of 11/11
UY BAN NHAN nAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM THANH PHO SOC TRANG Dqc I~p-Tv do - H~nh phiic sf>: ~ ~ IKH-UBND Tp Soc Trang, ngayiJJ thang i 1 nam 2020 KEHO~CH Tuyen dy.ng cong chtfc phlfcyng nam 2020 Can cir Luat Can bQ cong chirc ngay 13 thang 11 nam 2008; Lu~t sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Can bQ, cong chirc va Luat vien chirc ngay 25/1112019; Can cir Nghi dinh s6 92/2009/ND-CP ngay 22 thang 10 nam 2009 cua Chinh phu v~ chirc danh, s6 hrong, mot s6 ch~ dQ, chinh sach d6i voi can bQ, cong chirc cdp xa, phuong, thi trdn va nhirng nguoi hoat dQng khong chuyen trach a cApxa; Can cir Nghi dinh s6 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 cua Chinh phu v~ cong chirc xa, phuong, thi tran; Can cir Nghi dinh s6 34/2019/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2019 cua Chinh phu v~ sua d6i, b6 sung mot s6 quy dinh v~ can bQ, cong chuc cdp xii va ngum ho~t dQng khong chuyen trach a cdp xa, a thon, t6 dan ph6; Can cu Thong tu s6 13/2019/TT-BNV ngay 06 thang 11 nam 2019 cua BQ NQi V\l huang ddn mQt s6 quy dinh v~ can bQ, cong chuc cdp xa va nguai ho~t dQng khong chuyen tnich a cdp xa, a thon, t6 dan ph6; Can cu Quy~t dinh s6 18/2014/QD-UBND ngay 30 thang 9 nam 2014 cua UBND tinh Soc Trang v~ vi~c ban hanh quy ch~ tuySn d\lng, su d\lng, quim ly cong chuc va nhiing nguai ho~t dQng khong chuyen trach a xa, phuOng, thj trdn tren dja ban tinh Soc Trang; Can cu QuySt dinh s6 21120201QD-UBND ngay 22 thang 7 nam 2020 cua Uy ban nhan dan tinh Soc Trang quy dinh s6 lUQ'llgva b6 trf can bQ, cong chuc xa, phuOng, thi trdn tren dia ban tinh Soc Trang; Can cll' nhu cdu tuySn d\lng cong chuc cua UBND 10 phuOng tren cO' sa s6 IUQ'llgcan bQ, cong chuc da duqc Uy ban nhan dan tinh quy dinh t~i QuySt dinh s6 2112020/QD-UBND ngay 221712020. Uy ban nhan dan thanh ph6 Soc Trang xay d\ffig K~ ho~ch tuySn d\lng cong chuc phuOng nam 2020, C\lthS nhu sau: I. NOI DUNG TUYEN DUNG CONG CHUC . . 1. Chi tieu tuy~n dy.ng: 18 chi tieu. Trong do: - Cong chuc Van phong - Thdng kS: 06; - Cong chuc Dia chinh - Xay d\ffig - Do thi va Moi truOng: 06;

UY BAN NHAN nAN CONG HOA xA HOI CHUNGHiA VItT NAM …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN nAN CONG HOA xA HOI CHUNGHiA VItT NAM …

UY BAN NHAN nAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM THANH PHO SOC TRANG Dqc I~p - Tv do - H~nh phiic
sf>: ~ ~ IKH-UBND Tp Soc Trang, ngayiJJ thang i 1 nam 2020
KEHO~CH Tuyen dy.ng cong chtfc phlfcyng nam 2020
Can cir Luat Can bQ cong chirc ngay 13 thang 11 nam 2008; Lu~t sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Can bQ, cong chirc va Luat vien chirc ngay 25/1112019;
Can cir Nghi dinh s6 92/2009/ND-CP ngay 22 thang 10 nam 2009 cua Chinh phu v~ chirc danh, s6 hrong, mot s6 ch~ dQ, chinh sach d6i voi can bQ, cong chirc cdp xa, phuong, thi trdn va nhirng nguoi hoat dQng khong chuyen trach a cApxa;
Can cir Nghi dinh s6 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 cua Chinh phu v~ cong chirc xa, phuong, thi tran;
Can cir Nghi dinh s6 34/2019/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2019 cua Chinh phu v~ sua d6i, b6 sung mot s6 quy dinh v~ can bQ, cong chuc cdp xii va ngum ho~t dQng khong chuyen trach a cdp xa, a thon, t6 dan ph6;
Can cu Thong tu s6 13/2019/TT-BNV ngay 06 thang 11 nam 2019 cua BQ NQi V\l huang ddn mQt s6 quy dinh v~ can bQ, cong chuc cdp xa va nguai ho~t dQng khong chuyen tnich a cdp xa, a thon, t6 dan ph6;
Can cu Quy~t dinh s6 18/2014/QD-UBND ngay 30 thang 9 nam 2014 cua UBND tinh Soc Trang v~ vi~c ban hanh quy ch~ tuySn d\lng, su d\lng, quim ly cong chuc va nhiing nguai ho~t dQng khong chuyen trach a xa, phuOng, thj trdn tren dja ban tinh Soc Trang;
Can cu QuySt dinh s6 21120201QD-UBND ngay 22 thang 7 nam 2020 cua Uy ban nhan dan tinh Soc Trang quy dinh s6 lUQ'llgva b6 trf can bQ, cong chuc xa, phuOng, thi trdn tren dia ban tinh Soc Trang;
Can cll' nhu cdu tuySn d\lng cong chuc cua UBND 10 phuOng tren cO'sa s6 IUQ'llgcan bQ, cong chuc da duqc Uy ban nhan dan tinh quy dinh t~i QuySt dinh s6 2112020/QD-UBND ngay 221712020. Uy ban nhan dan thanh ph6 Soc Trang xay d\ffig K~ ho~ch tuySn d\lng cong chuc phuOng nam 2020, C\lthS nhu sau:
I. NOI DUNG TUYEN DUNG CONG CHUC. . 1.Chi tieu tuy~n dy.ng: 18 chi tieu. Trong do:
- Cong chuc Van phong - Thdng kS: 06;
- Cong chuc Dia chinh - Xay d\ffig - Do thi va Moi truOng: 06;
2 , '
- Cong chirc Tu phap - HQ tich: 02;
- Cong chirc Van hoa - Xii hQi: 04;
(kern thea phu luc chi tiit) 2. Phuong thuc tuy~n dy.ng: Thi tuyen,
3. Di~u ki~n dang ky d1}'tuy~n cong chuc Thuc hien thea quy dinh tai DiSu 36 Luat Can bQ, cong chirc ngay
13/11/2008, cu thS nhu sau: a) Nguai co au cac di~u kien sau day khong phdn biet dan toe, nam nit,
thanh phdn XQ hoi, tin nguiing, ton gido duac dang kY du tuydn cong chuc:
_Co mot quoc tich la quoc tich Vi~t Nam;
- Du 18 tu6i tro len; _Co don du tuyen; co ly lich ro rang;
- Co van bfutg, clnmg chi phil hop; _Co pham chat chinh tri, dao dire t6t;
_Du sire khoe d~ thuc hien nhiem vu; _Cac diSu kien khac thea yeu cftu cua vi tri du tuyen: Thuc hi~n thea ph\l
l\lc dinh kern kS ho~ch nay. b) Nhitng nguai sau day khong dU(lc dang kY d1!tuydn cong chuc:
- Khong cu tm t~i Vi~t Nam; _Mat ho~c bi h~n chS nang h,rchanh vi dan sv; _ Dang bi truy cUu trach nhi~m hinh sv; dang chap hanh ho~c dii chap
hanh xong han an, quySt dinh vS hinh Sl,l' cua Toa an rna chua duqc xoa an tich; dang hi ap d\lfig hi~n phap xu ly hanh chinh dua vao co so chua h~nh, co so giao
d\lc. 4. Tieu chuAn dang ky d1}'tuy~n cong chu-c phuO'ng Tieu chucin dang kY dV tuy€n cong chuc phuemg theo timg vi tri chuc
danh thvc hi~n thea Ph\ll\lc dinh kern. D6i voi truemg hqp thi sinh dang ky dg tuy~n co chuyen nganh t6t nghi~p
gftn gi6ng voi chuyen nganh dao t:;10cftn tuy€n va phil hqp voi vi tri vi~c lam cftn tuy~n thi Chu tich Uy han nhan dan thanh ph6 se xem xet, quySt dinh nguai du diSu ki~n, tieu chucin dg tuy~n.
5. DAi tUQ'llgva di~m uu tien trong thi tuy~n cong chu-c Thvc hi~n thea quy dinh t~i Khoan 2, DiSu 1 Nghi dinh s6 34/20 19/ND­
CP ngay 24/412019 cua Chinh phu. C\l th€ nhu sau:
t 3
a) Anh hung hrc IUQ11gvii trang, Anh hung lao dQng, thuong binh, nguoi lnrong chinh sach nhir thirong binh, thuong binh loai B: duoc cong 7,5 diSm vao kSt qua diSm thi tai vong 2;
b) Ngiroi dan tQc thieu sf" si quan quan dQi, si' quan cong an, quan nhan chuyen nghiep, ngiroi him cong tac co ySu chuyen nganh, con li~t S1, con thirong binh, con benh binh, con cua ngiroi huong chinh sach nhir thirong binh, con cua thuong binh loai B, con de cua nguoi hoat dQng khang chien bi nhi~m chat dQc hoa hoc, con Anh hung Lire IUQ11gvii trang, con Anh hung Lao dQng: diroc cong 5 diSm vao kSt qua diSm thi tai vong 2;
c) Ngiroi hoan thanh nghia vu quan su, nghia vu phuc vu co thai han trong lire IUQ11gcong an nhan dan, dQi vien thanh nien xung phong, dQi vien tri thirc tre tinh nguyen tham gia phat triSn nong thon, mien nui, nguai ho~t dQng khong chuyen trach a cfip xii tiI du 24 thang tra len dii hoan thanh nhi~m V\l: duQ'ccQng 2,5 diSm vao kSt qua diSm thi t~i vong 2.
Truang hQ'Pnguai dV thi tuySn cong chuc cfip xii thuQc nhiSu di~n Uti tien thi chi duQ'ccQng diSm Uti tien cao nhfit vao kSt qua diSm thi t~i vong 2.
6. NQi dung, hinh thuc va thiYigian thi
Thvc hi~n thea quy dinh t~i Khoan 4, DiSu 1 Nghi dinh sf, 34/20 19/Nf)- CP ngay 24/4/2019 cua Chinh phu. C\l thS thvc hi~n thea 2 vong thi nhu sau:
a) Vong 1: Thi tr6.c nghi?m iJu(Jcth1!chi?n bang hinh thuc thi tren giciy
- NQi dung thi tr~c nghi~m gam 2 phAn:
Phdn I: KiSn thuc chung 60 cau hoi vS h~ th6ng chinh tri, t6 chuc bQmay cua Dang, Nha nuac, cac t6 chuc chinh tri - xii hQi; quan ly hanh chinh nha nuac; chu truong, duang 16i, chinh sach cua Dang, phap lu~t cua' Nha nuac. Thai gian thi 60 phut;
Phdn II: Tin hQc 30 cau hoi vS kiSn thuc cO'bim, ky nang Ung d\lng tin hQc van phong vao nhi~m V\lchuyen monoThOi gian thi 30 phut;
- KSt qua thi Vong 1 duQ'cxac dinh thea s6 C8U hoi tra lai dung cho tUng phdn thi, nSu tra lai dung tiI 50% s6 cau hoi tra len cho tUng phdn thi thi nguai dv tuySn duQ'cthi tiSp vong 2 thea quy dinh.
b) Vong 2: Thi man nghi?p v~ chuyen ngimh - NQi dung thi: KiSn thuc, nang Ivc, ky nang thvc thi cong V\l cua nguOi
dV tuySn thea yeu cAucua chuc danh cong chuc cAntuySn d\lllg.
- Hinh thuc thi: Thi phong vfin
- Thai gian thi: 30 phut
- Thang diSm: 100 diSm.
7. f)i~u ki~n mi~n phAn thi tin hQc
4
Thgc hien thea quy dinh tai Khoim 4, DiSu 1 Nghi dinh s6 34/2019IND­ CP ngay ~4/4/2019 cua Chinh phu: MiSn phan thi tin h9C (vong I) d6i voi cac tnrong hop co bang t6t nghiep til trung cdp chuyen nganh cong nghe thong tin, tin hoc hoac toan - tin tro len;
8.Nguyen tie xac dinh ngu01trting tuy~n Th\1Chien thea quy dinh tai Khoan 5, DiSu 1 Nghi dinh s6 34/20 19IND­
CP ngay 24/4/2019 cua Chinh phu, cu thS nhir sau:
a) Ngiroi tnmg tuyen trong Icy thi tuyen cong chirc phuong phai co du cac diSu kien sau:
- Co k8t qua diSm thi tai yang 2 quy dinh neu tren dat tir 50 diSm tro len;
- Co s6 diSm yang 2 cong voi diem uu tien quy dinh tai khoan 4 muc II K8 hoach nay (neu co) cao han lfiy thea thir tu til cao xuong thap trong pham vi chi tieu diroc tuyen dung cua tirng chirc danh cong chilc.
b) Truang hgp co tiI 02 nguai tra len co ket qua diSm thi yang 2 c9ng vai diSm uu tien (neu co) b~ng nhau a chi tieu cu6i cung c~n tuySn d\lng thi nguai co k8t qua diSm thi yang 2 cao han la nguai trung tuYSn; neu vfin khong xac dinh dugc thi Chu tich Uy ban nhan dan thanh ph6 quyet dinh nguai trung tuYSn va chiu trach nhi~m vS quyet dinh cua minh.
c) Nguai khong trung tuYSn trong ky thi tuySn cong chilc phuang khong dugc bao luu ket qua thi tuySn cho cac ky thi tuYSn l~ sau.
9. Ti~pnh,n phi~udang kY d1}' tuy~n Th\1c hi~n thea quy dinh t~i Khoan 8.DiSu 1 Nghi dinh s6 34/20 191ND­
CP ngay 24/4/2019 cua Chinh phu, C\lthS nhu sau:
- Nguai dang ky d\1 tuySn cong chilc phai n9P tr\1c tiep Phieu dang ky d\1 tuYSn thea Mfiu ban hanh kern thea Nghj djnh s6 34/20191ND-CP ngay 24/4/2019 cua Chinh phu hoi;icgui thea duang buu chinh t~i dja chi Phang N9i V\l thanh ph6 Soc Trang, s6 93, Phu Lgi, Phuang 2, thanh ph6 Soc Trang, tinh soc Trang
- Thai h~n nh~ Phieu dang ky dg tuy€n cua nguai dang kY dg tuy€n la 30 ngay sau ngay thong bao tuySn dl)ng cong khai tren phuang ti~n thong tin d~i chung, trep. trang thong tin di~n til cua Uy ban nhan dan thanh ph6 va tf\! sa lam vi~c cua Uy ban nhan dan phuang nai tuYSnd\lng.
II.DV' KIEN THOI GIAN, BJA DIEM TO CHUC THI TUYEN vA THANH vrEN THAM GIA H(n BONG, BAN GIAM sAT
1. D\1kien thai gian: thang 12 nam 2020.
2. Dia diSm: UBND thanh ph6 Soc Trang, s6 93 Phu Lgi, Phuang 2, thrumph6'Soc Trang, tinh Soc Trang
3.Dg ki8n thanh vien tham gia H9i d6ng tuYSn d\lng: g6m 07 d6ng chi
5
_Chu tich HQi d6ng: Ong NguySn Van Quan, Bi thu- Chu tich UBND thanh ph6 Soc Trang
- Pho Chu tich HQi d6ng: Ba Trin Thi Thu Strong- Truong phong NQi Vl.I
- Cac Uy vien HQi d6ng: +Ba Ly Truong Loan Anh, Charm Van phong lIDND va UBND + Ong £>6 Xuan Nam, Truong Phong Tai nguyen va Moi Truong
+Ong NguySn Thanh Mau, Truong Phong Tu phap
+Ba Trill Thi Thuy Hang, Truong Phong Van hoa va Thong tin;
+Ba D6ng Thi Thu Hoa, Chuyen vien Phong NQi Vl.I - kiem Thu ky,
It.Du kiSn thanh vien tham gia Ban Giam sat: g6m 03 (hoac 05) d6ng chi:
- Truong ban: Moi Sa NQi vu tham gia lam Truong Ban giam sat;
- Cac giam sat vien: +Ba Le Thi H6ng Anh, Chanh Thanh tra;
+Moi Sa NQi vu tham gia thanh vien
III. TO CHUC THT/CHI~N 1. Phong NQi vu co trach nhiem: - Xay dung va trinh Uy ban nhan dan thanh ph6 ban hanh Thong bao vS
KS hoach tuySn d\lng cong chuc phuOng nam 2020; tham muu Uy ban nhan dan thanh ph6 thgc hi~n vi~c dang Uti Thong bao tren mQt trong cac phuang ti~n thong tin d~i chung la bao in, bao di~n hI, bao noi, bao hinh; tren tren trang thong tin di~n tu thanh ph6 va niem ySt cong khai ~i tf\} sa lam vi~c thea quy dinh.
_T6 chuc tiSp nh~n h6 sa, thu phi dg tuySn, qmin ly va su d\lng thea dung quy dinh; th~m dinh danh sach nhUng nguai dti diSu ki~n, tieu chu~q dg thi trinh Chti tich -Oyban nhan dan thanh ph6 phe duy~t;
_Tham muu Oy ban nhan dan thanh ph6 thanh l~p HQi d6ng va Ban giam sat kY tuySn d\lng cong chuc phuOng nam 2020; ThuOng trgc HQi dAng d~t t~i Phong NQi V\l. :
_ Ph6i hqp v6i cac ca quan, dan vi co lien quan t6 chuc ky tuy~n d\lng cong chuc phuOng nam 2020 thea KS ho~ch va quy dinh ctia phap lu~t.
_ Kip thai bao cao HQi d6ng tuy~n d\lng cong chuc phuOng nam 2020 nhfrng vap dS vuOng m~c, phat sinh trong cong tac t6 chuc tuySn d\lng.
2. Cac ca quan, dan vi thuQc Uy ban nhan dan thanh ph6 co lien quan: Chiu trach nhi~m ph6i hqp v6i Phong NQi V\lxay dgng tai li~u on thi, ngan hang cau hoi va dap an mon thi thuQc linh v\Ic chuyen mon cua nganh (theo chS dQ m~t) va cac cong tac co lien quan nh~m dam bao ky thi tuySn dugc t6 chuc thea dUng quy dinh phap lu~t.
6
3. Chu tich Dy ban nhan dan 10 phuong chiu trach nhiem thong bao nQi dung tuyen dung tren cac phuong ti~n truyen thong cua phuong, khom va niem yet cong khai tai tru sa Uy ban nhan dan Phuong.
4. Kinh phi thirc hien: Tren co sa thi sinh dang kY du tuyen, Dy ban nhan dan thanh ph6 se xac dinh rmrc phi du tuyen thea quy dinh tai Thong tu s6 228/2016/TT-BTC ngay 11111/2016 cua BQTai chinh quy dinh mire thu, che dQ thu, nQP, quan ly va su dung phi tuyen dung, du thi nang ngach, thang hang cong chirc, vien chirc.
Tren day la Ke hoach tuyen dung cong chirc phuong nam 2020, trong qua trinh thirc hi~n co gi virong mac cac. co quan, dan ~i phan anh ,vSQ¥ ban nhan dan thanh pho (qua Phong NQi vu) de diroc huang dan, giai quyet.z, l)'uA..
~
~ PHVLV~~ TUYENDVNGCONGCWC PHUONGNAM 2020 +"i- ~~ -. l'~
(Ban hann kerntheo KJho ;;~~ ~ -UBND. ngiIy)), thang ~4 nam 2020 cua UBND thanh ph6 Soc Trang)
·~~f~~r.!': Cac ky nang, nang Il!c
~~
Chi Trinh dq va yeo cAukhac Ten CO' quan, dan ~, . :-,..
tieu chuyen Chuyen
STT vi Vi tri vi~c lam cAntuyen ~. nganh dao Ghi
tuy~n A "
tuy~n dung Dgij,ch) mon can t\lOcAn tuy~n Trinh dQNgoai ,.hu
dvng tuy~n ngu Trinh dQTin hoc
TAng 18
Quan tri Van phcng; Thu leY Van phong; Van thir - LUlltru, Ngtr Chirng chi b~c 2 Chung chi dat chufuIky van, Luat, Hanh chinh, Quan Iy khung nang lire
Van phong - Thong ke Chuyen vien 2 Dai hoc nha mroc; Cong nghe thong tin; ngoai ngu Vi~t
nang sir dung cong nghe
(rna s6 01.003) Quan tri nhan lire; Xay dung Dang- Nam hoac wang thong tin co ban hoac
Chinh quyen nha mroc; Chinh tri duang urong duong
1 Uy ban nhan dan hQc
phuOng 1
Quan Iy dftt dai; Nong nghi~p; ChUngchi b~c 2 ChUngchi d~t chufuIkY
f)ia chinh - Xay d\ffig- Chuyen vien Nong hQc;Xay d\ffig;Ki~n truc va khung nang h.rc nang sir d\mg cong ngh~
f)o thi va Moi truOng (rna s6 01.003) 1 f)~i hQc Quy ho~ch; Qwin Iy tai nguyen va
ngo~i ngu Vi~t thong tin co blmho~c Nam ho~c tucrng
rnoi truOng; Khoa hQcrnoi tfUemg duang wang duang
QUlmtri Van phOng;Thu leY Van phong; Van thu - LUlltm, Ngu ChUngchi b~c 2 ChUngchi d~t chuAnkY van, Lu~t, Hanh chinh, Quan ly khung nang h,rc
Van phong - Th6ng ke Chuyen vien 1 f)~i hQc nha nuac; Cong ngh~ thOngtin; ngo~i ngu Vi~t
nang sir d\mg cong ngh~
(rna s6 01.003) Qulin tri nhan l\I'c;Xay d\ffigf)ang- Nam ho~c tuang thong tin co ban ho~c
Chinh quy~n nha nuac; Chinh tri duang tuangduang
Uy ban nhan dan hQc
2 phuemg2 Lu~t, Hanh chinh, Quan ly nha ChUngchi b~c 2
nuac; Lao dQng-Ti~n luang va Bao ChUngchi d~t chufutkY Chuyen vien trq xa hQi;Quan Iy xa hQi;Quan tri
khung nang l\I'c nang sir d\mg cong ngh~ Van hoa - Xa hQi (rna s6 01.003)
I f)~ hQc nhan l\I'c;Qulin ly Van hoa; Van ngo~i ngu Vi~t thong tin CC1 ban ho~c
h9C;Ngu van; Du lich; Th~ d\lc- Nam ho~cwang wangduang
- Th~ thao; Vi~t nam h9C; duang
.. "'''6 ~
Cac kY nang, nang l,!c
Ten co quan, don Ng,ch d,! Chuyen va yeu cAu khac
STT vi Vi tri vi~c lam dn tuy~n tuy~n (ma tieu chuyen nganh dao
Ghi
tUY~Ddyng ng,ch) tUY~D man cAn )l • Trinh dc;,Ngoai chu
tao can tuyen Trinh de>Tin h9C dyng tuy~n ngft
Chung chi b~c 2 Chung chi d~t chuan Icy
Chuyen vien khung nang lire nang sir dung cong nghe
Tu phap - He;,tich (rna s6 01.003) 1 Dai h9C Lust, Hanh chinh ngoai ngft Vi~t thong tin co ban hoac
Nam hoac wang duong
3 Oy ban nhan dan
plnrong d Chung chi b~c 2 Quan Iy dat dai; Nong nghiep; Chung chi dat chuan Icy
Dia chinh - Xay dung - Chuyen vien Nong h9C; Xay dung; KiSn true va khung nang lire nang sir dung cong nghe
Do thi va Moi twang (rna s6 01.003) 1 Dai h9C Quy hoach; Quan Iy tai nguyen va
ngoai ngtr Vi~t thong tin co ban hoi,ic
rnoi truang; Khoa h9C rnoi truang Nam hoac tirong wong duang
duong
Quan tri Van phOng; Thu kY Van phong; Van thu - Luu tru, Ngu ChUng chi b~c 2 ChUng chi d~t chufu1 Icy van, Lu~t, Hanh chinh, Quan Iy khung nang h!c
Van phong - Th6ng ke Chuyen vien 1 D;;tih9C nha nucrc; Cong ngh~ thong tin; ngo;;ti ngft Vi~t
nang sir d\Ulg cong ngh~
(rna s6 01.003) Quan tri nhan h!c; Xay d\ffig Dang- Narn hoi;\cwang thong tin co ban hoi;\c
Chinh quy~n nha nucrc; Chinh tri duang wong duong
Oy ban nhan dan h9C
4 phuang 5
Lu~t, Hanh chinh, Quim Iy nha ChUng chi b~c 2 nucrc; Lao de;,ng-Ti~n luang va Bao ChUng chi d;;ttchufu1 Icy
Chuyen vien trg xa hQi; Quan Iy xa he;,i;Quan tri khung nang h!c nang sir d\Ulg cong ngh~
Van hoa - Xa hQi (rna s6 01.003) 1 D;;tih9C nhan h!c; Quan Iy Van hoa; Van
ngo;;ti ngu Vi~t thong tin co ban hoi;\c
h9C; Ngu van; Du lich; Th8 d\lc- N am ho~c wang tuong duang
Th8 thao; Vi~t narn h9C; duang
Trang 2
Chi Trinh dQ Olc kY nang, nang Ivc
Ten CO' quan, dan Ng,ch d., Chuyen va yeo du khac STT vi Vi tri vifc lam dn tuy~n tuy~n (ma tieu chuyen nganh dao Ghi
tuy~n dung ng,ch) tuy~n mon dn " . Trinh oQNgoai chu dvng tuy~n t\lOcan tuyen Trinh oQ Tin hoc
ngil'
Quan tri Van phong; Thir kY Van phong; Van thir - LUll tru, Ngtt Chung chi b~c 2
Chung chi dat chuan Icy van, Luat, Hanh chlnh, Quan Iy khung nang Iuc
Van phong - Th6ng ke Chuyen vien I Dai hoc nha mroc; Cong nghe thong tin; ngoai ngtt Vi~t
nang sir dung cong nghe (rna s6 01.003)
Quan tri nhan lire; Xay dung Dang- Nam hoac nrong thong tin co ban hoac
Chinh quyen nha mroc; Chinh tri duang nrong duong
hoc.
Luat, Hanh chinh, Quan Iy nha Chung chi b~c 2
5 Uy ban nhan dan mrcc; Lao di)ng- Ti~n luang va Bao
khung nang h,rc Chirng chi o~t chuan Icy
phuemg 6 Van hoa - Xa hQi Chuyen vien 1 D~i h<;>c
trq xa hQi; Quan Iy xa hQi; Quan trj ngo~i ngu Vi~t
nang sir d\lng cong ngM (rna s6 01.003) nhan h,rc; Quan ly Van hoa; Van thong tin co ban ho{ic
h<;>c;Ngu van; Du lich; Th€ d\lc- Nam ho~c tuang
tuong ouang ThS thao; Vi~t nam h<;>c;
duang
Ch(rng chi b~c 2 Ch(rng chi o~t chulin Icy
khung nang h,rc Tu phap - Hi) tich
Chuyen vien 1 D~i h9C Lu~t, Hanh chinh ngo~i ngu Vi~t
nang sir d\lng cong ngh~ (rna s6 01.003)
Nam ho{ic tuang thong tin co ban ho~c
ouang tuong ouong
Quan Iy d~t oai; Nong nghi~p; Ch(rng chi b~c 2
Ch(rng chi o~t chulin Icy Uy ban nhan dan Dia chinh - Xay dl,IIlg- Chuyen vien Nong h<;>c;Xay dl,IIlg; Ki~n trUCva
khung nang h.rc nang sir d\lng cong ngh~
6 1 D~i h<;>c ngo~i ngu Vi~t phuemg 7 Do thi va Moi truemg (rna s6 01.003), Quy ho~ch; Quan ly tai nguyen va
Nam ho~c tuang thong tin co ban ho~c
moi truemg; Khoa h<;>cmoi truemg duong
tuongduang
Ngach d., tuy~n (rna ngach)
Cac Icy nang, nang I.,c va yeu ciu khacTrinh dO
chuyen mon dn tuy~n
Chi tieu tuy~n dy.ng
Chuyen nganh dao
). . t\'o can tuyen Trinh dQNgoai
ngu Trinh dQTin hoc Vi tri vi~c lam dn tuy~n Ghi
chu
Lu~t, Hanh chinh, Quan ly nha Chirng chi b~c 2
.. mroc; Lao dQng-Ti€n hrong va Bao Chimg chi dat chuan IcY
Chuyen vien tro xa hQi;Quan ly xa hQi;Quan tri khung nang hrc nang sir dung cong ngheVan hoa - Xa hQi (rna s6 01.003) 1 Dai hoc nhan 19c;Quan ly Van hoa; Van ngoai ngtr Vi~t thong tin co ban hoac
hoc; Ngtr van; Du lich; Th~ due- Nam hoac wong nrong dirong
Th~ thao; Viet nam hoc; duong
7 Uy ban nhan dan phuong 8
Quan ly d~t dai; Nong nghi~p; Chung chi b~c 2 ChUngchi d~t chufrnIcY
Dia chinh - Xay dgng - Chuyen vien Nong hQc;Xay dgng; KiSn truc va khung nang 19c nang sir d\lng cong ngh~ Do thi va Moi truOng (rna s6 01.003) 1 D~i hQc Quy ho~ch; Quan ly tai nguyen va ngo~i ngu Vi~t
thong tin co ban ho~cNam ho~c wongrnoi truOng; Khoa hQcrnoi truOng duong tuong duong
Quan tri Van phong; Thu kY Van phong; Van thu - LUlltru, Ngu ChUngchi b~c 2
ChUngchi d~t chufrnkyvan, Lu~t, Hanh chinh, Quan ly khung nang Igc Van phong - Th6ng ke
Chuyen vien 1 D~i hQc nha nucrc;Cong ngh~ thong tin; ngo~i ngu Vi~t nang Slr dl,lngcong ngh~ (rna s6 01.003)
Quan tri nhan 19c;Xay dgng Dang- Nam ho~cwong thong tin co ban ho~c
Chinh quy~n nha nucrc;Chinh tri duong wangduong
8 Uy ban nhan dan hQc phuOng 9
Quan Iy d~t dai; Nong nghi~p; ChUngchi b~c 2 ChUngchi d~t chufrnky
Dia chinh - Xay dgng - Chuyen vien Nong hQc;Xay dgng; KiSn truc va khung nang Igc nang Slr dl,lfigcong ngh~
Do thi va Moi truOng (rna s6 01.003) 1 D~i hQc Quy ho~ch; Quan ly tai nguyen va ngo~i ngfrVi~t thong tin co ban ho~cNarn ho~c tuongrnoi truOng; Khoa hQcrnoi truOng
duong wang duong
Chi Trinh dt} Cac ky nang, nang Ivc
Ten CO' quan, dO'D Ng,ch dV Chuyen va yeu ciu khac
STT vi vi tri vi~c lam cin [email protected] tuyen (rna tieu chuyen nganh dao
Ghi
tuyen mon cin chO
[email protected]\log ngach) tuyen t,o cin toyen Trinh dQNgoai Trinh dQTin h9C
d\lng ngu
Quan ly ddt-dai; Nong nghiep; Chung chi b~c 2 Chung chi d~t chufuIley
Uy ban nhan dan Dia chinh - Xay dung - Chuyen vien . Nong hoc; Xay dung; Ki~n true va khung nang hrc nang sir dung cong nghe
9 plurong 10 Do thi va Moi tnrong (rna s6 01.003) 1 Dai hoc Quy hoach; Quan ly tai nguyen va
ngoai ngtt Vi~t thong tin CCI ban hoac Nam ho~c nrong
moi tnrong; Khoa hoc moi tnrong ducrng nrong dirong
Trang 5