of 32 /32
El periòdic gratuït més llegit de la comarca redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] línia vallès liniavalles.cat · 19/06/2015 · Núm.527 · Difusió OJD-PGD: 10.050 exemplars setmanals Política pàg 4 CDC del Vallès Oriental creu que la ruptura de CiU no tindrà conseqüències a la comarca Mollet pàg 3 Monràs revalida l’alcaldia perquè la resta de partits no arriben a un acord Entrevista a Óscar Sierra Alcalde socialista de La Llagosta pàg 21 “S’han fet acusacions molt desagradables però no tenim cap problema amb ICV: la porta està oberta” Montmeló pàg 22 La polèmica abstenció d’ERC dóna la vara del consistori a Guil (PSC) Martorelles pàg 18 Candela és investit amb el sorprenent vot a favor de l’alcalde sortint Festa Major pàg 24 Montmeló escalfa motors per a la seva diada més esperada Esports pàg 28 L’EC Granollers torna a Tercera Divisió deu anys després Mayoral defensa un referèndum sobiranista en la seva investidura L’alcalde de Granollers assegura que el seu serà “un govern compromès amb el futur de Catalunya” pàg 10

Valles 527

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_527.pdf

Text of Valles 527

Page 1: Valles 527

El periòdic gratuït més llegit de la comarca

redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

líniavallèsliniavalles.cat · 19/06/2015 · Núm.527 · Difusió OJD-PGD: 10.050 exemplars setmanals

Política pàg 4

CDC del Vallès Oriental creuque la ruptura de CiU no tindrà conseqüències a la comarca

Mollet pàg 3

Monràs revalida l’alcaldiaperquè la resta de partits no arriben a un acord

Entrevista a Óscar SierraAlcalde socialista de La Llagosta

pàg 21

“S’han fet acusacions molt desagradables però no tenim cap problema amb ICV:la porta està oberta”

Montmeló pàg 22

La polèmica abstenciód’ERC dóna la vara delconsistori a Guil (PSC)

Martorelles pàg 18

Candela és investitamb el sorprenent vot afavor de l’alcalde sortint

Festa Major pàg 24

Montmeló escalfa motors pera la seva diada més esperada

Esports pàg 28

L’EC Granollers torna a TerceraDivisió deu anys després

Mayoral defensa un referèndumsobiranista en la seva investiduraL’alcalde de Granollers assegura que el seu serà “un govern compromès amb el futur de Catalunya” pàg 10

Page 2: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 líniavallès.cat 19 juny 2015

Page 3: Valles 527

Josep Monràs (PSC) seguirà sentl’alcalde de Mollet durant els prò-xims quatre anys. Després dedues setmanes d’intenses nego-ciacions en les quals semblava quepodia haver-hi un pacte que pro-piciés el canvi de govern a la ciu-tat, l’alternativa no ha estat pos-sible i Monràs ha revalidat l’al-caldia. En el Ple d’investidura, totsels partits, excepte el PP que es vaabstenir, van votar el seu cap dellista, cosa que va donar el governal PSC, ja que va ser la llista mésvotada el 24M.

Josep Monràs, que va rebre unfort aplaudiment per part dels as-sistents en el moment que preniapossessió de l’alcaldia, va enco-

ratjar la resta de grups municipalsa sumar en benefici de tots els mo-lletans dient que la seva formació“defensa i defensarà el diàleg”, jaque, segons va afegir, “la demo-cràcia és la necessitat d’acceptarl’opinió dels altres”. L’alcalde de

Mollet va manifestar que “la ges-tió del govern municipal durantaquest mandat estarà centrada enla responsabilitat, la justícia social,el rigor, la transparència, la par-ticipació i la tenacitat, en defini-

tiva, valors que són els signesd’identitat d’un govern socialistai de progrés”. Finalment, Monràsva agrair la tasca feta als grupsmunicipals de la passada legisla-tura, especialment la de CiU men-tre va ser al govern.

Una vegada conegut el des-enllaç del serial polític, les reac-cions no s’han fet esperar. Des deCanviem Mollet, Xavier Buzónassegura que “la feina posaràcadascú al seu lloc” i remarca queen aquesta legislatura “és im-prescindible establir noves fór-mules de relació entre els grupsdel consistori i la ciutadania”.

El portaveu d’Ara Mollet-ERC-MES, Oriol López, recordaque, tot i que Monràs ha assolitl’alcaldia, “12 regidors han votatpel canvi, que encara no s’haproduït perquè alguns han giratla cara” i albira “quatre anys

llargs on tindrem un govern fe-ble”, per això continua demanantel pacte. “Treballarem al costat deCanviem Mollet i, si ells ho volen,també al costat de CiU”, explicaLópez, que conclou dient que“res no s’acaba, tot just ara co-

mença una campanya perma-nent fins a la victòria final”.

El portaveu de CiU, Joan Daví,per la seva banda, assegura que elshagués “agradat que els regidorssobiranistes haguessin sumat la

majoria” però que no ha estat pos-sible ni amb el PSC i Ara Mollet-ERC ni amb Canviem i els repu-blicans “per les posicions en-frontades entre les forces” i per-què “era prou important que l’al-calde fos independentista”.

La portaveu del PP, SusanaCalvo, augura que “serà una le-gislatura difícil, no només per lasituació econòmica sinó pelsacords als quals haurem d’arri-bar”, i es compromet a “treballarper fer una oposició constructiva,sòlida, propera, exigent i fermaamb l’objectiu de renovar la con-fiança dels electors”.

Per últim, el portaveu de Ciu-tadans, Francisco Muñoz, ja ha es-tès la seva mà al nou govern i afir-ma que “no perdrem ni un minuten les coses que ens separen iprendrem decisions pensant enallò que sigui millor per a Mollet”.

Pamela MartínezMOLLET

3 | líniavallès.cat19 juny 2015En Portada

Monràs seguirà governant Mollet» El PSC manté l’alcaldia després de ser la llista més votada i que els altres partits no hagin arribat a un acord» Ara Mollet ERC afirma que seguirà treballant per aconseguir un pacte que desbanqui Monràs del govern

Josep Monràs (PSC) tornarà a ser l’alcalde de Mollet els pròxims quatre anys després que els socialistes hagin estat la llista més votada el 24M. Foto: Ajuntament de Mollet

Tots els partits

menys el PP, que es

va abstenir, es van

votar a ells mateixos

Buzón (Canviem)

afirma que

“la feina posarà

cadascú al seu lloc”

Page 4: Valles 527

19 juny 2015

Comarca| 4

líniavallès.cat

Sembla que la separació entreConvergència Democràtica deCatalunya (CDC) i Unió Demo-cràtica no tindrà gaire conse-qüències a la comarca. Tot i ques’haurà de valorar el posiciona-ment dels dos partits en l’àmbitcomarcal i municipal, el presi-dent comarcal de CDC, FrancescTella, ha assegurat a aquestapublicació que “s’està estudiantuna solució amistosa” i es mos-tra convençut que “no hi hauràcap problema als municipis, per-què la relació entre els inte-grants de CDC i Unió és moltbona”. “De fet, molts són del sec-tor crític d’Unió”, afegeix.

El mateix succeeix als mu-nicipis, on Tella remarca que lesafectacions seran mínimes per-què en les llistes electorals deCiU que es van presentar el

24M “la presència de candidatsd’Unió és inferior al 25%” i en al-guns casos no compten ambcap representant, com és el casde Mollet, on segons afirmaJordi Talarn, número dos deCiU, “tots els candidats són deCDC o independents”. Talarntambé comenta que els grupsmunicipals s’han presentat coma CiU i per això creu que “se-guiran tenint les mateixes siglescom a mínim fins a les pròximeseleccions, però s’haurà de fer unacord de bona relació”. Un pac-te que tant Tella com Talarn nocreuen que suposi cap tipusd’entrebanc.

Tot i això, és evident que can-viaran les formes de treballarque s’han portat a terme durantels darrers 37 anys, perquè finsara Unió i CDC fixaven les sevespostures i després les consen-suaven i decidien la manerad’actuar als diferents ajunta-ments, cosa que ara no se sap siserà possible encara que s’a-

consegueixi un acord amistósper als pròxims quatre anys.

Les diferents opinions sobrela posició que el catalanismeconservador ha d’adoptar davantel procés va obrir una crisi en latradicional aliança entre Con-vergència i Unió que dimecres vaacabar amb la decisió dels mili-

tants d’Unió d’abandonar el go-vern de la Generalitat i l’anuncide CDC que el projecte polític deCiU s’havia acabat. Per tant, perprimera vegada des de fa més detrenta dècades, Unió i CDC no espresentaran juntes a les eleccionsautonòmiques i serà el primercop a la història de la democrà-

cia que una federació se separi.Una situació que Josep Rull haqualificat de “nova etapa apas-sionant i trepidant”.

En els pròxims dies les duesforces polítiques prendran les de-cisions que marcaran el seu fu-tur en l’àmbit autonòmic, co-marcal i municipal.

L’impacte (o no) del divorci de CiU» El president comarcal de CDC, Francesc Tella, afirma que la separació entre CDC I Unió no tindrà conseqüències a la comarca perquè “els representants dels dos partits tenim molt bona relació”

Una imatge d’arxiu de la seu de CiU a Mollet. Foto: CiU Mollet

Pamela MartínezVALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt | Absolen una veïna acusada d’estafar un avi L’Audiència de Barcelona ha absolt Anna Vicente, propietària de l’agència de viatges Terra, Mar i Aire, de

Lliçà d’Amunt, ja sense activitat, d’un delicte d’estafa a un avi de 94 anys. La resolució judicial considera elsfets provats però entén que no són constitutius d’un delicte d’estafa perquè no es donen tots els supòsits

recollits a la jurisprudència i que han de confluir perquè l’acusada pogués ser condemnada per aquest delicte.

Page 5: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 6: Valles 527

| 6Opiniólíniavallès.cat 19 juny 2015

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniavallès.cat

Dipòsit legal: B 43220-2001

Difusió controlada

10.050 exemplars setmanals

¡Madre mía la que se ha liado conlos chistes del regidor de Madrid!

¿Que pueden ser de mal gus-to? Seguro que lo son, sobre todopara los colectivos y/o personasque pueden sentirse afectados.Aunque no más que los otros co-lectivos que también se puedenver afectados cuando se hacen de-terminados comentarios y/o seexplican determinados chistes,como por ejemplo los homose-xuales, las mujeres con los de si-gno machista, los gitanos, losmoros, los chinos, los de Lepe, losde Bilbao, los catalanes, etc.

El error de esta persona fuedejarlo escrito en la web en el 2011y ahora alguien se ha encargadode buscarlo, sacarlo a la luz y des-prestigiarlo por completo, a él y atoda la formación de ManuelaCarmena. Creo que está más cla-ro que el agua.

Ahora resultará que los polí-ticos de este país son todos inte-lectuales del máximo nivel que seexpresan con elocuencia y sinexabruptos, “sentando cátedra” ensus discursos y en el uso de las pa-labras. Si tiramos de hemerotecaseguro que podríamos encontrarde todo. Por ejemplo, personas di-versas de los partidos mayorita-rios en España hablando de Ca-talunya o hablando del franquis-mo o de cualquier otro asunto quepuede herir cualquier sensibilidad.

A partir de ahora, tendremosque tener mucho cuidado contodo lo que decimos y con todoslos chistes que explicamos, no seaque alguien nos esté grabando yaparezcamos en la web. Hayquien se sigue empeñando en te-nernos controlados a todos y esoes imposible. Siempre se escapaalguna cosa.

4Cuidadoper Enrique Romero

4Crueldad intolerableper Juanjo Conejo

La grandesa del Barça fa que finsi tot en la dolça situació actual,amb el triplet de títols al sac i totel món futbolístic embadalit ambl’obra de Messi i els seus, s’hagid’anar per feina sense esperes.Ara toca afrontar les eleccions an-ticipades (la data fixada és el 18de juliol) i permetre que el sociexpressi la seva opinió a les ur-nes, decidint sobiranament elmodel de junta que ha de conduirla nau blaugrana en els pròximsanys. Hi ha en joc ni més ni me-nys que el futur d’un Barcelonaque d’aquí a dos mesos es trobaràcompetint de nou, amb el reptede revalidar el sextet de títols del2009 amb Guardiola.

L’aposta de convocar elec-cions a final de temporada, vis-ta la dinàmica del club en aquestsdarrers mesos, ha estat del tot en-certada per part del fins ara pre-sident Bartomeu. Durant el pas-sat mes de gener, un momentconvuls especialment a nivellinstitucional i amb la derrota d’A-noeta com a guspira que no pre-sagiava res de bo, el màxim res-ponsable de la directiva va saberapaivagar els ànims de la massasocial amb aquest sorprenentanunci, i això va revertir positi-vament en l’equip. L’any ha es-tat immillorable en quant a èx-its esportius, i la popularitat de‘Barto’ ha crescut exponencial-ment. La seva figura ja no és vis-ta com un titella de l’anterior di-rectiva de Rosell. A més, abans de

dimitir tal com manen els esta-tuts i convocar els comicis, haaconseguit a última hora dues re-novacions d’enorme valor, comsón les del tècnic Luis Enrique ila del brasiler Dani Alves.

A priori Bartomeu és qui par-teix com a favorit en aquestacursa electoral que tot just co-mença, però hi ha molts dies perdavant i tot és possible encara. Elsoci ha de reflexionar profunda-ment al voltant d’aspectes com as-segurar la continuïtat dels èxits es-portius, la necessària remodela-ció del Camp Nou i tot l’entramatdel projecte ‘Espai Barça’, la vigentimputació judicial de la directivade Bartomeu en l’afer Neymar ique ningú sap com pot acabar niquines conseqüències pot tenirper al club, etc. Les diferents pro-postes electorals es van configu-rant, i caldrà escoltar tothom pelbé de l’entitat. Sens dubte, però,s’albira un duel de titans entreBartomeu i Laporta.

Hi haurà altres opcions, comBenedito, Majó o Freixa, delsquals serà instructiu conèixerquè proposen. Però s’intueix cla-rament un interesantíssim frec afrec entre Laporta, el presidentdel cicle esportiu més brillant dela història del Barça, i un Barto-meu que s’ha trobat amb un lle-gat inesperadament prolífic enun temps mínim. Tindrem uninici d’estiu entretingut, a falta deque la pilota rodi, amb el focus enla campanya electoral.

per Sergi Villena

4Per un Barça encara millor

Tras esta larga crisis sin en-contrar empleo, el resultado fi-nal es un desahucio y una fa-milia separada, en la que cadauno de los tres integrantes he-mos de ir a vivir a domicilios di-ferentes por no tener dónde irlos tres juntos. A la crisis eco-nómica que la sociedad en ge-neral padece, se añade mi edad,52 años, una edad en la que, se-gún el sistema de esta sociedad,ya debería jubilarme, a pesar decontar con una gran formacióny experiencia profesional. Este

es el pago a un trabajador queha cumplido siempre con losempleos que ha tenido como elque más, y que ha estado todasu vida cotizando a la SeguridadSocial y al desempleo. ¿Tan di-fícil es en un país supuesta-mente avanzado que una fami-lia encuentre un techo humildedonde vivir? Este no es un pro-blema anónimo, sin rostro y sinnombre, me llamo Juanjo Co-nejo y mi foto está fácilmente lo-calizable en Internet.

Esto es un S.O.S.

Actualitat a la xarxa

#HiTorna#BonInici #CoU

@elsomatent: No heu entès que la radical-itat democràtica és demanar la purga deTV3 de Bernat de Dedeu i defensar Zapataa mort. Visca el context!

@Cati_Politica: #presidentMas: "Volemuna separació amistosa. És una separacióper un tema de fons. No és per una pi-cabaralla absurda".

@AmadeuBrugues : És molt possible queen Laporta es mengi els seus rivals ambpatates. I, a banda, pot ser que tregui unbon resultat a les eleccions.

Un diari plural Un diari participatiu

Page 7: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 7 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 8: Valles 527

| 8Envia’ns les teves cartes a: [email protected]íniavallès.cat 19 juny 2015

@lluis_llach: "La CUP defensa una 'con-fluència estratègica' per obrir el procésconstituent català." Ep, diuen que sou mar-ginals? Doncs també me'n sento.

@MartiEstruch: El @govern aprova tresnoves delegacions el mateix dia que, fa 75anys, els alemanys van entrar a París i vantancar dues oficines de la Generalitat.

@jordiborras: És una bona notícia saberque Duran només representa 1.351 per-sones a Catalunya. La mala és constatarque mai tant pocs havien governat tant.

Un diari compromès

Opinió en 140 caràcters

Doncs al final resulta que la consulta in-terna dels militants d’Unió Democràti-ca ha esdevingut un plebiscit, tot i queno fos la intenció primera de la direcció.Tant de donar voltes a la pregunta,amb totes les sis opcions que formula so-bre sobirania, Europa, diàleg, demo-cràcia, seguretat jurídica (la DUI) i co-hesió social. Tant de lamentar que no fosprou clara, de tant llarga, que al final s’hacapgirat. I ha tingut el que es trobava afaltar: claredat. Al final es va acabar en-tenent i ha acabat sent clara i directa. Du-ran i Lleida va parlar clar, “si no guanyo,farem una passa enrere, jo i la direcció”.Futur vinculat al resultat de les urnes,que el van donar guanyador per un es-tret marge, la qual cosa ha significat unadivisió interna en un percentatge gairebéigual, ja que Duran i els seus només vanguanyar per poc més de 90 vots entreuna mica més de 4.000 en total.

Va ser la reacció a la campanya a fa-vor del “no”, que van fer dirigents his-tòrics del partit socialcristià, com JoanRigol, o la presidenta del Parlament Nú-ria de Gispert, amb Antoni Castellà, lí-der del sector sobiranista d’UDC, o elshereus de Carrasco i Formiguera. La lec-tura i campanya que han fet ha tingut,

com a reacció, el pronunciament de Jo-sep Antoni Duran i Lleida, de “o jo o elcaos”. Del tot o res.

Sigui com sigui, a partir de les urnesUDC ha canviat. Els 4.065 militants con-centraven mirades després d’acabard’entendre la pregunta. Què volia dir vo-tar “sí”? Volia dir continuar en el procésmarcant fins i tot com ha de ser la ne-gociació amb l’Estat? Què volia dir vo-tar “no”? Fer costat al president Mas percontinuar el procés, sigui quin sigui elprocediment? Com afectarà, al final detot, al propi Govern i al procés, aquestresultat?

Al final resulta que cada vegada quevotem fem un plebiscit, el 9-N, a lesmunicipals, el 27 de setembre. Tot ique després l’evolució d’aquest vot potacabar capgirant el sentit de les urnes.I a UDC aquest posicionament deDuran potser va acabar sent un efec-te crida al vot: o amb mi o contra mi.Tot són maneres de convocar un con-grés. Però sobretot tot són maneres defer plebiscits, per molt que diguem queel 27-S no ho és.

Xavier Graset és periodista iPremi Nacional de Comunicació 2015

4L'Anuari dels Silencis Mediàtics per David Bassa

El Col·legi de Periodistes va acollir el dia14 de maig la presentació de la cinque-na edició de l’Anuari dels silencis me-diàtics, el projecte del Grup de Perio-distes Ramon Barnils, que encapçalaaquest periodista i que recopila, en dot-ze reportatges d’investigació, els temesmés silenciats pels grans mitjans de co-municació del nostre país durant el2014. Avui, l’Anuari, finalment és a l’a-bast del públic.

L’Anuari Mèdia.cat és una iniciativade l’Observatori crític dels mitjans que,inspirada en el projecte nord-americàProject Censored, va començar el seucamí l’any 2011. Després de cinc edi-cions, el projecte ja compta amb 54 re-portatges publicats, alguns dels qualshan tingut posteriorment un importantressò mediàtic, com és el cas Palma Are-na, la vulneració de drets al CIE, la SI-CAV de la família Borbó, les xifres delfrau fiscal o la xarxa de solidaritat de Ciu-tat Meridiana.

L’acte va servir per presentar la re-novació del web de l’Observatori críticdels mitjans Mèdia.cat. Va comptaramb la participació de Neus Bonet, de-gana del Col·legi de Periodistes de Ca-talunya; Xesca Oliver, presidenta de laFundació Catalunya Fons; Elisenda Ro-vira, coordinadora de l’Anuari, i Joan Ca-nela, editor de Mèdia.cat, a més d’aquestque signa el redactat.

La nova edició de l’Anuari Mèdia.catcompta, a més dels reportatges d’in-vestigació, amb dotze infografies ambdades inèdites i també amb un almanacamb els temes més silenciats cada mesde l’any passat. L’Anuari Mèdia.cat ja haactivat el nou web des d’on es podrandescarregar i consultar els temes silen-ciats de les darreres edicions de l’Anuari.Com els quatre Anuaris anteriors, el del2015 també s'ha finançat a través del mi-cromecenatge i compta, a més, amb elsuport del Col·legi de Periodistes, de la

Fundació Catalunya i de sis universitats.Aquest any, a través de l’aportació dequasi 600 mecenes a la plataformaVerkami, s'han recollit 15.580 euros. As-solir-lo ha permès també renovar el webde Mèdia.cat, canviar-ne el disseny i afe-gir noves seccions i continguts. Sis delsreportatges inclosos en aquesta ediciósón obra d'estudiants de la UAB, UPF,URL, UV, UVic i UdL.

Els dotze temes que recull el projected’aquest any han estat seleccionatsd'entre un llistat de cent possibles op-cions. Per elaborar aquesta llista, elGrup de Periodistes Ramon Barnils“ens reunim amb altres professionals ifem un seguiment del que es publica alsmitjans al llarg de l'any”, precisa Rovi-ra. Un cop fet el recull, la junta del GrupBarnils tria aquells temes més silenciatsi més rellevants, procurant que hi hagidiversitat. Enguany, el ventall dels dot-ze reportatges abasta temes de caire po-lític, social i científic, i són els següents:

- Les connexions entre Gas Natural i laCosa Nostra.- Gilead: el preu de curar l’Hepatitis C. - Generalitat Valenciana: líders en des-trucció d’ocupació pública.- Petromiralles expulsa 600 camperolsa Guinea Bissau.- Endesa i les ombres del Fòrum - Purins, situació límit.- Freixenet acapara el 60% dels ajuts eu-ropeus a la promoció del vi.- Turisme de creuers: la invasió de lesciutats flotants.- Mateu Isern, d’advocat de la Banca aalcalde del PP de Palma.- Els comptes de Societat Civil Catalana.- El pastís de les TIC. - La banca ètica salva les entitats del ter-cer sector.

David Bassa és president del Grup de Periodistes Ramon Barnils

4Els plebiscitsper Xavier Graset

Page 9: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 10: Valles 527

19 juny 2015

Granollers| 10

líniavallès.cat

“El meu serà un govern compro-mès amb el futur de Catalunya.Tenim el dret a decidir i pensoque la força del vot ha de cons-truir el nou encaix del país”. Ambaquesta promesa sobiranista co-mençava el seu nou mandat Jo-sep Mayoral, que va defensar“un referèndum clar i amb con-seqüències jurídiques”.

Mayoral va tornar a ser in-vestit alcalde dissabte passat i pertercera vegada consecutiva ambmajoria absoluta. Al vot que li vandonar els seus 13 regidors s’hi vasumar el del candidat del PP, JoséMaría Moya, que va explicar quel’havia votat perquè “el poble vo-lia que ell fos alcalde” i que el PPfaria “una oposició responsable,sumant esforços”.

Tots els grups municipals van

expressar la seva voluntat “de co-operació i de fer feina per la ciu-tat”. Des de C’s, Enric Messeguerafirmava que farien “una oposi-ció constructiva per fer que Gra-nollers tingui economies mésfortes”, Àlex Sastre (CiU) va re-marcar que no serien “oposició,sinó minoria” i que no s’oposaransistemàticament i Pep Mur (ERC)va demanar “fer participar més lagent en els afers públics”. Per úl-

tim, Maria Oliver (CUP) va par-lar d’autolimitar-se el sou i de “noacceptar cap regal que provinguide mans públiques”.

Josep Mayoral va anar per fei-na des del primer moment i ja dis-sabte va presentar el seu cartipàs,en el qual destaquen els noms delsindependents Mònica Oliveres(Urbanisme i Habitatge), MireiaLópez Ontiveros (Cultura) i ÁlvaroFerrer (Esports).

Investidura de Josep Mayoral. Foto: Ajuntament de Granollers

Mayoral defensa un referèndumsobiranista en la seva investidura» L’alcalde diu que el govern estarà compromès amb el futur del país» A més dels 13 regidors del PSC, Majoral també va tenir el vot del PP

Marçal Itarte anirà a Hiroshima a la trobada de joves per la pauVALORS4Marçal Itarte, de 25anys, serà l’encarregat de re-presentar Granollers en unatrobada internacional de jovesper la pau, que tindrà lloc entreel 4 i el 14 d’agost a Hiroshima.Itarte ha estat el guanyador dela beca que oferia l’Ajuntamentper participar en el 70è aniver-sari del bombardeig d’Hiroshi-ma. La convocatòria s’adreçavaa joves d’entre 16 i 25 anys queacreditessin un bon coneixe-ment del projecte de pau deGranollers i desitgessin partici-par en aquesta conferència.Aquesta beca, que ofereix la

ciutat d’Hiroshima (Japó), co-breix el viatge i l’allotjament. Ala convocatòria es van presentarun total de vuit candidatures, deles quals el jurat va valorar el co-neixement i defensa del projec-te de pau de Granollers, lespropostes de difusió de la con-ferència i les seves conclusions,així com la capacitat de comu-nicar-se en anglès.

Com a ciutat bombardejada,Granollers comparteix projectesamb Hiroshima i Nagasaki i hamostrat la seva solidaritat ambles dues ciutats en nombrosesocasions.

SOCIETAT4La Festa Major deBlancs i Blaus s’acosta. La co-missió de la Festa Major, forma-da per l’Ajuntament i les collesblanca i blava, no ha deixat de tre-ballar des del moment en el qualva acabar la darrera festa i ja tépreparada la 32a edició, que secelebra del 22 al 30 d’agost.

Aquesta setmana s’ha pre-sentat la imatge gràfica de la Fes-ta Major de Granollers 2015,que és un disseny dels germansRamon i Jordi Daví. Els dissen-

yadors han explicat que s’han ba-sat en “el concepte d’imatge endues paraules que creiem resu-meixen a la perfecció l’ànima i lafesta de la nostra ciutat: tradiciói contemporaneïtat”.

El cartell presenta quatre di-buixos, dos dels gegants vells, enCosme i la Damiana, i dues fi-gures representatives de les co-lles: el Basser dels Blancs, i en Fa-rras dels Blaus, de creació rela-tivament recent. Sobre un fonsgroc, les seves cares representen

la part tradicional de la festa i lapart més contemporània.

Els autors asseguren que vo-len que “el cartell sigui un viat-ge a través del temps i de la ma-teixa festa, en la qual conviuentant elements tradicionals comcontemporanis”.

El cartell va acompanyat del’eslògan Fem-la gegant!,un sí-mil amb els protagonistes del di-buix que, segons els autors, hanutilitzat per animar a tothom aparticipar de la festa.

Successos | Detenen un conductor begut i en direcció contrària a la C17La matinada de dimecres, els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 29 anys, sense carnet i veí de

Granollers acusat de conduir en direcció contrària per la C-17 i de fer-ho sota l’efecte de l’alcohol i les drogues. En el seu recorregut en direcció contrària, va provocar dos accidents de trànsit amb conductors que circulaven de forma correcta. En una de les topades, els dos ocupants de l’altre vehicle van patir ferides lleus.

RedaccióGRANOLLERS

La Festa Major escalfa motors

Detall del cartell de la Festa de Blancs i Blaus. Foto: Ajuntament

Itarte representarà Granollers a Hiroshima. Foto: Ajuntament Granollers

Page 11: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 11 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 12: Valles 527

| 12Granollerslíniavallès.cat 19 juny 2015

L’Arxiu Municipal crea un portalde fotos antigues de la ciutat

MEMÒRIA4L’Arxiu Municipalde Granollers (AMGr) apropa,encara més, els seus fons foto-gràfics a la ciutadania. A partird’ara, posa a l’abast de tothomuna primera selecció de lesimatges més antigues d’aquestsfons per mitjà d’un nou portalweb a Internet (arxiufotogra-fic.granollers.cat). De maneraprogressiva, l’AMGr anirà am-pliant la quantitat d’imatgesdisponibles en aquest portal.

De moment, s’hi pot accedira 1.000 fotografies de la ciutatde 1874 a 1949, les més signifi-catives i atractives d’aquestsanys. Són imatges dels carrers ide les places, del mercat, de lesfestes, d’activitats tradicionals iesportives (ball de gitanes, sar-

danes, futbol, entre altres) id’esdeveniments històrics comla proclamació de la República,els estralls dels fets d’octubre de1934 i la Guerra Civil.

Des de l’AMGr assegurenque amb aquest nou portal s’o-bre una finestra al món, perquè“la tecnologia del segle XXI es-devé un bon complement per ala difusió i per a la conservaciód’imatges antigues que formenpart del patrimoni documentalde Granollers”.

Aquestes fotografies s’handigitalitzat a partir de suportsoriginals, que es conserven al’Arxiu. Tot plegat, amb una vi-sió de futur que en garanteix, amés, tant la preservació com larecerca i la consulta pública.

Un any més torna el festival Mu-sik N Viu de Granollers i ho faamb la participació d’una vinte-na de formacions. El festival ce-lebra la seva onzena edició elsdies 26 i 27 de juny i el 3 i 4 de ju-liol amb Dj Blanca Ross, OquesGrasses, Gappy Ranks & TheBlackstarliners Band, HalldorMar i Los Tiki Phantoms com acaps de cartell. Enguany tambés’arriba a la tercera edició del Mu-sik N Viu Kids, amb una propostaper al públic familiar, i a la segonade l’Off Musik N Viu, que pro-mou la participació de grups dela comarca.

El gruix del festival es porta-rà a terme al Parc Firal de Gra-nollers, on les actuacions co-mençaran el 26 de juny. La nit,organitzada per Street Stylers,comptarà amb una sessió de DjBlanca Ross, una de les Dj mésaclamades del moment per laseva trajectòria; amb una sessiódel Dj Rubén Teixeira, habitualde les cabines de les millors dis-coteques; i amb el duet catalàMaster System Never Died, queoferirà els ritmes electrònics més

contundents. L’endemà, dissab-te 27 de juny, els amants de lamúsica reggae podran gaudir, en-tre altres, de l’actuació de GappyRanks & The BlackstarlinesBand, un dels artistes més ver-sàtils amb un so molt original.

El cap de setmana següent,tocarà el grup de reggae-popOques Grasses, guanyador delPremi Enderrock 2014 al gruprevelació; els Strombers, HalldorMar, Miquel del Roig i els TikiPhantoms, entre altres.

Totes les actuacions de Mu-sik N Viu 2015 al Parc Firal serana partir de les deu de la nit, tot i

que com a novetat aquest any hihaurà dues entitats que avança-ran l’hora d’obertura del recintea les vuit del vespre per oferir unafesta prèvia amb diferents es-pectacles. El dia 26 de juny Stre-et Stylers muntarà un escenaricomplementari on hi haurà dj’spunxant durant tot el vespre i nit,i el dia 4 de juliol AUSA organit-zarà un Quiz musical i un soparabans del concert.

L’entrada al festival és gra-tuïta i l’organització vendrà en-trepans i begudes a preus po-pulars durant els quatre dies quedura el festival.

Presentació del festival Musik N Viu 2015. Foto: Ajuntament de Granollers

Una vintena de formacionsactuaran al Musik N Viu 2015

RedaccióGRANOLLERS

Pàgina principal del nou portal fotogràfic. Foto: Ajuntament de Granollers

Page 13: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 13 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 14: Valles 527

19 juny 2015

Mollet| 14

líniavallès.cat

El nou equip de Josep Monràs,amb només Raúl Broto com a caranova, ja ha començat a treballar.Dimecres l’alcalde va donar a co-nèixer la distribució de compe-tències del nou govern municipali ja ha anunciat les primeres ac-cions que s’han posat en marxa, totrecordant que les forces polítiquesque “vulguin sumar per l’estabili-tat seran benvingudes”.

De fet, Monràs ha avançatque en els pròxims dies farà arri-bar als grups municipals un do-cument en el qual es recullenpropostes d’acord per a les gransqüestions de la ciutat. “No és unacord tancat ni dogmàtic i s’ha fetdes de la humilitat i la responsa-bilitat com a alcalde”, remarcaMonràs, que demana una reflexióal líder d’ERC, Oriol López.

Les primeres accions que s’hanposat en marxa fan referència a lesbeques infantils, l’habitatge i lesentitats de la ciutat. Així doncs,s’augmentarà un 30% la partidaeconòmica de les beques per a lesescoles bressol i les beques men-jador i se seguirà atenent els in-fants de famílies amb dificultatsdurant els mesos d’estiu. Pel quefa a l’habitatge, es crearà l’Aval Llo-

guer Municipal, mitjançant elqual el consistori es posa com aavalador davant les entitats perquèacceptin l’opció del lloguer socialper a les famílies amb problemeseconòmics. Per últim, l’Ajunta-ment es posarà a disposició de lesentitats per assessorar-les davantels importants canvis legislatiusque han d’afrontar i que posen enperill la tasca que desenvolupen.

Presentació del cartipàs municipals i les primeres accions Foto: Ajuntament

Monràs estén la mà a tots elsgrups en l’anunci del nou cartipàs» S’enviaran als partits propostes per a les grans qüestions de la ciutat» Les primeres accions seran en beques infantils, habitatge i entitats

L’escola Sant Vicenç rep un nou premi Baldiri Reixac

RECONEIXEMENT4L’escolaSant Vicenç ha estat un dels cen-tres que ha rebut el premi Bal-diri Reixac en reconeixement ala feina feta.

El centre ha guanyat el guar-dó amb el treball Joan Abelló,un pintor del Vallès, fet pelsalumnes d’Educació Infantil iPrimària i dirigit per les mestresCarmen Pérez i Isabel Moya.S’emmarca en els tallers artísticsque fa cada any el centre i de-dicats a un artista reconegut. Enel cas de Joan Abelló, el treballha suposat un acostament a larealitat cultural de la ciutat, jaque l’obra de l’artista està moltpresent a Mollet. “Ha estat unaexperiència doblement gratifi-

cant, perquè ens hem endinsaten la seva vida i la seva formad’entendre l’art i ens hem acos-tat a la nostra realitat culturalpresent”, diuen des de l’escola.Al llarg del curs, els alumnes delSant Vicenç van fer tallers d’e-ducació visual i plàstica centratsen alguns dels trets significatiusde l’obra del pintor com la tèc-nica de l’explosionisme, els re-trats, el paisatge o bé els viatgesque va fer a diversos països.També van visitar la Casa i elMuseu Abelló. L’escola Sant Vi-cenç ja va rebre dos premisl’any passat en la categoria d’a-lumnes. Un per al Consell d’In-fants i un altre per al projecteFem esmorzars.

CULTURA4Un any més, i ja envan vuit, torna el festival demúsica Divendres al Jardinet,que enguany fa una mirada en-rere cap als inicis del festival,quan les bandes emergents n’e-ren les protagonistes.

Tot i que les bandes localscontinuen tenint un pes impor-tant al cartell, en aquesta novaedició es tornen a combinar ambgrups i músics joves de tot el país.Així doncs, el programa incloudiferents estils musicals que es

combinaran amb les sessionsde discjòqueis que tancaran la nitdel 19 de juny.

El festival començarà avui ales 10 de la nit al Casal Cultural,de la mà de la banda molletanaTrajecte Final, que combina eljazz-fusió amb el rock progres-siu. Els músics reviuran bandescom The Breck Brothers, Returnto Forever, Iceberg o la Com-panyia Elèctrica Dharma.

El segon plat de la nit serà elcompositor Joan Rovira. Co-

negut pel tema Germans deLlengua, cançó oficial de la Dia-da de 2013. Rovira presentarà elseu disc de debut, Peix sense es-pina, d’estil alegre i mediterra-ni. La nit acabarà amb la pare-lla de Djs locals GenerationFloppy Disco.

Un any més el Divendres alJardinet ha comptat amb lacol·laboració de la fotògrafaCristina Forés i el dissenyadormolletà Xavier Clavijo per cre-ar el seu cartell.

Successos | Demanen cinc anys de presó per falsedat documentalEl ministeri públic demana cinc anys de presó per a un home acusat de falsificació de document mercantil per

cobrar uns diners extres de l’empresa de Mollet on treballava. Els fets, segons la fiscalia, es van produir l’any2007 mentre treballava com a administratiu i comptable en una firma de transports. La fiscalia assegura que

“amb l’ànim d’aconseguir un benefici il·lícit” va fer un escrit aprofitant paper amb la imatge de l’empresa.

RedaccióMOLLET

Torna la música emergent

Les mestres recollint el premi. Foto: Escola Sant Vicenç

Joan Rovira és un dels protagonistes del festival. Foto: Arxiu

Page 15: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 15 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 16: Valles 527

| 16Molletlíniavallès.cat 19 juny 2015

La rotonda que substitueix elradar dels Pinetons agafa formaURBANISME4La rotonda quesubstituirà el polèmic radar de laronda dels Pinetons comença aagafar forma. Durant tot el diad’ahir la ronda va romandre ta-llada per poder asfaltar la nova ro-tonda i entre avui i demà es tallaràde manera alternativa per col·lo-car les barreres de protecció.

L’eliminació del radar és unamesura llargament demanadapels veïns i els diferents partits po-lítics que deien que contràriamenta l’opinió de l’Ajuntament es trac-tava d’un radar que “no buscavala millora de la mobilitat, sinó no-més la recaptació de diners”.

La rotonda s’està construinten el mateix lloc on estava ubi-cat el radar, a la cruïlla entre laronda dels Pinetons i la incor-poració del carrer Santiago Tifon,

lloc de sortida dels veïns del ba-rri de Santa Rosa.

Aquesta és una de les roton-des prevista a la via de circum-val·lació, on també, en els pròximsmesos, s’hi preveu construir unasegona, en concret a la ronda dela Farinera, a la zona on s’estàconstruint el nou supermercatMercadona, que anirà a càrrec delpromotor comercial Pueyo BadíaSerrano Construcciones. Lesobres d’aquestes rotondes sónfinançades en un 50% per l’A-juntament i la Diputació de Bar-celona i segons el consistori “con-tribuiran a la pacificació del tràn-sit i el control de la velocitat delsvehicles i permetran una millorade la mobilitat d’aquesta àrea ones preveu un increment de tràn-sit de vehicles i vianants”.

El cap de setmana passat, els ca-rrers de la ciutat van acollir la se-gona de les fires sectorials de Mo-llet és Fira, dedicada al motor. Els ciutadans van poder gaudird’una extensa mostra i un amplimercat del passat, el present i elfutur del motor amb un total de71 participants.

Als expositors, molt variats,estaven presents les dues i qua-tre rodes a través de SoliBike,

amb una extensa exposició de bi-cicletes i assessorament perso-nalitzat, i el món del motociclis-me amb Màquina motors. Per se-gon any consecutiu, molts assis-tents van provar el segwayen unrecinte tancat a la plaça Major.

El passat va estar present enla segona edició de la Llotja delvehicle clàssic, que enguany hafet un especial homenatge a les24 hores de Montjuïc amb l’ob-jectiu de rememorar l’esperitd’una de les carreres de resis-tència més importants del món.

En un ambient molt familiar,una gran quantitat de molle-

tans, així com gent dels voltantsde Mollet, es van apropar alparc de les Pruneres per veure elsvehicles de totes les èpoquesque hi havia exposats i de retruchomenatjar indústries de la motocom Derbi o Ducson.

El present i el futur es van po-der veure en l’exposició i vendadels darrers models de vehiclesaixí com complements de tottipus dels concessionaris i boti-gues de Mollet. Una de les acti-vitats que va aplegar més gent vaser el recorregut que diferentsvehicles antics van fer pels ca-rrers de la ciutat.

Mollet és Motor va comptar amb la participació de 70 expositors. Foto: Ajuntament de Mollet

Cap de setmana ‘rodat’ amb la Fira Mollet és Motor

RedaccióMOLLET

Obres de la rotonda a la ronda dels Pinetons. Foto: Línia Vallès

Page 17: Valles 527

17 |

19 juny 2015

Paretslíniavallès.cat

Artur Mas celebra el 50èaniversari de l’empresa ZaniniECONOMIA4El president de laGeneralitat, Artur Mas, va visi-tar les instal·lacions de l’em-presa d’automoció Zanini percommemorar el seu 50è ani-versari.

Durant la visita a la planta deParets, on es fabriquen emble-mes de radar ACC (AutomotiveCruise Control), el president varecordar com la crisi ha afectatde manera molt dura el sectorde l’automoció, però que, mal-grat això, “l’Estat espanyol haestat l’únic de la UE on desprésde la crisi no s’ha tancat ni unasola fàbrica de l’automòbil, i

això vol dir que s’han fet els deu-res”. “Hi ha moltes empreses delsector que s’han enfrontat aaquesta situació dura, que hanaconseguit donar-li la volta,han fet bé els deures i avui tenenmolt millors expectatives, comés el cas de Zanini”, va afegir.

Mas va assegurar que se-guiran apostant per la indústriade l’automòbil perquè “quanun país té tants actius concen-trats, i en aquest sector ho tenimgairebé tot, no es pot fallar”, i esva mostrar convençut que “Ca-talunya no fallarà en aquestaaposta industrial”.

Com era d’esperar, Sergi Min-gote va ser reelegit alcalde, dis-sabte passat a la sala Coopera-tiva, després d’haver-se quedata un regidor de tenir la majoriaabsoluta.

Tot i que Mingote comença elseu mandat en minoria, en el seudiscurs d’investidura va posar demanifest la seva voluntat per“treballar conjuntament per Pa-rets, sumant en positiu”, i vaproposar “establir un marc dediàleg amb tots els grups muni-cipals amb representació al Plepel bé del poble”. La resta de for-ces van recollir aquest guant i vanassegurar que treballarien des deldiàleg en benefici de la vila.

Tot i aquesta bona sintonia,el portaveu d’Ara Parets ERC,Jordi Seguer, va recordar a Min-gote que no disposa de la majo-ria absoluta i que “no podrà go-vernar sense parlar amb els

grups de l’oposició”. A més, li vademanar que aposti “per latransparència, la regeneraciódemocràtica, per un canvi en laconcepció dels mitjans de co-municació públics locals i quetracti per igual totes les entitatsde Parets”.

Seguer també va remarcarque el seu partit farà una oposi-ció dura i constructiva i que no

tindran “por de denunciar tot allòque el govern local no faci bé”,afegint que fiscalitzaran la gestió.“Voldrem que es publiqui tot,tant els números com els acordsde govern o les despeses de re-presentació i que es faci una au-ditoria dels comptes municipals,però alhora presentarem pro-postes alternatives per tal que si-guin realitat”, va dir Seguer.

Sergi Mingote votant la seva candidatura a l’alcaldia. Foto: Ajuntament Parets

Mingote (PSC) proposa obrir un marc de diàleg amb l’oposició

Societat | Parets homenatja la gent gran durant una setmanaUn any més, Parets del Vallès ret homenatge a la gent gran del municipi amb la celebració de les

jornades Els nostres avis, que enguany arriben a la 26a edició. Les activitats commemoratives tindran lloc entre els dies 22 i 28 de juny. El tret de sortida es donarà dilluns, a les cinc de la tarda,

amb la inauguració de l’exposició de treballs manuals fets pels avis dels tres casals municipals.

RedaccióPARETS

Visita d’Artur Mas a Zanini. Foto: Generalitat de Catalunya

Page 18: Valles 527

19 juny 2015

| 18

líniavallès.cat

La Llagosta

SOSTENIBILITAT4L’alumnat i elprofessorat de dues escoles pú-bliques, Joan Maragall i Les Pla-nes, han aconseguit estalviar 504euros en consum d’electricitat igas en el marc del Projecte 50/50,que té com a objectiu aplicar ac-cions als centres educatius per re-duir el consum d’energia. L’A-juntament, que es fa càrrec de lesfactures de consum energèticdels centres educatius públics,destinarà els diners a propostes demillora del consum a les dues es-coles, que hauran de proposar l’a-lumnat i el professorat.

Les escoles Joan Maragall iLes Planes, que participen en elprojecte des del 2013, van crearequips energètics per analitzarquins eren els punts de millorai per executar les mesures queafavorissin la reducció del con-sum. Aquestes accions han per-mès conscienciar l’alumnat sobrela necessitat d’estalviar energiaamb accions senzilles com tan-car les portes perquè no s’esca-pi l’escalfor i tancar els llums du-rant l’hora del pati. Les dues es-coles seguiran participant enaquest projecte fins a l’any 2016.

El Ple d’investidura de dissabtepassat va viure moments forçatensos. Després que el socialis-ta Óscar Sierra fos investit al-calde del municipi, l’anteriorbatlle i portaveu d’ICV-EUiA, Al-berto López, va acusar Sierrad’haver acompanyat avis a donarel seu vot per correu i va re-marcar que “és indigne i mesquíque hagi jugat amb els més ne-cessitats prometent-los un platde menjar”. Uns fets que Sierraha negat a Línia Vallès i haaclarit que “si un militant se’n vade vacances i demana que li ex-pliquem com es fa el vot per co-rreu, nosaltres l’ajudem”.

En el seu primer discurs, Ós-car Sierra va assegurar que tre-ballaran “intensament per serl’alcalde i els regidors de to-

thom”, perquè diu que la sevaobligació és “millorar la vidadels llagostencs”. L’alcalde tam-bé va destacar que “mantindremles portes obertes per incorporarel màxim nombre de forces pertreballar per la Llagosta”.

Jordi Sabanza, de C’s, va de-manar que “es governi ambtransparència”, mentre que Jau-

me Bonallach, del PP, es va ofe-rir per ser “regidor de tothom”.Finalment, Xavier Cols, d’ERC,es va referir als quatre alcaldesque havia tingut la seva forma-ció al municipi en temps de laRepública, i Mireia Egea (CiU)va dir que estava a disposició delpoble per aconseguir una Lla-gosta i una Catalunya millor.

Óscar Sierra és el nou alcaldes de la Llagosta. Foto: Ajuntament de la Llagosta

Sierra és nomenat alcalde enuna investidura plena de retretsRedaccióLA LLAGOSTA

Dues escoles públiquesestalvien 500 euros en energia

Sant Fost | Les entitats portaran la Flama del CanigóDiverses entitats del municipi seran les encarregades de portar la Flama delCanigó fins al poble. La Flama, que la nit del 22 de juny es reparteix al cimdel Canigó, serà rebuda a Mollet per representants de Sant Fost que la duran fins a la Plaça de la Vila en una cursa de relleus pels carrers del poble.

Societat | Els Volats donen més de 6.000 euros al Sant Joan de DéuLa colla dels Volats ha donat a l’Hospital Sant Joan de Déu els 6.856 euros que ha recollit amb la

celebració de diverses activitats solidàries. Els diners es destinaran a la investigació contra el càncer infantil. Els Volats van iniciar el 15 de desembre de l’any passat aquesta campanya, que va finalitzar

dissabte passat amb la celebració d’una zumba solidària. Aquesta activitat tindrà continuïtat l’any vinent.

Martorelles / Sant Fost

Sanmartí (IUSF) revalidal’alcaldia a Sant Fost

SANT FOST4Finalment les pre-visions es van complir a SantFost. Montserrat Sanmartí(IUSF) ha revalidat l’alcaldia icontinuarà al càrrec que ocupades del 2008.

Tots els partits amb repre-sentació a l’Ajuntament van vo-tar els seus candidats, excepteCiU i Sumem per Sant Fost queno van presentar candidatura i esvan abstenir, cosa que va donarl’alcaldia a Sanmartí, ja que té lallista més votada del 24M.

Durant el discurs d’investi-dura, l’alcaldessa va remarcarque “el nou govern garanteix

l’estabilitat i la tranquil·litat aSant Fost, genera optimisme iconfiança en el futur per l’ho-nestedat i el seny” i va afegir queestaran “oberts a la col·laboracióde tots els grups que practiquinuna política constructiva”.

El govern de Sanmartí ma-narà en minoria, tot i que l’al-caldessa ha reconegut a LíniaVallès que no descarten “ferpactes en un futur amb altres for-macions” i que sempre lluitaranper “aconseguir majories sufi-cients per tirar endavant tot allòque convingui i que sigui millorper al futur del poble”.

Les forces d’esquerra ja governena Martorelles. El republicà MarcCandela va ser investit alcaldedissabte al celler de can Carrencàdesprés d’haver arribat a un acordamb el PSC, Més Acció per Mar-torelles (MApM) i ICV-EUiA quedesbanca de l’alcaldia Units perMartorelles (UxM), amb RomualdVelasco al capdavant. La nota sor-prenent de la jornada la va posarprecisament Velasco, que va votara favor de la investidura de Can-dela. “Ho vaig fer per honestedatperquè el Marc ha treballat durantquatre anys al meu costat i ho hafet molt bé”, explica l’alcalde sor-tint a Línia Vallès.

Més enllà d’aquesta anècdo-ta, en el seu primer discurs, Can-dela va demanar paciència alsveïns per al nou mandat i es vamostrar disposat a governar per

a tothom, “es diguin com es di-guin, vinguin d’on vinguin, tin-guin el color de pell que tinguin,resin el que resin o pensin compensin”, va remarcar.

Candela va assegurar que escompromet a governar un màximde vuit anys i va enumerar algunsdels aspectes en els quals vol cen-trar-se, des de la millora de les es-coles i els serveis socials fins a laconversió de can Carrencà en uncentre cultural, social i cívic per aentitats i associacions, així com el

fet d’aconseguir un poble adaptati accessible, entre altres.

De moment, el nou governquadripartit s’ha compromès apresentar un acord programàticd’acció de govern abans del 30 dejuliol, el qual tindrà com a priori-tats el foment de la participació, lesactuacions sobre la via pública i larevitalització del polígon industriali el comerç, entre altres. A més,també encarregaran una audito-ria externa i elaboraran un Plad’Actuació Municipal.

Govern de quatre partits amb Candela (ERC) d’alcalde

RedaccióMARTORELLES

Candela és alcalde i forma govern amb PSC, MApM i ICV-EUiA. Foto: ERC

Page 19: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 19 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 20: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 20 líniavallès.cat 19 juny 2015

Page 21: Valles 527

Óscar Sierra / alcalde de la Llagosta

21 |

19 juny 2015

L’Entrevistalíniavallès.cat

Què n’espera de la legisla-tura que acaba de co-mençar?

Sobretot m’agradaria estar al cos-tat de tothom i que la gent s’ado-nés de l’esforç que estem disposatsa fer pel poble. Durant els darrersanys no s’ha donat valor a la funciópública i aquesta és fonamental perals polítics. Volem ser reconegutspel treball que fem i no pel càrrecque ocupem.

Això és el primer que farà el go-vern?El primer que farem és organitzar-nos i començar a definir les línies es-tratègiques del pròxim govern dela Llagosta. De moment, estem es-tudiant qui en formarà part, com estroba l’Ajuntament econòmica-ment, el personal que tenim i compodem aprofitar-lo.

El cartipàs encara no està confi-gurat, però ja en tenen algunaidea?Actualment l’Ajuntament està cons-tituït en tres àrees: economia, per-sones i territori. I seguramentaquestes seguiran sent les línies ge-nerals del cartipàs. A partir d’aquíja decidirem les regidories con-cretes de cadascuna de les perso-nes. Evidentment, si tinc un experten alguna matèria, ja sé on anirà,perquè vull aprofitar el potencial dela gent. A més, podria ser que el car-tipàs no el forméssim només no-saltres, perquè som minoria i volemque els grups municipals també su-min. Volem deixar les sigles a partper centrar-nos en les persones i enla Llagosta.

Això significa que hi haurà pac-tes postinvestidura?Hi haurà pactes durant tots elsanys que duri el mandat, perquè to-

thom que vulgui deixar la rivalitatpersonal i vingui a construir enpositiu serà benvingut. Com més si-guem més treballarem.

Durant tots aquests dies s’hanreunit amb diferents partits. Hiha hagut aproximacions?Sí, i en principi ningú té cap pro-blema amb nosaltres. Al Ple d’in-vestidura es va veure qui volia tre-ballar i qui no. M’hauria agradat queel Ple hagués anat d’una altra forma,però jo no controlo la gent, to-thom és lliure de dir el que vulgui ivull que la gent expressi la seva opi-nió, perquè per això estem en de-mocràcia. És cert que hi va haverpartits com CiU que van fer una di-

recta declaració de voler entrar algovern, però el PP, C’s i ERC tambévan dir que volien treballar per al po-ble, així que tornarem a fer una ron-da de contactes. Aquestes reunionstambé les volem fer amb ICV, per-què no tenim cap problema ambells. No serem puristes a l’hora demirar la ideologia i valorarem per-sones que sumin per la Llagosta.

Quines són les mesures més ur-gents que necessita el municipi?La nostra urgència és la creació d’o-cupació per intentar combatre lacrisi econòmica. Sabem que la cri-si és global i que la Llagosta té po-ques competències, però tot elque estigui a les nostres mans hofarem i ens hi deixarem la pell. Apart de la promoció de l’economiai l’ocupació, que serà la punta dellança, també volem tenir uns ser-veis socials d’avantguarda, que no

es deixi ningú enrere i que tots elsciutadans tinguin l’absoluta segu-retat que, si està en les nostresmans, els ajudarem.

Quina diferència notaran els ciu-tadans amb vostè com a alcalde?Que estaré més al carrer que al des-patx. Cada dia vaig caminant a la fei-na i surto de casa una hora abansd’arribar perquè m’agrada aturar-me a parlar amb la gent. No es-quivaré ningú, perquè vull un con-tacte directe i sense filtres amb elsciutadans. Si hi ha problemes, elsvull conèixer de primera mà. A més,la participació ciutadana tambéserà un punt important d’aquestalegislatura i la fomentarem perarribar al màxim de gent i aproparels polítics al carrer.

Quina és la Llagosta que vol Ós-car Sierra?Vull la Llagosta de l’enteniment. LaLlagosta que treballi conjuntamenti on hi siguem tots. Aniré a favor detothom, sense fer diferències. Nomiraré mai el color polític de ningúperquè sóc l’alcalde de tots, seréneutre i vull construir amb tothom.En els últims quatre anys s’hanproduït situacions referents a al-gunes entitats que no hem acabatd’entendre i no volem que torni apassar. No volem divisions i faré elpossible perquè tots ens entenem.

Fa un moment em deia que voliaser l’alcalde de tots. Alberto Ló-pez no ho ha estat?Tinc les meves diferències amb ell,però no vull parlar dels darrersquatre anys perquè m’agradariaque tots suméssim. No tinc res encontra de ningú i no vull ser l’alcaldede tothom perquè és el que tocadesprés dels resultats electorals.Seré l’alcalde de tots perquè m’hoguanyaré.

Vostè no vol anar en contra deningú, però Alberto López l’haacusat d’acompanyar avis a do-

nar el seu vot per correu. Què enpensa?Crec que el senyor López es va re-tractar a l’acte d’investidura. Nocomparteixo i nego rotundamenttot el que ell diu de mi, però evi-dentment si un militant del meupartit ve a demanar que l’ajudema fer el vot per correu perquè no l’hafet mai, l’ajudem. S’han fet certesacusacions molt desagradables,però no tenim cap problema ambICV-EUiA i la porta continua ober-ta. A mi m’hauria agradat que lagent hagués aplaudit l’Alberto Ló-pez per la feina que ha fet pel po-ble, enlloc que digués coses do-lentes sobre mi, perquè crec qued’una baralla entre polítics maipot sortir-ne res bo. Amb mi no ten-sarà la corda. Sempre estaré per l’en-teniment.

Aquest és un dels motius pelsquals ha guanyat les eleccions?Hem guanyat perquè la gent voliaque els socialistes tornessin a go-vernar aquest poble, però segura-ment també pel meu tarannà i perl’equip que vam presentar. Som ungrup que té un component reno-vador i a la mateixa vegada un d’ex-periència i suposo que la gestió so-cialista és la que agrada a la majoriadels ciutadans de la Llagosta.

El preocupa l’oposició que pot ferICV-EUiA després d’haver estatdesbancada?Jo espero que l’oposició no me’ndeixi passar ni una. Perquè és tan

important governar com la fisca-lització de l’acció de govern. I m’a-gradaria que el tarannà canviés i po-guéssim parlar entenent-nos. Jo sócmolt d’oferir la meva mà, però si emdonen bufetades, algun dia hauréde fer un pensament i deixar de sertan generós.

Per tant, no és ingenu.No ho sóc. Sé el que m’espera. El diaque vaig decidir presentar-me a al-calde, ho vaig fer sabent el pano-rama polític que tenim. Hi ha par-tits que són més cavallerosos i hi hagrups que els agrada fer un altre ti-pus de política. Tothom és lliure defer el que vulgui. Nosaltres volemdonar valor a la política.

ICV-EUiA “ha governat des de ladestrucció”, com diu la seva com-panya Conchi Jiménez? És una cosa que s’haurà de pre-guntar a la Conchi Jiménez. Seràuna gran regidora i, si ho pensa, ésperquè en té els seus motius. Jo noentro a valorar les paraules de lameva companya, segurament com-parteixo la gran majoria, però no-saltres no direm com ho han fet elsaltres, només treballarem.

Podem dir, doncs, que arribennous temps a la Llagosta?Fent referència a una cançó delBob Dylan, m’agrada dir que elstemps sempre estan canviant i es-tic convençut que arriben noustemps de grandesa i de millorar laLlagosta tots junts.

“No seré l’alcalde de tots perquè és el que toca, sinóperquè m’ho guanyaré”

“Hi haurà pactes

durant tot el mandat.

Com més siguem

més treballarem”

Perfil | Politòleg i amant del seu pobleAfiliat al PSC des dels 16 anys i fidel defensor de l’esquerra socialdemòcrata es va llicenciar en Ciències

Polítiques a la UAB, on també va cursar el Màster de Gestió Política. Abans de ser alcalde s’encarregava de la Secretaria de Comunicació del PSC i és membre del Consell de Federació. Ha treballat a l’Ajuntament

de Granollers, al Consell Comarcal i fins a l’agost a un centre per a persones amb discapacitats de Mollet.

Óscar Sierra ens rep només uns dies després d’haver estat investit alcalde i en la primera entrevista que concedeix a un mitjà de comunicació. Repassa com

serà el seu govern, remarca que vol treballar amb tots els partits polítics i assegura que arriben nous temps per millorar la Llagosta.

Pamela MartínezLA LLAGOSTA

Page 22: Valles 527

19 juny 2015

Montmeló| 22

líniavallès.cat

Foment destina dos milions a la urbanització del soterramentINFRAESTRUCTURES4El Mi-nisteri de Foment destinarà dosmilions d’euros a les obres de laprimera fase d’urbanització de lazona de la llosa que cobreix el tú-nel de soterrament del tren al seupas pel municipi. Així ho haanunciat la vicepresidenta ter-cera del Congrés dels Diputats,Dolors Montserrat.

La previsió és que les obrescomencin durant la tardor i ques’allarguin durant vuit o noumesos. El tram d’intervencióés el que va des del carrer Pom-peu Fabra fins a la nova estaciói comptarà amb arbrat i gespa,

així com mobiliari urbà, on elsciutadans podran descansar,passejar i gaudir.

Per la seva banda, l’Ajunta-ment està a l’espera de la con-firmació d’Adif que, segons Do-lors Montserrat, “s’adjudicaràabans que acabi l’estiu”. Per aMontmeló és el punt de partidaper començar la integració ur-banística total de l’espai del tú-nel de soterrament, que comp-ta amb dues fases més. A més,l’Ajuntament també està pen-dent de tancar la negociacióamb Renfe d’un aparcament a lazona sud de la nova estació.

La incògnita sobre qui seria l’al-calde de Montmeló es va man-tenir fins a l’últim segon en unPle d’investidura crispat i ple detensions tant per part dels regi-dors com per part dels ciutadansque van assistir a l’acte.

Crits de “Judes!” van acom-panyar la votació del republicàAlbert Monserrat, que final-ment es va convertir en unaabstenció que va permetre re-validar l’alcaldia al socialistaAntoni Guil. Una vegada cone-guts els resultats, la tensió aug-mentava per segons i va provo-car una baralla verbal entre elsciutadans a favor del canvi i elspartidaris de la continuïtat.

El regidor d’ERC no ha vol-gut explicar perquè es va abste-nir i de moment no se sap si en-trarà a formar part del govern.

El regidor d’ICV-EUiA, Jor-di Manils, es va mostrar molt de-

cebut amb la decisió d’ERC i vaacusar Monserrat d’haver pres“una decisió unilateral sense te-nir en compte la majoria del seupropi partit”, que segons Manils,apostava perquè els republicansde Montmeló pactessin amb elsecosocialistes. En el mateix sen-tit s’ha expressat, en els darrersdies, una part de la militànciad’ERC que assegura que Monse-rrat no ha consensuat la seva de-cisió amb l’agrupació local. Mon-

serrat, per la seva banda, va de-nunciar haver rebut pressions peracceptar el pacte amb ICV-EUiA.Però l’encreuament d’acusacionsdurant l’acte d’investidura no vaacabar amb les d’ICV-EUiA capa ERC, perquè el nou alcalde vaacusar als ecosocialistes de pres-sionar i oferir negociacions des deMollet per aconseguir l’alcaldiade Montmeló. Jordi Manils ho hanegat i demana que es demostriamb proves.

Antoni Guil votant la seva candidatura a l’alcaldia. Foto: Ajuntament Montmeló

La polèmica abstenció d’ERCdóna l’alcaldia a Antoni Guil (PSC)

Cultura | Martina Tristany, segon premi Pissiganya de poesiaMartina Tristany Rodríguez, alumna de 5è de l’Escola Pau Casals de Montmeló, ha estat la guanyadora

del segon premi Pissiganya de poesia en la categoria de Cicle Superior amb l’obra Haikú verd. Aquestconcurs està adreçat a tots els alumnes de primària dels Països Catalans i és promogut per la revista de

poesia Pissiganya.cat, que té com a objectiu difondre el gust per la creació poètica entre els alumnes.

RedaccióMONTMELÓ

Zona de llosa que cobreix el túnel de soterrament. Foto: Ajuntament Montmeló

Page 23: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 24: Valles 527

| 24Festa Major de Montmelólíniavallès.cat 19 juny 2015

És tan a prop que gairebé es pottocar. I és que només queden setdies perquè arrenqui la FestaMajor de Montmeló, que ompli-rà de cultura i vida els carrers i lesplaces. El tret de sortida de les ce-lebracions es farà el pròxim dijous25 de juny, i s’allargaran durantquatre dies, fins al dilluns 29.

ESCALFANT MOTORSTot i que no formen part del ca-lendari oficial, els dies anteriorsserviran com a prèvia de la festa.El 23 de juny se celebrarà la re-vetlla de Sant Joan, amb unacercavila i l’Encesa de la Fogue-ra a càrrec dels Diables. Un soparpopular i el ball de Sant Joanclouran la diada. Per últim, di-mecres 24 es presentarà el do-cumental 1936-1939: El que noestà escrit però que va passar, eltercer treball que es fa sobre la in-cidència que va tenir la Guerra Ci-vil al municipi, que es relacionenentre si sota el títol Montmeló, lamemòria del temps.

Els actes propis de la festaarrencaran amb el derraping,una de les proves més ràpides dela festa, que se celebrarà a les sisde la tarda a la plaça de la Quin-tana, que també serà l’escenari dela cercavila d’inici de festa. La lec-tura del pregó anirà a càrrec delPare Manel, i a la nit els Diabless’encarregaran de la Tronada i elCorrefoc, i la jornada acabaràamb un sopar popular i dife-rents actuacions musicals.

El dia 26 es disputarà unacompetició de pàdel, però la mú-sica serà la gran protagonista dela jornada, amb la cantada de laCoral de Gent Gran, el Concert deFesta Major o el Tour 40, a càrrecde l’emissora Los 40 Principales.

Dissabte 27 es podrà lluitarcontra la calor a la Festa de l’Ai-gua, a les 12 del migdia a la pla-ça de la Constitució. L’arrossadapopular, la 35a trobada de ge-gants o l’espectacle Aladin faranles delícies de grans i petits.

L’últim dia serà el més espor-tiu, amb la final del torneig de bi-llar, un concurs d’habilitats fut-bolístiques i un partit de freakball.El Castell de Focs i el Ball de fi deFesta clouran els actes festius.

Torna la màgia de la Festa Major» Del 25 al 28 de juny, Montmeló viurà els seus quatre dies més emblemàtics de l’any, que enguany

tindran la revetlla de Sant Joan i la presentació d’un documental com a actes previs

El Ball de Gitanes i el Correfoc són dos atractius de la Festa. Fotos: Twitter (@mariusmonton) i Diables de Montmeló

RedaccióMONTMELÓ

Page 25: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 25 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 26: Valles 527

19 juny 2015

Santa Perpètua| 26

líniavallès.cat

Vuit centres educatiusparticiparan en l’ElectroCat

ENSENYAMENT4Un total devuit centres educatius d’arreu deCatalunya participaran el prò-xim 27 de juny en la segona edi-ció del Campionat ElectroCat,un concurs d’innovació perconstruir un prototip de vehicleelèctric, sobre una base motriucomuna. El campionat comptaamb el cofinançament del Ser-vei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i amb la col·laboraciódel Departament d’Ensenya-ment de la Generalitat, el Gre-mi de Tallers de reparació d’au-tomòbils de Sabadell i Provínciade Barcelona i les empresesHonda, Infranor-Mavilor i Tem-

pel Group. Els docents dels cen-tres participants han formatpart d’una jornada de formacióal Centre de Recursos del Vehi-cle Elèctric (CREVE) i han rebutles bateries elèctriques, fabri-cades per l’empresa Temple,que els equips han d’instal·lar alvehicle que muntin.

A diferència de la primeraedició en la qual havien de cons-truir un tricicle, enguany, cadaequip haurà de dissenyar i fa-bricar el xassís d’un vehicle dequatre rodes. Segons les bases,haurà de ser prou ample i llargper ubicar un pilot d’almenys 1,7metres d’alçada i 65 kg de pes.

No hi ha hagut cap sorpresa.Isabel Garcia (ICV) ha tornat aser proclamada alcaldessa delmunicipi amb el suport de 17 dels21 regidors. Garcia va obtenir elsvots de la seva formació, ICV (10regidors), i dels grups municipalsd’ERC (4) i PSC (3). C’s i laPCCA van optar per votar els seusrespectius candidats i la CUP vavotar “simbòlicament” per l’ar-tista Ovidi Montllor amb motiude la commemoració del 20èaniversari de la seva mort. Aquestvot es va considerar nul.

Garcia va manifestar que “tor-nar a ser nomenada alcaldessa ésuna gran responsabilitat que heacceptat amb molta il·lusió”. Labatllessa també va destacar que“a Santa Perpètua cal un nouimpuls que, sense deixar d’aten-dre les necessitats i obligacionsdel present, generi riquesa i ocu-pació”, i va afegir que cal “un go-

vern d’àmplia base social quegaranteixi estabilitat i governa-bilitat per assolir els grans reptesde futur que necessitem per con-tinuar sent una referència in-dustrial i de treball a l’eix de la rie-ra de Caldes i a Catalunya”.

El regidor de la CUP, Salva-dor Alemany, va manifestar queportaran “la lluita del carrer a lainstitució”. Joan Albalat, de C’s,va assegurar que faran una opo-sició responsable. “Controlareml’acció de govern, però també

presentarem propostes i esperemarribar a acords”, va dir.

El regidor del PSC, VíctorRodríguez, per la seva banda, varemarcar que “ni entenem nivolem una gestió pública sense laparticipació de tothom, ningúpot sentir-se fora”, i Pol Altayó,d’ERC, va aclarir que el des-acord definitiu per formar governamb ICV va ser “en el model te-rritorial i desenvolupament in-dustrial perquè la nostra veuquedava marginada”.

Investidura d’Isabel Garcia (ICV). Foto: Ajuntament SPM

Garcia (ICV) revalida l’alcaldiaamb el vot de 17 dels 21 regidors

Comerç | Els Comerciants regalen 300 euros per resoldre endevinallesL’Associació Els Comerciants ha iniciat la seva campanya de primavera-estiu Endevina endevinalla amb

la qual un únic guanyador tindrà un premi de 300 euros en vals de compra. La campanya clourà el 4 dejuliol al passeig de la Florida en el marc de la Fira de Rebaixes. Per aconseguir el premi, el guanyador

haurà de trobar la solució a 74 endevinalles que es troben als establiments associats a Els Comerciants.

RedaccióSANTA PERPÈTUA

Campionat ElectroCat de l’any passat. Foto: Ajuntament SPM

Page 27: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 27 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 28: Valles 527

19 juny 2015

Esports| 28

líniavallès.cat

Ha calgut esperar una dècada,però ha valgut la pena. L’EsportClub Granollers va aconseguirl’ascens a Tercera Divisió desprésde superar l’eliminatòria del play-off contra el Santboià. Els valle-sans van ser molt superiors als delBaix Llobregat en els dos partits(4-2 al Municipal de Granollers i1-2 al Joan Baptista Milà), i cul-minen un dels millors anys de laseva història amb un ascens his-tòric que els retorna a la catego-ria 10 anys després.

EL PARTIT ES POSA D’ESQUENATot i que el final va ser el desitjatper als granollerins, els locals vanavançar-se al marcador ben aviat.Al minut 6, després d’un córnerllençat des de l’esquerra de l’atacvermell, el punta Niko aprofitavauna pilota a l’esquena de la de-fensa vallesana per avançar-se aCañadas i fer el primer gol. L’es-tadi va embogir, ja que una altradiana donava l’ascens als locals.

El Santboià es va animar bus-cant el segon gol, però la malapunteria i les intervencions de Ca-ñadas van mantenir el resultat.

REMUNTADA I ASCENSEls minuts passaven i els del Baixno aconseguien ampliar l’avan-tatge i el Granollers va prendre elcontrol del match i no trigaria enaconseguir l’empat. Una passadades del lateral esquerre i un in-tel·ligent moviment d’AlejandroGil va habilitar David Fernández,que va fer la passada de la mort a

Juan Luis Estévez, que va em-pènyer l’esfèrica al fons de la xar-xa. L’empat va tranquil·litzar elsvallesans, i amb aquest resultat esva arribar al descans.

Només començar la segonapart, el Granollers va sentenciarl’eliminatòria. Edu Cosme va con-trolar al balcó de l’àrea una cen-trada des de l’extrem esquerre del’atac i va llançar un batzac ambla cama dreta que va entrar perl’escaire de la porteria de JaumeSánchez. El Granollers es posavaper davant al minut 46, i el mar-cador ja no es mouria.

Amb l’1-2 en contra, el Sant-boià estava obligat a marcar tresgols per forçar la pròrroga, i el tèc-nic local va fer tres canvis al mi-nut 51 per accentuar la presènciaofensiva dels seus homes, peròMatito va respondre a les rota-cions dels santboians, i va donarentrada a Almendros i Bauli perEstévez i Gil. Els canvis van aju-dar a controlar el tempo del joc ia neutralitzar els atacs locals, i el

resultat podia haver estat encaramés ampli si Almendros haguésmarcat després d’una jugada in-dividual al minut 80.

Quan l’àrbitre va assenyalar elfinal del partit, l’afició que s’haviadesplaçat fins a Sant Boi va saltara la gespa per celebrar-ho amb laplantilla.

RECEPCIÓ OFICIALL’Ajuntament també va voler su-mar-se a la celebració de l’equip,i l’equip va ser rebut el passat di-lluns 15 per l’alcalde, Josep Ma-yoral. El batlle i el president del’entitat van felicitar la plantilla iel cos tècnic. L’intercanvi d’obse-quis entre club i consistori vatancar la jornada.

CANVIS AL CLUBAhir, el club va anunciar canvis ala banqueta i a la direcció espor-tiva. Albert Garcia substituiràRaul Matito a la banqueta, men-tre que Dani Rizaldos serà el noudirector general de l’entitat.

L’eufòria de la plantilla després del final dels 90 minuts. Foto: ECG

L’EC Granollers torna a TerceraDivisió deu anys després

» Els vallesans, que ja havien superat el Santboià al partit d’anada, guanyen al Joan Baptista Milà i culminen una gran temporada

Joan Fontserè, nou director general del Circuit

MONTMELÓ4Canvi a la direc-ció general del Circuit. A partird’avui, el codinenc Joan Font-serè serà el director general delCircuit de Barcelona-Catalunya.Fontserè substitueix en el càrrecSalvador Servià, que havia ocu-pat la direcció de la instal·laciódes del mes de febrer de 2011.Fontserè treballarà juntamentamb Vicenç Aguilera, que con-tinuarà com a president del tra-çat vallesà.

Amb una gran experiència enel món de l’esport i del motor,Fontserè arriba al Circuit desprésd’una destacada carrera en elmón comercial i de l’esport, En-tre els seus càrrercs hi destacahaver ocupat la direcció del Cen-tre d’Alt Rendiment (CAR) deSant Cugat des de l’any 2011.

A banda del seu vessant coma gestor, Fontserè també ocupael càrrec de regidor a l’Ajunta-ment del seu municipi natal.

El paretà Joaquim Rodríguez,a punt per al Tour de França

PARETS4Quan només quedendues setmanes per a l’inici delTour de França, el Purito Ro-dríguez se sent amb bones sen-sacions de cara a la 102a delTour de França, que recorreràbona part del nord i el sud delpaís gal entre el 4 i el 26 de ju-liol i que, com és tradició, aca-barà amb una cèlebre etapa pelscarrers de París.

Després de perdre’s el Girod’Itàlia (el paretà ja ho havia pre-vist en la planificació de la sevatemporada), Rodríguez va par-ticipar en diverses clàssiques

primaverals, com l’Amstel GoldRace, la Fletxa Valona i la LiejaBastonya Lieja, aconseguint unsbons resultats, apropant-se gai-rebé sempre al podi.

La darrera cursa que el va-llesà ha disputat és la DauphinéLibéré, la que es considera comla gran prova de foc de cara apreparar la millor volta per eta-pes del món. Purito va acabar envuitena posició a la general, a 3minuts i 6 segons del vencedor,el britànic Chris Froome.

El repte, igualar o millorar latercera posició de l’any 2013.

Mollet | La UE Mollet es reforça de cara al curs que veDesprés de no haver aconseguit l’ascens a l’any del centenari, la UE Mollet busca millorar

la plantilla per tal de poder lluitar per pujar a Tercera. Així, David Ortiz ja compta ambcares noves de cara al curs vinent. De moment, el club ha fet oficials les contractacions de

quatre futbolistes: el defensa Millán, els mitjos Jandro i Navarro i el davanter Casado.

Pau ArriagaGRANOLLERS

Joan Fontserè substitueix Salvador Servià. Foto: Circuit de Catalunya

Page 29: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 29 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 30: Valles 527

Agenda| 30 líniavallès.cat 19 juny 2015

[email protected]

AGENDA SETMANALDEMÀ 20 DE JUNY18:00 Col·lisions. Taller familiar per visitar l’ex-

posició col·lectiva de l’Espai d’Arts. Desprésles famílies pintaran, tacaran i jugaran ambdiferents materials per tal de crear obres d’artúniques. Amb les peces es muntarà unaMini Expo Col·lectiva Express. / Roca Umbert.

DEMÀ 20 DE JUNY20:00Això és sobre la llibertat. Què és el que en-

cara recordes? Presentació de l'artista brasi-lera Andrea Elias, resident a Cra'p el juny de2015. Elias està treballant sobre els primersmaterials coreogràfics a partir dels qualscrearà dos espectacles de dansa. / CRA’P.

DIMARTS 23 DE JUNY21:45 Entrada de la torxa de la Flama. Dimarts al

vespre Mollet serà la receptora de la Flama delCanigó que repartirà a representants delsmunicipis del Baix Vallès. / Parc Ca l’Estrada.

AVUI 19 DE JUNY21:30 La ratera. Adaptació de l’obra d’Agatha

Christie en la qual s’explica la història de vuitpersonatges atrapats a un hostal a causa dela neu i que es veuen implicats en un crim oco-rregut a Londres, sigui com a sospitosos o coma víctimes. / Teatre Can Rajoler.

DISSABTE 20 DE JUNY9:00 II Fira del Motor i concentració de camions

decorats. L’objectiu de la jornada és aprofitarla proximitat del Circuit de Catalunya per talde dinamitzar i reforçar de cara al futur la in-dústria del sector del motor situada al municipi.Hi haurà carpes i una desfilada de camions de-corats. / Sector Llevant Park.

DIUMENGE 21 DE JUNY10:00 3a Fira d’adopció de gossos. Durant el

matí es faran diverses activats per promoureles adopcions d’animals de companyia. Ac-tualment són catorze els animals que estan enadopció. / Parc Popular.

DILLUNS 22 DE JUNY19:30 Lliurament premis del concurs de Castells.

Aquest dia es coneixerà el cartell guanyadordel certamen, fruit del resultat de la votaciópopular que s’ha fet del 5 al 19 de juny en-tre les tres obres finalistes. / Sala de Plens.

DISSABTE 20 DE JUNY9:00 Sant Fost 48 hores de Bàsquet. Durant 48

hores es faran partits de bàsquets entre ju-gadors de diferents edats. Hi haurà unamini lliga amb classificacions, semifinals i fi-nals. / Pavelló II.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

Tots els infants de la Llagosta i les se-ves famílies estan convidats a la Fes-ta de fi de curs del Nou Casal. Hi hau-rà jocs d'aigua en família, actuació deles Llagostes de l'Avern i l’estrena delvideoclip del Nou Casal. / Nou Casal.

Festa fi de curs Nou Casal Avui 19 de juny a les 17:00

L’espectacle tracta de la negació de lapotència individual per generar un es-pai de trobada, d’atenció i cura per iamb l’altre. La proposta és un híbrid en-tre dansa, teatre i performance. / LaMarineta.

Esther Williams noquiere nada másAvui 19 de juny a les 20:00

Amb motiu de l’aniversari de Granollersen Transició s’ha organitzat una jorna-da en la qual hi haurà xerrades sobre elcanvi climàtic, els moviments en tran-sició, un dinar ecològic i sobretaulaamb música. / Museu de Ciències Na-turals de Granollers (La Tela).

Jornada Pas de bou, lent i segur

Dg. 21 de juny a les 9:30

MARTORELLES. La Cursa de caràcterpopular atorgarà premis als tres primersconcursants a arribar, en categoriamasculina i femenina. Els beneficis re-captats es destinaran a l’AECC. Preu: 10euros./ Envelat.

1a Cursa contra el Càncer de MamaDg. 21 de juny a les 9:00

línia 21 edicions de proximitat Barcelona · Badalona ·

Baix Maresme · l’HospitaletBaix Llobregat ·Vallès · Turisme

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLínia

Periodicitat

MensualEixampleNou BarrisSarrià-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardóMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Vallès (ed. Cerdanyola i entorn)Vallès (ed. Sabadell i entorn)CornellàTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)l’Hospitalet

QuinzenalSantsSant MartíGràciaLes CortsBadalona

SetmanalVallès (ed. Vallès Oriental)

Tirada

180.35015.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02510.02510.02510.02510.02510.02510.025

150.25015.02515.02515.02515.02515.025

40.10010.025

Total 370.700

14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

180.350150.25040.100

[email protected]

la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

370.700 exemplars

difusió controlada per OJD/PGD

línia

Page 31: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 31 | líniavallès.cat19 juny 2015

Page 32: Valles 527

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 32 líniavallès.cat 19 juny 2015