of 6 /6
UY BAN NHAN DAN TINH LAO CAI Can cii Luat Td chiic HDND va UBND ngay 26/11/2003; Can cii Nghi djnh sd 187/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 ciia Chinh phu quy djnh chi ti et thi hanh Luat Thucmg mai ve hoat dpng mua ban hang hoa qudc td va cac hoat dpng dpi l y mua, ban, gi a cong va qua canh hang hoa vdi nude ngoai ; Can cii Thong tu sd 05/2014/TT-BCT ngay 27/ 01/2014 cii a Bp Cong Thuang quy dj nh ve hopt dpng ki nh doanh t am nhap, t ai xuat , t am xuat , t ai nhap, chuyin khau hang hda; . * Can cii Thong tu sd 94/2014/TT-BTC ngay 17/ 7/ 2014 cii a Bp Tai chinh quy dj nh ve t hii tuc hai quan, kiem tra, giam sat hai quan ddi vdi mot sd lopi hang hda ki nh doanh t am nhap t ai xuat , chuyen khau va gii i kho ngoai quan; xii l y ddi vdi trudng hop t vr chdi nhan hang; Can cii y kidn cua Bp Cong Thuomg t ai van ban sd 3826/BCT- XNK ngay 08/ 5/ 2014, van ban sd 298/BCT-XNK ngay 12/ 01/ 2015 va van ban sd 338/BCT- XNK ngay 12/ 01/2015 vd hoat dpng xuat nhap khlu, t am nhap, t ai xuat hang hoa; Can cii Quyet dj nh so 1336/ QD- UBND ngay 21/ 5/2014 cii a UBND t i nh Lao Cai ve viec cong bd Ciia khau phu Ban Vupc, huyen Bat Xat , t inh Lao Cai dupe phep t ai xuat hang hoa va Quydt dj nh so 1426/QB-UBND ngay 28/ 5/2014 cii a UBND t inh Lao Cai ve viec cong bd Ciia khau Mudng Khuang, huyen Mudng Khuang, t inh Lao Cai dupe phep t ai xuat hang hoa; Xet de nghj cua Giam ddc Sd Cong Thuong va Chanh Van phong Uy ban nhan dan t inh Lao Cai, QUYET DINH: Di eu 1. Ban hanh kem theo Quyet djnh nay Quy djnh ve nguyen t ac lira chpn va cong bd doanh nghi ep thuc hi en tai xuat hang hoa qua Ciia khau Mudng Khuang va Cua khau phu Ban Vupc cua t inh Lao Cai . Di eu 2. Chanh Van phong UBND t inh; Thii trudng cac Sd, nganh, dan vj: Cong Thuang, Tai chinh, Nong nghiep va Phat trien nong thdn, Thong t in va UY BAN NHAN DANCQNG HOA XA HQl CHU NGHLA VIET NAM TI NH LAO CAIDoc lap - Tu do - Hanh phi i c ""So: J^^// QB- UBNDLao Cai , ngct y O^ thdng 4 nam 2015 aig lag cm\ QUYETDI NH - /t , Ban hanh Quy di nh \h nguyen t ac l ira chon va cong bo doanh nghiep . . \," oj/4//^ t ^Jf c hi en t ai xuat hang hoa qua Cura khau Mudng Khuong va Cua khau phu Ban Vupc cua tinh Lao Cai i Chuyen

UY BAN NHAN DANCQNG HOA XA HQl CHU NGHLA VIET NAMlaocai.gov.vn/Uploads/1504020954435187821.QD_1427942571.pdf · try so va teen Cong thong tin dien tu So Cong Thuong de cac doanh nghiep

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DANCQNG HOA XA HQl CHU NGHLA VIET...

 • UY BAN NHAN DAN TINH LAO CAI

  Can cii Luat Td chiic HDND va UBND ngay 26/11/2003;

  Can cii Nghi djnh sd 187/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 ciia Chinh phu quydjnh chi tiet thi hanh Luat Thucmg mai ve hoat dpng mua ban hang hoa qudc td vacac hoat dpng dpi ly mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa vdi nude ngoai;

  Can cii Thong tu sd 05/2014/TT-BCT ngay 27/01/2014 ciia Bp Cong Thuangquy djnh ve hopt dpng kinh doanh tam nhap, tai xuat, tam xuat, tai nhap, chuyin

  khau hang hda; . *

  Can cii Thong tu sd 94/2014/TT-BTC ngay 17/7/2014 ciia Bp Tai chinh quydjnh ve thii tuc hai quan, kiem tra, giam sat hai quan ddi vdi mot sd lopi hang hdakinh doanh tam nhap tai xuat, chuyen khau va giii kho ngoai quan; xii ly ddi vditrudng hop tvr chdi nhan hang;

  Can cii y kidn cua Bp Cong Thuomg tai van ban sd 3826/BCT-XNK ngay08/5/2014, van ban sd 298/BCT-XNK ngay 12/01/2015 va van ban sd 338/BCT-XNK ngay 12/01/2015 vd hoat dpng xuat nhap khlu, tam nhap, tai xuat hang hoa;

  Can cii Quyet djnh so 1336/QD-UBND ngay 21/5/2014 ciia UBND tinh LaoCai ve viec cong bd Ciia khau phu Ban Vupc, huyen Bat Xat, tinh Lao Cai dupephep tai xuat hang hoa va Quydt djnh so 1426/QB-UBND ngay 28/5/2014 ciiaUBND tinh Lao Cai ve viec cong bd Ciia khau Mudng Khuang, huyen MudngKhuang, tinh Lao Cai dupe phep tai xuat hang hoa;

  Xet de nghj cua Giam ddc Sd Cong Thuong va Chanh Van phong Uy bannhan dan tinh Lao Cai,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet djnh nay Quy djnh ve nguyen tac lira chpnva cong bd doanh nghiep thuc hien tai xuat hang hoa qua Ciia khau MudngKhuang va Cua khau phu Ban Vupc cua tinh Lao Cai.

  Dieu 2. Chanh Van phong UBND tinh; Thii trudng cac Sd, nganh, dan vj:Cong Thuang, Tai chinh, Nong nghiep va Phat trien nong thdn, Thong tin va

  UY BAN NHAN DANCQNG HOA XA HQl CHU NGHLA VIET NAMTINH LAO CAIDoc lap - Tu do - Hanh phiic

  ""So: J^^//QB-UBNDLao Cai, ngcty O^ thdng 4 nam 2015

  aig lag cm\QUYETDINH-/t, Ban hanh Quy dinh \h nguyen tac lira chon va cong bo doanh nghiep

  .. \," oj/4//^ t ^Jfc hien tai xuat hang hoa qua Cura khau Mudng Khuongva Cua khau phu Ban Vupc cua tinh Lao Cai

  iChuyen

 • Truyen thong, Bo Chi huy Bo doi Bien phong tinh, Cong an tinh, Hai quan, Thue,Ban Quan ly Khu kinh te, Chi cue Kiem dich Thuc vat vung VIII, Chi cue Kiemdjch Bong vat vung Lao Cai, Trung tarn Kiem dich Y te Quoc te Lao Cai, Chi cueQuan ly thi tnrcmg; Chu tichUBND cac huyen, thanh ph6: Bat Xat, MuongKhuong, Lao Cai; Hiep h$i Doanh nghiep tinh Lao Cai; cac to chiic, ca nhan lienquan can cur Quyet dinh thi hanh.

  QuySt dinh co hieu luc thi hanh ke tir ngay ky ban hanh; bai bo Quyet dinh s61451/QB-UBND ngay 29/5/2014 va Quy^t dinh s6 2668/QB-UBND ngay22/9/2014 ciia UBND tinh Lao Cai./. ^

  a

  Nffinhan:TM. UY BAN NHAN DAN-B$C6ngThiromg;KT. CHU TICH-Bg Tai chinh;'-B$ Tulenh Bo doi Bien phong;-Tong cue Hai quan;-TT:TU, UBND tinh;-Nhu Di^u 2 QD;-Kho bac Nta nuoc tinh, NHNN chi ntanh tinh;-Cong bao, Bao Lao Cai;-Cac PCVP;-Luru: VT,THCB,NC,TH,CT.-^--'

 • QUYDINHVe nguyen t3c lira chon va cong bo doanh nghiep thuc hien tai xuat hang hoaqua Cua khau Mirdmg Khuung va Cua khau phu Ban Vuyc cua tinh Lao Cai(Ban hanh kern theo Quyit dinh sd: ^4/QD-UBND ngay 04 thdng 4 ndm 2015

  cua Uy ban nhdn dan tinh Lao Cai)

  Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tugng ap dung1.Quy dinh nay quy dinh vb nguyen t^c lira chon va cong b6 doanh

  nghiep thuc hien tai xuat hang hoa qua Cua khiu Mudng Khuong va Ciia khauphu Ban Vugc cua tinh Lao Cai.

  2.Quy dinh ap dung doi vdi doanh nghiep hoat dong kinh doanh tarn nhaj^,tai xuat; cac co quan, t6 chuc, ca nhan co lien quan den viec thuc hien tai xuathang hoa qua Cua khau Muong Khuong va Cua khfiu phu Ban Vuoc.

  Dieu 2. Hang hoa tai xuat

  Tat ca hang hoa dii dieu kien duqc kinh doanh tarn nhap, tai xuat quy dinh

  tai Thong tu s6 05/2014/TT-BCT ngay 27 thang 01 nam 2014 cua Bo CongThuong (sau day vilt tit la Thong tu so 05/2014/TT-BCT) diu duoc tai xuat quaCua khau Muong Khuong va Cua khau phu Ban Vuoc.

  Dieu 3. Nguyen tic lira chon doanh nghiep

  1.Doanh nghiep kinh doanh tam nhap, tai xuit hang hoa quy dinh taiKhoan 1 Dieu 4 Thong tu so 05/2014/TT-BCT phai dap ling cac di^u kien:

  -Doanh nghiep co Giay chiing nhan dang ky kinh doanh hoac Giiy chungnhan dang ky doanh nghiep theo quy djnh cua Phap luat Viet Nam con hieu luc;

  -Doanh nghiep khong vi pham phap luat kinh doanh tam nhap, tai xuat tinhden thoi diem cong bo.

  -Doanh nghiep khong vi pham phap luat vb hanh vi buon lau, van chuyen

  trai phep hang hoa qua bien gidi, khong bi xu ly doi vdi cap hanh vi vi pham vethuS, phi tai dia ban tinh Lao Cai tinh den thai diem cong bo.

  2.Doanh nghiep kinh doanh tam nhap, tai xuat hang hoa quy dinh tai

  Khoan 2 Dieu 4 Thong tu sd 05/2014/TT-BCT phai dap ling cac dieu kien:-Doanh nghiep dap ung dugc cac dieu kien quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay.

  -Doanh nghiep da dugc Bg Cong Thuong c^p Giay chung nhan ma so kinhdoanh tam nhap, tai xuat hang hoa quy dinh tai Dieu 9, Dieu 10 va Dieu 11 Muc2 Chuong II cua Thong tu so 05/2014/TT-BCT.

  3.Doanh nghiep kinh doanh tam nhap, tai xuat hang hoa quy dinh taiKhoan 3 Dieu 4 Thong tu sd 05/2014/TT-BCT phai dap ung cac di8u kien:

  -Doanh nghiep dap ung dugc cac dieu kien quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay.

  UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl^ T NAMTINH LAO CAIDoc lap - Ty do - Hanh phuc

 • - Doanh nghiep khi thuc hien tai xuat hang hoa phai co Giay phep ciia BoCong Thuomg quy dinh tai Chuong III ciia Thong tu s6 05/2014/TT-BCT.

  Dieu 4. Quy dinh cu the

  1.Tuy theo nhu cau ciia doanh nghiep va kha nang dap ung dugc cacnguyen tac tai Quy dinh nay, doanh nghiep co the dang ky tai xuat mot hoacnhieu nhom hang hoa qua Cua khau Mudmg Khucmg va Ciia khiu phu Ban

  Vugc (theo mau tai Phu luc kem theo).

  2.Can cii kha nang dap ung ciia ca so ha tang tai cac cua khiu, tinh hinhxuat khau hang hoa san xuat trong nuoc va tren co so de xuit ciia co quan chiicnang, Uy ban nhan dan tinh ban hanh quyet dinh cong bo doanh nghiep cu thithuc hien tai xuat hang hoa qua Ciia khau Mudng Khuong va Ciia khiu phuBan Vugc theo tung nhom hang hoa (mat hang) va thoi han thuc hien tai xuit,dam bao cac yeu cau: Hogt dong tarn nhap, tai xuat hang hoa phai tao diiu kientoi da cho hoat dong xuat khau hang hoa san xuat trong nuoc va han chi s6

  lugng doanh nghiep thuc hien tai xuat hang hoa quy dinh tai Khoan 2, Khoan 3Bieu 3 ciia Quy dinh nay.

  Dieu 5. Xoa ten doanh nghiepDoanh nghiep kinh doanh tarn nhap, tai xuat hang hoa qua Cua khiu

  Muong Khuong va Ciia khau phu Ban Vugc bi xoa ten trong danh sach do Uyban nhan dan tinh Lao Cai cong bo khi vi pham mot trong cac truong hop sau:

  1.Gian Ian ve noi dung cam ket, ke khai ho so, so lieu bao cao.

  2.Khong thuc hien hoac thuc hien bao cao muon, quy dinh tai Khoan 6Bieu 6 Quy dinh nay 02 Ian ke tu Ian cong bo gan nhat.

  3.Khong van chuyen hang hoa tai xuat diing tuyen dudng, dia diem, thoigian nhu dang ky trong ho so hai quan.

  4.Khong chip hanh su diiu tiit phuong tien van chuyen hang hoa tamnhap, tai xuat ciia cac co quan chiic nang tinh Lao Cai.

  5.Khong chap hanh nghia vu ve thue, phi, le phi doi voi hang hoa tamnhap, tai xuat tren dia ban tinh Lao Cai.

  6.Vi pham trong linh vuc bao ve moi truong, phong chong chay no doi voiphuong tien cho hang hoa tam nhap, tai xuat va hang hoa tam nhap, tai xuat.

  7.Buon lau, gian Ian thuong mai va thim lau hang hoa tam nhap, tai xuit

  vao thi truong noi dia.8.Vi pham Noi quy cua khiu do Uy ban nhan dan tinh ban hanh.

  Dieu 6. T6 chiic thuc hien1.So Thong tin va Truyln thong chii tri, phoi hgp voi So Cong Thuong,

  Hiep hoi Doanh nghiep tinh thong bao cong khai quy dinh nay tren cac phuongtien thong tin dai chiing tren dia ban tinh de cac doanh nghiep biet va thuc hien.

  2.So Cong Thuong la co quan diu m6i huong din, tiep nhan, tham dinh hoso dang ky ciia doanh nghiep theo nguyen tic lua chon, trinh Uy ban nhan dan

  tinh xem xet, quyet dinh cong bo doanh nghiep dugc lua chgn; tong hop nhungvi pham ciia doanh nghiep, bao cao UBND xem xet quyet dinh xoa ten doanh

 • nghiep khoi danh sach da cong b6; thong bao cong khai npi dung Quy dinh nay tedtry so va teen Cong thong tin dien tu So Cong Thuong de cac doanh nghiep co nhucau tai xuat hang hoa dupe biet, va thuc hien.

  3.Ban Quan ly Khu kinh te tinh chii tri, phoi hpp voi cac co quan, don vilien quan xay dung quy teinh va to chuc thuc hien dieu tiet phuong tien hanghoa tarn nhap, tai xuat tren dia ban tinh teong truong hop can thiet.

  4.So Cong Thuong, Cue Hai quan, Ciic Thul, Bo Chi huy Bo dpi Bien

  phong tinh, Cong an tinh, So Tai chinh, So Nong nghiep va Phat trien nongthon, Ban Quan ly Khu kinh te tinh, Chi cue Kiem dich Thuc vat vung VIII, Chicue Kilm dich Bong vat vung Lao Cai, Trung tam Kiim dich Y te Quoc t^ LaoCai, Chi epe Quan ly thi truong va cac co quan lien quan thuc hien chuc nangquan ly nha nuoc theo quy dinh va cac npi dung lien quan teong viec thuc hien

  Quy dinh nay.5.Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho: Bat Xat, Muong Khuong, Lao

  Cai va cac co quan lien quan ra soat lai co so vat chat, ha t&ig giao thong, hethong kho bai, boc xep, dia diem tap ket hang hoa, dia diem tai xuat, nguon dienva cac dieu kien khac de dam bao dap ung cho hoat dpng tai xuat va luu giu, baoquan hang hoa t^i khu vuc tai xuat hang hoa; kip thbi nam bit dien biln tinhhinh thyc hien de co cac bien phap dieu tiet hang hoa hop ly tai cac cua khau,tuyet doi khong de xay ra buon lau, gian Ian thuong mai, tham lau hang hoa vao

  thj truong npi dia.6.Doanh nghiep tham gia hoat dpng tai xuat hang hoa phai thuc hien diy

  dii cac quy dinh ciia phap luat hien hanh va cac npi dung tai Quy dinh nay; thirchien che dp bao cao dinh ky hang thang ve ket qua hoat dpng kinh doanh truocngay 05 cua thang sau va bao cao dot xuat khi co yeu cau cua co quan chuc nang(gui ve So Cong Thuong tinh Lao Cai dl tong hop bao cao Uy ban nhan dantinh truoc ngay 10 hang thang).

  Trong qua frinh teien khai thyc hien, nSu co vuong mac, phat sinh, cac coquan, to chuc, ca nhan co y kien bang van ban gui ve So Cong Thuong tinh LaoCai de tong hop bao cao Uy ban nhan dan tinh xem xet, giai quyet./.(;-

  TM. UY BAN NHAN DANKT. CHU TICHPHO CHU TICH

 • PHU LUCI DANG KY TH^C HIEN TAIXUAT HANG HOA

  EPCQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMDoc lap - Ty do - Hanh phiic

  ....ngay.... thdng....ndm 2015

  DON DE NGHIDang ky thuc hien tai xuat hang hoa qua Cua khau Miromg Khiroug

  va Cua khau phu Ban Vuoc cua tinh Lao Cai

  Kinh gvti: - Uy ban nhan dan tinh Lao Cai;- So Cong Thuong tinh Lao Cai.

  1.Ten doanh nghiep:Dia chi tru so chinh:so dien thoai:so fax:

  Giiy chung nhan dang ky kinh doanh/dang ky doanh nghiep so:docapngay.... thang.. nam...

  Can cii Thong tu so 05/2014ATT-BCT ngay 27/01/2014 cua Bo Cong Thuongquy djnh vh hoat dong tam nhap, tai xudt, tarn xuat, tai nhap, chuy^n khau hang hoa;

  Can cii Quyet dinh s6/QD-UBND ngay/4/2015 ciia UBND ttah LaoCai ve viec ban hanh Quy dinh v6 nguyen tic lira chon va cong b6 doanh nghiepthuc hien tai xuit hang hoa qua Ciia khiu Muong Khuong va Cira khau phu Ban

  Vuoc ciia tinh Lao Cai;Doanh nghiep dang ky thuc hien tai xuat qua Ciia khau Muong Khuomg va

  Cua khiu phu Ban Vuac:-Hang hoa thuoc Khoan 1 Dieu 4 Thong tu s6 05/2014/TT-BCT ngay

  27/01/2014 ciia Bo Cong Thuong (cu thi ten mat hang).-Hang hoa thuoc Khoan 2 Diiu 4 Thong tu s6 05/2014/TT-BCT ngay

  27/01/2014 ciia Bo Cong Thuong (cu thi ten mat hang: Thuc phdm dong lanh,hang hoa co thue tieu thu dqc biet, hang hoa da qua sit dung).

  -Hang hoa thuoc Khoan 3 Diiu 4 Thong tu s6 05/2014/TT-BCT ngay27/01/2014 ciia Bo Cong Thuong (cu thi ten mat hang).

  (Luu y: Doanh nghiep co thi dang ky tham gia mot hoqc nhieu nhom hang

  hod neu tren)2.H6 so kem theo gom:Tinh den thai diem hien tai, Doanh nghiep khong vi pham phap luat kinh

  doanh tarn nhap, tai xuit; khong vi pham phap luat vi hanh vi buon lau, van chuyentrai phep hang hoa qua bien giai, khong bi xii ly doi vai cac hanh vi vi pham ve

  thui, phi tai dia ban tinh Lao Cai.Doanh nghiep xin chju trach nhiem truac phap luat vi cac npi dung neu tren

  va cac giiy ta, tai lieu trong hi so giii kem theo Dan nay va cam kit thuc hien theo

  diing cac quy dinh ve tam nhap, tai xuat hang hoa.

  Nffi nhan:Ngirdi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep- Nhu trin;(Ky, ghi ro ho ten, chitc danh vd dong ddu)

  -Luu:...