96
European Parliament 2019-2024 Odbor za ribarstvo 2019/2177(INI) 17.12.2020 AMANDMANI 1 - 174 Nacrt izvješća Søren Gade (PE659.055v01-00) Ispunjenje ciljeva obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici (2019/2177(INI)) AM\1221076HR.docx PE663.017v01-00 HR Ujedinjena u raznolikosti HR

 · Web viewbudući da se ciljem 14.4. unutar 14. cilja održivog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. potiče međunarodnu zajednicu da djelotvorno regulira

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

AM_Com_NonLegReport

European Parliament

2019-2024

{PECH}Odbor za ribarstvo

2019/2177(INI)

{17/12/2020}17.12.2020

AMANDMANI

1 - 174

Nacrt izvješća

Søren Gade

(PE659.055v01-00)

Ispunjenje ciljeva obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici

(2019/2177(INI))

AM_Com_NonLegReport

Amandman1

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 1.a (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

Or. {EN}en

Amandman2

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 3.a (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. lipnja 2020. o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2021. (COM(2020/248),

Or. {EN}en

Amandman3

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 3.a (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. lipnja 2020. naslovljenu „Prema održivijem ribarstvu u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2021.” (COM(2020)248),

Or. {EN}en

Amandman4

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir izvješća sa sjednice Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 i 17-01),

–uzimajući u obzir izvješća sa sjednice Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 i 17-01) i njegova izvješća „Procjena godišnjih izvješća država članica o obvezi iskrcavanja (za 2019.)” (Adhoc-20-02), „Praćenje provedbe zajedničke ribarstvene politike” (Adhoc-20-01) i „Procjena zajedničkih preporuka o obvezi iskrcavanja i uredbi o tehničkim mjerama” (STECF-20-04),

Or. {EN}en

Amandman5

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.a (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir Direktivu Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada,

Or. {EN}en

Amandman6

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.a (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir Borges: „The unintended impact of the European discard ban” („Neželjeni učinak europske zabrane odbacivanja ulova”), ICES Journal of Marine Science, 2020.1a,

_________________

1a https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa200

Or. {EN}en

Amandman7

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.b (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir studiju „Implementation of the EU fisheries control system by Member States (2014-19)” („Provedba sustava kontrole ribarstva EU-a u državama članicama (2014. – 2019.)”) koju je zatražio odbor PECH,

Or. {EN}en

Amandman8

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.c (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir studije koje je zatražio odbor PECH o obvezi iskrcavanja i vrstama koje ograničavaju ribolov više vrsta i mješoviti ribolov u Sjevernome moru1a, sjeverozapadnim vodama2a i jugozapadnim vodama3a, te studije o zabrani odbacivanja ulova, obvezi iskrcavanja i najvišem održivom prinosu u zapadnom Sredozemnome moru4a 5a,

_________________

1a „Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries - The North Sea” („Obveza iskrcavanja i vrste koje ograničavaju ribolov više vrsta i mješoviti ribolov – Sjeverno more”)

2a „Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries - The North Western Waters” („Obveza iskrcavanja i vrste koje ograničavaju ribolov više vrsta i mješoviti ribolov – sjeverozapadne vode”)

3a „Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries - The South Western Waters” („Obveza iskrcavanja i vrste koje ograničavaju ribolov više vrsta i mješoviti ribolov – jugozapadne vode”)

4a „Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Spanish case” („Zabrana odbacivanja ulova, obveza iskrcavanja i najviši održivi prinos – slučaj Španjolske”)

5a „Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Italian case” („Zabrana odbacivanja ulova, obveza iskrcavanja i najviši održivi prinos – slučaj Italije”)

Or. {EN}en

Amandman9

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.d (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir knjigu „The European Landing Obligation – Reducing discards in complex, multi-species and multi-jurisdictional fisheries” („Europska obveza iskrcavanja – smanjenje odbačenog ulova u složenom ribarstvu, ribarstvu više vrsta i ribarstvu u više područja nadležnosti”) objavljenu 2019.,

Or. {EN}en

Amandman10

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Pozivanje 5.e (novo)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

–uzimajući u obzir izvješće „A third assessment of global marine fisheries discards” („Treća procjena odbačenog ulova u globalnom morskom ribarstvu”) koje je 2019. objavio FAO,

Or. {EN}en

Amandman11

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava -A (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

-A.budući da se ciljem 14.4. unutar 14. cilja održivog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. potiče međunarodnu zajednicu da djelotvorno regulira izlov i okonča prelov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i štetne ribolovne prakse te da provede znanstveno utemeljene planove upravljanja do 2020. radi obnove ribljih stokova u najkraćem roku, najmanje do razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos određen njihovim biološkim značajkama;

Or. {EN}en

Amandman12

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Aa (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

-Aa.budući da procijenjena godišnja količina odbačenog ulova u globalnom morskom ribolovu iznosi 9,1 milijuna tona, što predstavlja 10,8 % godišnjeg prosječnog ulova u razdoblju 2010. – 2014.; budući da su najniže stope odbačenog ulova zabilježene u ribolovu tune i ostalih pelagijskih vrsta, a najviše u ribolovu rakova; budući da je najveća količina odbačenog ulova proizvedena u ribolovu pridnenih riba, a najmanja u ribolovu mekušaca (ne uključujući glavonošce); budući da je godišnja količina odbačenog ulova 1989. godine dosegnula vrhunac od približno 18,8 milijuna tona te je do 2014. postupno smanjena na manje od 10 milijuna tona1a;

_________________

1a „A third assessment of global marine fisheries discards” („Treća procjena odbačenog ulova u globalnom morskom ribarstvu”), FAO, 2019.

Or. {EN}en

Amandman13

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava -Ab (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

-Ab.budući da je cilj reforme zajedničke ribarstvene politike bio smanjenje negativnog utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav na najmanju moguću mjeru, uključujući izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova u najvećoj mogućoj mjeri; budući da ne postoje znanstveni dokazi koji bi upućivali na to da je provedba obveze iskrcavanja uzrokovala značajno smanjenje neželjenog ulova;

Or. {EN}en

Amandman14

Bert-Jan Ruissen

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava A

Prijedlog rezolucije

Izmjena

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more zbog nedoraslosti primjerka, razloga utrživosti, nedostatka kvota ili pravila o sastavu ulova;

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more zbog nedoraslosti primjerka, razloga utrživosti, nedostatka kvota ili pravila o sastavu ulova; budući da prije uvođenja obveze iskrcavanja nije bilo dopušteno na plovilu držati nedorasle ribe niti ih iskrcati;

Or. {NL}nl

Amandman15

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava A

Prijedlog rezolucije

Izmjena

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more zbog nedoraslosti primjerka, razloga utrživosti, nedostatka kvota ili pravila o sastavu ulova;

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more zbog oštećene ribe, nedoraslosti primjerka, razloga utrživosti, nedostatka kvota ili pravila o sastavu ulova; budući da je obvezi iskrcavanja prethodila obveza odbacivanja nedoraslih primjeraka i primjeraka koji premašuju kvotu;

Or. {EN}en

Amandman16

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava A

Prijedlog rezolucije

Izmjena

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more zbog nedoraslosti primjerka, razloga utrživosti, nedostatka kvota ili pravila o sastavu ulova;

A.budući da je odbacivanje uobičajena ribarska praksa vraćanja neželjenog mrtvog ili živog ulova u more; budući da do odbacivanja često dolazi zbog toga što su ulovljeni primjerci nedorasli (ograničenja u pogledu najmanje veličine), riba oštećena i/ili su ribolovne mogućnosti nedovoljne (nedostatak kvote);

Or. {ES}es

Amandman17

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Aa (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Aa.budući da obveza iskrcavanja dovodi do odbacivanja ribe u lukama koja bi mogla biti namijenjena prehrani ljudi ili koja bi mogla doprinijeti hranjenju raznih lešinarskih vrsta: od ptičjih do mezopelagijskih i bentičkih zajednica;

Or. {EN}en

Amandman18

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava B

Prijedlog rezolucije

Izmjena

B.budući da zbog neželjenih i odbačenih ulova u znatnoj mjeri propadaju prirodni resursi te oni negativno utječu na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

B.budući da je određena razina neželjenog usputnog ulova i odbacivanja ulova neizbježna, kao što je to slučaj u gotovo svim ostalim kopnenim i morskim gospodarskim aktivnostima; budući da zbog neželjenih i odbačenih ulova u znatnoj mjeri propadaju prirodni resursi te oni negativno utječu na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva; budući da Unijina obveza iskrcavanja predstavlja rasipanje potpuno jestive ribe koja se trenutačno izbacuje u lukama umjesto da se vraća u more, čime se doprinosi pražnjenju mora, što dovodi do poremećaja u trofičnom lancu, kao i uskraćivanja usputnog ulova morskim i ptičjim vrstama koje se njime hrane;

Or. {EN}en

Amandman19

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava B

Prijedlog rezolucije

Izmjena

B.budući da zbog neželjenih i odbačenih ulova u znatnoj mjeri propadaju prirodni resursi te oni negativno utječu na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

B.budući da je određena razina neželjenog usputnog ulova i odbacivanja ulova neizbježna, posebice u mješovitom ribolovu; budući da zbog neželjenih i odbačenih ulova u znatnoj mjeri propadaju prirodni resursi te oni negativno utječu na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

Or. {EN}en

Amandman20

Pierre Karleskind

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava B

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Bbudući da se neželjenim i odbačenim ulovima u znatnoj mjeri nerazumno troše prirodni resursi te se njima negativno utječe na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

B.budući da se neželjenim i odbačenim ulovima u znatnoj mjeri nerazumno troše prirodni resursi za ljudsku prehranu te da se njima može negativno utjecati na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

Or. {FR}fr

Amandman21

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava B

Prijedlog rezolucije

Izmjena

B.budući da se neželjenim i odbačenim ulovima u znatnoj mjeri nerazumno troše prirodni resursi te se njima negativno utječe na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost ribarstva;

B.budući da se neželjenim i odbačenim ulovima na žaljenja vrijedan način troše prirodni resursi te se njima negativno utječe na održivost iskorištavanja ribljih stokova i morskih ekosustava i financijsku održivost europskog ribarstva;

Or. {FR}fr

Amandman22

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava C

Prijedlog rezolucije

Izmjena

C.budući da odbačeni ulov čini oko 23 % svjetskog ulova; budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima EU-a predstavljaju ozbiljan problem za dugoročnu održivost ribarstva EU-a i narušavaju vjerodostojnost ribarstvene politike Unije;

C.budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima narušavaju vjerodostojnost ribarstvene politike Unije; budući da se uoči reforme zajedničke ribarstvene politike (ZRP) 2013. javni interes za pitanje odbacivanja ulova u ribarstvu povećao zahvaljujući kampanjama podizanja razine osviještenosti, posebno u Ujedinjenoj Kraljevini; budući da je Ujedinjena Kraljevina u međuvremenu prestala biti država članica Europske unije;

Or. {ES}es

Amandman23

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava C

Prijedlog rezolucije

Izmjena

C.budući da odbačeni ulov čini oko 23 % svjetskog ulova; budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima EU-a predstavljaju ozbiljan problem za dugoročnu održivost ribarstva EU-a i narušavaju vjerodostojnost ribarstvene politike Unije;

C.budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima EU-a zabilježene sredinom 20. stoljeća predstavljaju ozbiljan problem za dugoročnu održivost ribarstva EU-a;

Or. {EN}en

Amandman24

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava C

Prijedlog rezolucije

Izmjena

C.budući da odbačeni ulov čini oko 23 % svjetskog ulova; budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima EU-a predstavljaju ozbiljan problem za dugoročnu održivost ribarstva EU-a i narušavaju vjerodostojnost ribarstvene politike Unije;

C.budući da povijesno visoke razine odbačenog ulova u određenim ribolovnim sektorima EU-a predstavljaju ozbiljan problem za dugoročnu održivost ribarstva EU-a, što dovodi u pitanje vjerodostojnost ribarstvene politike Unije;

Or. {EN}en

Amandman25

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ca (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ca.budući da potencijal ograničavanja ribolova u području mješovitog ribolova i dalje predstavlja duboko ukorijenjen i stalan problem; budući da se selektivnošću neće u potpunosti riješiti problemi u takvom ribolovu te će u tehničkom smislu biti vrlo teško poboljšati selektivnost kako bi se smanjio ulov stokova koji ograničavaju ribolov, a da pritom ne dođe do velikih gubitaka drugih utrživih vrsta ulova, što bi tim flotama uzrokovalo znatne ekonomske poteškoće;

Or. {EN}en

Amandman26

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ca (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ca.budući da ne postoje pouzdani podaci o odbacivanju ulova s obzirom na to da je obveza iskrcavanja uzrokovala smanjenje transparentnosti ulova nekih vrsta ribolova i pojavu okolnosti koje su dovele do smanjenja pouzdanosti znanstvenih savjeta i kvalitete podataka;

Or. {EN}en

Amandman27

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava D

Prijedlog rezolucije

Izmjena

D.budući da je zabrana prakse povećanja vrijednosti ulova (odbacivanje utržive ribe), koja je uvedena 2010. u EU-u, loše provedena;

D.budući da je zabrana prakse povećanja vrijednosti ulova (odbacivanje utržive ribe), koja je uvedena 2010. u EU-u, loše provedena zbog pomanjkanja sredstava i mogućnosti prodaje;

Or. {FR}fr

Amandman28

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Da (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Da.budući da je Europska komisija provela procjenu socioekonomskog učinka politika smanjenja odbacivanja ulova prije iznošenja prijedloga obveze iskrcavanja u prijedlogu nove Uredbe o ZRP-u u srpnju 2011.;

Or. {EN}en

Amandman29

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava E

Prijedlog rezolucije

Izmjena

E.budući da je u okviru zajedničke ribarstvene politike, koja je reformirana 2013., uveden cilj Unije da se postupno eliminira odbačeni ulov izbjegavanjem i smanjenjem neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru te jamčenjem iskrcaja ulova;

E.budući da su u okviru zajedničke ribarstvene politike, koja je reformirana 2013., uvedeni sljedeći ciljevi: (a) „postupno eliminirati odbačeni ulov uzimajući u obzir okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju te najbolje dostupne znanstvene savjete izbjegavanjem i smanjenjem neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru te postupnim jamčenjem iskrcaja ulova” i (b) „ako je to potrebno, maksimalno iskoristiti sav neželjeni ulov, a da se pritom ne stvori tržište za takav ulov ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje”;

Or. {ES}es

Amandman30

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava E

Prijedlog rezolucije

Izmjena

E.budući da je u okviru zajedničke ribarstvene politike, koja je reformirana 2013., uveden cilj Unije da se postupno eliminira odbačeni ulov izbjegavanjem i smanjenjem neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru te jamčenjem iskrcaja ulova;

E.budući da je u okviru zajedničke ribarstvene politike, koja je reformirana 2013., uveden cilj Unije da se postupno eliminira odbačeni ulov izbjegavanjem i smanjenjem neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru te jamčenjem iskrcaja ulova reguliranih komercijalnih vrsta;

Or. {EN}en

Amandman31

Gabriel Mato

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ea (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ea.budući da obveza iskrcavanja dovodi do ekonomskih gubitaka zbog ograničenog prostora za pohranu koji uvjetuje dodatne izlaske u ribolov, pri čemu potpuno iskorištavanje kvota zahtijeva provođenje dužeg vremena na moru, veću potrošnju goriva i dodatne troškove istovara, ručnog razvrstavanja, vaganja i obrade; budući da ekonomski gubici mogu negativno utjecati na plaće i radno opterećenje ribara, porast rada na plovilima i povećan broj osoblja, porast aktivnosti rukovanja teretom, smanjenje plaća i razdoblja odmora; budući da se obvezom iskrcavanja ugrožava i sigurnost na plovilima i stabilnost broda zbog potrebe za vertikalnim smještanjem veće količine spremnika.

Or. {EN}en

Amandman32

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ea (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ea.budući da ribari doživljavaju ozbiljne poteškoće i ekonomske gubitke koji proizlaze iz nesuglasja između članka 15. zajedničke ribarstvene politike i zahtjeva utvrđenih u socijalnom zakonodavstvu kao što je Direktiva 2017/159 o provedbi Konvencije o radu u ribolovu („C188”);

Or. {EN}en

Amandman33

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ea (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ea.budući da Europska komisija nije pružila odgovore na brojne dvojbe koje su iznijela savjetodavna vijeća i države članice, unatoč činjenici da je obveza iskrcavanja uvođena postupno;

Or. {EN}en

Amandman34

Bert-Jan Ruissen

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ea (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ea.budući da je obveza iskrcavanja osmišljena bez potpore sektora te da se pritom nedovoljno pozornosti posvećuje praktičnoj provedbi novog pravila;

Or. {NL}nl

Amandman35

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ea (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ea.budući da se stopa odbacivanja ulova u Europi smanjuje;

Or. {FR}fr

Amandman36

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Eb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Eb.budući da provedba obveze iskrcavanja ovisi o širokoj primjeni izuzeća koja su privremena i zahtijevaju godišnje preispitivanje, što donositeljima odluka, poreznim obveznicima i ribarskoj industriji oduzima previše vremena, novca i truda;

Or. {EN}en

Amandman37

Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava F

Prijedlog rezolucije

Izmjena

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi, no budući da bi se trebala napraviti iznimka kad je riječ o korištenju u dobrotvorne svrhe kako bi se smanjilo rasipanje hrane;

Or. {IT}it

Amandman38

Søren Gade, Pierre Karleskind

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava F

Prijedlog rezolucije

Izmjena

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta podložnih ograničenjima ulova i, u Sredozemnom moru, minimalnim veličinama u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

Or. {EN}en

Amandman39

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava F

Prijedlog rezolucije

Izmjena

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili, u određenim slučajevima, plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

Or. {EN}en

Amandman40

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava F

Prijedlog rezolucije

Izmjena

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama te se zabranjuje korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

F.budući da je u okviru obveze iskrcavanja, koja je postupno uvedena tijekom razdoblja od četiri godine (od 2015. do 2019.), obvezno iskrcati i oduzeti od primjenjivih kvota sav ulov reguliranih vrsta u vodama EU-a ili plovilima EU-a u međunarodnim vodama, no zabranjuje se korištenje nedorasle ribe za izravnu prehranu ljudi;

Or. {FR}fr

Amandman41

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fa (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fa.budući da, prema podacima Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo1a, nisu pružene nikakve informacije o provedbi obveze iskrcavanja u slučaju flota duge plovidbe koje plove izvan voda Unije; budući da je LDAC istaknuo da se obveza iskrcavanja u praksi ne primjenjuje na plovila Unije koja plove izvan njezinih voda;

_________________

1a „Evaluation of Member States' Annual Reports on the Landing Obligation (for 2019)” („Procjena godišnjih izvješća država članica o obvezi iskrcavanja (za 2019.))” (STECF-Adhoc-20-02)

Or. {EN}en

Amandman42

Søren Gade, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fa (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fa.budući da je prije uvođenja obveze iskrcavanja ribarskim plovilima bilo zabranjeno da na plovilu ili na kopnu prenose bilo kakvu ribu za koju ne posjeduju važeću kvotu ili koja je nedorasla;

Or. {EN}en

Amandman43

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fb.budući da se iskrcana riba manja od minimalne referentne veličine za očuvanje i dalje upotrebljava u proizvodnji ribljeg brašna, hrane za kućne ljubimce ili kao mamac u ribolovu vršama, što stvara nizak ekonomski povrat; budući da su takve alternativne namjene gospodarski izvedive u slučajevima u kojima se proizvodno postrojenje nalazi u blizini iskrcajne luke, no izvedivost opada (ili nestaje) u slučajevima u kojima postoji potreba za logistikom i infrastrukturom za prijevoz ili ulaganjima u nova proizvodna postrojenja1a;

_________________

1a „Market outlets for unwanted catches” („Mogućnosti tržišnog plasmana neželjenog ulova”). EUMOFA. 2020.

Or. {EN}en

Amandman44

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fc.budući da nekoliko država članica ukazuje na činjenicu da je zakonodavstvo potrebno izmijeniti kako bi se ribu manju od minimalne referentne veličine za očuvanje koja podliježe obvezi iskrcavanja moglo upotrebljavati u humanitarne svrhe;

Or. {EN}en

Amandman45

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fd (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fd.budući da se očekuje da će provedba obveze iskrcavanja uzrokovati kratkoročan gubitak prihoda te potencijalne negativne posljedice za socioekonomsku održivost sektora, no mogu se očekivati i neke prednosti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, pod uvjetom da provedba rezultira selektivnijim ribarstvenim praksama i poboljšanjem statusa stokova; budući da je učinak zabrane odbacivanja ulova potrebno procijeniti na višedimenzionalan način1a;

_________________

1a „Monitoring the environmental, social and economic dimensions of the landing obligation policy” („Praćenje ekološke, društvene i gospodarske dimenzije politike obveze iskrcavanja”), Frontiers in Marine Science, 2019.

Or. {EN}en

Amandman46

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Fe (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Fe.budući da je Europska komisija do sada nije podnijela izvješće o razmjeru postignutog smanjenja količine odbačenog ulova niti je analizirala socioekonomski učinak obveze iskrcavanja ili učinak njezine provedbe na sigurnost na ribarskim plovilima;

Or. {EN}en

Amandman47

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da se razine odbačenog ulova znatno razlikuju među regijama i vrstama jer je odbačeni ulov minimalan ili jednak nuli u onim vrstama ribolova u kojima sav ulov ili većina ulova ima komercijalnu vrijednost i iskorištava se, kao što je slučaj u malom ili tradicionalnom ribolovu ili u ribolovu za izravnu ljudsku potrošnju;

Or. {ES}es

Amandman48

Søren Gade, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da vremenski okvir za postupno uvođenje obveze iskrcavanja uz potporu u obliku provođenja pilot-projekata čija je svrha potpuno istražiti sve praktične metode izbjegavanja, smanjenja i eliminacije neželjenog ulova, u skladu s člankom 14. ZRP-a, nije bio dovoljan;

Or. {EN}en

Amandman49

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da nedoraslu ribu nije moguće staviti na tržište za potrebe izravne prehrane ljudi te bi takva riba, s obzirom na činjenicu da u zemljama EU-a ne postoje tvornice za proizvodnju ribljeg brašna, ostala neiskorištena; budući da je aktivnost iskrcavanja i obrade neželjenog usputnog ulova na kopnu preskupa, bez tržišne potražnje i da podrazumijeva nepotrebno rasipanje hrane;

Or. {EN}en

Amandman50

Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da je u sklopu malog ribolova zaposleno više subjekata i da se upotrebljavaju selektivniji alati, što prouzročuje manju štetu za okoliš te da mali ribolov ima ključnu društvenu i gospodarsku ulogu, kako se naglašava u Izvješću Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) iz 2018. naslovljenom „Stanje ribarstva u Sredozemlju i Crnom moru”;

Or. {IT}it

Amandman51

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Ivo Hristov

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da čak pet država članica nije pružilo odgovore na upitnik Komisije o provedbi obveze iskrcavanja za 2019.; budući da dvije od tih država to nisu učinile ni tijekom posljednje tri godine;

Or. {EN}en

Amandman52

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga.budući da su Uredbom (EU) 2015/812 uvedena dodatna izuzeća od obveze iskrcavanja u slučaju ribe na kojoj su vidljiva oštećenja koja su prouzročili grabežljivci;

Or. {EN}en

Amandman53

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ga (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ga. budući da vrste koje ograničavanju mješoviti ribolov i dalje predstavljaju stalan problem; 

Or. {EN}en

Amandman54

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da su „vrste koje ograničavaju ribolov” one vrste ili riblji stokovi za koje određena država članica, određena flota ili određeno pojedinačno plovilo ima manje ribolovnih mogućnosti (kvote) od drugih vrsta; budući da bi potpuno i strogo poštovanje obveze iskrcavanja, posebno u mješovitom ribolovu, podrazumijevalo zabranu te vrste ribolova (vrste koje ograničavaju ribolov) nakon što se iscrpi (ograničena) kvota za određenu vrstu kako bi se izbjegao njezin daljnji ulov; budući da je strah od tih ranih zabrana doveo u pitanje provedbu obveze iskrcavanja i usporio razmjenu kvota među državama članicama te istodobno potaknuo nedovoljno iskorištavanje ribolovnih mogućnosti; budući da vrste koje ograničavaju ribolov i dalje predstavljaju ozbiljan potencijalni problem;

Or. {ES}es

Amandman55

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da provedba obveze iskrcavanja ovisi o širokoj primjeni izuzeća koja su po svojoj naravi privremena i zahtijevaju godišnji pregled, što zahtijeva vrijeme i trud donositelja odluka i ribarskog sektora;

Or. {EN}en

Amandman56

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da je Vijeće tijekom posljednjih godina uklonilo nekoliko vrsta s popisa ukupnog dopuštenog ulova, čime se na njih prestala odnositi obveza iskrcavanja;

Or. {EN}en

Amandman57

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da razlike u kontroli i provođenju obveze iskrcavanja mogu dovesti do stvaranja neravnopravnih uvjeta unutar država članica i među njima;

Or. {EN}en

Amandman58

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da razlike u kontroli i provođenju obveze iskrcavanja mogu dovesti do stvaranja neravnopravnih uvjeta unutar država članica i među njima;

Or. {EN}en

Amandman59

Søren Gade, Pierre Karleskind

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gb.budući da obveza iskrcavanja ovisi i o iskorištavanju znanstveno procijenjenih privremenih izuzeća;

Or. {EN}en

Amandman60

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gc.budući da je moguće značajno smanjiti količinu neželjene ribe ulovljene u mrežu i utovarene na plovilo prvenstveno putem mjera prostornog i vremenskog izbjegavanja i tehničke selektivnosti, čime se smanjuje vrijeme rukovanja teretom;

Or. {EN}en

Amandman61

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gc.budući da, prema podacima koje su prijavile države članice, opada broj posebnih studija ili pilot-projekata za ispitivanje selektivnijih alata ili strategija izbjegavanja;

Or. {EN}en

Amandman62

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gc.budući da obveza iskrcavanja nije cilj sama po sebi, već instrument za postizanje cilja zajedničke ribarstvene politike;

Or. {EN}en

Amandman63

Søren Gade, Pierre Karleskind

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gc.budući da su nedavno donesene zajedničke zalihe kvota usputnog ulova u svrhu suzbijanja pojave vrsta koje ograničavaju ribolov;

Or. {EN}en

Amandman64

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gd (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gd.budući da Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ističe da zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica za provedbu obveze iskrcavanja u 2021. sadržavaju relativno malen broj mjera namijenjenih povećanju selektivnosti;

Or. {EN}en

Amandman65

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Gd (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Gd.budući da potencijal pojave vrsta koje ograničavaju mješoviti ribolov i dalje predstavlja duboko ukorijenjen i stalan problem;

Or. {EN}en

Amandman66

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ge (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ge.budući da se u izvješćima Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) u kojima se procjenjuje sukladnost s obvezom iskrcavanja preporučuje povećanje broja inspekcijskih pregleda zadnjih izvlačenja i uvođenje sustava daljinskog elektroničkog praćenja;

Or. {EN}en

Amandman67

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ge (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ge.budući da razlike u kontroli i provođenju obveze iskrcavanja mogu dovesti do neravnopravnih uvjeta unutar različitih vrsta ribarstva i među državama članicama;

Or. {EN}en

Amandman68

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava H

Prijedlog rezolucije

Izmjena

H.budući da je nekoliko trećih zemalja i samoupravnih područja uspostavilo zabrane odbacivanja ulova u različitoj mjeri, uključujući Kanadu, Farske otoke, Norvešku, Island, Čile i Novi Zeland;

Briše se.

Or. {FR}fr

Amandman69

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava H

Prijedlog rezolucije

Izmjena

H.budući da je nekoliko trećih zemalja i samoupravnih područja uspostavilo zabrane odbacivanja ulova u različitoj mjeri, uključujući Kanadu, Farske otoke, Norvešku, Island, Čile i Novi Zeland;

H.budući da je odbacivanje neželjenog ulova pojava koja postoji u svim vrstama ribolova u svijetu, a ne problem koji se javlja samo u Europi; budući da je za vode EU-a karakterističan velik udio mješovitog ribolova; budući da je nekoliko trećih zemalja i samoupravnih područja uspostavilo zabrane odbacivanja ulova u različitoj mjeri, uključujući Kanadu, Farske otoke, Norvešku, Island, Čile i Novi Zeland; budući da ostale treće zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države, nisu zabranile odbacivanje ulova, ali da se u njihovu zakonodavstvu u području ribarstva primjenjuju drugi pristupi za smanjenje neželjenog ulova; budući da je zabrana odbacivanja ulova u Norveškoj i na Islandu više puta izmijenjena tijekom od 30 godina kako bi se odgovorilo na konkretne probleme; budući da učinak zabrane odbacivanja ulova u Čileu još nije u potpunosti poznat jer se ona tek počinje primjenjivati; budući da je odbačeni ulov i dalje velik problem u upravljanju ribolovom Novog Zelanda;

Or. {ES}es

Amandman70

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava H

Prijedlog rezolucije

Izmjena

H.budući da je nekoliko trećih zemalja i samoupravnih područja uspostavilo zabrane odbacivanja ulova u različitoj mjeri, uključujući Kanadu, Farske otoke, Norvešku, Island, Čile i Novi Zeland;

H.budući da je nekoliko trećih zemalja i samoupravnih područja, kao što su Kanada, Farski otoci, Norveška, Island, Čile i Novi Zeland, uspostavilo politike namijenjene ostvarivanju smanjenja količine odbačenog ulova ili djelomičnih zabrana odbacivanja, uključujući poboljšanje selektivnosti, prostorne mjere, mjere povezane s kvotama, gospodarske poticaje te mjere praćenja i kontrole;

Or. {EN}en

Amandman71

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ha (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ha.budući da se u sklopu načela relativne stabilnosti, koje je prvi put utvrđeno u osnovnoj uredbi o ZRP-u iz 1983. i provedeno u Uredbi o TAC-ovima i kvotama iz 1983., utvrđuje ključ za raspodjelu TAC-ova po državama članicama na temelju načela dodjele povijesnih ulova (1973. – 1978.), ovisnosti kako je utvrđeno u Haškim povlasticama iz 1976. i gubitka nadležnosti (1973. – 1976.);

Or. {ES}es

Amandman72

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ha (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ha.budući da nije provedena nijedna procjena učinka u pogledu socioekonomskih i sigurnosnih posljedica obveze iskrcavanja na kojoj se temelji članak 15. Uredbe o ZRP-u, što je u suprotnosti s obvezom Komisije da izvršava procjene učinka inicijativa za koje se očekuje da će imati značajan gospodarski, društveni ili ekološki učinak;

Or. {EN}en

Amandman73

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ha (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ha.budući da je objavljeno gotovo 4000 znanstvenih radova o odbačenom ulovu, od čega je 3700 njih povezano s industrijskom ribarstvom, a malo priobalno ribarstvo tema je manje od 200 radova;

Or. {EN}en

Amandman74

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Ha (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Ha.budući da je nove politike potrebno provesti nakon rasprave i dogovora između sektora ribarstva i vlade, čime će se osigurati njihova primjenjivost i učinkovitost;

Or. {EN}en

Amandman75

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Hb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Hb.budući da je u slučaju 1950 morskih vrsta unutar različitih skupina došlo do promjena u zemljopisnoj rasprostranjenosti i sezonskim aktivnostima uzrokovanih zagrijavanjem oceana i biokemijskim promjenama u njihovim staništima, primjerice do gubitka kisika, što je dovelo do promjena u sastavu i količinama vrsta te proizvodnji biomase u ekosustavima od ekvatora do polova; budući da promjena rasprostranjenosti ribljih stokova utječe na buduće upravljanje ribarstvenim aktivnostima, a time i na provedbu obveze iskrcavanja;

Or. {EN}en

Amandman76

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Hb (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Hb.budući da će klimatske promjene, porast temperature i zakiseljavanje mora i oceana dovesti do znatnih promjena u raspodjeli ribljih stokova, što će utjecati na buduće upravljanje ribarstvom u vodama Unije, a po svojoj prirodi i na provedbu obveze iskrcavanja;

Or. {ES}es

Amandman77

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Hc (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Hc.budući da neki glasovi u sektoru ribarstva pozivaju na ocjenu mjere u kojoj bi model koji se temelji na ribolovnom naporu, a ne na TAC-ovima i kvotama, bio prikladniji za upravljanje mješovitim ribolovom u zapadnim vodama;

Or. {ES}es

Amandman78

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Uvodna izjava Hd (nova)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

Hd.budući da bi Komisija do 31. prosinca 2022. trebala podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ZRP-a, uključujući obvezu iskrcavanja;

Or. {ES}es

Amandman79

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 1.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava; ističe da je smanjenje odbačenog ulova i svođenje neželjenog ulova na najmanju moguću razinu prioritet javne politike koji je oblikovan kao odgovor na zabrinutost u pogledu odgovornosti, očuvanja i rasipanja prirodnih resursa, kao i na znanstvenu potrebu da se u potpunosti uzmu u obzir svi izvori ribolovne smrtnosti;

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava; ističe da je smanjenje odbačenog ulova i svođenje neželjenog ulova na najmanju moguću razinu prioritet javne politike koji je oblikovan kao odgovor na zabrinutost u pogledu odgovornosti, očuvanja i rasipanja prirodnih resursa, kao i na znanstvenu potrebu da se u potpunosti uzmu u obzir svi izvori ribolovne smrtnosti; uviđa, međutim, da od 2010. postoji obveza evidentiranja odbačenog ulova u očevidniku u svrhu primjene uredbe o kontroli; žali zbog toga što je znanje o odbačenom ulovu ograničeno, usprkos uvođenju obveze iskrcavanja, i što je Europska komisija priznala da su evidentirane vrlo male količine odbačenog ulova i iskrcanog ulova manjeg od minimalne referentne veličine za očuvanje te da je mjera u kojoj one odražavaju stvarne količine ulova iznimno dvojbena;

Or. {EN}en

Amandman80

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 1.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava; ističe da je smanjenje odbačenog ulova i svođenje neželjenog ulova na najmanju moguću razinu prioritet javne politike koji je oblikovan kao odgovor na zabrinutost u pogledu odgovornosti, očuvanja i rasipanja prirodnih resursa, kao i na znanstvenu potrebu da se u potpunosti uzmu u obzir svi izvori ribolovne smrtnosti;

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava te da zajamči da se njima upravlja u skladu s ciljevima stvaranja gospodarske i društvene koristi te koristi za zapošljavanje, čime se doprinosi dostupnosti prehrambenih proizvoda;

Or. {ES}es

Amandman81

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 1.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava; ističe da je smanjenje odbačenog ulova i svođenje neželjenog ulova na najmanju moguću razinu prioritet javne politike koji je oblikovan kao odgovor na zabrinutost u pogledu odgovornosti, očuvanja i rasipanja prirodnih resursa, kao i na znanstvenu potrebu da se u potpunosti uzmu u obzir svi izvori ribolovne smrtnosti;

1.potvrđuje opći cilj EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribljih stokova i zaštitu morskih ekosustava; ističe da je smanjenje odbačenog ulova i svođenje neželjenog ulova na najmanju moguću razinu prioritet javne politike koji je oblikovan kao odgovor na zabrinutost u pogledu odgovornosti, očuvanja i rasipanja prirodnih resursa, kao i na znanstvenu potrebu da se uzmu u obzir izvori ribolovne smrtnosti;

Or. {FR}fr

Amandman82

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

1.asa zabrinutošću primjećuje da povećanje broja preventivnih TAC-ova, naspram smanjenja količine analitičkih TAC-ova, ukazuje na činjenicu da se dostupnost znanstvenih podataka o stanju stokova nije poboljšala uslijed uvođenja obveze iskrcavanja;

Or. {EN}en

Amandman83

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

1.bžali zbog toga što godišnja izvješća Europske komisije o trenutačnom stanju zajedničke ribarstvene politike sadržavaju vrlo malo informacija o provedbi obveze iskrcavanja, a do sada nisu podnesena izvješća o mjeri u kojoj je postignuto smanjenje količina odbačenog ulova prema toj obvezi, kao ni o njezinom socioekonomskom učinku ni učinku njezine provedbe na sigurnost na ribarskim plovilima;

Or. {EN}en

Amandman84

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz kratkoročnih i dugoročnih ekoloških i gospodarskih učinaka;

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja promjenu paradigme u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja i, u nekim slučajevima, uvođenja obveze iskrcavanja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz sveobuhvatnih kratkoročnih i dugoročnih ekoloških i gospodarskih učinaka; poziva Komisiju da prikupi podatke i ocijeni društveno-gospodarski učinak obveze iskrcavanja;

Or. {ES}es

Amandman85

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz kratkoročnih i dugoročnih ekoloških i gospodarskih učinaka;

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja jednu od najvećih promjena i izazova u povijesti upravljanja ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz kratkoročnih i dugoročnih socioekonomskih i ekoloških učinaka, među ostalim i na prehrambene lance i vrste koje se hrane odbačenim ulovom i ulovom prethodno bačenim natrag u more;

Or. {EN}en

Amandman86

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz kratkoročnih i dugoročnih ekoloških i gospodarskih učinaka;

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – što je, zajedno s uvođenjem politike o najvišem održivom prinosu, neizbježno imalo goleme kratkoročne i dugoročne ekološke i negativne socioekonomske učinke;

Or. {EN}en

Amandman87

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz kratkoročnih i dugoročnih ekoloških i gospodarskih učinaka;

2.svjestan je da uvođenje obveze iskrcavanja predstavlja veliku promjenu u upravljanju ribarstvom u EU-u, čime se povećava birokratsko opterećenje – od evidentiranja iskrcaja do sustava evidentiranja cjelokupnog ulova – te da je neizbježno imalo niz negativnih gospodarskih učinaka;

Or. {FR}fr

Amandman88

Gabriel Mato

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.apotiče reviziju i pojednostavljenje članka 15. ZRP-a; poziva na promjenu članka 15. kojim bi se, umjesto nastojanja da se njime uspostavi sveobuhvatna i apsolutna zabrana odbacivanja ulova, potaknulo stalne napore da se izbjegnu i smanje količine neželjenog usputnog i odbačenog ulova primjenom pristupa na pojedinačnoj osnovi, prema određenom području ribarstva i/ili stoku; naglašava da bi se obveza iskrcavanja trebala primjenjivati na ograničeniji broj stokova; poziva na cjelovitiji pristup upravljanju ribarstvom u kojem bi politika odbacivanja ulova bila dio, no ne i glavni pokretač;

Or. {EN}en

Amandman89

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.anaglašava da učinkovita provedba politika za smanjenje odbačenog ulova ne uključuje samo jačanje kontrole poštovanja obveze iskrcavanja, nego da je od ključne važnosti i da ribari i drugi dionici budu uključeni u oblikovanje i provedbu politika, čime se potiče kultura usklađenosti, te da se pravila o obvezi iskrcavanja postupno mijenjaju tijekom vremena, u skladu s umjerenim i prilagodljivim pristupom;

Or. {ES}es

Amandman90

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.apoziva na prikupljanje socioekonomskih podataka o načinu na koji obveza iskrcavanja utječe na socioekonomsku održivost sektora, sustav primitaka, broj članova posade, radno opterećenje, radne uvjete i sigurnosne standarde ribara, u skladu s preporukama FAO-a i Konvencije o radu;

Or. {EN}en

Amandman91

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.apoziva na izradu studija o socioekonomskog utjecaju ribarstvenih politika, a posebice o učincima obveze iskrcavanja na radne uvjete i sigurnost ribara, u skladu s preporukama Organizacije za prehranu i poljoprivredu i Konvencije o radu;

Or. {EN}en

Amandman92

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.apriznaje da politika najvišeg održivog prinosa ne znači da ne postoji odbacivanje ulova, a odbacivanje ulova ne podrazumijeva da nije bilo moguće postići najviši održivi prinos, što je zaista i postignuto u slučaju mnogih stokova, uključujući usputno ulovljene vrste;

Or. {EN}en

Amandman93

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 2.b (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

2.bžali zbog činjenice da su poteškoće koje su se pojavile prilikom provedbe zabrane odbacivanja ulova iskorištene kako bi se narušio ugled ribarstvenog sektora, i to usprkos napretku koji je ostvaren u pogledu ostvarenja cilja najvišeg održivog prinosa, što potvrđuje činjenica da će se 99 % iskrcaja u 2020. u Baltičkom moru, Sjevernom moru i Atlantskom oceanu koji su u isključivoj nadležnosti EU-a izvršiti u područjima ribarstva kojima se održivo upravlja i da je razina biomase u sjeveroistočnom Atlantiku u pogledu potpuno procijenjenih stokova 2018. bila 48 % viša nego 2003.;

Or. {EN}en

Amandman94

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je ispunjavanje obveze iskrcavanja općenito i dalje na vrlo niskoj razini te da je odbacivanje u okviru stope koja je usporediva s godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja;

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je, sukladno podacima Europske komisije i Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo, ispunjavanje obveze iskrcavanja općenito i dalje na vrlo niskoj razini te da je odbacivanje u okviru stope koja je usporediva s godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja; potiče Komisiju da razmotri promjene koje je potrebno provesti u pogledu obveze iskrcavanja te da podnese zakonodavni prijedlog nakon što se, prema potrebi, 2022. provede procjena reforme ZRP-a u svrhu kvalitetnijeg ostvarenja glavnog cilja te politike, to jest smanjenja količine odbačenog ulova i poboljšanja stokova;

Or. {EN}en

Amandman95

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je provedba obveze iskrcavanja općenito i dalje niska te da se odbacivanje događa otprilike u godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja;

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je provedba obveze iskrcavanja općenito i dalje niska;

Or. {FR}fr

Amandman96

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je ispunjavanje obveze iskrcavanja općenito i dalje na vrlo niskoj razini te da je odbacivanje u okviru stope koja je usporediva s godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja;

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je ispunjavanje obveze iskrcavanja općenito i dalje na vrlo niskoj razini te da je odbacivanje u okviru stope koja je usporediva s godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja, kao i da do sada nije bilo slučajeva učinkovitog suzbijanja vrsta koje ograničavaju ribolov1a;

_________________

1a STECF 20-02 – Adhoc – „Eval MS annual LO monitoring” („Procjena godišnjeg praćenja obveze iskrcavanja u državama članicama)”

Or. {EN}en

Amandman97

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da je ispunjavanje obveze iskrcavanja općenito i dalje na vrlo niskoj razini te da je odbacivanje u okviru stope koja je usporediva s godinama prije uvođenja obveze iskrcavanja;

3.naglašava napredak postignut u pogledu suradnje dionika i poduzete korake za poboljšanje selektivnosti; napominje, međutim, da mnogi ribari ne razumiju ciljeve i postupak provedbe obveze iskrcavanja te dovode u pitanje njezinu legitimnost, čime se otežava njezino poštovanje; žali zbog toga što ne postoje pouzdani podaci o količini odbačenog ulova;

Or. {ES}es

Amandman98

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.aizražava zabrinutost zbog pristupa Vijeća uspostavljanju TAC-ova na temelju ukupnog ulova, uključujući takozvane dodatke kojima se nadoknađuje prethodno odbačena količina ribe, a pritom je sukladnost i dalje na niskoj razini; izražava iznimnu zabrinutost zbog činjenice da je takvo stanje dovelo do prosječne prilagodbe na višu vrijednost od 50 % za 2020., pri čemu se nužne kontrolne mjere i dalje ne provode dovoljno;

Or. {EN}en

Amandman99

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 3.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

3.ausprkos nedovoljnoj provedbi obveze iskrcavanja, čija je učinkovitost nepoznanica, tu je obvezu potrebno revidirati kako bi se razmotrili učinci klimatskih promjena i promjena rasprostranjenosti ribljih vrsta;

Or. {EN}en

Amandman100

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – razmjene kvota i zajedničke zalihe kvota za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala veliku zabrinutost te da je i dalje izaziva i u sektoru ribarstva i u znanstvenoj zajednici; ističe da se zabrinutost u sektoru ribarstva odnosi na povećanje operativnih troškova, nedostatak odgovarajuće infrastrukture u lukama i nedostatak jednostavnih i djelotvornih tehničkih rješenja za povećanje selektivnosti bez ugrožavanja profitabilnosti ribolovne djelatnosti (gospodarske prepreke), rašireno stajalište da su ribolovni resursi najvećim dijelom mješoviti i da je vrlo teško izbjeći neželjeni ulov te da obveza iskrcavanja ima neželjene posljedice na morski prehrambeni lanac (ekološke prepreke), kao i nedostatak poticaja za usklađenost javnih uprava (institucionalne prepreke);

Or. {ES}es

Amandman101

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – razmjene kvota i zajedničke zalihe kvota za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – razmjene kvota i zajedničke zalihe kvota za vrste usputnog ulova – međutim, naglašava da te mjere uglavnom nisu trajne i da su podložne pregovorima između država članica; ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

Or. {EN}en

Amandman102

Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – razmjene kvota i zajedničke zalihe kvota za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – razmjene kvota i zajedničke zalihe kvota za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova uzimajući u obzir i socioekonomski aspekt;

Or. {IT}it

Amandman103

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.napominje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; pozdravlja mjere koje su dosad poduzete – zamjene kvota i kvote za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

4.sa zabrinutošću primjećuje da je obveza iskrcavanja izazvala zabrinutost u ribarskoj industriji, posebno u mješovitom ribolovu izloženom potencijalnim vrstama koje ograničavaju ribolov i ranoj zabrani ribolova; prima na znanje mjere koje su dosad poduzete – zamjene kvota i kvote za vrste usputnog ulova – te ustraje na potrebi za daljnjim razvojem učinkovitih planova za smanjenje usputnog ulova u cilju obnove osjetljivih stokova;

Or. {FR}fr

Amandman104

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.asa zabrinutošću napominje da se, osim toga, zbog obveze iskrcavanja u mješovitom ribolovu mogu pojaviti vrste koje ograničavaju ribolov i da se može uvesti prijevremeno zatvaranje ribolova zbog obveze iskrcavanja; žali zbog toga što su se dosad poduzete mjere – zamjene kvota i kvote za vrste usputnog ulova – pokazale nedovoljnima za rješavanje tog problema; posebno potiče Komisiju i Vijeće da s popisa stokova na koje se primjenjuju TAC-ovi uklone vrste koje podrazumijevaju usputni ulov i za koje ne postoje rizici za očuvanje (npr. dubokomorske vrste kao što su rumenac okan ili crni zmijičnjak);

Or. {ES}es

Amandman105

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.aističe zabrinutost zbog toga što stokovi koji se dijele s trećim zemljama potencijalno ne podliježu jednakim odredbama o odbacivanju ulova; naglašava potrebu za postupnim približavanjem glavnim ciljevima upravljanja ribarstvom u svrhu osiguravanja najviših standarda u postupku postizanja dobrog stanja okoliša dijeljenih stokova, održivosti ribarskih aktivnosti i održavanja ravnopravnih uvjeta;

Or. {EN}en

Amandman106

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 4.b (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

4.bnaglašava probleme koje predstavlja obveza iskrcavanja u pogledu vrsta koje ograničavaju mješoviti ribolov; ističe da će se situacije u kojima se pojavljuju vrste koje ograničavaju ribolov nastaviti i da će uzrokovati ograničenja ulova i nedovoljno iskorištavanje dostupnih kvota te relevantnim flotama stvoriti ozbiljne ekonomske poteškoće;

Or. {EN}en

Amandman107

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.naglašava potencijalnu primjenu iznimaka (visoka stopa preživljavanja i de minimis) predviđenih Uredbom kako bi se olakšala provedba i suzbili mogući slučajevi zagušenja; podsjeća da je potrebno pružiti pouzdane i točne dokaze i podatke te preporučuje da se pojednostavi postupak odobravanja izuzeća, uključujući bolje prikupljanje podataka;

5.naglašava potencijalnu i nužnu primjenu iznimaka (visoka stopa preživljavanja i de minimis) predviđenih Uredbom kako bi se olakšala provedba i suzbili mogući slučajevi zagušenja; podsjeća da je potrebno pružiti pouzdane i točne dokaze i podatke te preporučuje da se pojednostavi postupak odobravanja izuzeća, uključujući bolje prikupljanje znanstvenih podataka;

Or. {EN}en

Amandman108

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.aističe da je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo potvrdio da se kvaliteta podnesenih zahtjeva za izuzećem općenito poboljšala od podnošenja prvih zajedničkih preporuka u 2014.; priznaje da pružanje podataka i informacija kojima se potkrjepljuju izuzeća može biti zahtjevno zbog naravi potrebnih podataka; sa zabrinutošću napominje, međutim, da je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor istaknuo činjenicu da postoje brojni slučajevi u kojima se pružene informacije i podaci ne odnose na određenu vrstu i/ili područje ribarstva te da se za potkrepljivanje raznovrsnih izuzeća upotrebljavaju iste studije i pretpostavke; ističe da je uslijed manjka podataka i informacija koje se odnose na određene vrste i područja ribarstva teško procijeniti vjerojatan učinak predloženog izuzeća ili mjeru u kojoj izuzeće ispunjava uvjete za de minimis ili visoku stopu preživljavanja;

Or. {EN}en

Amandman109

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.ažali zbog činjenice da članak 15. ne djeluje na predviđen način, usprkos trudu ribara u pogledu povećanja selektivnosti i sukladnosti s novim pravilima, zbog administrativnih poteškoća koje su nastale prilikom razvoja pilot-projekata selektivnosti koji zahtijevaju posebna odobrenja, neujednačenih pravila unutar mnogih planova za suzbijanje odbacivanja ulova, kolizije s nacionalnim pravilima i složenosti upravljanja mješovitim ribolovom;

Or. {EN}en

Amandman110

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.azabrinut je zbog toga što postupno smanjenje nekih fleksibilnih mogućnosti, kao što je izuzeće de minimis, može prouzročiti ili pogoršati učinak ograničavanja i zabranu ribolova; ustraje u tome da je potrebno dodatno razviti učinkovite planove za smanjenje usputnog ulova u ribarstvu s ograničenom selektivnošću, kao što je ribolov pelagijskim kočama;

Or. {ES}es

Amandman111

Annie Schreijer-Pierik

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.anaglašava zabrinutost u vezi činjenice da stokovi koji se dijele s trećim zemljama (posebice s Ujedinjenom Kraljevinom) potencijalno ne podliježu jednakim odredbama u kontekstu obveze iskrcavanja; naglašava potrebu za postizanjem usklađenosti sa sustavima trećih zemalja u pogledu glavnih ciljeva i načela upravljanja ribarstvom kako bi se održali ravnopravni uvjeti;

Or. {EN}en

Amandman112

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 5.b (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

5.bpodsjeća na neuspjeh u pronalasku alternativnih načina upotrebe iskrcanog materijala manjeg od minimalne referentne veličine za očuvanje i neželjenog ulova zbog previsokih troškova pohrane i prijevoza takvog ulova koje snose ribari 1a; poziva Komisiju da razmotri mogućnost izmjene zakonodavstva kako bi se omogućilo da se takav ulov iskoristi u humanitarne svrhe prema prijedlogu nekoliko država članica i Savjetodavnog vijeća za jugozapadne vode;

_________________

1a Studija EUMOFA-e o mogućnostima tržišnog plasmana neželjenog ulova (2020.)

Or. {EN}en

Amandman113

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 6.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; iako je za ostvarivanje tog krajnjeg cilja potrebno vrijeme i dostatna razina znanja, uviđa da su potrebni veći napori kako bi se promicalo njegovo razumijevanje na zajedničkoj razini i kako bi se obveza iskrcavanja u potpunosti iskoristila kao sredstvo za njegovo postizanje;

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; iako je za ostvarivanje tog krajnjeg cilja potrebno vrijeme i dostatna razina znanja, uviđa da su potrebni veći napori kako bi se promicalo njegovo razumijevanje na zajedničkoj razini i kako bi se obveza iskrcavanja u potpunosti iskoristila kao sredstvo za njegovo postizanje; poziva Komisiju da nastavi pružati potporu planovima za poboljšanje selektivnosti, među ostalim upotrebom poticaja za primjenu selektivnijih alata;

Or. {EN}en

Amandman114

Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Bert-Jan Ruissen

Prijedlog rezolucije

Stavak 6.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; iako je za ostvarivanje tog krajnjeg cilja potrebno vrijeme i dostatna razina znanja, uviđa da su potrebni veći napori kako bi se promicalo njegovo razumijevanje na zajedničkoj razini i kako bi se obveza iskrcavanja u potpunosti iskoristila kao sredstvo za njegovo postizanje;

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; uviđa da trenutačna obveza iskrcavanja ne odgovara svojoj svrsi; poziva Europsku komisiju da prestane s upotrebom tog alata;

Or. {EN}en

Amandman115

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 6.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; uviđa da, iako je za ostvarivanje tog krajnjeg cilja potrebno vrijeme i dovoljno znanja, potrebni su veći napori kako bi se promicalo njegovo zajedničko razumijevanje i kako bi se obveza iskrcavanja u potpunosti iskoristila kao sredstvo za njezino postizanje;

6.podsjeća da obveza iskrcavanja nije sama po sebi cilj, već alat za poticanje poboljšanja u ribarstvu i operativnom ponašanju, poticanje razvoja i upotrebe selektivnijih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na najmanju moguću mjeru te kako bi se poboljšala dokumentacija o ulovu radi boljeg razumijevanja i znanstvene procjene ribljih stokova; uviđa da je za ostvarivanje tog krajnjeg cilja potrebno vrijeme i dovoljno znanja; stoga podsjeća da će ta obveza iskrcavanja postati de facto nepotrebna ako se dokaže da ne može postići navedene ciljeve;

Or. {FR}fr

Amandman116

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 6.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

6.anaglašava specifičnosti najudaljenijih regija, posebice u pogledu plovila, starijih flota te luka smanjenog kapaciteta za pohranu i obradu, što može učiniti obvezu iskrcavanja nepraktičnom;

Or. {EN}en

Amandman117

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 7.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

7.napominje da se razine odbačenog ulova znatno razlikuju od ribolovnih područja do morskih bazena, što dovodi do percepcije da jedinstveno pravilo za sve slučajeve možda nije najbolja strategija za poticanje ribara da postanu selektivniji; poziva Komisiju da utvrdi glavne nedostatke i predloži prilagođena rješenja po mjeri za pojedina ribolovna područja za svaki morski bazen;

7.napominje da se razine odbačenog ulova znatno razlikuju od ribolovnih područja do morskih bazena, što dovodi do percepcije da jedinstveno pravilo za sve slučajeve možda nije najbolja strategija za poticanje ribara da postanu selektivniji; poziva Komisiju da utvrdi glavne nedostatke i predloži prilagođena rješenja po mjeri za pojedina ribolovna područja za svaki morski bazen, pri čemu je posebnu pažnju potrebno posvetiti artizanalnom ribolovu, posebice u najudaljenijim regijama;

Or. {EN}en

Amandman118

France Jamet, Rosanna Conte

Prijedlog rezolucije

Stavak 7.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

7.napominje da se razine odbačenog ulova znatno razlikuju od ribolovnih područja do morskih bazena, što dovodi do percepcije da jedinstveno pravilo za sve slučajeve možda nije najbolja strategija za poticanje ribara da postanu selektivniji; poziva Komisiju da utvrdi glavne nedostatke i predloži prilagođena i prilagođena rješenja za pojedine vrste ribolova za svaki morski bazen;

7.napominje da se razine odbačenog ulova znatno razlikuju od ribolovnih područja do morskih bazena, što dovodi do percepcije da jedinstveno pravilo za sve slučajeve nije najbolja strategija za poticanje ribara da postanu selektivniji; smatra da je potrebno utvrditi glavne nedostatke i predložiti prilagođena i prilagođena rješenja za pojedine vrste ribolova za svaki morski bazen;

Or. {FR}fr

Amandman119

Ska Keller

{Greens/EFA}u ime Kluba zastupnika Zelenih / Europskog slobodnog saveza

Prijedlog rezolucije

Stavak 8.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

8.podsjeća da trenutačni pravni okvir državama članicama pruža pravnu osnovu za aktivnu suradnju kako bi se utvrdila pravila selektivnog ribolova na fleksibilniji način i kako bi se iskoristile znanstveno dokazane metode za ublažavanje klimatskih promjena; poziva države članice da poboljšaju svoju suradnju s pomoću regionalnog pristupa, uključujući uključivanje relevantnih dionika i savjetodavnih vijeća, te da u tu svrhu iskoriste subvencije koje su im na raspolaganju; ponavlja da je potrebno zajamčiti jednake uvjete u provedbi obveze iskrcavanja;

8.podsjeća da trenutačni pravni okvir državama članicama pruža pravnu osnovu za aktivnu suradnju kako bi se utvrdila pravila selektivnog ribolova na fleksibilniji način i kako bi se iskoristile znanstveno dokazane metode za ublažavanje klimatskih promjena; poziva države članice da poboljšaju svoju suradnju s pomoću regionalnog pristupa, uključujući uključivanje relevantnih dionika i savjetodavnih vijeća, te da u tu svrhu u potpunosti iskoriste subvencije koje su im na raspolaganju; ponavlja da je potrebno zajamčiti jednake uvjete u provedbi obveze iskrcavanja;

Or. {EN}en

Amandman120

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 8.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

8.podsjeća da trenutačni pravni okvir državama članicama pruža pravnu osnovu za aktivnu suradnju kako bi se utvrdila pravila selektivnog ribolova na fleksibilniji način i kako bi se primijenili znanstveno utemeljeni alati za ublažavanje klimatskih promjena; poziva države članice da poboljšaju svoju suradnju s pomoću regionalnog pristupa, uključujući uključivanje relevantnih dionika i savjetodavnih vijeća, te da u tu svrhu iskoriste subvencije koje su im na raspolaganju; ponavlja da je potrebno zajamčiti jednake uvjete u provedbi obveze iskrcavanja;

8.podsjeća da trenutačni pravni okvir državama članicama pruža pravnu osnovu za aktivnu suradnju kako bi se utvrdila pravila selektivnog ribolova na fleksibilniji način i kako bi se primijenili znanstveno utemeljeni alati za ublažavanje klimatskih promjena; poziva države članice da poboljšaju svoju suradnju, uključujući uključivanje relevantnih dionika i savjetodavnih vijeća, te da u tu svrhu iskoriste subvencije koje su im na raspolaganju; ponavlja da je potrebno zajamčiti jednake uvjete u provedbi obveze iskrcavanja;

Or. {FR}fr

Amandman121

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 9.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

9.pozdravlja rezultate nedavnih znanstvenih studija (npr. DiscardLess, MINOUW i LIFE iSEAS) o inovativnoj selektivnosti alata, strategijama izbjegavanja i izmjenama plovila za postupanje s neželjenim ulovom na plovilu;

9.pozdravlja rezultate nedavnih znanstvenih studija (npr. DiscardLess, MINOUW i LIFE iSEAS) o inovativnoj selektivnosti alata, strategijama izbjegavanja i izmjenama plovila za postupanje s neželjenim ulovom na plovilu; smatra da je nužno nastaviti istraživačke aktivnosti kako bi se poboljšala selektivnost alata, strategije izbjegavanja i rukovanje neželjenim ulovom; pozdravlja predloženi program „Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters” („Misija Morska zvijezda 2030.: obnavljanje naših oceana i mora”) i smatra da će misija u području zdravih oceana, mora, obalnih i kopnenih voda pridonijeti razvoju hitno potrebnih rješenja koja izravno utječu na sektor ribarstva i održivu upotrebu oceanskih resursa i upravljanje njima;

Or. {EN}en

Amandman122

France Jamet, Rosanna Conte

Prijedlog rezolucije

Stavak 9.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

9.pozdravlja rezultate nedavnih znanstvenih studija (npr. DiscardLess, MINOUW i LIFE iSEAS) o inovativnoj selektivnosti alata, strategijama izbjegavanja i izmjenama plovila za postupanje s neželjenim ulovom na plovilu;

9.prima na znanje rezultate nedavnih znanstvenih studija o inovativnoj selektivnosti alata, strategijama izbjegavanja i izmjenama plovila za postupanje s neželjenim ulovom na plovilu;

Or. {FR}fr

Amandman123

Francisco José Millán Mon

Prijedlog rezolucije

Stavak 10.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

10.naglašava da učinkoviti sustavi upravljanja ribarstvom, uključujući mogućnost upotrebe svih elemenata za pravilnu provedbu obveze iskrcavanja i postizanje ciljeva ZRP-a, trebaju biti dokazani točnom i pouzdanom dokumentacijom o ulovu i znanstvenim podacima; poziva Komisiju i države članice da pojačaju napore kako bi se, prema potrebi, u potpunosti provelo primjenjivo zakonodavstvo EU-a te da poduzmu daljnje mjere kako bi se zajamčilo potpuno prikupljanje dokumentacije i podataka;

10.naglašava da učinkoviti sustavi upravljanja ribarstvom, uključujući mogućnost upotrebe svih elemenata za pravilnu provedbu obveze iskrcavanja i postizanje ciljeva ZRP-a, trebaju biti dokazani točnom i pouzdanom dokumentacijom o ulovu i znanstvenim podacima; poziva Komisiju i države članice da pojačaju napore kako bi se, prema potrebi, u potpunosti provelo primjenjivo zakonodavstvo EU-a te da poduzmu daljnje mjere kako bi se zajamčilo potpuno prikupljanje dokumentacije i podataka, razmjerno njihovu ribolovnom kapacitetu u slučaju flote za mali priobalni ribolov;

Or. {ES}es

Amandman124

France Jamet

Prijedlog rezolucije

Stavak 10.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

10.naglašava da učinkoviti sustavi upravljanja ribarstvom, uključujući mogućnost upotrebe svih elemenata za pravilnu provedbu obveze iskrcavanja i postizanje ciljeva ZRP-a, trebaju biti dokazani točnom i pouzdanom dokumentacijom o ulovu i znanstvenim podacima; poziva Komisiju i države članice da pojačaju napore kako bi se, prema potrebi, u potpunosti provelo primjenjivo zakonodavstvo EU-a te da poduzmu daljnje mjere kako bi se zajamčilo potpuno prikupljanje dokumentacije i podataka;

10.naglašava da učinkoviti sustavi upravljanja ribarstvom, uključujući mogućnost upotrebe svih elemenata za pravilnu provedbu obveze iskrcavanja i postizanje ciljeva ZRP-a, trebaju biti dokazani dokumentacijom o ulovu i znanstvenim podacima; poziva Komisiju i države članice da pojačaju napore kako bi se, prema potrebi, u potpunosti provelo primjenjivo zakonodavstvo EU-a te da poduzmu daljnje mjere kako bi se zajamčilo potpuno prikupljanje dokumentacije i podataka;

Or. {FR}fr

Amandman125

Cláudia Monteiro de Aguiar

Prijedlog rezolucije

Stavak 10.a (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

10.aističe zabrinutost zbog toga što stokovi koji se dijele s trećim zemljama potencijalno ne podliježu jednakim odredbama obveze iskrcavanja. Usklađivanje s trećim zemljama, posebice s Ujedinjenom Kraljevinom, u području upravljanja ribarstvom ključno je za održavanje ravnopravnih uvjeta;

Or. {EN}en

Amandman126

Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Carmen Avram

Prijedlog rezolucije

Stavak 11.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

11.zabrinut je zbog nedostatka odgovarajuće kontrole i usklađenosti s obvezom iskrcavanja te ističe njezin negativan učinak na održivost; poziva na bolje korištenje novih tehnologija i digitalnih rješenja te na jačanje suradnje između ribolovnog sektora i nadležnih tijela država članica kako bi se brzo poboljšala kontrola;

11.zabrinut je zbog nedostatka odgovarajuće kontrole i usklađenosti s obvezom iskrcavanja; naglašava da je ta obveza stvorila velik broj delegiranih akata u obliku planova za odbačeni ulov čije odredbe otežavaju provedbu i provođenje obveze iskrcavanja i EFCA-ine procjene sukladnosti; ističe da sve složenija obveza iskrcava