22 nhiSp anh tC;liVi~t Nam (th~m quySn 01/7/2016 cua Chinh phu vS hOC;ltdQng
cua Dy ban nhan dan cfip tinh) NhiSp anh.
23
nt
cfip gifiy phep dua tac ph~m nhiSp anh tu Vi~t Nam ra nuac ngoai triSn lam (th~m quySn cua Dy ban nhan dan cfip tinh)
nt
24
- Nghi dinh s6 79/20121ND-CP ngay 05110/2012 cua Chinh phu quy dinh vS biSu [email protected] ngh~ thu~t, trinh [email protected] thai trang; thi nguai d~p va nguai m&u; luu
c~p gifiy phep t6 chuc biSu [email protected] ngh~ thu~t, trinh [email protected] trang cho cac t6 chuc thuQc dia phuO'llg
3
hanh, kinh doanh ban ghi am, ghi hinh ca mila nhac, san khau.
- Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP ngay 15/3/2016 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 [email protected] cua Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05/10/2012 cua Chinh phu.
25
C~p gi~y phep cho phep t6 chirc, ca nhan Viet Nam thuoc dia phuong ra mroc ngoai bieu diSn nghe thuat, trinh diSn thai trang (th§m quy~n cua Dy ban nhan dan e~p tin h)
nt
26
C~p gi~y phep cho d6i nrong thuoc dia phuong moi t6 chirc, ca nhan mroc ngoai vao bieu diSn nghe thuat, trinh diSn thai trang tai dia
A ' .,phuong (tham quyen cua Uy ban nhan dan e~p tinh)
nt
27 Cap gi~y phep t6 chirc thi nguoi dep, ngiroi mfiu trong pham VI dia phuong
nt
28
C~p gi~y phep phe duyet nQi dung ban ghi am, ghi hinh ca mila nhac, san kh~u cho cac t6 clnrc thuoc dia phuong
nt
29 Thong bao t6 chilc [email protected] ngh~ thu?t, trinh diSn thai trang; thi nguai dyp, nguai mfiu
nt
30 Ch~p thu?n dia [email protected] cai vang ch_ungkSt cUQcthi nguai dyp, nguai mau
nt
AS. Van hoa eO'SO'
31 C~p gi~yphep kinh doanh karaoke (do Sa van h6a, [email protected] va Du lich c~p)
Nghi dinh s6 103/2009/ND-CP ngay 0611112009cua Chinh phu ban hanh Quy chS ho~t dQng van hoa va kinh doanh dich V\1 van hoa cong cQng.
4
nt
- Nghi dinh so 0112012IND-CP ngay 04/0112012 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung, thay thS hoac bai bo, huy bo cac quy dinh co lien quan den thu tuc hanh chinh thuoc pham vi chirc nang quan Iy cua B<)VHTTDL.
- Quyet dinh s6 45/QD-UBND ngay 09/10/2015 ban hanh quy dinh hoat dong kinh doanh karaoke tren dia ban tinh Binh Duong va KS hoach s6 2269/KH-UBND ngay 3016/2016 cua UBND tinh Binh Duong vS phat tricn kinh doanh dich vu karaoke, vii tnrong tren dia ban tinh giai doan 2016 - 2020.
C~pgi~yphep kinh doanh vii wang - Nghi dinh s6 103/2009IND-CP ngay 06/1112009 cua Chinh phu
- Nghi dinh s6 0112012IND-CP ngay 04/0112012 cua Chinh phu
32
33 C~p gi~y phep t6 chirc IS h<)i nt =
TiSp nhan h6 sa thong bao san pham 34 quang eao tren bang quang eao,
bang-ron
- Nghi dinh s6 181/2013IND-CP ngay 14/11/2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat Quang cao.
- Quyet dinh s6 39/20161QD-UBND ngay 07/10/2016 cua UBND tinh Quy dinh vS ho:;ttd<)ngquang eao ngoai trai tren dia ban tinh va QuySt dinh s6 3100IQD-UBND ngay 25/11/2015 eua UBND tinh phe duy~t Quy ho:;teh Quang eao ngoai trai tinh Binh Duong dSn nam 2020, t~m nhin dSn nam 2030.
TiSp nh~n thong bao t6 ehue doan nguai thve hi~n quang eao35
C~p gi~y phep thanh l~p Van phong Nghi dinh s6 181/2013IND-CP ngay 36 d:;tidi~n eua doanh nghi~p quang eao 14/11/2013 eua Chinh phu quy dinh chi
nuae ngoai t:;tiVi~t Nam tiSt thi hanh m<)ts6 diSu eua Lu~t Quang eao
5
37
38
C~p sua d6i, b6 sung Gi~y phep thanh l~p Van phong dai dien cua doanh nghiep quang cao mroc ngoai tai Vi~t Nam
C~p lai Gi~y phep thanh l~p Van phong dai dien cua doanh nghiep quang cao nuoc ngoai tai Viet Nam
nt
nt
A6. Xu~t nh~p kh~u van hoa pham khong nh~m muc dich kinh doanh
C~p phep nhap khAu van hoa pham khong nham muc dich kinh doanh
39 thuoc tham quyen cua SO'Van hoa, [email protected] va Du lich
Giam dinh van hoa pham xu~t khAu 40 khong nhk muc dich kinh doanh cua
ca nhan, t6 chirc 6 dia phuong
Nghi dinh s6 32/20121ND-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu quan ly xu~t khau, nhap khAu van hoa pham khong nham muc dich kinh doanh
nt
A7. Nh~p kh~u van hoa pharn nh~m m\lc dich kinh doanh
41 Thu t\}ephS duy~t n9i dung me phk t~o hinh, my thu~t Ungd\lllg,me phk nhiSp anh nh~p khAu
Thong tu s6 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31112/2014 eua BQ truang BQ VHTTDL quy dinh v~ quan ly ho~t d9ng mua ban hang hoa qu6e tS thuQe di~n quan ly ehuySn nganh van hoa eua B9 VHTTDL.
42
43
Thu t\}ephS duy~t n9i dung me phk di~n anh nh~p khAu
Thu t\}exae nh~ danh m\le san phk nghe nhin co n9i dung vui ehai giai tri nh~pkhAu
A8. ThU' vi~n
nt
nt
44 Dang ky ho~t d9ng thu vi~n tu nhan co v6n saeh ban d~u tu 20.000 ban tr61Sn
Nghi dinh s6 02/20091ND-CP ngay 6/01/2009 eua Chinh phu quy dinh vS t6 chuc va ho~t d9ng cua thu vi~n tu nhan c6 ph\lc V\lc9ng d6ng.
A9. Quan ly sir d\lng vii khi, sung san, v~t li~u nB, cong C\l hB trg
6
45
Thu tuc cho phep t6 chirc triSn khai sir dung vii khi quan dung, sung san, vii khi thS thao, v~t lieu n6, cong cu h6 tro con tinh nang, tac dung duoc sir dung lam dao cu
B. GIA DiNH
- Thong tu lien tich s&24/20 14/TTL T­ BVHTTDL-BCA ngay 30112/2014 cua BQ tnrong BQ VHTTDL va BQ tnrong BQ Cong an quy dinh quan ly, sir dung vii khi, vat lieu nl, va cong cu h6 tro lam dao cu hoac dS trung bay, trien Him trong hoat dQng van hoa, nghe thuat.
- Thong tu s& 30/2012/TT-BCA ngay 29/5/2012 cua BQCong an quy dinh chi tiSt thi hanh mot s&diSu cua Phap lenh quan ly, sir dung vii khi, v~t lieu nl, va cong cu h6 tro va Nghi dinh s& 25/20 12/ND-CP ngay 05/4/2012. - Thong tu s& 06/2015/TT-BVHTTDL ngay 08/7/2015 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh trinh nr, thu tuc tiSp nh~n h6 sO'c~p Gi~y phep mang vii khi, cong cv h6 trg vao, ra khoi lanh th6 Vi~t Nam dS trung bay, triSn lam trong ho~t dQng van h6a, ngh~ thu~t; trinh t\1',thu tvc cho phep triSn khai su dVng vii khi, v~t li~u n6 va cong cv h6 trg lam d~o cv.
46
47
48
49
C~p Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO'So' h6 trg n~n nhan b~o l\lc gia dinh (thfim quySn cua UBND c~p tinh)
C~p l~i Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO'So' h6 trg n~n nhan b~o l\lc gia dinh (thfim quySn cua Uy ban nhan dan c~p tinh)
Thu t\lC d6i Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO'So' h6 trg n~n nhan b~o l\1'cgia dinh (thfim quySn cua Uy ban nhan dan c~p tinh)
Thu tvc c~p Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO' So' tu v~n vS
Nghi dinh s& 08/2009/ND-CP ngay 04/02/2009 cua Chinh phu Quy djnh chi tiSt va huang d~n thi hanh mQt s& diSu cua Lu~t Phong, ch&ng b~o h,rc gia dinh.
nt
nt
nt
7
Thu t\lC c~p h;ti The nhan vien tu v~n phong, ch6ng b:;tol\}'cgia dinh
phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua Dy ban nhan dan c~p tinh)
50
Thu tuc c~p lai Gi~y clnrng nhan dang ky hoat dQng cua co so nr v~n v~ phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua Dy ban nhan dan c~p tinh)
nt
nt51
Thu tuc d6i Giay clnrng nhan dang ky hoat dong cua co so nr v~n v8 phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua Dy ban nhan dan c~p tinh)
nt
nt
nt
52 Thu tuc c~p Gi~y chirng nhan nghiep vu cham soc nan nhan bao hrc gia dinh
nt
nt
53 Thu tuc c~p Gi~y chimg nhan nghiep vu nr v~n v8 phong, chong bao lire gia dinh
nt
54 Thu tuc c~p The nhan vien cham soc nan nhan bao l\}'cgia dinh
55 Thu t\lC c~p l:;tiThe nhan vien cham soc n:;tnnhan b:;tol\}'cgia dinh
56 Thu t\lC c~p The nhan vien tu v~n phong, ch6ng b:;tol\}'cgia dinh
57
C. DU LJCH
Cl. Lfr hanh
Thu t\}cc~p gi~y phep thanh l~p van phong d:;tidi~n cua doanh nghi~p du lich nuac ngoai t:;tiVi~tNam
58
- Lu~t Du lich s6 09/2017/QH14. - Nghi dinh s6 168/2017/ND-CP ngay 31112/2017 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt mot s6 di8u cua Luat Du lich.. .. - Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15112/2017 cua BQVHTTDL quy
8
dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Du Iich,
59
60
61
62
63
Thu tuc sua d6i, b6 sung gifty phep thanh l~p van phong dai dien cua doanh nghiep du lich mroc ngoai tai Viet Nam
Thu tuc eftp lai gifty phep thanh l~p van phong dai dien cua doanh nghiep du lich mroc ngoai tai Vi~t Nam trong cac tnrong hop:
a) Thay d6i ten goi hoac thay d6i noi dang ky thanh l~p cua doanh nghiep du lich mroc ngoai tirmot mroc sang mot mroc khac;
b) Thay d6i dia diSm~t tru s6 cua van phong dai dien dSnmot tinh, thanh ph6 true thuoc trung uong khac; c) Thay d6i nQi dung hoat dong cua doanh nghiep du lich mroc ngoai
d) Thay d6i dia diSm cua doanh nghiep du lich mroc ngoai trong ph~m VI nuae ncri doanh nghi~p thanh l~p
Thu t\le eftp l~i gifty phep thanh l~p van phong d~i di~n eua doanh nghi~p du ljeh nuae ngoai t~i Vi~t Nam trong truCmg hqp gifty phep thanh l~p van phong d~i di~n bi mftt, bi raeh nat ho~e bi tieu huy
Thu t\le gia h~n gifty phep thanh l~p van phong d~i di~n eua doanh nghi~p du lieh nuae ngoai t~i Vi~t Nam
Thu t\le eftp the huang d~n vien du lieh qu6e tS
nt
nt
nt
nt
nt
9
64 Thu tuc c~p the huang dfin vien du nt lich n<)idia
65 Thu tuc c~p the huang dfin vien du nt lich tai diem
66 Thu tuc d6i the huang dfin vien du nt ljch
67 Thu tuc c~p lai the huang dfin vien nt du Iich
68 C~p gi~y phep kinh doanh Lfr hanh nt n<)idia
69 Cap lai gi~y phep kinh doanh Lfr nt hanh n<)idia
70 C~p d6i gi~y phep kinh doanh Lfr nt hanh n<)idia
C2. Khach san
Thu tuc cong nhan co sa kinh doanh 71 dich vu mua sam dat tieu chuan nt
phuc vu khach du lich.
Thu tuc cong nhan co sa kinh doanh 72 dich vu an uong dat tieu chuan phuc nt
vu khach du lich.
Thu tuc cong nhan co sa kinh doanh 73 dich vu thS thao dat tieu chuan phuc nt
vu khach du lich
Thu tuc cong nhan co sa kinh doanh 74 dich V\l vui choi, giai tri d~t tieu nt
chufin ph\lc V\lkhach du Iich
Thu t\lCcong nh~n co sa kinh doanh 75 dich V\l cham soc suc khoe d~t tieu nt
chufin ph\lc V\lkhach du lich
76 Thu t\lC c~p I~i biSn hi~u d~t tiSu nt chufin ph\lc V\l khach du Iich d6i v6i
10
77
78
co sa kinh doanh dich vu an uong, co sa kinh doanh dich vu mua s~m, co sa kinh doanh dich vu thS thao, co sa kinh doanh dich vu vui choi, giai tri, co sa kinh doanh dich vu cham soc sire khoe.
Thu tuc xSp hang co sa hru tru du lich: hang 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khach san, biet thu du lich, can h<) du lich, tau thuy hru tru du lich
Thu tuc tham dinh lai, xSp hang lai hang co sa hru tni du lich: hang 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khach san, biet thu du lich, can h<)du lich, tau thuy hru tru du lich,
C3. Khu, di~m du ljch
nt
nt
79
80
Thu tuc cong nhan khu du lich c~p tinh
nt
nt
81
82
83
C~p gi~y clnrng nhan du diSu ki~n kinh doanh ho~t d<)ng thS thao d6i v6i cau l~c b<) thS thao chuyen nghi~p
C~p gi~y chUng nh~ dli diSu ki~n kinh doanh cua doanh nghi~p kinh doanh ho~t d<)ngthS thao
Thu t\lC c~p l~i gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh ho~t d<)ngthS
- Nghi dinh s6 11212007IND-CP ngay 261612007 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dfin thi hanh mot s6 diSu cua Lu~t ThS d\lc, ThS thao.
- Thong tu s6 1612014/TT-BVHTTDL ngay 0211212014 cua B<) truang B<) VHTTDL ban hanh m<)ts6 biSu m~u thu tl,lc hanh chinh trong lInh vvc thS d\lc, thS thao.
Nghi dinh s6 106120161ND-CP ngay 011712016 cua Chinh phu quy dinh vS diSu ki~n kinh doanh ho~t d<)ngthS thao.
nt
11
thao trong tnrong hQ'Pthay doi nQi dung ghi trong gifiy clnrng nhan
84
Thu tuc cfip lai gifiy clnrng nhan du dieu kien kinh doanh hoat dong thS thao trong tnrong hQ'Pbi mfit hoac hu hong
nt
85
cfip gifiy clnrng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 clnrc hoat dong billards & snooker
- Thong tu s6 15/2010/TT-BVHTTDL ngay 31112/2010 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat dong cua co sa thS thao t6 chirc hoat dong billards & snooker.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua BQ tnrong BQ VHTTDL
cfip gifiy clurng nhan du dieu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh
86 doanh hoat dQngthSthao t6 chirchoat dong thSdue thShlnh
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cua BQ tnrong BQ VHTTDL
- Thong tu s6 16/2010/TT-BVHTTDL ngay 31112/2010 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat dong cua co sa thS thao t6 clnrc hoat dQng thS d\lc thS hinh.
87
cfip gifiy chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh nghi~p kinh doanh hOC;ltdQngthS thao t6 chuc hOC;lt dQngmo to nuac tren biSn
- Thong tu s6 17/2010/TT-BVHTTDL ngay 31112/2010 cua BQ truang BQ VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n hOC;lt dQng cua co sa thS thao t6 chuc ho~t dQngmo to nuac tren biSn.
- Thong tu s6 19/2014/TT-BVHTTDL ngay 08/12/2014 cua BQ truang BQ VHTTDL sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu cua Thong tu s6 88/2008/TT­ BVHTTDL.
88
cfip gifiy chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh nghi~p kinh doanh hOC;ltdQngthS thao t6 chuc hOC;lt dQngvU dC;lOgiai tri
- Thong tu s6 01120111TT-BVHTTDL ngay 0610112011 cua BQ truang BQ VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t dQng cua co sa thS thao t6 chuc hOC;lt dQng vU d~o giai tri.
12
.-
- Thong tu so 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
Cllp gilly clnrng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh
89 doanh hoat dong thS thao t6 chirc heat d9ng boi, Ian
Cllp gilly clnrng nhan du dieu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh
90 doanh hoat d9ng thS thao t6 clnrc hoat d9ng khieu vii thS thao
91
Cllp gilly clnrng nhan du diSu kien kinh doanh eua doanh nghi~p kinh doanh ho~t d9ng thS thao t6 ehue ho~t d9ng mon vo e6 truySn va vovmam
- Thong tu sa 14/2014/TT-BVHTTDL ngay 10111/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL sua d6i, b6 sung mot sa diSu cua Thong tu 02/20111TT-BVHTTDL. - Thong tu sa 02/20111TT-BVHTTDL ngay 10101/2011 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat dong cua eo sa thS thao t6 chirc hoat d9ng boi, l~n. - Thong tu sa 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
- Thong tu sa 03/20111TT-BVHTTDL ngay 14/0112011 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat d9ng cua eo sa thS thao t6 chirc heat dong khieu vii thS thao.
- Thong tu sa 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
- Thong tu sa 14/20 Il1TT -BVHTTDL ngay 09/1112011 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t d9ng eua eo sa thS thao t6 ehue ho~t d9ng vo c6 truySn va vovinam.
- Thong tu sa 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 eua B9 truang B9 VHTTDL
Cllp gilly ehUng nh~ du diSu ki~n kinh doanh eua doanh nghi~p kinh
92 doanh ho~t d9ng thS thao t6 ehue ho~t d9ng quful vQ1:
- Thong tu sa 15/20111TT-BVHTTDL ngay 14/11/2011 eua B9 truang B9 VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t d9ng eua eo sa thS thao t6 ehue ho~t d9ng qufin vQ1:.
13
- Thong tu so 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua BQ twang BQ VHTTDL
93
clip giliy chimg nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat dong thS due tham my
- Thong tu s6 16/2011/TT-BVHTTDL ngay 14/11/2011 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat dong cua eo So' thS thao t6 chirc hoat dong thS due tham my. - Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua BQ tnrong BQ VHTTDL
clip giay clnrng nhan du dieu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh
94 doanh hoat dQng thS thao t6 chirc hoat dong du lUQ11va dieu bay dQng eo
- Thong tu s6 19/2011/TT-BVHTTDL ngay 05/1212011 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh vS dieu kien hoat dong cua eo So' thS thao t6 chirc hoat dong du lUQ11va diSu bay dong eo.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua BQ twang BQ VHTTDL
95
clip giliy ehung nh?n du diSu ki~n kinh doanh eua doanh nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao t6 ehue ho~t d9ng t?P luy~n quYSnanh
- Thong tir s6 20/2011/TT-BVHTTDL ngay 09112/2011 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat d9ng eua eo So' thS thao t6 ehue t?P luy~n quYSnanh.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua BQ truang BQ VHTTDL
clip giliy ehung nh?n du diSu ki~n kinh doanh eua doanh nghi~p kinh
96 doanh ho~t d9ng thS thao t6 ehue ho~t d9ng Taekwondo
- Thong tu s6 21120111TT-BVHTTDL ngay 27112/2011 eua B9 truang B9 VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t d9ng cua eo So' thS thao t6 chue ho~t dQng Taekwondo.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 eua BQ truang BQ VHTTDL
clip giliy ehung nh?n du diSu ki~n - Thong tu s6 06/2014/TT-BVHTTDL 97 ngay 04/6/2014 eua B9 truang BQ
kinh doanh eua doanh nghi~p kinh VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t 14
doanh hoat dong the thao to chirc dong cua co sa the thao to chirc hoat hoat dong B~n sung thS thao d9ng B~n sung thS thao.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
- Thong tu s6 09/2013/TT-BVHTTDL
C~p gi~y clnrng nhan du diSu kien ngay 26111/2013 cua B9 VHTTDL quy, , dinh dieu kien hoat d9ng cua co sa the
98 kinh doanh cua doanh nghiep kinh thao t6 chirc hoat d9ng Karatedo. doanh hoat d9ng thS thao t6 chirc
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDLhoat d9ng Karatedo ngay 02/12/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
- Thong tu s6 10/2012/TT-BVHTTDL ngay 29111/2012 cua B9 tnrong B9
C~p giay clnrng nhan du diSu kien VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat
99 kinh doanh cua doanh nghiep kinh dong cua co sa thS thao t6 chirc hoat doanh heat d9ng thS thao t6 chirc d9ng Lan Su R6ng. hoat dong Lan Su R6ng - Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL
ngay 02/12/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
- Thong tu s6 11/2012/TT-BVHTTDL ngay 06112/2012 cua B9 tnrong B9
C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t
100 kinh doanh eua doanh nghi~p kinh d9ng eua co sa thS thao t6 ehue ho~t doanh ho~t d9ng thS thao t6 ehue d9ng Judo. ho~t d9ng Judo - Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL
ngay 02/12/2014 eua B9 truang B9 VHTTDL
- Thong tu s6 12/2012/TT-BVHTTDL ngay 10112/2012 eua B9 truang B9
C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n VHTTDL quy dinh vS diSu ki~n ho~t, ,
101 kinh doanh eua doanh nghi~p kinh d9ng eua co sa the thao to ehue ho~t doanh ho~t d9ng thS thao t6 ehue d9ng Bong da. ho~t d9ng Bong da - Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL
ngay 02112/2014 eua B9 truang B9 VHTTDL
15
102
C~p gi~y chung nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat d9ng Bong ban
- Thong tu s6 13/2012/TT-BVHTTDL ngay 10/12/2012 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat d9ng cua co So' thS thao t6 chirc hoat dong Bong ban.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
103
C~p gi~y clnrng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat dong Cau long
- Thong tu s6 14/2012/TT-BVHTTDL ngay 10112/2012 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS dieu kien hoat dong cua co So' the thao t6 chirc hoat dong cAu long.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cua B9 tnrong B9 VHTTDL
104
c~p gi~y clurng nhan du dieu kien kinh doanh eua doanh nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao t6 ehue ho~t dQng Patin
- Thong tir s6 16/2012/TT-BVHTTDL ngay 24112/2012 cua B9 tnrong B9 VHTTDL quy dinh vS diSu kien hoat d9ng cua co So' thS thao t6 ehue ho~t d9ng Patin.
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 eua B9 truang B9 VHTTDL
- Nghi dinh s6 112/2007IND-CP ngay 2616/2007 eua Chinh phu quy dinh chi tiSt va hu6ng dfin thi hanh mQt s6 diSu eua Lu?t ThS d\le, [email protected]
- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02112/2014 eua B9 truang B9 VHTTDL
Dang eai t6 ehue Giai thi d~u vo 105 dieh timg mon [email protected] thao eua tinh,
thanh ph6 tn,re thuge trung uang
D. GIAI QUYET KHIEU N~I, TO cAo
D 1. Khi~u n~i
- Nghi diM s6 75/2012/ND-CP ngay 03/10/2012 ella Chinh phu quy diM chi tiSt thi hanhm9t s6 diSuellaLu?t khiSun~.
106 Giai quySt khiSu n~i IAndAu
16
- Thong tu sO 07/2013/IT-TICP ngay 31/1012013cua T6ng Thanh tra Chinh phu quy dinh quy trinh giai quyStkhiSunai hanh chinh.
107 Giai quyet khieu nai lfin hai nt
D2. TB cao
108 Giai quyet t6 cao
- Nghi dinh s6 7612012/ND-CP ngay 03/1012012cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSucuaLuat t6 cao, - Thong tu s6 06120I3/IT -Tl'Cl' ngay 30109/2013cua T6ng Thanh tra Chinh phu quy dinh quy trinh giai quyet t6 cao,
II. THU TUC HANH CHiNH cAp HUYEN. . STT TEN THU TVC HANH CHiNH
AI. Linb v1]'C Van boa cooscY
I C~pgi~yphep kinh doanh karaoke
(do co quan c~p giay phep kinh doanh c~phuyen c~p)
- Nghi dinh s6 103/2009/ND-CP ngay 06/11/2009 cua Chinh phu Quy chS hoat dQngvan hoa va kinh doanh dich vu van hoa cong cong.
- Thong nr s6 05/2012/TT-BVHTTDL ngay 02/5/2012 cua BQ tnrong BQ VHTTDL sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Thong tu s6 04/2009/TT­ BVHTTDL, Thong nr s6 07/2011/TT­ BVHTTDL, Quyet dinh s6 55/1999/QD-BVHTT. - Thong tu s6 21212016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua BQ Tai chinh quy dinh muc thu, chS dQthu, nQP, qwin ly va su d\lng phi cfip gi~y phep kinh doanh karaoke, vii truOng.
- QuySt dinh s6 45/2015/QD-UBND ngay 09/1012015 cua UBND tinh Binh DUO'llgquy dinh ho~t dQng kinh doanh karaoke tren dia ban tinh Binh DUO'llg.
17
2
3
Cong nhan Ian dAu"Co quan dat chuan van h6a" "Dan vi dat chuan van h6a", .. , "Doanh nghiep dat chuan van h6a"
Cong nhan "Thon van h6a", "Lang van h6a" "Ap van h6a" "Ban van h6a" va, , tuangduang
- Thong tu s6 08/2014/TT-BVHTTDL ngay 24/9/2014 cua Bi) tnrong ne VHTTDL quy dinh chi [email protected] tieu chuan, trinhU!, thu tuc xet va cong nhan "Co quan dat chuan van h6a", "Dan vi dat chuan van h6a", "Doanh nghiep dat chuan van h6a".
- Quyet dinh s6 22/2016/QD-UBND ngay 0118/2016 cua UBND tinh Binh Duong [email protected] ban hanh Quy [email protected] nhan cac danh hieu van hoa, dat chuan van hoa, dat chuan van minh do thi tren dia ban tinh.
- Thong tu s6 12/2011/TT-BVHTTDL ngay 10110/20 11 cua BQ tnrong BQ VHTTDL quy dinh chi [email protected] [email protected] tieu chuan, trinh tu, thu tuc, h6 sa cong nhan Danh hieu "Gia dinh van h6a"; "Thon van h6a", "Lang van h6a", "Ap van h6a" "Ban van h6a" "T6 dan pho, , van h6a" va tuang duang.
- [email protected] dinh s6 22/20161QD-UBND ngay 01/8/2016 eua UBND tinh Binh Duang.
4
5
Cong nh~ "T6 dan ph6 van h6a" va tuangduang
Thu tl,le eong nh~n l~n d~u va eong nh~n l~i "Xa d~t ehu§n van h6a nong thon mm"
nt
- Thong tu s6 17/2011/TT-BVHTTDL ngay 02112/2011 eua BQ truOng BQ VHTTDL quy dinh chi [email protected]@tieu ehu§n, trinh U!, thu tl,le xet va eong nh~ "Xa ~t ehu§n van h6a nong thon mm".
- [email protected] dinh s6 22/2016/QD-UBND ngay 0118/2016 eua UBND tinh Binh Duang [email protected]~e ban hanh Quy [email protected] nh~n cae danh hi~u van h6a, d~t ehufin van h6a, d~t ehufin van minh do thi tren dia ban tinh.
18
------ - - -
6 Thu tuc cong nhan lful dftu va cong nhan lai "Phuong, Thi tin dat chuan van minhdo thi'
A2. Linh vue ThO' vien. .
- Thong tu s6 02/2013/TT-BVHTTDL ngay 24/01/2013 cua Be? tnrong Be? VHTTDL quy dinh chi tiSt tieu chuan, trinh nr, thu tuc xet va cong nhan "Phuong dat chuan van minh do thi"; "Thi tr§n dat chuan van minh do thi". - Quyet dinh s6 22/2016/QD-UBND ngay 01/8/2016 cua UBND tinh Binh Duong.
- Nghi dinh s6 72/2002/ND-CP ngay 61,8/2002 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh phap lenh Thu vien,
- Nghi dinh s6 02/2009/ND-CP ngay 6/01/2009 cua Chinh phu quy dinh vS t6 chirc va hoat dong cua thu vien tu nhan co phuc vu cong d6ng.
Dang ky hoat dong thir vien nr nhan 7 co v6n sach ban dfiu tir 1.000 ban
dSn duoi 2.000 ban
8
19
C~p Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t de?ngcua co sa h6 trQ'n:;tnnhan b:;to l\l'c gia dinh
- Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP ngay 04/02/2009 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang d~n thi hanh me?ts6 diSu cua Lu~t Phong, ch6ng b:;tol\l'c gia dinh.
- Thong tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16/3/2010 cua Be? tfUang Be? VHTTDL quy dinh chi tiSt vS thu t\lC dang ky ho~t de?ng,giai thS co sa h6 trQ' n~n nhan b~o l\l'c gia dinh; co sa tu v§n vS phong, ch6ng b:;to l\l'c gia dinh; tieu chwln cua nhan vien tu v§n; c~p the nhan vien tu v§n, chUng nh~n nghi~p V\l cham soc, tu v~n va t~p hu~n phong, ch6ng b~o l\l'cgia dinh.
9 C~p l:;tiGi~y chUng nh~n dang ky ho:;ttde?ngcua co sa h6 trQ'ni;lnnhan b:;tol\l'cgia dinh
- Thong tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16/3/2010 cua Be? truang Be? VHTTDL quy dinh chi tiSt vS thu t\lC dang ky ho:;ttde?ng,giai thS co sa h6 trQ' ni;lllnhan b:;tol\l'c gia dinh; co sa tu v§n vS phong, ch6ng b~o l\l'c gia dinh; tieu
10
chuan cua nhan vien nr van; cap the nhan vi en tu van, chirng nhan nghiep vu cham soc, tir v§n va t~p huan phong, chong bao lire gia dinh.
- Thong tu s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22112/2014 cua BQ tru6n~ ~Q VHTTDL sua d6i, b6 sung mot so dieu cua Thong tu s6 02/201 O/TT­ BVHTTDL ngay 16/3/2010 cua BQ tnrong BQVHTTDL.
D6i Giay clurng nhan dang ky hoat dong cua co sa h6 tro nan nhan bao hrc gia dinh
Nghi dinh s6 OS/2009/ND-CP ngay 04/02/2009 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dftn thi hanh mot s6 diSu cua Luat Phong, chong bao lire gia dinh.
1 1 C~p Giay clnrng nhan ,dan&ky hoat dong cua co sa tu van ve phong, chong bao hrc gia dinh
nt
12 Cftp l~i Gifty chung nh~n da'}g k~ ho~t dQng cua cO' sa tu van ve phong, ch6ng b~o h!c gia dinh
- Thong tir s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16/3/2010 cua BQ, trl!6ng BQ VHTTDL quy dinh chi ti~t ve thu_tuc dang ky ho~t dQng, giai the cO'sa ho t~Q' n~n nhan b~o h!c gia dinh; cO'sa tu van vS phong, ch6ng b~o h!? gia, dinh; tieu chuftn cua nhan vien tu van; cap the nhan vien tu vftn, chUng nh~n nghi~p V\l cham soc, tu v§n va t~p hu~n phong, ch6ng b~o h!c gia dinh.
- Thong tu s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22112/2014 cua BQ tru6n~ ~Q VHTTDL sua d6i, b6 sung mQt s6 dieu cua Thong tu s6 02/201 O/TT­ BVHTTDL ngay 16/3/2010 cua BQ tru6ng BQVHTTDL.
13 D6i Gifty chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO' sa tu v~n vS phong, ch6ng b~o h!c gia dinh
Nghi dinh s6 OS/2009/ND-CP ngay 04/02/2009 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dftn thi hanh mQt s6 diSu cua Lu~t Phong, ch6ng b~o h!c gia dinh.
20
STT TEN THU TUC HANH CHiNH .
A. VANHOA
A2 Thir vien
2 Dang ky hoat dQng thu vien tu nhan co von sach ban dftu tir 500 ban dSn diroi 1.000 ban
B. THE Dl)C THE THAO
Thong tir s6 12/20111TT-BVHTTDL ngay 10/1 0/20 11 cua BQ tnrong BQVHTTDL quy djnh chi tiSt vS tieu chuan, trinh nr, thu tuc, h6 sa cong nhan Danh hieu "Gia dinh van hoa" "Thon van hoa'' "Lang van hoa" "Ap, , , van hoa" "Ban van hoa" "T6 dan ph6 van, , hoa" va nrong dirong.
- Nghi dinh s6 72/2002/ND-CP ngay 6/8~002 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi ha~!1 ~ap lenh Thu vien. ) ~ I - Nghi dinh s6 02/2009/ND-C,P)f:1 gay 610112009 cua Chinh phu quy dinh ve, clnrc va hoat dong cua thu vien tu nhan co phuc vu cong d6ng.
- Nghi dinh s6 01l2012/ND-CP ngay 04/112012 cua Chinh phu sua d6i b6 sung, thay thS hoac bai bo huy bo cac quy dinh co lien quan dSn thu tuc hanh chinh thuQc ph?m vi chuc nang quan ly cua BQVan hoa, ThS thao va Du lich.
3
- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay 2616/2007 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dfrn thi hanh mQt s6 diSu cua Lu~t ThS
Cong nh~n cau l?c bQthS thao ca d\lc, ThS thao. So' - Thong tu s6 18/20111TT-BVHTTDL ngay
02/12/2011 cua BQ truemg BQ VHTTDL quy dinh mfru vS t6 chuc va ho?t dQng cua cau l?c bQthS thao ca So'.
21
2018-04-16T09:19:42+0700
Vit Nam