of 9 /9
,, ----- UBND TINH DONG NAI BTC H(>I THI GIAO VIEN GIOI UNG Dl)NG CNTT CQNG HOA XA H<)I CHU NGHiA NAM D()c T1,1· do- phtlc Dimg Nai , ngay o1{thang 9 nam 201 D BIEN BAN hQp H()i dBng Giam khao Vong 2- H<)i thi "Gitio vien gioi lrng cong ngh? thong tin trong giimg d(ly tinh EJBng Nai tim thll' X niim 2019' Can cu djnh s6 692/QD-BTCHTGV ngay 09 thang 8 nam 2019 < ua Ban t6 chtrc H<)i thi Giao vien gioi ung dvng cong thong tin (CNTT) trcng giang d?y tinh D6ng Nai vS thanh H<)i ct6ng Giam khao Yang 2 -I- <)i thi "Giao vien gioi (mg dz:tng CNTT trong gidng dc;zy tinh EJ6ng Nai lim thu X nam 2019" , Hom nay, vao luc 15 g io · 00 ngay 03 thang 9 nam 2019, t?i Sa Giao dl:Jc va 3' Dao t?o. !' ·;/ . f ir.) , .. r J:! ( ;.t ; 1 Th ' h th d . an p an am v: -,' . -::,;_ · .. .. ; -. "':" ' Stt HQ va ten Chti'C VJ,l Chu·c 1 6. Yo Ng<;>c Th?ch 2 6. Le Xuan Truong 3 6. Le Phat HiSn 4 6. Qu6c 5 6. Phan Due Ky 6 6. Luang Quang Duan g 7 6. Yo An Ninh 8 6. Luqng 9 B. Tang Kim Ph6 Giam ct6c So GD&DT Truong phong, So KH&CN Ph6 Tru6ng phong, So KH&CN Ph6 Tru6ng phong, So GD&DT Chuyen vien, So GD&DT Chuyen vien, So GD&DT Giam ct6c Cong ty CP Sach va bi truong h<;>c D6ng Nai Chuyen vien, So GD&DT Chuyen vien, So GD&DT Ph6 Ch '1 tjch Giam sat Giam sat Giam sat Giam sat To truang To tru O' ng To trupng T6 trufmg 10 B. Yu Thj H6ng Giao vien, Truang THPT Long T6 trufmg Thanh 11 B. Trang Thuy Dung Chuyen vien, So GD&DT To tru )ng 12 6. Trfrn Xuan Chuyen vien, So GD&DT To tru )ng 13 6. Trfrn Dinh Yinh Truong phong, So GD&DT To

v:...2019/09/04  · 30 Tran Thi Nhu Trang Truang THCS Quang Vinh Trang Bom 198p 69.5 31 Ph

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of v:...2019/09/04  · 30 Tran Thi Nhu Trang Truang THCS Quang Vinh Trang Bom 198p 69.5 31 Ph

 • ,, -----

  UBND TINH DONG NAI BTC H(>I THI GIAO VIEN GIOI

  UNG Dl)NG CNTT

  CQNG HOA XA H

 • . '

  14 6. Tr~n T~n Tai Ph6 Truemg phong, S6 GD&DT ang

  15 6. Nguy~n Hoai Nam Chuyen vi en S6 KH&CN

  2. N

 • DANHSACHKtTQUATHIV6NG2-H

 • 24 Lmt Thi Thtty Van Truong THCS Pht:t Lam Tan Pht:t 198 71

  25 Nguy~n Thi Thu Linh Truong TH-THCS-THPT Thai Bien Hoa 198 71 Binh Duong

  26 Nguy~n TMo Uyen Tn.rang THCS Chu Van An Long Khanh 199 71

  27 Nguy~n Thi Minh Phuc Tn.rang THCS Long Binh Bien Hoa 198 71

  28 Nguy~n M9ng Van Truang THCS Ngo Quy~n Th6ng Nh~t 199 70.5 Hoang H6ng

  29 Le Thi Kim Duyen Truong THCS Hi~u Liem VTnh Ctru 198 70

  30 Tran Thi Nhu Trang Truang THCS Quang Vinh Trang Bom 198p 69.5

  31 Ph

 • Mon Ti~ng Anh

  1 Hoang Thi Phugng Lien Truong THCS Dinh Tien Hoang Trang Bom 198D 89.5

  2 Vil Hoang Ct!e Phuong Truong TH-THCS-THPT Song Bien Hoa 199p 84.5 ngil' A Chau

  3 Phan Vil Th\IY NgQe Trinh Truong THCS Tr~n Phtl Xufm L(>e 197~ 82

  4 D6 Thj NgQe Dung Tmang THCS V5 Tmang Tofm Bien Hoa 199P 78

  5 Nguy~n Anh Tam Trang Truang TH-THCS-THPT Song Bien Hoa 199~ 75.5 ngfr A Chau

  6 Nguy~n Phi Htmg Truong THCS Ly Tv TrQng CamMy 198S 75

  7 Nguy~n Thj Thanh Qu)mh Truong THCS Hoang Van Tlw Bien Hoa 199 p 75

  8 Btli Vil NgQe Nhi Truong THCS Nguy~n Dinh Thflng Nh~t 198 8 74.5 Chi~u

  9 Huynh Thi Minh Nhat Truong THCS Chu Van An Long Khanh 198 4 73

  10 Bui Thi Thi~n Truong THCS VTnh Tan VTnh Ct:ru 1982 72.5

  1 1 Tran Thi Tuyet Trinh Truong THCS Le A Long Khanh 1989 70

  12 Nguy~n Van Thjnh Truong THCS Ngo Thai Nhi~m Djnh Quan 19~ 8 65

  13 Hoang Thi Nhu NgQe Truang THCS Trang Dai Bien Hoa 19~ 2 64.5

  14 N guy~n Thi Tlmg Linh Truang THCS Phu6e Tan 1 Bien Hoa 19~5 64

  15 Ho Hong Han Truang THCS Phu6e Tan I Bien Hoa I9~4 64

  I6 Tran Nguy~n Tam Dan Truong THCS Tran Hung D~o Bien Hoa I9C4 63.5

  17 Nguy~n Thi Lanh Truong THCS Vo Truong To~m Bien Hoa 19~4 63

  18 D6 Thj Hong Loan Truong THCS Nguy~n Cong Trt:r Xuan L(>c 19~ 6 62.5

  19 Ph~m Thi Minh Ttl Truong THCS Vo Truong To~m Bien Hoa 19C2 60

  20 Nguy~n Thi Khoi Nguyen Truong THCS Phu6c Thien Nhon Tr?ch 19C4 59.5

  21 Nguy~n Van Tuyen Truong THCS Long Binh Bien Hoa 19~4 58

  22 Tran Van An Truong THCS Ngo Quyen Long Khanh 19 7 53

  23 L~i Thanh True Truong THCS V5 Truang Toim VTnh Cuu 19C 5 0

  Mon V~t ly I Phan Due Thanh Truong THCS Ly Tv TrQng CamMy 1915 95

  2 N guy~n Thi Kim Lien Truang THCS Xuan Tan Long Khanh 1915 90

  3 Bt1i Thj Kim Loan Truong THCS Tan An VTnh Ctru 19< 7 87

  4 To Xuan Phuong Truang THCS Hoang Di~u Bien Hoa 19< 5 87

  5 Cao Van Diem Truong THCS Song Nh?n Cam My 19 6 85

  6 Cu Thi Tuyet Nhung Truong THPT VTnh Ct:ru VTnh Ct:ru 19 2 85

  7 Ltru Quang Phtle Truong THCS Xuan L~p Long Khanh 19 4 85

 • 8 Mai Thi Phuong Trucmg THCS Le Quy Don Long Khanh 198 85

  9 Nguy~n Thi Minh Tha Truong THPT Vinh CLm Vinh CLn.t 198 ~ 85

  10 Vu Thien Thao Truong THCS Hoang Di¢u Bien Hoa 199 85

  II Nguy~n Thi Di~m My Truong TH-THCS Luang The Th6ng Nh~t 198 ~ 83.5 Vinh

  I2 Chu Thi Oanh Truong THCS Ngo Quyen Cam My 198 t 83.5

  I3 LeVan Chien Truong THCS Minh Dt:rc Trang Bom I98 ~ 80

  14 Huynh Thi Hai Truong THCS Xuan Bao CamMy I98 ~ 80

  15 Truong Thi Hang Truong THCS Quang Trung Tan Phu I97 9 80

  16 Nguy~n Thj L~ My Truang THCS Ly T\r TrQng Bien Hoa I987 80

  I7 Ngo Thi Ngan Truang THCS Vinh Tan Vinh CLm 1989 80

  I8 Nguy~n Pht:1c Dan Thien Truong THCS Duy Tan Thong Nhat 19

 • 18 D~ng Thi Tlm

  Moo H6a hQc

  I Nguy~n Thi NgQc

  2 Mai Thi Kim

  3 Le Nguy~n Qu~

  4 Le Thi NgQc

  5 Tran Thi Hai

  6 Nguy~n Thi

  7 Nguy~n Thi To

  8 Le Thi My

  9 Nguy~n Anh

  1 0 Dao Thi Thu

  11 Nguy~n Thi Hoai

  12 Nguy~n Viet

  13 Vo Thi Thanh

  14 Dao Viet

  15 Le Thi

  16 Phan Phtt

  17 Cao Xuan

  18 D~ng NgQc

  Mon Dia ly- Lich sfr

  1 Nguy~n NgQc

  2 Nguy~n Thi

  3 Btti Thi Lan

  4 Btti Van

  5 Nguy~n Thi Bich

  6 V 5 Thi Thanh

  7 Nguy~n Thi

  8 Kieu Thi Bich

  9 San Thanh

  10 Nguy~n Thi Minh

  11 Nong MC;lnh

  Huang Truong THCS Tan An VTnh Ctiu

  Phuang Truong THCS Tan Tien Bien Hoa

  Oanh Tnrang THCS Quang Trung Tan Ph(t

  Tran Truong THPT Le Quy Don - Bien Hoa LBT

  199 62

  198) 94

  198 91.5

  1994 88.5

  Ha Tnrang THCS Thong Nhat Bien Hoa 1985 87.5

  Yen Truong THCS Xuan L~p Long Khanh 1983 85.5

  Tinh Truong THCS Vo Truong To~m VTnh Ctnt 19c I 85

  Huang Truong THCS Ngo Quyen Thong Nhat 19~ 2 83.5

  HC;lnh Truong THCS Hang Gon Long Khanh 19l 6 83

  Tuan Truong THCS Hang Gon Long Khanh 19< 3 82.5

  Quyen Truong THCS Ho Thi Huang Long Khanh 19 4 81.5

  Thu Truong THCS Nguy~n Du VTnh Ctru 19 3 80

  Nhan Tnrang THCS Quang Vinh Trang Bam 19 ~5 79

  Tam Truong THCS Ly T~r TrQng Bien Hoa 19 )3 77.5

  Hoang Tnrang TH- THCS VTnh Thanh Nhan Tr(;lch 19~1 74

  Nhung Truong THCS Long Binh Bien Hoa 1986 73 .5

  Cuang Truong THCS Thi¢n Tan VTnh Ctnt 1990 0

  Hoai Truong THCS Tran Phtt Cam My 1 ~ 80 0

  Sang Truong THCS Khang

  Huynh Thuc Trang Bom F84 0

  Mai Tnrang THCS Hung Vuang Bien Hoa I ( 90 89.5

  Thanh Truong THCS Minh Due Trang Bam I 86 85

  Huang Truong THCS Le Quy Don C~m My I 84 84.5

  Thanh Truong THCS Vo Truong Toan Bien Hoa 1 ~90 81.5

  Nga Truong THPT VTnh Ct:ru VTnh Ct:ru I 185 80

  Dung Truong THCS H6 Thi Huang Long Khanh I ~81 73 .5

  Lan Truong THCS Le Quy Don Long Khanh 1983 71.5

  Hqp Truang THCS Trung Vuang Xuan L(>c 1 ~78 64.5

  Huang Truang THCS Hoang Van Th~1 Bien Hoa 1988 63 .5

  Phuang Truong THCS Nguy~n Cong Trtr Xuan L(>c 1990 61.5

  Dung Truong THCS VTnh An VTnh Ct:ru 1985 55 .5

 • 12 j Nguyen Thi Ng9c J Tam I Truemg THCS Nguyen Trai I Long Khanh 1197 I 47.5 Mon Ngfr van- Ghio dvc cong dan

  1 Tran Tuan Anh Tnremg THCS Le Quy Don CamMy 198 91

  2 D6 Thj Sen Truong THCS Le Quy Don Cam My 198b 86.5

  3 Nguyen Dao Xuan Thao Truong THPT Le Quy Don - Bien Hoa LBT

  19\2 85 .5

  4 Tran Thj Ng9c Di~p Truong THCS Long Binh Bien Hoa 19! 6 84 .5

  5 Bt1i Thj Kieu Diem Truong THCS Nguyen Cong Trt:r Xuan L()c 19 7 83

  6 Hoang Thi Hien Truong THCS Tan Tien Bien Hoa 19 0 83

  7 Le Thi Tnk Mai Tnremg THCS Ho Thj Huang Long Khanh 19~1 82.5

  8 Nguyen Ng9c Giau Truong THCS Long Binh Bien Hoa 19~1 77.5

  9 Hoang Thi Kim Oanh Truong THCS Duy Tan Thong Nhat 199! 76

  10 Vii Thu Hang Truemg THCS Nguyen Van Tr6i Bien Hoa I~ 92 75 .5

  1 1 Ph~m Ha Hong Nhung Truong THCS Long Binh Bien Hoa 1 < 80 75.5

  12 Tr~n Thi Hi~n Truong THCS Nguyen Dinh 11 < 83 Chi~u Th6ng Nh§t 75 13 Hoang Thj Thu Hi en Truong THCS Ly T\r Tr9ng Thong Nhat I 89 75

  14 Dam Thi My Huyen Truong THCS Hieu Liem VTnh Ct:ru I 86 75

  15 Nguyen Thj Minh Anh ~~:~ng THCS Nguyen Thi Minh Djnh Quan 1983 72 .5 Mon Am nh~c- Cong ngh~ - Giao dvc quBc phong an ninh

  1 Nguyen Thi Thanh Nhan Truong THCS Vo Tnremg Toim VInh Ctru m82 87.5

  2 Nguyen Truemg Giang Truong THCS Nt:1i Tuqng Tan PM 1986 87 .5

  3 Huynh Hu~ Tong Truemg THCS Tran HLmg D;;to Dinh Quim 988 86.5

  4 Ho Thj L~ Hong Truon THCS Thong Nhat Bien Hoa 975 86

  5 Tnin M~nh Htmg Truong THCS Lam San Thong Nhat 991 83

  6 Giang Thj Thliy An Truong THCS Tran Pht:1 Thong Nhat 988 83

  7 Nguyen Thi

  8

  9 Ph;;tm Thj Minh

  10 Tran Van

  1 1 Hong Thai

  Mon Tin hQc

  1 Cao Th9

  2 Truang Nh\}1:

  Dung

  Dung

  Suang

  Due

  Ton

  Truong THCS Nguyen Thanh Truong THCS Plm&c Tan 1

  Truong THCS VTnh An

  Truong THCS Hieu Liem

  Truemg THPT VInh Ctru

  Chi Tan Pht:1 983

  Bien Hoa 989

  VTnh Ct:ru 1984

  VTnh Ctru 1986

  VInh Ctru 1982

  D~t Truong THCS Vo Truong Toim Bien Hoa 1990

  Thuyen Truong THPT Phu&c Thien Nhan Tr;;tch 1986

  83

  80.5

  79.5

  79

  70.5

  95

  93

 • 3 Huynh Van Dong Tnrcmg THCS Ly Thuong Ki~t Xuan L