of 23/23
Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Vyjmenovaná slova po p, s, v, z

 • View
  127

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Vyjmenovaná slova po p, s, v, z. Český jazyk 5. ročník ZŠ. Vyjmenovaná slova po P. pýcha pytel pysk netopýr - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vyjmenovaná slova po p, s, v, z

 • Vyjmenovan slova po p, s, v, zesk jazyk 5. ronk ZZkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod TemnemEfektivn vuka pro rozvoj potencilu ka projekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOST

 • Vyjmenovan slova po Ppchapytelpysk netopr sleppylkopytokloptattpytit sezpytovat pykat prpit seepit seslep pr pytel kopyto netopr

 • Pamatuj na rozdly!pcha (nadutost; pyn) Xpysky (rty) X

  slep (plaz) Xpyl (prek v kvtu) Xopylovat (oplodovat X pylem)pch (bod)psky (psiny)pisk (pskot; zklad ptaho pera)slep (lepidlem)pil (napil se)opilovat (obrousit)

 • Slova pbuznpcha pyn, pynit se, zpychnout, pchavka, pepych, pepychovpytel pytlk, pytlovina, pytlk, pytlait, strapytelpysk pystek, pyskat, ptakopysknetopr netopyslep sleppyl pylov, opylovat, opylenkopyto koptko, kopytnk, sudokopytnk, lichokopytnkkloptat kloptavtpytit se tpyt, tpytn, tpytiv, tpytka, zatpytit sezpytovat zpytav, zpytav, jazykozpyt, nevyzpytatelnpykat odpykatpr pavkapit se zapit seepit se rozepit se, rozepen

 • Dopl y/ikrup_ce nab_la ve vod, odp_kat si trest, p_chnut pendl_kem, posp_chat, netop_r, tiskac p_smo, kosk p_sky, odp_skat branku, snh se tp_t, dtsk p_koty, op_lovat soustku, zb_ten p_cha, tvrdohlav se vzp_ral, kad nkdy klop_tne, nap_nek, nikdo ani nep_pl, koza je kop_tnk, odkvetl p_voky, cestop_sn kniha, slep_ ten pap_r, ml nap_lno, p_lov prek

 • Dopl y/ieenkrupice nabyla ve vod, odpykat si trest, pchnut pendlkem, pospchat, netopr, tiskac psmo, kosk pysky, odpskat branku, snh se tpyt, dtsk pikoty, opilovat soustku, zbyten pcha, tvrdohlav se vzpral, kad nkdy kloptne, napnek, nikdo ani neppl, koza je kopytnk, odkvetl pivoky, cestopisn kniha, slep ten papr, ml napilno, pylov prek

 • Vyjmenovan slova po Ssynsytsrsyrovsychravusychatskoraseksyselsyetsypat sr skora sysel sek

 • Pamatuj na rozdly!sr, 2. pd sra (mln X vrobek)srov (ze sra) Xsyrov (neuvaen)syr (syrov, vlhk) X

  sypat (psek) Xsra (chemick prvek)srov (ze sry)

  sir (osiel, oputn)spat (pi chrapotu)

 • Slova pbuznsyn synek, synovec, synovsk, zlosynsyt sytit, sytost, dosyta, nasytit se, nenasytn, nenasyta, pesytitsr srov, syreek, sra, srrna, srastv, syrovtkasyrov syrovinkausychat osychat, zasychat, vysychatskora skorka, skor, skoicesek skovatsysel sysl, syslovatsyet sykot, syen, zasyet, sykavka, syksypat sypk, spka, sypek, sypkovina, nasypat, nsyp, osypan, osypky, posypat, pesypat, pisypat, rozsypat, vysypat, zasypat, zsyp

 • Dopl y/ip_sen pes_p, b_lo s_chravo, os_ka, brus_nky, s_pal zlost, povs_l obraz, s_v holubice, vkres u dos_ch, zatoulan ps_sko, s_rn zpach, m_i na s_pce, zdrav s_rovtka, ovocem se nenas_t, las_ce kolava, zes_len odpor, zlos_n, pus_nka, s_sel je hlodavec, tis_cilet, s_t tvaroh, ses_pal zb_tky aje, pohdkov s_lk, s_c zm_je, l_stovn zs_lka

 • Dopl y/ieenpsen pesyp, bylo sychravo, osika, brusinky, spal zlost, povsil obraz, siv holubice, vkres u dosych, zatoulan psisko, sirn zpach, myi na spce, zdrav syrovtka, ovocem se nenasyt, lasice kolava, zeslen odpor, zlosyn, pusinka, sysel je hlodavec, tiscilet, syt tvaroh, sesypal zbytky aje, pohdkov silk, syc zmije, listovn zsilka

 • Vyjmenovan slova po Vvyvysokvtvskatzvykatvkatvydravrvyle povyk vhe Slova s pedponou vy- v-vydra vr vhe vylevkat

 • Pamatuj na rozdly!vka (vysok)Xvt (vydvat nakav X zvuky; pes vyje)vskat (jsav kiet) X

  zvykat si (pivykat)X

  vr (ptk)Xvka (vika)vt (spltat, nap. vnec)vskat (probrat se nkomu ve vlasech)zviklat (zbavit jistoty)vr (krouiv pohyb vody nebo vzduchu)vir (mikroorganismus)

 • Ve slovech viset (na stn), visut (zaven, nap. most), vidt, viklat, vtzit, vtat, vinout, vinit, vik, vidle aj. peme po v mkk i/, protoe nejde o pedponu vy-/v-, nbr o soust koenu. (Slova viset, visut, vidt nejsou vyjmenovan ani nejsou se dnm vyjmenovanm slovem pbuzn, proto v koenech tchto slov napeme po v mkk i/.Je tedy teba sprvn rozpoznvat pedpony a koeny slov a uvdomit si, ve kter sti slova se i/ a y/ nachz; zda v pedpon nebo v koenu.Jen v jedin esk pedpon se pe tvrd y/, a to v pedpon vy-/v-. Nap. vy-kon-at, vy-hr-t, v-bor-n, vy-cvi-en, v-let, vy-hld-ka. (V urench slovech se y/ nachz v pedpon vy-,v-. Koeny v tchto slovech jsou: -kon, -hr-, -bor-, -cvi-, -let-, -hld-.)

 • Slova pbuznvy vykat, vyknvysok vy, vyvenina, nejvy, ve, vka, vina, vysoina, povit, pevyovat, zvit, Vyehrad, Vysoany, Vykovvt vyt, zavtvskat vskn, vskot, zavsknoutzvykat zvyk, nvyk, zvyknout, zvyklost, odvyknout, pivyknout, obvykl, zlozvykvkat vkn, vkac, vkaka, pevykovat, pevkavecvydra vyd, vydrovka, Povydvr v, vrovkavyle vyltko, Vylovkapovyk povykovat, povykovn

 • Dopl y/imosk v_la, nebu v_b_rav, sv_ p_t, dostal se nejv_, v_born v_kaka, rozv_il hladinu vody, v_s_ln, medv_dek m_val, b_dl pod V_ehradem, nev_skejte, zav_rej okno, patn nv_ky, jakpak cav_ky, cv_ebn bor, v_v_en m_sto, v_le, rodn v_nohrady, v_hubte m_i, V_tek, nezv_kl pov_k

 • Dopl y/ieenmosk vla, nebu vybrav, svi pit, dostal se nejv, vborn vkaka, rozvil hladinu vody, vysln, medvdek mval, bydl pod Vyehradem, nevskejte, zavrej okno, patn nvyky, jakpak cavyky, cviebn bor, vyven msto, vyle, rodn vinohrady, vyhubte myi, Vtek, nezvykl povyk

 • Vyjmenovan slova po Zbrzy jazyknazvat Ruzyn jazyk brzy Ruzyn

 • Pamatuj na rozdly!brzyX

  nazvat (mt jmno, X nzev)brziko (ppona iko jako ve slov kratiko, maliko)

  nazvat (mnoho zvat)zvat (navou, touhou po spnku)

 • Slova pbuznjazyk jazek, jazykozpyt, jazykovda, jazykov, dvojjazyn

  nazvat vyzvat, vyzvav, vzvat, ozvat se

 • Dopl y/ikamz_k, ostr jaz_ek, pez_rav pohled, nikdo se neoz_v, brz_ko, cizojaz_n np_s, pez_mujc netop_i, choval se v_z_vav, slz_ka, hroz_v zv_e, z_mnk, vz_ka, esk jaz_k, dtsk voz_tko, z_nkov plech, brz_ se rozlob_l, ciz_na, ruz_sk letit, v_z_vatel boje, oz_m penice

 • Dopl y/ieenkamzk, ostr jazek, pezrav pohled, nikdo se neozv, brziko, cizojazyn npis, pezimujc netopi, choval se vyzvav, slzika, hroziv zve, zimnk, vzika, esk jazyk, dtsk voztko, zinkov plech, brzy se rozzlobil, cizina, ruzysk letit, vyzyvatel boje, ozim penice

 • Vyjmenovan slova po p, s, v, z 5. ronk Z

  Pouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.Windows XP ProfessionalInternetobrzky z internetu

  Autor: Mgr. Kvta JenkovZ J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)