Van schaik Scharnier najaar 2012

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    106

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 1ProjectnieuwsNa 40 jaarDit is dan het moment. Na40 jaar draag ik onze zaakover. In die 40 jaren heb ikvol overgave gewerkt in onsbedrijf. Net als mijn vader en net als mijnopa, die 112 jaar geleden Bouwbedrijf VanSchaik oprichtte. 40 jaren waarin ik prach-tige projecten zag voltooien in nieuwbouw,verbouw, renovatie en restauratie. 40 jarenwaarin ik met plezier heb samengewerktmet relaties en met onze klanten. 40 jarenwaarin ik het een voorrecht vond te mogenwerken met medewerkers die hart hebbenvoor het bedrijf. Bedankt allemaal! Nu ishet de beurt aan de vierde generatie. Ikheb er alle vertrouwen in dat het bedrijfeen hoopvolle toekomst tegemoet gaat.Nico van Schaik1SCHARNIERVanSchaikBouwnieuwsNummer10,November2012en verder ...MensenwerkNa 40 jaar draagt Van Schaik de zaak overPerspectiefWonen op het water is straks noodzaakDe klantInvestering in milieubewust wonen verdien je zeker terug245Projectnieuws6V a n S c h a i k B o u w n i e u w s 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2Product in beeldVan kantoorpand tot luxe woningWij zorgen ervoor dat de steiger maar kort het zichtop de Noorderkerk verstoortProfessionele aanpakessentieel bij restauratieVijftien jaar geleden werd de Noorderkerk in Amsterdam voor het laatst gerestaureerd dusde gevels waren hard toe aan een opknapbeurt. Er omheen is het altijd druk en de kerk is nogsteeds in gebruik. Projectleider Jefta Kooistra: We willen dat de omgeving zo min mogelijk lastvan ons heeft. Ook de kerkelijke activiteiten moeten gewoon kunnen doorgaan.Net asl vroegerDe zuid- en oostgevel van deze bijzondere kruis-kerk uit 1623 hadden een flinke opknapbeurtnodig. Van Schaik ging aan de slag en restau-reerde natuursteen, vernieuwde delen van dekoperen goten en controleerde de leien van hetdak. Ook is het voegwerk vervangen.We hebben de cementvoegen verwijderd enweer kalkvoegen aangebracht, net zoals hetvroeger was, legt Kooistra uit. De venstersverdienden ook speciale aandacht, net als dezware muurankers, die hebben we gerestau-reerd. Tot slot hebben we alle schilderwerk-zaamheden verricht.AmbachtRestauratie is een secuur werk en daaromhoud ik er zo van, vertelt Kooistra. Hij vindthet een uitdaging om samen met de archi-tect naar oplossingen te zoeken en aange-taste delen zo precies mogelijk te herstellen.Restaureren is een echt ambacht. Daaromvinden we het belangrijk dat de mensen metwie we werken verstand van zaken hebben enliefde voor hun vak. Met half werk nemen wegeen genoegen. We zien er continue op toedat het geleverde werk kwalitatief helemaal inorde is.TestlabVoordat de restauratie begint, wordt goed gen-ventariseerd wat er moet gebeuren en hoeveeltijd dat in beslag zal nemen. Ook wordt onder-

2. 2MensenwerkSCHARNIERVanSchaikBouwnieuwsNummer10,November2012Mijn opa begon het bouwbedrijf in 1900 enzoals verwacht nam mijn vader de zaak vanhem over, vertelt Nico van Schaik. Toen ik27 jaar werd, was het mijn beurt, met HTS envijf jaar werkervaring. Ik had er erg veel zin in.Mijn eigen geld verdienen, alles zelf regelen,heerlijk vond ik dat. Het familiebedrijf groeideen ik groeide mee, het meeste leerde ik in depraktijk.Gepokt en gemazeldNico heeft er bij zijn kinderen nooit op aange-drongen het bedrijf over te nemen, al waren zevaak te vinden in de werkplaats. Knutselen methout, verstoppertje spelen en met vriendjes hut-ten bouwen van pallets. Ik ging naar de MTSmaar wist nog niet wat ik wilde worden, ver-telt Kees. Toch stroomt het bloed waar het nietgaan kan, want ik deed daarna de HTS richtingbouwkunde en een opleiding bedrijfskunde.Na een paar jaar in de projectontwikkeling enals werkvoorbereider bij andere bouwbedrijvenmaakte Kees in 2005 de stap naar het bedrijfvan zijn vader, eerst bij het bedrijfsbureau enlater als projectleider. Jan volgde na de MTSeen gespecialiseerde opleiding tot aannemeren ging als uitvoerder aan de slag bij bouwbe-drijven. De HTS deed ik ernaast in de avond-uren en dat was flink buffelen, vertelt hij. OokJan ging in 2005 naar Bouwbedrijf Van Schaik,hij ging projecten in uitvoering aansturen.De broers groeiden vanzelf in het bedrijf enlangzaam ontstond het idee om de zaak overte nemen. Het leek mij een goed idee alsKees en Jan samen de directie zouden gaanvoeren. Kees is meer van de lange termijnvisieen bedrijfskundig aangelegd, terwijl Jan juistheel praktisch is en goed is in het aansturenvan onze mensen op de werkvloer, legt Nicouit. Als je de taken zo kan verdelen, dan is datheel prettig. Een stevige managementtrainingzorgde ervoor dat ze nog meer werden voorbe-reid op hun nieuwe rol.Emotioneel procesJan, Kees en Nico hebben zeven jaar lang naarde overname toegewerkt. Ook de familie werdhier bij betrokken. In elke fase van het proceswas er behoefte aan ander type begeleiding,en daarvoor werden verschillende adviseursingeschakeld, ieder met een eigen expertise.Uiteindelijk moesten we het natuurlijk alle-maal zelf doen, maar we hebben wel goedzocht welke materialen nodig zijn en daarin isKooistra heel precies: Voor het voegwerk vroe-gen we het laboratorium de juiste kleur aan temaken aan de hand van stukjes oud voegwerk,maar na vele kleurvoorstellen waren we nogniet tevreden. Uiteindelijk ben ik zelf het labo-ratorium ingegaan. Samen met de laborant hebik net zo lang gezocht en getest totdat we deperfecte kleur hadden gevonden.VooruitdenkenKooistra houdt met het plannen van dewerkzaamheden altijd rekening met de buurt.Tijdens diensten en concerten bijvoorbeeldwordt er geen lawaai gemaakt en als er eenrouwdienst is, wordt het werk stilgelegd. Opmaandag moet het plein vrij worden gehoudenvoor de wekelijkse markt. De wagens kunnendan niet tot dichtbij de gevel komen. Wewillen geen boze gezichten, dus zorgen weervoor dat de marktkooplui alle ruimte hebbenom hun waar aan de man te brengen, zegtKooistra.Ook de opdrachtgever weet altijd precies waarhij aan toe is, qua planning en financieel.We hechten aan een goede communicatie.Niet alleen vooraf, maar ook tijdens hetproject, vertelt de projectleider. De klant magnooit voor verrassingen komen te staan.Kees, Nico en Jan in het kantoor aan de Poeldijk te Breukelen.OvergrootvaderNico van SchaikGrootvaderKees van SchaikDe vierde generatie Van Schaik neemt het roer over van vader Nico. Hij lijkt een nuchtermens, al vindt hij het diep van binnen best moeilijk: We hebben altijd hard moeten werken endat vonden we heel gewoon. Maar dat Kees en Jan nu de leiding krijgen, daar ben ik toch weldankbaar voor.Familiebedrijf klaar voor de toekomstNa 40 jaar draagtVan Schaik de zaak over 3. 3SCHARNIERVanSchaikBouwnieuwsNummer10,November2012had ik nodig om afstand te nemen, maar hetgaf ook duidelijkheid aan onze medewer-kers, zegt Nico. Overigens is het nooit eengeheim geweest voor de mensen in het bedrijf.Iedereen wist dat Kees en Jan op een dag deleiding zouden krijgen. Nico blijft nog wel eenpoosje in de zaak, want hij heeft nog genoegte doen en wil graag betrokken blijven. Werkengeeft hem energie.Tweekoppige directieTwee kapiteins op een schip, is dat niet lastig?Nee hoor, vertelt Jan, We hebben allebeionze eigen kwaliteiten en vullen elkaar primaaan. De taken zijn duidelijk verdeeld en af entoe een meningsverschil is alleen maar goed.De nieuwe generatie Van Schaik is niet vanplan meteen drastische veranderingen doorte voeren. Dat is gelukkig ook niet nodig. Inde loop der tijd zullen er vast dingen gaanveranderen, voorspelt Kees, dat is dan niet hetgevolg van een nieuwe directie, maar van deontwikkelingen in de markt en de economie.VakmanschapMet zon 40 mensen in loondienst kanBouwbedrijf Van Schaik op elk project eenteam eigen mensen inzetten. Heel blij zijn zeDeze bedrijfsovername was een leerzaam en emotioneel procesmet hun eigen werkplaats, waar ze met demodernste technieken hout bewerken. Datkomt goed van pas bij restauratieprojecten alsde Noorderkerk in Amsterdam, legt Jan uit.Zon monumentaal pand vereist vakmanschapen dat hebben onze timmerlieden. Ze leverennauwkeurig maatwerk en hebben liefde voorhet vak. Dat verdient de beste apparatuur.Niet alleen de kwaliteit van het geleverde werkis belangrijk voor Van Schaik, maar ook de pro-jectbegeleiding. Kees: We zijn er goed in omsamen met de klant een project gedegen aante pakken en hem persoonlijk te begeleiden.We voelen ons oprecht betrokken en dat geeftvertrouwen.Met alle kennis en vakmanschap en de jaren-lange ervaring in bouwen als bagage is devierde generatie Van Schaik klaar voor detoekomst. Vaak komt van het ene werk ook eenvolgend werk. Kees: Het gaat van mond totmond en als onze naam hangt aan de gevelvan een school die we onder handen nemen ofop een Amsterdams grachtenpand, dan gaat algauw de telefoon. Of we eens willen meeden-ken over een nieuw verbouwingsproject.Voor de oude werkplaats aan de Herenstraat in Breukelen.Links Overgrootvader Nico, rechts Grootvader Kees en in hetmidden n van de timmermannen.van een afstand naar onszelf leren kijken.Daardoor waren Jan en ik in staat een goederolverdeling te maken. Ook hielpen ze mijnvader inzien dat wij echt klaar waren voor dezestap, vertelt Kees.Zon overname is emotioneel gezien bestheftig, vertelt vader Nico. Als je te makenhebt met medewerkers, dan kun je altijdeen zekere afstand bewaren als je moeilijkebeslissingen moet nemen. Dan draait hetvooral om het belang van de zaak. Maar alshet om je eigen familie gaat, dan gaatt hetook om je gevoel, want je wilt het beste voorje kinderen. Misschien heeft het daarom ookwel zo lang geduurd voordat ik de zaak overdurfde te dragen aan de jongens. Het echt konloslaten. Diep van binnen heb ik ze altijd wil-len beschermen en daarom kwam het goedemoment maar niet om hun al het vertrouwente geven en plaats te maken. Het is ook voormij een heel leerzaam proces geweest.Het juiste moment om de knoop door te hak-ken kwam toen Nicos 40-jarig jubileum op dekalender stond. Sinds 19 juli afgelopen zomerzet ik mijn fiets tegen een andere gevel en zitKees in mijn kantoor. Die fysieke verandering 4. 5SCHARNIERVanSchaikBouwnieuwsNummer10,November2012DeKlantOntwikkelingen in energiezuinig wonen gaan razendsnelInvestering in milieubewustwonen verdien je zeker terugDe familie van den Brink-Nengerman stapt in de voetsporen van de rijke kooplieden uit de Gouden eeuw. Ook zijkochten een fraai stukje natuur aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De wens om er een mooi landgoed van temaken en er een energiezuinige woning op te bouwen wordt langzaam werkelijkheid.Ruim 12 jaar geleden kocht Jogchum van denBrink namens de familie 10 hectare land.Ze besloten er een nieuw huis op te bouwen,precies daar waar vroeger de kippen liepen ende varkensstal stond. Broer Albert is architecten kreeg de ontwerpopdracht: In het beginwas het helemaal niet de opzet om er eenmogelijk CO2- neutrale woning van te maken.We wilden vooral een mooie woning crerendie past in het landschap. Uiteindelijk heefthet huis het uiterlijk gekregen van een houtenschuur. Aan de noordzijde bestaat de woninggeheel uit glas, waardoor je een indrukwekkenduitzicht hebt over de weilanden met aan dehorizon de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug.De werkelijke bouw werd pas gestart in 2011en dat gaf de familie alle tijd om na te denken.Lang wachten bleek nuttigIn de lange periode van wachten op vergun-ningen gingen de ontwikkelingen op hetgebied van energiezuinig wonen enorm snel enontstond het idee om de nieuwste techniekenop dit gebied te gaan toepassen. De energie-prijzen stegen flink en tegelijkertijd werdende investeringskosten voor energiezuinigevoorzieningen steeds lager. Ook de terugver-dientermijn werd steeds aantrekkelijker, verteltJogchum van den Brink. Die bedroeg nogmaar 10 jaar in plaats van 17 en dat deed onsbesluiten de tekeningen te veranderen.Rendement uit de elementenLangzaam werd het klimaatneutraal wonenecht een streven. Het huis kreeg hoogwaardigeisolatie, zonnecellen en houten buitengevels.Niet van massief hout, maar onderbroken engevuld met glaswol waardoor er minder kou hethuis in komt, legt de architect uit. Eerst wil-den we zonnecollectoren voor de verwarmingen de boiler, maar toen we voor aardwarmtekozen, bleken die overbodig. Echter, alleen metaardwarmte kwamen we er niet. De waterpompdie het aardwarmtesysteem moest aansturenhad ook energie nodig. Dat wekken we nu opmet zonnecellen op het dak, die tevens stroomleveren voor het huishouden. Ook nu, tijdensde bouw, zijn er steeds nieuwe technologischeontwikkelingen die ze graag alsnog toegepastzien. Zo moet halogeen plaats maken voor LEDverlichting. Gelukkig is het bouwteam ervarenen flexibel.KlimaatneutraalOver 10 jaar zijn de investeringen terugverdienden dan zal blijken of de woning werkelijk kli-maatneutraal kan functioneren. Een meter in hethuis houdt het verbruik precies bij. Het teveelaan energie wordt geleverd aan het elektriciteits-net en als de wasmachine, de computer en devaatwasser straks tegelijk aanstaan, dan wordtstroom aangevuld. Wie milieubewust is, moetzich vooral niet laten weerhouden door de inves-teringskosten, want die verdien je gegarandeerdterug, adviseert Jogchum van den Brink. Vanafjanuari gaat mijn dochter hier wonen met haarman. Wij vinden het erg leuk dat dit fantastischehuis in de familie blijft. 5. 6Arthur Kleintjens voor Kees van Schaik, 20 juni 2012 Ik heb Kees en zijn bedrijf leren kennen als een uiterstbetrouwbare partner in het altijd spannende proces van een grootschalige verbouwing.Naast deaanwezige kwaliteit en de deskundigheid is het ook zeer plezierig samenwerken met deze vaklui.Belangrijkste kwaliteiten:aangenaam, waar voor uw geld, hoge integriteitArthur Kleintjens werkte meerdere malen met Bouwbedrijf van Schaik.L i n k e d I n a a n b e v e l i n gCOLOFONScharnier is een uitgave van Bouwbedrijfvan Schaik en wordt verspreid onderrelaties in een oplage van 500 exemplaren.Redactie: Mirjam Endendijk,De Teksttafel CommunicatieProductie en vormgeving:Vermaas & Koning, DriebergenDruk: Badeoux, HoutenBouwbedrijf van Schaik, Poeldijk 1,3621 CZ Breukelen, Tel. (0346)262344SCHARNIERVanSchaikBouwnieuwsNummer10,November2012ProductinbeeldVerderop in de straat zag ik hoe je iets mooiskunt maken van een voormalig kantoor en datinspireerde me, vertelt de nieuwe eigenaarMarius Brinkhorst. De unieke breedte van tienmeter, de hoge ruimtes en de mogelijkheid voorgrote raampartijen die zorgen voor een optima-le lichtinval vonden we zeer aantrekkelijk. Allemuren gingen eruit en etages werden opnieuwingedeeld. We hebben helemaal zelf bedachthoe we het wilden hebben.OvertochtNog niet zo lang geleden stond de verhuiswagenvoor de deur. We vonden het belangrijk precieste weten wanneer we vanuit Londen ons nieuwehuis konden betrekken en Van Schaik wist onservan te overtuigen dat de verbouwing op tijdaf zou zijn, vertelt Brinkhorst. Met een straktijdschema heeft de aannemer ervoor gezorgddat iedereen die bij de verbouwing was betrok-ken tijdig zijn werk kon doen. Dat vind ik echteen prestatie. Ik kwam zelf wekelijks kijken endat was altijd plezierig. Als we het idee haddendat een muur of een stopcontact verplaatstmoest worden, dan ko...