vrednotenje je nujni sestavni del vsakega programa

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOTENJE (EVALVACIJA) UČINKOVITOSTI SHEME ŠOLSKEGA SADJA NA ŠOLAH 2010/11 Vida Fajdiga Turk, Inštitut za varovanje zdravja Ljubljana, 1 2 ., in 1 3 . maj 2010. vrednotenje je nujni sestavni del vsakega programa - PowerPoint PPT Presentation

Text of vrednotenje je nujni sestavni del vsakega programa

 • VREDNOTENJE (EVALVACIJA) UINKOVITOSTI SHEME OLSKEGA SADJANA OLAH2010/11

  Vida Fajdiga Turk, Intitut za varovanje zdravjaLjubljana, 12., in 13. maj 2010

 • vrednotenje je nujni sestavni del vsakega programa

  z vrednotenjem ugotavljamo, do katere stopnje so doseeni zastavljeni cilji dejavnosti (ukrepi, programi, politike)

  poleg doseganja ciljev vrednotenje vsebuje tudi vrednotenje procesa (poteka dejavnosti), dolgorone vplive in nenartovane uinke

  Vrednotenje (evalvacija) programa (1)

 • Vrednotimo lahko: Proces (ko ocenjujemo proces dejavnosti, opazujemo predvsem, ali so posamezne dejavnosti potekale v skladu z nartom dela)

  Izide (vrednotenje izidov/uinkov je ponavadi najzahtevneji del, vendar tudi najbolj prepriljiv za odloevalce, tu vrednotimo ali smo z doloeno dejavnostjo dosegli doloene spremembe pri ciljni populaciji - spremembe na podroju znanja, stali, preprianjih, vedenja)

  Strukturo dejavnosti (vrednotimo predvsem sistem in ocenjujemo razpololjivost, preskrbo ipd.)Vrednotenje (evalvacija) programa (2)

 • Namen vrednotenja (evalvacije) na podroju promocije zdravja v olskem okolju

  Je predvsem izboljanje izobraevanja, informiranja, delovanja ter ovrednotenju uspenosti programov in primernosti zastavljenih ciljev.

  V okviru Sheme olskega sadja (SS) bomo na zahtevo EU vrednotili uinkovitost ukrepa SS. elimo spremljati priakovane spremembe stali, znanj, preprianj in vedenja uencev glede uivanja sadja in zelenjave kot posledico uinkov SS.

 • v letonjem olskem letu vzpostavljamo, testiramo in preverjamo metodologijo vrednotenja SS (ankete se izvajajo v pisni obliki)

  odzivamo se na potrebe posameznih ol

  olsko leto 2009/10 je pilotsko leto glede uvajanja vrednotenja tega ukrepa, zato imajo ole monost izbirati med krajim in daljim vpraalnikom za uence.

  VREDNOTENJE SS 2009/10

 • V olskem letu 2010/11 bo potrebno EU podrobneje poroati o uinkovitosti izvajanja SS*, zato bo olam posredovan enoten vpraalnik (spletno anketiranje).

  * Uredba Komisije (ES) t 288/2009 z dne 7. aprila 2009 (2. odstavek 12. lena)VREDNOTENJE SS 2010/11

 • SPLETNO ANKETIRANJE

  /

 • PREDNOSTI: enostavnost izvajanja anket (sami doloite as in trajanje izvedbe anketiranja) niji stroki izvedbe anketiranja (anketiranje brez papirja) veja hitrost zbiranja podatkov elektronska oblika podatkov (kakovostneji podatki) vsaka ola dobi konno individualizirano in skupno poroilo

  SLABOSTI: potrebno raunalniko predznanje potrebna organizacija anketiranja

  PREDNOSTI IN SLABOSTI SPLETNEGA ANKETIRANJA V O

 • oblikovanje vpraalnika

  testiranje vpraalnika (nain predogleda e od zaetka oblikovanja vpraalnika do prietka zbiranja podatkov), na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeelja objava na spletu omogoa dostopnost vpraalnika prek spleta (september, junij), - ole dobijo konec avgusta 2010 obvestilo o dostopnosti vpraalnika v septembru 2010 preko spleta s povezavo- ole dobijo v maju 2011 obvestilo o dostopnosti vpraalnika v juniju 2011 preko spleta s povezavo

  PRIPRAVA SPLETNEGA ANKETIRANJA

 • V fazi nartovanja raziskovanja je potrebno pripraviti nart vzorca raziskave. Opazovanja obiajno ne opravljamo na celotni populaciji, temve le na njenem delu. Raziskovanje na celotni populaciji je teje, je predrago, rezultati na podlagi vzorca so pridobljeni hitreje.VZOREC V SS: Uenci iz A paralelk 4., 6. in 8. razreda VSEH O. VZOREC

 • SPLETNI VPRAALNIK ZA UENCE (z uporabo unikatnega gesla za dostop)Vpraalnik za uence 4., 6., in 8. razredov A paralelke izpolnijo uenci preko spletnega anketiranja v raunalniki uilnici na zaetku in na koncu izvedbe sheme (september 2010, junij 2011)

 • SPLETNI VPRAALNIK ZA VREDNOTENJE UINKOV SS (z uporabo unikatnega gesla za dostop)

  Izpolni ga odgovorna oseba na oli v juniju 2011

  Namenjen je vrednotenje uspenosti SS po zakljuku njenega izvajanja

  Nanaa se na cilje narta izvedbe SS

 • Podatki poslani nazaj olamole dobijo povratno informacijo, predvidevamo individualizirane povratne informacije v primerjavi z vsemi O.

 • Poglobljena tudijaNa manjem podvzorcu ol bomo poglobljeno preverili uinek intervencije. O tem vas bomo obvestili kasneje.

 • NAVODILA ZA VREDNOTENJEPripravili bomo navodila, ki bodo objavljena na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeelja

 • HVALA.