Wawancara Kerja Dalam Bahasa Jepang

Embed Size (px)

Citation preview

nama saya septiadhi wirawan saya mahasiswa semester 8 saya mahasiswa ugm Jurusan saya teknik kimia saya berasal dari tangerang saya sudah empat tahun di jogja dan saat ini sedang mencari pekerjaan part time Aku akan melanjutkan pendidikan saya. Jadi saya berencana untuk tinggal lebih lama di Yogyakarta kelebihan saya ada di management. Saya dapat mengatur untuk bekerja dengan orang-orang agar sesuai dengan tujuan. saya bekerja dengan mencatat apa saja yang harus saya lakukan, teliti dalam menjalankannya, dan berusaha mengevaluasinya di akhir setiap pekerjaan.

Watashi no namae septiadhi wirawanWatashi no dai hachi gakki no gakusei

Watashi no gakusei no UGMWatashi wa kagaku kgaku o totta ksu Watashi wa jakaruta kara kuru Watashi wa joguja de yon-nen o motte ori, genzai wa arubaito o bosh shite imasu Watashi wa watashi no kyiku o keizoku shimasu. Dakara watashi wa jogujakaruta de nagaku taizai suru yotei Watashi no tsuyomi wa, kanri shite imasu. Watashi wa mokuteki ni awasete hitobito de dsa suru y ni kanri suru koto ga dekimasu. Watashi wa sore o jikk ni saishin no, watashi ga nani o subeki ka o nobeta to kyryoku shi, kaku jobu no shry-ji ni sore o hyka shite mite kudasai.