40
Veleučilište po mjeri studenta Zaprešić I Zagreb I Biograd na Moru

Veleučilište po mjeri studenta

  • Upload
    trantu

  • View
    238

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Veleučilište po mjeri studenta

Veleučilištepo mjeri studenta

Zaprešić I Zagreb I Biograd na Moru

Page 2: Veleučilište po mjeri studenta

UpoznajteBaltazar

Veleučilište Baltazar Zaprešić visokoškolska je ustanova koju je do sada odabralo preko 7000 studenata.

Programi koji se odvijaju na Veleučilištu Baltazar Zaprešić originalni su i jedinstveni programi ko je su sasta vi l i v r h uns ki strucnjaci i znanstvenici iz polja ekonomije, a akreditirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH te Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.

Ova akreditacija potvrđuje da Veleučilište Baltazar Zaprešić ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obav-ljanje djelatnosti visokog obra-zovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kva-litete veleučilišta i visokih ško-la Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području visokoga obrazovanja za poslovnu ekono-miju i menadžment Veleučilištu je dodijeljen Certifikat ISO 9001, i to od dvije neovisne međunarodne kuće.

Veleučilište Baltazar Zaprešić ime je dobilo po Baltazar Adamu Krceliću, poznatom hrvatskom povjesničaru, književnom povje-sničaru, teologu i pravniku koji se rodio u Šenkovcu pokraj Zapreši-ća davne 1715. godine.

Baltazar je autor mnogih djela, koja su danas značajan izvor in-formacija za hrvatsku povijest. Netom prije smrti svoju privatnu knjižnicu darovao je Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu čime je postao jedan od uteme-ljitelja Sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu.

Page 3: Veleučilište po mjeri studenta

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

NOVI KORAKU RAZVOJU

Page 4: Veleučilište po mjeri studenta

Učite s akademicima i znanstvenicima

Visoki standard studiranja

Student servis i ručak s x-icom

Nastavnici koji su zaposleni na Veleučilištu Baltazar redom su vr-hunski stručnjaci i znanstvenici iz s vo j e ga p o d r u č ja , a m e đ u njima je oko 30 doktora znanosti u najvišim nastavnim i znan- stveno-nastavnim zvanjima;

od predavača do akademika. Veleučilište Baltazar uvelo je su-stav tutora koji prate studente ti-jekom studiranja kako bi im olak-šali savladavanje gradiva i drugih studentskih obveza.

Nastava se održava u suvremeno o p r e m l j e n i m u č i o n i c a m a , videokonferencijskim dvoranama te informatičkim učionicama, a za predah od studentskih obveza tu su i studentska zalogajnica i caffe bar. Moderno opremljena knjižnica Veleucilišta Baltazar nudi korištenje suvremenih

tehnologija u učenju i bogat knjižni fond koji se konstantno nado-punjuje recentnom literaturom. Studentima je dostupan sustav e-učenja na daljinu “Baltazar” s nastavnim materijalima i mo-gućnošću internetske komu-nikacije.

Veleučilište Baltazar Zaprešić u svojim je prostorima otvorilo studentsku kantinu i postalo prvo privatno veleučilište u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dopuštenje za otvaranje restorana sub-vencionirane prehrane u svojim prostorima, kao i prvo veleučilište izvan Zagreba kojemu će uslugu

prehrane pružati Studentski centar S v e u č i l i š t a u Za g r e b u . U z studentsku menzu, na Baltazaru je otvoren i ured SC-a u kojem će studenti moći riješiti sve vezano za studentske ugovore i sl ične poslove koje su dosad obavljali u Zagrebu.

Page 5: Veleučilište po mjeri studenta

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

Page 6: Veleučilište po mjeri studenta

VISOKI STANDARDSTUDIRANJA

Page 7: Veleučilište po mjeri studenta

Promotor europskih obrazovnih

standarda

Iznimno pristupačna školarina

Zbog visoke kvalitete nastavnih programa i provedbe bolonjskoga procesa Veleučilište Baltazar uspješno surađuje s više od 20

visokoškolskih institucija u svijetu te s IPMA-om, međunarod-nom udrugom za upravljanje pro-jektima.

Studenti plaćaju godišnju ško-larinu u iznosu od 17.000 kuna za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, 25.000 kuna za preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije te 20.000 kuna za specijalistički diplomski stručni studij.

Nudimo razne mogućnosti otplate pr i lagođene mogućnost ima studenata, te posebne studentske kredite sa subvencioniranim kamatama. Također, studentima koji kontinuirano postižu odličan prosjek pruža se mogućnost povrata školarine.

Prva i jedina školasvjetionik Apple

tehnologijeu obrazovanju

Veleučilište Baltazar je uvođenjem iPada u nastavu kroz projekt ‘Baltazar – veleučilište na dlanu’ postalo službena “škola svje-t ionik” Apple tehnologije u obrazovanju. Ipadi i sustav učenja na daljinu „Moodle“, koji se koristi u cijelome svijetu, čine Veleučilište Baltazar prvom visokoškolskom

institucijom u regiji koja će biti primjer svjetionika dobre prakse u obrazovanju . Veleučil ište nastavlja s implementacijom moderne informacijske infra-strukture s ciljem poboljšanja kvalitete offline i razvoja online studiranja.

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

Page 8: Veleučilište po mjeri studenta

Znanstvena polja i titule po završetku

studija

Veleučilište Baltazar Zaprešić izvodi više različitih studija iz više različitih znanstvenih polja.

Preddiplomski strucni studij Poslovanje i upravljanje;u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, s usmjerenjima: Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja (stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec. )).

Preddiplomski strucni studij Informacijske tehnologije;u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti (stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech. )).

Specijalisticki diplomski strucni studij:

Projektni menadžment;u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju projektni menadžment (stručni specijalist/stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec. )).

Komunikacijski menadžment;u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti (stručni specijalist/stručna specijalistica komunikacijskoga menadžmenta (struč. spec. comm. )).

Financijski menadžment;u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija (stručni specijalist/stručna specijalistica financijskoga menadžmenta (struč. spec. oec. )).

Menadžment javnog sektora;u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija (stručni specijalist/stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec. )).

Page 9: Veleučilište po mjeri studenta

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

JEDINSTVENIOBRAZOVNI PROGRAMI

Page 10: Veleučilište po mjeri studenta

Postani dio trofejnih ekipa

Ovdje smo za vas

Steknite iskustvo kroz zanimljive

projekte

Pripremite putovnicu za nova znanja

Baltazar sport nudi preko 30 spor-tova i to za svakoga po nešto; od košarke do mačevanja, od natjeca-teljskih do rekreativnih sportova.Naši student i sudjeluju na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba, Državnom prvenstvu sve-učilišta i Prvenstvu veleučilišta i

visokih škola gdje su jedna od naj-trofejnijih momčadi. Baltazar sport član je dvaju najvažnijih sveučiliš-nih sportskih saveza: Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Zagrebačkog sveučilišnog sport-skog saveza.

Studentski zbor Baltazar student-sko je izborno predstavničko tijelo koje brine o studentskom standar-du i kvaliteti studija, organizira razna događanja, druženja, puto-

vanja, tribine, konferencije, projek-te. Stoga, proširite svoja znanja, družite se s kolegama i uživajte u zabavnim putovanjima!

Studentski klub Baltazar je udru-ga koja uključuje studente u rad na projektima te u stručne prakse i/ili

volontiranja u poslovnim, gospo-darskim i kulturnim institucijama.

Erasmus+ povelja omogućuje stu-dentima studiranje ili stručnu prak-su u partnerskim zemljama u Europi i svijetu. Doživite studira-nje, rad i život u drugačijem aka-

demskom i kulturnom okruženju. Poboljšajte znanje stranih jezika, steknite međunarodno iskustvo, nova znanja i vještine koje će vam pomoći u zapošljavanju.

Page 11: Veleučilište po mjeri studenta

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

PRIPREMITE PUTOVNICUZA NOVA ZNANJA

Page 12: Veleučilište po mjeri studenta

VODEĆI HRVATSKI MENADŽERIU ULOZI MENTORA NA BALTAZARU

Page 13: Veleučilište po mjeri studenta

Povežite se sa starijim kolegama

Samo dvadeset minuta od Zagreba

Noviteti na Baltazaru

Dislocirani studij u Biogradu na Moru

Alumni klub Baltazar povezuje sve generacije studenata, potiče njihovu suradnju kroz seminare, konferencije, stručne radionice i s u r a d n j e s d r u g i m a l u m n i organizacijama i udruženjima

vezanim za struku u zemlji i inozemstvu. Na Veleučilištu Baltazar djeluje i Akademski pjevacki zbor koji čine bivši i sadašnji studenti, a kojem se možete priključiti.

Veleučilište Baltazar nalazi se u Zaprešiću, gradu koji je od centra Zagreba udaljen samo 20 minuta vožnje, a sjajno je povezan i auto-busnom/željezničkom linijom.

Grad Zaprešić poznat je kao grad obrazovanja i sporta, a s obzirom na prosjek starosti stanovnika na-zivaju ga i najmlađim gradom u Zagrebačkoj županiji.

Veleučilište Baltazar razvija svoje postojeće i nove studijske progra-me i u novim multimedijalnim pro-storima u Zagrebu (Lastovska ulica 23).

Također, Veleučilište pokreće i online studij te programe cjeloži-votnog obrazovanja.

Veleučilište Baltazar od 2008. godine djeluje i kao dislocirani studij u prekrasnome Biogradu na Moru. Trenutno se izvodi program preddiplomskog stručnog studija

Poslovna ekonomija i financije, a razvijaju se i novi preddiplomski te specijalistički diplomski stručni studiji.

VELEUČILIŠTE POMJERI STUDENTA

Page 14: Veleučilište po mjeri studenta
Page 15: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLANNASTAVE

Page 16: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVEPreddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanjeUsmjerenje: POSLOVNA EKONOMIJA I FINANCIJE

Klasičan studij temeljnih ekonomskih i financijskih znanja s velikim naglaskom na praktičnom radu i vještinama koje su potrebne za samostalnost u operativnom djelovanju i upravljanju organizacijama.

Trogodišnji preddiplomski stručni studij Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec. ) 180 međunarodno priznatih ECTS bodova Stručna praksa u renomiranim institucijama i tvrtkama

Ekonomska sociologija I MakroekonomijaTrgovačko pravoOsnove informatike Engleski jezik I iliNjemački jezik IEkonomska matematikaMikroekonomika

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti

Ekonomska sociologija IIPoslovna statistikaEkonomika poduzećaEngleski jezik II iliNjemački jezik IIFinancijska matematikaOsnove ekonomske politikeInformacijski sustavi

3. semestar Osnove financijaOsnove računovodstva PoduzetništvoOsnove menadžmentaFinancijske institucije i tržišta Poslovni engleski jezik I iliPoslovni njemački jezik I

Page 17: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

4. semestar

6. semestar

5. semestar

Poduzetničko računovodstvoOsnove marketingaFinancijski menadžmentPrimijenjena poslovna informatikaPoslovni engleski jezik II iliPoslovni njemački jezik IIStudentska praksa

Operativno planiranjeTemelji poreznog sustavaPoslovna analizaKontrolingFinanciranje poslovnih kombinacijaPoslovna etika

Vanjskotrgovinsko poslovanje Poslovna politika financijskih institucijaOsnove radnog i socijalnog prava

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

B. izborni programski modulUpravljanje poduzećem

Poslovna politika poduzećaEkonomika troškovaB2C marketing

C. izborni programski modulPorezni sustav

Porezno pravoPorezno računovodstvoPorezni sustav Europske unije

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna modula

*Stručni završni rad

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 18: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVEPreddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje

Usmjerenje: MENADŽMENT U KULTURI

Prvi i jedinstveni studij za obrazovanje menadžera u kulturi, profesije koja pokreće kreativnu industriju kao jednu od vodećih razvojnih sila. Studij je jedinstven jer uz temeljna menadžerska znanja sadrži i niz kulturologijskih predmeta koji, uz praktičan rad u renomiranim institucijama kulture, osposobljavaju menadžere za rad u struci.

Osnove znanosti o društvu IPoslovna statistikaMikroekonomikaApple praktikumEngleski jezik I iliNjemački jezik IUvod u psihologiju rada

Pregled hrvatske povijestiTrgovačko pravo

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti Izborni predmeti

Osnove znanosti o društvu IIMakroekonomijaEkonomika kulture i kreativnih industrijaEngleski jezik II iliNjemački jezik II Zakonodavstvo u kulturi

Osnove radnog i socijalnog pravaHrvatski jezik u poslovnom komuniciranju

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

Komunikologija u kulturiKultura i okoliš (miruje)Kreativna radionica

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

3. semestar Osnove marketingaHrvatska umjetnost u europskom kontekstuWeb-tehnologije u poslovanjuOsnove poslovnog računovodstvaOsnove menadžmentaPoslovni engleski jezik I iliPoslovni njemački jezik I

Trogodišnji preddiplomski stručni studij Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec. ) 180 međunarodno priznatih ECTS bodova Stručna praksa u renomiranim institucijama i tvrtkama

Page 19: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

4. semestar

6. semestar

5. semestar

Znanost o kulturiOsnove poduzetništvaPrimijenjena poslovna informatikaPoslovni engleski jezik II iliPoslovni njemački jezik IIMarketing u kulturiHrvatski kulturni identitet

Osnove upravljanja poslovnim financijamaMenadžment kreativnog poduzetništvaMenadžment baštineKulturna politikaE-marketingPoslovna etika

Praktikum AV produkcijePraktikum glazbeno-scenske produkcije

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmet

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

A. izborni programski modul

Protokol i odnosi s javnošćuPoslovno komuniciranjeMultimedijske komunikacije

B. izborni programski modul -Turizam

Kultura i turizamSociologija turizmaTurističko poslovanje i upravljanje

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna modula

*Stručni završni rad

Page 20: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVEPreddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje

Usmjerenje: MENADŽMENT UREDSKOG POSLOVANJA

Studij Menadžment uredskog poslovanja interdisciplinarno je oblikovan kako bi odgovorio na promjenjive izazove reformi javne uprave i projektnoga društva. Intenzivira kompetencije prvostupnika ekonomije za upravljačku operativu u uredskome poslovanju.

Osnove znanosti o društvu IPoslovna statistikaMikroekonomikaApple praktikumEngleski jezik I iliNjemački jezik IUvod u psihologiju rada

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti

Osnove znanosti o društvu IIMakroekonomijaEkonomika poduzećaOsnove radnog i socijalnog pravaEngleski jezik II iliNjemački jezik IIHrvatski jezik u poslovnom komuniciranju

3. semestar Osnove marketingaE-organizacija uredskog poslovanjaWeb-tehnologije u poslovanjuOsnove poslovnog računovodstvaOsnove menadžmentaPoslovni engleski jezik I iliPoslovni njemački jezik I

Trogodišnji preddiplomski stručni studij Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec. ) 180 međunarodno priznatih ECTS bodova Stručna praksa u renomiranim institucijama i tvrtkama

Page 21: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti

4. semestar

6. semestar

5. semestar

E-komunikacijski kanaliOsnove poduzetništvaOsnove upravnog pravaPrimijenjena poslovna informatikaPoslovni engleski jezik II iliPoslovni njemački jezik IIStudentska praksa

Osnove upravljanja poslovnim financijama Osnove marketingaRazvojne strategije i projektno poslovanjePoslovno komuniciranje i odnosi s javnošćuPoslovna etika

Organizacija i funkcioniranje državne upraveUpravljanje kvalitetom u uredskom poslovanjuDinamika projektnih procesaPoslovne vještineOrganizacija i funkcioniranje EUStručni završni rad

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 22: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVEPreddiplomski stručni studij

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskoga inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnoga menadžmenta, osnova financija, ekonometrije i digitalnoga marketinga.

Uvod u informacijsko- komunikacijske tehnologijeMatematika IGrađa računalaOperacijski sustaviBaze podataka

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti

Matematika IILogika za informatičareUvod u (X)HTML i CSSAlgoritmi i strukture podatakaInformacijski sustaviEngleski jezik za IT

3. semestar Objektno programiranjeStatistika i ekonometrijaWeb programiranjeKomunikacijski sustavi i mrežeProjektiranje informacijskih sustava

Trogodišnji preddiplomski stručni studij Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech. ) 180 međunarodno priznatih ECTS bodova Preporučili poslodavci i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Page 23: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti

4. semestar

6. semestar

5. semestar

Informacijske tehnologije u gospodarstvuE-kanali u poslovanjuSustavi za upravljanje znanjemMobilne aplikacijeSistemsko inženjerstvo

Poslovna inteligencijaMenadžment kontinuiranih i projektnih procesaInformacijske tehnologije u poduzetništvuPoslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanjaFinancijski kontroling projektaStudentska praksa

Modeliranje poslovnih procesaE-UpravaUpravljanje rizicimaPoslovno komuniciranjeDigitalni marketingIzrada stručnog završnog rada

Napomena: Studentska praksa podrazumijeva 80 radnih sati kod poslodavca u IT sektoru, izradu dnevnika prakse, odradu radnih zadataka koje zadaje mentor Veleučilišta u skladu s programom studija i poslovanjem tvrtke u kojoj je student na praksi.

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 24: Veleučilište po mjeri studenta

Sve veća potražnja za kadrovima koji

vladaju IT znanjima

Razlog pokretanja novoga studija sve je veća potražnja na tržištu rada za kadrovima koji vladaju stručnim IT znanjima. Posebno je izražena potreba malih i srednjih poduzeća te velikih tvrtki za novim tehnologijama i ICT stručnjacima jer upravo oni pridonose razvoju gospodarstva u cijelosti. Kvalitetu programa prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, između ostaloga Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca koji su u društvu prepoznali po-

trebu za kvalifikacijom koju će imati završeni prvostupnici stu-dija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Studij je prilagođen redovitim i izvanrednim studentima, što znači da su studij dobrodošli upisati i studenti koji su netom završili srednjoškolsko obrazovanje, kao i oni koji već rade, ali žele napre-dovati u znanju i poslu. Ovaj će studij biti idealna prilika i za one koji kroz prekvalifikaciju žele ući u ovo brzorastuće tržite.

Interdisciplinarnost povezivanja različitih

sadržaja

Posebnost ovoga programa i nje-govo glavno obilježje jest interdis-ciplinarnost koja se očituje u pove-zivanju različitih sadržaja te u po-mno razrađenim ishodima učenja svakoga kolegija. Prilikom razrade nastavnih syllabusa imali smo na umu profil strucnjaka koji želimo

obrazovati, uz poseban naglasak na stvaranje širine i otvorenost pre-ma tržišnim potrebama za znanji-ma preddiplomske razine te na kompetencijama koje nerijetko u praksi nedostaju informacijskim stručnjacima.

NOVO!

Page 25: Veleučilište po mjeri studenta

Priznati stručnjaci u ulozi predavača

Odlično opremljene it učionice na

baltazaru

Stjecanje brojnih stručnih znanja

Veleučilište Baltazar Zaprešić angažiralo je vrhunske stručnjake koji će uz naše nastavnike izvoditi studijski program. To su nastavnici i stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za informacijske i

komunikacijske znanosti Filo-zofskoga fakulteta i Fakultet elek-trotehnike i računarstva – FER) i Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu – TVZ, iz Hrvatskoga telekoma d. d., te FINA-e.

Veleučilište Baltazar opremljeno je vrhunskom IT tehnologijom koja je na raspolaganju studentima. Uz kružnu učionicu opremljenu IBM tehnologijom i softverima, idealnu za rad u timovima, Veleučilište je

svojim studentima osiguralo i novu informatičku učionicu s više od 20 Apple racunala i tableta koji su u svako vrijeme na raspolaganju stu-dentima.

Nakon uspješno završenoga pred-diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije studenti će imati temeljna znanja o infor-macijskim tehnologijama, moći će prepoznati njihov potencijal te primijeniti relevantne teorije, me-tode i načela informacijsko-komu-nikacijske tehnologije na konkret-ne primjere iz prakse.

S obzirom na to da će razviti spo-sobnost za interdisciplinarno pri-stupanje analizi i prosudbi, stu-denti će dodatno biti osposobljeni za praktičnu primjenu teoretskih znanja, a poticat će se i njihova motiviranost za rješavanje proble-ma kako bi bili osposobljeni nudi-ti adekvatna rješenja u području struke.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Page 26: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVESpecijalistički diplomski stručni studij

PROJEKTNI MENADŽMENT

Prvi interdisciplinarni i cjeloviti studij projektnog menadžmenta te prema International Project Management Association (IPMA) REG sustavu jedini registrirani studij projektnog menadžmenta u Republici Hrvatskoj i široj regiji. Tijekom studija studenti mogu steći i IPMA-ine međunarodne certifikate, kao i najsuvremenija teorijska znanja i praktična iskustava s područja projektnog menadžmenta potrebna za uspješnost rada na svim vrstama projekata u svim vrstama organizacija i poduzeća.

Projektni menadžment IPoslovna etika u projektnom poslovanjuPosebnosti i metode istraživačkog i razvojnog rada (R&D)Metodika timskog radaEngleski jezik IInformacijska potpora projektnom menadžmentu

Multimedijske komunikacijeNjemački jezik I

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti Izborni predmeti

Projektni menadžment IIPlaniranje i pokretanje projekta - praktikum Ekonomika projektaUpravljanje rizicima projektaMenadžment ljudskih potencijalaEngleski jezik II

Poslovno komuniciranjeNjemački jezik II

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Stručni specijalist/stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec. ) 120 međunarodno priznatih ECTS bodova

Page 27: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

3. semestar

4. semestar

Strategijski menadžmentPolitika upravljanja inovacijamaPoduzetništvo i poslovni planovi Intelektualno vlasništvo i njegova zaštitaPraktikum projektnih prijavaMenadžment EU projekataMarketing projekta

Konzultativna nastava 15 sati po studentuIzrada i obrana specijalističkog diplomskog rada

Dizajniranje ideja u projektimaUpravljanje proračunom

Napomena: Studenti biraju 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 28: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVESpecijalistički diplomski stručni studijKOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Studij obrazuje i osposobljava stručnjake za upravljanje poslovnim informacijama, vođenje poslovnih, marketinških i komunikacijskih akcija, kampanja, promocija, prezentacija, korištenje modernih medija i sl. Studenti se uključuju i u specijalističku praksu te praktične zadatke marketinških kampanja, javnog govora i raznih tehnika profesionalnih komunikologa.

KomunikologijaMetodologija društvenih istraživanjaVizualne komunikacije i dizajnWeb-tehnologije i društveni medijiEngleki jezik I

Metodika timskog radaMenadžment ljudskih potencijalaPoslovno komuniciranje

Napomena: Studenti biraju najmanje 1 od 4 ponuđen izborna predmeta

1. semestar

2. semestar Kritičko mišljenjeRetorika Vještine pretraživanja informacijaIntegrirane marketinške komunikacijeKomunikacijski menadžment u organizacijiEngleski jezik II

Upravljanje konfliktnim situacijamaJavni govor i nastup praktikum (miruje)Njemački jezik II (miruje)

Napomena: Studenti biraju najmanje 1 od 3 ponuđena izborna predmeta

Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Stručni specijalist/stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm. ) 120 međunarodno priznatih ECTS bodova

Obvezni predmeti Izborni predmeti

Page 29: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

3. semestar

4. semestar

Multimedija i internetLobiranje i odnosi s javnošćuKomuniciranje i održivo poslovanjeMedijska komunikologijaHeuristike komunikacijskog menadžmentaKrizni komunikacijski menadžment

Konzultativna nastava 15 sati po studentuIzrada i obrana specijalističkog diplomskog rada

Menadžment ljudskih potencijalaSuvremena poslovna komunikacijaPsihologija komunikacije

Napomena: Studenti biraju najmanje 2 od 3 ponuđena izborna predmeta

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 30: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVESpecijalistički diplomski stručni studij

FINANCIJSKI MENADŽMENT

Studij osigurava visokospecijalizirana stručna znanja i vještine u rješavanju konkretnih upravljačkih problema na podlozi sistemskoga pristupa u sferi financijskoga upravljanja i odlučivanja poslovnih subjekata privatnoga i javnoga sektora. Program izvode znanstvenici i vodeći eksperti iz poslovnoga svijeta u okviru problemske i interaktivne nastave te kroz specijalističke interdisciplinarne radionice, case studyje i razne simulacije stvarnih upravljačkih problema financijske naravi.

Poslovne financije poduzećaInformacijski sustavi za poslovno upravljanjeOsnove metodologije istraživačkog radaStrategijski menadžmentSpecijalistička praksa I

Engleski jezik za financije iliNjemački jezik za financije

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti Izborni predmeti

Budžetiranje kapitalaKvantitativne metode ekonomske analizeFinancijska tržištaFinancijsko računovodstvo

Međunarodni financijski menadžmentInterna revizija i kontrola

Napomena: Studenti biraju najmanje 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Stručni specijalist/stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec. ) 120 međunarodno priznatih ECTS bodova

Page 31: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

3. semestar

4. semestar

Upravljačko računovodstvoUpravljanje obrtnim kapitalomPravo financijskog poslovanjaFinancijski riziciSpecijalistička praksa II

Upravljačka ekonomija Upravljanje rastomvrijednosti poduzećaInvesticijska analizaUpravljanje porezimaIzrada i obrana specijalističkogdiplomskog rada

Financiranje malih poduzećaFinancijska analiza

Napomena: Studenti biraju najmanje 1 od 2 ponuđena izborna predmeta

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 32: Veleučilište po mjeri studenta

IZVEDBENI PLAN NASTAVESpecijalistički diplomski stručni studijMENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Studij Menadžment javnoga sektora zanimljiv je, izazovan, moderan i dinamičan program razvijen prema sličnim programima najuspješnijih učilišta u Europi i svijetu, a omogućava stjecanje znanja i vještina na razini stručnoga specijalista menadžera javnog sektora.

Ustroj i djelokrug javnog sektoraEkonomika javnog sektoraUpravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoruInstitucije i pravna stečevina Europske unijeE-javni sektorUpravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave

Metodika timskog radaPoslovno pregovaranjeOdnosi s javnošćuJavna dobra i zaštita nacionalnih vrijednostiPoslovni engleski jezik I i IIPoslovni njemački jezik I i II

1. semestar

2. semestar

Obvezni predmeti Izborni predmeti

Europski upravni prostor i upravno pravoUpravljanje i financiranje EU projekataMarketing javnog sektoraUpravljanje kvalitetom javnih uslugaUpravljanje javnim trgovačkim društvima

Napomena: Studenti biraju 2 izborna predmeta + strani jezik

Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Stručni specijalist/stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec. ) 120 međunarodno priznatih ECTS bodova Mogućnost on-line studiranja

Page 33: Veleučilište po mjeri studenta

Obvezni predmeti Izborni predmeti

3. semestar

4. semestar

Javne financije i upravljanje proračunomStrategijski menadžmentJavne politike i pravna regulacijaEtika u javnom sektoruUpravljanje kriznim situacijamaRegionalni razvoj i javni sektorUpravljanje javnim ustanovama

U 4. semestru organizirana je stručna praksa u trajanju od 10 tjedana te vrijeme za izradu i obranu specijalističkog diplomskog rada pod vodstvom mentora.

Javna nabava Upravljanje inovacijama i javni sektor Upravljanje prostorom i zaštita okoliša Javni sektor i sigurnost građana

Napomena: Studenti biraju 2 ponuđena izborna predmeta

*Izvedbeni plan nastave odnosi se na redoviti studij. Na izvanrednom studiju sluša se isti program u smanjenoj satnici.

Page 34: Veleučilište po mjeri studenta

Za sve koji žele učinkovito upravljati

u javnom sektoru

Nastava će se održavati u Zagrebu

Studij je namijenjen pojedincima koji žele steći profesionalna znanja, vještine i iskustva kako bi što kvalitetnije rješavali izazove javnoga sektora; od komunalnih problema do velikih kriza i izvanrednih situacija. Studij je idealan za sve koji se žele spe-cijalizirati na području javnoga sektora i ostvariti uspješnu ka-rijeru, neovisno o tome žele li tek započeti karijeru na ovome

području ili već rade u javnom sektoru i žele se usavršavati i napredovati. Stoga je program podjednako usmjeren na stu-dente koji izravno nadograđuju svoja prvostupnička znanja, kao i na zaposlenike u javnom sektoru kojima su nova znanja potrebnaradi stjecanja modernih kom-petencija, sve nužnijih u razvoju njihovih profesionalnih karijera u javnom sektoru.

Kroz četiri semestra u dvije akademske godine ZNANJE I VJEŠTINE prenosit će vam ugled-ni profesori i priznati strucnjaci iz javnoga sektora s iskustvom u obnašanju dužnosti ministara, veleposlanika, ravnatelja, grado-načelnika, župana i drugih klju-čnih poslova u javnom sektoru. Kurikulum studija složen je u suradnji s grupom stručnjaka iz područja javnoga sektora, predvođenih dr. sc. Zoranom Pičuljanom i dr. sc. Jadranom Antolovićem.

Nastava za studente održavat će se u suvremenim i novo-opremljenim prostorima Vele-učilišta Baltazar u Zagrebu, Lastovska ulica 23. Studentima na izvanrednom studiju bit ćeomogućeno online sudjelovanje u nastavi kako bi studiranje što lakše uklopili u radne i druge obveze.

NOVO!

Page 35: Veleučilište po mjeri studenta

Jedinstveni studij u Republici Hrvatskoj

Potrebe za profesionalnim

menadžerima kontinuirano rastu

Po uzoru na svjetske studije

Na studiju će se obrazovati stručnjaci širokoga obrazovnog prof i la , razvi jenih vješt ina upravljanja, socijalne inteligen-cije, kulture i etičnosti poslovanja u javnom sektoru, a sve to u skladu sa zakonima i standardima

Europske unije. Riječ je o kom-binaciji znanja i vještina koje trenutačno, u cijelosti, nije moguće naći na tržištu obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Potencijal zapošljavanja u ovom području postoji kontinuirano, i to na cijelom području Republike Hrvatske. Prema službenim podat-cima u javnom sektoru Republike Hrvatske zaposleno je preko 200.000 osoba.

Potreba je za obnavljanjem ljud-skih potencijala stalna, a osim što se odlaskom određenoga broja zaposlenika u mirovinu mijenja struktura zaposlenih, javni sektor ulazi i u sferu sve složenijihzadataka.

Studij je koncipiran u skladu s mo-dernim menadžerskim standardima najboljih uzora iz Europske unije kao što su Master of Public Administration; Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin - Njemacka, MAS Public Mana-gement; Luzern University of Applied Sciences and Arts – Švicarska, M.A. Public Mana-

gement; Carinthia University of Applied Sciences – Austrija, MSc P u b l i c M a n a g e m e n t a n d Governance; London School of Economics - Ujedinjeno Kra-ljevstvo, MPM Public Mana-g e m e n t ; C a r n e g i e M e l l o n Universi ty, Heinz Col lege - Sjedinjene Americke državei drugi.

MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Page 36: Veleučilište po mjeri studenta

Redoviti i izvanredni studij

Pohađanje predavanja

Dobivanje potpisa nastavnika u indeks

Studenti mogu biti redoviti, izvanredni ili studenti gosti. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici te sukladno propisima ostvaruju sva prava iz zdravstvenoga osiguranja, subvencioniranu prehranu (X-ica), prijevoz i mogućnost rada preko student servisa. Izvanredni studenti studiraju prema istomu studijskom programu kao i redoviti, ali po posebnom izvedbenom nastavnom planu koji je organizacijski prilagođen potrebama studenata. Studenti gosti jesu studenti drugoga visokog učilišta koji u okviru programa razmjene studenata upisuju dijelove studijskoga programa na Veleučilištu.

Kao redoviti student obvezni ste nazočiti na najmanje 70% sati nastave. Ako ste izvanredni student, obvezni ste nazočiti na najmanje 60% sati nastave.

Pohađanje nastave uvjet je za dobivanje potpisa nastavnika. Ako niste iz opravdanih razloga bili u mogućnosti pohađati nastavu, potrebno je predati zahtjev za opravdanje izostanaka u studentsku službu, uz priloženu potvrdu poslodavca, liječnika ili neku drugu valjanu potvrdu.

Stručna praksa Svi redoviti studenti obvezni su odraditi stručnu praksu u trajanju od 160 sati. Stručna praksa izuzetno je važna jer Vam omogućuje upoznavanje s poduzećima, poslodavcima, kao i s praktičnim radom. Stručnu praksu možete obavljati prema svojemu odabiru: u Hrvatskoj, u nekoj od država članica EU-a ili u organizacijama s kojima je Veleučilište sklopilo sporazum o suradnji prema 3 modela. Za dodatne informacije o stručnoj praksi s povjerenjem se obratite našemu Karijernom centru.

ČESTO POSTAVLJANA

PITANJA

Page 37: Veleučilište po mjeri studenta

Prijava ispita Ispite prijavljujete putem studomata kojemu pristupate online.Lozinku s kojom se prijavljujete na studomat dobit ćete prilikom upisa na Veleučilište. Ispit je moguće prijaviti ili odjaviti najmanje dva dana prije datuma održavanja ispita.

Polaganje ispita - odgoda ispita

Informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita možete pronaći na internetskim stranicama Veleučilišta. Ispitu možete pristupiti samo ako ste ga prijavili, a ako ste to propustili učiniti, na žalost, profesor Vas ne smije pustiti na ispit. Ispit imate pravo polagati osam puta, od čega su prva tri pokušaja u cijeni školarine, a ostali se naplaćuju u iznosu od 250 kuna.

Upis u višu godinu Pravo upisa u višu godinu imate ako steknete najmanje 45 ECTS bodova te podmirite svoje financijske obveze prema Veleučilištu. Ispite s prve godine ne možete prenositi na treću godinu.

Page 38: Veleučilište po mjeri studenta

Apsolventski staž Nakon odslušane posljednje godine studija imate pravo na jednu akademsku godinu apsolventskoga staža.

Završni rad Temu završnoga rada birate tijekom posljednje godine Vašega studija, najkasnije do 31. svibnja te godine.Nakon predaje završnoga rada, branite ga pred povjerenstvom za obranu završnoga rada.

Polaganjem svih ispita, obranom završnih radova te podmirenjem svih financijskih obveza prema svojemu Veleučilištu završava se Vaš preddiplomski stručni ili specijalistički diplomski stručni studij nakon čega slijedi svečana promocija i uručivanje diploma. Nakon što završite studij, pozivamo Vas da ostanete povezani s Veleučilištem i svojim kolegama kroz Alumni klub i naš program cjeloživotnoga obrazovanja.

Završetak studija

Knjižnica U knjižnici Veleučilišta možete posuđivati knjižničnu građu, čitati časopise, završne i diplomske radove, koristiti računala, učiti, pripremati ispite. Upis u knjižnicu i korištenje interneta su besplatni.

Tutori Kako bismo Vam omogućili što produktivnije i ugodnije studiranje, uveli smo sustav tutora. Tutori su predavači kojima je dodijeljena grupa studenata koje će pratiti tijekom studiranja. Oni su ovdje kako bi Vam pomogli u procesu studiranja, olakšali Vam savlada-vanje obveza te studiranje općenito. Svojega tutora možete pronaći na internetskim stranicama Veleučilišta.

ČESTO POSTAVLJANA

PITANJA

Page 39: Veleučilište po mjeri studenta

Veleučilište baltazar zaprešić

1. razredbeni rok – srpanjPrimanje prijava: 1. lipnja - 15. srpnja 2016. Razredbeni ispit: 18. srpnja 2016. (samo za stručni studij)Upisi: 20. srpnja 2016.

2. razredbeni rok – rujanPrimanje prijava: 1. - 16. rujna 2016.Razredbeni ispit: 19. rujna 2016. (samo za stručni studij)Upisi: 21. rujna 2016.

3. prijelazni rok – za upis studenata koji prelaze s drugih visokih ucilištaPrimanje prijava: 22. - 28. rujna 2016.Upisi: 29. rujna 2016.

Dislocirani stručni studij biograd na moru

1. razredbeni rok - srpanjPrimanje prijava: 1. lipnja - 15. srpnja 2016. Razredbeni ispit: 22. srpnja 2016. Upisi: 23. srpnja 2016.

2. razredbeni rok – rujanPrimanje prijava: 1. - 16. rujna 2016.Razredbeni ispit: 23. rujna 2016. Upisi: 24. rujna 2016.

3. razredbeni rok – listopadPrimanje prijava: 03. - 13. listopada 2016.Razredbeni ispit: 14. listopada 2016. Upisi: 15. listopada 2016.

PRIJAVEI UPISI

ak.god. 2016./2017.

Page 40: Veleučilište po mjeri studenta

Zaprešić: Vladimira Novaka 23, 10290

Referada preddiplomskog strucnog studijatel: 01/3315-139 fax: 01/4001-500

Referada specijalistickog diplomskog strucnog studijatel: 01/4001-023 fax: 01/4002-781

Dislocirani strucni studij Biograd na Moru:

[email protected] Tel: 099/2663-383

E-mail: [email protected] Centrala: 01/4002-782 www.bak.hr