of 32 /32
redacció: [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 [email protected] | administració: [email protected] línia vallès El periòdic gratuït més llegit de la comarca liniavalles.cat · 23/6/2016 · Núm. 573 · Difusió OJD-PGD: 12.025 exemplars setmanals La Llagosta pàg 18 El consistori diu que ha aturat 7 desnonaments però la PAH ho nega Santa Perpètua pàg 25 Les obres de la nova estació de Rodalies es licitaran a l’estiu Sant Fost pàg 20 Sanmartí reivindica el seu primer any, ERC veu “paràlisi” Esports pàg 26 Compte enrere per a la 18a edició de la Granollers Cup Mollet i Granollers acaparen l’esprint final per al 26J Els partits desembarquen a les dues grans ciutats vallesanes per intentar mobilitzar els seus votants pàg 3 Granollers L’Ajuntament impulsa millores contra la pobresa energètica en 15 pisos pàg 8 Fernández Díaz - De Alfonso Carles Puigdemont, des de Mollet: “Estem davant d’un GAL informatiu” pàg 12 Tanca per sempre L’Escola Nicolás Longarón de Mollet diu el seu adéu definitiu

Valles 573

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_573.pdf

Citation preview

Page 1: Valles 573

redacció: [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 – [email protected] | administració: [email protected]

líniavallèsEl periòdic gratuït més llegit de la comarca liniavalles.cat · 23/6/2016 · Núm. 573 · Difusió OJD-PGD: 12.025 exemplars setmanals

La Llagosta pàg 18El consistori diu que haaturat 7 desnonamentsperò la PAH ho nega

Santa Perpètua pàg 25Les obres de la novaestació de Rodalieses licitaran a l’estiu

Sant Fost pàg 20Sanmartí reivindica el seuprimer any, ERC veu “paràlisi”

Esports pàg 26Compte enrere per a la 18aedició de la Granollers Cup

Mollet i Granollers acaparenl’esprint final per al 26J

Els partits desembarquen a les dues grans ciutats vallesanes per intentar mobilitzar els seus votants pàg 3

Granollers L’Ajuntament impulsamillores contra la pobresaenergètica en 15 pisos pàg 8

Fernández Díaz - De AlfonsoCarles Puigdemont, des de Mollet: “Estem davantd’un GAL informatiu” pàg 12

Tanca per sempreL’Escola Nicolás Longarón de Mollet diu el seu adéu definitiu

Page 2: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 2 líniavallès.cat 23 juny 2016

Page 3: Valles 573

La comarca tornarà a ser clau enles eleccions espanyoles del prò-xim diumenge. Així s’ha pogutcomprovar durant les dues set-manes frenètiques de campanya,en les quals els diferents partitss’han desplaçat fins als munici-pis vallesans amb els seus prin-cipals líders per demanar el votdels ciutadans.

El darrer a fer-ho va ser elrepublicà Gabriel Rufián, queva ser ahir a Mollet per explicarles seves propostes. Unes pro-meses que ja va exposar diu-menge passat, a la plaça de laPorxada de Granollers, l’altrecandidat republicà al Congrésdels Diputats, Joan Tardà, elqual va assegurar que ERC estàdisposada a donar suport a Pa-

blo Iglesias “si convoca el refe-rèndum en un any”.

Per als republicans, a més, “leseleccions del 26J són una bonaoportunitat per mostrar la nostradisconformitat amb el govern ac-tual a tots els nivells i per informar

com i de quina manera faremefectiva la desconnexió”.

El mateix diumenge al parc deCan Mulà de Mollet, entre un con-cert de rock i una botifarrada, EnComú Podem feia una crida alcanvi, la justícia social i la trans-parència política. La senadora

Maria Freixanet va començar elseu discurs anunciant que hanarribat “per fer fora la política deldolor i del benefici de les elits”. Enaquest mateix sentit es va mani-festar l’eurodiputat d’ICV- EUiA,Ernest Urtasun, que referint-se alPP va remarcar que “la campan-ya política està sent una autènti-ca rebel·lió cínica contra una es-pècie de partit que ha muntat au-tèntiques estructures mafiosesallà on ha governat”.

Ciutadans també va escollir elparc de Can Mulà de Mollet perfer el seu acte central de cam-panya a la comarca i reivindicar-se com “la nova política lliure i va-lenta”. El cap de llista per Barce-lona, Juan Carlos Girauta, vacentrar el seu discurs a atacarUnits Podem i el PP.

Els retrets han estat presentsen tots els discursos dels diferentslíders polítics que han visitat la co-marca, però potser el més con-

tundent ha estat el candidat deCDC, Francesc Homs, en la sevavisita de diumenge a Granollers,en la qual va acusar Albert Rive-ra de “mentider” per dir que “s’hapartit la cara a Catalunya per po-der parlar castellà”. Homs va re-

marcar que el líder de Ciutadans“vol enfonsar Catalunya amb elseu discurs”.

CDC també va fer dos actes, di-lluns i dimarts, a Mollet, en elsquals van participar l’exconselle-ra d’Ensenyament, Irene Rigau, iel candidat molletà i número 5 per

Barcelona, Feliu Guillaumes, queva insistir en la importància quehi hagi un representant del Vallèsal Congrés. Segons Guillaumes, “sien cinc o sis anys aconseguim ques’inverteixin entre 20 i 25 milionsal Vallès Oriental, la comarca seràirreconeixible”.

El PSC va ser al principi de lacampanya a Granollers i dimartspassat a Mollet, on l’experta en elpacte de Toledo, Isabel López, vaexposar la voluntat dels socialis-tes de derogar la reforma laboralde PP i garantir la igualtat salarialentre homes i dones.

El PP va visitar la comarca di-lluns 13 de juny amb la diputadaDolors Montserrat, que va res-saltar les intencions del seu par-tit de crear treball i millorar lespensions.

Ara, a només tres dies de leseleccions, seran els ciutadans elsque decidiran quin partit s’em-porta la victòria a Catalunya.

3 | líniavallès.cat23 juny 2016En Portada

La comarca decideix» Els líders dels partits polítics desembarquen al Vallès Oriental per aconseguir guanyar suports» Les formacions independentistes busquen mobilitzar els seus votants per millorar resultats

Pamela MartínezVALLÈS ORIENTAL

Alguns dels actes electorals que s’han fet a la comarca durant els darrers dies. Fotos: Twitter

ERC va fer ahir

el seu acte central

de campanya a la

comarca a Mollet

En Comú Podem

vol millorar el gran

resultat de les

eleccions del 20D

Page 4: Valles 573

| 4Opiniólíniavallès.cat 23 juny 2016

publicitat 686 429 517

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniavallès.catDipòsit legal: B 43220-2001

amb el suport de:Difusió controlada

12.025 exemplars setmanals

Actualitat a la xarxa

@JordiGraupera: Aquest episodi és unaoportunitat per als partits independen-tistes de recuperar la dignitat perdudapel mercadeig.

Un diari plural

per @ModernetdeMerda

4Tres preguntes

Aprofitant aquests joiosos diesde campanya electoral, voldriatraslladar tres preguntes als capsde llista d'En Comú Podem, Es-querra Republicana i Conver-gència Democràtica. Una per acadascú. Ignoro si voldran res-pondre-les, les agendes van ple-nes d'indocumentats que volenaccedir als candidats, però siper casualitat interessen a algúmés que a mi, pot ser profitósque les responguin. Que facin elque creguin convenient.

Per a Xavier Domènech:Sabem que Unidos Podemosvol fer un referèndum a Catalu-nya. Ho heu dit i ho heu defen-sat diàriament. És una bonanotícia i, a més, és perfecta-ment creïble. Ara bé, el que nopreciseu mai és en quin llocestà col·locat aquest referèn-dum dins l'ordre de prioritats dela vostra formació. I no és unainformació menor. Jo puc volerfer una cosa a la vida i predicar-ho arreu, però tenir-la en la po-sició 74 de les meves prioritats.Sí, la vull fer, i tant, però no emmonopolitza l'existència, no emfarà renunciar als altres 73 ob-jectius vitals. I aquest petit detallés molt i molt rellevant, perquètenint en compte els pactes totssabem que caldrà fer amb PedroSánchez, i segons en quina po-sició tingueu el referèndum, ladefensa que en feu en campanyaelectoral serà una autèntica far-sa o no.

Està en les vostres prioritats,el referèndum, o bé només és unesquer eficient? Triareu refe-rèndum o govern d'esquerresquan el PSOE us faci esco-

llir? –Evitar el concepte "refor-ma constitucional" en la res-posta–.

Per a Gabriel Rufián:"Anem a Madrid a dir-los quemarxem, que farem la Repúbli-ca Catalana". Això és el que dè-ieu el 20D, en aquelles eleccionsque no aportaven massa res auna formació independentistaperò que, ben mirat, potser po-dien servir –de manera força-da– per anunciar la bona novaa La Manxa. Molt bé, ja està dit.Hem tingut uns mesos precio-sos per anar-los anunciant que

marxem. Fet. A què ve, ara,tornar-se a presentar en uneseleccions espanyoles? L'argu-ment de baixar un moment adir-los una cosa i tornar a pujarja no té cap sentit. Ara és rein-cidència, és vici. Si el plebiscit esva guanyar, en principi un par-tit com Esquerra Republicanano hauria de presentar-se enunes eleccions d'un estat que,ara sí, ja no hauria de tenir cappoder real sobre la realitat ca-talana.

Com funciona, exactament,tot plegat? Què s'hi va a fer a Ma-drid, ara, que no s'hagi fet

aquests últims mesos? Si no s'hiva a fer política perquè ja se n'hafet durant 40 anys, si no s'hi vaa explicar que marxem perquè jahem explicat que marxem, quèhi aneu a fer? –Evitar el concepte"mentrestant" en la resposta–.

Per a Francesc Homs:L'eslògan de Convergència és"Fets per Catalunya". Es jugaamb el doble sentit, correcte.Però un d'aquests dobles sentitspotser ha quedat un pèl preci-pitat. Algú s'ha envalentit.

Quan parlem de fets en elmateix sentit que ho feia aquellmític "Fets, no paraules" deMontilla, de quins fets parlem,concretament? Perquè suposoque no seran els del 9N, que fo-ren molt lloables però que vanestar protagonitzats en tot mo-ment per una societat civil hi-peractiva i disposada a desobe-ir el que fes falta. Els fets desta-cables potser serien el no acata-ment de les opinions interes-santíssimes del Tribunal Cons-titucional, el ple funcionamentd'aquella hisenda pròpia que faanys que s'explica però que noacaba d'estar del tot enllesti-da –per dir-ho suaument–, o elno nomenament de segonsquins consellers i alts càrrecspartidaris de continuar formantpart d'una Espanya fraternal iafectuosa. Això serien fets real-ment rellevants. Però cap d'a-quests fets es produeix avui endia. Exactament, doncs, de quinsfets parla l'eslògan? –Evitar elconcepte "querella" en la res-posta–.

Gràcies als tres per les hipo-tètiques respostes.

“En un ordre de

prioritats, En Comú

Podem no precisa mai

en quin lloc està

posat el referèndum”

4Cauran del cavallper Jordi Lleal

En el Llibre dels fets dels Apòs-tols s’escriu la vida i fets deSant Pau, on s’explica comanant de viatge cap a Damascun raig de llum l’encegà i es-coltant unes paraules de Jesús,es convertí.

A Catalunya, hi ha inde-pendentistes de tota la vida iconversos de no fa gaire, quecreuen que amb Espanya no hiha res a fer. També hi ha polí-tics i partits que creuen que Es-panya té la bona voluntat derespectar-la i arribar a un con-sens de convivència pacífica ijusta, podent arribar a ser unestat federal –els mateixos queamb la boca petita es declarenfederalistes, ni s’ho creuen–.Polítics com Xavier Domè-nech i Ada Colau, Lluís Fran-co Rabell i Joan Coscubiela,partits En Comú Podem i Ca-talunya Sí Que es Pot, encaraque accepten que es pugui ferun referèndum, s’inclinen per

negociar com fer-lo amb lesforces unionistes espanyoles.En qualsevol activitat, en la po-lítica també, no només s’ha detreballar el dia a dia, sinó quetambé s’ha d’observar la ten-dència del procés, perquè ésl’indicatiu de com poden es-devenir els fets en el futur,igual que s’ha de contemplar elpassat com a experiència perprendre determinacions lesmés correctes possibles.

Espanya fa molts anys queno es mou, esperem que moltscatalans que van pel camí de latercera via caiguin del cavall is’adonin de la seva ceguesa, re-obrin els ulls i escoltant la veude la seva consciència es con-verteixin a l’independentisme,una vegada s’adonin que Es-panya està orgullosa de sercom és i que no pensa canviar.Amb el temps, la fruita madu-ra caurà de l’arbre, i a terra do-narà excel·lents fruits. Amén!

Un diari participatiu

#BrexitORemain?

@jm_clavero: En el Brexit inglés votatoda la UE, lo mismo que toda Españaen el referéndum de Catalunya o comohizo toda Gran Bretaña en el escocés.

#SantJoan

@swarua: Això de tirar petards a mig car-rer i que explotin al costat de la gent éslegal i normal i molt divertit perquè, ésclar, és Sant Joan!

#IndyGate

Page 5: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 5 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 6: Valles 573

| 6Envia’ns les teves cartes a: [email protected]íniavallès.cat 23 juny 2016

Un diari obert

41 any d’Ara Parets ERC al consistoriper Jordi Seguer Romero, portaveu d’Ara Parets ERC

El 13 de juny de 2015, Ara Parets ERCtornava a tenir representació al plenaride l’Ajuntament amb tres regidors.Durant la sessió d’investidura ja vamanunciar que no decebríem els 1.153paretans i paretanes que van donar-nosconfiança i que creien que hi havia unaaltra manera de fer política: més trans-parent, més honesta, més participati-va i més propera a les necessitats realsde la gent del carrer.

Un any després, valorem molt po-sitivament el treball que des de l’opo-sició hem realitzat, ja que hem prio-ritzat totes les propostes relacionadesamb la justícia social, la transparència,la participació i el dret que té Catalu-nya a convertir-se en un Estat propi.

Les iniciatives més reeixides, sor-gides des d’Ara Parets ERC, han estatla creació de la Taula d’EmergènciesSocials, la participació de l’Ajunta-ment en la Causa Argentina que jutjaels assassinats dels exalcaldes paretansd’ERC, Antoni Arimon i Joan Brunat,el reconeixement del col·lectiu LGTBo l’obertura del debat per retirar elsdarrers carrers de Parets amb vincu-lacions franquistes.

Però aquest any també ens ha dei-xat un regust amarg. L’actitud delpartit majoritari del govern, el socia-lista, no ha estat tan dialogant com hapredicat públicament l’alcalde Mingoteni tampoc tan transparent.

En un any hem pogut constatar lamanca de transparència del governmunicipal, el qual s’ha negat a realit-zar una auditoria dels comptes i con-tractes públics, que continua utilitzantsense mesura el cotxe oficial que pa-guem tots els paretans i paretanes oque abusa de les dietes quan continu-em tenint al poble més de 1.200 aturatsi aturades. Aquest temps també ha po-sat en evidència que les prioritats de

l’alcalde Mingote no coincideixen ambles de la ciutadania i és que molts delsprojectes del Govern han estat ‘apos-tes personals’ del nostre batlle que nohavien estat reclamats per la gent delcarrer.

El govern socialista abans i el so-ciovergent, des de l’abril, no ha encai-xat bé les dures crítiques que des d’A-ra Parets ERC hem fet sobre els comp-tes públics, la manca de pluralisme enels mitjans de comunicació públics, elsnyaps urbanístics com les obres de l’a-vinguda Espanya, la coberta de la pis-ta de Can Butjosa, els nous carrils bicide l’Anella Esportiva o l’estat de dei-xadesa generalitzat que hi ha en elmanteniment dels espais públics de Pa-rets.

Però aquest primer any a l’oposicióens ha permès agafar força i muscula-tura per encarar amb més ganes la se-gona part de la legislatura on apro-fundirem encara més el contacte al car-rer amb la ciutadania. Perquè de fet, elspolítics el que hem de fer és escoltarmolt més les seves necessitats i fer-lospartícips de la gestió pública.

Des d’Ara Parets ERC volem agra-ir-vos la vostra implicació i col·labo-ració en el nostre projecte en aquestprimer any de mandat. Cada cop sommés els paretans i les paretanes que vo-lem millorar conjuntament el nostrepoble i que volem donar un tomb tannecessari.

La Kènia, en Ramon i jo mateixcontinuarem treballant tant o méscom fins ara per aconseguir el canvi es-perat i per transformar els vostres de-sitjos en una realitat que té data: 2019.

El projecte d’Ara Parets ERC no ésde curta volada, nosaltres caminem demanera ferma per aconseguir la vostraconfiança i capgirar la situació actual.No defallirem!

Queridos paisanos, los que me cono-céis sabéis que si hay una cosa que de-testo es la desigualdad, la injusticia yel uso político que se hace por parte desegún qué partidos y para según quéobjetivos.

Leo, me sorprendo y me indignoimpotente cuando en el boletín de unaformación política de Parets se desta-ca la subvención de nuestra entidad.También en redes sociales he leído otraimagen en la que se dice textualmen-te "fora pagar a andalusos".

Las guardo para mi porque mos-trarlas duele demasiado. Eso en la vidareal tiene un nombre y las consecu-encias además de cabrearme me pre-ocupan profundamente.

No todo vale en política para ob-tener un rédito. Exijo disculpas pú-blicas por parte del partido que en suboletín destacó precisamente nuestrasubvención y de todos aquellos yaquellas personas que se cuestionanque seamos tratados como cualquier

otra asociación por el simple hecho deser andaluces.

Basta ya de utilizar al pueblo y asus entidades con fines políticos. So-mos ciudadanos del mundo, de Paretsde Vallès, y nuestros derechos y obli-gaciones son las mismas por ser an-daluz, que por haber nacido en cual-quier otra parte.

Quiero trasladaros mi tristeza yenojo ante actos y comentarios dignosde otra época. Ello no menoscabaránuestra ilusión por seguir disfrutandode nuestros pueblos, Parets incluido,por supuesto.

Gracias por escucharme y soloquería manifestaros que me siento or-gulloso de ser andaluz, me siento or-gulloso de Chilluévar y Santo Tomé,me siento orgullosísimo de presidir laentidad Hermanados-Agermanats y,por supuesto, me siento muy feliz devivir en un pueblo como Parets don-de la mayoría nos acoge con respeto ycariño.

4¿Qué culpa tengo de ser andaluz?per Paco Galera, president de l’Associació Hermanados@germanats

#LÚltimAdéu

@pirulacha: Amb el tancament del’escola Nicolás Longarón es trenca unapetita família. Estem molt tristos per nopoder continuar a aquestes aules.

#ImatgeFestaMajor

@BlancsBlausGame: El dissenyador gra-nollerí Aleix Font representa l’estira-i-ar-ronsa entre Blancs i Blaus. Comença elcompte enrere per a la Festa Major.

#EstacióR8

@monotonube: Milers d’estudiantsseguim esperant l’estació central de l’R8 aSanta Perpètua. A veure si la darrerapromesa és veritat.

Opinió en 140 caràcters

Page 7: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 7 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 8: Valles 573

23 juny 2016

Granollers| 8

líniavallès.cat

Un total de 15 habitatges de la ciu-tat, seleccionats pels Serveis So-cials, han rebut intervencions del’Ajuntament contra la pobresaenergètica. Les actuacions s’hanfet amb els 16.000 euros que vanestalviar els 19 edificis municipalsen la Marató de l’Estalgia i hanconsistit, concretament, en lasubstitució de 145 bombetes, fluo-rescents i altres lluminàries, la ins-tal·lació de cinc programadorsen equips de producció d’AiguaCalenta Sanitària (ACS) i la subs-titució de cinc aixetes que ajuda-ran a reduir la factura energèticadels subministraments de les llars.

A banda de l’avaluació ener-gètica dels habitatges i l’aplicacióde millores, també s’han asses-sorat les famílies pel que fa a lacontractació energètica. Així, els

26 alumnes del Cicle Formatiu deGrau Mig d’Instal·lacions Elèc-triques i Automàtiques, amb l’a-jut de quatre professors, hancol·laborat en una primera visitaper avaluar energèticament els ha-bitatges triats i s’han col·locatequips per mesurar els consums.Més tard, un professional col·le-giat ha fet una segona visita percomprovar que s’han dut a termeles tasques de manteniment d’al-guns equips, proposades durantla primera avaluació.

Durant les visites, el profes-sional col·legiat ha analitzat ladespesa energètica de la llar (gas,electricitat, aigua) i ha fet pro-postes de modificació de la con-tractació dels subministramentsper tal d’obtenir un estalvi anualde la factura. També s’ha fet lagestió d’aquestes modificacionsdavant la companyia comercia-litzadora. D’aquesta manera, espreveu obtenir un estalvi econò-mic mitjà d’entre 100 i 300 eurosl’any en cada habitatge.

Presentació de les intervencions als 15 habitatges. Foto: Ajuntament

Granollers aplica millores contra la pobresa energètica en 15 pisos» Les actuacions s’han finançat amb els 16.000 euros de l’estalvi aconseguit pels 19 edificis municipals en la Marató de l’Estalgia

La granollerina Ivette Nadaltorna amb un concert íntim

MÚSICA4La cantautora gra-nollerina Ivette Nadal oferirà elseu concert més íntim el pròximdilluns al jardí de l’escola Art-9.Nadal serà l’encarregada d’i-naugurar el cicle de concerts Les9 a l’Art-9 i ho farà amb la pre-sentació del seu nou disc Tornara mare, en el qual despulla elsseus sentiments i explica enprimera persona com ha viscuti com ha superat l’anorèxia.

Segons la cantant, “aquestnou disc ha estat molt terapèutic”i se sentia “amb la responsabili-tat moral de compartir aquestalluita amb himnes d’esperança”.El disc, que ha produït gràcies a

una campanya de micromece-natge a Verkami, compta amb lacol·laboració d’artistes com Ma-nolo Garcia i Joan Colomo.

A part del concert d’Ivette Na-dal, l’Art-9 ha programat unconcert cada dia d’aquesta set-mana a les nou de la nit al pati del’escola. Així doncs, el cicle comp-tarà amb un concert de jazz de lamà del director de la coral InCrescendo, Lluís Pérez, i concertsde música moderna i músicaclàssica a càrrec d’alumnes iprofessors de l’escola.

Des d’Art-9 esperen que, comja ha passat altres anys, el cicle deconcerts sigui un èxit.

SOCIETAT4La Fundació PrivadaVallès Oriental (FVO) ha engegatles obres de construcció de la se-gona llar residència per a personesamb discapacitat intel·lectual. Lanova llar està situada just davantde la residència El Cinquantena-ri, al carrer Sant Antoni.

El president de la Fundació,Esteve Marquès, ha destacat queles obres “serviran per donar unanova casa a les persones ambdiscapacitat intel·lectual que lanecessitin” i ha demanat als fa-

miliars que encara poden dubtara fer aquest pas que “demanin l’o-pinió de qualsevol de les personesateses al Servei d’Habitatge de laFundació i comprovaran que es-tan molt contents, ja que és un delsmillors llocs per promoure la fe-licitat dels nostres fills i filles”.

El gener passat es va inaugu-rar la primera fase de l’edifici i esvan posar en marxa les primeres12 places concertades amb la Ge-neralitat. Aquest mes de junys’han activat les altres 12 places ja

disponibles amb la primera fase.Ara, el nou edifici tindrà capacitatper a 22 persones més, cosa quepermetrà que el complex disposid’un total de 46 places.

Marquès també assegura quetant el Patronat de la Fundaciócom la direcció general estan“molt satisfets, perquè han acon-seguit ampliar el seu Serveid’Habitatge”. La FVO té cincllars residència, de les quals qua-tre són a Granollers i una és aSanta Eulàlia de Ronçana.

Successos | Una ciclista, en estat molt greu després de xocar amb un cotxeUna ciclista de 28 anys va resultar ferida molt greu després de xocar diumenge amb un cotxe al carrer Josep Umbert.

Segons fonts policials, la noia baixava el carrer cap al centre de la ciutat quan va topar amb la part dreta d’un vehicleque girava cap al carrer Equador. La noia va rebre un fort cop al cap, mentre que l’home que conduïa el cotxe, de 80

anys, va resultar il·lès. La jove va ser traslladada a l’Hospital de Sant Pau i actualment està ingressada a l’UCI.

RedaccióGRANOLLERS

Ivette Nadal serà el 27 de juny a l’Art-9. Foto: Ivette Nadal

Nova llar residència a la vista

Acte d’inici de les obres de la nova llar residència. Foto: FVO

Page 9: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 9 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 10: Valles 573

| 10Granollerslíniavallès.cat 23 juny 2016

La Festa Major de Blancs i Blaus ja té cartell

Quan falten 60 dies perquè Gra-nollers es tenyeixi de blanc i blaui comenci oficialment la FestaMajor, les colles de Blancs iBlaus han presentat, acompan-yats de la regidora de Cultura,Mireia López, i l’alcalde, JosepMayoral, la imatge que lluirà du-rant l’agost Granollers i queanuncia que del 20 al 28 d’agostés Festa Major.

La presentació d’aquestaimatge ja s’ha convertit en una

de les tradicions dels actes pre-vis a la festa, ja que anuncia quenomés queden dos mesos perpoder gaudir de la diada festivadel municipi.

La imatge d’enguany és obradel jove dissenyador granolleríÀleix Font, guanyador del con-curs obert d’imatge de la FestaMajor. Enguany, en el concurshi han participat 15 candidatu-res. Segons l’Ajuntament, pertriar la imatge de la Festa Majord’aquest any el jurat ha valorat,sobretot, l’aplicabilitat de la pro-posta gràfica, l’originalitat i laqualitat de la composició.

Unitat i competitivitat són

dos dels conceptes principals so-bre els quals pivota la Festa Ma-jor de Blancs i Blaus i que ÀleixFont ha volgut mostrar en el dis-seny amb una “B” subjectadaper la mà blanca (força Blanca) ila mà blava (força Blava).

El dissenyador Àleix Fonts’ha mostrat molt orgullós de serel creador de la imatge d’en-guany i ha assegurat que ”aquestgest de les dues mans aguantantla B, a part de representar launió de dues forces per subjec-tar la festa, representa la com-petitivitat, ja que cada mà esti-ra cap a una banda per endur-sela victòria desitjada”. Presentació del cartell de la Festa Major de Blancs i Blaus. Foto: Ajuntament

CULTURA4Torna el Cinema-freshhh! al Parc Torras Villà i hofa amb quatre pel·lícules i unaòpera, la gran novetat d’aquestany. Així doncs, del 5 al 26 de ju-liol, cada dimarts a les 10 de la nites projectarà una pel·lícula enversió original subtitulada, ex-cepte el 8 de juliol, que es re-transmetrà La Bohème, de Gia-como Puccini, des del Gran Te-atre del Liceu. Seguint els crite-ris generals de cada edició, el car-tell de pel·lícules inclourà la ver-sió original i oferirà films adients,tant per la durada com pel ritme,per ser projectats a la fresca. Elsllargmetratges que es projectaranenguany seran Pride, Fargo,Anacleto agente secreto i MadMax: Fury Road.

Des de l’any 2013 l’Associa-ció Cultural, el col·lectiu Fan-tàstik i l’Ajuntament de Grano-llers organitzen conjuntamentaquest Festival de Cinema a laFresca. La quarta edició arribaconsolidada, amb uns 7.000 es-pectadors que ja han gaudit d’al-guna pel·lícula en els tres pri-mers anys de vida del festival.

Quatre pel·lículesi una òpera en elCinemafreshhh!

RedaccióGRANOLLERS

Presentació del Festival. Foto: Aj.

Page 11: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 11 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 12: Valles 573

23 juny 2016

Mollet| 12

líniavallès.cat

Dimarts a la una en punt delmigdia sonava per última vegadala sirena que anunciava la sorti-da de classe dels alumnes de l’Es-cola Nicolás Longarón de Mollet.Mai més es tornarà a sentir, per-què l’escola ha tancat les sevesportes. Just a la sortida, les llà-grimes i les abraçades eren lesprotagonistes d’una jornada deltot estranya, en la qual es va ba-rrejar l’alegria d’acabar el cursamb la tristesa de no poder tornara trepitjar les aules d’una escolaque va néixer fa mig segle.

L’any 2012, Ensenyament vaanunciar el tancament progressiude l’escola, argumentant la dava-llada de la població en edat esco-lar al barri de l’Estació de França,on hi ha el centre. Aquest darrercurs, l’escola només ha tingut unacinquantena d’alumnes de tercera sisè de Primària. Els de sisè, l’anyvinent aniran a l’institut, però laresta, que són els que havien decontinuar a l’escola, hauran d’anar

al Col·legis Nous, el qual triplica-rà els grups de cinquè i sisè. Allàes trobaran amb tres dels mestresque han impartit classes fins araal Longarón. La resta de profes-sors, però, hauran de concursarper una altra plaça en un altre cen-tre educatiu.

UN DIA TRIST“Pena”. Aquesta va ser la paraulaque més es va sentir dimarts en-tre els pares i els professors delsalumnes de l’escola. Tots coinci-dien a dir que, malgrat que l’anyvinent la majoria d’infants aniranal Col·legis Nous, estan “tristos peltancament”. Lídia Zomeña, una deles mares, reconeixia a Línia Va-llèsque al matí el seu fill s’havia po-sat a plorar i que com a mare lisembla “malament que tanquinl’escola, perquè l’ensenyament ésboníssim”. En el mateix sentit esva manifestar Patricia Castillo, lamare d’una alumna de cinquè, queassegurava que “el Longarón éscom una petita família que s’hatrencat”.

Carmen Marco, professora ju-bilada de primer i segon de l’es-cola, que dimarts estava al centre

per ajudar a recollir-ho tot, tam-bé va mostrar la seva tristor i, toti que afirmava que només té bonsrecords de la seva etapa com a do-cent, també va remarcar que “ésuna pena que tanquin l’escoladesprés de tot el que hem lluitatper tirar-la endavant”.

D’ESCOLA A INSTITUTMalgrat el tancament de l’escola,els edificis que la formen no esta-ran buits l’any vinent, perquè elbloc més gran estarà ocupat perestudiants de Batxillerat de l’ins-titut Aiguaviva. L’altre edifici el se-guirà ocupant l’Empresa Munici-pal per a la Formació i l’Ocupació(EMFO).

El regidor d’Ensenyament,Raúl Broto, recorda que, malgratque els edificis de l’escola “segui-ran vinculats a l’educació, nosal-tres preferim que no es tanquin es-coles i que es redueixin les ràtios”i remarca que “a Ensenyament no-més li primen els criteris econò-mics i, per això, es tanquen grupsi fins i tot escoles senceres”.

Amb el tancament del NicolásLongarón, Mollet ha dit adéu auna part de la seva història.

Una imatge de l’últim dia de classe a l’Escola Nicolás Longarón. Foto: Línia Vallès

L’Escola Nicolás Longarón diu el seu adéu definitiu

» L’any vinent els alumnes del centre aniran al Col·legis Nous i elsedificis del Longarón estaran ocupats per l’INS Aiguavia i l’EMFO

Un veí guanya més d’un milió d’euros a la Bonoloto

LOTERIA4Dimarts, un veí delmunicipi es va convertir en mi-lionari. La Bonoloto va deixarun premi d’1.045.000 euros a laciutat. La butlleta guanyadorade primera categoria (sis encerts)es va validar a l’administració deloteria Els somnis de la riera, a larambla Pompeu Fabra, i els nú-meros guanyadors van ser: 47, 23,35, 9, 2 i 13, amb el 30 com a com-plementari i el 7 de reintegrament.

Segons informen des de l’ad-ministració de loteria, la butlle-ta tenia quatre apostes i havia es-tat validada per als sortejos de

tota la setmana, amb els núme-ros triats per la mateixa personaque la va validar i amb un cost de12 euros. De moment, encara nose sap qui ha estat l’afortunat.

Malgrat que l’administracióde la rambla Pompeu Fabra no-més té un any de vida, els seuspropietaris fa més de 10 anysque es dediquen a aquest nego-ci i asseguren que aquest és elpremi més gran que han donatdurant tota la seva carrera pro-fessional. De fet, aquest és undels premis més grans que hadonat aquest joc enguany.

Ensenyament | El certificat del nivell B2 d’anglès, a Cambridge SchoolA partir d’aquest any, aprovar el curs de nivell B2.2 a les escoles de Cambridge School suposa obtenir el certificat

necessari de llengua estrangera per graduar-se a qualsevol universitat catalana. Així doncs, es converteix en l’únicaescola de la comarca que dóna automàticament aquest títol als seus alumnes. Per a Sarah Edge, directora general

de Cambridge School, “això és un gran reconeixement a la qualitat de la nostra feina i dels nostres professors”.

Pamela MartínezMOLLET

Carles Puigdemont: “Estemdavant d’un GAL informatiu”

POLÈMICA4El president de laGeneralitat, Carles Puigdemont,va visitar ahir Mollet per assistira la graduació dels 177 nous po-licies locals de Catalunya, peròl’acte va quedar eclipsat per la fil-tració de la polèmica conversa en-tre el ministre de l’Interior, Jor-ge Fernández Díaz, i el director del’Oficina Antifrau de Catalunya,Daniel de Alfonso.

“Estem davant d’un GAL in-formatiu, d’una gent que utilitzala més alta esfera del poder del’Estat espanyol per construir laconspiració”, havia dit horesabans en una entrevista al pro-grama El món de RAC1. Unesafirmacions que va reiterar des-prés a Mollet poc abans de l’actepolicial, afegint que “comencem

a saber quins són els senyors Xd’aquest GAL informatiu: com amínim un d’ells és el ministre del’Interior i no descartem tambéque ho sabés el president en fun-cions Mariano Rajoy”.

Per això, Puigdemont ha de-manat que el president espanyolen funcions comparegui davantdel Congrés dels Diputats “per ex-plicar l’abast de les operacions”, itambé la compareixença davantdel Parlament de Catalunya de “to-tes les persones implicades, per es-coltar-les i prendre les decisionsoportunes, no només del directorde l’Oficina Antifrau, sinó tambéde Jorge Fernández Díaz i d’altrespersones i elements privats quesón citats a les converses i forma-rien part d’aquesta trama”.

Page 13: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 13 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 14: Valles 573

| 14Molletlíniavallès.cat 23 juny 2016

Torna el Bibliojardí a la Biblioteca de Can Mulà

CULTURA4Un any més, entre el27 de juny i el 15 de juliol, la Bi-blioteca de Can Mulà tornarà aacollir el Bibliojardí, un seguitd’activitats relacionades amb elfoment de la lectura, la història lo-cal i la interculturalitat adreçadaespecialment a infants i joves.

El jardí de la Biblioteca esta-rà obert de les cinc de la tarda ales vuit del vespre, de dilluns adivendres, amb servei perma-nent de lectura, zona de jocs in-fantils i connexió wi-fi.

Cada tarda es faran tallers di-versos enfocats al foment de lalectura, el coneixement de lahistòria local i la interculturali-tat. Entre les activitats més des-tacades hi ha el taller Els secretsdel parc Mulà. Un viatge perdescobrir racons, tresors i his-tòries, a càrrec de Jordi Bertran

i Asun Valiente; Bookquest, unjoc de pistes amb la història deCharlie i la fàbrica de xocolata,de Roald Dahl; o un taller debombolles gegants, al quals’haurà d’assistir amb un coladorde casa que es pugui trencar.

Des de l’Ajuntament avisenque algunes activitats tenen pla-ces limitades i, per tant, caldràfer una inscripció prèvia. A més,els infants menors de nou anyshauran d’anar acompanyats d’u-na persona adulta.

El Bibliojardí d’enguanycompta amb la col·laboració delCentre d’Estudis Molletans(CEM), el Programa Convivèn-cia Ciutadana de l’Ajuntament,l’Institut Gallecs, la FundacióMutual de Conductors i el Pro-grama de Mobilitat Segura de laPolicia Local.

La pluja que va caure dissabtepassat a la ciutat va impedir quees portés a terme la tercera de lesmostres sectorials de Mollet ésFira, dedicada al Comerç i laQualitat de Vida. Gran part de lesactivitats previstes van haver deser suspeses i, per aquest motiu,l’Ajuntament ha proposat recu-perar aquest dia perdut organit-zant una fira d’estocs dissabte 2 dejuliol. Una proposta que els co-merciants han rebut de maneramolt positiva. Aquesta fira d’estocses farà a la rambla Fiveller i al ca-

rrer Balmes, tot coincidint amb l’i-nici de les rebaixes d’estiu.

A banda d’aquest imprevistmeteorològic que va afectar la firaMollet és Comerç i Qualitat deVida, des de l’Ajuntament s’hanmostrat molt satisfets amb aques-ta quarta edició de Mollet és Firai remarquen que “amb la impli-cació de 300 comerços, aquestainiciativa es consolida com unprojecte que implica comerç, tei-xit associatiu, cultural i ciutat do-nant a conèixer, sobretot, pro-ductes de proximitat, ja sigui alsmolletans com als qui aquestsanys han vingut d’arreu per visi-tar la Fira”.

Pel que fa a la resta de mostressectorials, els responsables dels

restaurants i bars de la ciutathan fet un balanç molt positiu dela fira Mollet és Gourmet tant perla gran assistència de públic comper l’èxit de les activitats paral·le-les. A més, també s’ha lloat el can-vi d’ubicació.

Quant a Mollet és Motor,més enllà de la gran mostra demarques de cotxes i comple-ments, la fira, també amb granafluència de visitants, va servirper mirar al futur immediat,amb la presentació d’un proto-tipus de cotxe elèctric per partd’un grup d’estudiants de laUPC, i, alhora, recordar el pas-sat de Mollet com a bressol de laindústria de la motocicleta ambl’exposició del Museu Isern.

Els comerciants han rebut de manera molt positiva la proposta de fer una fira d’estocs el 2 de juliol. Foto: Ajuntament

Mollet és Comerç i Qualitat de Vida, aplaçat fins al 2 de juliol

RedaccióMOLLET

Les activitats es faran al jardí de la Biblioteca Can Mulà. Foto: Arxiu

Page 15: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 15 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 16: Valles 573

23 juny 2016

Parets| 16

líniavallès.cat

La Picada del Ball de Gitanesreuneix 600 persones

TRADICIÓ4La plaça de la Vilava acollir dissabte passat la vui-tena edició de la Picada del Ballde Gitanes, a la qual van assis-tir 600 persones i que va comp-tar amb la participació de les co-lles de la ciutat, de l’Ametlla i deMontmeló.

L’acte va arrencar amb unaballada d’homenatge al pare delcap de colla de l’Ametlla, que ha-via mort feia pocs dies. Durantla competició, coneguda popu-larment com la ‘Champions deles Gitanes’, es van ballar qua-tre peces. A banda de la peça

lliure, en la qual no es va esco-llir colla guanyadora, la colla deParets es va endur el premi a lamillor jota, la de Montmeló vaguanyar la classificació a la mi-llor coreografia i l’Ametlla va serla millor colla en el ball de cas-tanyoles.

Un cop finalitzada la com-petició, que ha aconseguit con-vertir-se en una referència a lacomarca, es va celebrar un soparde germanor al qual van assis-tir 120 persones. Des de l’orga-nització han celebrat la bonaacollida, un any més, de l’acte.

Empreses | Grífols invertirà deu milions d’euros en la seva plantaLa farmacèutica Grífols, la tercera companyia mundial del seu sector, invertirà 10 milions

d’euros en l’ampliació de la planta d’instruments i reactius que té al municipi. Està previst que les noves instal·lacions es posin en funcionament el 2018. Aquesta ampliació s’emmarca en

l’aposta estratègica de l’empresa d’expandir-se als Estats Units amb productes per a hospitals.

Els veïns afectats pel talús del’R3 han creat recentment laPlataforma d’Afectats pels Ta-lussos Renfe-Adif de Parets perdenunciar la “passivitat i in-transigència” d’ADIF tot i les“diverses esllavissades i es-querdes a causa del mal estatdels talussos de l’R3 als carrersÀngel Guimerà i Sardana”.

A principis de maig una es-llavissada va provocar un esvo-ranc a dins del pati d’una casadel carrer Àngel Guimerà i es-querdes a les tanques que limi-ten amb la via. És per aquest mo-tiu que els veïns reclamen que,de forma urgent, es construeixinmurs de contenció per aconse-guir una millora de la seguretati recorden que “el pas del tempsi l’eixamplament de la platafor-ma de la via per part d'Adif haprovocat l’afebliment de les pa-rets laterals de la via”. Però no

només això, sinó que també as-seguren que les esquerdes “cadavegada són més verticals, hancaigut alguns arbres i les casesmés velles ja fa temps que tenenesquerdes”.

Per la seva banda, a principisde maig ADIF va descartar unproblema estructural als talussosi va atribuir les esllavissades als

veïns, a causa d’unes suposadesfiltracions d’aigua d’una piscina,i a causes naturals.

El pròxim objectiu dels in-tegrants de la plataforma és serrebuts per l’alcalde Sergi Min-gote, per responsables del Mi-nisteri de Foment a Catalunya ipel Conseller de Territori i Sos-tenibilitat, Josep Rull.

Imatge de la via de l’R3 al seu pas per Parets. Foto: Google Maps

Creen una plataformad’afectats pels talussos de l’R3

RedaccióPARETS

Page 17: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 17 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 18: Valles 573

23 juny 2016

La Llagosta| 18

líniavallès.cat

David Coronel guanya el 33è concurs de Cante JondoCOMPETICIÓ4El 33è concursde Cante Jondo, la final delqual es va celebrar dissabte pas-sat al Centre Cultural, va tenircom a guanyador el cantaorDavid Coronel, que es va endurun premi de 1.000 euros. Elconcurs, tot un clàssic del poble,va presentar una bona assis-tència de públic.

El jurat del certamen va de-cidir que la segona posició de laclassificació, premiada amb 600euros, fos per Marcos Martínez,mentre que el tercer classificat(400 euros) va ser David de la

Rambla. Els dos accèssits, ambun premi de 200 euros cadascú,van ser per Blas Maqueda iFrancisco Atoche.

DEDICACIÓ ESPECIALEl concurs d’enguany va estardedicat a José María Cabrer, quedurant més de 20 anys va for-mar part del jurat. Cabrera vamorir poc abans de la convoca-tòria del concurs d’enguany. Al’acte de lliurament de premis hivan assistir familiars de l’ho-menatjat, a qui es va entregaruna placa de record.

Estiu | Arriba el casal AspayfacosEl casal d’estiu Aspayfacos, per a persones amb discapacitat intel·lectual, arrencarà el pròxim

1 de juliol i s’allargarà fins al 29 d’aquest mateix mes. L’entitat organitzadora del casal, delqual se’n farà la primera edició, ha escollit les arts escèniques com atemàtica principal. Al

llarg de tot el mes els integrants del casal experimentaran amb la dansa, la música i el teatre.

Set desnonaments aturats durantel primer any de mandat. Aquestés l’anunci que va fer l’Ajuntamentla setmana passada, a través d’uncomunicat de premsa on defensahaver “actuat en tots els casos” delsquals han tingut coneixement enels darrers dotze mesos.

El regidor d’Habitatge, JordiJiménez, explica en declaracionsa aquesta publicació que es tractade set casos de “famílies sense re-cursos que van ocupar pisos quesón propietat d’entitats bancà-ries”. Jiménez afegeix que, quan elconsistori ha conegut el cas, sem-pre a través dels Serveis Socials ola PAH, “s’ha aconseguit el com-promís del banc de deixar queaquestes famílies puguin continuarals pisos”.

Qui té una visió diferent de lasituació, però, és la mateixa PAH.Una portaveu de la plataforma ex-plica a aquesta publicació que

només tenen constància “ques’hagi aturat un desallotjament” ideixen clar que “no sabem quinssón els sis altres que diu l’Ajunta-ment que ha aturat”. El regidord’Habitatge, però, deixa clar queaquests set casos són reals i que“s’ha estudiat i negociat cada casamb els bancs”.

En paral·lel, i deixant de ban-da la qüestió dels set desnona-ments, la portaveu de la PAH la-menta que, a dia d’avui, “la taulahabitacional no és operativa ni útili tenim la sensació que s’ha tren-cat la línia de treball que hi haviaamb l’anterior govern, que ja eraa ritme de tortuga, però ara estemen ‘stand by’”. Per últim, la porta-

veu de la plataforma recorda que“encara estem pendents que tiriendavant el reglament sanciona-dor per tal que es pugui multar elsbans en pisos buits, ja que la mo-ció ja es va aprovar en el penúltimple del mandat anterior”.

Jiménez, per la seva banda, re-corda que “l’anterior govern, i es-tem parlant de la legislatura 2011-2015, no va aturar cap desnona-ment i tres mesos abans de les elec-cions van aprovar una norma peròno la van dotar de recursos”. El re-gidor insisteix que “s’està fent fei-na i mirant tots els casos que arri-ben però falta la part més compli-cada, que és dotar la norma de re-cursos, i això és un procés lent”.

La PAH vol que es multin els bancs que tenen pisos buits. Foto: Arxiu:

L’Ajuntament diu que ha aturat 7 desnonaments, la PAH ho nega RedaccióLA LLAGOSTA

Page 19: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 19 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 20: Valles 573

23 juny 2016

Martorelles / Sant Fost| 20

líniavallès.cat

Martorelles, a punt per a unanova revetlla de Sant Joan

TRADICIÓ4Martorelles ja estàpreparada per celebrar aquestanit una nova revetlla de SantJoan, que tornarà a tenir els clàs-sics actes de cada any com aprotagonistes.

La revetlla arrencarà a lesvuit del vespre amb la recollida dela Flama del Canigó a Mollet delVallès. Els encarregats de recollir-la pujaran corrent fins a la Ma-sia de Carrençà, on es llegirà elmanifest de la Flama del Canigóa dos quarts de nou del vespre.Mitja hora més tard, al pati de lamateixa masia començarà el so-

par popular. Es tracta d’un àpaton els assistents es porten elmenjar de casa i per un euro in-clou coca, cava i la reserva del lloc.

Un cop acabi el sopar, al vol-tant de les 11 de la nit, comença-rà la disco-mòbil, que s’allargaràfins a les quatre de la matinada.A banda de la disco-mòbil, a lamitjanit la colla local dels DiablesLlamps i Trons encendran la tra-dicional foguera de Carrençà.

La revetlla l’organitzen la Re-gidoria de Cultura, la JoventutSardanista, els Gegants i la collade Diables Llamps i Trons.

Martorelles | Evitar la picada del mosquit tigreDes que fa uns anys es va detectar la presència del mosquit tigre, la lluita contra

aquest insecte ha estat constant. Per aquest motiu, al llarg d’aquest mes l’Ajuntamentha dut a terme tractaments amb larvicides en alguns embornals i fonts del poble. El

consistori també recomana no tenir recipients a l’exterior que puguin acumular aigua.

Primer any de mandat i toca ferbalanç. Això és el que va fer dis-sabte passat l’equip de govern deSant Fost, d’Independents Unitsper Sant Fost (IUSF), en un acteobert als veïns a la sala de plensde l’Ajuntament.

Durant la trobada, que vareunir una cinquantena de veïns,l’alcaldessa, Montserrat San-martí, va reivindicar la feina fetadurant aquest primer any i va feruna enèrgica defensa de la gestiódel seu govern. Especialmentcontundent va ser quan va posaral damunt la taula dues qües-tions: la transparència i la co-rrupció. Sobre la primera va la-mentar que “la Generalitat ha fetuna llei que no saben ni com apli-car-la i no ens han donat cap re-curs”. Tot i això, va voler deixarclar que “volem transparència iparticipació de debó” i per això varecordar que “el conveni signat

amb altres ajuntaments per anar-nos adeqüant”. Sobre la corrup-ció, Sanmartí va remarcar que“portem més de 30 anys gover-nant i no hi ha hagut ni un cas decorrupció”.

D’altra banda, durant l’acte debalanç els regidors de governvan reivindicar, entre d’altresmesures, “la reducció del deutemunicipal, la congelació d’im-postos, la promoció de l’ocupaciói la pacificació i millora de la se-guretat de la carretera”.

CRÍTIQUES D’ERCPrecisament, ahir ERC tambéva valorar el primer any de man-

dat en un acte celebrat a la plaçade la Biblioteca. En la primerapart de l’acte els dos regidors re-publicans, Xavi Conesa i CarlesMiquel, van lamentar que durantaquest primer any de mandat s’haviscut “una situació de paràlisi enl’acció política del govern”. Co-nesa i Miquel van acusar el go-vern de “no haver dut als plenscap punt que comportés debatpolític” i de prendre les deci-sions de “forma unilateral a lesJuntes de Govern Local”. En pa-ral·lel, els republicans van pre-sentar el projecte per a la pacifi-cació del trànsit, en el qual hi hantreballat més d’un any.

Imatge de l’actual equip de govern municipal. Foto: IUSF

Sanmartí reivindica el primer anyde mandat i ERC veu “paràlisi”

RedaccióSANT FOST

Page 21: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 21 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 22: Valles 573

23 juny 2016

Montmeló| 22

líniavallès.cat

Es publiquen dos llibres delsalumnes de l’escola Pau CasalsLITERATURA4El treball con-junt dels alumnes dels nou cur-sos de l’escola Pau Casals ha sor-tit a la llum. L’Ajuntament ha pu-blicat La màgica aventura de laFarimal i Els encanteris delMag i la Bruixa, els dos llibresque els nens i nenes del centrehan escrit i il·lustrat. Els jovesvan rebre l’ajuda de tres il·lus-tracions professionals, MercèArànega, Valentí Gubianas i Òs-car Sarda.

La primera fase del procéscreatiu van consistir en la crea-

ció dels personatges, de la quales van encarregar els més petits.Un cop aquests ja s’havien triat,els alumnes de tercer i quart deprimària van començar a es-criure les novel·les. El nus, la partcentral del relat va ser escritpels estudiants de cinquè i sisè,mentre que els de segon van aca-bar les dues històries. Els jovesde primer van triar el títol i la fór-mula d’acabament final, mentreque els mestres es van encarre-gar de dissenyar la portada i elmuntatge definitiu.

Formació | Un taller de mosaic, la cloenda del curs de catalàEl Museu de Montmeló va ser l’escenari triat per cloure el curs de català. Els alumnes delcurs van participar en un taller de mosaic la setmana passada. A més, durant la jornada,els alumnes van poder veure i conèixer en profunditat els detalls de les pintures murals

del primer estil pompeià que hi havia a l’assentament romà de can Tacó-Turó d'en Roina.

Set dies. D’aquí a una setmana,l’alegria i la tradició envairanMontmeló, que celebrarà unanova edició de la Festa Major. En-tre el 30 de juny i el 3 de juliol, elscarrers i les places de la vila s’om-pliran d’activitats per a petits igrans i els carrers (que dilluns pas-sat ja començaven a engalanar-se). Les entitats participants, perla seva banda, ja estan fent els da-rrers preparatius per tenir-ho tota punt dijous que ve.

Oficialment, els actes de lafesta començaran dijous, però elprimer acte que s’inclou dins delprograma es farà dilluns entreles 5 de la tarda i les 10 de la nit.Serà una donació de sang al Ca-sal de la Gent Gran.

El calendari festiu arrencaràa les 10 del matí de dijous ambla Cercavila amb els Gegantons.A continuació es farà el Toc d’i-nici i els actes s’ajornaran fins al

vespre, amb el taller del foc, elSeguici d’inici, el ball dels Dia-bles, Gegants i Gitanes a la pla-ça Major o el correfoc, entred’altres. A partir de l’endemà hihaurà tres dies frenètics amb ex-posicions, concerts, tallers, di-nars i exhibicions de culturapopular.

Com és habitual en els da-rrers anys, les xarxes socials se-ran una eina més per compartirtot el que es viurà durant la fes-

ta. L’etiqueta #FMMontmeloserà la que els usuaris de Twit-ter o Instagram hauran de ferservir a l’hora de penjar les sevesfotografies.

A més, i per tercer any con-secutiu, els Amics de la Foto-grafia han preparat el concursfotogràfic de la Festa Major. Lesinscripcions per participar enaquest certamen es poden fer alseu lloc web o a la seva pàginade Facebook.

El correfoc mai no pot faltar a la festa. Foto: Ajuntament

La ciutat escalfa motorsper a la seva Festa Major

RedaccióMONTMELÓ

Els nens han treballat de manera coordinada en els llibres. Foto: Ajuntament

Page 23: Valles 573

23 | líniavallès.cat23 juny 2016Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517

Page 24: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 24 líniavallès.cat 23 juny 2016

Page 25: Valles 573

25 |

Santa Perpètualíniavallès.cat 23 juny 2016

S’aprova el Pla d’Inversionsper a aquest mandat

MESURA4Durant la sessió delPle extraordinari de dilluns pas-sat es va aprovar la proposta delPla d’Inversions per al mandat2016-19. Aquest va tirar enda-vant amb els vots d’ICV, el PSC,Ciutadans i la PCCA. Esquerra vavotar-hi en contra, mentre que laCUP es va abstenir.

Durant la seva intervenció,l’alcaldessa Isabel Garcia va ex-plicar que el Pla, de més de 9,5 mi-lions d’euros, prioritza “la lluitacontra els efectes de la pobresa”i incideix, entre d’altres, en el

“foment de l’ocupació, l’atenció ales persones i la millora de l’efi-ciència de l’administració local”.

Un dels grans projectes és larehabilitació de la nau gran delVapor Aranyó (per a la qual elconsistori ha demanat una sub-venció al Fons Feder), però el Platambé contempla partides per aplans d’ocupació, per millorarl’accessibilitat, per canviar mo-biliari urbà i jocs infantils, permillorar la qualitat ambiental, re-habilitar edificis i millorar elsequipaments del municipi.

Fira | Bones sensacions després d’una nova Mostra d’EntitatsEl teixit associatiu del municipi va tornar a sortir al carrer diumenge passat en una novaedició de la Mostra d’Entitats. 39 entitats i associacions van instal·lar les seves carpes al

passeig de la Florida en una jornada festiva que es va allargar fins a les 8 del vespre. Comja és habitual, el Centro Cultural Andaluz va encarregar-se de l’arrossada popular.

Es comença a veure la llum al fi-nal del túnel. A finals de la set-mana passada es va celebraruna trobada entre represen-tants del Govern i de Renfe perresoldre el serial de la cons-trucció de l’estació de Rodaliesde la línia R8 a l’altura de laGranja Soldevila.

Després d’aquesta reunió,les dues parts van comunicar al’Ajuntament que han pres la de-cisió de licitar les obres de cons-trucció de la infraestructuraaquest mateix estiu. Finalmentserà Renfe qui s’encarregarà delprojecte, ja que fa uns mesosAdif va traspassar-li la sevaconstrucció.

D’aquesta manera, i si escompleix el calendari que s’hamarcat, les obres començariendurant el primer semestre del’any que ve i a finals d’any hau-rien d’estar enllestides i l’estació

ja preparada per funcionar ambtotal normalitat.

L’alcaldessa Isabel Garciava mostrar la seva satisfacciódesprés de la trobada entre elsrepresentants del Govern i deRenfe, però es va mostrar pru-dent assegurant que “fins queno vegi els operaris treballant noho donaré per fet”. Garcia va re-cordar que els veïns porten anysreclamant l’estació i va assegu-

rar que espera que aquesta ja espugui fer servir l’any que ve. Labatllessa va explicar que la novainfraestructura tindrà un in-tercanviador de transports ambconnexions de línies d'autobúsi aparcaments que facilitarantots els desplaçaments en trans-port públic. Per últim, la bat-llessa va explicar que l’estaciótambé serà un guany per als es-tudiants de la UAB.

Una imatge del pas de l’R8 a l’alçada de la futura estació. Foto: Ajuntament

Les obres de la nova estació de Rodalies es licitaran a l’estiuRedaccióSANTA PERPÈTUA

Un moment de la sessió plenària de dilluns. Foto: Ajuntament

Page 26: Valles 573

23 juny 2016

Esports| 26

líniavallès.cat

Mollet es postula per serCiutat Europea de l’Esport

MOLLET4Es continua avançantperquè Mollet rebi el distintiu deCiutat Europea de l’Esport 2017.La setmana passada, el comitèavaluador de l’Association ofEuropean Capitals and Cities ofSport Federation (ACES Euro-pe) va ser a la ciutat i van “valo-rar positivament” les accionsque s’estan impulsant perquèMollet ho pugui ser l’any que ve.

El president de la federació,Gian Francesco Lupattelli, va elo-giar que a Mollet “es viu l’esportals carrers, de manera popular” iva animar el govern municipal acontinuar la seva feina. L’eurodi-

putat Santiago Fisas també va llo-ar la feina feta a Mollet i l’alcaldeJosep Monràs va cloure els par-laments aplaudint “la feina diàriade les 35 entitats esportives de laciutat” i va subratllar que “lapràctica de l’esport des del vessantde la salut i com a transmissor devalors” és el que els ha portat apresentar la candidatura.

Enguany, viles com Gijón,Melilla, Ravenna, Setúbal, Sto-ke-on-Trent o Liepaja tenenaquest distintiu i des de l’any2007 altres ciutats del país, comLleida, Castelldefels i Badalonatambé ho han estat.

Montmeló | Tres dies de motociclisme al Circuit de CatalunyaDemà comencen tres dies frenètics per al motociclisme al Circuit. El traçat tornarà a ser

l’escenari del Campionat d'Espanya de Velocitat i del Campionat Mediterrani de Velocitat.La primera cita reunirà més de 160 pilots en vuit categories i començaran dissabte al matí.A la tarda serà el torn del Campionat Mediterrani amb la cinquena prova de la temporada.

Una de les competicions de mésprestigi de l’handbol de base jaés aquí. D’aquí a sis dies co-mençarà la divuitena edició de laGranollers Cup, la competicióque aplega a la comarca els mi-llors planters de l’esport de casanostra i del món.

L’edició d’enguany, que tor-narà a jugar-se a Granollers, lesFranqueses, Canovelles i Vila-nova, torna a presentar un rècordde participació, amb 376 equips,fet que suposarà que gairebé5.000 joves esportistes seran a lacomarca entre el 29 de juny i el 3de juliol. El prestigi que ha asso-lit el campionat s’accentua en elsdarrers cinc anys, període en elqual les inscripcions han crescutgairebé en un 70%.

Així, participaran a la Grano-llers Cup equips de Bèlgica, Coreadel Sud, Guatemala, el Canadà,Portugal o Escòcia, mentre que la

gran novetat serà la presència d’e-quips d’Israel i del Marroc. En to-tal, 22 països i 4 continents tin-dran representació.

La presentació de la copa,que es farà dilluns que ve a l’A-juntament de Granollers, serviràper donar el tret de sortida al ca-lendari de la competició, quecontinuarà dimarts amb el soparsolidari a la plaça de la Porxada.

Dimecres 29 començaran elspartits a les diferents pistes. Du-rant els dies de la competiciós’organitzaran actes paral·lels,com xerrades a càrrec d’àrbitresde l’IHF o tallers sobre prepara-ció física i lideratge i direcció d’e-quips. El dia 3 de juliol, a partir deles 9 del matí, es decidiran totesles categories i posteriorment esfarà l’entrega de premis.

Una imatge de la competició de l’any passat. Foto: Aj. Granollers

Compte enrere per a la 18a edició de la Granollers CupRedaccióVALLÈS ORIENTAL

Page 27: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 27 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 28: Valles 573

| 28Esportslíniavallès.cat 23 juny 2016

El CE Sabadell guanya lanovena edició de l’ECG Cup

GRANOLLERS4Victòria arle-quinada al Municipal del carrerGirona. Diumenge passat, el ca-det B del CE Sabadell es va pro-clamar campió de la novenaedició de l’ECG Cup - MemorialSergi López. Els del Vallès Oc-cidental van aixecar la copa des-prés de derrotar la UE Cornellàals penals (2-2 al partit i 4-3 des-prés dels llançaments des dels 11metres).

Durant tot el cap de setmanapassat, vuit dels millors plantersdel futbol actual es van donarcita a la ciutat. La Damm, el Ma-llorca, el Jabac de Terrassa o elGirona van ser alguns dels con-

vidats. Els amfitrions no vantenir fortuna i només van poderobtenir un empat durant la pri-mera fase, de manera que vancloure la competició en la sete-na posició.

DUES PRESENTACIONSPer altra banda, dilluns passatvan ser presentats els dos darrersreforços que Albert Cámara tin-drà per al primer equip. Es trac-ta de l’extrem Àlex Cañadilla,que ha arribat al club procedentde la UA Horta, i del polivalentdefensa Fran Fuentes, que va ju-gar el tram final del curs passata la Montañesa.

Quatre reforços en un obrir i tan-car d’ulls. Dissabte passat, elBM Granollers va anunciar l’a-rribada de quatre jugadores perreforçar el sènior femení, quel’any passat va acabar en avant-penúltima posició a la Divisiód’Honor femenina.

Es tracta de la portera Nico-le Morales, de les centrals SaraGalamba i Claudia Romero i del’extrem esquerre Ona Vegué. Lajoventut és el denominadorcomú d’aquestes quatre incor-poracions, ja que cap d’elles témés de 20 anys.

Morales, una habitual de lescategories inferiors de la selecció,reforçarà la porteria del Grano-llers. Té 17 anys, arriba del BMLa Roca i el mes passat va obte-nir el premi a millor portera enel campionat d’Espanya juvenil.El seu futur tècnic, José Luis Vi-llanueva, ha avalat el seu fitxat-ge i confia en el seu potencial. “Esmou bé sota pals i sap anticipar-se molt bé a les rivals”, destacal’entrenador.

La primera línia s’ha reforçatper partida doble. Galamba,

també procedent de la Roca, iRomero, que arriba del CH SantEsteves Sesrovires, seran dues al-ternatives per a Villanueva en l’e-laboració del joc. L’entrador lloa“la bona percepció del joc i la ca-pacitat de llançament” de Ga-lamba i “la potència en el xut i lapolivalència” de Romero.

La més jove d’aquest quartetés l’extrem Vegué. Nascuda a To-rrelles fa 17 anys, arriba a Gra-nollers procedent de l’HandbolSant Vicenç, equip amb el qualva guanyar el títol estatal juvenil.Villanueva tindrà l’oportunitat deseguir les seves evolucions en el

campionat del món juvenil quees jugarà a Eslovàquia entre el 19i el 31 de juliol.

TORNA VICENTE ÁLAMOL’altra gran notícia del mercatodel club afecta la porteria del pri-mer equip masculí. Vicente Ála-mo, que ja havia defensat laporteria del Fraikin entre 1994 i2000 i entre 2002 i 2008 tornaa comprometre’s amb el Grano-llers i s’alternarà a la porteriaamb Pol Sastre. De moment elclub no sap si la seva nova posi-ció afectarà el seu rol d’entrena-dor de porteres del femení.

Una imatge de Morales amb la samarreta de la selecció. Foto: FCH

El BM Granollers femení tanca quatre fitxatges de cop

RedaccióGRANOLLERS

Page 29: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 29 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 30: Valles 573

| 30Agendalíniavallès.cat 23 juny 2016

[email protected]

AGENDA SETMANALDIJOUS 30 DE JUNY20:00 Marta Millà s’encarregarà de cloure el ci-

cle de conferències Gran Centre. Les entradeses poden adquirir a les taquilles del teatre odel Centre Cultural. / Centre Cultural.

DISSABTE 25 DE JUNY10:00 Taller intensiu anomenat El mètode Fel-

denkrais: auto-consciència a través del movi-ment, a càrrec de Kata Cots. Pensat per des-envolupar la flexibilitat , la força i la coordi-nació. / CRA’P.

DIJOUS 30 DE JUNY17:00 Un estiu a l’illa de Pasqua serà el nom d’un

taller infantil de dues tardes de durada queorganitzarà el Museu Abelló en el marc delseu programa L’art és un joc. El preu de l’ac-tivitat és de 5,6 euros. / Museu Abelló.

DILLUNS 27 DE JUNY18:00 Els aficionats al playback tindran una cita

obligada al Teatre de Can Rajoler, on podrangaudir de Visca la gent, un espectacle a cà-rrec del grup La il·lusió no té edat. / Teatre CanRajoler.

DIJOUS 30 DE JUNY22:00 La música tradicional catalana, i en con-

cret les havaneres, seran les protagonistes d’unrecital musical i una nit de rom cremat a cà-rrec de la banda Barca Mitjana. / Parc La Lli-nera.

DILLUNS 27 DE JUNY19:00 La sala de Plens serà l’escenari del lliu-

rament de premis Concurs de cartells de la Fes-ta Major. Es coneixerà per fi la imatge queacompanyarà la festa. / Ajuntament.

DIMECRES 29 DE JUNY18:30Darrera sessió del taller de restauració, de-

coració i transformació d’objectes. Com ha es-tat habitual durant totes les sessions, BettySaborido s’encarregarà de coordinar aques-ta darrera jornada. / Can Pelegrí.

DIMARTS 28 DE JUNYMONTMELÓ En el marc del cicle Aula de salut

es farà la xerrada Com protegir-nos del sol i lacalor? / Sala de la Concòrdia.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

La colla dels Volats s’encarregarà de l’or-ganització d’una revetlla popular ones podrà sopar en companyia. Hi hau-rà música, ball i es posaran a la ven-da tiquets amb consumicions per aadults. / Parc Popular.

Els Volats, protagonistesde la revetlla de Sant Joan

Avui 23 de juny a les 22:00

Estimar no és un delicte. Drets hu-mans i diversitat afectivo-sexual i de gè-nere és el títol de l’exposició que rei-vindica el dret de les persones a esti-mar de manera lliure. / CIRD.

Una exposició per lluitar contra l’homofòbiaA partir del dimarts 28 de juny

L’Orquestra Di-Versiones encapçalaràuna nova edició del Musik N Viu, ontambé hi actuaran Pastorets Rock, Mi-quel del Roig o Les Txuripatxangues deDj Vinil. / GRA Equipament Juvenil.

Di-Versiones, cap de cartelldel Musik N Viu 2016Ds. 25 de juny a les 19:00

CALDES El talent de Mr. Ripley, novel·la dePatricia Highsmith, serà el títol triat peral pròxim Club de Lectura. L’obra va ser por-tada al cinema per Anthony Minghella./ Biblioteca Municipal.

‘El talent de Mr. Ripley’,protagonista al Club de lectura

Dl. 27 de juny a les 19:00

Page 31: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 31 | líniavallès.cat23 juny 2016

Page 32: Valles 573

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 32 líniavallès.cat 23 juny 2016