Click here to load reader

Varčne toplotne črpalke - Revija Energetik 112.pdf Varčne toplotne črpalke gorilnik kondenzacijska tehnika solarni sistemi toplotne črpalke Umetnost tihe moči. To je zanesljivost

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Varčne toplotne črpalke - Revija Energetik 112.pdf Varčne toplotne črpalke gorilnik...

 • L e t o X X I I

  Š T E V I L K A

  112

  w w w . r e v i j a - e n e r g e t i k . s i

  Po št

  ni na

  p la

  ča na

  p ri

  p oš

  ti 2

  10 2

  M ar

  ib or

  September 2015

  Varčne toplotne črpalke

  toplotne črpalkesolarni sistemikondenzacijska tehnikagorilnik solarni sistemikondenzacijska tehnika toplotne črpalke

  Umetnost tihe moči.

  To je zanesljivost.

  Vabljeni v našo družbo. Obiščite nas na sejmu MOS, ki bo od 8. do 13. septembra 2015 na sejmišču v Celju. Našli nas boste v hali L, razstavni prostor številka 29. Veselimo se srečanja z vami.

  Zanesljive, visoko učinkovite Weishauptove toplotne črpalke pridobivajo toploto iz zraka. Tega ne opravljajo samo vztrajno in zmogljivo, temveč tudi zelo tiho, za kar med drugimi skrbijo tudi posebno oblikovani ventilatorji, ki se po načinu delovanja zgledujejo po tihem letu sove. Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

 • ventilation & heat pump solutions by nilan

  invite the beauty of nature inside

 • September 2015

  Seznam odgovorov na vprašanja, vezana na področje dimnikarskih storitev

  1. Kako se predlagan sistem razlikuje od obstoječega? Uporabniku dimnikarskih storitev bo predlagani licenčni sis-

  tem omogočil izbiro dimnikarske družbe. Uporabnik dimnikarskih storitev in dimnikarska družba bosta podpisala izjavo o izbiri iz- vajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor. Licenca ne bo krajevno omejena (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna). Cena stori- tev bo maksimirana.

  2. Kakšne novosti prinaša predlagana ureditev za uporabnika?

  Poglavitna novost za uporabnike je možnost izbire dimnikarske družbe. Obveznost izbire pa spremljajo podpis izjave z dimnikarsko družbo, dopustiti dimnikarju, da opravi pregled male kurilne na- prave (da je oskrbljena v predpisanih rokih in na predpisan način), hramba potrdil o izvedenem pregledu in izvedba odprave more- bitnih ugotovljenih napak.

  Kot posledica maksimiranih in ne fiksnih cen ocenjujemo, da bo možnost izbire dimnikarja za uporabnike lahko pomenila manj- še stroške zaradi konkurence med ponudniki storitev, ki bo hkrati prispevala k višji ravni kakovosti storitev.

  3. Kakšne novosti prinaša predlagana ureditev za dimnikarja? Prednost za dimnikarje v predlaganem licenčnem sistemu je,

  da ne bodo več omejeni na območja. Že obstoječi izvajalci bodo lahko nadaljevali z dejavnostjo, če bodo izpolnjevali predpisane pogoje. V kolikor so do sedaj opravljali svoje delo strokovno in imeli korekten odnos do uporabnikov, bo to predvidoma ugodno vpliva- lo na odločitve slednjih pri izbiri izvajalca. Prednost je nadalje tudi, da nov sistem predstavlja priložnost za tiste, ki do sedaj niso mo- gli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev lahko vsto- pijo v dejavnost.

  Same obveznosti dimnikarjev oziroma dimnikarskih družb se od obstoječe ureditve bistveno ne spreminjajo. Njegove naloge obsegajo izvedbo pregledov naprave v predpisanem obsegu in na predpisan način, izdajo potrdil o opravljenih storitvah, seznanja- nje uporabnika male kurilne naprave z morebitnimi nepravilnost- mi in predlaganje odprave ugotovljenih napak, vpisovanje malih kurilnih naprav in storitev v evidenco in obnavljanje dimnikarske- ga znanja. Nova obveznost je podpis izjave z uporabnikom dimni- karskih storitev.

  4. Kdo lahko dobi licenco za izvajanja storitev? Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev lahko dobi posame-

  znik, ki je pridobil licenco in je vpisan v evidenco. Posameznik lah- ko pridobi licenco, če opravi izobraževanje po predpisanem pro-

  gramu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, okoljevarstveni tehnik ali najmanj VI stopnja strokovna izobrazba tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), kar izkaže s potrdilom o opravljenem izo- braževanju, ima najmanj tri leta delovnih

  izkušenj na področju izvajanja dimnikarskih storitev, je v za- dnjih treh letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje in izpit za dimnikarja in ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki jih podrobneje določa zakon.

  5. Ali lahko pokličem katero koli dimnikarsko družbo? Da, lahko pokličete katero koli dimnikarsko družbo, vpisano v

  evidenco, ki jo vodi ministrstvo. Predlog zakona določa, da mora dimnikarska družba uporabniku dimnikarskih storitev zagotavljati predpisan obseg storitev skozi celotno kurilno sezono. Glede na ne- enakomerno gostoto poselitve je ministrstvo, v izogib situacijam, kjer si uporabnik dimnikarskih storitev zaradi oddaljenosti ali težje dostopnosti, ne bi mogel zagotoviti izvedbe dimnikarskih storitev, predvidelo rešitev, skladno s katero mora dimnikarska družba pod- pisati izjavo z uporabnikom dimnikarskih storitev v primeru, da je dimnikarska družba temu uporabniku geografsko najbližje, če jo je uporabnik dimnikarskih storitev pozval k podpisu.

  6. Do kdaj moram izbrati dimnikarja? Uporabnik dimnikarskih storitev mora dimnikarsko družbo pr-

  vič izbrati najpozneje do 15.09.2017. Uporabnik dimnikarskih sto- ritev sme največ enkrat v letu zamenjati dimnikarsko družbo, in si- cer tako, da iz evidence izbere za izvajanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi drugo dimnikarsko družbo. Novo izbrana dimnikarska družba o podpisu izjave obvesti prejšnjo dimnikar- sko družbo in izjavo evidentira v evidenco. Zamenjava dimnikarske družbe je mogoča le od 15. maja do 15. septembra tekočega leta.

  7. Se za sodobnejše kurilne naprave predvideva daljša peri- oda za obvezni pregled in meritve?

  V podzakonskih predpisih je predvidena sprememba period obveznih storitev pri najsodobnejših kotlih, kakor tudi pri nekate- rih drugih. Kljub temu želimo poudariti, da periode storitev vedno sledijo določenim ciljem, kot je požarne varnosti (npr.: prepreče- vanja vžiga saj), energetske učinkovitosti (npr.: vsak milimeter saj povzroča nekaj procentov slabši izkoristek) in preprečevanja emisij (npr.: povezava med temperaturo dimnih plinov in emisijami CO2).

  8. Kam lahko podam vprašanje v zvezi z izvajanjem dimni- karskih storitev?

  Predvideno je sodelovanje pristojnih inšpektoratov za oko- lje, naravne in druge nesreče in zdravje ter tržnega inšpektorata. Podrobna razdelitev bo pojasnjena ob uveljavitvi vseh podzakon- skih predpisov, kjer bodo pristojnosti natančneje določene ter s tem tudi pristojnost za odgovore.

  Zaključek Prediog zakona je torej v veliki meri sledil pobudam civilnih inl-

  cijativ v smislu llberalizacije trga dimnikarskih storitev in manj mne- nju in predlogom stroke. Upajmo, da to ne bo škodovalo končnim uporabnikom in da se bodo zavedali svoje odgovornosti pri izbiri licenčnega dimnikarja in naročanju dimnikarskih storitev.

  Danilo Brdnik,odgovorni urednik

  Dovolite mi, da vam tokrat predstavim nov prediog zako- na o dimnikarskih storitvah skozi najbolj pogosta vprašanja, objavljena na spletni strani ministrstva za okolje. Republiški sekciji energetikov in dimnikarjev sta v javni razpravi, ki se je zaključila 28.08 2015 aktivno sodelovali z konkretnimi pre- dlogi, sam predlog zakona pa je objavljen na spletni strani ministrstva.

  Uvodnik

 • September 2015

  S l o v e n S k a S t r o k o v n a r e v i j a i n S t a l a t e r j e v – e n e r g e t i k o v Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor, Sekcija instalaterjev–energetikov.

  Glavni in odgovorni urednik : Danilo Brdnik e-pošta: [email protected]

  Marketing: mag. Olga Poslek s .p., GSM: 041 889 942 in 040 580 519, e-pošta: [email protected] .com

  Koordinator revije: Leonida Polajnar, tel . : 02/33 03 510, Gsm: 051 662 119, e-pošta: [email protected]

  Lektoriranje člankov: Katja Grobovšek e-pošta: [email protected] .com

  Oblikovanje in tehnično urejanje: Druga podoba, Andrej Požar s .p.

  T isk : Evrografis d.o.o., naklada: 3.000 izvodov.

  Naslov uredništva: Območna obrtno–podjetniška zbornica Maribor, T itova cesta 63, 2000 Maribor, telefon: (02) 330 35 10, 330 35 00 (h.c.); fax : (02) 30 00 491.

  Par tner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjev–energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna. Revija izide 6 krat letno.

  Za vsebino oglasov revija Energetik ne odgovarja!

  Naslovnica Ovitek 2

  13 15 17 19 21 27 29 31 33 34 37 39 41 43 47 49 53 55 57 59

  Ovitek 3 Ovitek 4

  Vložek v revijo

  weishaUpt nilan viessmann vitanest 48. mos dines flUidmaster- liv bUtan plin koop trgovina astech eko sklad daikin inpro e2e agregat tekol jUb viessmann bsi servis ocv gorenje kip herz geberit herz

  Stran Seznam oglaševalcev

  K a z a l o

  Uvodnik

  3 »DAN MARIBORSKE ZBORNICE« in nova uredba o F plinih na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju

  4 Zakaj je izbira toplotne črpalke Weishaupt dobra odločitev?

  6 Varnost za zaprte sisteme

  8 Kotel Pelletfire- »hibridni kotel« - polena/peleti

  10 Nilan predstavlja novost 2015 – serija Compact P Exclusive

  12 Kondenzacija poviša izkoristek

  14 Tehnologija toplotnih črpalk zrak-voda Mitsubishi Electric

  16 48. MOS letos odpira vrata od torka do nedelje!