of 5/5
UY BAN NHAN DAN HUY.E:NTIEN LANG s6:3lt IKH-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI.E:TNAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc tu» Lang, ngay 26 thang 02 nam 2018 KEHOACH . Ra soat, danh gia tho tuc hanh chinh narn 2018 tren dla ban huy~n Tien Lang Thirc hien KS hoach s6 13/KH-UBND ngay 15/0112018 cua Uy ban nhan dan thanh ph6 vS kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2018 tren dia ban thanh ph6 Hai Phong, K~ hoach s6 24/KH-UBND ngay 31/0112018 cua Uy ban nhan dan huyen vS [email protected] thu tuc hanh chinh nam 2018 tren dia ban huyen Tien Lang, Uy ban nhan dan huyen Tien Lang ban hanh kS hoach ra soat, danh gia thu tuc hanh chinh nam 2018 tren dja ban huyen nhu sau: I. MVC ntcn, YEU cAu 1. Ml}c dich Ra soat, danh gia cac thu tuc hanh chinh (viet t~t la TTHC) thuoc th~m quyen giai quyet cua Uy ban nhan dan c~p huyen, Uy ban nhan dan c~p xa tren dia ban huy~n Tien Lang [email protected] thai phat hi~n, kiSn nghi co quan, nguai co th~m quySn xem xet sua d6i, b6 sung, thay thS, huy b6 ho~c bai b6 cac quy dinh, TTHC chua phu hqp, khong c~n thiSt, khong dap (mg dugc cac nguyen t~c vS quy dinh va thlJc hi~n TTHC, gop ph~n d~y m?nh cai cach hanh chinh, cai thi~n moi truang d~u tu kinh doanh, d~c bi~t t?P trung dan gian hoa cac TTHC nh&mtiSt ki~m thai gian, chi phi cua ca nhan, t6 chuc va co quan hanh chinh nha nuac. 2. Yeu cAu Ra soat, danh gia TTHC dugc thlJc hi~n thea dung huang d~n quy dinh t?i Thong tu s6 02/2017 ITT -VPCP ngay 31110/2017 cua BQ truOng, Chu nhi~m Van phong Chinh phu huang d~n vS nghi~p V\[email protected] thu t\lChanh chinh; dam bao nguyen t~c mQt TTHC dugc thlJc hi~n la hqp phap, hgp ly va c~n thiSt, vai chi phi th~p nh~t, Igi fch d?t dugc cao nh~t. II. NOI DUNG THljC HI~N Tren co sa bQ TTHC dung chung dang ap d\lng va cac van ban quy dinh da co hi~u IlJcthi hanh, cac co quan va Uy ban nhan dan cac xa, thi tr~n co trach nhi~m t6 chuc ra soat, danh gia TTHC thuQCth~m quySn giai quySt t?i Ph\ll\lc kern thea KS ho?ch; thlJc hi~n ra soat TTHC thuang xuyen thea quy dinh cua phap lu?t. 1. Ra soat, danh gia TTHC: (theo [email protected]~u ban hanh t?i Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31110/2017 cua Van phong Chinh phu). 1

UYBAN NHAN DAN HUY.E:NTIEN LANG H~nh phuc 34.signed.pdf · giai quyet cua Uy ban nhan dan c~phuyen, Uy ban nhan dan c~pxa tren dia ban huy~n Tien Lang [email protected] thai phat hi~n, kiSn nghi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UYBAN NHAN DAN HUY.E:NTIEN LANG H~nh phuc 34.signed.pdf · giai quyet cua Uy ban nhan dan c~phuyen,...

 • UY BAN NHAN DANHUY.E:NTIEN LANG

  s6:3lt IKH-UBND

  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI.E:TNAMDQcl~p - T\f do - H~nh phuc

  tu» Lang, ngay 26 thang 02 nam 2018

  KEHOACH.Ra soat, danh gia tho tuc hanh chinh narn 2018

  tren dla ban huy~n Tien Lang

  Thirc hien KS hoach s6 13/KH-UBND ngay 15/0112018 cua Uy ban nhan danthanh ph6 vS kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2018 tren dia ban thanh ph6 HaiPhong, K~ hoach s6 24/KH-UBND ngay 31/0112018 cua Uy ban nhan dan huyenvS [email protected] thu tuc hanh chinh nam 2018 tren dia ban huyen Tien Lang, Uy bannhan dan huyen Tien Lang ban hanh kS hoach ra soat, danh gia thu tuc hanh chinhnam 2018 tren dja ban huyen nhu sau:

  I. MVC ntcn, YEU cAu1.Ml}c dich

  Ra soat, danh gia cac thu tuc hanh chinh (viet t~t la TTHC) thuoc th~m quyengiai quyet cua Uy ban nhan dan c~p huyen, Uy ban nhan dan c~p xa tren dia banhuy~n Tien Lang [email protected] thai phat hi~n, kiSn nghi co quan, nguai co th~m quySnxem xet sua d6i, b6 sung, thay thS, huy b6 ho~c bai b6 cac quy dinh, TTHC chuaphu hqp, khong c~n thiSt, khong dap (mg dugc cac nguyen t~c vS quy dinh va thlJchi~n TTHC, gop ph~n d~y m?nh cai cach hanh chinh, cai thi~n moi truang d~u tukinh doanh, d~c bi~t t?P trung dan gian hoa cac TTHC nh&mtiSt ki~m thai gian, chiphi cua ca nhan, t6 chuc va co quan hanh chinh nha nuac.

  2. Yeu cAu

  Ra soat, danh gia TTHC dugc thlJc hi~n thea dung huang d~n quy dinh t?iThong tu s6 02/2017 ITT -VPCP ngay 31110/2017 cua BQ truOng, Chu nhi~m Vanphong Chinh phu huang d~n vS nghi~p V\l [email protected] thu t\lC hanh chinh; dam baonguyen t~c mQt TTHC dugc thlJc hi~n la hqp phap, hgp ly va c~n thiSt, vai chi phith~p nh~t, Igi fch d?t dugc cao nh~t.

  II. NOI DUNG THljC HI~N

  Tren co sa bQTTHC dung chung dang ap d\lng va cac van ban quy dinh da cohi~u IlJc thi hanh, cac co quan va Uy ban nhan dan cac xa, thi tr~n co trach nhi~m t6chuc ra soat, danh gia TTHC thuQCth~m quySn giai quySt t?i Ph\ll\lc kern thea KSho?ch; thlJc hi~n ra soat TTHC thuang xuyen thea quy dinh cua phap lu?t.

  1. Ra soat, danh gia TTHC: (theo [email protected]~u ban hanh t?i Thong tu s602/2017/TT-VPCP ngay 31110/2017 cua Van phong Chinh phu).

  1

 • - TiSn hanh ra soat, danh gia tung TTHC, tung mfiu don, mfiu to khai, yeu cau,diSu kien kern thea (Bi~u mfiu 02IRS-KSTT- Phu luc VII cua Thong ttr s60212017ITT -VPCP ngay 3111012017 cua Van phong Chinh phu),

  - TiSn hanh ra soat nhom TTHC, quy dinh co lien quan voi nhau d~ phat hiennhfmg TTHC hoac cac quy dinh vS thanh phan h6 sc, yeu cau diSu kien gitra cacTTHC bi trung l~p hoac da diroc co quan nha mroc khac quan ly bang cac hinhtlnrc khac (Phu luc VIII cua Thong tir s6 0212017ITT -VPCP ngay 3111012017 cuaVan phong Chinh phu).

  - Viec tinh toan chi phi tuan thu TTHC diroc thuc hien bang each chia nho quytrinh thirc hien TTHC d~ uoc tinh chi phi phai bo ra cua d6i nrong thirc hien nhir:chi phi lam h6 so, hoan chinh cac yeu cau, diSu ki~n, cac khoan phi, l~ phi ... Th\fchi~n uac tinh chi phi tuan thu TTHC cho ca chi phi hi~n t~i va chi phi thea phuongan don gian hoa TTHC d~ so sanh ty l~ c~t giam chi phi tuan thu TTHC theaphuong an dS xucit (Bi~u mfiu 03/SCM-KSTT- Ph\l l\lc IX cua Thong tu s60212017/TT-VPCP ngay 3111012017 cua Van phong Chinh phu).

  - Chu dQng ph6i hQ'Ptich C\fCvai cac sa, nganh, don vi khi nh~n duQ'cdS nghiph6i hQ'Pho~c tham gia y kiSn vS nQi dung ra soat, danh gia cac TTHC lien quandSn th~m quySn.

  2. K~t qua thl!C hi~n.

  Bao cao t6ng hQ'PkSt qua ra soat, danh gia TTHC thu

 • 2. Giam thiSu viec phat sinh cac thu tuc trong qua trinh thirc hien nhir: nghienciru, dS xu&t bai bo cac yeu c~u vS xac nhan du dieu kien, cong chimg, chirng thircneu thuc S\Xkhong c~n thiet.

  3. Giam t~n suat thirc hien thu tuc, giam s6 hrong d6i tuong twin thu, keo dait6i da thai han co hieu hrc cua cac loai gi&y phep, gi&y clnrng nhan va cac loai gi&yto khac dam bao thea dung quy dinh,

  4. Ap dung co che mot cira lien thong dS tang cirong S\Xph6i hQ'Pcua cac coquan va Uy ban nhan dan cac xa, thi tran, loai bo cac thanh phan h6 sa, yeu c~udieu kien bi trung l~p.

  IV. TO CHUC THl/C Hl¢N1. Cac ca quan, Uy ban nhan dan cac xa, thi tr&n triSn khai th\Xchi~n va chu

  d9ng ph6i hQ'Pra soat TTHC thea phan cong C\lthS t~i Ph\ll\lc kern thea kS hO(;lchnay, dam bao tiSn d9 va ch&tlugng; th\Xchi~n ra soat TTHC thuang xuyen thea quydinh cua phap lu~t. Tfmg hQ'PkSt qua th\Xchi~n ra soat, dS xu&tphuang an dan gianhoa TTHC, sang kiSn cai cach TTHC dang th\Xchi~n, bao cao Uy ban nhan danhuy~n (qua Van phong lIDND va UBND huy~n) truac ngay 15110/2017 dS t6nghQ'P,bao cao Uy ban nhan dan thanh ph6.

  2. Van phong lIDND va UBND chu tri, ph6i hQ'Pvai phong Tu phap huangd~n, t~p hu&nnghi~p V\l, don d6c cac ca quan va Uy ban nhan dan cac xa, thi tr&ntrong qua trinh triSn khai th\Xchi~n ra soM TTHC thea KS hO(;lchnay; ph6i hQ'Pvaicac ca quan va Uy ban nhan dan cac xa, thi tr&nt6ng hQ'PkSt qua bao cao Uy bannhan dan huy~n, xay d\Xngd\Xthao bao cao, dS xu&t Uy ban nhan dan thanh ph6phuang an dan gian hoa TTHC thu9c thAmquySn.

  Trong qua trinh triSn khai th\Xchi~n KS hO(;lch,co kho khan, vuang m~c phMsinh, cac ca quan, dan vi va Uy ban nhan dan cac xa, thi tr&n phan anh qua Vanphong H9i d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan dS t6ng hQ'P,bao cao Uy ban nhandan huy~n xem xet chi d(;lo,giai quySt.

  Tren day la kS ho~ch ra soM, danh gia thu t\lC hanh chinh nam 2018 tren diaban huy~n, Uy ban nhan dan huy~n yeu c~u cac ca quan, dan vi, dia phuangnghiem tuc triSn khai th\Xchi~n.l.W'No'i nhan:- uBND th1mh ph6;- Van phong UBND thimh ph6;- TTHU, TTHDND huy~n;- Chu tieh, cae Ph6 CT UBND huy~n;-C,PVP;- Oie co quan, don vi lien quan;- UBND eae xa, thi tr§n;- Lu'u: VT.

  TM. UY BAN NHAN DANKT. CHU TICH

  3

 • ,,~. / -...........:.~../ ~..

  PH\IL\ICRa soat, danh gia tho tuc hanh chinh nam 2018 tren dia ban huy~n Tien Lang

  (Ban hanh kern thea Ki hoach s6: jll IKH-UBND ngay 1.610212018cua UBND huyen Tien Lang)

  TENINHOM THiJ TVCIlANHcHiNH

  3- Phong Giao

  , due va DaoTTHC ve thanh l?p nha tnrong, Giao due va Daotaonha tre tao- UBND cacxa, thi tdn

  STT LiNHVVC CO QUANTHVc Hq:N RA SOAT

  BATDAuTHOI GIAN THVc m-'::N RA SOAT

  PHOIHQ'P HoANTIIANHPhongYtS

  CHUTRITTHC vS c~p gi~y chirng nhanco sa du diSu kien an toan thucpham

  1 YtS Cac phong, nganh Ngay 0113/2018lien quan Ngay 15/10/2018

  2 TTHC vS d~u ill, dang Icy kinhdoanh KS hoach va B~u Phong Tai Cac phong, nganhhinh K.:.h h Ngay 0113/2018ill c - e O

 • - UBND eaexa, thi tr~n- Phong N(_)i

  7 TTHC v~ quan Iy Ton giao N(_)ivu V\I Cac phong, nganh Ngay 0113/2018 Ngay 15110/2018- UBND eae lien quanxa, thi tr~n- Phong Van

  8 TTHC v~ quan ly van hoa eo sa Van hoa ThS thao hoa Thong tin Cac phong, nganh Ngay 15110/2018va Gia dinh - UBND eae lien quan Ngay 0113/2018

  xa, thi tr~n

  5

  2018-02-27T11:53:33+0700Việt NamUBND huyện Tiên LãngUBND huyện Tiên Lãng đã ký lên văn bản này!