Valles 527

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_527.pdf

Text of Valles 527

 • El peridic gratut ms llegit de la comarca

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com | anunciat: 619 13 66 88 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavallsliniavalles.cat 19/06/2015 Nm.527 Difusi OJD-PGD: 10.050 exemplars setmanals

  Poltica pg 4CDC del Valls Oriental creuque la ruptura de CiU no tindr conseqncies a la comarca

  Mollet pg 3Monrs revalida lalcaldiaperqu la resta de partits no arriben a un acord

  Entrevista a scar SierraAlcalde socialista de La Llagosta

  pg 21

  Shan fet acusacions molt desagradables per no tenim cap problema amb ICV:la porta est oberta

  Montmel pg 22La polmica abstencidERC dna la vara delconsistori a Guil (PSC)

  Martorelles pg 18Candela s investitamb el sorprenent vot afavor de lalcalde sortint

  Festa Major pg 24Montmel escalfa motors pera la seva diada ms esperada

  Esports pg 28LEC Granollers torna a TerceraDivisi deu anys desprs

  Mayoral defensa un referndumsobiranista en la seva investiduraLalcalde de Granollers assegura que el seu ser un govern comproms amb el futur de Catalunya pg 10

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88| 2 lniavalls.cat 19 juny 2015

 • Josep Monrs (PSC) seguir sentlalcalde de Mollet durant els pr-xims quatre anys. Desprs dedues setmanes dintenses nego-ciacions en les quals semblava quepodia haver-hi un pacte que pro-picis el canvi de govern a la ciu-tat, lalternativa no ha estat pos-sible i Monrs ha revalidat lal-caldia. En el Ple dinvestidura, totsels partits, excepte el PP que es vaabstenir, van votar el seu cap dellista, cosa que va donar el governal PSC, ja que va ser la llista msvotada el 24M.

  Josep Monrs, que va rebre unfort aplaudiment per part dels as-sistents en el moment que preniapossessi de lalcaldia, va enco-

  ratjar la resta de grups municipalsa sumar en benefici de tots els mo-lletans dient que la seva formacidefensa i defensar el dileg, jaque, segons va afegir, la demo-crcia s la necessitat dacceptarlopini dels altres. Lalcalde de

  Mollet va manifestar que la ges-ti del govern municipal durantaquest mandat estar centrada enla responsabilitat, la justcia social,el rigor, la transparncia, la par-ticipaci i la tenacitat, en defini-

  tiva, valors que sn els signesdidentitat dun govern socialistai de progrs. Finalment, Monrsva agrair la tasca feta als grupsmunicipals de la passada legisla-tura, especialment la de CiU men-tre va ser al govern.

  Una vegada conegut el des-enlla del serial poltic, les reac-cions no shan fet esperar. Des deCanviem Mollet, Xavier Buznassegura que la feina posarcadasc al seu lloc i remarca queen aquesta legislatura s im-prescindible establir noves fr-mules de relaci entre els grupsdel consistori i la ciutadania.

  El portaveu dAra Mollet-ERC-MES, Oriol Lpez, recordaque, tot i que Monrs ha assolitlalcaldia, 12 regidors han votatpel canvi, que encara no shaprodut perqu alguns han giratla cara i albira quatre anys

  llargs on tindrem un govern fe-ble, per aix continua demanantel pacte. Treballarem al costat deCanviem Mollet i, si ells ho volen,tamb al costat de CiU, explicaLpez, que conclou dient queres no sacaba, tot just ara co-

  mena una campanya perma-nent fins a la victria final.

  El portaveu de CiU, Joan Dav,per la seva banda, assegura que elshagus agradat que els regidorssobiranistes haguessin sumat la

  majoria per que no ha estat pos-sible ni amb el PSC i Ara Mollet-ERC ni amb Canviem i els repu-blicans per les posicions en-frontades entre les forces i per-qu era prou important que lal-calde fos independentista.

  La portaveu del PP, SusanaCalvo, augura que ser una le-gislatura difcil, no noms per lasituaci econmica sin pelsacords als quals haurem darri-bar, i es compromet a treballarper fer una oposici constructiva,slida, propera, exigent i fermaamb lobjectiu de renovar la con-fiana dels electors.

  Per ltim, el portaveu de Ciu-tadans, Francisco Muoz, ja ha es-ts la seva m al nou govern i afir-ma que no perdrem ni un minuten les coses que ens separen iprendrem decisions pensant enall que sigui millor per a Mollet.

  Pamela MartnezMOLLET

  3 | lniavalls.cat19 juny 2015En Portada

  Monrs seguir governant Mollet El PSC mant lalcaldia desprs de ser la llista ms votada i que els altres partits no hagin arribat a un acord Ara Mollet ERC afirma que seguir treballant per aconseguir un pacte que desbanqui Monrs del govern

  Josep Monrs (PSC) tornar a ser lalcalde de Mollet els prxims quatre anys desprs que els socialistes hagin estat la llista ms votada el 24M. Foto: Ajuntament de Mollet

  Tots els partits

  menys el PP, que es

  va abstenir, es van

  votar a ells mateixos

  Buzn (Canviem)

  afirma que

  la feina posar

  cadasc al seu lloc

 • 19 juny 2015

  Comarca| 4

  lniavalls.cat

  Sembla que la separaci entreConvergncia Democrtica deCatalunya (CDC) i Uni Demo-crtica no tindr gaire conse-qncies a la comarca. Tot i queshaur de valorar el posiciona-ment dels dos partits en lmbitcomarcal i municipal, el presi-dent comarcal de CDC, FrancescTella, ha assegurat a aquestapublicaci que sest estudiantuna soluci amistosa i es mos-tra convenut que no hi haurcap problema als municipis, per-qu la relaci entre els inte-grants de CDC i Uni s moltbona. De fet, molts sn del sec-tor crtic dUni, afegeix.

  El mateix succeeix als mu-nicipis, on Tella remarca que lesafectacions seran mnimes per-qu en les llistes electorals deCiU que es van presentar el

  24M la presncia de candidatsdUni s inferior al 25% i en al-guns casos no compten ambcap representant, com s el casde Mollet, on segons afirmaJordi Talarn, nmero dos deCiU, tots els candidats sn deCDC o independents. Talarntamb comenta que els grupsmunicipals shan presentat coma CiU i per aix creu que se-guiran tenint les mateixes siglescom a mnim fins a les prximeseleccions, per shaur de fer unacord de bona relaci. Un pac-te que tant Tella com Talarn nocreuen que suposi cap tipusdentrebanc.

  Tot i aix, s evident que can-viaran les formes de treballarque shan portat a terme durantels darrers 37 anys, perqu finsara Uni i CDC fixaven les sevespostures i desprs les consen-suaven i decidien la maneradactuar als diferents ajunta-ments, cosa que ara no se sap siser possible encara que sa-

  consegueixi un acord amistsper als prxims quatre anys.

  Les diferents opinions sobrela posici que el catalanismeconservador ha dadoptar davantel procs va obrir una crisi en latradicional aliana entre Con-vergncia i Uni que dimecres vaacabar amb la decisi dels mili-

  tants dUni dabandonar el go-vern de la Generalitat i lanuncide CDC que el projecte poltic deCiU shavia acabat. Per tant, perprimera vegada des de fa ms detrenta dcades, Uni i CDC no espresentaran juntes a les eleccionsautonmiques i ser el primercop a la histria de la democr-

  cia que una federaci se separi.Una situaci que Josep Rull haqualificat de nova etapa apas-sionant i trepidant.

  En els prxims dies les duesforces poltiques prendran les de-cisions que marcaran el seu fu-tur en lmbit autonmic, co-marcal i municipal.

  Limpacte (o no) del divorci de CiU El president comarcal de CDC, Francesc Tella, afirma que la separaci entre CDC I Uni no tindr conseqncies a la comarca perqu els representants dels dos partits tenim molt bona relaci

  Una imatge darxiu de la seu de CiU a Mollet. Foto: CiU Mollet

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

  Lli dAmunt | Absolen una vena acusada destafar un avi LAudincia de Barcelona ha absolt Anna Vicente, propietria de lagncia de viatges Terra, Mar i Aire, de

  Lli dAmunt, ja sense activitat, dun delicte destafa a un avi de 94 anys. La resoluci judicial considera elsfets provats per entn que no sn constitutius dun delicte destafa perqu no es donen tots els supsits

  recollits a la jurisprudncia i que han de confluir perqu lacusada pogus ser condemnada per aquest delicte.

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88 5 | lniavalls.cat19 juny 2015

 • | 6Opinilniavalls.cat 19 juny 2015

  publicitat 619 13 66 88

  amb el suport de:

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavalls.cat

  Dipsit legal: B 43220-2001

  Difusi controlada

  10.050 exemplars setmanals

  Madre ma la que se ha liado conlos chistes del regidor de Madrid!

  Que pueden ser de mal gus-to? Seguro que lo son, sobre todopara los colectivos y/o personasque pueden sentirse afectados.Aunque no ms que los otros co-lectivos que tambin se puedenver afectados cuando se hacen de-terminados comentarios y/o seexplican determinados chistes,como por ejemplo los homose-xuales, las mujeres con los de si-gno machista, los gitanos, losmoros, los chinos, los de Lepe, losde Bilbao, los catalanes, etc.

  El error de esta persona fuedejarlo escrito en la web en el 2011y ahora alguien se ha encargadode buscarlo, sacarlo a la luz y des-prestigiarlo por completo, a l y atoda la formacin de ManuelaCarmena. Creo que est ms cla-ro que el agua.

  Ahora resultar que los pol-ticos de este pas son todos inte-lectuales del mximo nivel que seexpresan con elocuencia y sinexabruptos, sentando ctedra ensus discursos y en el uso de las pa-labras. Si tiramos de hemerotecaseguro que podramos encontrarde todo. Por ejemplo, personas di-versas de los partidos mayorita-rios en Espaa hablando de Ca-talunya o hablando del franquis-mo o de cualquier otro asunto quepuede herir cualquier sensibilidad.

  A partir de ahora, tendremosque tener mucho cuidado contodo lo que decimo