of 14 /14

UY NHAN C()NG HOA XA .. THANH PHO HO CHI MINH …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY NHAN C()NG HOA XA .. THANH PHO HO CHI MINH …

SOX.AYDT/NG
S6: 1409 /Q0-SXD-QLNGDXD Thanh pho Ho ChiMinh, ngay23thang 9 nam2019
C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VI~T NAM D<)c [email protected]\f do -H;tnh phuc
QUYETDJNII V~ vifc cip chung chi hanh ngh~ hoat d{>ng xay dl}'ng
GIAM DOC SO XAY Dl/NG THANH PHO HO CHI MINH
Can cu Quyet dinh sf> 77/QD-UB ngay 28/02/1989 cua Uy ban nhan dan thanh ph6 vS viec hop nhat Uy ban Xay dung ca ban va So Xay dung thanh mot t6 chirc moi 1§.y ten la So Xay dung;
Can cu Quyet dinh sf> 05/2010/QD-UBND ngay 20/01/2010 cua Uy ban nhan dan thanh ph6 ban hanh Quy chS tf> chirc va hoat dong cua So Xay dung thanh ph6 Hf> Chi Minh;
Can cu Nghi dinh sf> 59/2015/ND-CP cua Chinh phu ngay 18/6/2015 vS Quan ly du an d~u tu xay dung cong trinh;
Can cu Nghi dinh sf> 42/2017/ND-CP cua Chinh phu ngay 05/4/2017 vs sira df>i, b6 sung mot s6 diSu Nghi dinh s6 59/2015/NI)-CP cua Chinh phu ngay 18/6/2015 vS Quan ly dµ an d~u tu xay dung;
~an ~u Nghi dinh s6 10~/2018/NI)-Cr n~ay 16/7/~0 18 cua Chinh phu vS sua doi, bo sung bai bo mot so quy dinh ve dieu ki~n dau tu kinh doanh thu(>c linh V\J'C quan ly nha nu6c cua B(> Xay dlJ11g;
Can cu Thong tu s6 08/2018/TT-BXD ngay 05/10/2018 cua B(> Xay d\l'l1g vS vi~c hu6ng dfrn m(>t s6 n(>i dung vS ch(rng chi hanh nghS ho~t d(>ng xay d\l'Ilg, chung chi nang lµc ho~t d(>ng xay dlJ11g va quan ly nha th~u nu6c ngoai ho~t d9ng xay d\l'l1g t~i Vi~t Nam;
Can cu QuySt dinh s6 157/QD-SXD-TCCB ngay 18/02/2019 cua Giam d6c So Xay dµng vS vi~c ki~n toan nhan sµ H(>i d6ng xet c§.p chung chi hanh nghS ho~t d(>ng xay dlJ11g;
Can cu QuySt djnh s6 3555/QD-UBND ngay 07/7/2017 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 Hf> Chi Minh vS t6 chuc l~i Trung tam Thong tin va Dich V\l Xay dlJ11g thanh Trung tam Quan ly nha va Giam djnh xay dvng tqrc thu(>c So Xay dµng;
Can cu Bien ban danh gia nang llJc ho~t d(>ng xay dlJ11g (ca nhan) ngay 20/9/2019 cua H9i df>ng xet c~p chung chi hanh ngh~ ho~t d{>ng xay d\l'Ilg,
QUYETDJNH :
Di~u 1. C~p chirng chi hanh nghS heat d9ng xay dung cho 109 ca nhan (theo danh sach dinh kem).
Di~u 2. Cac ca nhan duoc cfip chirng chi hanh nghe hoat dc;mg xay dung c6 trach nhiem tuan thu dung cac quy dinh phap lu~t vS xay dung trong qua trinh tham gia hoat d9ng xay dung.
Di~u 3. Quyet dinh nay c6 hieu Ive tir ngay ky. Chanh Van phong S&, Giam df>c Trung tam Quan ly nha va Girun dinh xay dung va cac ca nhan c6 ten tai [email protected] 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./~
Noi nh~n: - Nhir Di~u 3; - C1,1c QLHDXD- BQ Xay d1JI1g (ai baa cao); - GD So Xay dung (a€ bao cao); - Thanh tra So Xay d1JI1g (a€ biit); - Luu: VT, QLNGDXD. (Xuan/HMCIC}4.,
UY BAN NH.AN DA.N THANH PH6 H6 CHi MTNH
SOXAY D1/NG
C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tlf do - l-li,tnh Pink
Mi s6 bien S6CMND/ Qu6c H~ Trinh dq chuyen Linh VlfC Mi s6SIT nhfn
H9 va ten Nim sinh hq chiiu/the Ngay clip Noi cip tjch Dja chi thllO'llg tru Co- SO' dao tao dao
mon hanh nghi H~ng ch1mg chitao
4322/TNHS- Nguy~n Th~ CA tinh Viet D6ng Khe, Van Chiin, DH Cong Chlnh Ky su Cong nghe Giam sat Cong tac Hip d!it thi~t I-ICM-I 03/10/1988 060833173 07/01/2011 bi co di¢n cong trinh diin dung - IllCCHN-XC Dung Yen Bai Nam Yen Bai nghiep Ha Noi quy ky thu~t Nhiet
cong nghiep ' 00071732
919 Duong 9, phuong DH Khoa hoc Vira 4323/TNHS- CA Viet tu nhien- DH lam HCM-2 CCHN-XC Lai Van Du 23/11/1973 025491079 13/02/2012 TP.HCM Nam Binh An, Qu~ 2, Qu6c gia Ha vira Cir nhan Dia chinh Khao sat dia hinh Ill 00071733TP.HCM N(>i hQC
4324/TNHS- Nguyen CA tinh Viet Phu LQ'i, thi xii Thu Dau DH Su pharn Chlnh Ky SU Dien khl h6a Giam sat cong tac IAp d~t thi~t
HCM-3 15/02/1979 281088825 12/8/20"10 Binh Ky thu~t bi co - dien cong trinh dan dung - urCCHN-XC Thanh S\J' Duong Nam Mot, Binh Duong TP.HCM quy va Cung ciip dien
cong nghiep 00071734I
27 Khu ph6 I, phirong DH Bach 4 4325/TNHS- Vo Van Ne 20/02/1979 025653377 18/7/20"2 CA Viet Blnh Tri Dong B, quan khoa - DH Chinh Ky su Ky thu~t xiiy Thi~t k~ xiiy dung cong trlnh II HCM-CCHN-XC TP.HCM Nam Binh Tan, TP.HCM Qu6c gia quy d\fllg giao thong (ducng bo) 00071735
~ ~
DH Kythu~t THCN Xay d\rllg 1/dan d1,111g va cong 4327/TNHS- Nguyen Bao CAtinh Viet Phtroc Th~, Tuy Phong, Congnghe Chinh nghiep (Xiiy d\fllg Giam sat cong tac xiiy d\rllg
HC~ i(6 15/5/1989 261141232 28/12/2016 Blnh TP.HCM Cong trinh dan d1,111g - cong n 00071i '.fl"CCHN-XC Qu6c Thu~ Nam Binh Thu~n DH Cong quy diin d11ng) nghi¢p fKy str Ky thu~l XngheTP.HCM cong trinh xiiy d\rllg ~
~Ky str Ky thu~t Giam sat cong tac xay d\rllg 4328/TNHS- T6ng NgQc CA tinh Viet Phtrong My, Huong DHGiao Chinh cong trinh xiiy
cong trlnh dan d11ng - cong HCM-7 20/4/1993 183877698 01/7/2008 thong v~ tai d\rllg (Xiiy d\rllg nghiep, hf!. ~g ky thu~t {c§p - Ill 00071738CCHN-XC Hoang Ha Tinh Nam Khe, HaTinh TP.HCM quy dan d\mg va cong
nghi¢p) thoat ntroc) I
I C1,1c Canh Giam sat cong tac xay d\l'llg
4329/TNHS- T6ng Qu6c sat DKQL Viel 11/6 Duong 32, iip DHGiao Chinh Ky Str Ky thu~t xiiy cong trlnh dan d11ng - cong HCM-8 06/5/1990 042090000173 12/3/2018 Ctr tni Va Thm;mg Tan Thong Hoi, d\rllg cong trinh nghiep, hf/. tang ky thu~l (c§p - IIICCHN-XC NgQ Nam thong v~ tai quy 00071739DLQGv€ Cu Chi, TP.HCM giao thong
dan ctr thoat nm'tc) ,
, ft' ~If-..
DANH SACH cA NHAN l},U pq:u KI~N CAP CHUNG CHi HANH NGHE HO~T D()NG XAy Dl/NG (Dinh kem Quyit tlinh s6 .L 4 U9 IQD-SXD-QLNGDXD ngay 2 3 thting !:J nam 2019 czia SaXay di,mg)
Ma sil bien SACMND/ QuAc Hf Trinh dq chuyen Linh V\fC MasA
STI' Hq va ten Niim sinh Ngay ciip Neri cip Dja chi thirlrng tru Ca SO' dao l¥0 duo Hang nh~n hq cbi€u/the tjch moo hanh ngh~ chirng chi
t110
C11c Canh Giam sat Cong tac xay dung 4330rTNHS- Tc3ng Quc3c
satDKQL Viet 11/6 Duong 32, §p DH Ki€n true Chinh Ky su Ky thu~l xiiy cong trlnh dan dung - cong HCM-
9 05/02/1988 042088000078 07/6/2018 CU tru Vii Thuong Tan Thong HQi, TP.HCM d\ffig nghiep, ha !Ang ky thu~t (cfip - Ill 00071740CCHN-XC Sang DLQGva Nam Cu Chi, TP.HCM quy
dan cu thoat nuec)
Thi€l k~ ket c§u cong trinh dan Illdung - CODI!: n!!:hieo
433l!rNHS- Nguy~n HQc 241360972 03/10/2009 CA tinh Viet Ea Bar, Buen Don, Dile DHM& Chinh Ky su Xay dung Giam sat cOng tac xay dung HCM- 10 CCH.t"\/-XC H~u
28/12/1992 DikLik Nam Uk TP.HCM cong trinh dan dung - cong 00071741quy Ill nghiep, h1.1 tfuig ky thu~t (dp - thoat nuoc)
CA tinh Viet ThQ HQP, Quy HQP, DH Bach Chinh Ky SU Cong nghe Giam sat cong tac IAp d~t lhi€t HCM- II 4332/rNHS- Ngo Xuan 02/8/1992 187145224 03/7/2009 khoa- DH Da bj co dien cong lrinh dan dung - Ill
CCHN-XC Diing Ngh¢ An Nam Nghe An Ning quy Nhi¢t - Di¢n lanh congnghi¢p 00071742
C\lcCanh 81-15-03 CC Him Lam Ky SU Xay d\fng Quan ly d\C An d§u tu xay d1,mg 4336/fNHS- Phan Quf>c
sat DKQL Vi¢t Chg Lon, 491 H~u DH Giao Chinh Cflu - Duong bQ c6ng trinh giao thong (cdu HCM- 12 28/3/1981 082081000142 25/10/2016 CU ITTI Va Nam Giang, Phuong 11, Qu~n thong v~n tai (Xay d\ffig Cdu - duong bQ), h(I li1ng ky thu~t Ill 00071743CCHN-XC Binh DLQGv&.
quy
dlin cu 6, TP.HCM Duong) (thong tin, truy~n thong)
4337/fNHS- CA tinh Viet Xa Phong Hoa, huy¢n DH Bach Chinh Ky su Xay d\ffig Quan ly d\f an ddu tu xay d\ffig HCM-
13 Le Thua Tien 17/7/1991 191731485 22/7/2019 Thua Phong Di~n, tinh Thua khoa - E>H E>a cong trlnh h(I tang ky thu~t III CCHN-XC Thien Hu~ Nam Thien Hu€ Ning quy C.1u Duong (thong tin, truyfn thong) 00071744
116/131/5 lltien Phuoc, DH Bach Quan ly d\r an d§u tu xliy d\ffig 14 4338/TNHS- Nguyen Minh 30/09/1983 023638735 19/03/2014 CA Viet phuong 9, qu~Tan khoa - DH Chinh Ky su Xay d\ffig cong trinh h11 tflng ky thu~l Ill HCM-
CCHN-XC Khang TP.HCM Nam Binh, TP.HCM Quc3cgia quy (V~l lieu xay d\ffig) (thong tin, truy€n thong) 00071745 TP.HCM
CA Linh Xii LangUm, huy¢n E>H Bach Quan ly d\C an d§u tu xay d\ffig 15 4339/TNHS- Le Tin Phuc I 0/01/1984 273108826 15/12/2007 Ba Rja - Vi¢t Chau Due, tinh Ba Rja - khoa - DH Chinh Ky SU Xliy d\ffig cong trinh h11 tfuig ky thu~t lll HCM-
CCHN-XC Viing Tau Nwn ViingTau Qu6c gia quy C§uduong (thong tin, truy€n thong) 00071746 TP.HCM
Xa lltwth Blnh, huy¢n DH Bach Ky su xay d\ffig Quan ly d\C an ddu tu xay d\Il1g 16 4340/TNHS- Nguy~n NgQc 20/5/1985 311829482 25/11/2016 CA tinh Vi¢t Chq G(lo, tinh Ti~n khoa- DH Chinh (Xay d\ffig Dan cOng trinh h(I lfutg Icy thu~t Ill HCM-
CCHN-XC Hi~u Tien Giang Nam Giang Qu6c gia quy d11ng vii Cong (thong tin, truy~n thong) 00029639 TP.HCM nghi~p)
CA tinh Phuong Due Long, Tl'. Ky SU Cong lrinh Quan ly d\f an d§u tu xay d\CDg 17 4341/TNHS- Dinh Viet Anh 29/5/1988 261650613 01/11/2018 Blnh Viet Phan Thi~t, tinh Binh DH Giao Chlnh giao thong cOng cong trinh h1.1 tfutg ky thu~t 111 HCM-
CCHN-XC Nam thong v~n tai quy chinh (Xay d\CDg 00071747 Thu~n Thu~n Cilu - Duong) (thong tin, truy€n thong)
,,, _rtJ.rJ,• ~
2
Ma s6 bien S6CMND/ Qu6c H~ Trinh dq chuyen Linh VlfC Ma-siiSTI Hq va ten Nam sinh Ngay cfip N11idp Dja chi thirimg tni CO' so- dao t~onh,n hQ chi~u/the tjch dao mon hanh ngh~ A~ng clurng~hitao
Cuc Canh 4342/fNHS- Hoang Le sat DKQL Viet 211 Dao Duy Tir, DH Ki€n true Chlnh Kil!n true su (KiSn Quan ly du an d&u tu xiiy dirng
HCM-18 10/7/1975 052075000016 12/01/2016 CII tru Va Phuong 6, Quan I0, cong trinh h1,1 ting ky thu~t IIICCHN-XC Tam DLQGv~ Nam TP.1-ICM TP.HCM quy true) (thong tin, truyen thong) 00071748
i dan cu
C\lC Canh sat quan ly 8/2E Khu phB 8, Thi tr§n Ky sir Xay dung
4343/fNHS- Nguyen Xuan hanh Viet T1,1i (Xay dung Dan Giam sat cong tac xay dung HCM-19 CCHN-XC An 13/6/1971 079071010694 09/11/2018 chlnh v~ Nam H6c Mon, huyen H6c DH Bach khoa chirc dung va Cong cong trinh clan dung m 00071749
tr~t ttr xa Mon, TP.HCM nghiep)
h{>i
4345/fNHS- Ly Truong CA tinh Viet Ap 4, xa Tan Thanh, DH Ki€n tnic Chinh Ky SIT Ky lhu~t co Thi€t k€ xay dung cong trinh h(I HCM-20 27/12/1993 312272325 09/7/2010 huyen Cai Be, tinh Ti~n mCCHN-XC Giang Ti€n Giang Nam Giang TP.HCM quy scr h1,1 !kg tfulg ky thu~t (dp - thoat mroc) 00071750
4346/fNHS- Le Khanh CA tinh Viet Phuong Phu Trinh, TP. DH Kil!n true Chinh Ky su Ky thu~t cc, Thi€t k€ xiiy dt,mg cong trinh h1;1 HCM-21 04/9/1992 261269180 05/5/2017 Binh Phan ThiSt, tinh Binh IllCCHN-XC Trinh Thu~ Nam
Thu~ TP.HCM quy so h;:t l&ng t§ng ky thu~t (cap - lhoat nuo~) 00071751
4347/fNHS- Nguyen Huy CA Viet 87/18 C&u Dinh Un DH Kil!n tnic Chuye Ky SU Xay d1mg Giam sat cong tac xiiy dt,mg OCM-22 12/5/1978 023347171 29/7/2014 Ngoai, phuO'llg Long (Xay dt,mg Diin cong trinh dan d\lng - cong IICCHN-XC C110'llg TP.HCM Nam Phuoc, Quiin 9, TP.HCM HaN(>i n tu d\lng Cong nghiep) nghiep 00071752
: S6 62A dm'mg TruC111g
4348/fNHS- CA tinh Viet Vinh Ky, TDP Tan Hoa DH Ton Dire Chinh Ky SIT Cong nghe Giam sat cong tac xiiy dt,mg ~ HCM-23 CCHN-XC Le Thanh Tu 03/4/1980 225084915 05/7/2016 Kha.nh Hoa Nam I, TT Cam Dire, huyen Thfulg ky lhu~t xay dt,mg Cong trlnh clan d\lng u 00071753Cam Urn, tinh Khanh quy '
Hoa : t
4349/fNHS- Nguyen Qu6c CA Viet 34/34 Vinh Thu~, DH Kien true Chuye Ky SU Xiiy dt,mg Giam sat cong tac xay dt,mg HCM-24 10/01/1978 023105906 18/5/2010 phuong Long Binh, (Xiiy dt,mg Dan cong trlnh diin d\lng - cong IICCHN-XC Doanh TP.HCM Nam Qu~ 9, TP.HCM Ha N{>i n tu d\lng Cong nghiep) nghiep 00071754
C\lcCanh Giam sat cong tac xay dt,mg cong trlnh dan d\lng - cong n' sat DKQL 6/18 D1TO'llg I0, Khu phd Ky SU xay dt,mg4350/fNHS- Nguyen Qu6c Viet E>H Ki€n true Chuye nghiep HCM-25 CCHN-XC Viet 08/8/1979 082079000239 09/5/2017 Cu tru Nam 4, phuong Linh Chi€u, Ha N(li n tu (Xay dt,mg dan
00071755DLQGv~ qu~ Thu Dfrc, TP.HCM d\lng cong nghiep) ThiSt kS kl!t du cong trinh dandiin CII d\lllg - cong nghiep II
23/9a Ap Trung Lan, xii E>H Bach Ky su Xay dt,mg 4354/fNHS- 0inh Xuan CA tinh Vi¢t khoa - DH Chinh (Thuy (Qi - Thuy Quan ly d\l an d!u tu xay dt,mg HCM-26 03/02/1981 250457980 20/7/2009 Lam Dilng Ba Di€m, huyen H6c Qu6c gia di¢n - C§p lhoat cong trinh diin d\lng II 00071756CCHN-XC Dong Nam Mon, TP.HCM quy
A TP.HCM n1Toc) //v- ~--
~ 1
PH=
3
Ma s11 bien S6CMND/ Qu6c He Trinh dq chuyen Linh Vl}'C Mas6
Ngay cAp N11i cip Dja chi thtremg tru Ca so- dao t,o d:10 HangST-T nh,n Jlq va ten Nam sinh hq chiiu/the tjch moo hanh nghi chfrng chi
tao
Ky SU Ky thuat xay
4362frNHS- Nguyen Van CA tinh Vi¢t Ap Tan Thuan B, xii Tan E>HGiao Chinh dung cong trlnh Thillt kl! xay dung cong trinh HCM- 27 20/5/1992 341626951 07/6/2008 Phu, huy¢n Thanh Blnh, thong v~n tai giao thong (Xay giao thong (cang, b€n thuy m;'>i Ill
CCHN-XC Truong E>6ngThap Nam tinh E>6ng Thap TP.HCM quy dung Cong trinh dia) 00071757
Lhily - Them !\JC dja)
40/11 duong Phu My, E>H Bach Ky su Xay dung
28 4363/rNHS- Huynh E>~ng 27/10/1985 025550003 09/11/2011 CA Vi¢t Phuong 22, quan Blnh khoa- E>H Chinh (Thuy lei - Thuy Dinh gia xay dung Ill HCM- CCHN-XC Dan Thanh TP.HCM Nam Th11nh, TP.HCM
Qu6c gia quy di~n - Ciip thoat 00071758 TP.HCM nuoc)
Cuc Cann
4364/fNHS- 06ng Vo sat E>KQL Vi¢t 5/2 Vinh Son Liem, DH Dan l~p Chinh Ki€n true su (Killn HCM-
29 07/7/1989 079189005034 31/7/2017 cu tni va Phuong 12, qu~n Tan Thi€L k€ ki€n true cling trlnh II CCHN-XC Thuy Tien DLQG v€ Nam Blnh, TP.HCM Viln Lang quy true) 00071759
dan cu
Giam sat cong tac xily dung cong trlnh dan dung - cong lfl
4366ffNHS- Nguyen Van CA Linh Viet Th\!Ch Kenh, Th(lch Ha, Chinh Ky SU Cong lrinh nghi¢p vii h\\ Lfulg ky Lhu~t (dp - HCM- 30 16/8/1985 183379093 20/01/2009 DH Thuy Lgi thoal nuc.'Jc)
CCl-!N-XC . I-li¢p Ha Tinh Nam Ha Tinh quy thuy lgi Quan ly dtJ an dau Lu xiiy d\Illg
00071760
Ky SU Cong nghe
4367/TNHS- Ngo NgQc CAtinh Viet Tan An, Xuan Son Nam, E>f-1 Mo HQclu ky thu~t cong trinh Giam sat cong tac xiiy di,mg llCM- 31 03/01/1992 221287442 10/02/2014 xay d\ffig (Xay cong Lrlnh diln dvng - cong Ill
CCHN-XC Vlln Phu Yen Nam E>6ng Xuan, Phu Yen TP.HCM xa d1rngdan d\Jng va nghi¢p 00071761
cong nghiep)
4368rrNHS- TuQu6c CA tinh Vi¢t Hi¢p Thanh, TP. Thu DH Ton Due Chinh Ky su Quy hoi,ch UCM-
32 17/7/1992 280982565 02/3/2017 Blnh DAu M9L, Linh Binh Thiih kll quy hO\\Ch xily d1mg Ill CCHN-XC M.i1m Duong Nam Duong ThAng quy do thj 00071762
CA Linh CE> Cong ngh¢ ky Giam sat cling tac xily d\Jllg
33 4369rrNHS- Hoang Viln 10/4/1991 194390806 27/02/2012 Quang Vi¢t Due Ninh Dong, TP. CD Xilyd\mg Chinh thu~t cong trlnh ciing Lrlnh diin d1,mg - cong Ill HCM- CCHN-XC Cuong Binh Nam 06ng Hc.'Ji, Quang Binh s62 quy xay d\rng nghi¢p va h\\ Lfulg ky Lhu~l (dp - 00071763
thoat nuc.'Jc)
27/5 Dong Um, Ba Vua Giam sat cong tac xay d\Illg
34 4373/TNHS- Nguyen 21/5/1983 023568089 21/9/2011 CA Vi¢t E>iem, H6c Mon, E>H Killn true lam Ky su Ky thu~t xily cong trinh dan dvng - ciing JU HCM- CCHN-XC Thanh Phuc TP.HCM Nam TP.HCM vira dµng 00071764TP.HCM hQC nghi¢p
38/4 Nguy6n Huynh E>H Bach Khong Ky su Ky thu~t Giam sat cong tac xily d\Jllg 4375rrNHS- CA Linh Viet khoa - E>H cong trinh (Xay HCM-35 Vo Thai An 25/3/1982 311665837 18/01/2017 Due, Phuong 8, My Tho, chinh cong trlnh dan d11ng - ciing Ill CCI-IN-XC Tien Giang Nam Qu6c gia dl,fllg diln di.mg va 00071765Ti€n Giang TP.HCM quy cong nghi~p) nghiep,, .
nw-· ~~
4
Mil s6 bien S6CMND/ Qu6c Hf Trinh dq chuyen Linh VlfC Miis6STT Hq va ten Nilm sinh Ngayc:1p Noi cip Dia chi thuong tru Co- so- dao t~o dao H~ngnh~n hq chi~u/the tich tao miin hanh ngh~ chiing chi
! C\JC Canh
4376/fNHS- Bui Ngoc sat DKQL Vi~t 278 Chi€n Luce, Binh
Chlnh Ky SU Xay dung Ky Giam sat cong tac xiiy dung HCM-36 31/10/1974 091074000026 28/7/2016 cu tni va Tri Dong A, Binh Tan, DH Ky thu~t cong trinh dan dung - cong IICCHN-XC Tuyen DLQGv€ Nam quy thuat cong trinh 00071766TP.HCM nghiep
dan cu
C\JC Canh 4377/fNHS- sat DKQL
Vi~t 23 l/44A Duong Dinh CD Cong Chinh THCN TrAc dia I-ICM-37 Dang Van Tai 16/3/1983 052083000201 21/4/2017 cu tni va H(ii, Tang Nhon Phu B, nghiep Tuy (Tr.ic dia cong Khao sat dia hinh IllCCHN-XC Nam 00071767DLQGv€ Qu~n 9, TP.HCM Hoa quy
trinh) dan cu
4378/TNHS- CA tinh Viet Thi trful Song Thao, Chinh Ky Sir Xay dung Giam sat cong tac xay dung HCM-38 Le Anh Diing 30/4/1978 130071867 31/8/2009 E>H Xay dung (Xay dung Cang - IllCCHN-XC Phu Tho Nam Cam Khe, Phu Tho quy
Duong thuy ) cong trinh dan dung 00071768
4379/TNHS- Doan Trong CA tinh Viet Nglli Thu~n, Than Cuu DHTi€n Chinh Ky SU Cong nghe Giarn sat Cong tac xay dung HCM-39 30/7/1993 312168616 15/8/2015 Nghia, Chau Thanh, cong trinh diln dung - cong mCCHN-XC Due Ti€n Giang Nam
Tien Giang Giang quy ky thu~t xily d\fllg nghiep 00071769
TH Ky thu~t Chinh
quy THCN Tr.ic dja 4380/TNHS- Nguy~n Dinh CA tinh Viet Xuan Son, E>o Luong, Cong nghiep
Vua (Tr.ic dja dja chinh) ~CM-40 16/4/1984 186175543 03/4/2002 Tuy Hoa Khao sat dja hlnh UlCCHN-XC Giap Nghe An Nam Nghe An lam Ky Sll Quan ly d§t 00071770E>H Tay wa daiNguyen hoc -
Giam sat Cong tac xily d\fllg ~1041/62/59/31 KP 5, E>H Giao Vua Ky su Ky thu~t xily cong trinh giao thong (du, Ill
41 4381/TNHS- Nguy~n T§n
10/5/1978 025245113 22/10/2013 CA Viet phucmg Tan H1rng, Quan thong van tai
lam d\fllg cong trinh duong b(>) HCM- I~CCHN-XC Phu6-c TP.HCM Nam 7, TP.HCM TP.HCM wa giao thong (Xily Quan ly d\f an d~u tu xay d\fllg 00071771.
hQC d\fllg du ducmg) cong trinh dan d\Jng - cong Ill )"(nghiep A6-3-1 I Cle Ehome3,
Ky su Xay d',fllg 442 4384/TNHS- Tr~ Thanh 30/10/1979 311545569 24/12/2007 CA tinh Viet H6 Ngoc Um, phucmg DHGiao Chinh
du ducmg (Xay Thi~t k€ xay d\fllg cong trinh II HCM- _ CCHN-XC Dung Tien Giang Nam An L{tc, quan Binh Tan, thong v~n tai quy
d',fllg du duong) giao thong (duong bQ) 00003459 0~TP.HCM
C\IC Canh Thi€t k€ xay d\fllg cong trlnh II H.satE>KQL 4/14 Phung Ta Chu, giao thong (du, dm:mg b(>) I4385/TNHS- E>6 Qu6c Viet E>H Giao Chinh Ky su Xayd',fllg I-ICM- \43 27/7/1978 080078000231 17/5/2017 Cl! tni VII phtrcmg An Li,tc A, qu~nCCHN-XC Trung
DLQGve Nam Binh Tan, TP.HCM thong v~n tai quy du ducmg Giam sat Cong tac xiiy d\fllg 00071772
dan Cl! cong trinh giao thong (du, II ducmg b(>)
4386/TNHS- Phan Viin CA tinh Viet Tho Khuong, xil Blnh E>H Cong Chinh Ky Sll Cong nghe Giam sat cong tac Hip d~t thi€t HCM-44 21/02/1988 311917354 11/3/2017 Phu, huyen Go Cong nghiep ky thu~t dien, dien bj ca - dien cong trinh diln d\lng - IIICCHN-XC Truong Son Tien Giang Nam
Tay, tinh Tien Giang TP.HCM quy tu cong nghiep 00071773
j5/1,v- ~--;
.:' .J,-.::(_ ,,-·
5
Ma sl, bien S6CMND/ Qu6c Hf Trinh dq chuyen Linh VI/C Masci
S'fT nh~n
Hq va ten Nlim sinh hq chiiu/thc Ngay cip NO'i cip
tjch Dja chi th110-ng tni CO' SO' dao ffO dao m6n hanh ngh~
Hang chling chi tao
CE> Giao CE> Xay dung du
Ap My Hoa, xii My thong v~ tai 3 duong Giam sal cong lac xay dung
45 4389/fNHS- Nguy~n 10/02/1989 312017878 07/10/2013 CA Linh Viel Phong, TP.My Tho, tinh E>H Giao
Chinh Ky SU Ky thu~l xay cong trlnh giao thong (du, n HCM-
CCI-IN-XC Thanh Trieu Ti€n Giang Nam Tien Giang thong v~ Lai guy dung cong trlnh duong b◊)
00071774 giao thong (Xay
TP.HCM dung du duong)
4394ffNHS- Huynh Phuoc CA Viet 83/26 Le van Linh, E>H Dan l~p Chlnh Ky SU Oien (Dien
Giam sat cong tac liip d(ll thiit HCM- 46 30/8/1978 079078008139 31/8/2018 Phuong 13, Qu~ 4, Ky thu~t cong bj dien cong trinh ha Lfuig ky m
CCHN-XC Hai TP.HCM Nam TP.HCM ngM guy cong nghiep) thu~t (chi~u sang cong c◊ng)
00071775
4396ffNHS- Nguy~n Ba CA tinh Viet Ap An ThQ, xii An Co, DH Cong Chinh Ky su Ky thu~t Thi~t ke k€t c§u cong trinh dan HCM-
47 10/02/1984 290946081 10/7/2005 huyen Chau Thanh, tinh Ill CCHN-XC Qu6c Tay Ninh Nam Tay Ninh
ngheTP.HCM guy cong trinh xiiy dung dung 00071776
82 Trieu Quang Ph11c, DH Kythu~t Vua Ky SU Cong nghe Giarn sat c6ng tac lap d(lt thiet
48 4397/rNHS- Pham Xuan 08/7/1973 025260052 17/6/2010 CA Viet Phuong 10, Qu~n 5, Cong ngh(l
lam ky thu~t di(ln - dien bj dien c6ng trlnh h(I tling ky III I-ICM-
CCHN-XC Son TP.HCM Nam TP.HCM TP.HCM vua tu thu~t (chieu sang cong c<)ng) 00071777
hQC Giam sat cong tac xay d\fllg
Vua cong trinh diin dvng - cong II
4398/TNHS- Nguy~n Minh CA Viel 28E D. 109KP5, Phuoc DH Ky thu~t lam Ky SU Ky thu~t xay
nghiep HCM- 49 23/12/1980 023580360 23/3/2012 Long B, Qu~n 9, Congnghe
CCI-IN-XC Thanh TP.HCM Nam vira d1mg c6ng trinh Giam sat cong tac xay d\mg 00071778 TP.HCM Tl'.HCM hQC
cong trlnh h(I tling ky thu~I (dp - HI thoal nuoc) Dinh gia xay d\lRg Ill E>inh gia xav dvng II ThiSt kS xiiy dvng c6ng trlnh IIgiao th6ng (cilu, duong b(i)
Chinh CE> Xay d\ffig cdu Giam sat cong tac xily d\ffig
Cvc Cimh CD Giao c6ng trlnh giao thong (du, II
sat E>KQL 23B Ap An Phu6'c, xii th<>ng v~ tai quy duong b(> duong b◊)
50 4399/TNHS- Bui Thanh 08/3/1984 079084010287 26/02/2018 Cutru Viet Tam Thon Hiep, huyen DH Giao
Vira Ky SU Ky thu~t xay HCM-
CCHN-XC Minh DLQGve Nam Cfui Gio, TP.HCM thong v~ tai
him d\ffig cong trlnh Khao sat dja hlnh cong trinh 00071779 vua giao thong (Xiiy giao th6ng (duong b◊), diin dvng
II dan cu TP.HCM hQc d1rng cdu duong)
Khao sat dia hinh cong trinh giao thong (du duong bQ), c6ng Ill nghiep va h(I tiing ky thu~t (cilp - thoat nuoc) Giam sat cong tac xiiy d\ffig cong trinh diin dvng - cong II
DH Mo Ban Ky su Xay d\Illg nghiep
4400/TNHS- CA Viet 827 Hung Phu, Phuong T~p 51 Triln Van Tai 20/3/1972 024176918 20/8/2003 Cong (Xiiy d\ffig n6ng Giam sat cong tac xay d\ffig HCM-
CCHN-XC TP.HCM Nam 10, Qu~n 8, TP.HCM lrung ccong lrinh h~ tfing ky thu~t (c§p m 00071780 TP.HCM thon)
-thoat nu6'c) Thi~t kS ket c§u cong trinh dan II d11ng - cong nghiep
P~. ~~
6
Ma s6 bien SOCMND/ Qu6c Ht Trinh dq chuyen Linh vuc Mwsi\STT HQ va ten Nam sinh Ngaydp NO'idp Bia chi th11img tru CO' slY dao ttio dao l-ltingnh~n hq chi~u/thc tjch mon hanh nghi chung-chitao CAtinh Khu ph6 4, phuong Tan Giam sat cong tac xay d1,111g4401/TNHS- Vi~t Chinh Ky su Xay dung cong trinh dan dung - cc\ng HCM-52 CCHN-XC Le Vlln Chau 05/10/1987 261059107 29/3/2016 Binh H(lnh, TP. Bien Hoa, E>H Lac H6ng Cilu Duong nghiep va ha t§ng ky thu~t (cilp - Ill Thu~ Nam tinh 06ng Nai quy 00071781
thoat nuoc)
Cuc Canh
4402/TNHS- Luong Cong satE>KQL Viet Hai An, Tinh Gia, Thanh DHGiao Chinh Ky SU Ky thuat xay Giam sat cong tac xay d1,111g
HCM-53 05/5/1990 038090010570 13/02/2018 Cir tru d1,111g cong trlnh cong trlnh giao thong (c§u, Ill'CCHN-XC Quan DLQG vS Nam H6a thong v~n tai quy 00071782giao thong duong b◊)
dan cu
4406/TNHS- Nguy€n CA tinh Viet Ap Hoa Phu6c, xii Hoa E>H Ki€n true Chinh Kien true su (Quy HCM-54 19/5/1990 321355601 04/01/201 I LQc, huyen M6 Cay Bic, hoach vung va do Thiet ke quy hoach xay d1,111g IllCCHN-XC Thanh Chinh BBn Tre Nam
tinh BBn Tre TP.HCM quy thj) 00071783
4407/TNHS- H6Thi Anh CA tinh Viet Thi tr§n Ma Lam, Ham E>H KiBn true Chinh KiBn true su (Quy HCM-55 24/01/1992 261214134 09/02/2007 Binh hoach vung va do ThiBt kB quy hoach xay dung IllCCHN-XC Linh
Thuan Nam Thu~n Bic, Binh Thu~n TP.HCM quy thj) I 00071784
Dai 162/6 Cao Thing, h(ln Thiet k€ ki€n tn1c cong trlnh II4408/TNHS- Huynh TuO'llg CA Viet E>H KiBn true Kien true SU (Ki€n HCM-56 11/01/1964 024839021 19/7/2007 Phuong 11, Qu~n I 0, l~pCCHN-XC Than TP.HCM Nam TP.HCM true) 00071785 ,
TP.HCM trung Thi€t k€ quy ho(lch xay d\111g II 5nrun
C\lcCanh Ky su Xay d\111g sat E>KQL cong trinh giao I"'!
57 4409/TNHS- Nguy~n Van 16/8/1985 036085007650 27/11/2017 cu tru va Viet Nghia H6ng, Nghia E>H Giao Chinh thong cong chinh Giain sat cong tac xay d\Illg II HCM- CCHN-XC Phong
DLQGvS Nam Hung, Nam E>inh thongv~ tai quy (Xay dl,rtlg C§u - cong trinh giao thi>ng (duong b◊) 00071786 diincu E>ucmg)
4410/TNHS- Huynh Tufui CA Viet Al3/400 Ap I, xa Phong DH Mo HQctir Ky SU Ci>ng ngh~ Quan ly d\l' an dilu tu xay dl,rtlg HCM- ~58 18/4/1980 023223556 06/3/2009 Phu, huy~n Blnh Chanh, ky thu~t cong trlnh ci>ng trlnh giao thi>ng (ducmg IllCCHN-XC Anh TP.HCM Nam TP.HCM TP.HCM xa xay d\111g thuy nQi dja) 00071787 l l~
4411/TNHS- Tr§n Quang CA Vi~t TK25/l 5Ng-C-Chan, Chinh KysuXaydl,rtlg Quan ly d\f an dilu tu xay dl,rtlg
HCM-
~ 59 CCHN-XC Qu6c 25/7/1974 022970387 23/11/2012 TP.HCM phuong Cilu Kho, Qu~ E>H Ky thu~t (Ky thu~t cong cong trinh dtin d\Jllg - cong III
00071788Nam 1, TP.HCM quy trinh) nghiep .
c\Jc Canh '~sat E>KQL Giam sat cong tac xiiy d',l'llg II:)
60 4412/TNHS- Tn1n Cong 26/12/1982 036082002476 05/4/2016 cu tru va Viet LQc An, TP. Nam Dinh, E>H Cong Chinh Ky su Ky thu~t cong trlnh dlin d\lng - cong II1 HCM- , CCHN-XC E>inh
DLQGvS Nam tinh Nam E>jnh ngheTP.HCM quy cong trlnh xliy d\Illg nghiep 00071789-' dan cu I\)~
\ CA tinh KysuXaydl,rtlg Giain sat cong tac xliy d\Illg --:'!-,4413/TNHS- Viet Phu Ba 2, Duy Thu, Duy DH Ton E>uc Chinh HCM- . ·,q_.61 CCHN-XC Ngo E>uc Binh 02/10/1988 205322451 28/02/2014 Quang Xuyen, Quang Nam ThAng dan d1mg va e<'lng cong trlnh dtin d1mg - ci>ng JU
00071790 ,-~
Nam Nam quy nghiep nghiep Chinh
Giain sat cong tac xay d\111g 62 4414/TNHS- Nguy~n Vlln 14/12/1990 125405506 11/6/2007 CA tinh Vi~t V(ln Ninh, Gia Binh, BAc DH Cong quy Ky su Ky thu~t cong trlnh dan d1mg - cong m HCM-
CCHN-XC Hi~n BAcNinh Nam Ninh nghe Sai Gon t~p cong trinh nghiep 00071791 trung
/Ir ~I.',. 'I
7 }....._
Mii sil bien S6CMND/ Qu6c Hf Trinh dij chuyen Linh vuc Miis6
STT Hqva ten Nilmsinh Ngay cip Nm cip Bja chi thtrlmg tru Ca s« dao tfo da\o ha\nh ngh~ Hting nhjn hq chi~u/the tjch m6n chirng chi
tao
354/48 Ly Thuong Ki~t, DH Bach Vua Giam sat cong lac Hip d~l thi€l
4415fl'NHS- Nguy&n Minh CA Viet khoa - DH lam Ky SU rnen - Dien HCM- 63 24/12/1982 023469612 15/5/2009 Phuong 11, Qu~n I0, bi dien cong trinhdiin dung - II[
CCHN-XC Thai TP.HCM Nam Qu6c gia vi:ra tu 00071792 TP.HCM TP.HCM hQC
cling nghiep
4416fl'NHS- Huynh Thi CA Viet 58 Nguy~n Van D~u, DH Ki€n true Ch(nh Ki€n true su (Ki€n HCM-
64 06/10/1977 023208121 16/9/2010 Phuong 6, qu~n Binh Thi€t k€ kien true cong trlnh u CCHN-XC Thu Thuy TP.HCM Nam Thanh, TP.HCM
TP.HCM quy true cong trlnh) 00071793
4417fl'NHS- Nguyen Thi 03/02/2017 CA Linh Viet Thon Ti€n D(lt, Quang DH Ki€n true Chinh Ki€n true su (KiSn Thi€t k€ kien true cong trlnh II I-ICM- 65 CCHN-XC Thuy 22/4/1991 241174076 Dl!k Ll!k Nam Ti€n, CLr M'gar, Dl!k Ll!k DA N~ng quy true) 00071794
44 l 8fl'NHS- Le Ky Anh CA Viet 44/!04 Thfing Nh§t, DH Cong Chinh Ky SU Cong nghe
Giarn sat cling tac ll!p d~t thi€t HCM- 66 26/9/1984 024389979 12/10/2007 Phuong 11, qu~ Go nghiep bi dien cong trinh dan dung - Ill
CCHN-XC Liim TP.HCM Nam Vfip, TP.HCM TP.HCM quy Ky thu~t Dien cong nghiep 00062055
Giarn sat cong tac xay dung Ill
4419rfNHS- Nguy~n Vrui CAtinh Viet Pini Thq, TP. Thu Dftu Chinh CD Ky thu~t cong cong trlnh giao thong (duong b{)) HCM-
67 06/3/1990 281308801 19/9/2017 Binh DH Thuy lgi CCHN-XC Ho(lt Duong Nam M{)t, Blnh Dum1g quy trinh Giam sat cong tac xiiy d\ffig 00071795
cong trlnh nong nghiep vii phal Ill tri€n nong thon (thi1y lq-i) Giam sat cong tac xiiy d\ffig
Ky SU Ky thu~t xay cong trinh dan d\mg - cong Ill
68 4420/rNHS- Duong May 03/7/1991 245144257 12/3/2018 CA tinh Viet Xa Dl!k Sl!k, huyen Oak DHGiao Chinh di/Ilg cong trinh nghiep HCM- CCHN-XC Dl!k Nong Nam Mil, tinh Dl!k Nong thong v~tai quy giao thong Giam sat Cong tac xay d\ffig
00071796
cong trinh giao thong (duong b{)) Ill
Giam sat cong tac xay d\ffig IIcong trinh dan d\lng
69 4421/fNHS- Huynh Chau I0/6/1981 321011725 03/4/1996 CAtinh Viet 254/PT, Phu L~, Ba Tri, DH Cong Chinh Ky su Ky thu~t Giam sat cong tac xay d\Olg Ill HCM-
CCHN-XC Tinh Ben Tre Nam B€n Tre nghe Sai Gon quy cong trinh cone. trinh cone. nghiep 00071797 Thi€( k€ k€t c!u cong trinh dan II d\lne. - cone: ne.hi¢o
c\lcCanh
4422/fNHS- sat DKQL Vi¢t 32 Duong s6 40, Phuong DHGiao Chinh Ky su Xay d\Olg Khao sat dja hinh cong trinh HCM-
70 Le Minh Hien 08/3/1989 072089002717 15/5/2017 cu tru va Ill CCHN-XC DLQGv6 Nam 10, Qu1µ16, TP.HCM thong v~ tai quy du-Duong giao thong (du duong b{)) 00071798
diin cu
Thi€t k€ ket du cling trinh diin II 4423/TNHS- Nguy€n Minh CA tinh Viet C6ng Da, Thu~n Thai, Ch.inh Ky su Xay dµng d\lDI!. - cong ne.hiep HCM-
71 29/5/1986 331447979 30/01/2012 DH C&nTha diin d\lng va Cong CCHN-XC To Vinh Long Nam Tra On, Vinh Long quy Giam sat cong tac xiiy d\Olg 00071799nghiep cilng trlnh dful d\lng - cong Ill
nghiep
4424/TNI-IS- Nguyen Thi CA tinh Vi~t Cam Thuy, Cam L{), DH Bach Chinh Kien true SU (Ki~n 72 26/5/1991 197251201 17/8/2011 khoa- 01-10a Thith ke kit~n true cling trinh lI HCM-
~/'• . ,_, ~-
8
Ma s6 bien S6CMND/ Qu6c H~ Trinh d{i chuyen Linh vuc Ma-si'iSTT nh~n HQ va ten Nam sinh h{i [email protected]/the Ngay cAp NIYicip Dja chi thuong tru CO' SO' dao tao dao
hanh ngh~ Httngtich mon chirng dtitao r 4425(fNHS- Nguy€n Van CA tinh Vi¢t Dinh Hoa, Long Thoi, TH Xay dung Chinh THCN Xay dung Giam sat ding tac xay dung
HCM- .73 1977 334057604 02/6/2009 cong nghiep va dan cong trinh dan dung - cong mCCHN-XC ve Tra Vinh Nam Ti€u Cful, Tra Vinh Mi~n Tay quy 00071801d11ng nghiep
74 4426rrNHS- Nguyen E>uc 08/02/1979 201336919 22/8/2009 CA E>a Vi¢t T6 29, Vinh Trung, quan E>H Dan l~p Chlnh Ki€n true SU (Kien Thi€! k€ ki€n true cong trlnh HCM-CCHN-XC Phuong Niing Nam Thanh Khe, TP.E>a Niing Van Lang true) II 00071802quy
: Giarn sat cong tac xliy dungKy SU Xliy dung cong trinh giao thong (du ITdu duong bQ (Xay75 4427rrNHS- VucmgChi 16/11/1983 186021352 12/02/2017 CA tinh Vi¢t P.Hung Diing, TP.Vinh, E>H Giao Chinh dung Cdu duong) duong bQ) HCM-CCHN-XC Huang Nghe An Nam Nghe An thong van tai quy 00071803Thac si Xay dung Giam sat cong tac xay d\ffig IIIduhdm cong trlnh giao thong (ducmg b(I)
Ky SU Kinh (€ xay
E>H Giao Chinh d\fTig 4428rrNHS- Truong CA tinh Viet Ap Trung Nghia, Xuan thong v~n tai quy Ky SU Cong ngh¢ Giam sat cong tac xay d1,mg HCM-76 10/12/1974 271598982 01/4/2016 Truong, Xuan LQc, ky thu~t cong trlnh IICCHN-XC Hoang Diing E>6ng Nai Nam E>6ng Nai E>HMo HQctir xay d\ITlg (Xay cong trinh giao thong (ducmg bQ) 00071804
TP.HCM xa d\JTig dan d11ng va cong nghi¢p)
77 4429rrNHS- Nguy€n Huy 09/3/1989 215600088 26/4/2018 CA tinh Vi¢t Hoai Son, Holli Nhcm, E>H Ki€n lrlic Chinh Ki€n true su (Ki€n Thi€L k€ ki€n true cong trinh II HCM- CCHN-XC Thjnh Binh E>jnh Nam Blnh E>jnh TP.HCM quy true) 0~071805
78 4430rrNHS- VoTrQngHuy 10/01/1988 215007828 25/6/2019 CA tinh Vi¢t Phuoc Thuan, Tuy E>H QuyNhon Chinh Ky SU Cong ngh¢ Thi€t k€ k€tdu cong Lrinh dan n HCM-
CCHN-XC Binh E>inh Nam Phucrc, Binh E>jnh quy ky thu~t xay d\fTig d11ng • cong nghi¢p 00071806
79 4431rrNHS- H6VlinGiiip 02/3/1975 290994199 02/01/2007 CA tinh Vi¢t Khu ph6 5, Phuong I, E>H Giao Ti!i Ky su Xay d\fTig Giiim sat cong tiic xay d\ITlg IU HCM-
CCHN-XC Tay Ninh Nam thi xi! Tay Ninh thong van tai chuc du duong cong trinh giao thong (ducmg bQ) 00071807
4432rrNHS- Phi!m Qu6c CA Linh Vi¢t Phuong 5, Dong Ha, E>H Ki€n lrlic Chinh Ky SU Ky thu~t xay Giam slit cong tac xay d\ITlg HCM-80 10/9/1988 197223017 27/9/2005 cong Lrinh dan d11ng - cong m 000718oJCCHN-XC Bao Quang Tri Nam Quang Tri TP.HCM quy d\fTig nghi¢p
4433rrNHS- CA tinh Viet 10/20 Pasteur, Xuong DH Ki€n lrlic Chinh Ky SU Ky thu~t xay Thiet k€ k€t du cong trinh dan HCM-81 Ngo Viet Hi¢p 02/8/1984 225237992 06/7/2013 Huan, Nha Trang, Khanh nCCHN-XC Khanh Hoa Nam Hoa TP.HCM quy d\fTig d\lng - cong nghi¢p 00071809 r=~ ,'.:. C.N r-C11cCimh
3)4436rrNHS- satE>KQL Vi¢t 311/9 Phan Vlin Hon, E>H Giao Ti!i Ky su xay d\fTig Giam sat cong tac xay d1,mg I-ICM- ~82 Lil Vlin Thu I l/11/1966 036066004195 07/6/2018 cu lru va Khu ph6 5, Tan Th6i m·CCHN-XC Nam thong van tai chuc Cdu - E>uong cong trinh giao thong (ducmg b(>) 000718LODLQGv€ NhAt, Qu~ 12, TP.HCM \'i \)\ dancu
Thi€t k€ k€t du cong trinh dan II -Khu ph6 18, E>ong U, Ky su Xay dµng d\lng . cong n!!hi¢p ' 1i1" 11 4437rrNHS- Nguy€n CA tinh Viet E>H Ki€n lrlic Chinh HCM-""""=83 CCHN-XC Giang Nam 05/11/1988 197258748 19/3/2015 Quang Tri Nam TP.Dong Ha, tinh Quang E>a Niing dan d\lng vii cong Giam sat cong tac xay d\fTig 00071811Tri quy nghi¢p cong trinh dan d\lflg · cong Ill..
• • A nghiep /~
~ 9
. . ,,,, f
Mil sil bien S6CMND/ Qu6c H~ Trinh dq chuyen Linh VlfC Mils&
S'IT H9 vii ten Nlimsinh Ngily cip Noi cip Dja chi thllO'llg tni Ca SO' dao t,o dao Hang nh~n hi} chi~u/the tjch mon hilnb ngh~ cbung chi
tno
C\IC Canh E>H Bach Ky SU Xiiy dung
4438ffNHS- Hoang Pham sat DKQL Vi~t
H4-2 Hung Vuong 2, khoa - 01-1 Chinh (Xay dung diin Thiet ke k~t du cong trinh dan HCM- KP3 Tan Phong, Qu~n 7, II84 CCHN-XC Nam Huy 18/3/1987 079087013066 31/8/2018 cu tru va Nam Qu6c gia quy dung va cong dung - cong nghiep 00071812
DLQGv~ TP.HCM TP.HCM nghiep) dan cu
4439/rNHS- CA tinh Viet My U Tay, TI. Phu E>H Kien true Chinh Ky sir Ky [email protected] xiiy Giam sat cong tac xay dung HCM-
85 1-16 Vl!n Nhiin 14/6/1992 221325305 24/7/2017 Thu, huyen Tay Hoa, cong trlnh diin dung - cong III CCI-IN-XC Phu Yen Nam Phu Yen TP.I-ICM quy d\ffig nghiep
00071813
Khao sat dja hinh cong trinh Illgiao thone. (du, duona b{)) Vila Giam sat cong tac xiiy dung
4440/rNI-IS- D6 Nguyen CA tinh Vi~t VTnh Cat, Su6i Hiep, DHMo- lam Ill HCM- 86 CCHN-XC Duy Tung 12/01/1983 225246516 28/4/2017 Khanh Hoa Nam Dien Khanh, Khanh Hoa TP.HCM vira Ky SU Xiiy dung cong trinh giao thong (duong b{))
00071814 hQC Giam sat cong tac xay dung
cong trinh nong nghiep va phal III trien nong lhi>n (lhtiy lqi)
Thiet ke ket du cong trlnh diin II
4450/TNHS- CA Viet 420/38A Khu ph& 7, Thi DH Bach Chinh Ky SU Xiiy d\ffig d1mg - cong nghi~p HCM-
87 Tr5n Vinh 25/10/1982 025986769 28/3/2015 tr.in Nha Be, huy~n Nha khoa-Dl-l Da diin d\mg va cong CCHN-XC TP.HCM Nam Be, TP.HCM Niing quy nghiep 00071815
Dinh gia xay d\lllg lll
165/8 Nguyen Thi Dinh, DH Giao Vira Ky su Ky thu~t xtly Giam sat cong tac xay d\ffig 88 4451/TNJ-1S- Nguy~n Khoa 24/01/1985 025490730 21/11/2011 CA Vi¢t phuong Blnh Trung Tay, thong v(!n tai liun d1mgcong trinh cong trinh giao thong (du, ru HCM-
ccr-IN-XC Ulm TP.HCM Nam vira giao thong (Xtly 00071816 Qu~n 2, TP.HCM TP.HCM hQC d\ffig cAu duong) duong b{))
4452/TNHS- Trum1g Vl!n CA Viet 95/9E Duong s6 2, DH Dan l~p Chinh Kien tnic SU (Kien HCM-
89 08/02/1972 025325235 29/6/2010 Phuong 16, qu(!n Go Thiet ke kien true cong trinh ll CCHN-XC An E>{) Tl'.HCM Nam Vlip, TP.HCM Vl!n Lang quy tnic) 00071817
C\lcCanh
4453/TNHS- Bui Van satDKQL Vi~t Xl! Ck Phu, huy~n C.im Chinh Ky su Ky thu~t
Giam sat cong tac xiiy d\ffig HCM- 90 20/7/1992 038092004367 28/02/2017 cu tni va DH Thuy lqi cong trinh giao thong (hang hai, III
CCHN-XC Tuyen DLQGvS Nam Thuy, tinh Thanh Hoa quy Cong trinh xiiy d\ffig duong thuy n{)i dia) 00071818
diin cu
C\IC Canh
4457,'TNHS- sat E>KQL Viet Ap 68, xll Binh My, E>HM6 Chinh Giam sat cong tac xiiy d\ffig HCM-
91 Le Vl!n Nga 14/8/1990 079090003010 13/9/2016 cu tni va Ky SU Xiiy d\ffig cong trinh diin d1mg - cong Ill CCHN-XC DLQGv~ Nam huyCn Cu Chi, TP.I-ICM TP.HCM quy nghiep 00045850
diincu
_Pv- ~I!=.~r-- 10
Mii s6 bien SiiCMND/ Quiic Hf Trinh dq chuyen Linh vuc Mii's6STT Hq vii ten Nam sinh Ngity cflp Noi cip Dja chi thm'rng tru Co- sa dito t,o dito hilnh niih~ Hangnh~n hq chi~u/thc tich m6n chfrng chitao
' .Cuc Canh sat quan ly
76/27A Phan Tliy H6, DH Bach Ky sir Xay dung4458/TNHS- H6 Quang hanh Viet khoa - DH Chinh (Xily dung dan HCM-92 20/9/1979 064079000059 24/12/2018 Phuong 7, Phu Nhuan, Dinh gia xily dung mCCHN-XC Huy chlnh ve Nam Qu6c gia quy dung va cong 00066851tr~t ttr xil TP.HCM TP.HCM nghiep) h◊i
4459/TNHS- Nguy~n Van CA tinh Viet Khanh S011, TT. Khanh
DHGiao Chinh Ky SII Ky thuat xay Giam sat cong tac xily dung HCM-93 27/4/1992 264413545 08/7/2009 Ninh Hai, Ninh Hai, Ninh cong trinh dan dung - cong IIICCHN-XC Nghia Nam thong v~ tai quy d\ll1g 00071819Thuan Thuan nghiep
C11c Canh T6 Dan Ph6 Nhang,
4460/TNHS- sat DKQL Vi~t phirong Xuan Dinh, DH Ki€n true Chinh Ky su Xay dung Quan ly du an d&u tu xay dung
HCM-94 Dii Huy Dap 28/01/1975 001075002251 29/8/2014 CII lru va (Xay dung Dan cong trinh ha ~ng ky thu~t HICCHN-XC DLQGve Nam quan BAc re Liem, Ha Ha N{>i quy
dung Cong nghiep) (thong tin, truyen thong) 00071820 diin cu N◊i
C\lcCanh 4461/TNHS- Huynh Ngoc sat DKQL Viet 281/64/9 Le Van Sy, DH Ki€n true Chinh Quan ly d\f an d&u tu xiiy d1mg HCM-95 06/10/1974 027074000128 15/01/2016 CII lru va Phuong I, qu~n Tan Ky SII Xay d1mg cong trinh hl! t&ng ky thu~t mCCHN-XC Minh
DLQGve Nam Binh, TP.HCM TP.HCM quy
(thong tin, trnyen thong) 00071821 diin cu
DHGiao Ky su Ky thu~t xiiy4462/TNHS- Tr§n Nh~t CA tinh Vi~t Ap 4, xa Phu LQc, huyen Chinh d1mg cong trinh Thi€t k€ xiiy d\ffig cong trinh ... i" I-ICM-96 05/12/1993 272253654 26/6/2008 thong v~ tai 111CCHN-XC Tuan D6ngNai Nam Tlin Phu, tinh D6ng Nai TP.HCM quy giao thong (Xiiy giao thong (duong b{>) 00071822 d\fllgdu duong)
184/Cl5 Ap D6ng, xii Chinh Giam sat cong tac l&p d~t thi€t4465/TNHS- CA tinh Viet DH Cong quy Ky Su Dien - Dien HCM-97 Le Van Quyen 21/10/1979 311552160 21/02/2018 Trung An, TP. My Tho, bi dien cong trinh dan d11ng - IICCHN-XC Tien Giang Nam tinh Ti€n Giang nghe Sai Gon t~p Tu cong nghiep 00071823
trung Nguy~n CA tinh 64/6A Duong s6 8, Thi€t k€ k€t c&u cong trlnh dan Ill4470/TNHS- Viet DH Cong Chinh Ky su Ky thu~t d\lllg HCM-98 CCHN-XC Vuong Qu6c 16/02/1990 212693284 23/9/2008 Quang Nam phuong Blnh Hung Hoa,
ngheTP.HCM cong trlnh xiiy d\fllg Giam sat cong tac xiiy d\fllg 00071824Nhfit Ngiii Qu~ Binh Tan, TP.HCM quy IIIcong trlnh dan d1mg '
4472ffNHS- Ph\lffi Dire CA tinh Viet Ea Kao, Buon Ma Thu{>t, DH Ky thu~t Chinh Ky su Ky thu~t Giam sat cong tac xily d\fllg o~s
99 18/01/1985 240920128 27/3/201,3 Congnghe nCCHN-XC Thoan DAk LAk Nam DAk Lite TP.HCM quy cong trlnh xiiy d\fllg cong trinh diin d11ng
lC11cCanh st, 4, Duong s6 9, KDC _.·N~ *satDKQL DH Bach Giam sat cong tac xiiy d\Illg4473/TNHS- Phl!m Van 26/02/1982 052082000317 05/7/2018 CII lru Vll Viet An Phu Tay, Ap 2, xii Khoa-DH Chinh Ky SII Xiiy d\Illg cong trlnh giao thong (du, fl ~100 CCHN-XC Hiep Nam An Phu Tay, huyen Blnh C§u - Duong 1'·6DLQGve Da Nang quy duong b◊)
diin cu Chanh, TP.HCM
,. . Mii s6 bien S6CMND/ Qu6c
Hf Trinh d(i chuyen Linh vuc Mas6 s-fr HQ vii ten Nam sinh Ngay c§p NO'i cip Oja chi thirang tru Ca so- dao t~o dao • l Hang
nh~n hq chi€u/the tjch mun hanh nghe chung chi ~ tao
4475ffNHS- Huynh Thuy 18/02/1974 001074016531 25/10/2008 CA Vi¢t 05 Cao Thang, Phuong 0H Ki€n True Chinh Kien true SU (Kien Giam sat ding tac xay dung II HCM- 101 CCHN-XC Nam TP.HCM Nam 2, [email protected] 3, TP.HCM TP.HCM true cong lrlnh) cong trinh dan dung 00071827quy
4477ffNHS- Le Truong CA tinh Vii;t 0uc Chanh, M◊ 0uc,
0H Ky thu(it Chinh Ky sir Ky thu~t Giam sat cong tac xay dung HCM-
102 23/3/1982 212180516 27/01/2014 Quang Cong ngh¢ cong trinh dan dung - cong III CCl-0\f-XC Qu6c Vi; Ngai
Nam Quang Ngai TP.HCM quy cong trin.h xay d\ffig nghiep 00071828
C11c Canh
4478/TNHS- Tran Thanh sat E>KQL Yii;t 95/17 Cach Mang, E>H Ky tltu~t Chinh Ky sir Ky thu(it Thi€t k~ dii;n cong trinh dan HCM-
103 16/9/1989 079089006756 08/8/2017 cu tru va phuong TanThanh, qu~n Cong nghi; Ill CCHN-XC D<,1t DLQGv~ Nam Tan Phu, TP.HCM TP.HCM
quy dii;n, dii;n tu d1,111g 00071829
dan cu
CA tinh SIG Til 8 Phuoc An, E>H Su pnam
104 4479ffNHS- Ki~uTdn Loi I 0/6/1991 273393429 26/01/2016 Ba Rja- Vi¢t Phuong 11, TP. Viing Ky thu~l Chinh Ky SU 0ii;n cong Thi~t kf dii;n cong trinh dan Ill HCM-
CCHN-XC Yung Tau Nam Tau, tinh Ba Rja - Yung TP.HCM quy nghiep d11ng 00071830 Tau
CA tlnh E>H Giao Ky SU Ky thu(it xay Giam sat cong tac xay d\fng
105 4481/fNHS- Nguyan Ngo 23/6/1992 261238075 20/9/2007 Binh Vii;t xi! Gia An, huyi;n Tanh thong v(ln tai Chinh d1mg cong trlnh Cong trinh giao thong (du Ill HCM-
CCI-IN-XC Quan Thu(in Nam Linh, tinh Blnh Thu(in TP.HCM quy giao thong (Xay duong b<)) 00071831 d\ffig C§u duong)
C1_1c Canh
4482/TNHS- Nguy~n The sat E>KQL Vii;t
546/46 E>ii;n Bien Phu, E>H Dan l(ip Chinh Ki€n true su (Ki€n HCM- 106 14/4/1985 079085004194 03/8/2016 cu tru va Phuong 11, Qu~n I 0, Thiet k€ quy ho<,1ch xay d\ffig II
CCHN-XC Hung DLQGve Nam TP.HCM Van Lang quy true) 00006117
dan cu
4483/TNHS- HuynhTdn CAlinh Vii;t
Thon 88, E>ii;n Nam E>HTon Due Chlnh Ky SU Cong ngM Giam sat cong tac lap d~t thi~t HCM-
107 17/10/1982 205149551 31/01/2012 Quang Truog, 0ii;n Ban, Quang bj dii;n cong trinh dan d1_1ng - Ill CCHN-XC Hung Nam Nam Nam
Thang quy Icy thu(it dii;n cong nghii;p 00071832
4484/TNHS- Ph<,1m Chi CA tinh Vii;t Hoa Tan, TP.Ca Mau, DH Ton E>uc Chinh TCCN Dien cong Giam sat cong tac ll\p d~t thift HCM- 108 1981 381251703 13/3/2007 bj dii;n cong trinh dan d11ng - Ill
CCHN-XC Nguyi;n Ca Mau Nam Ca Mau Thling quy nghii;p vii dan d11ng congnghii;p 00071833
4488/TNHS- Vo Thanh CA tinh Vii;t 243/7/4 Mil Lo, phuong 0HGiao Chinh Ky SU Ky thu(it xay Giam sat cong tac xay d\ffig HCM- 109 CCHN-XC Tudn
02/10/1990 251272175 13/02/2018 Lam Dfing Binh Tri Dong A, Binh thong [email protected] tai d\fllg cong lrinh Ill
Nam Tan, TP.HCM TP.HCM quy giao thong cong trinh giao thong (duong b◊) 00071834
",..~ ,,,,..c,
~-l,.,,...~
12