W KRĘGU KRZYŻA - zpap.· „Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie” ... „Ojcze dla Ciebie

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of W KRĘGU KRZYŻA - zpap.· „Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie” ... „Ojcze dla Ciebie

W KRGUKRZYA

Wystawa powicona pamici

Ks. Kardynaa Bolesawa Kominkaw 50. rocznic Ordzia Biskupw Polskich

do Biskupw Niemieckich.

Wrocaw 2015

4

Ks. Kard. Bolesaw Kominek, akwarela, 15 x 21 cm, 2015 r., Artur Grzegorz Lobus

5

6

7

w. Jan Pawe II zwraca uwag, e wiat bez sztuki naraa si na to, i bdzie wiatem zamknitym na mio i dodawa, e dziki sztuce rzeczywisto duchowa i niewidzialna staje si postrzegalna. Przytaczam te sowa w kontekcie wystawy prac dolnolskich artystw, ktrej przywieca haso: W krgu krzya. Krzy bowiem zawsze otwiera nas na mio i sam w sobie jest niezwykym znakiem tego, ile Bg by w stanie zrobi, by przekona ludzi o swojej mioci do czowieka.

Jestem peen podziwu dla zmysu teologicznego organizatorw wystawy, ktrzy pragnli powici j pamici ksidza kardynaa Bolesawa Kominkaw 50. rocznic Ordzia biskupw polskich do ich niemieckich braciw Chrystusowym urzdzie pasterskim. Synne zdanie: Udzielamy wybacza-nia i prosimy o nie sprawia, i na tego metropolit wrocawskiego patrzy-my jako na ojca pojednania pomidzy narodami. Krzy tymczasem stanowi wymowny znak pojednania pomidzy Bogiem a ludmi. Dy do pojednania mog jedynie ludzie pokorni, peni mioci i szacunku do drugiego czowieka. My chrzecijanie takiej postawy uczymy si medytujc ycie, nauczanie, mier i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

ycz, by wystawa W krgu krzya otwieraa wszystkich odwiedzajcych j na mio, pozwalaa dostrzec rzeczywisto niedostpn ludzkim zmysom, umoliwiaa powrt do rde oraz zapraszaa do medytacji.

+ Jzef KupnyArcybiskup Metropolita Wrocawski

8

9

Wrocaw, dnia 24 czerwca 2015 roku,w uroczysto Narodzenia

w. Jana Chrzciciela,Patrona Katedry Wrocawskiej

W histori kolegiaty pw. witego Krzya we Wrocawiu wpisaysi wystawy dzie sztuki artystw Wrocawia i Dolnego lska organizo-wane w latach stanu wojennego i w okresie po stanie wojennym.Ci, ktrzy pamitaj tamte czasy, wspominaj rwnie, e przestrzeKocioa jako miejsce wolnoci, stawaa si miejscem do wyraaniaswoich myli przez twrcw sztuki, gdy inne miejsca zostay przed nimi zamknite. Dzi, ju w innych okolicznociach, kolegiata pw. witegoKrzya otwiera sw przestrze dla tych, ktrzy poprzez obraz i rzeb,wyraaj swojego ducha.

Tegoroczna wystawa powicona jest tematyce: W krgu Krzya.Artyci poprzez t wystaw skadaj hod p. ksidzu kardynaowiBolesawowi Kominkowi, w ktrego zawoanie biskupie wpisane s sowaMoc Bo nauka Krzya. Krzy jest dla naszej kultury znakiem nieskoczonejmioci Boga do czowieka, objawiajcej si w ofierze Jezusa Chrystusa. Jest znakiem zwycistwa nad kad saboci. Jest znakiem pojednania z Bogiem i z ludmi. Jest bram, ktra wprowadza nas w relacj z Panem Bogiemi prowadzi nas do zjednoczenia z Nim i midzy nami. wiadectwempraktycznego przeywania tajemnicy Krzya stao si Ordzie biskupwpolskich do biskupw niemieckich, ktrego 50. Rocznic wspominamyw tym roku.

Serdecznie dzikuj organizatorom i artystom za przygotowanie tego-rocznej wystawy, a wszystkim odwiedzajcych wystaw ycz gbokich, duchowych przey. Niech nam towarzyszy myl papiea Benedykta XVI: Kontemplacja pikna dzie sztuki jest jedn z drg do spotkania Boga.

Ks. Pawe Cembrowiczproboszcz Katedry pw. w. Jana Chrzciciela we Wrocawiu

10

11

Po udanej wystawie W hodzie, jaka miaa miejsce w Kocielew. Krzya w ubiegym roku, tym razem ju wasnymi siami,artyci dolnolscy postanowili kontynuowa wystawiennicze dzieo.Zachceni przez Jego Ekscelencj Ksidza Arcybiskupa Jzefa Kupnego,dziki przychylnoci proboszcza Parafii Katedralnej Ksidza Pawa Cembrowicza , podjli trud zorganizowania wystawy W Krgu Krzyapowiconej pamici Kardynaa Bolesawa Kominka. Okazj jest 50 rocznica Ordzia Biskupw Polskich do Biskupw Niemieckich.

Artyci sami przygotowali stelae wystawiennicze, a Pan Janusz Tulim wykona stosown gablot do prezentacji medali i plakiet.Wszystkim serdecznie dzikujemy za wsparcie i trud jaki woyliw przygotowanie wystawy i druk katalogu.

Dzikujemy szczeglnie gorco Jego Ekscelencji Arcybiskupowi zawsparcie i pomoc w wydaniu katalogu, Ksidzu Proboszczowi Pawowiprzede wszystkim za udostpnienie miejsca, ale i za yczliwe dogldaniewszystkich spraw organizacyjnych.

Podzikowanie skadam grupie inicjatywnej, szczeglnie Wandzie Linowskiej, Teresie Buczyskiej, Danucie i Zdzisawowi Szyszkomi Arturowi Lobusowi za trud skadania katalogu, oraz wszystkim,ktrzy przyczynili si do szczliwego finau tej wyjtkowej wystawy.

Redaktorprof. ASP Aleksander Marek Zyko

Urodzony w 1939 r. Studia na Wydziale Architektury Wntrz PWSSP we Wrocawiu ukoczone w 1965 r. W latach 1972 1991 pracuje w przemyle meblarskim jako projektant mebli.

Udzia w waniejszych wystawach meblarskich, na ktrych otrzymywa wyrnienia i nagrody, w tym srebrny medal. Uczestnik wystaw meblarskich w kraju i za granic

Uczestnik wystaw malarskich indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic (Wgry, Francja) oraz organizator plenerw malarstwa akwarelowego

Waniejsze nagrody: II i III Nagroda na Oglnopolskiej Wystawie Malarstwa Akwarelowego we Wrocawiu (1980 r.) oraz I Nagroda na Oglnopolskim Konkursie Malarskim na Obraz w Poznaniu (1981 r).

Prace w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (cykl akwarel), Muzeum Sztuki Wspczesnej w Warszawie (system mebli) oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granic.

Czsto w naszej drodze do Emaus nie widzimy, e idziez nami Chrystus.

12

Andrzej Bie

ul. Wielka 28 m.17 53-341 Wrocaw

Spotkanie, olej, 59 x 54 cm, 2008 r.

13

14

Matka Boa Bolesna, olej na pycie, 48 x 67 cm, 2014 r.

Urodziam si na Kresach Wschodnich. Od wielu lat maluj portrety, a to bardzo trudne, ale i niebezpieczne zajcie.

Dlaczego?...Prosz mnie o to zapyta.

Najbardziej lubi malowa ludzi witych, bo to mojapielgrzymka i moja modlitwa.

Teresa Buczyska

al. Lipowa 6 m.3 53-124 Wrocaw tel. 71 7873700 terenia.buczynska@gmail.com

15

16

Medal, brz, 10 x 7 cm, lata 90.

Urodziam si w 1925 r. w Lesku. W 1952 roku uzyskaam dyplom PWSSP we Wrocawiu pod kierunkiem prof. Antoniego Mehla.

Czy wykonaam wszystko co byo mi przez Pana Boga zadane? Pewnie nie. Ale kochaam wszystko co Polsk stanowi. Staraam si potwierdzi to swoj twrczoci. Czasemw trudach codziennoci z serca wypyway te i sowa. Te dedykuj naszemu witemu Bohaterowi, zapisane 6 czerwca w dniu Jego beatyfikacji.

Cisza wielka cisza.Cud cudw. Idzie wity wprost z ludu,Za nim leci woanie Ojczyzn nasz racz nam wrci PanieWielka cisza plusk wody,Echo odbio si z dna ziemi.I pozostanie midzy witymi.A lud czci bdzie na wiekiHen w pokolenia dalekie.

Joanna Domaszewska

ul. Hodowlana 58 54-109 Wrocaw tel. 71 3541024

17

18

Katedra, papier czepany, 43 x 62 cm, 2015 r.

Urodzona w 1943 r. w Radlinie. Ukoczya wydzia Archi-tektury Wntrz w 1970 roku. Od 1975 r. zajmuje si tkanin artystyczn i papierem rcznie czerpanym. Ostatnio prowadzi zajcia z rkodziea artystycznego w Akademii Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocawiu.

Twrczo jest dla mnie poszukiwaniem tosamoci. Wiele prac, bardzo dla mnie wanych, powstao w odpowiedzi na zaproszenia do wystaw sakralnych. Od kilkukrotnego udziau w Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. do instalacji w kociele Dominikaskim we Wrocawiu z okazji Beatyfikacji Jana Pawa II w 2011 r.

Krystyna Dyrda Kortyka

ul. Akacjowa 61e m.1 55-093 Kieczw krystyna@kortyka.pl www.krystyna.kortyka.pl

19

20

Ksiga V z zespou form metaforycznych Ksiegi stal kuta, mied, mosidz, korian, szko.

Urodziem si w 1952 roku. W 1978 r. ukoczyem PWSSP we Wrocawiu z dyplomem w zakresie projektowania szka. W tym te roku podejmuj prac dydaktyczn w macierzystej Uczelni. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnegoprowadz Pracowni Podstaw Ksztatowania w KatedrzeArchitektury Wntrz na Wydziale AW i W ASP we Wrocawiu.

Wyraz rozumienia obiektywnej rzeczywistoci prezentujew wybranym zestawie Ksigi. W niektrych elementachszczeglne symbole graficzne sugeruj wersy tekstu, w innychukad postaci o mocnym kolorycie emocjonalnym. Reinterpre-tacj poj i zdarze zapisuje w paskorzeby mosine czymiedziane, odoone w szklanych stronach odwrconychniczym w lustrze. Wynikiem staje si wieloznacznosugerujca szereg aluzyjnych znacze.

Stanisaw Gnacek

ul. ukasiewicza 11 m.5a 50-371 Wrocaw tel. 692272288 staanislaw.gnacek@op.pl

21

22

Ps. 22, wgiel na papierze, 100 x 70 cm, 2013 r.

Urodzony 1983 roku w Olenie.W latach 20042009 studiowa grafik w ASP im. EugeniuszaGepperta we Wrocawiu. Dyplom w pracowni technik

miedziorytniczych prof. Andrzeja Basaja oraz pracowni rysunkuzawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza.

Uczestniczy w wielu wystawach malarstwa, rysunkui grafiki w kraju i za granic. Otrzyma liczne nagrody i stypen-dia, w tym m.in. Grand Prix VI Triennale Rysunku Wspczes-nego 2008 w Lubaczowie; Wyrnienie w konkursie Najlepszy Dyplom Akademii Sztuk Piknych w Polsce 2009 w Gdasku; II Nagrod w Konkursie Walter Koschatzky Kunst-Preis 2013 w Wiedniu; Nagrod Prezydenta Regionu Pilnieskiego na VIII Midzynarodowym Biennale Rysunku 2014 w Pilznie.

Od roku 2009 pracuje w macierzystej uczelni, w pracowni malarstwa i rysunku 207 prowadzonej przez prof. Wojciecha Lup.

Jarosaw Grulkowski

jarekgrulkowski@gmail.com

23

24

Perspektywa Radykalnego Wybaczenia, olej, 100 x 80 cm

Studiowaam malarstwo w latach 1983-1988 w ASP we Wro-cawiu w pracowni prof. J. Haasa. Dyplom w 1988 r. Maluj obrazy gwnie w technikach: olej, akryl, akwarela.

Pisz rwnie poezj, opowiadania oraz komponuj piosenki. W centrum