Click here to load reader

Viafa Cuviosului Pirinte fustin PArvu Cuviosului Parinte Justin Parvu Vol.2.pdf I4 Viata Cuuiosului Pdrinte lustin Phrau puscdrie unde alfundeva decAt acasd.Mai tArziu amin,teles din

 • View
  24

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Viafa Cuviosului Pirinte fustin PArvu Cuviosului Parinte Justin Parvu Vol.2.pdf I4 Viata Cuuiosului...

 • Pr. Prof. Vasile P[vdleanu

  Viafa Cuviosului Pirinte fustin PArvu

  Volumul al II-le a:1964-1991 Din slavi in slavi,

  Tipdritd cu binecuvAntarea inaltpreasfinlitului

  TEOFAN Mitropolitul Moldovei gi Bucovinei

  DOXOLOGIA Iaqi,2019

 • CUPRINS

  Prefafi ................9

  Introducere ............ ...........11

  I. Primii ani dupi detenlie ...............,.. .............. 13

  II. starea satului natal la momentul eliberirii Pirintelui justin ......\T

  III. Din inchisoarea cea mici in inchisoarea cea mare .....................36

  IV. Unnirirea Pirintelui in primii patru ani dupi eliberare ..........48

  V. Locurile de munci ale Pirintelui ]ustinin1964-1968 .................56

  h::il::TJ#:T"-,fifffi:;i::: 56 2. Pdrintele Justin - muncitor pe santierul de drumuri forestiere Petru Vodd .................58 3. Pdrintele Justin - muncitor la Borca, Sabasa qi CotArgag ...........59 4. Pdrintele Justin - muncitor la drumuri forestiere PlutorU Pipirig ............62 5. Pdrintele ]ustin - muncitor la drumuri forestiere Horaifa ......62 6. Pdrintele ]ustiry muncitor in santierul DML Mdndstirea Secu ................77

  VI. Transferul de la DMI Secu la Ministirea Secu ........ g9

  VII. Reinchinovierea in Ministirea Secu ........ ..............102

 • VIII. Viafa Pirintelui |ustin la Ministirea Secu ...........107 L. Casa de la stupind ........... .........107 2. Pdrintele Justin - slujitor la Mdndstirea Secu ............:..... ..........11,6 3. Ascultarea la brutdrie .............. 120 4. Ascultarea de sfupar ...............:.........;.......... ...............120 5. Lecturile Pdrintelui ............... ...124 6.Gija de credinciogi - preocupare dintotdeauna a pdrinterui ....129 7. Consdtenii Pdrintelui ]ustin - pelerini la Mdnistirea secu ..... 130 8. Grija de pdrinfii betrani gi bolnavi din Mdndstirea secu ......... 139 9. Pdrintele Justin si hramul de la Mdnlstirea Secu .....................149 10. Pdrintele ]ustin - ghid al Mindstirii Secu .............. 150 11. Pdrintele Justin - misionar la parohii .............. ....... 155 12. Pdrintele Justin - misionar in mdndstire .......... ...... 159 L3. Pdrintele Justin in relatia cu staretul ............... ........ 160

  IX. Pelerinajul in SfAntul Munte ..165 1. Visul la un pelerinajin SfAntul Munte Athos ..........165 2. Pdrintele Justin, urmdrit de Securitate inaintea pelerinajului in Athos ..170 3. Plecarea Pdrintelui spre SfAntul Munte ..178 4. Pelerin in SfAntul Munte ......... 181 5. intoarcerea din Sfand Munte .................185

  X. Ultimul an de gedere la Mindstirea Secu ..................189

  XI. viafa gi activitatea Pirintelui fustin la Ministirea Bistri la ....194 1. Transferul la Mindstirea Bistrita 194 2. in obgtea Mdndstirii Bistrifa ...202 3. Trecerea la cele vesnice a starefului Dionisie Velea .................215 4. Stdrefia Pdrintelui Ciprian Zaharia .........221, 5. Lucrarea Pdrintelui ]ustin ?n timpul stdref,ei Pdrintelui Ciprian .........227

 • 'r-&.,

  ileama a Pirintelui .... r Miinistirea Secu ..... vfiinistirea Secu .........

  Lea Secu

  lgt ...........

  107

  107

  116

  120

  120

  124

  128

  130

  138

  148

  150

  155

  159

  1.60

  6. Pirintele ]ustin gi tinerii monahi .............249 7. Despre relapa delicatd a Pdrintelui cu stareful Ciprian ...........247 8. Grija fafd de copii ....... 9. Grija fald de tineri ..256 10. Retragere in pustie si misiune ?n cetate.. ................258 11. Pdrintele justin gi duhovnicia .......... ......261, 12. Pdrintele Justin gi evenimentele din 1989 ..............266

  XII. Retragerea din nou la Ministirea Secu ...................272

  X[I. Visul devenit realitate ...........277 1,. ,,Nu voi da genelor mele dormitare [...] . pand ce voi afla loc Domnului" (PsalmuIlS'J",4-5) .......................277 2. Aceasta este Poarta Cerului (Facerea 28,17) ...........282

  Bibliografie ............ ...............,.. .........287

  Documente despre viafa si lucrarea Pirintelui fustin: 1964-1991, ...........291

  ,-*: ::::: : ::: :::: : :2" 170

  178

  181

  185

  188

  iliinHirea Bistrita ....,

  215

  221.

  227

  194

  194

  202

  nideVelea

 • ia sfAnta a Pdrintelui Justin -icesti si administrative, in- r bucuria Pdrintelui ceresc. s spune cd urcugul duhov- a si indumnezeireal. Aceste r in Hristos, adici cele trei strava Preasfintei Treimi.

  I. Primii ani dupd detenfie

  Era in primdvara hri1964. Aveam doar opt ani gi mi-a rdmas foarte bine intipdrit in minte episodul providenlial al vederii pentru prima datd a Pdrintelui ]ustin PArvu. Eram fll marna mea Cristina, cam de ace- eagi vArstX cu Pdrintele, si cu bunica mea Agripin4 care era de aceeagi vArstd cu marna Pdrintelui, Anica PArvu. Mama se ndscuse in satul Petru Vodd si-l cunogtea foarte bine pe copilul Iosif PArvu, deoarece au ur- mat impreunX gcoald primard din satul natal, iar bunica Agripina, care locuia intr-o casd micd, bdtr6neasc5, de lAngd biserica satului, impdrtdgea durerea familiei PArvu pricinuitd de arestarea fiului lor, deoarece din cei noud frati ai ei, o parte fuseserd la rAndu-le anchetati sau arestati de regimul comunist.

  Fiind in grddina de lAngd drumul ce merge de la Viaductul Poiana Largului spre Petru Vodd pentru prdgitul porumbului, mama zice deo- datd: ,,Uite-l pe Iosif!" Si amAndoui au rdmas inmdrmurite la vederea unui om care trecea pe drum. Ba chiarbunica a scdpat grebla din mAnd... Era un ,,trecdtor strdin", tdndr, slab, doar came gi oase, mergea aplecat gi ingAndurat. Era incdllat cu papuci de gum5, imbrdcat cu o flaneld de lAnd impletitd de casd, cu pantaloni din siac, lesuli la stative de mAini harnice de gospodind, cu o pdldriu!5 tdrdneasci pe cap gi cu o triistufd in spate. Dupd ce a dat binefe si a trecut de ulila noastr5, bunica se in- treba foarte afectatd gi indureratd: ,,Ce-o sd zicd Anica cAnd o sd-l vadd dupd atAfia ani de suferinfd? Sdraca, este atAt de bolnavd gi de slabd gi mereu s-a rugat sd nu moar5 pand ce nu-si va vedea bdiatul ei iegit din inchisoare!" Si amAndoud au vorbit cu atAta insuflefire, incAt am pds- trat in mintea mea de copil acele vorbe gi acel moment de o incdrcdturd emotionald deosebitS.

  Acel,,trecitor striin" era Pdrintele ]ustin PArvu, care dupd gaispre- zece ani si ceva de temnitd grea fusese eliberat in urma Decrefului de grafiere a tuturor definufilor politici din RomAnia. Pdrintele venea din

  ra Bit liotheca, TAr govigte, 2012,

 • I4 Viata Cuuiosului Pdrinte lustin Phrau

  puscdrie unde alfundeva decAt acasd. Mai tArziu amin,teles din poves- tirile Sfintiei Sale calvarul prin care a kecut atAt el, cAt gi toatd floarea culturii, intelectuahtelii gi spirituahtelii romAnesti. Acolo, aceastd elitd a neamului a adus lui Dumnezeu jerffa supremd,si acoloininchison, dupd mdrfuria Pirintelui, s-au ,,creat caractere gi au conferit moralX indivi- ziLor, au creat patriofi pentru cx definulii n-au confundat niciodatd pe tortionari gi gardieni cu poporul romAn"2.

  Pirintele se intoarce din pugcdrii foarte sldbit fizic, dar fortificat duhovnicegte, poart5, deopotrivd, gi stigmatele inchisorilor, dar si roua Duhului sfant cagtigatd prin multd rdbdare si incercare. Iesea de dupd gratii c51it. venea in lumea asa-zisl,liberd el, care cAgtigase acolo liber- tatea intru Duhul sfant, cdci,,unde este Duhul Domnului, acolo este li- bertatea" (II Corintenr3,l7). venea din creuzetul suferintelor pregdtit sd aline suferinte in lumea care gemea de atAtea necazuri.Venea din in- chisoarea cea micd in inchisoarea cea mare, cdci tot lagdrul socialist era o inchisoare in care popoare intregi erau linute intr-o detenfie dia- bolicd bine dirijatd gi orchestratd.

  Pdrintele nu se mai putea duce la Mdndstirea Durdu, deoarece aceas- ta fusese inchisd in urma Decretului 410119s9, care viza monahismul romAnesc si sldbirea acestei forfe de avangardd a Bisericii. Aplicarea de- cretului privind Mdndstirea Durdu s-a fdcut prin decizia nr. 1,411989 a Arhiepiscopiei Iagilor, in care se dispun mdsuri penku reducerea per- sonalului monahal in toate mdndstirile si schifurile, iar

  ,,Mdndstirea Durdu, raionul Piatra Neamf gdsindu-se in perimetrul ve- trelor de sat pentru noua asezare a strdmutalilor din zona lacului de acu- mulare a Hidrocentralei Bicaz, se desfiinleaza: terenul de circa 30 ha se cedeazd sfatului Popular Regional (regiunea Bacdu) pentru agezarea no- ului sat Duriu. Biserica Mindstirii Durdu se trece bisericd parohiali la noua parohie Duriu"3.

  Viefuitorii din Durdu au fost trimiqi la alte mdnistiri, in special la Ministirea Bistri!4 allii au fost anchetafi gi inchigi pentru perioade mai

  2 Adrian Alui Gheorghe, Pdrintele lustin - daruri duhoonicegti,EdituraEikon, Cluj- Napoca, 2010, p.48.

  3 1 Emilian Lovigteanul, ,,Monahismul din Moldova gi Decretul 410l19s9,,inRdstig-

  nirea monahismului romhnesc: Decretul4l0/1gsg, Editura Doxologi4 ragt,2009, pp. 30-31.

 • in Pirtt

  irziu amingeles din poves- t atit eL cAt qi toatd floarea fnegti. Acolo, aceastd elitd ni si acolo in indriso4 dupd au conferit morald indivi-

  -au confundat niciodati pe

  e slabit hnc, dar fortificat ele inchisorilor, dar si roua gi incercare.Iesea de dupd , care c6gtigase acolo liber- rul Domnulul acolo este li- lzetul suferinlelor pre gdtit iM necazuri.Venea din in- e, ceci bt lagSrul socialist r Snute intr-o detenfie dia-

  irea Dur&r, deoarece aceas- 159, care viza monahismul di a Bisericii. Aplicarea de- t prin decizia nr.1411959 a ruri portru reducerea per- hi