of 108 /108
SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO 2018. BROJ: 44 — Godina XXVI Varaždin, 20. lipnja 2018. List izlazi po potrebi S A D R Ž A J VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Varaž- dinske županije 2760 GRAD LUDBREG AKTI GRADSKOG VIJEĆA 19. Poslovnička odluka o izmjenama i do- punama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega 2760 20. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2017. godinu 2762 21. Izvješće i konsolidirano izvješće o iz- vršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu 2764 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća i konso- lidiranog izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu 2769 23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu 2769 24. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj- prosinac 2017. godine 2812 25. Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu 2816 26. Odluku o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja te pokriću manjka prihoda i primitka Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu 2816 27. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu 2817 28. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ludbrega 2855 29. Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ludbreg 2857 30. Zaključak o pristupanju Grada Ludbre- ga Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 2857 OPĆINA BEDNJA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 18. Ispravak Statuta Općine Bednja 2858 19. Ispravak Poslovnika Općine Bednja 2858 20. Odluka o nerazvrstanim cestama 2858 21. Odluka o opozivu Nadzornog odbora trgovačkog društva Kemauček d.o.o. 2864 22. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kemauček d.o.o. 2865 23. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bednja 2865 24. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Bednja 2866

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Bednja2. Dječji vrtić »Iskrica - Bernarda Varga« 765.000,00 648.850,00 3. Dječji vrtić »Smjehuljica« 990.000,00 892.250,00 4. a) Sufinanciranje boravka

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Bednja2. Dječji vrtić »Iskrica - Bernarda Varga« 765.000,00 648.850,00...

 • SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO 2018.

  BROJ: 44 — Godina XXVI Varaždin, 20. lipnja 2018. List izlazi po potrebi

  S A D R Ž A J

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJAAKTI ŽUPANA

  36. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo osnivanju Savjeta za zdravlje Varaž-dinske županije 2760

  GRAD LUDBREGAKTI GRADSKOG VIJEĆA

  19. Poslovnička odluka o izmjenama i do-punama Poslovnika Gradskog vijećaGrada Ludbrega 2760

  20. Izvješće o izvršenju Programa javnihpotreba u društvenim djelatnostima GradaLudbrega za 2017. godinu 2762

  21. Izvješće i konsolidirano izvješće o iz-vršenju Proračuna Grada Ludbrega za2017. godinu 2764

  22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća i konso-lidiranog izvješća o izvršenju ProračunaGrada Ludbrega za 2017. godinu 2769

  23. Godišnji izvještaj o izvršenju ProračunaGrada Ludbrega za 2017. godinu 2769

  24. Izvještaj o provedbi Plana razvojnihprograma Grada Ludbrega za siječanj-prosinac 2017. godine 2812

  25. Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještajao izvršenju Proračuna Grada Ludbregaza 2017. godinu 2816

  26. Odluku o utvrđivanju i raspodjeli rezultataposlovanja te pokriću manjka prihoda iprimitka Proračuna Grada Ludbrega za2017. godinu 2816

  27. Izmjene i dopune Proračuna GradaLudbrega za 2018. godinu 2817

  28. Odluku o izmjenama i dopunama Odlukeo socijalnoj skrbi Grada Ludbrega 2855

  29. Odluku o donošenju Procjene rizika odvelikih nesreća za Grad Ludbreg 2857

  30. Zaključak o pristupanju Grada Ludbre-ga Europskoj povelji o ravnopravnostispolova na lokalnoj razini 2857

  OPĆINA BEDNJAAKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  18. Ispravak Statuta Općine Bednja 2858

  19. Ispravak Poslovnika Općine Bednja 2858

  20. Odluka o nerazvrstanim cestama 2858

  21. Odluka o opozivu Nadzornog odboratrgovačkog društva Kemauček d.o.o. 2864

  22. Odluka o prijedlogu člana Nadzornogodbora trgovačkog društva Kemaučekd.o.o. 2865

  23. Odluka o osnivanju postrojbe civilnezaštite opće namjene Općine Bednja 2865

  24. Odluka o određivanju pravnih osobaod interesa za sustav civilne zaštiteOpćine Bednja 2866

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2760

  GRAD LUDBREGAKTI GRADSKOG VIJEĆA

  19.Na temelju članaka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i

  područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pro-čišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09, 17/13, 40/13 - pročišćeni tekst, 12/18), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2018. godine, donosi

  P O S L O V N I Č K U O D L U K Uo izmjenama i dopunama Poslovnika

  Gradskoga vijeća Grada Ludbrega

  Članak 1.

  U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 38/09, 28/10, 17/13, 40/13 - pročišćeni tekst) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

  »Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod«.

  Članak 2.U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:»Na podneseni zahtjev vijećnika, podaci mu se

  dostavljaju u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.«

  Članak 3.U članku 35. st. 1. riječi »odluku o izvršenju pro-

  računa« zamjenjuju se riječima »godišnji izvještaj o izvršenju proračuna«.

  Članak 4.U članku 37. st. 4. riječi »Godišnjim obračunom

  Proračuna« zamjenjuju se riječima »Godišnjim izvje-štajem o izvršenju proračuna«.

  Članak 5. U članku 38. iza stavka 1. dodaje se novi stavak

  2. koji glasi:»Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana

  njihove objave, a iznimno, radi osobito opravdanih razloga, aktom se može odrediti da stupaju na snagu prvog dana od dana objave, sukladno zakonu«.

  Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJAAKTI ŽUPANA

  36.Na temelju odredbe članka 10. Zakona o zdrav-

  stvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) i članka 60. stavka 1. točke 32. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), župan Varaždinske županije donosi

  O D L U K Uo izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

  Savjeta za zdravlje Varaždinske županije

  Članak 1.U Odluci o osnivanju Savjeta za zdravlje Varaždinske

  županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/09), u članku 5. riječ »župan« mijenja se i glasi »predsjednik Savjeta«.

  Članak 2.Članak 6. mijenja se i glasi:

  »Članovi Savjeta primaju naknadu za rad su-kladno Odluci o naknadama vijećnicima i članovi-ma radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11).«

  Članak 3.U članku 7. riječi: »za zdravstvenu zaštitu i soci-

  jalnu skrb« brišu se.

  Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,

  a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

  KLASA: 500-01/18-01/3URBROJ: 2186/1-02/1-18-1Varaždin, 19. lipnja 2018.

  ŽUPANRadimir Čačić, v.r.

 • Broj 44/2018. 2761»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  Članak 6.Iza članka 54. naziv točke 4. mijenja se i glasi:»4. Donošenje proračuna i godišnjeg izvještaja o

  izvršenju proračuna«.

  Članak 7.Članak 55. mijenja se i glasi: »Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slije-

  deće dvije proračunske godine, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

  Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.

  U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti grado-načelnika i raspisati prijevremene izbore za gradona-čelnika sukladno posebnom zakonu.

  Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

  Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 4. ovoga članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.

  Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

  Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stav-ka 6. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

  Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

  Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom gradonačelniku.

  Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

  Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Repu-blike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.«

  Članak 8.Članak 55a. mijenja se i glasi:»Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije

  početka proračunske godine, privremeno se, a naj-duže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada Ludbrega i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

  Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog grado-načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

  U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vi-jeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

  Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvat-ske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

  Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povje-renik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

  Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«

  Članak 9.

  U članku 77. st. 2. riječ »učestvovati« zamjenjuje se riječi »sudjelovati«.

  Članak 10.U članku 78. st. 4. riječ »ovog« zamjenjuju se

  riječi »onog«.

  Članak 11.U članku 84. st. 2. riječ »izvješćuju« zamjenjuje

  se riječi »obavještavaju«.

  Članak 12.U članku 86. st. 2. alineja 4 mijenja se i glasi:»godišnji izvještaj o izvršenju proračuna«,a alineja 6. se briše. U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi:»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo

  2/3 članova Gradskoga vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskoga vijeća.«

  Članak 13.U članku 87. stavku 3. briše se točka te se iza riječi

  »ruku« dodaju riječi »ili elektroničkim glasovanjem«. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:»Prigodom elektroničkog glasovanja svaki vijećnik

  dužan je potvrditi svoju nazočnost i na odgovarajući se način identificirati. Elektroničko glasovanje provodi se tako da predsjedatelj poziva vijećnike da se na odgovarajući način izjasne »za« ili »protiv« prijedloga, odnosno da se suzdrže od glasovanja. Predsjedatelj proglašava rezultat glasovanja na temelju rezultata glasovanja ispisanih na kontrolnom ekranu«.

  Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2762

  Članak 14.U stavku 88. stavku 2. briše se točka te se iza riječi

  »glasovanja« dodaju riječi »dizanjem ruku«.

  Članak 15.Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi

  i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega.

  Članak 16.Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana

  od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

  KLASA: 012-04/18-01/01URBROJ: 2186/18-02/1-18-1Ludbreg, 18. lipnja 2018.

  Predsjednik Gradskog vijećaAntun Šimić, v.r.

  20.Na temelju članka 33. Statuta Grada Ludbrega

  (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09, 17/13, 40/13 - pročišćeni tekst i 12/18), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2018. godine usvaja slijedeće

  I Z V J E Š Ć Eo izvršenju Programa javnih potreba

  u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2017. godinu

  I.Program javnih potreba u društvenim djelatnostima

  Grada Ludbrega za 2017. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/16 i 80/17) izvršen je u slijedećim iznosima:

  Grupa Podgrupa Oblast Plan za 2017. Ostvarenje

  A JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE 3.465.400,00 3.067.121,33

  PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.094.400,00 2.758.247,001. Dječji vrtić »Radost« 1.266.400,00 1.156.800,00

  - sufinanciranje boravka 135 djece 1.215.000,00 1.110.600,00- financiranje predškole - redovni program 37.800,00 37.800,00- sufinanciranje predškole - sredstva Ministarstva 13.600,00 8.400,00

  2. Dječji vrtić »Iskrica - Bernarda Varga« 765.000,00 648.850,003. Dječji vrtić »Smjehuljica« 990.000,00 892.250,00

  4. a) Sufinanciranje boravka djece slabijeg imo-vinskog stanja u dječjim vrtićima 70.000,00 57.996,00b) Sufinanciranje edukacija i edukativnih pro-

  grama u dječjim vrtićima 3.000,00 2.351,00PROSVJETA 371.000,00 308.874,33

  5. Sufinanciranje prijevoza učenika (osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama) 80.000,00 69.519,00

  6. a) Osnovna škola Ludbreg 191.000,00 140.728,31- Prehrana učenika OŠ 58.000,00 33.000,00- Natjecanja učenika OŠ 18.000,00 14.000,00- Sport OŠ 9.000,00 7.000,00- Produženi boravak OŠ 62.000,00 55.346,85- Nabava materijala - produženi boravak 10.000,00 8.000,00- Škola plivanja 9.000,00 7.582,21- Izvannastavne aktivnosti 15.000,00 9.185,50- Ostalo 10.000,00 6.613,75b) Nabava školskog pribora 75.000,00 75.827,02

  7. Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja 25.000,00 22.800,00Srednja škola Ludbreg 25.000,00 22.800,00

  B JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA 2.398.500,00 2.091.775,24

  1. Prijenos Zajednici sportskih udruga za donacije sportskim društvima 600.000,00 625.000,002. Energenti i komunalne usluge 87.000,00 73.599,73

 • Broj 44/2018. 2763»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  Grupa Podgrupa Oblast Plan za 2017. Ostvarenje

  3. Projekt »Kretanje je život« 11.500,00 11.500,004. Kredit za izgradnju gradske sportske dvorane 1.700.000,00 1.381.675,51

  C JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOME-NIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA 180.800,00 183.102,80

  1.Projekt »Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega« 160.800,00 163.102,80

  2. Projekti iz oblasti zaštite spomenika kulture 20.000,00 20.000,00D JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE 2.328.375,00 1.843.251,80

  1. PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 1.514.913,00 1.236.113,54a) Redovna djelatnost 892.913,00 768.350,43

  - osnovna djelatnost 867.913,00 768.350,43- sufinanciranje izdavaštva 25.000,00 -

  b)

  Programi- izdavanje Ludbreških novina, preventivna zaštita

  fonda Zavičajne zbirke, potpore Grada za kon-certe preko Ministarstva kulture, manifestacije u kulturi, sekcija Gradski puhački orkestar

  200.000,00 170.770,48

  c) Financiranje troškova manifestacija u 2017. godini 352.000,00 296.992,63

  - materijal za promidžbu 90.000,00 89.514,60- prijenosi nosiocima i organizatorima manifestacija 207.000,00 156.978,03- financiranje troškova manifestacija 55.000,00 50.500,00

  d) Sufinanciranje rekonstrukcije dijela zgrade i energ. obnova pročelja CZKI D. Novak 70.000,00 -

  2. PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER LUDBREG 793.462,00 587.138,26a) Redovna djelatnost 502.362,00 450.453,22

  - osnovna djelatnost 498.862,00 446.953,22- uredska oprema i namještaj 3.500,00 3.500,00

  b) Nabava knjižne i neknjižne građe 50.000,00 45.833,33c) Programi 19.100,00 18.839,39

  - Poezija u umjetnosti-večer poezije Bože Hlasteca 2.500,00 2.500,00- Pričaonice na stranim jezicima za djecu 4-7 godina 3.000,00 3.000,00- »Kešnerijada« 8.000,00 8.000,00- »Bebe u Knjižnici-Moja prva slikovnica« 2.600,00 2.600,00- Ludbreške razglednice 3.000,00 2.739,39

  d) Izrada projektne dokumentacije 222.000,00 72.012,323. KONCERTNI URED VARAŽDIN /Barokne večeri/ 20.000,00 20.000,00

  E JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA 300.000,00 294.151,52

  F JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI 657.000,00 637.155,82

  1. Novčane pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 230.000,00 218.355,82

  2. Stipendije i pomoći učenicima i studentima 305.000,00 297.000,003. Naknade za novorođenu djecu 122.000,00 121.800,00

  G GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG 161.000,00 160.666,71a) Redovna djelatnost 61.428,58 61.095,29b) Služba traženja 24.571,42 24.571,42c) Program »Pomoć i njega u kući« 55.000,00 55.000,00d) Mobilni tim pomoći u kući 20.000,00 20.000,00

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2764

  Grupa Podgrupa Oblast Plan za 2017. Ostvarenje

  H JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 110.000,00 76.221,04

  I VATROGASNA ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA i CIVILNA ZAŠTITA 442.500,00 456.580,681. Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega 431.000,00 445.330,682. Civilna zaštita i HGSS 11.500,00 11.250,00

  J TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA 240.000,00 220.124,83a) Redovna djelatnost 171.000,00 160.051,93b) Promidžba 31.000,00 31.500,00c) Troškovi manifestacija 38.000,00 28.572,90

  K JAVNE MANIFESTACIJE 450.350,00 431.657,85L JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA 178.000,00 159.292,64

  1. Radio Ludbreg 70.000,00 58.333,402. Varaždinska televizija 45.000,00 41.145,763. Srce TV 15.000,00 15.000,004. Varaždinske vijesti 20.500,00 20.299,925. e-Varaždin 27.500,00 24.513,56

  LJ DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 50.000,00 12.474,00S V E U K U P N O: 10.961.925,00 9.633.576,26

  II.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2017. godinu

  objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

  KLASA: 402-03/16-01/44URBROJ: 2186/18-02/1-18-30Ludbreg, 18. lipnja 2018.

  Predsjednik Gradskog vijećaAntun Šimić, v.r.

  21.I Z V J E Š Ć E i K O N S O L I D I R A N O I Z V J E Š Ć E

  o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu

  A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

  OPIS OSTVARENO2016.PLANIRANO

  2017.OSTVARENO

  2017.IND.4/2

  IND.4/3

  1. 2. 3. 4. 5. 6.1. PRIHODI I PRIMICI (6,7) 56.524.981,00 32.402.060,00 25.019.718,00 44,26 77,212. RASHODI I IZDACI (3,4) 54.274.628,00 27.690.990,00 25.552.552,00 47,08 92,283. RAČUN FINANCIRANJA3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8) 1.064.117,00 1.400.000,00 - - -3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5) 1.958.203,00 2.520.000,00 2.303.002,00 117,60 91,384. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

  PROTEKLIH GODINA -4.947.337,00 -3.591.070,005. PRORAČUN – SVEUKUPNO5.1. PRIHODI I PRIMICI 57.589.098,00 33.802.060,00 25.019.718,00 43,44 74,025.2. RASHODI I IZDACI 56.232.831,00 33.802.060,00 27.855.554,00 49,53 82,40RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE -3.591.070,00 -6.426.906,00

 • Broj 44/2018. 2765»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 2.835.836,00 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 3.591.070,00 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.426.906,00 kuna.

  Detaljan prikaz prihoda i primitaka vidljiv je u Računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

  B) PRIHODI I PRIMICI

  Sveukupno su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 25.019.718,00 kuna ili 74,02% planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su manje za 32.569.380,00 kn ili za 56,56% manje. Ovako značajno smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je iz razloga što su prošle godine uprihodovana sredstva za sanaciju deponije komunalnog otpada »Meka« u Ludbregu.

  U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama:

  SKUPINA PRIHODAPRETHODNA GODINA TEKUĆA GODINA INDEKSIOSTVARENO

  2016.STRUK.OSTV.

  PLANI-XII 2017.

  OSTVARENOI-XII 2017.

  STRUK.OSTV. 5/2x100 5/4x100

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. PRIHODI OD POREZA 14.230.062,00 24,71 14.102.044,00 13.159.440,00 52,59 92,47 93,312. POMOĆI 32.867.040,00 57,07 5.044.996,00 4.592.369,00 18,36 13,97 91,023. PRIHODI OD IMOVINE 1.238.176,00 2,15 1.128.720,00 1.077.473,00 4,31 87,02 95,454. PRIHODI OD ADMINI-

  STR. PRIS. PO POS. PROPISIMA 5.000.197,00 8,69 5.846.000,00 5.389.318,00 21,54 107,78 92,18

  5. OSTALI PRIHODI 19.091,00 0,03 10.300,00 8.275,00 0,03 43,34 80,336. PRIHODI OD PRODAJE

  NEPROIZ. IMOVINE 3.130.297,00 5,43 4.520.000,00 695.120,00 2,78 22,20 15,377. PRIHODI OD PRODAJE

  PROIZV. IMOVINE 40.118,00 0,06 1.750.000,00 97.723,00 0,39 243,58 5,588. PRIMICI OD FINANC.

  IMOVINE I ZADUŽIVA-NJA 1.064.117,00 1,86 1.400.000,00 - - - -

  UKUPNO: 57.589.098,00 100,00 33.802.060,00 25.019.718,00 100,00 43,44 74,02

  U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11.276.681,00 kuna od čega prireza 1.326.668,00 kuna.

  C) RASHODI I IZDACI

  Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 27.855.554,00 kuna ili 82,40% planiranih.U odnosu na 2016. godinu ukupni izdaci Proračuna manji su za 28.377.277,00 kuna ili za 50,47% manji. Razlog ovakvom smanjenju izdataka u odnosu na 2016. godinu je činjenica da je prošle godine realiziran

  projekt sanacije deponije komunalnog otpada »Meka« u Ludbregu.

  U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

  SKUPINA IZDATAKAPRETHODNA GODINA TEKUĆA GODINA INDEKSI

  OSTVARENO 2016.

  STRUK.OSTV.

  PLANI-XII 2017.

  OSTVARENOI-XII 2017.

  STRUK.OSTV. 5/2x100 5/4x100

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.599.043,00 9,95 5.693.050,00 5.430.943,00 19,50 96,99 95,392. MATERIJALNI RASHODI 7.449.722,00 13,25 10.038.440,00 9.337.762,00 33,52 125,34 93,023. FINANCIJSKI RASHODI 274.620,00 0,48 549.000,00 391.394,00 1,41 142,52 71,294. SUBVENCIJE 721.156,00 1,28 852.000,00 732.639,00 2,63 101,59 85,99

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2766

  SKUPINA IZDATAKAPRETHODNA GODINA TEKUĆA GODINA INDEKSI

  OSTVARENO 2016.

  STRUK.OSTV.

  PLANI-XII 2017.

  OSTVARENOI-XII 2017.

  STRUK.OSTV. 5/2x100 5/4x100

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.5. POMOĆI - - 83.000,00 85.428,00 0,31 - 102,926. NAKNADE GRAĐ. I KU-

  ĆAN. IZ PRORAČUNA 675.143,00 1,20 657.000,00 637.156,00 2,29 94,37 96,977. OSTALI RASHODI 4.355.748,00 7,75 5.044.700,00 4.396.657,00 15,78 100,94 87,158. RASHODI ZA NABAVU

  NEPROIZV. IMOVINE 30.860.592,00 54,88 342.800,00 290.331,00 1,04 0,94 84,699. RASHODI ZA NABAVU

  PROIZV. DUG. IMOVINE 4.192.239,00 7,45 3.431.000,00 3.304.322,00 11,85 78,82 96,3010. RASHODI ZA DODATNA

  ULAGANJA NA NEF.IMO-VINI 146.365,00 0,26 1.000.000,00 945.920,00 3,40 646,27 94,59

  11. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA 1.958.202,00 3,49 2.520.000,00 2.303.002,00 8,27 117,60 91,38

  UKUPNO: 56.232.831,00 100,00 33.802.060,00 27.855.554 100,00 49,53 82,40

  Iz tabele je vidljivo da su svi rashodi i izdaci ostvareni u okviru planiranih iznosa.

  Detaljan prikaz rashoda i izdataka vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

  D) FINANCIJSKA IMOVINA

  2016. 2017. indeks- stanje žiro-računa -1.064.117,00 1.486.271,00 /- obveze 14.163.170,00 16.141.303,00 113,96- potraživanja 5.798.736,00 5.406.845,00 93,24

  Od ukupnih obveza 8.142.256,00 kune ili 50,44% odnosi se na kredit za sportsku dvoranu na rok od 6 godina.

  Obveze

  Na dan 31.12.2017. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 16.141.303,00 kuna što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 1.978.133,00 kuna ili za 13,96%. Obveze se odnose na:

  Rb. OPIS: Saldo: Dospjelo: Nedospjelo:1. - obveze za zaposlene za plaću za 12. mj. 229.906,00 229.906,002. - obveze za mat. rashode 2.069.187,00 1.532.918,00 536.269,003. - obveza za financ. rashode 114.853,00 107.184,00 7.669,004. - obveze za subvencije 149.157,00 138.598,00 10.559,005. - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) 111.465,00 108.603,00 2.862,006. - ostale obveze (Hrv.vode, PDV, avans arheološki) 3.728.155,00 528.205,00 3.199.950,007. - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine 1.076.898,00 1.022.451,00 54.447,008. - obveze za dodatna ulaganja na nef. imovini 420.579,00 420.579,009. - obveze za nabavu neproiz. dugotrajne imovine 9.331,00 9.331,00

  10. - obveze za zajmove (HBOR) 8.142.256,00 682.702,00 7.459.554,0011. - obveza za robni zajam (Zagorje-Tehnobeton) 80.094,00 80.094,0012. - naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) 9.422,00 9.422,00

  1 – 12 UKUPNO 16.141.303 4.550.571 11.590.732

 • Broj 44/2018. 2767»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  Potraživanja

  Na dan 31.12.2017. godine potraživanja iznose 5.406.845,00 kn i manja su u odnosu na 2016. godine za 391.891,00 kuna ili za 6,76%. Potraživanja se odnose na:

  Rb. OPIS: Saldo: Dospjelo: Nedospjelo:

  1. Potraživanja za poreze 626.231,00 626.231,002. Potraživanja za prihode od imovine 241.544,00 241.544,003. Potraživanja za pomoći od međunar. organ. i tijela EU 182.580,00 182.580,004. Potraživanja za administrativne pristojbe 129.299,00 129.299,005. Potraživanja za komunalnu naknadu 1.516.636,00 1.216.109,00 300.527,006. Potraživanja za komunalni doprinos 160.426,00 25.018,00 135.408,007. Doprinos za šume 1.183,00 1.183,00

  8. Potraživanja od drž. institucija - (Varaždinska županija) 373.521,00 373.521,00

  9. Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 471.616,00 471.616,00

  10Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje infrastrukture - Zona Istok (Podravsko gospodarstvo) 562.566,00 562.566,00

  11. Potraživanja za kazne (penali Zagorje - tehnobeton) 204.151,00 204.151,001 - 11 U K U P N O: 4.469.753,00 3.517.788,00 951.965,00

  Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2017.

  Rb. OPIS: Saldo Dospjelo Nedospjelo

  1. Zemljište 540.054,00 540.054,002. Stambeni objekti (stanovi) 397.038,00 50.096,00 346.942,00

  1 - 2 U K U P N O: 937.092,00 590.150,00 346.942,00

  E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

  Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 2.835.836,00 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 3.591.070,00 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.426.906,00 kuna.

  F) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

  Davatelj kredita HBOR

  Valuta kredita Euro

  Ukupan iznos kredita 24.586.598,66 kn

  Iznos glavnice 18.084.838,13 kn

  Iznos kamata 6.048.181,92 kn

  Kamatna stopa 3 mj.EURIBOR +2

  Ostali troškovi kredita 453.578,61 kn

  Broj anuiteta godišnje 4

  Rok otplate 2023 god.

  Otplaćeno glavnice 9.942.582,48 kn

  Otplaćeno kamata 5.455.782,72 kn

  Ostalo za otplatu glavnice 8.142.255,65 kn

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2768

  G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

  Dana 8.9.2017. godine u proračunsku zalihu knjiženi su izdaci za udrugu umirovljenika u iznosu od 13.000,00 kuna koji su rebalansom Proračuna 29.12.2017. sukladno Zakonu proknjiženi po ekonomskoj vrsti troškova tako da na dan 31.12.2017. godine na proračunskoj zalihi nije bilo evidentiranih izdataka.

  H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

  Jamstva u 2017. godini nisu davana, kao ni u ranijim godinama.

  KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -31.12. 2017. GODINEGRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA

  Prihodiposlovanja

  Rashodiposlovanja

  6. 3.Grad Ludbreg 24.226.875,00 21.061.313,00Dj. vrtić »Radost« Ludbreg 745.493,00 827.702,00Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg 460.146,00 195.578,00Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg 132.287,00 99.599,00UKUPNO: 25.564.801,00 22.184.192,00

  Prihodi od prod.nefinanc. imovine

  Rashod.za nabavunefinanc. imovine

  7. 4.Grad Ludbreg 792.843,00 4.491.239,00Dj. vrtić »Radost« Ludbreg - 36.682,00Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg - 169.828,00Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg - 114.549,00UKUPNO: 792.843,00 4.812.298

  Primici od financ. imovine i zaduž

  Izdaci. za financ.imovinu i

  otplatu zajmova8. 5.

  Grad Ludbreg - 2.303.002,00Dj. vrtić »Radost« Ludbreg - -Centar za kulturu i informiranje »D. Novak« Ludbreg - -Gradska knjižnica i čitaonica »M. Kerstner« Ludbreg - -UKUPNO: - 2.303.002,00SVEUKUPNO: 26.357.644,00 29.299.492,00

  Iz konsolidacije Proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz Proračuna Grada iznose 1.337.926,00 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.443.938,00 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 26.357.644,00 kuna, a rashodi i izdaci 29.299.492,00 kuna. Manjak prihoda tekuće godine iznosi 2.941.848,00 kuna koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.830.273,00 kuna čine ukupni manjak prihoda od 5.772.121,00 kuna.

  Obzirom na evidentirani manjak prihoda osnovnog proračuna u iznosu od 6.426.906,00 kuna vidljivo je

  da su korisnici proračuna ukupno poslovali pozitivno i to za 654.785,00 kuna.

  Izvješće i konsolidirano izvješće o izvršenju Prora-čuna Grada Ludbrega za 2017. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razma-tranje i donošenje.

  KLASA: 400-05/18-01/02URBROJ: 2186-18-01/1-18-4Ludbreg,15. veljače 2018.

  GradonačelnikDubravko Bilić, v.r.

 • Broj 44/2018. 2769»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  22.Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Na-

  rodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09, 17/13, 40/13 - pro-čišćeni tekst, 12/18), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 8. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine, donijelo je slijedeći

  Z A K L J U Č A Ko prihvaćanju Izvješća i konsolidiranog

  izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu

  I.Gradsko vijeće Grada Ludbrega prihvaća Izvješće

  o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu (KLASA: 400-05/18-01/02, URBROJ: 2186/18-01/1-18-4) kao i konsolidaciju Izvješća 01.01.-31.12.2017. godine za Grad Ludbreg i korisnike proračuna Grada Ludbrega.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

  KLASA: 400-05/18-01/02URBROJ: 2186/18-02/1-18-8Ludbreg, 18. lipnja 2018.

  Predsjednik Gradskog vijećaAntun Šimić, v.r.

  23.Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu

  (»Narodne novine«, broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega (»Služ-beni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09 i 17/13, 40/13 - pročišćeni tekst i 12/18), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2018. godine, donosi

  G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega

  za 2017. godinu

  I. OPĆI DIO

  Članak 1.Proračun Grada Ludbrega za 2017. godinu sastoji

  se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Rasploživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODAu kunama

  OPIS Plan Proračuna za 2017. Ostvareno Indeks

  6 Prihodi poslovanja 26.132.060,00 24.226.875,04 92,707 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.270.000,00 792.842,71 12,643 Rashodi poslovanja 22.917.190,00 21.011.978,80 91,684 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.773.800,00 4.540.572,85 95,11 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 4.711.070,00 -532.833,90 -11,31 REZULTAT POSLOVANJA 2016. Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna

  za 2016. godinu -3.591.070,00 -3.591.070,00

  B. RAČUN FINANCIRANJAu kunama

  OPIS Plan Proračuna za 2017. Ostvareno Indeks

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.400.000,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.520.000,00 2.303.002,16 91,38 Neto financiranje (8 - 5) -1.120.000,00 -2.303.002,16 205,62 UKUPNO PRORAČUN ZA 2017. Višak/manjak + Rezultat poslovanja

  2016. + Neto financiranje 0,00 -6.426.906,06 Sveukupno prihodi: 33.802.060,00 25.019.717,75 Sveukupno rashodi: 33.802.060,00 31.446.623,81

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2770O

  stva

  renj

  e P

  lana

  Pro

  raču

  na G

  rada

  Lud

  breg

  a za

  raz

  dobl

  je o

  d 1.

  1. 2

  017.

  g. d

  o 31

  .12.

  2017

  .g.

  I. O

  I DIO

  u ku

  nam

  a

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  A

  ) UK

  UP

  NO

  PR

  IHO

  DI I

  PR

  IMIC

  I 57

  .589

  .098

  ,03

  33.8

  02.0

  60,0

  0 33

  .802

  .060

  ,00

  25.0

  19.7

  17,7

  5 43

  ,45

  74,0

  2 74

  ,02

  100,

  00

  6 P

  RIH

  OD

  I PO

  SLO

  VAN

  JA

  53.3

  54.5

  66,2

  2 26

  .132

  .060

  ,00

  26.1

  32.0

  60,0

  0 24

  .226

  .875

  ,04

  45,4

  0 92

  ,70

  92,0

  0 96

  ,83

  61

  PR

  IHO

  DI O

  D P

  OR

  EZA

  14

  .230

  .061

  ,88

  14.1

  02.0

  44,0

  0 14

  .102

  .044

  ,00

  13.1

  59.4

  39,6

  8 92

  ,47

  93,3

  1 93

  ,00

  52,6

  061

  1 P

  orez

  i pr

  irez

  na

  doho

  dak

  12.3

  52.7

  69,8

  5 12

  .172

  .044

  ,00

  12.1

  72.0

  44,0

  0 11

  .306

  .605

  ,98

  91,5

  3 92

  ,88

  92,0

  0 45

  ,19

  6111

  P

  orez

  i pr

  irez

  na d

  ohod

  ak

  od

  nes

  amos

  taln

  og r

  ada

  12.3

  52.7

  69,8

  5 12

  .172

  .044

  ,00

  12.1

  72.0

  44,0

  0 11

  .306

  .605

  ,98

  91,5

  3 92

  ,88

  92,0

  0 45

  ,19

  613

  Por

  ezi n

  a im

  ovin

  u 1.

  387.

  581,

  11

  1.60

  0.00

  0,00

  1.

  600.

  000,

  00

  1.51

  7.89

  0,59

  10

  9,39

  94

  ,86

  94,0

  0 6,

  0761

  31

  Sta

  lni p

  orez

  i na

  nepo

  kret

  nu im

  ovin

  u

  (zem

  lju, z

  grad

  e, k

  uće

  i ost

  alo)

  74

  4.96

  6,92

  95

  0.00

  0,00

  95

  0.00

  0,00

  90

  0.85

  7,95

  12

  0,92

  94

  ,82

  94,0

  0 3,

  6061

  34

  Pov

  rem

  eni p

  orez

  i na

  imov

  inu

  642.

  614,

  19

  650.

  000,

  00

  650.

  000,

  00

  617.

  032,

  64

  96,0

  1 94

  ,92

  94,0

  0 2,

  47

  614

  Por

  ezi n

  a ro

  bu i

  uslu

  ge

  489.

  710,

  92

  330.

  000,

  00

  330.

  000,

  00

  334.

  943,

  11

  68,3

  9

  101,

  49

  101,

  00

  1,34

  6142

  P

  orez

  na

  prom

  et

  304.

  797,

  71

  300.

  000,

  00

  300.

  000,

  00

  304.

  510,

  32

  99,9

  0

  101,

  50

  101,

  00

  1,22

  6145

  P

  orez

  i na

  koriš

  tenj

  e do

  bara

  ili iz

  vođe

  nje

  aktiv

  nost

  i 18

  4.91

  3,21

  30

  .000

  ,00

  30.0

  00,0

  0 30

  .432

  ,79

  16,4

  5

  101,

  44

  101,

  00

  0,12

  63

  PO

  MO

  ĆI I

  Z IN

  OZE

  MS

  TVA

  (DA

  RO

  VN

  ICE

  )

  I OD

  SU

  BJE

  KAT

  A U

  NU

  TAR

  OP

  ĆE

  G

  P

  RO

  RA

  ČU

  NA

  32.8

  67.0

  39,8

  2 5.

  044.

  996,

  00

  5.04

  4.99

  6,00

  4.

  592.

  368,

  54

  13,9

  7 91

  ,02

  91,0

  0 18

  ,35

  631

  Pom

  oći o

  d in

  ozem

  nih

  vlad

  a 0,

  00

  85.0

  00,0

  0 85

  .000

  ,00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  6311

  Te

  kuće

  pom

  oći o

  d in

  ozem

  nih

  vlad

  a 0,

  00

  85.0

  00,0

  0 85

  .000

  ,00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  633

  Pom

  oći i

  z pr

  orač

  una

  6.31

  7.59

  4,03

  4.

  214.

  996,

  00

  4.21

  4.99

  6,00

  3.

  715.

  288,

  59

  58,8

  0 88

  ,14

  88,0

  0 14

  ,85

  6331

  Te

  kuće

  pom

  oći i

  z pr

  orač

  una

  164.

  200,

  00

  1.39

  4.00

  0,00

  1.

  394.

  000,

  00

  1.25

  8.81

  1,22

  76

  6,63

  90

  ,30

  90,0

  0 5,

  0363

  32

  Kap

  italn

  e po

  moć

  i iz

  pror

  ačun

  a 5.

  747.

  063,

  27

  2.82

  0.99

  6,00

  2.

  820.

  996,

  00

  2.45

  6.47

  7,37

  42

  ,74

  87,0

  7 87

  ,00

  9,82

  6333

  Te

  kuće

  pom

  oći o

  d pr

  orač

  unsk

  ih

  ko

  risni

  ka te

  mel

  jem

  prij

  enos

  a

  sred

  stav

  a E

  U

  406.

  330,

  76

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  634

  Pom

  oći o

  d os

  talih

  sub

  jeka

  ta

  un

  utar

  opć

  eg p

  rora

  čuna

  5

  39.1

  56,3

  9 29

  0.00

  0,00

  29

  0.00

  0,00

  27

  6.21

  3,76

  51

  ,23

  95,2

  4 95

  ,00

  1,10

  6341

  Te

  kuće

  pom

  oći o

  d os

  talih

  sub

  jeka

  ta

  un

  utar

  opć

  eg p

  rora

  čuna

  53

  9.15

  6,39

  29

  0.00

  0,00

  29

  0.00

  0,00

  27

  6.21

  3,76

  51

  ,23

  95,2

  4 95

  ,00

  1,10

 • Broj 44/2018. 2771»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  638

  Pom

  oći i

  z dr

  žavn

  og p

  rora

  čuna

  tem

  elje

  m p

  rije

  nosa

  EU

  sre

  dsta

  va

  26.0

  10.2

  89,4

  0 45

  5.00

  0,00

  45

  5.00

  0,00

  60

  0.86

  6,19

  2,

  31

  132,

  05

  132,

  00

  2,40

  6381

  Te

  kuće

  pom

  oći t

  emel

  jem

  prij

  enos

  a

  EU

  sre

  dsta

  va

  0,00

  23

  5.00

  0,00

  23

  5.00

  0,00

  32

  0.04

  1,06

  0,

  00

  136,

  18

  136,

  00

  1,28

  6382

  K

  apita

  lne

  pom

  oći i

  z dr

  žavn

  og p

  rora

  čuna

  tem

  elje

  m p

  rijen

  osa

  EU

  sre

  dsta

  va

  26.0

  10.2

  89,4

  0 22

  0.00

  0,00

  22

  0.00

  0,00

  28

  0.82

  5,13

  1,

  07

  127,

  64

  127

  ,00

  1,12

  64

  PR

  IHO

  DI O

  D IM

  OV

  INE

  1.

  238.

  175,

  64

  1.12

  8.72

  0,00

  1.

  128.

  720,

  00

  1.07

  7.47

  3,66

  87

  ,02

  95,4

  5 95

  ,00

  4,31

  641

  Pri

  hodi

  od

  finan

  cijs

  ke im

  ovin

  e 40

  6.39

  2,53

  40

  7.22

  0,00

  40

  7.22

  0,00

  40

  6.21

  6,90

  99

  ,95

  99,7

  5 99

  ,00

  1,62

  6413

  K

  amat

  e na

  oro

  čena

  sre

  dstv

  a

  i dep

  ozite

  po

  viđe

  nju

  106,

  93

  20,0

  0 20

  ,00

  16,9

  0 15

  ,80

  84,5

  0 84

  ,00

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2772u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  68

  KA

  ZNE

  , UP

  RAV

  NE

  MJE

  RE

  I OS

  TALI

  PR

  IHO

  DI

  8.89

  3,33

  10

  .300

  ,00

  10.3

  00,0

  0 8.

  275,

  00

  93,0

  4 80

  ,33

  80,0

  0 0,

  0368

  1 K

  azne

  i up

  ravn

  e m

  jere

  0,

  00

  300,

  00

  300,

  00

  150,

  00

  0,00

  50

  ,00

  50,0

  0

 • Broj 44/2018. 2773»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  B

  ) UK

  UP

  NO

  RA

  SH

  OD

  I I IZ

  DA

  CI

  56.2

  32.8

  30,6

  3 30

  .210

  .990

  ,00

  30.2

  10.9

  90,0

  0 27

  .855

  .553

  ,81

  49,5

  4 92

  ,20

  92,2

  0 10

  0,00

  3 R

  AS

  HO

  DI P

  OS

  LOVA

  NJA

  19

  .075

  .432

  ,22

  22.9

  17.1

  90,0

  0 22

  .917

  .190

  ,00

  21.0

  11.9

  78,8

  0

  110,

  15

  91,6

  8 91

  ,00

  75,4

  331

  R

  AS

  HO

  DI Z

  A ZA

  PO

  SLE

  NE

  5.

  599.

  043,

  36

  5.69

  3.05

  0,00

  5.

  693.

  050,

  00

  5.43

  0.94

  2,95

  96

  ,99

  95,3

  9 95

  ,00

  19,5

  031

  1 P

  laće

  (Bru

  to)

  4.75

  2.58

  0,35

  4.

  747.

  779,

  00

  4.74

  7.77

  9,00

  4.

  531.

  069,

  79

  95,3

  3 95

  ,43

  95,0

  0 16

  ,27

  3111

  P

  laće

  za

  redo

  van

  rad

  4.74

  4.18

  0,35

  4.

  738.

  979,

  00

  4.73

  8.97

  9,00

  4.

  522.

  269,

  79

  95,3

  2 95

  ,42

  95,0

  0 16

  ,23

  3112

  P

  laće

  u n

  arav

  i 8.

  400,

  00

  8.80

  0,00

  8.

  800,

  00

  8.80

  0,00

  10

  4,76

  1

  00,0

  0 10

  0,00

  0,

  03

  312

  Ost

  ali r

  asho

  di z

  a za

  posl

  ene

  72.4

  00,0

  0 14

  9.20

  0,00

  14

  9.20

  0,00

  14

  7.09

  5,72

  20

  3,17

  98

  ,58

  98,0

  0 0,

  5331

  21

  Ost

  ali r

  asho

  di z

  a za

  posl

  ene

  72.4

  00,0

  0 14

  9.20

  0,00

  14

  9.20

  0,00

  14

  7.09

  5,72

  2

  03,1

  7 98

  ,58

  98,0

  0 0,

  53

  313

  Dop

  rino

  si n

  a pl

  aće

  774.

  063,

  01

  796.

  071,

  00

  796.

  071,

  00

  752.

  777,

  44

  97,2

  5 94

  ,56

  94,0

  0 2,

  7031

  32

  Dop

  rinos

  i za

  obve

  zno

  zdra

  vstv

  eno

  os

  igur

  anje

  71

  0.72

  2,36

  73

  3.54

  3,00

  73

  3.54

  3,00

  69

  2.98

  3,00

  97

  ,50

  94,4

  7 94

  ,00

  2,49

  3133

  D

  oprin

  osi z

  a ob

  vezn

  o os

  igur

  anje

  u sl

  učaj

  u ne

  zapo

  slen

  osti

  63.3

  40,6

  5 62

  .528

  ,00

  62.5

  28,0

  0 59

  .794

  ,44

  94,4

  0 95

  ,62

  95,0

  0 0,

  21

  32

  Mat

  erija

  lni r

  asho

  di

  7.44

  9.72

  1,68

  10

  .038

  .440

  ,00

  10.0

  38.4

  40,0

  0 9.

  337.

  761,

  74

  125,

  34

  93,0

  2 93

  ,00

  33,5

  232

  1 N

  akna

  de tr

  oško

  va z

  apos

  leni

  ma

  343.

  976,

  27

  324.

  430,

  00

  324.

  430,

  00

  278.

  322,

  76

  80,9

  1 85

  ,78

  85,0

  0 1,

  0032

  11

  Slu

  žben

  a pu

  tova

  nja

  137.

  450,

  56

  143.

  500,

  00

  143.

  500,

  00

  115.

  356,

  36

  83,9

  2 80

  ,38

  80,0

  0 0,

  4132

  12

  Nak

  nade

  za

  prije

  voz,

  za

  rad

  na

  te

  renu

  i od

  voje

  ni ž

  ivot

  1

  15.4

  78,5

  8 12

  9.93

  0,00

  12

  9.93

  0,00

  11

  5.98

  1,95

  10

  0,43

  89

  ,26

  89,0

  0 0,

  4232

  13

  Str

  učno

  usa

  vrša

  vanj

  e za

  posl

  enik

  a 91

  .047

  ,13

  51.0

  00,0

  0 51

  .000

  ,00

  46.9

  84,4

  5 51

  ,60

  92,1

  2 92

  ,00

  0,17

  322

  Ras

  hodi

  za

  mat

  erija

  l i e

  nerg

  iju

  965.

  514,

  88

  1.00

  5.50

  0,00

  1.

  005.

  500,

  00

  905.

  770,

  87

  93,8

  1 90

  ,08

  90,0

  0 3,

  2532

  21

  Ure

  dski

  mat

  erija

  l i o

  stal

  i mat

  erija

  lni r

  asho

  di

  162.

  062,

  49

  172.

  000,

  00

  172.

  000,

  00

  164.

  948,

  87

  101,

  78

  95,9

  0 95

  ,00

  0,59

  3223

  E

  nerg

  ija

  767.

  106,

  57

  790.

  000,

  00

  790.

  000,

  00

  702.

  613,

  00

  91,5

  9 88

  ,93

  88,0

  0 2,

  5232

  24

  Mat

  erija

  l i d

  ijelo

  vi z

  a te

  kuće

  i in

  vest

  icijs

  ko

  od

  ržav

  anje

  3.

  208,

  37

  3.50

  0,00

  3.

  500,

  00

  3.33

  3,33

  10

  3,89

  95

  ,23

  95,0

  0 0,

  0132

  25

  Sitn

  i inv

  enta

  r i a

  uto

  gum

  e 33

  .137

  ,45

  32.5

  00,0

  0 32

  .500

  ,00

  27.4

  73,1

  7 82

  ,90

  84,5

  3 84

  ,00

  0,10

  3227

  S

  lužb

  ena,

  rad

  na i

  zašt

  itna

  odje

  ća i

  obuć

  a 0,

  00

  7.50

  0,00

  7.

  500,

  00

  7.40

  2,50

  0,

  00

  98,7

  0 98

  ,00

  0,03

  323

  Ras

  hodi

  za

  uslu

  ge

  5.40

  0.28

  8,07

  7.

  576.

  510,

  00

  7.57

  6.51

  0,00

  7.

  162.

  740,

  19

  132,

  63

  94,5

  3 94

  ,00

  25,7

  132

  31

  Usl

  uge

  tele

  fona

  , poš

  te i

  prije

  voza

  11

  1.68

  6,36

  13

  0.00

  0,00

  13

  0.00

  0,00

  12

  1.24

  9,53

  10

  8,56

  93

  ,26

  93,0

  0 0,

  4432

  32

  Usl

  uge

  teku

  ćeg

  i inv

  estic

  ijsko

  g od

  ržav

  anja

  3.

  347.

  881,

  61

  3.66

  2.18

  0,00

  3.

  662.

  180,

  00

  3.56

  5.93

  0,54

  10

  6,51

  97

  ,37

  97,0

  0 12

  ,80

  3233

  U

  slug

  e pr

  omid

  žbe

  i inf

  orm

  iranj

  a 40

  1.30

  8,60

  37

  7.80

  0,00

  37

  7.80

  0,00

  35

  7.77

  7,03

  89

  ,15

  94,7

  0 94

  ,00

  1,28

  3234

  K

  omun

  alne

  usl

  uge

  216.

  724,

  84

  265.

  000,

  00

  265.

  000,

  00

  246.

  018,

  75

  113

  ,51

  92,8

  3 92

  ,00

  0,88

  3235

  Za

  kupn

  ine

  i naj

  amni

  ne

  509.

  183,

  79

  631.

  150,

  00

  631.

  150,

  00

  554.

  071,

  74

  108,

  81

  87,7

  8 87

  ,00

  1,99

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2774u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  3236

  Zd

  ravs

  tven

  e i v

  eter

  inar

  ske

  uslu

  ge

  82.6

  88,5

  0 13

  9.08

  0,00

  13

  9.08

  0,00

  11

  8.90

  2,47

  14

  3,79

  85

  ,49

  85,0

  0 0,

  4332

  37

  Inte

  lekt

  ualn

  e i o

  sobn

  e us

  luge

  56

  3.83

  4,19

  59

  6.50

  0,00

  59

  6.50

  0,00

  55

  5.91

  4,08

  98

  ,59

  93,1

  9 93

  ,00

  2,00

  3238

  R

  ačun

  alne

  usl

  uge

  53.4

  20,8

  7 81

  .800

  ,00

  81.8

  00,0

  0 77

  .905

  ,83

  145

  ,83

  95,2

  3 95

  ,00

  0,28

  3239

  O

  stal

  e us

  luge

  11

  3.55

  9,31

  1.

  693.

  000,

  00

  1.69

  3.00

  0,00

  1.

  564.

  970,

  22

  1.37

  8,10

  92

  ,43

  92,0

  0 5,

  62

  324

  Nak

  nade

  troš

  kova

  oso

  bam

  a

  izva

  n ra

  dnog

  odn

  osa

  34.1

  21,5

  0 24

  .000

  ,00

  24.0

  00,0

  0 22

  .734

  ,70

  66,6

  2 94

  ,72

  94,0

  0 0,

  0832

  41

  Nak

  nade

  troš

  kova

  oso

  bam

  a iz

  van

  ra

  dnog

  odn

  osa

  34.1

  21,5

  0 24

  .000

  ,00

  24.0

  00,0

  0 22

  .734

  ,70

  66,6

  2 94

  ,72

  94,0

  0 0,

  08

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di p

  oslo

  vanj

  a 70

  5.82

  0,96

  1.

  108.

  000,

  00

  1.10

  8.00

  0,00

  96

  8.19

  3,22

  13

  7,17

  87

  ,38

  87,0

  0 3,

  4832

  91

  Nak

  nade

  za

  rad

  pred

  stav

  ničk

  ih i

  izvr

  šnih

  tijel

  a, p

  ovje

  rens

  tava

  i sl

  ično

  11

  1.33

  9,97

  39

  0.00

  0,00

  39

  0.00

  0,00

  37

  2.18

  9,45

  3

  34,2

  8 95

  ,43

  95,0

  0 1,

  3432

  92

  Pre

  mije

  osi

  gura

  nja

  121.

  982,

  09

  104.

  000,

  00

  104.

  000,

  00

  77.8

  14,1

  1 63

  ,79

  74,8

  2 74

  ,00

  0,28

  3293

  R

  epre

  zent

  acija

  21

  6.24

  7,92

  23

  3.50

  0,00

  23

  3.50

  0,00

  21

  6.25

  3,40

  10

  0,00

  92

  ,61

  92,0

  0 0,

  7832

  94

  Čla

  narin

  e 9.

  499,

  58

  21.5

  00,0

  0 21

  .500

  ,00

  20.4

  67,1

  3

  215,

  45

  95,1

  9 95

  ,00

  0,07

  3295

  P

  risto

  jbe

  i nak

  nade

  68

  .449

  ,52

  145.

  000,

  00

  145.

  000,

  00

  123.

  972,

  06

  181,

  11

  85,4

  9 85

  ,00

  0,45

  3299

  O

  stal

  i nes

  pom

  enut

  i ras

  hodi

  pos

  lova

  nja

  178.

  301,

  88

  214.

  000,

  00

  214.

  000,

  00

  157.

  497,

  07

  88,3

  3 73

  ,59

  73,0

  0 0,

  57

  34

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  I RA

  SH

  OD

  I 27

  4.61

  9,92

  54

  9.00

  0,00

  54

  9.00

  0,00

  39

  1.39

  3,94

  1

  42,5

  2 71

  ,29

  71,0

  0 1,

  4134

  2 K

  amat

  e za

  pri

  mlje

  ne k

  redi

  te i

  zajm

  ove

  183.

  636,

  09

  292.

  000,

  00

  292.

  000,

  00

  177.

  434,

  08

  96,6

  2 60

  ,76

  60,0

  0 0,

  6434

  22

  Kam

  ate

  za p

  rimlje

  ne k

  redi

  te i

  zajm

  ove

  od

  kre

  ditn

  ih i

  osta

  lih fi

  nanc

  ijski

  h in

  stitu

  cija

  u ja

  vnom

  sek

  toru

  16

  9.64

  5,62

  25

  0.00

  0,00

  25

  0.00

  0,00

  14

  2.79

  0,10

  84

  ,16

  57,1

  1 57

  ,00

  0,51

  3423

  K

  amat

  e za

  prim

  ljene

  kre

  dite

  i za

  jmov

  e

  od k

  redi

  tnih

  i os

  talih

  fina

  ncijs

  kih

  inst

  ituci

  ja

  iz

  van

  javn

  og s

  ekto

  ra

  11.9

  34,2

  5 42

  .000

  ,00

  42.0

  00,0

  0 34

  .643

  ,98

  290

  ,29

  82,4

  8 82

  ,00

  0,12

  3427

  K

  amat

  e za

  prim

  ljene

  zaj

  mov

  e od

  trgo

  vačk

  ih d

  rušt

  ava

  i obr

  tnik

  a iz

  van

  ja

  vnog

  sek

  tora

  2.

  056,

  22

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  343

  Ost

  ali f

  inan

  cijs

  ki r

  asho

  di

  90.9

  83,8

  3 25

  7.00

  0,00

  25

  7.00

  0,00

  21

  3.95

  9,86

  2

  35,1

  6 83

  ,25

  83,0

  0 0,

  7734

  31

  Ban

  kars

  ke u

  slug

  e i u

  slug

  e pl

  atno

  g pr

  omet

  a 51

  .490

  ,81

  80.0

  00,0

  0 80

  .000

  ,00

  71.6

  86,7

  9 1

  39,2

  2 89

  ,60

  89,0

  0 0,

  2634

  33

  Zate

  zne

  kam

  ate

  12.0

  34,6

  2 13

  5.00

  0,00

  13

  5.00

  0,00

  10

  8.54

  9,68

  9

  01,9

  7 80

  ,40

  80,0

  0 0,

  3934

  34

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti f

  inan

  cijs

  ki r

  asho

  di

  27.4

  58,4

  0 42

  .000

  ,00

  42.0

  00,0

  0 33

  .723

  ,39

  12

  2,81

  80

  ,29

  80,0

  0 0,

  12

  35

  SU

  BV

  EN

  CIJ

  E

  721.

  155,

  65

  852.

  000,

  00

  852.

  000,

  00

  732.

  638,

  97

  101,

  59

  85,9

  9 85

  ,00

  2,63

  351

  Sub

  venc

  ije tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma

  u

  javn

  om s

  ekto

  ru

  444.

  420,

  32

  462.

  000,

  00

  462.

  000,

  00

  377.

  847,

  97

  85,0

  2 81

  ,78

  81,0

  0 1,

  3635

  12

  Sub

  venc

  ije tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma

  u

  javn

  om s

  ekto

  ru

  444.

  420,

  32

  462.

  000,

  00

  462.

  000,

  00

  377.

  847,

  97

  85,0

  2 81

  ,78

  81,0

  0 1,

  36

 • Broj 44/2018. 2775»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  352

  Sub

  venc

  ije tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma,

  poljo

  priv

  redn

  icim

  a i o

  brtn

  icim

  a iz

  van

  ja

  vnog

  sek

  tora

  27

  6.73

  5,33

  39

  0.00

  0,00

  39

  0.00

  0,00

  35

  4.79

  1,00

  12

  8,20

  90

  ,97

  90,0

  0 1,

  2735

  22

  Sub

  venc

  ije tr

  gova

  čkim

  dru

  štvi

  ma

  iz

  van

  javn

  og s

  ekto

  ra

  50.5

  65,7

  2 13

  0.00

  0,00

  13

  0.00

  0,00

  11

  1.34

  4,67

  22

  0,19

  85

  ,64

  85,0

  0 0,

  4035

  23

  Sub

  venc

  ije p

  oljo

  priv

  redn

  icim

  a i o

  brtn

  icim

  a 22

  6.16

  9,61

  26

  0.00

  0,00

  26

  0.00

  0,00

  24

  3.44

  6,33

  10

  7,63

  93

  ,63

  93,0

  0 0,

  87

  36

  PO

  MO

  ĆI D

  AN

  E U

  INO

  ZEM

  STV

  O

  I U

  NU

  TAR

  OP

  ĆE

  G P

  RO

  RA

  ČU

  NA

  0,0

  0 83

  .000

  ,00

  83.0

  00,0

  0 85

  .428

  ,18

  0,00

  10

  2,92

  10

  2,00

  0,

  3136

  8 P

  omoć

  i tem

  elje

  m p

  rije

  nosa

  EU

  sre

  dsta

  va

  0,00

  83

  .000

  ,00

  83.0

  00,0

  0 85

  .428

  ,18

  0,00

  10

  2,92

  10

  2,00

  0,

  3136

  82

  Kap

  italn

  e po

  moć

  i tem

  elje

  m p

  rijen

  osa

  E

  U s

  reds

  tava

  0,

  00

  83.0

  00,0

  0 83

  .000

  ,00

  85.4

  28,1

  8 0,

  00

  102,

  92

  102

  ,00

  0,31

  37

  NA

  KN

  AD

  E G

  RA

  ĐA

  NIM

  A I K

  AN

  STV

  IMA

  N

  A TE

  ME

  LJU

  OS

  IGU

  RA

  NJA

  I D

  RU

  GE

  NA

  KN

  AD

  E

  675.

  143,

  48

  657.

  000,

  00

  657.

  000,

  00

  637.

  155,

  82

  94,3

  7 96

  ,97

  96,0

  0 2,

  2937

  2 O

  stal

  e na

  knad

  e gr

  ađan

  ima

  i k

  ućan

  stvi

  ma

  iz p

  rora

  čuna

  6

  75.1

  43,4

  8 65

  7.00

  0,00

  65

  7.00

  0,00

  63

  7.15

  5,82

  94

  ,37

  96,9

  7 96

  ,00

  2,29

  3721

  N

  akna

  de g

  rađa

  nim

  a i k

  ućan

  stvi

  ma

  u

  novc

  u 67

  5.14

  3,48

  65

  7.00

  0,00

  65

  7.00

  0,00

  63

  7.15

  5,82

  94

  ,37

  96,9

  7 96

  ,00

  2,29

  38

  OS

  TALI

  RA

  SH

  OD

  I 4.

  355.

  748,

  13

  5.04

  4.70

  0,00

  5.

  044.

  700,

  00

  4.39

  6.65

  7,20

  1

  00,9

  3 87

  ,15

  87,0

  0 15

  ,78

  381

  Teku

  će d

  onac

  ije

  3.90

  9.15

  8,61

  4.

  467.

  700,

  00

  4.46

  7.70

  0,00

  4.

  056.

  392,

  68

  103,

  76

  90,7

  9 90

  ,00

  14,5

  638

  11

  Teku

  će d

  onac

  ije u

  nov

  cu

  3.90

  9.15

  8,61

  4.

  467.

  700,

  00

  4.46

  7.70

  0,00

  4.

  056.

  392,

  68

  103,

  76

  90,7

  9 90

  ,00

  14,5

  6

  383

  Kaz

  ne, p

  enal

  i i n

  akna

  de š

  tete

  44

  6.58

  9,52

  28

  5.00

  0,00

  28

  5.00

  0,00

  26

  8.25

  2,20

  60

  ,06

  94,1

  2 94

  ,00

  0,96

  3831

  N

  akna

  de š

  teta

  pra

  vnim

  i fiz

  ički

  m

  os

  obam

  a 44

  6.58

  9,52

  28

  5.00

  0,00

  28

  5.00

  0,00

  26

  8.25

  2,20

  60

  ,06

  94,1

  2 94

  ,00

  0,96

  385

  Izva

  nred

  ni r

  asho

  di

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  0038

  59

  Nep

  redv

  iđen

  i ras

  hodi

  do

  visi

  ne

  pr

  orač

  unsk

  e pr

  ičuv

  e 0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  386

  Kap

  italn

  e po

  moć

  i 0,

  00

  292.

  000,

  00

  292.

  000,

  00

  72.0

  12,3

  2 0,

  00

  24,6

  6 24

  ,00

  0,26

  3861

  K

  apita

  lne

  pom

  oći k

  redi

  tnim

  i os

  talim

  finan

  cijs

  kim

  inst

  ituci

  jam

  a te

  trgo

  vačk

  im

  dr

  uštv

  ima

  u ja

  vnom

  sek

  toru

  0,

  00

  292.

  000,

  00

  292.

  000,

  00

  72.0

  12,3

  2 0,

  00

  24,6

  6 24

  ,00

  0,26

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2776u

  kuna

  ma

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  4 R

  AS

  HO

  DI Z

  A N

  AB

  AVU

  NE

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  E IM

  OV

  INE

  35

  .199

  .196

  ,13

  4.77

  3.80

  0,00

  4.

  773.

  800,

  00

  4.54

  0.57

  2,85

  12

  ,89

  95,1

  1 95

  ,00

  16,3

  041

  R

  AS

  HO

  DI Z

  A N

  AB

  AVU

  NE

  PR

  OIZ

  VE

  DE

  NE

  DU

  GO

  TRA

  JNE

  IMO

  VIN

  E

  30.8

  60.5

  91,9

  5 34

  2.80

  0,00

  34

  2.80

  0,00

  29

  0.33

  0,96

  0,

  94

  84,6

  9 84

  ,00

  1,04

  411

  Mat

  erija

  lna

  imov

  ina

  - pri

  rodn

  a

  boga

  tstv

  a 30

  .857

  .871

  ,95

  340.

  000,

  00

  340.

  000,

  00

  287.

  581,

  00

  0,93

  84

  ,58

  84,0

  0 1,

  0341

  11

  Zem

  ljišt

  e 30

  .857

  .871

  ,95

  340.

  000,

  00

  340.

  000,

  00

  287.

  581,

  00

  0,93

  84

  ,58

  84,0

  0 1,

  03

  412

  Nem

  ater

  ijaln

  a im

  ovin

  a 2.

  720,

  00

  2.80

  0,00

  2.

  800,

  00

  2.74

  9,96

  10

  1,10

  98

  ,21

  98,0

  0

 • Broj 44/2018. 2777»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

  u ku

  nam

  a

  Kon

  toO

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  45

  RA

  SH

  OD

  I ZA

  DO

  DAT

  NA

  ULA

  GA

  NJA

  NA

  NE

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  OJ

  IMO

  VIN

  I 14

  6.36

  5,18

  1.

  000.

  000,

  00

  1.00

  0.00

  0,00

  94

  5.91

  9,82

  64

  6,27

  94

  ,59

  94,0

  0 3,

  4045

  1 D

  odat

  na u

  laga

  nja

  na g

  rađe

  vins

  kim

  obje

  ktim

  a 14

  6.36

  5,18

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  0045

  11

  Dod

  atna

  ula

  ganj

  a na

  gra

  đevi

  nski

  m

  ob

  jekt

  ima

  146.

  365,

  18

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  452

  Dod

  atna

  ula

  ganj

  a na

  pos

  troj

  enjim

  a

  i opr

  emi

  0,00

  1.

  000.

  000,

  00

  1.00

  0.00

  0,00

  94

  5.91

  9,82

  0,

  00

  94,5

  9 94

  ,00

  3,40

  4521

  D

  odat

  na u

  laga

  nja

  na p

  ostr

  ojen

  jima

  i o

  prem

  i 0,

  00

  1.00

  0.00

  0,00

  1.

  000.

  000,

  00

  945.

  919,

  82

  0,00

  94

  ,59

  94,0

  0 3,

  40

  5 IZ

  DA

  CI Z

  A F

  INA

  NC

  IJS

  KU

  IMO

  VIN

  U

  I O

  TPLA

  TE Z

  AJM

  OVA

  1.

  958.

  202,

  28

  2.52

  0.00

  0,00

  2.

  520.

  000,

  00

  2.30

  3.00

  2,16

  11

  7,60

  91

  ,38

  91,0

  0 8,

  2754

  IZ

  DA

  CI Z

  A O

  TPLA

  TU G

  LAV

  NIC

  E

  P

  RIM

  LJE

  NIH

  KR

  ED

  ITA

  I ZA

  JMO

  VA

  1.95

  8.20

  2,28

  2.

  520.

  000,

  00

  2.52

  0.00

  0,00

  2.

  303.

  002,

  16

  117,

  60

  91,3

  8 91

  ,00

  8,27

  544

  Otp

  lata

  gla

  vnic

  e pr

  imlje

  nih

  kred

  ita

  i z

  ajm

  ova

  od k

  redi

  tnih

  i os

  talih

  finan

  cijs

  kih

  inst

  ituci

  ja iz

  van

  ja

  vnog

  sek

  tora

  1.

  958.

  202,

  28

  2.52

  0.00

  0,00

  2.

  520.

  000,

  00

  2.30

  3.00

  2,16

  11

  7,60

  91

  ,38

  91,0

  0 8,

  2754

  43

  Otp

  lata

  gla

  vnic

  e pr

  imlje

  nih

  kred

  ita

  od

  tuze

  mni

  h kr

  editn

  ih in

  stitu

  cija

  izva

  n

  javn

  og s

  ekto

  ra

  1.22

  8.76

  3,57

  1.

  070.

  000,

  00

  1.07

  0.00

  0,00

  1.

  064.

  116,

  75

  86,6

  0 99

  ,45

  99,0

  0 3,

  8254

  45

  Otp

  lata

  gla

  vnic

  e pr

  imlje

  nih

  zajm

  ova

  od

  ost

  alih

  tuze

  mni

  h fin

  anci

  jski

  h

  inst

  ituci

  ja iz

  van

  javn

  og s

  ekto

  ra

  729.

  438,

  71

  1.45

  0.00

  0,00

  1.

  450.

  000,

  00

  1.23

  8.88

  5,41

  16

  9,84

  85

  ,44

  85,0

  0 4,

  45

  545

  Otp

  lata

  gla

  vnic

  e pr

  imlje

  nih

  zajm

  ova

  od

  trgo

  vačk

  ih d

  rušt

  ava

  i obr

  tnik

  a

  izva

  n ja

  vnog

  sek

  tora

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  5453

  O

  tpla

  ta g

  lavn

  ice

  prim

  ljeni

  h za

  jmov

  a

  od tu

  zem

  nih

  trgo

  vačk

  ih d

  rušt

  ava

  iz

  van

  javn

  og s

  ekto

  ra

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2778 O

  stva

  renj

  e P

  lana

  Pro

  raču

  na G

  rada

  Lud

  breg

  a za

  raz

  dobl

  je o

  d 1.

  1. 2

  017.

  g. d

  o 31

  .12.

  2017

  . g.

  II. P

  OS

  EB

  NI D

  IOu

  kuna

  ma

  Kon

  toFu

  nk-

  cija

  Izvo

  ri fin

  .O

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  U

  KU

  PN

  O R

  AS

  HO

  DI /

  IZD

  AC

  I: 56

  .232

  .830

  ,63

  30.2

  10.9

  90,0

  0 30

  .210

  .990

  ,00

  27.8

  55.5

  53,8

  1 49

  ,54

  92,2

  0 92

  ,20

  100,

  00

  R

  azdj

  el: 0

  01 P

  RE

  DS

  TAV

  NIČ

  KA

  I I

  ZVR

  ŠN

  A T

  IJE

  LA G

  RA

  DA

  I M

  JES

  NE

  SA

  MO

  UP

  RAV

  E

  4.27

  8.53

  7,59

  5.

  460.

  500,

  00

  5.46

  0.50

  0,00

  4.

  812.

  457,

  46

  112,

  48

  88,1

  3 88

  ,13

  17,2

  8

  Gla

  va: 0

  01 0

  1 G

  RA

  DS

  KO

  VIJ

  E

  2.88

  2.13

  6,13

  3.

  853.

  500,

  00

  3.85

  3.50

  0,00

  3.

  415.

  616,

  04

  118,

  51

  88,6

  4 88

  ,64

  12,2

  6

  Gla

  vni p

  rogr

  am: P

  01 -

  JAV

  NA

  U

  PR

  AVA

  I A

  DM

  INIS

  TRA

  CIJ

  A

  2.88

  2.13

  6,13

  3.

  853.

  500,

  00

  3.85

  3.50

  0,00

  3.

  415.

  616,

  04

  118,

  51

  88,6

  4 88

  ,64

  12,2

  6

  Pro

  gram

  : 100

  1 -

  FIN

  AN

  CIR

  AN

  JE

  R

  ED

  OV

  NE

  DJE

  LATN

  OS

  TI

  2.88

  2.13

  6,13

  3.

  853.

  500,

  00

  3.85

  3.50

  0,00

  3.

  415.

  616,

  04

  118,

  51

  88,6

  4 88

  ,64

  12,2

  6

  Akt

  ivno

  st: A

  1000

  01 -

  Red

  ovna

  djel

  atno

  st -

  Gra

  dsko

  vije

  će

  442.

  007,

  04

  740.

  000,

  00

  740.

  000,

  00

  674.

  319,

  52

  152,

  56

  91,1

  2 91

  ,12

  2,42

  3

  R

  AS

  HO

  DI P

  OS

  LOVA

  NJA

  44

  2.00

  7,04

  74

  0.00

  0,00

  74

  0.00

  0,00

  67

  4.31

  9,52

  15

  2,55

  91

  ,12

  91,1

  2 2,

  4232

  M

  ATE

  RIJ

  ALN

  I RA

  SH

  OD

  I 44

  2.00

  7,04

  74

  0.00

  0,00

  74

  0.00

  0,00

  67

  4.31

  9,52

  15

  2,55

  91

  ,12

  91,1

  2 2,

  4232

  4

  N

  akna

  de tr

  oško

  va o

  soba

  ma

  iz

  van

  radn

  og o

  dnos

  a 1.

  093,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  3241

  01

  11

  11

  Nak

  nade

  troš

  kova

  oso

  bam

  a

  izva

  n ra

  dnog

  odn

  osa

  1.09

  3,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di

  po

  slov

  anja

  44

  0.91

  4,04

  74

  0.00

  0,00

  74

  0.00

  0,00

  67

  4.31

  9,52

  15

  2,93

  91

  ,12

  91,1

  2 2,

  4232

  91

  0111

  11

  N

  akna

  de z

  a ra

  d pr

  edst

  avni

  čkih

  i izv

  ršni

  h tij

  ela,

  pov

  jere

  nsta

  va

  i s

  lično

  11

  1.33

  9,97

  39

  0.00

  0,00

  39

  0.00

  0,00

  37

  2.18

  9,45

  33

  4,28

  95

  ,43

  95,4

  3 1,

  3432

  93

  0111

  11

  R

  epre

  zent

  acija

  18

  0.69

  1,21

  18

  0.00

  0,00

  18

  0.00

  0,00

  17

  0.46

  7,61

  94

  ,34

  94,7

  0 94

  ,70

  0,61

  3299

  01

  11

  11

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di

  po

  slov

  anja

  14

  8.88

  2,86

  17

  0.00

  0,00

  17

  0.00

  0,00

  13

  1.66

  2,46

  88

  ,43

  77,4

  4 77

  ,44

  0,47

  A

  ktiv

  nost

  : A10

  0002

  - F

  inan

  cijs

  ki

  ra

  shod

  i 2.

  440.

  129,

  09

  3.11

  3.50

  0,00

  3.

  113.

  500,

  00

  2.74

  1.29

  6,52

  11

  2,34

  88

  ,05

  88,0

  5 9,

  843

  RA

  SH

  OD

  I PO

  SLO

  VAN

  JA

  445.

  526,

  81

  593.

  500,

  00

  593.

  500,

  00

  438.

  294,

  36

  98,3

  7 73

  ,84

  73,8

  4 1,

  5732

  M

  ATE

  RIJ

  ALN

  I RA

  SH

  OD

  I 12

  3.57

  2,54

  14

  1.50

  0,00

  14

  1.50

  0,00

  13

  6.18

  3,01

  11

  0,20

  96

  ,24

  96,2

  4 0,

  4932

  3

  R

  asho

  di z

  a us

  luge

  11

  4.07

  2,96

  12

  0.00

  0,00

  12

  0.00

  0,00

  11

  5.71

  5,88

  10

  1,44

  96

  ,42

  96,4

  2 0,

  4232

  33

  0111

  11

  U

  slug

  e pr

  omid

  žbe

  i inf

  orm

  iranj

  a 84

  .150

  ,64

  85.0

  00,0

  0 85

  .000

  ,00

  83.5

  13,5

  0 99

  ,24

  98,2

  5 98

  ,25

  0,30

  3235

  01

  11

  11

  Zaku

  pnin

  e i n

  ajam

  nine

  29

  .922

  ,32

  35.0

  00,0

  0 35

  .000

  ,00

  32.2

  02,3

  8 10

  7,61

  92

  ,00

  92,0

  0 0,

  12

 • Broj 44/2018. 2779»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«u

  kuna

  ma

  Kon

  toFu

  nk-

  cija

  Izvo

  ri fin

  .O

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  329

  Ost

  ali n

  espo

  men

  uti r

  asho

  di

  po

  slov

  anja

  9.

  499,

  58

  21.5

  00,0

  0 21

  .500

  ,00

  20.4

  67,1

  3 21

  5,45

  95

  ,19

  95,1

  9 0,

  0732

  94

  0111

  11

  Č

  lana

  rine

  9.49

  9,58

  21

  .500

  ,00

  21.5

  00,0

  0 20

  .467

  ,13

  215,

  45

  95,1

  9 95

  ,19

  0,07

  34

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  I RA

  SH

  OD

  I 19

  5.67

  0,71

  42

  2.00

  0,00

  42

  2.00

  0,00

  28

  5.69

  6,05

  14

  6,00

  67

  ,70

  67,7

  0 1,

  0334

  2

  K

  amat

  e za

  prim

  ljene

  kre

  dite

  i zaj

  mov

  e 18

  3.63

  6,09

  29

  2.00

  0,00

  29

  2.00

  0,00

  17

  7.43

  4,08

  96

  ,62

  60,7

  6 60

  ,76

  0,64

  3422

  01

  11

  11

  Kam

  ate

  za p

  rimlje

  ne k

  redi

  te

  i z

  ajm

  ove

  od k

  redi

  tnih

  i os

  talih

  finan

  cijs

  kih

  inst

  ituci

  ja u

  javn

  om

  se

  ktor

  u 69

  .645

  ,62

  250.

  000,

  00

  250.

  000,

  00

  142.

  790,

  10

  84,1

  6 57

  ,11

  57,1

  1 0,

  5134

  23

  0111

  11

  K

  amat

  e za

  prim

  ljene

  kre

  dite

  i zaj

  mov

  e od

  kre

  ditn

  ih i

  osta

  lih

  fin

  anci

  jski

  h in

  stitu

  cija

  izva

  n

  javn

  og s

  ekto

  ra

  11.9

  34,2

  5 42

  .000

  ,00

  42.0

  00,0

  0 34

  .643

  ,98

  290,

  29

  82,4

  8 82

  ,48

  0,12

  3427

  01

  11

  11

  Kam

  ate

  za p

  rimlje

  ne z

  ajm

  ove

  od

  trgo

  vačk

  ih d

  rušt

  ava

  i obr

  tnik

  a

  izva

  n ja

  vnog

  sek

  tora

  2.

  056,

  22

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  343

  Ost

  ali f

  inan

  cijs

  ki r

  asho

  di

  12.0

  34,6

  2 13

  0.00

  0,00

  13

  0.00

  0,00

  10

  8.26

  1,97

  89

  9,58

  83

  ,27

  83,2

  7 0,

  3934

  33

  0111

  11

  Za

  tezn

  e ka

  mat

  e 12

  .034

  ,62

  130.

  000,

  00

  130.

  000,

  00

  108.

  261,

  97

  899,

  58

  83,2

  7 83

  ,27

  0,39

  38

  OS

  TALI

  RA

  SH

  OD

  I 12

  6.28

  3,56

  30

  .000

  ,00

  30.0

  00,0

  0 16

  .415

  ,30

  12,9

  9 54

  ,71

  54,7

  1 0,

  0638

  3

  K

  azne

  , pen

  ali i

  nak

  nade

  šte

  te

  126.

  283,

  56

  30.0

  00,0

  0 30

  .000

  ,00

  16.4

  15,3

  0 12

  ,99

  54,7

  1 54

  ,71

  0,06

  3831

  01

  11

  11

  Nak

  nade

  šte

  ta p

  ravn

  im i

  fizič

  kim

  osob

  ama

  126.

  283,

  56

  30.0

  00,0

  0 30

  .000

  ,00

  16.4

  15,3

  0 12

  ,99

  54,7

  1 54

  ,71

  0,06

  385

  Izva

  nred

  ni r

  asho

  di

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  0038

  59

  0111

  11

  N

  epre

  dviđ

  eni r

  asho

  di d

  o vi

  sine

  pror

  ačun

  ske

  prič

  uve

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  4

  R

  AS

  HO

  DI Z

  A N

  AB

  AVU

  NE

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  E IM

  OV

  INE

  36

  .400

  ,00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  42

  RA

  SH

  OD

  I ZA

  NA

  BAV

  U

  P

  RO

  IZV

  ED

  EN

  E

  D

  UG

  OTR

  AJN

  E IM

  OV

  INE

  36

  .400

  ,00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  423

  Prij

  evoz

  na s

  reds

  tva

  36.4

  00,0

  0 0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  0042

  31

  0111

  11

  P

  rijev

  ozna

  sre

  dstv

  a u

  ce

  stov

  nom

  pro

  met

  u 36

  .400

  ,00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

  0,

  00

  0,00

 • »SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 44/2018.2780u

  kuna

  ma

  Kon

  toFu

  nk-

  cija

  Izvo

  ri fin

  .O

  PIS

  Ost

  vare

  no u

  pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  (1)

  Pla

  nci

  jela

  god

  ina

  (2)

  Pla

  n za

  raz

  dobl

  je

  (3)

  Ost

  vare

  nje

  za r

  azdo

  blje

  (4

  )

  Inde

  ks

  (4/1

  )(4

  /2)

  (4/3

  )S

  tr.os

  t.

  5

  IZ

  DA

  CI Z

  A F

  INA

  NC

  IJS

  KU

  IMO

  VIN

  U I

  OTP

  LATE

  ZA

  JMO

  VA

  1.95

  8.20

  2,28

  2.

  520.

  000,

  00

  2.52

  0.00

  0,00

  2.

  303.

  002,

  16

  117,

  60

  91,3

  8 91

  ,38

  8,27