74
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών Δ/νση: Παν/πολη-Πάτρα Τ.Κ. : 265 00 Αρμοδ : Γ. Γιδιάρη Τηλέφωνο: 2610 / 969.066, 969.023, 969.024, Fax : 2610 / 992.349 E-mail: [email protected] http://www.admin.upatras.gr Αριθμ. Διακήρυξης 3/11 Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995). Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A/10.7.2007). Tις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005. Tου Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου». Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην 1006/6.7.2011 συνεδρία του. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 1. Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1

 · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

  • Upload
    vuliem

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 13 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤμήμα: ΠρομηθειώνΔ/νση: Παν/πολη-ΠάτραΤ.Κ. : 265 00Αρμοδ : Γ. Γιδιάρη Τηλέφωνο: 2610 / 969.066, 969.023, 969.024, Fax : 2610 / 992.349E-mail: [email protected]://www.admin.upatras.gr

Αριθμ. Διακήρυξης 3/11Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995).

Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A/10.7.2007).

Tις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Tου Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου».

Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην 1006/6.7.2011 συνεδρία του.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

1. Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.

2. Είδος διαγωνισμού : Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

4. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού : α) Ημερομηνία : 7 Δεκεμβρίου 2011 β) Ημέρα : Τετάρτη Ώρα : 11.00 π.μ.

1

Page 2:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

5. α) Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της Ε.Ε : 13/10/2011 β) Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ : 21 Οκτωβρίου 2011 γ) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :17- 21 Οκτωβρίου 2011

6. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :Ο κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος και έχει σχέση με το

αντικείμενο του διαγωνισμού, καλείται να δηλώσει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα εξής:α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατ’ άρθρο 6 παρ.1 περ. α του Π.Δ.

118/2007.β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης

στον οποίο συμμετέχουν.ιι. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα

αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- ιιι. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με

2

Page 3:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07.γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/07 :

α. Οι Έλληνες πολίτες:(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευσηκαι, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούννα παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης τηςως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

β. Οι αλλοδαποί:(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

3

Page 4:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. αή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά τηνημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β

της παρ.2 του παρόντος, αντίστοιχα.(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούνυπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότιδεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τονπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδιαΥπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώοΑνωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένηη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, απότο αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείαςπου τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τααδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4

Page 5:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) τουεδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,και της περίπτωσης (2) του εδ, γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων, δηλαδή 125.000 €, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων, δηλαδή 125.000 €, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική.

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, ηοποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής τουκάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5

Page 6:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

9. Κριτήριο διαγωνισμού : η χαμηλότερη τιμή.Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η

χαμηλότερη τιμή : Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος Π.Δ.118/07, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του διατάγματος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το ανωτέρω άρθρο 3 παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου,

6

Page 7:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

10. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού :Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 € και άνω περιλαμβανομένου του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.β) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία I και II των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις :i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.ίί) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

11.Ανακοίνωση κατακύρωσης – Ανάθεσης1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση.2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών

7

Page 8:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.

12. Εγγυήσεις : 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων , αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα και τα ακόλουθα :1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.4. Τον αριθμό της εγγύησης.5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση.7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς

προμήθεια υλικά.8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή της διζήσεως.9.Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που

διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

12.Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.α) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή 155.000,00 ευρώ χ 5% = 7.750,00 ευρώ.

8

Page 9:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ.β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η

προσφορά μερικών από αυτά γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 14 και τα ακόλουθα :

I. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να

ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη}.

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει

ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση(4) η ημερομηνία έκδοσής της(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.(6) η ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης :α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα :(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης , κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές χωρίς την προσήκουσα ως ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

9

Page 10:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

13. Χρόνος παράδοσης :Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.

14. Τόπος παράδοσης :Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα Τμήματα, Εργαστήρια, Υπηρεσίες κ.λπ. του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις παραγγελίες.

15. Προσφορές :1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν

έγγραφη προσφορά .2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα

Προμηθειών) που διενεργεί το διαγωνισμό.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

5. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.6. Στον κυρίως φάκελο στης προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα

δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. 7. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε δύο αντίτυπα ( πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο). Ο φάκελος αυτός θα περιέχει και τον «ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» με συμπληρωμένες τις στήλες (4) & (5) «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ-ΝΑΙ ή ΟΧΙ» με τη λέξη ΝΑΙ για όσα είδη προσφέρονται και τη λέξη ΟΧΙ για όσα είδη δεν προσφέρονται ή σημειώνοντας ένα τικ (√) στην αντίστοιχη στήλη αλλιώς θα λογίζονται ως μη προσφερόμενο είδος. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα ΓΝΗΣΙΑ της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας και θα βεβαιώνεται με αντίστοιχη Δήλωση ή Βεβαίωση. Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με cd ή άλλο μέσο.

8. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίτυπα ( πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο). Ο φάκελος αυτός θα περιέχει και τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» με συμπληρωμένες τις στήλες (4)«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ» και (5) «ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο». Ο πίνακας αυτός θα σε δύο αντίτυπα ( πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο), και σε ηλεκτρονική μορφή με cd ή άλλο μέσο.

9. Επί ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η τροποποίηση του προς συμπλήρωση «ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων ή παρεμφερών ειδών στις στήλες δύο (2) «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ» & (3)

10

Page 11:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

«ΣΥΣΚΕΥΗ», η διαγραφή ειδών (γραμμών του πίνακα)ή η οποιαδήποτε τροποποίηση της περιγραφής των ζητούμενων ειδών.

10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 3886/2010.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

12.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

13.Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση.

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών :Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11

Page 12:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

17. Αντιπροσφορές :Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

18. Ενστάσεις :Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.7.2007).

19. Προσφερόμενη τιμή :α. Η τιμή θα δοθεί με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος.γ. Οταν η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

- Η κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και 2% επ’αυτού.- Η κράτηση 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

δ. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο.Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.

20. Τεχνικές προδιαγραφές – Λοιποί όροι :Επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη.

21. Διάθεση διακηρύξεων :Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του

Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www . admin . upatras . gr .

22. Προϋπολογισθείσα αξία – Πηγή χρηματοδότησης :Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια είναι

155.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

23. Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή θα γίνεται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

24. Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης :            Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46).

12

Page 13:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

25. Επίλυση διαφορών :Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην

αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας.

26. Λοιπά θέματα :Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις των Προεδρικών

Διαταγμάτων 118/07 και 60/2007.

O Αντιπρύτανης

Χριστόφορος Α. Κροντηράς

13

Page 14:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

■ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

■ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14

Page 15:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α (1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ (2) ΣΥΣΚΕΥΗ (3)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΝΑΙ

(4)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΟΧΙ

(5)

Α) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER & ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ (α.α. 1 - 273)

1. TONER-BLACK EPSON C 1100 ACULASER    

2. TONER - COLOUR EPSON C 1100 ACULASER    

3. PHOTOCONDUCTOR EPSON C 1100 ACULASER    

4. TONER-BLACK EPSON C 2600 ACULASER    

5. TONER - COLOUR EPSON C 2600 ACULASER    

6. TONER EPSON 5900    

7. TONER EPSON EPL 6200 L    

8. DRUM EPSON EPL 6200 L    

9. TONER EPSON EPL-N1600    

10. TONER HP LASER JET 1000    

11. TONER HP LASER JET 6 ΜP    

12. TONER HP LASER JET 6L    

13. TONER HP LASER JET P 1006    

14. TONER HP LASER JET 1100    

15. TONER HP LASER JET 1150    

16. TONER HP LASER JET 2100 p/n    

17. TONER HP LASER JET 1300    

18. DRUM HP LASER JET1300 P/N Q261    

19. TONER HP LASERJET 1022    

15

Page 16:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

20. TONER HP LASER JET 1320    

21. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASER JET1320    

22. TONER-BLACK HP LASERJET 1200    

23. TONER - COLOUR HP LASERJET 1200    

24. TONER HP LASER JET 2015    

25. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASER JET 2015    

26. TONER HP LASERJET 2035

27. TONER-BLACK HP LASER JET 2550    

28. DRUM-BLACK HP LASER JET 2550    

29. TONER-BLACK HP LASER JET 2600N    

30. TONER - COLOUR HP LASER JET 2600N    

31. TONER-BLACK HP LASERJET 1005/1200/1220    

32. TONER-BLACK HP LaserJet 1012,1015, 1018, 1020 , 1022    

33. TONER-BLACK HP LASERJET 1500L    

34. TONER - COLOUR HP LASERJET 1500L    

35. DRUM - COLOUR HP LASERJET 1500L    

36. TONER HP LASERJET 4200    

37. TONER HP LASERJET 5000,5100    

38. TONER HP LASERJET 6L/ CANON LBP-660    

39. TONER HP LASER JET 2055DN    

40. TONER-BLACK HP OFFICE JET J5780    

41. TONER - COLOUR HP OFFICE JET J5780    

42. TONER-BLACK HP OFFICEJET PRO 8500A

16

Page 17:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

43. TONER - COLOUR HP OFFICEJET PRO 8500A

44. DRUM EPSON C900 ACULASER    

45. TONER-BLACK EPSON C900 ACULASER    

46. TONER - COLOUR EPSON C900 ACULASER    

47. TONER-BLACK HP COLOR LASERJET CP 4005    

48. TONER - COLOUR HP COLOR LASERJET CP 4005    

49. TONER-BLACK HP OFFICE JET K 850    

50. TONER - COLOUR HP OFFICE JET K 850    

51. TONER HP LASERJET 1329

52. TONER HP LASERJET 4300    

53. TONER HP LASERJET 4350 DTN    

54. TONER HP LASERJET 5200    

55. TONER-BLACK HP CP 2025DN    

56. TONER - COLOUR HP CP 2025DN    

57. DRUM HP COLOR LASERJET 2605DN    

58. TONER HP LASERJET P1006    

59. TONER HP LASERJET 5N    

60. TONER HP PSC 1110 ALL IN ONE    

61. TONER-BLACK EPSON C2800 ACULASER    

62. TONER - COLOUR EPSON C2800 ACULASER    

63. TONER-BLACK SAMSUNG CLP 315    

64. TONER - COLOUR SAMSUNG CLP 315    

65. TONER-BLACK SAMSUNG CPL 610

17

Page 18:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

66. TONER - COLOUR SAMSUNG CPL 610

67. TONER HP LASERJET 4250    

68. TONER-BLACK HP COLOR LASERJET 3600    

69. TONER - COLOUR HP COLOR LASERJET 3600    

70. TONER HP LASERJET 1505DN    

71. TONER HP LASERJET 2420DN    

72. TONER HP LASERJET 2410DN    

73. TONER HP LASERJET P2055 dn    

74. TONER LEXMARK LASER E352DN    

75. TONER HP LASERJET 2300    

76. TONER-BLACK HP 8000    

77. TONER - COLOUR HP 8000    

78. TONER XEROX XC 822    

79. TONER HP LASERJET P3005d

80. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASERJET P3005d

81. TONER HP COLOR LASER JET CP3505DN    

82. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

HP COLOR LASER JET CP3505DN

83. TONER-BLACK HP COLOR LASER JET CM2320fxiMFP    

84. TONER - COLOUR HP COLOR LASER JET CM2320fxiMFP    

85. TONER-BLACK HP COLOR LASER JET CP2020    

86. TONER - COLOUR HP COLOR LASER JET CP2020    

87. TONER HP COLOR LASER JET P1215    

88. TONER HP COLOR LASER JET P1505    

18

Page 19:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

89. TONER-BLACK HP DESIGN JET 100    

90. TONER - COLOUR HP DESIGN JET 100    

91. TONER-BLACK CANON MP 160    

92. TONER - COLOUR CANON MP 160    

93. TONER-BLACK CANON Ip 4500    

94. TONER - COLOUR CANON Ip 4500    

95. TONER LEXMARK E232 PROFESSIONAL    

96. TONER LEXMARK E250DN    

97. TONER KONΙCA MINOLTA PRO 1300W    

98. TONER KONICA MINOLTA PRO 1300W    

99. DRUM KONΙCA MINOLTA PRO 1300W    

100. TONER KYOCERAFS 1010    

101. TONER LEXMARK C 500    

102. TONER LEXMARK/OPTRA E    

103. TONER LEXMARK E120    

104. TONER LEXMARK E220    

105. PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E330    

106. TONER LEXMARK E330    

107. TONER LEXMARK OPTRA E312L    

108. TONER LEXMARKT630    

109. TONER LEXMARK W840    

110. PHOTOCONDUCTOR LEXMARK W840    

111. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X1290    

19

Page 20:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

112. TONER LEXMARKX-215    

113. TONER LEXMARK E240    

114. DRUM LEXMARK/OPTRA COLOR 1200    

115. TONER LEXMARK/OPTRA COLOR 1200    

116. DRUM LEXMARK/ OPTRA COLOR 1200    

117. TONER LEXMARK OPTRA S 1250    

118. TONER MINOLTA Page Pro 1100L    

119. DRUM MINOLTA Page Pro 1100L    

120. TONER ML-1610 MONO LASER PRINTER    

121. TONER PANASONIC KX- FLB801    

122. TONER PANASONIC KX-FL 401    

123. TONER-BLACK XEROX PHASER 8560    

124. TONER - COLOUR XEROX PHASER 8560    

125. TONER-BLACK XEROX PHASER 6130    

126. TONER - COLOUR XEROX PHASER 6130    

127. TONER-BLACK EPSON C66    

128. TONER - COLOUR EPSON C66    

129. ΜΕΛΑΝΙ EPSON TO19    

130. TONER-BLACK EPSON STYLUS C60    

131. TONER - COLOUR EPSON STYLUS C60    

132. TONER-BLACK EPSON STYLUS 600    

133. TONER - COLOUR EPSON STYLUS 600    

134. ΜΕΛΑΝΙ CANON BJ200/200E/EX230/BJC250    

20

Page 21:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

135. ΜΕΛΑΝΙ CANON BJC-210    

136. ΜΕΛΑΝΙ CANON BJC-210    

137. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1500    

138. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1500    

139. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1600    

140. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1600    

141. ΜΕΛΑΝΙ CANON PIXMAIP1500    

142. ΜΕΛΑΝΙ CANON PIXMAIP1500    

143. ΜΕΛΑΝΙ EPSON N1600    

144. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS C46    

145. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS C46    

146. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS COLOR 860    

147. TONER-BLACK EPSON STYLUS COLOR C86    

148. TONER - COLOUR EPSON STYLUS COLOR C86    

149. ΜΕΛΑΝΙ- BLACK EPSON STYLUS CX3650    

150. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR EPSON STYLUS CX3650    

151. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX4050    

152. ΜΕΛΑΝΙ EPSON FX1170    

153. ΜΕΛΑΝΙ EPSON X1170    

154. ΜΕΛΑΝΙ- BLACK HP DeskJet F4283

155. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP DeskJet F4283

156. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 690C Series    

157. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 610C Series    

21

Page 22:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

158. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1120    

159. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1120    

160. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C    

161. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C    

162. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C, 1220E    

163. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1220C, 1220E    

164. TONER-BLACK HP DeskJet F380    

165. TONER - COLOUR HP DeskJet F380    

166. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 970Cxi    

167. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 970Cxi    

168. ΜΕΛΑΝΙ HP720c/1120c/1125c    

169. TONER-BLACK HP 800 Plotter    

170. TONER - COLOUR HP 800 Plotter    

171. ΚΕΦΑΛΗ HP 800 Plotter    

172. ΜΕΛΑΝΙ HP 9800, 5160    

173. ΜΕΛΑΝΙ HP 5160    

174. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP 9800, 5160    

175. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP 9800, 5160    

176. ΜΕΛΑΝΙ HP 9800 DESKJET    

177. TONER-BLACK HP Business inkjet 1100 series    

178. TONER - COLOUR HP Business InkJet 1100 series    

179. TONER-BLACK HP Business inkjet 1200 series    

180. TONER - COLOUR HP Business InkJet 1200 series  

22

Page 23:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

181. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP Business inkjet 2800    

182. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP Business InkJet 2800    

183. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP Business InkJet 2800PLC 6    

184. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP Business inkjet 2800PLC 6    

185. TONER-BLACK HP inkjet 3650    

186. TONER - COLOUR HP InkJet 3650    

187. TONER HP LASER JET4015X    

188. TONER HP 2025    

189. TONER HP 4014    

190. TONER-BLACK HP C 5280    

191. TONER - COLOUR HP C 5280    

192. TONER-BLACK HPC 5380

193. TONER - COLOUR HPC 5380

194. ΜΕΛΑΝΙ BLACKHP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

195. ΜΕΛΑΝΙ COLOURHP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

196. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

197. ΜΕΛΑΝΙ BLACK HP DeskJet 5150    

198. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR HP DeskJet 5150    

199. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP DeskJet 5150    

200. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 2800    

201. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3650, 3550, 3745, 3420, PSC 1315    

202. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3550, 3650, 3745    

203. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3550,3551,3650, 3745    

23

Page 24:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

204. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1100C    

205. TONER-BLACK HP PHOTOSMART C3180    

206. TONER - COLOUR HP PHOTOSMART C3180    

207. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART 7660    

208. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART 7660    

209. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART 8450    

210. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART 8450    

211. ΜΕΛΑΝΙ HP INKJET PHOTOSMART C5280

212. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP PHOTOSMART 8450 Photo    

213. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3650,1315,3550, 3745, 3420    

214. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP DESKJET 3920    

215. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP DESKJET 3920    

216. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440    

217. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440, C4180    

218. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5940    

219. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440    

220. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5940    

221. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 840c, 920c, 940c    

222. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 920c, 94Oc    

223. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 950,1220,9300, 920C, 960,970,940,1280    

224. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 930C    

225. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 930C    

226. ΜΕΛΑΝΙHP DeskJet

950,1220,960,970,940, 1280,1125

   

24

Page 25:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

227. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 6450    

228. TONER-BLACK HP DeskJet 6980    

229. TONER - COLOUR HP DeskJet 6980    

230. TONER-BLACK HP DeskJet D 2560    

231. TONER - COLOUR HP DeskJet D 2560    

232. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3325    

233. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3325    

234. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210, PSC 1510    

235. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210, PSC 1510, C4180, 5940    

236. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K 550    

237. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

238. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

239. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

240. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K 5400    

241. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K5400    

242. TONER HP OFFICEJET K7100    

243. TONER HP OFFICEJET K7100    

244. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

245. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

246. ΜΕΛΑΝΙ HP 3005D

247. ΜΕΛΑΝΙ BLACK Injekt Plotter HP DesignSei 800    

248. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR Injekt Plotter HP DesignSei 800    

249. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK P6250    

25

Page 26:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

250. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK P6250    

251. TONER-BLACK LEXMARK X1170, Ζ35    

252. TONER - COLOUR LEXMAR K X1170, Z35    

253. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X3330    

254. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX3330    

255. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z12    

256. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z33    

257. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z33.Z35    

258. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ33, Z35    

259. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z45    

260. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z45    

261. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z-705    

262. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ-705    

263. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z-705    

264. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ-705    

265. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z815    

266. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z52    

267. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z52    

268. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX125    

269. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX125    

270. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK OPTRA E 312L    

271. ΜΕΛΑΝΙ OKI MICROLINE3320    

272. ΜΕΛΑΝΙ OKI MICROLINE3321    

26

Page 27:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

273. ΜΕΛΑΝΙ STAR LC 1521    

Β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (α.α. 274 - 322 )

274. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK BROTHER 1840    

275. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR BROTHER 1840    

276. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK CANON PIXMA MP830    

277. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR CANON PIXMA MP830    

278. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

279. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

280. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

281. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

282. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 4580 ALL IN ONE

   

283. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 4580 ALL IN ONE

   

284. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 6310    

285. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 7130    

286. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 7130    

287. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP OFFICEJET PRO L 7580

   

288. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP OFFICEJET PRO L 7580

   

289. ΚΕΦΑΛΗ BLACK & YELLOW

HP OFFICEJET PRO L 7580

   

290. ΚΕΦΑΛΗ MAGENTA & CYAN

HP OFFICEJET PRO L 7580

   

291. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 4255    

292. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 4255    

293. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210    

27

Page 28:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

294. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210    

295. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET T65    

296. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET T66    

297. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP OFFICEJET PRO 8000 DN

   

298. ΜΕΛΑΝΙ HP PHOTOSMART C4180    

299. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART C4180    

300. ΜΕΛΑΝΙ HP PHOTOSMART C6100    

301. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART C6180    

302. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART C6180    

303. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1610    

304. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1610    

305. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

306. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

307. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1315    

308. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1315    

309. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

310. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

311. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

312. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

313. ΤΟΝΕR HP LASERJET 5035 XMFD

   

314. ΜΕΛΑΝΙ BLACK LEXMARK X 1290    

315. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR LEX MARKX 1290    

316. ΜΕΛΑΝΙ BLACK (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

LEXMARKX1290    

28

Page 29:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

317. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

LEXMARK X 1290    

318. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX3330    

319. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X 3330    

320. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X364DN    

321. ΤΟΝΕR TOSHIBA 1550    

322. ΜΕΛΑΝΙ XEROX WORKCENTER PE 16

Γ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (α.α. 323 - 427)

323. TONER CANON 6317,6220    

324. TONER CANON GP-335    

325. DRUM CANON GP-335    

326. TONER CANON IR 2000    

327. TONER DEVELOP 2350    

328. TONER KYOSERA KM 5035    

329. TONER KYOSERA 1620    

330. TONER KYOSERA KM - 2020

331. DRUM KONICA3132    

332. TONER KONICA 3132    

333. TONER KONICA 3331    

334. TONER KONICA 7022    

335. DRUM KONICA 7022    

336. TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010

   

337. TONER LANIER 6735    

338. TONER LANNIERLD122    

29

Page 30:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

339. TONER LANNIERLD122    

340. TONER MINOLTA Di550    

341. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

342. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

343. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

344. TONER MINOLTA DiZHOB 500    

345. TONER NASHUATEC 3722, 3732    

346. TONER NASHUATEC DSm 627    

347. TONER NASHUATEC DMm 627 AFICIO

   

348. TONER PANASONIC DP-1820E,1520P, 2010E

   

349. DRUM PANASONIC DP-1820Et1520P, 2010E

   

350. TONER PANASONIC DP-3030    

351. TONER PANASONIC DP-3630    

352. TONER PANASONiCDP-2010E, WORK10-2010

   

353. TONER ΦΥΣΙΓΓΑ PANASONIC WORK10-1520, WORK10-1820

   

354. TONER PANASONIC WORK10-8020    

355. TONER REX ROTARY 8715 Z    

356. TONER REX ROTARY MP 1500 MFP

   

357. TONER REX ROTARY NRE MP1500    

358. TONER REX ROTARY MP 2000    

359. TONER REX ROTARY MP 2000 AFICIO

   

360. TONER REX ROTARY MP 1500    

361. TONER REX ROTARY MP 1500 AFICIO

   

30

Page 31:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

362. TONER RICOH20 AFICIO MP 4000B    

363. TONER RICOH FT 5832 / FT5832    

364. DRUM RICOH FT 5832 / FT5832    

365. TONER RICOH AFICIO 2016    

366. TONER RICOH AFICIO 3025    

367. TONER RICOH AFICIO MP 1500    

368. TONER RICOH AFICIO 1035    

369. TONER RICOH FT 5840    

370. TONER RiCOH MP2510 ARCIO    

371. TONER RICOH AFiCIO 2027    

372. DRUM RICOH 4022    

373. TONER RICOH 4022    

374. TONER RICOH FT 4022    

375. DRUM RICOH FT 4022    

376. TONER RICOH FT 5832    

377. DRUM RICOH FT 5832    

378. TONER RICOH AFICIO 2020 D    

379. TONER RICOH AFICIO 350    

380. DRUM RICOH AFICIO 350    

381. TONER CANON FC 120    

382. TONER SHARP AR 163    

383. DRUM SHARPAR 163    

384. TONER SHARP AR-M165    

31

Page 32:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

385. DRUM SHARP AR-M165    

386. TONER SHARP AR-M165    

387. TONER SHARP SD-3062    

388. TONER SHARP AR-M207    

389. DRUM SHARP AR-M207    

390. DEVELOPER SHARP AR-M207    

391. TONER TOSHIBA 2060/2860    

392. TONER TOSHIBA 1550    

393. DRUM TOSHIBA 1550    

394. TONER TOSHIBA 1650    

395. DRUM TOSHIBA 1650, 2540    

396. TONER TOSHIBA 2540    

397. TONER TOSHSBAT1550E    

398. TONER TOSHIBA T 2050 E    

399. TONER TOSH1BAT1640E    

400. TONER TOSHIBA E 205 STUDIO    

401. TONER TOSHIBA 3550    

402. TONER TOSHIBA E STUDIO 160    

403. TONER TOSHIBA STUDIO 250    

404. TONER XEROX 440,425    

405. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ XEROX 5352, 5845    

406. TONER XEROX 5352,5845    

407. TONER XEROX No 5828    

32

Page 33:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

408. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ XEROX No 5830 (STAPLES)

   

409. DRUM XEROX No 5830, 5826    

410. TONER XEROX No 5830, 5828, 5826

   

411. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

412. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

413. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

414. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

415. DRUM XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

416. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416

   

417. DRUM XEROX WORKCENTRE PRO 416

   

418. TONER XEROX WORKCENTRE 245    

419. DRUM XEROX C123    

420. TONER XEROX 220DC    

421. DRUM XEROX WORKCENTRE 45    

422. TONER XEROX WORKCENTRE Μ 118

   

423. DRUM XEROX WORKCENTRE Μ 118

   

424. TONER XEROX WORKCENTRE 7232

   

425. TONER XEROX C 128    

426. TONER GESTETNER MP 2000

427. TONER GESTETNER MP 4000B

Δ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Φ Α Ξ (α.α. 428 - 492)

428. TONER BROTHER 8070P, 9070    

429. DRUM BROTHER 8070P, 9070    

33

Page 34:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

430. TONER BROTHER 2820    

431. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BROTHER 1020    

432. DRUM BROTHER 2820    

433. TONER BROTHER MFC 9070 LASER

   

434. DRUM BROTHER MFC 9070 LASER

   

435. ΜΕΛΑΝΙ BROTHER 1840C    

436. TONER CANON L100    

437. TONER CANNON L 140    

438. ΜΕΛΑΝΙ CANON JX200    

439. ΜΕΛΑΝΙ CANON L-360    

440. TONER CANON FAXB100/110/120/150/155

   

441. TONER PANASONIC KX-FL 511    

442. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FC225GR    

443. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FM 330

444. TONER PANASONIC KX-FP181 GR    

445. TONER PANASONIC UF 5500    

446. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ PANASONIC KX-F 500    

447. TONER PANASONIC KX-F1810    

448. TONER PANASONIC KX-FLM551    

449. TONER PANASONIC KX-FP141, KX-FC235

   

450. TONER PANASONIC UF 6100, 590    

451. TONER PANASONIC UF 4100    

452. TONER PANASONIC UF 6100    

34

Page 35:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

453. DRUM PANASONIC KX-FLM551    

454. TONER PANASONIC KX-FLM551    

455. TONER PANASONIC KX-FLM651 GR

   

456. DRUM PANASONIC KX-FLM651 GR

   

457. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FC225    

458. TONER PANASONIC KX-FLM 511,651,611

   

459. DRUM PANASONIC KX-FLM 511,651,611

   

460. TONER PANASONIC KX-FL401    

461. DRUM PANASONIC KX-FL401    

462. TONER PANASONIC UF-S1    

463. TONER PANASONIC KX-FP205    

464. TONER RICOH 1120L    

465. TONER RICOH FT3113    

466. TONER SHARP 4700    

467. DRUM SHARP 4700    

468. ΘΕΡΜΙΚΟ XAPTI 210X30 SHARP UX-40    

469. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF3100T    

470. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG NG SF 330, 340    

471. TONER SAMSUNG SF 560    

472. TONER SAMSUNG SF 560 LASERFAX

   

473. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ SAMSUNG SF 900    

474. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ XAPTI SAMSUNG SF 900    

475. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF 360    

35

Page 36:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

476. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF 5500    

477. TONER SAMSUNG SF 5100    

478. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

479. TONER XEROX 1008    

480. TONER XEROX FAX CENTER F110    

481. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

482. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

483. ΜΕΛΑΝΙ XEROX FAXCENTRE 1008    

484. DRUM XEROX FAXCENTRE 1008    

485. TONER XEROX FAX-CENTRE 165    

486. TONER XEROX FAX PHASER 3200MFP

   

487. TONER PANASONIC KX-FC 195    

488. TONER PANASONIC KX-FP 145    

489. TONER PANASONIC KX-FP 141 GR    

490. TONER PANASONIC KX-FL 421

491. TONER PANASONIC PANAFAX UF- 490

   

492. TONER PANASONIC PANAFAX UF- 550

   

1. Όλα τα προσαφερόμενα είδη πρέπει να είναι τα ΓΝΗΣΙΑ - ORIGINAL της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρείας το οποίο θα βεβαιώνεται με αντίστοιχη Δήλωση ή Βεβαίωση.

2. Η τέταρτη & πέμπτη στήλη πρέπει να συμπληρωθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με ένα ΝΑΙ ή ΌΧΙ ή με τικ (√) αντίστοιχα, αλλιώς θα λογίζεται ως ΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ.

3. Ο ανωτέρω πίνακας ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ εκτός από την έντυπη μορφή του, και ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ CD ή άλλο μέσο.

4. Για τα toner ή τα μελάνια τύπου colour εννοούμε τα τρία (3) χρώματα CYAN, MAGENTA & YELLOW.

36

Page 37:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

37

Page 38:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α (1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ (2) ΣΥΣΚΕΥΗ (3)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΝΑΙ / ΌΧΙ (4)

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο (5)

Α) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER & ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ (α.α. 1 - 273)

1. TONER-BLACK EPSON C 1100 ACULASER    

2. TONER - COLOUR EPSON C 1100 ACULASER    

3. PHOTOCONDUCTOR EPSON C 1100 ACULASER    

4. TONER-BLACK EPSON C 2600 ACULASER    

5. TONER - COLOUR EPSON C 2600 ACULASER    

6. TONER EPSON 5900    

7. TONER EPSON EPL 6200 L    

8. DRUM EPSON EPL 6200 L    

9. TONER EPSON EPL-N1600    

10. TONER HP LASER JET 1000    

11. TONER HP LASER JET 6 ΜP    

12. TONER HP LASER JET 6L    

13. TONER HP LASER JET P 1006    

14. TONER HP LASER JET 1100    

15. TONER HP LASER JET 1150    

16. TONER HP LASER JET 2100 p/n    

17. TONER HP LASER JET 1300    

18. DRUM HP LASER JET1300 P/N Q261    

19. TONER HP LASERJET 1022    

38

Page 39:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

20. TONER HP LASER JET 1320    

21. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASER JET1320    

22. TONER-BLACK HP LASERJET 1200    

23. TONER - COLOUR HP LASERJET 1200    

24. TONER HP LASER JET 2015    

25. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASER JET 2015    

26. TONER HP LASERJET 2035

27. TONER-BLACK HP LASER JET 2550    

28. DRUM-BLACK HP LASER JET 2550    

29. TONER-BLACK HP LASER JET 2600N    

30. TONER - COLOUR HP LASER JET 2600N    

31. TONER-BLACK HP LASERJET 1005/1200/1220    

32. TONER-BLACK HP LaserJet 1012,1015, 1018, 1020 , 1022    

33. TONER-BLACK HP LASERJET 1500L    

34. TONER - COLOUR HP LASERJET 1500L    

35. DRUM - COLOUR HP LASERJET 1500L    

36. TONER HP LASERJET 4200    

37. TONER HP LASERJET 5000,5100    

38. TONER HP LASERJET 6L/ CANON LBP-660    

39. TONER HP LASER JET 2055DN    

40. TONER-BLACK HP OFFICE JET J5780    

41. TONER - COLOUR HP OFFICE JET J5780    

42. TONER-BLACK HP OFFICEJET PRO 8500A    

39

Page 40:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

43. TONER - COLOUR HP OFFICEJET PRO 8500A    

44. DRUM EPSON C900 ACULASER    

45. TONER-BLACK EPSON C900 ACULASER    

46. TONER - COLOUR EPSON C900 ACULASER    

47. TONER-BLACK HP COLOR LASERJET CP 4005    

48. TONER - COLOUR HP COLOR LASERJET CP 4005    

49. TONER-BLACK HP OFFICE JET K 850    

50. TONER - COLOUR HP OFFICE JET K 850    

51. TONER HP LASERJET 1329    

52. TONER HP LASERJET 4300    

53. TONER HP LASERJET 4350 DTN    

54. TONER HP LASERJET 5200    

55. TONER-BLACK HP CP 2025DN    

56. TONER - COLOUR HP CP 2025DN    

57. DRUM HP COLOR LASERJET 2605DN    

58. TONER HP LASERJET P1006    

59. TONER HP LASERJET 5N    

60. TONER HP PSC 1110 ALL IN ONE    

61. TONER-BLACK EPSON C2800 ACULASER    

62. TONER - COLOUR EPSON C2800 ACULASER

63. TONER-BLACK SAMSUNG CLP 315

64. TONER - COLOUR SAMSUNG CLP 315    

65. TONER-BLACK SAMSUNG CPL 610    

40

Page 41:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

66. TONER - COLOUR SAMSUNG CPL 610    

67. TONER HP LASERJET 4250    

68. TONER-BLACK HP COLOR LASERJET 3600    

69. TONER - COLOUR HP COLOR LASERJET 3600    

70. TONER HP LASERJET 1505DN    

71. TONER HP LASERJET 2420DN    

72. TONER HP LASERJET 2410DN    

73. TONER HP LASERJET P2055 dn    

74. TONER LEXMARK LASER E352DN    

75. TONER HP LASERJET 2300    

76. TONER-BLACK HP 8000

77. TONER - COLOUR HP 8000

78. TONER XEROX XC 822    

79. TONER HP LASERJET P3005d

80. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ HP LASERJET P3005d    

81. TONER HP COLOR LASER JET CP3505DN    

82. TONER ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

HP COLOR LASER JET CP3505DN    

83. TONER-BLACK HP COLOR LASER JET CM2320fxiMFP    

84. TONER - COLOUR HP COLOR LASER JET CM2320fxiMFP    

85. TONER-BLACK HP COLOR LASER JET CP2020    

86. TONER - COLOUR HP COLOR LASER JET CP2020    

87. TONER HP COLOR LASER JET P1215    

88. TONER HP COLOR LASER JET P1505    

41

Page 42:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

89. TONER-BLACK HP DESIGN JET 100    

90. TONER - COLOUR HP DESIGN JET 100    

91. TONER-BLACK CANON MP 160    

92. TONER - COLOUR CANON MP 160    

93. TONER-BLACK CANON Ip 4500    

94. TONER - COLOUR CANON Ip 4500    

95. TONER LEXMARK E232 PROFESSIONAL    

96. TONER LEXMARK E250DN    

97. TONER KONΙCA MINOLTA PRO 1300W    

98. TONER KONICA MINOLTA PRO 1300W    

99. DRUM KONΙCA MINOLTA PRO 1300W    

100. TONER KYOCERAFS 1010    

101. TONER LEXMARK C 500    

102. TONER LEXMARK/OPTRA E    

103. TONER LEXMARK E120    

104. TONER LEXMARK E220    

105. PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E330    

106. TONER LEXMARK E330    

107. TONER LEXMARK OPTRA E312L    

108. TONER LEXMARKT630    

109. TONER LEXMARK W840    

110. PHOTOCONDUCTOR LEXMARK W840    

111. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X1290    

42

Page 43:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

112. TONER LEXMARKX-215    

113. TONER LEXMARK E240    

114. DRUM LEXMARK/OPTRA COLOR 1200    

115. TONER LEXMARK/OPTRA COLOR 1200    

116. DRUM LEXMARK/ OPTRA COLOR 1200    

117. TONER LEXMARK OPTRA S 1250    

118. TONER MINOLTA Page Pro 1100L    

119. DRUM MINOLTA Page Pro 1100L    

120. TONER ML-1610 MONO LASER PRINTER    

121. TONER PANASONIC KX- FLB801    

122. TONER PANASONIC KX-FL 401    

123. TONER-BLACK XEROX PHASER 8560    

124. TONER - COLOUR XEROX PHASER 8560    

125. TONER-BLACK XEROX PHASER 6130    

126. TONER - COLOUR XEROX PHASER 6130    

127. TONER-BLACK EPSON C66    

128. TONER - COLOUR EPSON C66    

129. ΜΕΛΑΝΙ EPSON TO19    

130. TONER-BLACK EPSON STYLUS C60    

131. TONER - COLOUR EPSON STYLUS C60    

132. TONER-BLACK EPSON STYLUS 600    

133. TONER - COLOUR EPSON STYLUS 600    

134. ΜΕΛΑΝΙCANON

BJ200/200E/EX230/BJC250

   

43

Page 44:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

135. ΜΕΛΑΝΙ CANON BJC-210    

136. ΜΕΛΑΝΙ CANON BJC-210    

137. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1500    

138. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1500    

139. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1600    

140. ΜΕΛΑΝΙ CANON iP 1600    

141. ΜΕΛΑΝΙ CANON PIXMAIP1500    

142. ΜΕΛΑΝΙ CANON PIXMAIP1500    

143. ΜΕΛΑΝΙ EPSON N1600    

144. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS C46    

145. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS C46    

146. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS COLOR 860    

147. TONER-BLACK EPSON STYLUS COLOR C86    

148. TONER - COLOUR EPSON STYLUS COLOR C86    

149. ΜΕΛΑΝΙ- BLACK EPSON STYLUS CX3650    

150. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR EPSON STYLUS CX3650    

151. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX4050    

152. ΜΕΛΑΝΙ EPSON FX1170    

153. ΜΕΛΑΝΙ EPSON X1170    

154. ΜΕΛΑΝΙ- BLACK HP DeskJet F4283    

155. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP DeskJet F4283    

156. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 690C Series    

157. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 610C Series    

44

Page 45:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

158. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1120    

159. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1120    

160. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C    

161. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C    

162. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1220C, 1220E    

163. ΜΕΛΑΝI HP DeskJet 1220C, 1220E    

164. TONER-BLACK HP DeskJet F380    

165. TONER - COLOUR HP DeskJet F380    

166. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 970Cxi    

167. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 970Cxi    

168. ΜΕΛΑΝΙ HP720c/1120c/1125c    

169. TONER-BLACK HP 800 Plotter    

170. TONER - COLOUR HP 800 Plotter    

171. ΚΕΦΑΛΗ HP 800 Plotter    

172. ΜΕΛΑΝΙ HP 9800, 5160    

173. ΜΕΛΑΝΙ HP 5160    

174. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP 9800, 5160    

175. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP 9800, 5160    

176. ΜΕΛΑΝΙ HP 9800 DESKJET    

177. TONER-BLACK HP Business inkjet 1100 series    

178. TONER - COLOUR HP Business InkJet 1100 series    

179. TONER-BLACK HP Business inkjet 1200 series    

180. TONER - COLOUR HP Business InkJet 1200 series    

45

Page 46:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

181. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP Business inkjet 2800    

182. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP Business InkJet 2800    

183. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP Business InkJet 2800PLC 6    

184. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP Business inkjet 2800PLC 6    

185. TONER-BLACK HP inkjet 3650    

186. TONER - COLOUR HP InkJet 3650    

187. TONER HP LASER JET4015X

188. TONER HP 2025

189. TONER HP 4014    

190. TONER-BLACK HP C 5280    

191. TONER - COLOUR HP C 5280    

192. TONER-BLACK HPC 5380    

193. TONER - COLOUR HPC 5380    

194. ΜΕΛΑΝΙ BLACKHP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

195. ΜΕΛΑΝΙ COLOURHP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

196. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP DeskJet 5150, 5652, 5150, 5550, PhotoSmart

7660, 7260   

197. ΜΕΛΑΝΙ BLACK HP DeskJet 5150    

198. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR HP DeskJet 5150    

199. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP DeskJet 5150    

200. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 2800    

201. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3650, 3550, 3745, 3420, PSC 1315    

202. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3550, 3650, 3745    

203. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3550,3551,3650, 3745    

46

Page 47:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

204. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 1100C    

205. TONER-BLACK HP PHOTOSMART C3180    

206. TONER - COLOUR HP PHOTOSMART C3180    

207. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART 7660    

208. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART 7660    

209. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART 8450    

210. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART 8450    

211. ΜΕΛΑΝΙ HP INKJET PHOTOSMART C5280    

212. ΜΕΛΑΝΙ PHOTO HP PHOTOSMART 8450 Photo    

213. ΜΕΛΑΝΙHP DeskJet

3650,1315,3550, 3745, 3420

   

214. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP DESKJET 3920    

215. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP DESKJET 3920    

216. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440    

217. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440, C4180    

218. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5940    

219. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5440    

220. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 5940    

221. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 840c, 920c, 940c    

222. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 920c, 94Oc    

223. ΜΕΛΑΝΙHP DeskJet

950,1220,9300, 920C, 960,970,940,1280

   

224. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 930C    

225. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 930C    

226. ΜΕΛΑΝΙHP DeskJet

950,1220,960,970,940, 1280,1125

   

47

Page 48:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

227. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 6450    

228. TONER-BLACK HP DeskJet 6980    

229. TONER - COLOUR HP DeskJet 6980    

230. TONER-BLACK HP DeskJet D 2560    

231. TONER - COLOUR HP DeskJet D 2560    

232. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3325    

233. ΜΕΛΑΝΙ HP DeskJet 3325    

234. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210, PSC 1510    

235. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210, PSC 1510, C4180, 5940    

236. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K 550    

237. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

238. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

239. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K550    

240. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K 5400    

241. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET PRO K5400    

242. TONER HP OFFICEJET K7100    

243. TONER HP OFFICEJET K7100    

244. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

245. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

246. ΜΕΛΑΝΙ HP 3005D    

247. ΜΕΛΑΝΙ BLACK Injekt Plotter HP DesignSei 800    

248. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR Injekt Plotter HP DesignSei 800    

249. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK P6250    

48

Page 49:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

250. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK P6250    

251. TONER-BLACK LEXMARK X1170, Ζ35    

252. TONER - COLOUR LEXMAR K X1170, Z35    

253. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X3330    

254. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX3330    

255. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z12    

256. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z33    

257. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z33.Z35    

258. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ33, Z35    

259. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z45    

260. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z45    

261. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z-705    

262. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ-705    

263. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z-705    

264. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKZ-705    

265. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z815    

266. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z52    

267. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK Z52

268. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX125

269. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX125

270. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK OPTRA E 312L

271. ΜΕΛΑΝΙ OKI MICROLINE3320

272. ΜΕΛΑΝΙ OKI MICROLINE3321

49

Page 50:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

273. ΜΕΛΑΝΙ STAR LC 1521

Β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (α.α. 274 - 322 )

274. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK BROTHER 1840    

275. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR BROTHER 1840    

276. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK CANON PIXMA MP830    

277. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR CANON PIXMA MP830    

278. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

279. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

280. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

281. ΜΕΛΑΝΙ EPSON STYLUS DX 5050    

282. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 4580 ALL IN ONE

   

283. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 4580 ALL IN ONE

   

284. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET 6310    

285. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 7130    

286. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 7130    

287. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP OFFICEJET PRO L 7580

   

288. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP OFFICEJET PRO L 7580

   

289. ΚΕΦΑΛΗ BLACK & YELLOW

HP OFFICEJET PRO L 7580

   

290. ΚΕΦΑΛΗ MAGENTA & CYAN

HP OFFICEJET PRO L 7580

   

291. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 4255    

292. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 4255    

293. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210    

50

Page 51:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

294. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET 6210    

295. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET T65    

296. ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICEJET T66    

297. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP OFFICEJET PRO 8000 DN

   

298. ΜΕΛΑΝΙ HP PHOTOSMART C4180    

299. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART C4180    

300. ΜΕΛΑΝΙ HP PHOTOSMART C6100    

301. ΜΕΛΑΝΙ - BLACK HP PHOTOSMART C6180    

302. ΜΕΛΑΝΙ - COLOUR HP PHOTOSMART C6180    

303. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1610    

304. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1610    

305. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

306. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1510    

307. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1315    

308. ΜΕΛΑΝΙ HP PSC 1315    

309. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

310. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

311. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

312. TONER HP COLOR LJ CM1015 NEW

   

313. ΤΟΝΕR HP LASERJET 5035 XMFD

   

314. ΜΕΛΑΝΙ BLACK LEXMARK X 1290    

315. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR LEX MARKX 1290    

316. ΜΕΛΑΝΙ BLACK (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

LEXMARKX1290    

51

Page 52:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

317. ΜΕΛΑΝΙ COLOUR (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

LEXMARK X 1290    

318. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARKX3330    

319. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X 3330    

320. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK X364DN    

321. ΤΟΝΕR TOSHIBA 1550    

322. ΜΕΛΑΝΙ XEROX WORKCENTER PE 16

Γ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (α.α. 323 - 427)

323. TONER CANON 6317,6220    

324. TONER CANON GP-335    

325. DRUM CANON GP-335    

326. TONER CANON IR 2000    

327. TONER DEVELOP 2350    

328. TONER KYOSERA KM 5035    

329. TONER KYOSERA 1620    

330. TONER KYOSERA KM - 2020

331. DRUM KONICA3132    

332. TONER KONICA 3132    

333. TONER KONICA 3331    

334. TONER KONICA 7022    

335. DRUM KONICA 7022    

336. TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010

   

337. TONER LANIER 6735    

338. TONER LANNIERLD122    

52

Page 53:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

339. TONER LANNIERLD122    

340. TONER MINOLTA Di550    

341. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

342. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

343. TONER MINOLTA EP 1054 CS PRO    

344. TONER MINOLTA DiZHOB 500    

345. TONER NASHUATEC 3722, 3732    

346. TONER NASHUATEC DSm 627    

347. TONER NASHUATEC DMm 627 AFICIO

   

348. TONER PANASONIC DP-1820E,1520P, 2010E

   

349. DRUM PANASONIC DP-1820Et1520P, 2010E

   

350. TONER PANASONIC DP-3030    

351. TONER PANASONIC DP-3630    

352. TONER PANASONiCDP-2010E, WORK10-2010

   

353. TONER ΦΥΣΙΓΓΑ PANASONIC WORK10-1520, WORK10-1820

   

354. TONER PANASONIC WORK10-8020    

355. TONER REX ROTARY 8715 Z    

356. TONER REX ROTARY MP 1500 MFP

   

357. TONER REX ROTARY NRE MP1500    

358. TONER REX ROTARY MP 2000    

359. TONER REX ROTARY MP 2000 AFICIO

   

360. TONER REX ROTARY MP 1500    

361. TONER REX ROTARY MP 1500 AFICIO

   

53

Page 54:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

362. TONER RICOH20 AFICIO MP 4000B    

363. TONER RICOH FT 5832 / FT5832    

364. DRUM RICOH FT 5832 / FT5832    

365. TONER RICOH AFICIO 2016    

366. TONER RICOH AFICIO 3025    

367. TONER RICOH AFICIO MP 1500    

368. TONER RICOH AFICIO 1035    

369. TONER RICOH FT 5840    

370. TONER RiCOH MP2510 ARCIO    

371. TONER RICOH AFiCIO 2027    

372. DRUM RICOH 4022    

373. TONER RICOH 4022    

374. TONER RICOH FT 4022    

375. DRUM RICOH FT 4022    

376. TONER RICOH FT 5832    

377. DRUM RICOH FT 5832    

378. TONER RICOH AFICIO 2020 D    

379. TONER RICOH AFICIO 350    

380. DRUM RICOH AFICIO 350    

381. TONER CANON FC 120    

382. TONER SHARP AR 163    

383. DRUM SHARPAR 163    

384. TONER SHARP AR-M165    

54

Page 55:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

385. DRUM SHARP AR-M165    

386. TONER SHARP AR-M165    

387. TONER SHARP SD-3062    

388. TONER SHARP AR-M207    

389. DRUM SHARP AR-M207    

390. DEVELOPER SHARP AR-M207    

391. TONER TOSHIBA 2060/2860    

392. TONER TOSHIBA 1550    

393. DRUM TOSHIBA 1550    

394. TONER TOSHIBA 1650    

395. DRUM TOSHIBA 1650, 2540    

396. TONER TOSHIBA 2540    

397. TONER TOSHSBAT1550E    

398. TONER TOSHIBA T 2050 E    

399. TONER TOSH1BAT1640E    

400. TONER TOSHIBA E 205 STUDIO    

401. TONER TOSHIBA 3550    

402. TONER TOSHIBA E STUDIO 160    

403. TONER TOSHIBA STUDIO 250    

404. TONER XEROX 440,425    

405. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ XEROX 5352, 5845    

406. TONER XEROX 5352,5845    

407. TONER XEROX No 5828    

55

Page 56:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

408. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ XEROX No 5830 (STAPLES)

   

409. DRUM XEROX No 5830, 5826    

410. TONER XEROX No 5830, 5828, 5826

   

411. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

412. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

413. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

414. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

415. DRUM XEROX WORKCENTRE PRO 32V

   

416. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416

   

417. DRUM XEROX WORKCENTRE PRO 416

   

418. TONER XEROX WORKCENTRE 245    

419. DRUM XEROX C123    

420. TONER XEROX 220DC    

421. DRUM XEROX WORKCENTRE 45    

422. TONER XEROX WORKCENTRE Μ 118

   

423. DRUM XEROX WORKCENTRE Μ 118

   

424. TONER XEROX WORKCENTRE 7232

   

425. TONER XEROX C 128    

426. TONER GESTETNER MP 2000

427. TONER GESTETNER MP 4000B

Δ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Φ Α Ξ (α.α. 428 - 492)

428. TONER BROTHER 8070P, 9070    

429. DRUM BROTHER 8070P, 9070    

56

Page 57:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

430. TONER BROTHER 2820    

431. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BROTHER 1020    

432. DRUM BROTHER 2820    

433. TONER BROTHER MFC 9070 LASER

   

434. DRUM BROTHER MFC 9070 LASER

   

435. ΜΕΛΑΝΙ BROTHER 1840C    

436. TONER CANON L100    

437. TONER CANNON L 140    

438. ΜΕΛΑΝΙ CANON JX200    

439. ΜΕΛΑΝΙ CANON L-360    

440. TONER CANON FAXB100/110/120/150/155

   

441. TONER PANASONIC KX-FL 511    

442. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FC225GR    

443. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FM 330

444. TONER PANASONIC KX-FP181 GR    

445. TONER PANASONIC UF 5500    

446. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ PANASONIC KX-F 500    

447. TONER PANASONIC KX-F1810    

448. TONER PANASONIC KX-FLM551    

449. TONER PANASONIC KX-FP141, KX-FC235

   

450. TONER PANASONIC UF 6100, 590    

451. TONER PANASONIC UF 4100    

452. TONER PANASONIC UF 6100    

57

Page 58:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

453. DRUM PANASONIC KX-FLM551    

454. TONER PANASONIC KX-FLM551    

455. TONER PANASONIC KX-FLM651 GR

   

456. DRUM PANASONIC KX-FLM651 GR

   

457. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KX-FC225    

458. TONER PANASONIC KX-FLM 511,651,611

   

459. DRUM PANASONIC KX-FLM 511,651,611

   

460. TONER PANASONIC KX-FL401    

461. DRUM PANASONIC KX-FL401    

462. TONER PANASONIC UF-S1    

463. TONER PANASONIC KX-FP205    

464. TONER RICOH 1120L    

465. TONER RICOH FT3113    

466. TONER SHARP 4700    

467. DRUM SHARP 4700    

468. ΘΕΡΜΙΚΟ XAPTI 210X30 SHARP UX-40    

469. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF3100T    

470. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG NG SF 330, 340    

471. TONER SAMSUNG SF 560    

472. TONER SAMSUNG SF 560 LASERFAX

   

473. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ SAMSUNG SF 900    

474. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ XAPTI SAMSUNG SF 900    

475. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF 360    

58

Page 59:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

476. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF 5500    

477. TONER SAMSUNG SF 5100    

478. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

479. TONER XEROX 1008    

480. TONER XEROX FAX CENTER F110    

481. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

482. TONER XEROX WORD CENTER 470CX

   

483. ΜΕΛΑΝΙ XEROX FAXCENTRE 1008    

484. DRUM XEROX FAXCENTRE 1008    

485. TONER XEROX FAX-CENTRE 165    

486. TONER XEROX FAX PHASER 3200MFP

   

487. TONER PANASONIC KX-FC 195    

488. TONER PANASONIC KX-FP 145    

489. TONER PANASONIC KX-FP 141 GR    

490. TONER PANASONIC KX-FL 421

491. TONER PANASONIC PANAFAX UF- 490

   

492. TONER PANASONIC PANAFAX UF- 550

   

1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να αντιστοιχούν σε ΜΙΑ μονάδα προϊόντος.

2. Όλα τα προσαφερόμενα είδη πρέπει να είναι τα ΓΝΗΣΙΑ - ORIGINAL της υπεύθυνης κατασκευαστικής εταιρίας το οποίο θα βεβαιώνεται με αντίστοιχη Δήλωση ή Βεβαίωση.

3. Η τέταρτη στήλη πρέπει να συμπληρωθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με ένα ΝΑΙ ή ΌΧΙ ή με ένα τικ (√) όταν εννοείτε ότι το προσφέρετε.

4. Ο ανωτέρω πίνακας ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ εκτός από την έντυπη μορφή του, και ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ CD ή άλλο μέσο.

5. Για τα toner ή τα μελάνια τύπου colour εννοούμε τα τρία (3) χρώματα CYAN, MAGENTA &

59

Page 60:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

YELLOW.

60

Page 61:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

■ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

■ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

■ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

61

Page 62:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………….Κατάστημα....................................(Λ/νση οδός-αριθμόςΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης .......

Ευρώ...................................

Προς ………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ............... ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τον ποσού των ΕΥΡΩ...............................(και ολογράφως)............................................... υπέρτης εταιρείας ..................................................................... Δ\νση........................................................................... δια τη συμμετοχή της ειςτο διενεργούμενο διαγωνισμό της..........................................................γιατην προμήθεια.................................................σύμφωνα με την υπ. αρ. \δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της..

To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικό χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................,..................,.......

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΟ χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος τηςπροσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργεία Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

62

Page 63:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.................................Κατάστημα .........,......................,.(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης.................... ΕΥΡΩ............................Προς…………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.......... ΕΥΡΩ ......

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ........................(και ολογράφως)..................................., στο οποίο και μόνοπεριορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια...............................................(αρ.διακ/ξης....../....) προς κάλυψη αναγκώντου ................και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προΦ.Π.Α. αξίας............ΕΥΡΩ αυτής.

To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

63

Page 64:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Δ.Α.:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤμήμα: ΠρομηθειώνΔ/νση: Παν/πολη - 26500 ΡίοΤηλέφωνο: 2610 / 969.066,969.024Fax: 2610 / 992.349 E-mail: [email protected]://www.admin.upatras.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : …../……./ 2012Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτανείας στην

Πανεπιστημιούπολη (Ρίο).

Συμβαλλόμενοι : 1......................................, Αντιπρύτανης, νόμιμος εκπρόσωπος

του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. …………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της

εταιρείας: ....................................................................................................................

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2011 και την απόφαση

του Πρυτανικού Συμβουλίου στην ........... συνεδρία του, ο πρώτος από τους

συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο που για συντομία θα ονομάζεται

προμηθευτής, την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων και αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους

του οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α/Α EΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΤΙΜΗ

1. …………€ …………..€

64

Page 65:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

Α Ρ Θ Ρ Ο 2Χρόνος ισχύος της σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της και με δικαίωμα του

Πανεπιστημίου μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου να παρατείνει

αυτοδίκαια την ισχύ της μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, όχι όμως πέραν του

τριμήνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και τμηματικά ανάλογα με

τις ανάγκες των Τμημάτων, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

και σύμφωνα με τις παραγγελίες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

.Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Τόπος παράδοσης

Στα Τμήματα, Εργαστήρια, Υπηρεσίες κ.λ.π. του Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιούπολη , Ρίο, σύμφωνα με τις παραγγελίες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο προμηθευτής κατέθεσε

εγγυτική επιστολή αρίθμ.……………………………………………………………………..

Α Ρ Θ Ρ Ο 7Ακαταλληλότητα των ειδών

Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα, όχι ανακατασκευασμένα και σε κατάλληλη συσκευασία.

Είδη ελαττωματικά, ακατάλληλα, κακής ποιότητας και εκτός προδιαγραφών, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες να τα αντικαταστήσει, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής αποφανθεί ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται με μειωμένη τιμή από τη συμβατική τιμή, μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση των ειδών, μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Με την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις σε βάρος του :

65

Page 66:  · Web viewTONER LEXMARK LASER E352DN TONER HP LASERJET 2300 TONER-BLACK HP 8000 TONER - COLOUR HP 8000 TONER XEROX XC 822 TONER HP LASERJET P3005d

Α) Κατάπτωση υπέρ του Πανεπιστημίου ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.Β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός τούτου από διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, επιβάλλεται πρόστιμο, πέραν από τις τυχόν κυρώσεις του άρθρου 7 που μπορεί να επιβληθούν στον προμηθευτή.

Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής : Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έλλειψη των εκπρόθεσμων ειδών, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και της αντίστοιχης προσφοράς, ως και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο (2) συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Για τον προμηθευτή Ο Αντιπρύτανης

66