Vjekoslav Klaić: Hrvati i Hrvatska

 • View
  439

 • Download
  52

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studija velikoga hrvatskoga povjesničara, objavljena 1930., o povijesti i spomenu imena Hrvat u raznim zemljama i dobima

Text of Vjekoslav Klaić: Hrvati i Hrvatska

 • 5/12/2018 Vjekoslav Klai: Hrvati i Hrvatska

  1/38

  Bjblioteka

  POVIJESNICE VJEKOSLAV KLAIC1

  HRVATII

  HRVATSKAIME HRVATU POVIJESTI SLAVENSKIH NARODA

  MATICAHRVATSKA

  Zagreb1930.

  Nakladnik: LAUS, Split,z a n a k la d n ik a irednika: Ante Oman, tisak: STAMPA, Sibcnik,

  naklada: 3000primjcraka.LAUSSplit1991.

 • 5/12/2018 Vjekoslav Klai: Hrvati i Hrvatska

  2/38

  Godine 1873. izdala je Matica Hrvatska KlaicevPrirodni zemljopis Hrvatske. Par godina kasnije iz-lazi stampom njegov Opis zemalja u kojih obitavajuHroati, knjiga za koju se .los i danas cesto kaze, da.ie Hrvatima otkrila rodenu grudu. Tada izlazi njegovAtlas za hrvatsku pooiesnicu a kad ie god. 1899. po-ceo izlaziti Ujesnik zemaljskog arhiva Klaic se laeaposla, da za nj redovito obraduje mnogobrojna pi-tanja historijska, kulturnohistorijska, drzavnopravnai historijografska. Nista prirodnije, nego da Klaicbas u ovo doba pokloni svojim citateljima malen, alivrlo temeljit iduhovit spis Ime Hrvat u historijislavenskih naroda, koji je izasao god. 1899. kao prvidio razmatranja 0 Hrvatima iHrvatskoj. Spis je bionamijenjen sirokoj javnosti, ali ga zato Klaic nijenapisao s manje tocnosti, ozbiljnosti i objektivnosti,nego sto je pisao sve svoje knjige i studije, bez obzi-ra, jesu Ii imale crtati i obradivati izricito znanstvenapitanja i u svrhu strogo znanstvenog rada iIi pota-knuti zanimanje siroke javnosti za probleme proslihvremena.Razmatranje 0 hrvatskom imenu moglo se veetada postaviti na vrlo siroku bazu. Dosta je uzeti uruku poznatu zbirku izvora za hrvatsku povijest izdoba narodne dinastije Franje Rackoga Documentahistoriae chroaticae periodum antiquam illustrantia(1877.) ipogledati u indeks pa da se vidi, sto se krijeza imenom .Hrvat iHrvatska. Tu su Belochrobati,Chrovati Boiohemi, Chrobatia magna seu alba, Chro-atorum terra, provincia, fines, regnum, iura, corona,duces, reges, aula i t. d. U svom je obilnom znanstve-nom radu Klaic obradio mnoga od ovih pitanja isvoj rad nadovezao na temeljite studije pokojnog

  3 *

 • 5/12/2018 Vjekoslav Klai: Hrvati i Hrvatska

  3/38

  Franje Rackoga, Ali zasad je svome razmatranjupovukao mnogo uze granice i posao tragom za hrvat-skim imenom u slovenackim, srpskim ruskim, ceskimzemljama pa i u zemljama polapskih Slavena. Pre-rna tome je ipodijelio svoje razrnatranje u pet po-glavlja. .lei tragom za imenom Hrvata u sirokom slaven-skom svijetu znacilo ie trafiti jednu siroku orijenta-ciju za one probleme, kojima je Klaic ostao vjeranod prvog pocetka svog rada pa sve do smrti. Ti suproblemi specijalno hrvatski, ali ih njihov ispitivacmotri uvijek sa sirokog stanovista, a svoju im pa-znju posvecuje ne sarno iz naucenjackog interesa negoi iz iskrene ljubavi. To je priznao sam Klaic u pred-govoru svojim Slikama iz slauenske pooijesti, izda-nje Matice Hrvatske 1903., rijecima: "Te mojecrtice - kafe Klaic za te svoje crtice, koje je redo-vito priopcivao u Uijencu, otkad je god. 1869. poceizlaziti, - nijesu ni po sadrzaju ni po obliku nikakviuccni, sistematski Cianci, niti sam ikad zelio, da tobudu. Zamisljeni su redovito u tren, a i napisani suna brzu ruku, koji put za pol sata i manje. I premdasu tako posve neugledni, jednim se ipak odlikuju:pravorn, nehinjenom ljubavi za sve, sto je slavenskoi I I I vatsko. A itendencija bila im je plemenita, daprobude u hrvatskom narodu ljubav i zanimanje zaproslost slavensku. Kasnije dodaje: Malo je, eimeovaiput nudim hrvatskoga citatelja. Ali je niklo uvrelu srcu, pak se nadam, da ce se srdaca i primati.jer sto nam vrijedi sva znanost isva umjetnost, akonam kraj njih ostaje srce prazno, ako se njima dusane oplemeni.Ove su rijeci, iako narnijenjene zbirci historij-skih clanaka iz Citavog slavenskog svijeta, karakteri-sticne i za spis fmc Hrvat i za citav Klaicev znan-stveni i publicisticki rad. Klaic je Hrvat potpunekristalne cistoee. Beskrajna ljubav za sve ono, sto .iehrvatsko, skopcana s velikim naucenjackirn darorn,osnovana na objektivnosti, koja nema ni malo na-truhe, ta savrsena ljubav u naucenjackom obliku

  4

  vodi Klaica na ispitivanje ogromnog broja problema'prvoga :eda,. prati. ga u r!ldu, koji trafi beskrajnostrpljenje, ali ga 1 dovodi do rezultata, koji irnadud.a sacuvaju svoje trajno znacenje. Ali ta beskrajnal}ubav ~!l ono, ~to je. hrvatsko, tvori harmonicnu cie-h!lu s cistern Ijubavi za Slavenstvo. Ni ovdje nemamkakve natruhe ni raspolozenja, koje hi nastalo izcasovitih vremenskih prilika. Ljubav za slavenskisvijet olaksava Klaicu rad na polju izricito hrvatskepovijesti. Slavenski mu je svijet vise puta prufiopomoc, da ispravno shvati i tocno obradi po kojihrvatski .problem. Ali .ie Klaic i potpun Europejac,koji svoje probleme promatra sa visokog stanovistaikoji urnije da mnogim pitanjima iz hrvatske isla-venske proslosti odredi i njihovo pravo mjesto u svi-jetu, Svega toga, iako mozda sarno u zametku imavee u malom spisu Ime Hrvat.Klaic zahvata u VI. stoljece, u doba seohe sla-venskih plemena u podrucje nekadasnjeg rimskogcarstva, iIi tocnije u n jegove pokra jine Panoni ju,Norikum i Karniju. Narod prozva sam sehe Sloven-cima, a susjedni mu Nijemci dadose naziv Winden.Seoba se dovrsi, a dotada se javise dvije oblasti,Karantanum i Karniola. Prva nasta od rimske po-krajine Norikum, druga od dijelova Karnije i Pano-nije. U staroj Karantani ji vladahu u doba od749.-753. domaci slavenski knezovi, a srediste nji-hove vlasti bijase u blizini danasnjega Celovca. Ka-rantanija dode god. 772. pod bavarsku vojvodinu, aonda, skupa s njom, pod franacko kraljevstvo. Sla-venski se stanovnici, osim onih na jugu Drave, po-nijemcise, God. 995. Karantanum postade samostal-nom vojvodinom, a kasnije postadose od njega da-nasnje Stajerska iKoruska.U ispravama 11.-13. vijeka nasao je Klaic, dase javlja u sjevernoj Stajerskoj uz gornju Muru mje-sto Kraubat, koje se redovito pise Chrobat. Konsta-tira, da je to hila slavenska zupa, koja je dobilasvoje ime od plemena Chrowat ili Hrvat, da se to .

  5

 • 5/12/2018 Vjekoslav Klai: Hrvati i Hrvatska

  4/38

  ple~e. naselilo ~ ~voje ~ovo boraviste. valjda .los u_VI. II I VII. stoljecu. Mjesto Kraut, koje je nasao ulsp.ravama. 1.1. i. ~2. vij.eka a koje se ..iavlja u Korus-kOJ u okolici Miljskog jezera, smatra iskvarenim obli-kom sredovjecnoga Chrotoat ili danasnjega Hrvat.Za staru Karantani.iu nalazi, da je u njoj u dobagod .. 954.-;-979. postojala slavenska ~upa -pagus Cro-uuati, koja se spominje i u kral jevskim ispravama,Ova je zupa tvorila politicko srediste staroga rim-skog Norikuma i sredoviecnoga Carantanuma a un.1.oi je, u ime njemackoga kralja, vladao grof Hart-WIg. Spomena Hrvatima u Karantanumu nestajes god. 10.35. -

  Od ovoga, do cega je dosao Klaic u ovom svommalo~ .opisu, nije se poslo mnogo dalje sve do dana~.adasnJega .. Lubor Niederle, koji je skoro citav svojzrvot posvetio IspltlvanJu najstari iih vremena u zi-votu Slavena, kad je opisao hrvatsko podrucje uuze~ smislu !ijeci! pr'irnjecuje: Izvan ovog po-drucja, na taj na~m o~~de.no~, ostaj~ da spome-nemo. sarno nekojiko odiieljenih skupina, nekolikodalekih na~elJa, k~o vjerojatne tragove velike seobe:tako nekoliko opcina u Koruskoj - Gravati pagusChrouuat, Croudi, Chrowata, Clirowath Kraubat: _:s~~ se ova imena nalaze u pavel jama od X. do X I I .vijeka. -

  . Iduci tragom za imenom Hrvat u srpskim ze-mljama, Klaic na~toji,. da sto tocnije razmotri poje-~m~ mjesta u LJetoplsu .popa. Dukljanina, koji muje bio na raspolaganju .u izdanju Ivana Crncica god.1~74. Dukl.1anski ljetopis pnpovijeda, da je podrucjeod Jadranskoga mora do Drine, Save i Sar-planine u. *) Nie~erle, Manuel de l' a~tiquiteslave. Tome I: L' Hi-stoire, Col!ecuon de mauels publiee par I' Institut d' etudes sla-yes. I. Pans 1923. str. 93. _Pozivljem se na ovo francusko izdanje

  ~ ~e na monum~ntalno .Nled~rl~ovo. originalno djelo na ceskomJe~lku Slovanske ~taTOZJ~nostt, jer Je francusko izdanje novrje1 jer s~, p

 • 5/12/2018 Vjekoslav Klai: Hrvati i Hrvatska

  5/38

  ali U opisu one Hrvatske, kojoj Dukljanin daje imeBijele Hrvatske, potpuno se s njim slaze. Dukljani-nova bijela Hrvatska Konstantinu je Hrvatska uopce.A Konstantinova tvrdnja, da su Hrvati naselili nesarno Dalmaciju nego i Ilirik, po Klaicevo.m misl [e-nju, govori u prilog Dukljaninovoj Gornjoj Dalma-ciji iii Crvenoj Hrvatskoj. I Klaic zakl.jucuje, daKonstantin Porfirogenet nikako ne pobijaDukljani-nove navode 0 Crvenoj Hrvatskoj, nego da ih indi-rektno potvrduje. ,To isto cine i drugi bizantinski pisci kao Skili-ces, Nikeforos Brienios, Georgius Cedrenus, IvanZonaras iNiketas Akominatos. Skilices potvrdujenaziranje Konstantina Porfirogeneta, da je jedan dioHrvata pokorio Ilirik, Brienios, kad opisuje svojuvojnu s dukljanskim kraljem Mihajlom, svoje pro-tivnike zove Hrvatima i Dukljanima, Cedrenus iAkominatos znadu za Hrvate, kao zitelje Duklje injezinih susjednih zemalja, Dukljaninovu CrvenuHrvatsku potvrduje Niketas Akominatos, jerje nje-gova Horvatija bila u oblasti Dalmatia atque Dio-clea ili u Dukljaninovoj Crvenoj Hrvatskoj.Otkad je Klaic sabrao svoje podatke 0 hrvat-skom imenu iz Dukljanskog Ljetopisa i iz bizantin-skih pisaca pa do danas, i Dukljanski Ljetopis i bi-zantinski pisci bili su mnogo puta predmetom ispiti-vanja, tumacenja, a ipredmetom raznih kombina-cija, Prema tome, da Ii se kod toga postupalo mirnobez predrasuda i po strogim naucnim nacelima iii setrafilo sarno nacina, kako bi se dokazalo nesto, stoie trebalo dokazati na bilo koji nacin i s bilo kojihrazloga, imadu sva ova tumacenja i kombinacijesada vece a sada manje znaeenje. Klaicevo je raz-laganje i izvodenje zakljucaka tako mirno i tri-jezno, da potpunoma ostaje na snazi i danas.I ako se Klaic dugo zaddao kod Dukljanskog. Ljetopisa, nije u svom spisu 0 hrvatskom imenuimao razloga, da potanje obradi pitanje 0 Duvanj-skom saboru. Na to se pitanje, oko koga se krecurazne pozitivne i negativne kombinacije, navratio u