105
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014 Data intrarii in vigoare : 8 aprilie 2014 --------- *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 346/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009 şi, ulterior, a mai fost modificată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 303/2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013. - Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 21 martie 2012. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ART. 2 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea: a) promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. ART. 3 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;

 · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*)privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014 Data intrarii in vigoare : 8 aprilie 2014

--------- *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 346/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009 şi, ulterior, a mai fost modificată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 303/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013. - Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 21 martie 2012.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ART. 2 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea: a) promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. ART. 3 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate; c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi; d) creşterea rolului activităţii de prevenire în vederea reducerii numărului accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; e) solidaritatea socială, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege; f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege; g) asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor; h) repartiţia fondurilor în conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin prezenta lege.

Page 2:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 4 (1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurător. (2) În situaţia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun.

CAP. II Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate

ART. 5 (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici; b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a); c) şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în cel al Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ART. 6 (1) Se pot asigura în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; b) comanditaţi, administratori sau manageri; c) membri ai asociaţiei familiale; d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; e) persoane angajate în instituţii internaţionale; f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere; g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier; h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură; i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior. (2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte în normele metodologice**) de aplicare a prezentei legi.--------- **) A se vedea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 7 (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii. (2) Au calitatea de asigurat şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează muncă pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România. ART. 8

Page 3:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP*).----------- *) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale - CNPAS devine Casa Naţională de Pensii Publice - CNPP în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii. (3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condiţiile prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale. (4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi şi din contractele de asigurare, se stabilesc între: a) angajatori şi asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 şi 7; b) asiguraţi şi asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6. (2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi în funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz. ART. 10 (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurătorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop. (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Declaraţia se depune la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părţi, după caz. (4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia să anunţe asigurătorul în termen de 15 zile. ART. 11 Persoana asigurată potrivit art. 6, odată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligaţia de a depune o declaraţie de venituri şi de a comunica, în termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situaţia şi statutul ei. ART. 12 Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare şi încetează odată cu aceste raporturi. ART. 13 (1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.

Page 4:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (2) şi la art. 23 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003. ART. 14 (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor individuale de asigurare. (2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă şi a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă. ART. 15 Riscurile asigurate în condiţiile prezentei legi sunt accidentele de muncă şi bolile profesionale definite în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

CAP. III Obiectivele asigurării

ART. 16 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) reabilitarea medicală şi socioprofesională a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora; c) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub formă de indemnizaţii şi alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. ART. 17 Asigurătorul are obligaţia de a-şi organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 16, precum şi de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces în scopul realizării acestor obiective.

CAP. IV Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 18 Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; b) reabilitare şi reconversie profesională; c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; e) compensaţii pentru atingerea integrităţii; f) despăgubiri în caz de deces; g) rambursări de cheltuieli. ART. 19 (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare,

Page 5:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia. (4) Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale. (5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor avea în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.

SECŢIUNEA 1 Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

ART. 20 Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ART. 21 (1) Asigurătorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează: a) restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat; b) prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanentă. (2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. ART. 22 (1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti; b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic; c) servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale; d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; e) servicii de chirurgie reparatorie; f) cure balneoclimaterice; g) investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor. (2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii: a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente; b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică, specializate pentru boli profesionale; c) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; d) servicii de chirurgie reparatorie; e) cure balneoclimaterice; f) dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice.

Page 6:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(3) Fondurile necesare decontării prestaţiilor şi serviciilor prevăzute la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. ART. 23 (1) În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, costurile acestora se suportă din fondurile bugetului de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. ART. 24 (1) Pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului, în funcţie de natura şi de diagnosticul bolii. (2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, în funcţie de tipul bolii. (3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul asigurătorului, în funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului. (4) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear se aprobă anual de CNPP. ART. 25 (1) Asiguraţii au obligaţia să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asigurătorului. (2) Dreptul la prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă se suspendă în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare. ART. 26 Tratamentul medical în perioada programului individual de recuperare, precum şi cazarea şi masa în unităţile medicale se suportă de către asigurător cu respectarea tarifelor şi criteriilor stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului, şi prin normele metodologice de aplicare a acestui contract. ART. 27 (1) Unităţile care efectuează prestaţii şi servicii medicale se stabilesc de asigurător în vederea reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă a asiguraţilor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Tarifele pentru prestaţiile şi serviciile medicale aferente reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă se stabilesc pe baza prevederilor existente în contractul-cadru al sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

SECŢIUNEA a 2-a Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională

ART. 28 Prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare şi reconversie profesională se acordă de către asigurător la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu şi-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfăşura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. ART. 29 Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii de reabilitare şi reconversie profesională: a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale; b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie; c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie.

Page 7:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 30 (1) Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale. (2) Indemnizaţia se acordă numai dacă persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii. ART. 31 Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă numai dacă persoana asigurată respectă dispoziţiile asigurătorului cu privire la: a) instituţia la care urmează să se desfăşoare cursul; b) programul de instruire; c) modalitatea de absolvire.

SECŢIUNEA a 3-a Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

ART. 32 (1) Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. (2) În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. ART. 33 (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. (2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. ART. 34 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. ART. 35 Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. ART. 36 (1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. (2) Medicul asigurătorului poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activităţii în acelaşi loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate. (3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP. ART. 37 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale. ART. 38

Page 8:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizaţia se va acorda până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 36.

SECŢIUNEA a 4-a Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

ART. 39 (1) Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă. (2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecţiunii. ART. 40 Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraţilor care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă. ART. 41 (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asigurătorului, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape. (2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.

SECŢIUNEA a 5-a Compensaţii pentru atingerea integrităţii

ART. 42 Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%. ART. 43 Compensaţia se acordă la solicitarea persoanei îndreptăţite, pe baza deciziei medicului asigurătorului, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42. ART. 44 (1) Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixă în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul, şi nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. (2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. (3) Criteriile şi grilele pe baza cărora se acordă compensaţia pentru atingerea integrităţii se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPP.

SECŢIUNEA a 6-a Despăgubiri în caz de deces

ART. 45 (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi,

Page 9:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. ART. 46 Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asigurătorului, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi. ART. 47 (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de asigurător în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei. ART. 48 Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 47.

SECŢIUNEA a 7-a Rambursări de cheltuieli

ART. 49 (1) Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii: a) transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale; b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale; c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Costurile suportate de asigurător sunt destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual prin decizie a preşedintelui CNPP.

CAP. V Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

ART. 50 (1) Angajatorii au obligaţia de a comunica asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor. (2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă despre accident. (3) Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului. ART. 51 (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigură servicii medicale angajatorului, constată că există riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligaţia de a semnala de îndată cazul asigurătorului. (2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPP de către autoritatea competentă. ART. 52 (1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces şi recurge la procesul-verbal de cercetare, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces.

Page 10:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Asigurătorul verifică modalitatea în care a fost efectuată cercetarea şi decide asupra caracterului de muncă al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. (3) În scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, asigurătorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o anchetă proprie sau poate evalua dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, după caz. ART. 53 Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel: a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă; b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă. ART. 54 Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz.

CAP. VI Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

ART. 55 Răspunderea pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile de muncă revine angajatorilor sau, după caz, persoanelor asigurate conform art. 6. ART. 56 (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura informarea, participarea şi colaborarea angajaţilor pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. (2) Angajaţii au obligaţia de a participa la acţiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate şi sănătate în muncă, atunci când sunt solicitaţi în acest scop de către angajatori. ART. 57 Angajaţii nu suportă în nicio situaţie costul măsurilor de prevenire aplicate în condiţiile art. 56. ART. 58 Angajatorii au obligaţia de a furniza toate informaţiile solicitate de asigurător în legătură cu riscurile de la locurile de muncă. ART. 59 Angajaţii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aduse la cunoştinţă în cadrul instructajului de protecţie a muncii. ART. 60 Angajaţii au dreptul, fără ca acest lucru să atragă consecinţe asupra lor, de a sesiza Inspecţia Muncii, asigurătorul sau comitetele de sănătate şi securitate în muncă asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ART. 61 Asigurătorul are obligaţia de a promova şi de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul: a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate; b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) eliminării sau reducerii riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale. ART. 62 (1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional.

Page 11:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Activităţile de prevenire se realizează de către CNPP, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege. (3) Pentru coordonarea activităţii legate de prevenirea bolilor profesionale, precum şi de verificare, în vederea decontării, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPP organizează un compartiment de medicina muncii în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. ART. 63 (1) Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăşoară activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atribuţii: a) participă la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel naţional, prin identificarea situaţiilor cu riscuri mari de accidente de muncă şi boli profesionale; b) acordă consultanţă cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; c) propun efectuarea şi finanţarea de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare la nivel naţional; d) acordă asistenţă tehnică angajatorilor pentru elaborarea instrucţiunilor de prevenire; e) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi stabilesc caracterul de muncă al acestora în conformitate cu prevederile prezentei legi; f) ţin evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; g) recomandă măsuri de prevenire şi controlează aplicarea lor; h) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire; i) stabilesc programe de prevenire în baza situaţiilor concrete identificate la locurile de muncă; j) consiliază angajatorii cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. (2) Personalul medical specializat în medicina muncii are şi atribuţii legate de depistarea, investigarea şi stabilirea caracterului profesional al bolii. ART. 64 În exercitarea atribuţiilor sale personalul tehnic şi medical specializat este autorizat: a) să dispună de acces liber în sediile angajatorilor sau la locurile de muncă organizate de aceştia şi să fie însoţit de persoanele desemnate de angajator; b) să beneficieze de concluziile cercetării accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, efectuată de autorităţile de stat competente; c) să sesizeze autorităţile de stat când constată încălcări ale legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii; d) să propună angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protecţie a muncii în funcţie de riscurile de la locurile de muncă; e) să consulte rezultatele examenelor medicale la angajare şi ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate; f) să solicite orice informaţii şi documente necesare realizării sarcinilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; g) să recomande angajatorului măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ART. 65 În activitatea exercitată personalul de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice şi de fabricaţie din unitatea controlată, precum şi a celorlalte date furnizate de autorităţile de stat competente sau de orice alt organism ori persoană interesată în activitatea de prevenire, precum şi confidenţialitatea datelor medicale ale angajaţilor. ART. 66 (1) Cheltuielile asigurătorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se evidenţiază într-un cont analitic separat. (2) Cuantumul maxim alocat în acest scop nu poate depăşi 10% din sumele încasate cu titlu de contribuţie pe parcursul unui an calendaristic.

Page 12:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

CAP. VII Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 67 CNPP administrează, gestionează, coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. ART. 68 În vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, CNPP are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea în acest domeniu, desfăşurată de casele teritoriale de pensii; b) poate cofinanţa programe în proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) aplică măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) îndrumă şi controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; f) controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute de prezenta lege; g) controlează modul de acordare a majorărilor sau reducerilor contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire; h) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; i) organizează evidenţa cazurilor asigurate, precum şi a costurilor de asigurare la nivel naţional; j) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de asigurare; k) poate finanţa la nivel naţional studii de cercetare aplicativă în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; l) poate organiza instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanţează din veniturile provenite din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; n) urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prezintă ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; o) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în muncă; p) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă, prin participarea directă la investigaţie sau prin analiza documentelor justificative, după caz; r) stabileşte caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporară de muncă. ART. 69 Conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de preşedintele CNPP şi de un consiliu tripartit. ART. 70 (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală în cadrul CNPP. (2) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPP. (3) Ocuparea funcţiei de director general se face în condiţiile legii. (4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere.

Page 13:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 71 (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri: a) 3 reprezentanţi ai Guvernului, dintre care preşedintele CNPP şi directorul general prevăzut la art. 70 alin. (2) - membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice; b) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996*) privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------- *) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă a fost abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare.

c) 3 reprezentanţi ai patronilor, desemnaţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Membrii consiliului tripartit îşi desfăşoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani. (3) Preşedintele CNPP este şi preşedintele consiliului tripartit. (4) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului tripartit, cu excepţia preşedintelui CNPP şi a directorului general, este egală cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi, într-o lună, 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. ART. 72 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 68, în structura organizatorică a CNPP se înfiinţează structuri specializate pentru urmărirea şi asigurarea: a) activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) activităţii de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesională şi tratament medical; c) evidenţei contribuţiilor, prestaţiilor şi serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare. (2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPP*).---------- *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 9 martie 2012, cu modificările ulterioare.

ART. 73 Prin Statutul CNPP se stabilesc atribuţiile, organizarea şi funcţionarea la nivel central şi teritorial a structurilor care asigură desfăşurarea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi atribuţiile consiliului tripartit. ART. 74 (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative. (2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPP. (3) Membrii desemnaţi în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă. ART. 75 (1) Persoanele care datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot constitui asociaţii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naţionale. (2) Asociaţiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie şi funcţionează ca persoane juridice în condiţiile prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Page 14:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(3) Asociaţiile profesionale de asigurare îşi pot elabora regulamente şi instrucţiuni proprii. (4) În vederea funcţionării asociaţiile profesionale de asigurare sunt obligate să solicite autorizarea de către CNPP. ART. 76 Solicitarea în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se depune la sediul CNPP, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzând obiectul, scopul activităţii, precum şi orice alte elemente necesare, potrivit cerinţelor prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi; b) statutul asociaţiei profesionale de asigurare. ART. 77 CNPP analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate, urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii să emită autorizaţia sau să respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare. ART. 78 Asociaţiile profesionale de asigurare exercită următoarele atribuţii: a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) acordă prestaţiile de asigurare prevăzute în prezenta lege şi întocmesc documentaţia necesară în vederea acordării acestora; c) elaborează studii şi evaluări privind riscul de accidentare şi îmbolnăvire profesională; d) ţin evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a prestaţiilor acordate şi a costurilor aferente; e) asigură acordarea de prestaţii medicale prin servicii proprii sau pe bază de contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii; f) verifică modul în care sunt utilizate prestaţiile băneşti acordate pentru serviciile de reabilitare medicală şi socioprofesională. ART. 79 Asociaţiile profesionale de asigurare au obligaţia de a supune anual aprobării CNPP situaţia financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli.

CAP. VIII Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 80 (1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următorii: a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 şi 7; b) asiguraţii prevăzuţi la art. 6. (2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contribuţii pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d). ART. 81 Contribuţia se stabileşte astfel încât să acopere costul prestaţiilor şi serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi cheltuielile administrative. ART. 82 (1) Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc. (2) Tariful de risc se determină pentru fiecare sector de activitate în funcţie de riscul de accidentare şi de îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv. (3) În cadrul tarifelor de risc diferenţierea pe categorii de activităţi se realizează prin clase de risc. ART. 83

Page 15:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPP şi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).----------- **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele şi clasele de risc se revizuiesc o dată la 4 ani. (3) Pentru prima perioadă de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată. ART. 84 (1) Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător, corespunzător activităţii principale desfăşurate în fiecare unitate. (2) În sensul prezentei legi se va considera activitate principală activitatea cu numărul cel mai mare de angajaţi. ART. 85 (1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unică, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată. (2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară. ART. 86 Clasa de risc şi cota de contribuţie datorată se comunică de către asigurător angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie. ART. 87 Asigurătorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc. ART. 88 În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii. ART. 89 (1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare. ART. 90 (1) Asigurătorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după următoarele criterii: a) numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţă; b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) existenţa locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale.

CAP. IX Veniturile şi cheltuielile asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 91 Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din:

Page 16:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

a) contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum şi de persoanele fizice care încheie asigurare; b) majorări de întârziere; c) alte venituri, potrivit legii. ART. 92 (1) Veniturile din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Veniturile prevăzute la art. 91 sunt destinate în exclusivitate pentru finanţarea prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea organizării şi funcţionării sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege. ART. 93 (1) Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Cheltuielile pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează pentru: a) reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; b) reabilitarea şi reconversia profesională; c) investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor; d) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă; e) indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă; f) compensaţiile pentru atingerea integrităţii; g) despăgubirile în caz de deces; h) rambursările de cheltuieli; i) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; j) servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judeţul Sibiu*), persoanelor care suferă de boli profesionale.------------ *) Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judeţul Sibiu, a fost desfiinţat, activitatea sa fiind preluată de Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2006 privind desfiinţarea Sanatoriului de boli profesionale Avrig şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 10 aprilie 2006.

(3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat. (4) Lista serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. ART. 94 (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (2). (2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei şi deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anul precedent de sistem. ART. 95

Page 17:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Execuţia de casă a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului. (2) Disponibilităţile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânzi. ART. 96 Disponibilităţile fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, aşa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPP spre administrare.

CAP. X Răspunderea juridică

ART. 97 Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. ART. 98 Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. ART. 99 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei: a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 10 şi 11; b) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10, 11 şi 50; c) refuzul de a pune la dispoziţie informaţiile solicitate potrivit art. 58; d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute la art. 83 şi 84; e) nerespectarea prevederilor art. 85 alin. (2) privind baza de calcul a contribuţiilor; f) nerespectarea prevederilor art. 82 şi ale art. 85 alin. (1) privind stabilirea contribuţiei de asigurare şi a cotelor acestei contribuţii; g) furnizarea de informaţii eronate la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite, dacă fapta nu este săvârşită cu intenţie; h) nerespectarea obligaţiei de plată prevăzute la art. 13. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează în raport cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. ART. 100 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPP sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii. (2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 101 (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunii se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu executoriu de la data comunicării. (2) Împotriva procesului-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. ART. 102 Sumele încasate din amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.

CAP. XI Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Page 18:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 103 Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin secţiile de asigurări sociale sau, după caz, prin completele specializate pentru asigurări sociale, constituite la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 104 În primă instanţă tribunalele soluţionează litigii privind: a) modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi majorarea sau micşorarea cotei de contribuţie; b) înregistrarea şi evidenţa contribuţiei de accidente de muncă şi boli profesionale; c) încadrarea într-o clasă de risc a angajatorului; d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate conform prezentei legi; g) orice alte decizii ale asigurătorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. ART. 105 (1) Sunt competente teritorial tribunalele în a căror rază se află domiciliul pârâtului. (2) În cazul în care, prin excepţii, obiectul litigiului îl formează o contestaţie împotriva CNPP sau caselor teritoriale de pensii, competenţa teritorială revine tribunalului în a cărui rază se află domiciliul sau sediul reclamantului. ART. 106 Împotriva hotărârii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competentă. ART. 107 Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice alte dispoziţii în materie. ART. 108 Acţiunile în instanţă şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt scutite de taxa judiciară de timbru. ART. 109 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

CAP. XII Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 110 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006.

Page 19:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) În anul 2005 finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare cu personalitate juridică şi secţiilor de boli profesionale, precum şi cabinetelor de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat. (3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă şi boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceştia, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale, precum şi în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, în conformitate cu procedura de contractare şi plată a prestaţiilor medicale, stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) În situaţia persoanelor internate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se infirmă caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora şi validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea acestora urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor justificative, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi pentru perioadele ulterioare anului 2006. (7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condiţiile alin. (5), între casele de asigurări de sănătate şi casele teritoriale de pensii, se efectuează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita indicatorilor cuprinşi în contractele de furnizare de servicii pentru boli profesionale, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (8) Cheltuielile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (4) şi (5) efectuate în primul trimestru al anului 2006 se decontează după încheierea acestuia, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate potrivit prevederilor alin. (4). (9) Cheltuielile efectuate în primul trimestru al anului 2006 de către unităţile sanitare cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat, respectiv de Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (10) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală, conform prevederilor legale în vigoare, decontarea prestaţiilor urmând a se realiza conform prevederilor alin. (3). (11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale ţărilor membre Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale. (12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat. (13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale, precum şi în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul de muncă. (14) Procedura de contractare şi plată a prestaţiilor medicale prevăzute la alin. (13) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Page 20:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(15) Procedura privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi lista prestaţiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. ART. 111 (1) În perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2004 contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPP va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin structurile înfiinţate pentru acest scop. ART. 112 Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boală profesională se consideră vechime în muncă. ART. 113 Direcţiile de sănătate publică efectuează selectarea cazurilor de boală profesională prevăzute la art. 22 alin. (2) şi trimit caselor teritoriale de pensii fişele de declarare BP2, completate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. ART. 114 Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 115 Prezenta lege se completează cu dispoziţiile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, ale legislaţiei privitoare la regimul contravenţiilor, precum şi cu dispoziţiile legislaţiei de asigurări sociale. ART. 116 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000*) privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.----------- *) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale este abrogată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3), art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi alin. (2), art. 111, 112, 114 şi 115 din Legea nr. 19/2000*), cu modificările şi completările ulterioare, îşi vor menţine aplicabilitatea pentru toate situaţiile prevăzute în legea susmenţionată, cu excepţia celor generate de accidente de muncă şi boli profesionale, asigurate în conformitate cu prevederile prezentei legi.---------- *) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale este abrogată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

-------

Page 21:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu

modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI Nr. 450 din 6 iunie 2006 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr. 825 din 5 iulie 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006Data intrarii in vigoare : 17 august 2006

Forma actualizata valabila la data de : 24 iulie 2017Prezenta forma actualizata este valabila de la 17 aprilie 2009 pana la 24 iulie 2017

---------- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 iulie 2017, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Page 22:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii*), cu modificările şi completările ulterioare,------- *) Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006.

având în vedere prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. ART. 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,

Mihai Constantin Şeitan,secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă

şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1 Prezentele norme metodologice stabilesc modalităţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitară a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 2 În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel: a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, care are în subordine casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii;

Page 23:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

b) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM; c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS; d) medic curant - orice medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România avizat anual, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv cu casele teritoriale de pensii;----------- Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

e) servicii medicale - totalitatea intervenţiilor medicale necesare rezolvării unui caz, respectiv tratamentul medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;----------- Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

f) referat medical - formular care atestă diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea prezentă de sănătate, tratamentele urmate şi planul de recuperare; g) program individual de recuperare - include, pe lângă tratamentul balnear, tratament de fizioterapie, precum şi protezarea în ambulatoriu sau spital, după caz; h) program de reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant din unităţile prestatoare de servicii medicale; i) reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale definite în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, destinate în exclusivitate recuperării capacităţii de muncă şi înlăturării deficienţelor cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale; j) venitul brut realizat lunar - se defineşte în conformitate cu prevederile cap. A "Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea a II-a "Contribuţia de asigurări sociale (capitolul III din lege)" pct. 19 din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aplicat asiguraţilor prevăzuţi de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare;----------- Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Litera k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

l) unităţi sanitare cu personalitate juridică - spitale care au în structură clinici/secţii de boli profesionale, cabinete de medicina muncii, precum şi Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig; m) validare - verificarea, confirmarea de către CNAS a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a documentelor justificative, a legalităţii serviciilor medicale şi a contravalorii totale sau parţiale a facturilor. n) furnizorii de servicii medicale - unităţile sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau cu casele teritoriale de pensii.-----------

Page 24:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

Litera n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

CAP. II Raporturile de asigurare şi riscuri asigurate

SECŢIUNEA 1 Declaraţia pe propria răspundere

ART. 3 În vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurătorului domeniul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, numărul de angajaţi, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.----------- Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 4 (1) Comunicarea datelor prevăzute la art. 3 se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a angajatorului, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (2) Declaraţia pe propria răspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social.----------- Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(3) Angajatorii care dobândesc personalitate juridică vor depune declaraţia pe propria răspundere în termen de 30 de zile de la data înregistrării primului contract de muncă. ART. 5 (1) Angajatorii au obligaţia de a anunţa asigurătorul despre modificările datelor de identificare sau ale activităţii principale stabilite în funcţie de numărul cel mai mare de salariaţi. (2) Angajatorul are obligaţia de a depune o nouă declaraţie pe propria răspundere, în termen de cel mult 15 zile de când au survenit modificările menţionate la alin. (1). ART. 6 (1) Declaraţia pe propria răspundere se depune pe suport electronic, însoţită de cea pe suport hârtie. (2) Declaraţia pe propria răspundere va purta semnăturile persoanelor autorizate, precum şi ştampila angajatorului. ART. 7 Nedepunerea la termen a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificărilor survenite în legătură cu datele prevăzute de aceasta constituie contravenţii şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a Contractul individual de asigurare

ART. 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot asigura pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe bază de contract individual de asigurare. (2) Modelul contractului individual de asigurare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Page 25:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(3) Contractul individual de asigurare se încheie în formă scrisă şi produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.----------- Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(4) Contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.----------- Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 9 (1) Modificarea venitului asigurat înscris în contractul individual de asigurare se poate realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de asigurare existent, în termen de 15 zile de la data când a survenit. (2) Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.----------- Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 10 Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------- Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 11 În termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obligaţia să comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificările. ART. 12 (1) Contractul individual de asigurare se poate rezilia oricând pe durata derulării acestuia, la iniţiativa asiguratului. (2) Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale neachitată, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente se urmăresc conform legislaţiei privind creanţele bugetare.

CAP. III Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 13 Persoana asigurată care a suferit un accident de muncă/o boală profesională are dreptul la prestaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------- Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 14 (1) Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumite în continuare servicii medicale. (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sunt acordate de furnizorii de servicii medicale definiţi conform art. 2 lit. n).

Page 26:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

----------- Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(3) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate de furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru cazurile de accidente de muncă şi boli profesionale, se decontează conform prevederilor prezentelor norme metodologice. (4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate pentru cazurile de boli profesionale de unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală cu casele teritoriale de pensii, se decontează conform Procedurii de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, stabilită potrivit anexelor nr. 3-6, cuprinzând definiţiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS.----------- Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(5) Dispozitivele medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, vor fi asigurate de INEMRCM, prin personal propriu sau prin terţi. (6) Dispozitivele medicale prevăzute la alin. (5) sunt cele stabilite în lista dispozitivelor medicale din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (7) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi prin lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi care sunt destinate asigurării reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Condiţiile acordării serviciilor medicale şi tarifele aferente pentru cazurile de boli profesionale şi accidente de muncă sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (9) În cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale ce afectează lucrătorii români care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv.----------- Alin. (9) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(10) Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de instituţia competentă din statul unde este asigurat lucrătorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevăzut în statul în care se acordă aceste servicii.----------- Alin. (10) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

SECŢIUNEA 1 Reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

ART. 15 (1) Acordarea serviciilor medicale prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 116 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă

Page 27:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

reabilitarea medicală se va efectua cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice. (2) Pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de intrare în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, solicitantul trebuie să depună o adeverinţă de confirmare a înregistrării în Registrul de boli profesionale, emisă de direcţiile de sănătate publică. (3) Pentru solicitările la care nu există fişe BP2 sau adeverinţa de confirmare emisă de direcţia de sănătate publică, casele teritoriale de pensii nu efectuează decontări. (4) Pentru situaţiile în care fişele de declarare a cazului de boală profesională BP2 nu se mai regăsesc, direcţia de sănătate publică emite la solicitare, în conformitate cu prevederile legale, în baza înregistrărilor pe care le deţine, un duplicat al fişei BP2, ştampilat şi semnat pentru conformitate.----------- Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 16 (1) Reabilitarea medicală prevăzută pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale presupune acordarea unor servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică. (2) Furnizorii de servicii medicale vor depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale factura însoţită de desfăşurătoarele activităţilor realizate pentru fiecare persoană asigurată, în vederea decontării acestora, potrivit legii.----------- Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(3) Pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, unităţile sanitare respective vor emite, în vederea decontării, câte o factură şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz tratat în parte şi distinct pentru prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii.----------- Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(4) Serviciile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum şi analizele medicale şi medicamentele se vor tarifa în conformitate cu prevederile legale în vigoare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (5) Tarifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurările sociale de sănătate. (6) Decontarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de muncă al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii şi numai după confirmarea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 135 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------- Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(7) Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor cu boală profesională confirmată după data de 1 ianuarie 2005, în unităţile sanitare cu personalitate juridică, se suportă de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale,

Page 28:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

urmând a se efectua decontarea cu casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul care a înregistrat boala profesională.----------- Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(8) Decontarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor români asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat acord bilateral, se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative emise de instituţia competentă din statul respectiv şi formularele comunitare aferente.----------- Alin. (8) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 17 (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea serviciilor medicale, să transmită caselor teritoriale de pensii un referat medical privind starea de sănătate a bolnavului şi indicaţiile de tratament ulterioare pentru alte unităţi medicale, după caz. (2) Medicul curant este obligat să completeze referatul medical prevăzut la alin. (1) şi este răspunzător de veridicitatea şi exactitatea informaţiilor cuprinse în acesta. (3) Modelul referatului medical este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. ART. 18 (1) Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(4) pentru fiecare persoană asigurată, în funcţie de: a) confirmarea caracterului de muncă al accidentului şi a caracterului de profesionalitate al bolii prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 ori adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică, elaborate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006; b) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale; c) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, pentru persoanele internate pentru care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, situaţie în care contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Casa teritorială de pensii sau, după caz, compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului şi de refuz de plată în condiţiile în care serviciile medicale contravin prevederilor legale în vigoare. (3) În vederea decontării cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurări de sănătate, va depune facturile şi desfăşurătoarele aferente serviciilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritorială de pensii din judeţul respectiv. (4) La sfârşitul fiecărei luni, casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate numele şi codul numeric personal ale asiguraţilor care au primit confirmare de

Page 29:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

accident de muncă sau boală profesională, precum şi codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor, în cazul bolilor profesionale. (5) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care casa de asigurări de sănătate a primit confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau a caracterului de profesionalitate al bolii. (6) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (5) se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casa teritorială de pensii, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (1). (7) Decontarea între casele teritoriale de pensii şi unităţile sanitare cu personalitate juridică se face în condiţiile prevăzute la alin. (1). (8) Pentru situaţiile în care unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă, costurile aferente vor fi suportate de casele teritoriale de pensii ulterior validării documentelor de către casele de asigurări de sănătate din aceeaşi rază administrativ-teritorială, urmând ca, în termen de 30 de zile de la înaintarea facturilor aferente desfăşurătoarelor activităţilor realizate, casele de asigurări de sănătate să deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, mai puţin contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii. (9) Casele teritoriale de pensii vor înainta spre validare caselor de asigurări de sănătate, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative, lista cuprinzând CNP-urile pacienţilor internaţi în clinicile/secţiile de boli profesionale, reprezentând cazuri la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, precum şi documentele justificative aferente. (10) Validarea se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de către casele de asigurări de sănătate. (11) În termen de 5 zile de la data validării, casele de asigurări de sănătate comunică caselor teritoriale de pensii CNP-urile pacienţilor, precum şi documentele justificative validate. (12) În vederea decontării serviciilor medicale prevăzute la alin. (8), casele teritoriale de pensii transmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care urmează să se facă decontarea serviciilor medicale, către casele de asigurări de sănătate documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătoarele serviciilor medicale realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică. (13) În baza documentelor validate de casele de asigurări de sănătate, casele teritoriale de pensii decontează către furnizorii de servicii medicale contravaloarea prevăzută în aceste documente. (14) Desfăşurătoarele activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, menţionate la alin. (1) lit. b), sunt desfăşurătoarele reglementate de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.----------- Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 18^1 (1) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală. (2) Medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, prescripţiile medicale fiind completate în conformitate cu reglementările cuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec.

Page 30:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(3) Pe baza centralizatoarelor cu evidenţe distincte întocmite de furnizorii de medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru prescripţiile ce cuprind medicamentele prescrise de medicii de familie la recomandarea medicilor de medicina muncii, casa de asigurări de sănătate transmite casei teritoriale de pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, solicitarea de decontare, care se va realiza în termen de 30 de zile.----------- Art. 18^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 18^2 (1) Unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, vor emite, în vederea decontării, câte o factură care să conţină distinct serviciile medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz în parte, precum şi o factură cu celelalte servicii medicale acordate. (2) Contravaloarea cumulată a facturilor aferente serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi serviciilor medicale acordate pentru rezolvarea fiecărui caz în parte nu trebuie să depăşească tariful mediu pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, tarif negociat între casele teritoriale de pensii şi secţiile/clinicile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006. (3) Lista serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, a tarifelor aferente acestora, precum şi procedura privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (4) Serviciile prevăzute la art. 135 alin. (13) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor face obiectul unui act adiţional la contractul de furnizare a serviciilor medicale în secţii/clinici de boli profesionale şi cabinete de medicina muncii, încheiat între unităţile sanitare cu personalitate juridică şi casele teritoriale de pensii. (5) Pentru cazurile infirmate, decontarea serviciilor medicale se realizează cu respectarea procedurii stabilite la art. 18 alin. (8)-(14), avându-se în vedere că prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie din bugetul asigurărilor sociale de stat. (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi care nu au fost validate de casa de asigurări de sănătate, casa teritorială de pensii refuză plata. (7) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casele teritoriale de pensii.----------- Art. 18^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 19 (1) Contravaloarea serviciilor medicale corespunzătoare cazurilor de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 sau contravaloarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale ori fizice pentru cazurile de accidente de muncă sau boli profesionale, confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005, acordate conform prezentelor norme metodologice, se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.----------- Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 20

Page 31:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) şi curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f), precum şi la alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie analizate şi avizate de către medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii. (2) Curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, includ biletele pentru tratamentul balnear care se acordă pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă. (3) Medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii stabileşte programul individual de recuperare medicală a victimelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în vederea acordării biletelor pentru tratament balnear. (4) În caz de accident de muncă şi boli profesionale, biletele pentru tratament balnear se eliberează în conformitate cu criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a preşedintelui CNPAS.----------- Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 21 Chirurgia reparatorie este destinată numai cazurilor care presupun refacerea capacităţii de muncă, a cărei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale confirmate. ART. 22 (1) Asiguratul beneficiază, în baza unei cereri, de dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice pentru cazurile de accidente de muncă ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------- Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(2) Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant. (3) Modelul cererii pentru acordarea de dispozitive medicale este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. (4) După primirea cererii şi a recomandării medicului curant, fiecărui asigurat i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă documentele menţionate, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz. (5) În cazul în care unui asigurat îi încetează contractul individual de muncă, respectiv contractul individual de asigurare, i se acordă dreptul la prestaţii şi servicii medicale doar dacă face dovada cu documente, potrivit legii, că este victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului/locurilor de muncă în care a fost angajat/pe perioada asigurată.----------- Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 23 Nivelul de decontare a dispozitivelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005. ART. 24

Page 32:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Cererile prevăzute la art. 22 alin. (2) se analizează şi se soluţionează de către casa teritorială de pensii. (2) Prin decizie motivată cererea se poate admite, total sau parţial, ori se poate respinge. (3) Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrării. ART. 25 Casa teritorială de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra în posesia acestor prestaţii, conform anexei nr. 9 la prezentele norme metodologice. ART. 26 (1) Pentru acordarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii vor depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi au domiciliul o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.----------- Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(2) Solicitantul va ataşa la cerere următoarele acte: a) FIAM sau, pentru cazurile când acesta nu există, procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă; b) fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 sau adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică; c) recomandarea medicului curant. (3) Pentru accidentele de muncă sau bolile profesionale petrecute anterior aplicării Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, constituie dovadă a accidentului de muncă sau a bolii profesionale orice act oficial emis de către o autoritate competentă.----------- Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(4) Acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25. ART. 27 (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a informa, de îndată, casa teritorială de pensii, în cazul în care asiguratul nu respectă programul individual de recuperare stabilit. (2) Personalul cu atribuţii din cadrul casei teritoriale de pensii verifică şi constată respectarea de către asigurat a programului individual de recuperare. (3) În situaţia în care asiguratul nu respectă programul de recuperare stabilit, personalul cu atribuţii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea serviciilor pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguratului, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul în care asiguratul nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare din motive care îi sunt imputabile, casa teritorială de pensii este exonerată de orice răspundere în ceea ce priveşte deteriorarea stării de sănătate a acestuia. (5) Reluarea programului individual de recuperare medicală care a fost suspendat din cauze imputabile asiguratului se poate executa la solicitarea scrisă a acestuia, dar cu condiţia suportării de către acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de întreruperea programului. (6) Reluarea programului individual de recuperare medicală va fi aprobată de casa teritorială de pensii, la solicitarea motivată a asiguratului.

SECŢIUNEA a 2-a Reabilitare şi reconversie profesională

Page 33:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 28 Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care, deşi nu şi-a pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiază, la cerere, de cursuri de recalificare sau reconversie profesională. ART. 29 (1) Pentru crearea condiţiilor necesare efectuării cursurilor prevăzute la art. 29 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii au obligaţia ca anual să încheie contracte cu furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare. (2) Contractele dintre casele teritoriale de pensii şi furnizorii de formare profesională, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Modelul contractelor prevăzute la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS. ART. 30 (1) În vederea aprobării participării la cursurile de recalificare sau reconversie profesională, asiguratul trebuie să depună o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul. (2) Modelul cererii de participare la cursul de recalificare sau reconversie profesională este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice. ART. 31 După primirea cererii, asiguratului i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă cerere, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz. ART. 32 (1) În termen de 15 zile de la primirea cererii, asiguratului i se vor comunica instituţia şi data la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale. (2) Comunicarea locului şi datei la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale se va face prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice. ART. 33 (1) După aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă autorizaţi au obligaţia să transmită casei teritoriale de pensii concluziile examinării, împreună cu propunerile legate de activităţile pe care asiguratul le mai poate efectua. (2) Comunicarea concluziilor se va face în termen de 5 zile de la data efectuării examinării, sub forma unui referat. ART. 34 (1) În termen de 15 zile de primirea concluziilor, pe baza dosarului şi a concluziilor aprecierii stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea, prin decizie motivată. (2) Decizia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesională, furnizorul acestora, programul de instruire, precum şi modalitatea de absolvire. ART. 35 (1) Decizia se comunică asiguratului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. (2) Asiguratul poate accepta sau refuza propunerea casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile de la primirea acesteia. ART. 36 În cazul în care asiguratul acceptă propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furnizorul de formare profesională, locul şi data începerii cursului, în termen de 5 zile de la stabilirea acestora, prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice. ART. 37

Page 34:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

Dacă asiguratul refuză cursurile propuse de casa teritorială de pensii, acesta îşi pierde dreptul la prestaţii privind reabilitarea şi reconversia profesională. ART. 38 (1) Asiguratul are obligaţia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia. (2) Nerespectarea programului de instruire de către asigurat atrage întreruperea efectuării acestuia, precum şi suspendarea dreptului la indemnizaţie. ART. 39 Asiguratul are dreptul la o singură examinare finală gratuită a cursului de reabilitare sau reconversie profesională. ART. 40 Furnizorii de formare profesională au obligaţia de a anunţa orice încălcare de către asigurat a programului de instruire profesională. ART. 41 Pe durata cursurilor, asiguraţilor li se acordă o indemnizaţie în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol.

SECŢIUNEA a 3-a Indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 42 În sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acordă următoarele tipuri de indemnizaţii: a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; b) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă; c) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; d) indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională. ART. 43 (1) Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se deduc din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor pentru care a intervenit suspendarea de drept a raporturilor de muncă ori de serviciu, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale.----------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(3) Casele teritoriale de pensii preiau în plată indemnizaţiile prevăzute la art. 42, după caz: a) pentru persoanele al căror angajator şi-a încetat activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, pentru persoanele asigurate prin contract individual de asigurare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; b) pentru situaţiile în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia s-a desfăşurat activitatea în funcţii elective ori în funcţii numite în cadrul autorităţii judecătoreşti, inclusiv în cazul şomerilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă ca urmare a unei boli profesionale.----------- Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(4) Pentru situaţiile în care angajatorul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, acesta are obligaţia de a transmite către

Page 35:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social toate actele doveditoare din care să reiasă această stare de fapt.----------- Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 44 (1) Indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, şi a celorlalte acte prevăzute de reglementările legale în vigoare, exclusiv indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, pentru a cărei acordare nu este necesară completarea cererii-tip. (2) În vederea obţinerii drepturilor privind indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor completa cererea-tip prevăzută la alin. (1) pentru toate situaţiile, fără excepţie. (3) În afara cererii-tip prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea indemnizaţiilor mai sunt necesare următoarele documente: a) certificatul de concediu medical; b) procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă; c) FIAM sau procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului, respectiv fişa BP2, după caz. (4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), solicitantul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de şomer vizat la zi, după caz, şi o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.----------- Alin. (4) al art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Alin. (5) al art. 44 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(6) Cererea prevăzută la alin. (4), pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), se va depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul sau la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.----------- Alin. (6) al art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 45 Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii: a) de către angajatori sau instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz, odată cu Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;----------- Litera a) a art. 45 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

b) de către celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitării prestaţiei. ART. 46 Cererea prevăzută la art. 45 se aprobă sau se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, în termen de cel mult 30 de zile de la

Page 36:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

înregistrarea acesteia. Decizia se comunică atât asiguratului, cât şi angajatorului sau instituţiei care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz.----------- Art. 46 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 47 (1) Sumele reprezentând indemnizaţii care se plătesc de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice se reţin de către acesta din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată pentru luna respectivă. (2) Indemnizaţiile se plătesc pentru numărul de zile lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numărul de zile lucrătoare din perioada în care persoana asigurată urmează cursuri de reconversie profesională, beneficiază de reducerea timpului normal de muncă sau de trecerea temporară în alt loc de muncă. (3) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, care depăşesc cuantumul contribuţiei datorate de acesta în luna respectivă, se recuperează din fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul acestuia. (4) Indemnizaţiile pe care angajatorii le achită fără îndeplinirea condiţiilor legale şi pe care aceştia le decontează cu sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit reglementărilor legale în vigoare. ART. 48 În cazul asiguraţilor care se regăsesc în două sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile prevăzute la art. 42 se plătesc o singură dată de către angajatorul la care a avut loc accidentul de muncă sau la care s-a declarat boala profesională. ART. 49 (1) Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. (2) Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. (3) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (2) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. ART. 50 Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care: a) beneficiarul a decedat; b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor; c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau cu care România nu are încheiat acord bilateral privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.----------- Litera c) a art. 50 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Litera d) a art. 50 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Page 37:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 51 Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau datorită unei boli profesionale, indiferent de momentul producerii acestuia/acesteia. ART. 52 (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din baza de calcul. (2) În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din baza de calcul. (3) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă: a) media veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia; c) veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau de reconversie profesională.----------- Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Alin. (4) al art. 52 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 53 (1) Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 54 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.----------- Art. 54 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 55 (1) Medicul curant poate propune, în situaţii temeinic justificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporară de muncă, peste 180 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate.

Page 38:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporară în alt loc de muncă, reducerea timpului de muncă, reluarea activităţii în aceeaşi profesie sau într-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate. (3) Prelungirea concediului medical, peste 180 de zile, se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.

SECŢIUNEA a 5-a Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

ART. 56 Asiguratul care, datorită unei boli profesionale sau datorită unui accident de muncă, nu îşi mai poate desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normală de muncă poate beneficia, la cerere, de trecerea temporară în alt loc de muncă ori de o reducere cu o pătrime a timpului normal de lucru. ART. 57 (1) Asiguratul îşi poate relua activitatea la vechiul loc de muncă sau poate realiza programul normal de lucru, înainte de expirarea perioadei maxime de reducere a programului de lucru, prevăzută de legislaţia în vigoare, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. (2) Angajatorul va înştiinţa casa teritorială de pensii, în termen de cel mult 5 zile, despre modificarea intervenită în situaţia asiguratului. ART. 58 (1) Cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar din ultimele 6 luni şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul. (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul. (3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.----------- Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 59 Indemnizaţiile pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, precum şi pentru reducerea timpului de muncă se acordă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

SECŢIUNEA a 6-a Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională

ART. 60

Page 39:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază, la cerere, în condiţiile legii, de o indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau de reconversie profesională. (2) Indemnizaţia se acordă numai dacă asiguratul respectă integral programul de instruire pe toată durata cursurilor. (3) În situaţia în care asiguratul nu respectă programul de instruire din motive ce îi sunt imputabile, organizatorul cursurilor de recalificare sau reconversie profesională înştiinţează de îndată casa teritorială de pensii care sistează plata indemnizaţiei. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazurile de forţă majoră. Forţa majoră se dovedeşte cu acte. (5) Constatarea cazurilor de forţă majoră prevăzute la alin. (4) se efectuează de către personalul împuternicit al casei teritoriale de pensii. ART. 61 Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare ori reconversie profesională se acordă lunar şi reprezintă 70% din suma veniturilor brute realizate, avută la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.----------- Art. 61 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 62 Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională se acordă doar dacă persoana asigurată nu beneficiază în paralel de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă ori de pensie de invaliditate de gradul III, acordată potrivit reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 7-a Compensaţiile pentru atingerea integrităţii

ART. 63 Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv cazurile cărora li se recunoaşte, prin decizie, invaliditatea. ART. 64 Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă. ART. 65 Salariul mediu brut care va fi utilizat la acordarea compensaţiei pentru atingerea integrităţii va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care s-a produs accidentul de muncă sau pentru luna în care s-a declarat boala profesională, după caz.----------- Art. 65 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 66 (1) În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice. (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă de casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea, urmând ca decontarea să se facă cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".

Page 40:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

----------- Art. 66 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 67 (1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asigurătorului stabileşte prin decizie procentul de pierdere a capacităţii de muncă, în funcţie de care casa teritorială de pensii stabileşte cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii. (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu un FIAM/BP2, după caz. (3) În cazul asiguraţilor care, în momentul expertizării au mai multe boli profesionale, medicul expert emite o singură decizie, iar compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată.----------- Art. 67 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 68 (1) Grila privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice. (2) Grilele cuprinzând procentajele privind reducerea capacităţii de muncă se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.

SECŢIUNEA a 8-a Despăgubirile în caz de deces

ART. 69 În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, despăgubirea în caz de deces se acordă, la cerere, unei singure persoane fizice/juridice, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.----------- Art. 69 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 70 Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, certificat de deces - original şi copie, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.----------- Art. 70 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 71 (1) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivată. (2) Termenul de soluţionare a cererii este de 20 de zile de la data depunerii acesteia la casa teritorială de pensii. (3) Plata despăgubirii se efectuează prin casieria casei teritoriale de pensii. (4) Decizia se comunică petentului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. (5) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie.

Page 41:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(6) Salariul mediu care va fi utilizat la plata despăgubirii în caz de deces va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării. ART. 72 După efectuarea plăţii despăgubirii în caz de deces, asigurătorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT DESPĂGUBIRE ÎN CAZ DE DECES CONFORM LEGII Nr. 346/2002", data, semnătura şi ştampila. ART. 72^1 (1) Casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul va acorda despăgubirea, urmând să efectueze decontarea acesteia cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz. (2) Pentru efectuarea decontării, casa teritorială de pensie care a efectuat plata va transmite casei teritoriale de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională dosarul în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL", după caz.----------- Art. 72^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

SECŢIUNEA a 9-a Rambursări de cheltuieli

ART. 73 În vederea rambursării cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă sau de confecţionarea unor dispozitive destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului victimei accidentului de muncă, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile se adresează casei teritoriale de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă. ART. 74 (1) Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice. (2) Cererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, însoţită de documente justificative, după caz. ART. 75 (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă utilizând alte mijloace decât cele uzuale, aceasta trebuie să prezinte: a) facturi sau alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora; b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, după caz, din care trebuie să reiasă caracterul de urgenţă al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurărilor care au impus utilizarea altor mijloace decât a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncă; c) dovada emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz. (2) Pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma solicitată a fi rambursată se determină prin înmulţirea numărului de kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban, respectiv a numărului de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe kilometru parcurs şi cu preţul mediu al combustibilului utilizat. (3) Pentru serviciile de transport aerian şi pe apă, suma solicitată a fi rambursată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de mile marine estimat, înmulţit cu costul mediu al unei ore de zbor, respectiv cu costul mediu pe mila marină. (4) Tipurile de transport de urgenţă prevăzute la alin. (1) sunt altele decât cele ale unităţilor specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar şi care îndeplinesc

Page 42:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi cele de acreditare. ART. 76 Medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirmă sau infirmă, prin referat motivat, faptul că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu alte mijloace decât cele uzuale. ART. 76^1 (1) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul asigurărilor sociale de stat, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) suportate de o persoană fizică sau juridică se decontează ulterior pe baza facturilor şi documentelor justificative ce atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, stabilite conform legislaţiei în vigoare. (3) Casa teritorială de pensii, în baza facturilor în original şi a documentelor justificative care atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, virează echivalentul sumei din valută în lei, de la data efectuării plăţii în contul persoanei fizice/juridice respective.----------- Art. 76^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 77 (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că ochelarii au fost deterioraţi în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă). (2) Cheltuielile ocazionate de confecţionarea ochelarilor vor fi decontate integral, fără a se depăşi preţul de referinţă stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS. ART. 78 (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului care trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat, documente din care să reiasă că aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă). (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se înţelege proteză auditivă. ART. 79 În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea protezelor oculare, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că proteza oculară a fost deteriorată în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă). ART. 80 (1) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aparatelor acustice, protezelor oculare se acordă de către casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea prevăzută în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice şi se decontează ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".----------- Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

Page 43:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare în vederea emiterii deciziei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor. (3) Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi admisă în totalitate, admisă parţial sau respinsă. (4) Împotriva deciziei de rambursare a cheltuielilor se poate face plângere la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului. ART. 81 (1) Nivelul maxim al preţurilor de referinţă la care se acordă rambursările de cheltuieli prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS şi se actualizează anual cu coeficientul de inflaţie. (2) Nivelul la care se acordă rambursări de cheltuieli pentru dispozitivele medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005. ART. 82 (1) În vederea rambursării costurilor dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile depune o cerere la casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă ori la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, urmând ca aceasta să facă decontarea ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".----------- Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice. (3) Solicitantul va ataşa la cerere facturi şi alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora, recomandarea medicului curant din care să rezulte necesitatea implantării, prin intervenţie chirurgicală, a dispozitivului pentru care se solicită rambursarea. ART. 82^1 Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare se va realiza în conformitate cu formularele europene şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale, care au acordat serviciile respective.----------- Art. 82^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

CAP. IV Comunicarea şi evidenţa accidentelor de muncă----------- Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 83 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 84

Page 44:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social şi va cuprinde următoarele documente: a) formular pentru înregistrare a accidentelor de muncă - FIAM; b) proces-verbal de cercetare a accidentului de muncă. (2) Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos.----------- Art. 84 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 85 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 86 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 87 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 88 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 89 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Art. 90 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 91 În baza formularelor pentru înregistrare a accidentelor de muncă şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casele teritoriale de pensii vor ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care îşi au sediul social pe teritoriul judeţului respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.----------- Art. 91 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

CAP. V Boli profesionale

ART. 92 (1) Direcţiile de sănătate publică transmit casei teritoriale de pensii fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, ştampilată de autoritatea emitentă.----------- Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

Page 45:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(2) Fişele BP2 se primesc, prin registratură, la casa teritorială de pensii şi sunt transmise către Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale. ART. 93 (1) Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale transmite fişele BP2 pentru a fi verificate de Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM. (2) Compartimentul de accidente de muncă şi boli profesionale va lua în evidenţă fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 după confirmarea acesteia de către INEMRCM.----------- Alin. (2) al art. 93 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 94 (1) În termen de 7 zile lucrătoare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM va transmite acceptul diagnosticului de profesionalitate din fişa BP2 prin adresa care va conţine: a) codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor; b) codul de indemnizaţie; c) codul bolii pentru care se acceptă rambursarea de cheltuieli. (2) În cazul în care se consideră necesară reanalizarea dosarului medical de cercetare a bolii profesionale aflat la direcţia de sănătate publică, termenul se poate prelungi până la finalizarea acesteia. ART. 95 Personalul specializat al Compartimentului de medicina muncii din cadrul INEMRCM are următoarele atribuţii: a) verifică fişele BP2 sau, după caz, dosarul medical de cercetare, în conformitate cu prevederile prezentului capitol; b) întocmeşte informări semestriale cu privire la cauzele bolilor profesionale;----------- Litera b) a art. 95 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

c) monitorizează activitatea prestată de unităţile sanitare cu personalitate juridică în baza contractelor încheiate cu casele teritoriale de pensii şi acordă la solicitarea acestora consultanţă cu privire la serviciile medicale efectuate de unităţile sanitare pentru cazurile de boli profesionale confirmate, externate/rezolvate.----------- Litera c) a art. 95 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Litera d) a art. 95 a fost abrogată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 96 În cazul în care, ca urmare a analizării dosarului medical de cercetare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM constată neconformităţi ale dosarului, solicită direcţiei de sănătate publică competente reanalizarea acestuia.

CAP. VI Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

ART. 97 Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale reprezintă activitatea principală a asigurătorului, destinată îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. ART. 98

Page 46:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) În scopul desfăşurării activităţii de prevenire, CNPAS dispune de personal cu specializare tehnică sau medicală. (2) În situaţii temeinic justificate, la propunerea directorilor executivi ai caselor teritoriale de pensii, CNPAS aprobă angajarea de personal cu pregătire juridică pentru activitatea de prevenire. ART. 99 În domeniul prevenirii asigurătorul desfăşoară următoarele activităţi în scopul eliminării ori reducerii accidentelor de muncă sau bolilor profesionale:----------- Partea introductivă a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

a) participarea la acţiuni de prevenire la nivel naţional;----------- Litera a) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

b) stabilirea de programe de prevenire prioritare în domeniul său de activitate, în baza situaţiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncă şi a evidenţei evenimentelor înregistrate;----------- Litera b) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

c) consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de muncă; d) efectuarea de recomandări cu caracter tehnic pentru remedierea deficienţelor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;----------- Litera d) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

e) propunerea efectuării şi finanţării de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare din domeniul de activitate al asigurătorului;----------- Litera e) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

f) consilierea angajatorilor la întocmirea instrucţiunilor proprii; g) recomandarea de măsuri de prevenire şi urmărirea aplicării lor; h) elaborarea şi propunerea de forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; i) consilierea angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.----------- Litera i) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

----------- Litera j) a art. 99 a fost abrogată de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

CAP. VII Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Criterii de autorizare a asociaţiilor profesionale

Page 47:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 100 În vederea îndeplinirii dispoziţiilor art. 84 alin. (4) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, CNPAS stabileşte criteriile de autorizare a asociaţiilor profesionale. ART. 101 (1) Criteriile utilizate în vederea autorizării asociaţiilor profesionale sunt structurate după cum urmează: a) statutul juridic; b) organizare şi funcţionare; c) mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii specifice; d) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale. (2) În funcţie de situaţia concretă a furnizorilor de servicii de prevenire pot fi adoptate şi criterii suplimentare.

Statutul juridic ART. 102 Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să fie asociaţii profesionale române, constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizare şi funcţionare ART. 103 Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să dispună de o conducere şi o structură administrativ-organizatorică, care să confere independenţă de decizie în afara oricăror interese şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitărilor. ART. 104 În cazul în care asociaţiile profesionale solicită autorizarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzătoare profilului unor grupe specializate de activitate de prevenire diferite, implicând şi un volum mare de activitate de prevenire, în structura lor organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armonizarea şi coordonarea procedurală, precum şi lucrările de secretariat şi evidenţă aferente acestei activităţi. ART. 105 Asociaţiile profesionale de asigurare trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii certificat conform standardelor în vigoare.----------- Art. 105 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 106 Astfel, pentru activitatea de prevenire asociaţiile profesionale trebuie să demonstreze că pentru fiecare dintre activităţile solicitate există unul sau mai mulţi specialişti care sunt formaţi pentru aceste domenii.

Mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii ART. 107 (1) Asociaţiile profesionale au obligaţia de a face dovada existenţei mijloacelor tehnice şi logistice, precum şi a resurselor necesare pentru desfăşurarea adecvată a activităţii de elaborare a programelor de prevenire în domeniile de specialitate aferente, astfel încât să se poată fundamenta conţinutul programului de prevenire şi aprecierea aferentă, în vederea garantării aptitudinii la utilizare în societăţi a procedeelor care fac obiectul programului. (2) Prezentarea acestor mijloace tehnice şi logistice trebuie să cuprindă: a) numărul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat) defalcat pe domeniile de specialitate aferente activităţii de prevenire; b) lista dotărilor tehnice (echipamente) şi logistice (tehnică de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniile de specialitate respective.

Page 48:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ART. 108 Situaţia financiară, menită să asigure stabilitate şi suport financiar adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice fără presiuni exterioare de orice natură, se demonstrează prin indicatorii şi mijloacele financiare rezultate din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveşte: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finanţarea activităţii etc.).----------- Art. 109 a fost abrogat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale ART. 110 Prin criteriile deontologice pentru personalul asociaţiilor profesionale se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii în executarea activităţii specifice; b) păstrarea secretului profesional; c) asigurarea independenţei personalului în instrumentarea activităţilor şi luarea deciziilor aferente. ART. 111 Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale asociaţiilor profesionale. ART. 112 (1) În acelaşi timp, prin îndeplinirea criteriilor deontologice se are în vedere nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor specifice. (2) Nivelul de confidenţialitate şi securitate se evaluează pe baza următoarelor subcriterii: a) asigurarea confidenţialităţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de prevenire şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate; b) limitarea accesului la documentele din arhivă prin dispoziţii scrise ale conducerii furnizorilor de servicii de prevenire; c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de prevenire să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc; d) limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidenţiale către întreaga masă a personalului din cadrul furnizorului de servicii de prevenire; e) luarea de măsuri pentru păstrarea în siguranţă a documentelor privind activitatea de prevenire. (3) Evaluarea acestor criterii se face în baza prevederilor din documentele interne ale furnizorilor de servicii de prevenire.

CAP. VIII Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ART. 113 În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

CAP. IX Dispoziţii finale

ART. 114 CNPAS şi CNAS pot încheia un protocol de colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii de reabilitare medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. ART. 115

Page 49:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(1) Pentru serviciile medicale prevăzute la art. 14 alin. (1), acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în cazul bolilor profesionale, CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, poate încheia contracte direct cu acestea. (2) În vederea decontării serviciilor medicale acordate conform alin. (1), unităţile sanitare cu personalitate juridică vor respecta procedurile prevăzute la art. 15-17, art. 18 alin. (1) şi (4), art. 18^1 alin. (3) şi la 18^2 alin. (1).----------- Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ART. 116 (1) În cazul unei persoane asigurate, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care necesită trimitere la tratament în străinătate, se aplică de către casele de asigurări de sănătate aceeaşi procedură stabilită prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, urmând ca decontarea cheltuielilor respective să fie efectuată de casele teritoriale de pensii, potrivit prevederilor legale. (2) În vederea acordării indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă în caz de accident de muncă sau boală profesională, pentru persoanele asigurate prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 11A la Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, se completează la rubrica "OBSERVAŢII" codurile de indemnizaţie 03 şi 04, după caz, aferente accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.----------- Art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ANEXA 1 la normele metodologice

*T*

Nr. [][][][][] din ziua [][] luna [][] anul [][][][]

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1. DATE DE IDENTIFICARE:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ S.C. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││ ││ Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││ ││ Strada: [][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][] ││ │

Page 50:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│ Sector: [][] Judeţ: [][][][][][] Cod poştal: [][][][][][][][][][] ││ ││ Telefon: [][][][][][][][][][][][] Fax: [][][][][][][][] ││ ││ E-mail: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││ ││ Numele şi prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││ (administratorului/ ││ directorului general ││ ││ Nr. înreg. Reg. ││ Comerţului: [][][]/[][][][][][]/[][][][] Cod fiscal:[][][][][][] ││ ││ Cont bancar : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││ ││ Banca : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ │││Se vor nominaliza │ │Cod CAEN │ │Nr. persoane(P)│ │% din total P│ │││toate activităţile cu │ └─────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ │││personal angajat în │ │││ordinea nr. de │ │││persoane din societate │ ││└────────────────────────┘ ││ ││ 2.1 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% ││ ││ 2.2 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% ││ ││ 2.3 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% ││ ││ 2.4 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% ││ ││ ││ TOTAL [][][][] [][][][][][] [1][0][0]% │

Page 51:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinataceastă declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declarcorectă şi completă.

Numele _____________________ Prenumele __________________

Data _______________________ Funcţia*) _________________

Semnătura şi ştampila _____________________

------- *) Director General sau altă persoană autorizată

*ST*-------- Anexa 1 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 2 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CASA TERITORIALĂ DE PENSII ................................. Nr. de înregistrare ................./......................

CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE

ARTICOLUL 1 Părţile contractante

Casa teritorială de pensii ............................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ......................... nr. ........., în calitate de asigurător, reprezentată de doamna/domnul ..............................................., în calitate de director executiv, şi ..................................., fiul/fiica lui ..................................... şi al/a ........................................, născut/născută în .............................., la data de ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...................... nr. ..........................., eliberat/eliberată de ................................ la data de ..........................................., CNP ................................................., cu domiciliul/reşedinţa*) în localitatea ................................................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................................, în calitate de asigurat, au încheiat prezentul contract.---------

Page 52:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

*) Se referă la asiguraţii individuali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.

ARTICOLUL 2 Obiectul contractului 2.1. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin acordarea de prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi, reglementate prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. 2.2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la casa teritorială de pensii. ARTICOLUL 3 Condiţiile de asigurare 3.1. Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat. 3.2. Venitul asigurat este de ................................................. . 3.3. Cuantumul contribuţiei este de ........................................... . 3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia, deschis la Trezoreria Judeţului/Sectorului........................................... pe seama casei teritoriale de pensii, este .............................................................. . 3.5. Plata se poate face şi în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege. 3.6. Plata contribuţiei se efectuează până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează contribuţia. ARTICOLUL 4 Obligaţiile asigurătorului 4.1. Asigurătorul se obligă la următoarele servicii şi prestaţii, după caz: 4.1.1. reabilitare medicală: a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi spitaliceşti; b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic; c) servicii medicale, în spitale ori clinici specializate pentru accidente de muncă sau boli profesionale; d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă, în unităţi de specialitate; e) servicii de chirurgie reparatorie; f) cure balneoclimaterice; 4.1.2. recuperarea capacităţii de muncă: a) în vederea diminuării sau compensării deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă sau boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii; b) pentru recuperarea capacităţii de muncă, asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului sau, după caz, de medicul curant;

Page 53:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

4.1.3. consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi. 4.2. Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii: a) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, acordată în condiţiile legii, şi a indemnizaţiei pentru reconversie profesională; b) contravaloarea serviciilor medicale menţionate la pct. 4.1.1 şi 4.1.2; c) compensaţii pentru atingerea integrităţii ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; d) despăgubire în caz de deces. ARTICOLUL 5 Obligaţiile asiguratului Asiguratul are următoarele obligaţii: 5.1. să prezinte în termenul prevăzut de lege declaraţia de venituri pe propria răspundere; 5.2. să notifice asigurătorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri pe propria răspundere; 5.3. să prezinte copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea profesiei autorizate; 5.4. să prezinte copia fişei de aptitudine pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizat; 5.5. să plătească contribuţia de asigurare stabilită, în termenul prevăzut de prezentul contract; Neplata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la termenul prevăzut în contract generează dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, potrivit legii. 5.6. să prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative; 5.7. să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul asigurătorului sau, după caz, de medicul curant. ARTICOLUL 6 Alte clauze 6.1. Neplata contribuţiei de către asigurat atrage neacordarea dreptului la prestaţii, până la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente. 6.2. Pentru modificările notificate asigurătorului de către asigurat se vor încheia acte adiţionale la contractul de bază. Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. 6.3. Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare. 6.4. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract individual de asigurare. 6.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu este impozabilă. 6.6. Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul casei teritoriale de pensii atunci când este solicitat, respectiv la termenul prevăzut în invitaţie. 6.7. În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale achitată nu se restituie. 6.8. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

Page 54:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

6.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.

Asigurător, director executiv, .........................

Asigurat, ........................-------- Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 3 la normele metodologice

PROCEDURĂ de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică

ART. 1 (1) Serviciile medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, de către medicii de medicina muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi curricula de pregătire în specialitate, sunt următoarele: - consultaţii; - stabilirea diagnosticului bolii profesionale; - investigaţii pentru stabilirea caracterului de profesionalitate; - tratamente; - îngrijire, medicamente, materiale sanitare; - cazare şi masă aferente cazurilor investigate internate. (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se acordă în unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în structura spitalelor, şi cuprind servicii medicale acordate în exclusivitate cazurilor de boli profesionale. (3) Serviciile medicale reprezintă totalitatea intervenţiilor medicale necesare pentru rezolvarea unui caz. (4) Serviciile medicale acordate în cazurile de boli profesionale sunt următoarele: a) servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă, pentru pacienţii cărora li se acordă asistenţă medicală pe toată perioada necesară stabilirii diagnosticului de profesionalitate sau pentru reevaluarea cazului confirmat şi care necesită supraveghere medicală continuă, denumită în continuare spitalizare continuă; b) servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi, pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore, denumită în continuare spitalizare de zi; c) servicii medicale ambulatorii acordate în cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, denumite în continuare ambulatoriu. ART. 2 (1) Acordarea serviciilor medicale pentru cazurile de boli profesionale furnizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, în calitate de furnizori de servicii medicale, se face în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate între unităţile sanitare cu personalitate juridică, pe

Page 55:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

de o parte, şi casele teritoriale de pensii în a căror rază teritorială îşi au sediul, pe de altă parte. (2) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1), acordate asiguraţilor, se fac în funcţie de numărul de cazuri care primesc servicii medicale, indiferent de casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află acestea. ART. 3 (1) În vederea încheierii contractelor cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor prezenta date statistice necesare fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate, pentru fiecare tip de serviciu medical prevăzut la art. 1 alin. (4), precum şi o listă a serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea. (2) În vederea fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate pentru fiecare tip de serviciu medical, spitalele vor prezenta următoarele date statistice: - cheltuieli ale fiecărei secţii/clinici de boli profesionale, precum şi ale fiecărui cabinet de medicina muncii aflat în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe cheltuieli de personal, cheltuieli pentru utilităţi şi cheltuieli pentru medicamente; - numărul de cazuri externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz; - numărul de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz; - cheltuielile materiale pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi, calculate pe baza tarifelor stabilite prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate; - numărul de cazuri externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi; - numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi. Tipurile de intervenţii efectuate în spitalizarea de zi, continuă şi în ambulatoriu sunt cele prevăzute în lista P1. (3) La întocmirea listei serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea, spitalele vor avea în vedere criteriile de internare prevăzute în lista P2. ART. 4 (1) Plata serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică se face cu încadrarea în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, pe baza următoarelor elemente: a) tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat/rezolvat după acordarea de servicii medicale; b) număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate. (2) Valoarea totală contractată de unităţile sanitare cu personalitate juridică cu casele teritoriale de pensii se constituie din următoarele sume, după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă; b) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi; c) suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor.

Page 56:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

(3) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă. (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi. (5) Suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor. (6) Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, se negociază separat, pe spitalizare continuă sau de zi, după caz, în funcţie de cheltuielile secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea şi de numărul de cazuri externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă sau de zi, după caz, în aceeaşi perioadă. (7) Fundamentarea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă, se face în funcţie de totalitatea cheltuielilor secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii, aflate în subordinea spitalului în cauză. (8) Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, reprezintă maximum 1/3 din tariful mediu pe caz negociat pentru cazurile rezolvate prin spitalizare continuă. La fundamentarea acestui tarif nu se iau în calcul cheltuielile care au fost acoperite prin tariful mediu negociat pe caz rezolvat prin internare continuă, cum ar fi cheltuielile de personal, cheltuielile pentru utilităţi etc. Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, se calculează ca media ponderată a costurilor serviciilor medicale şi nemedicale estimate a fi necesare rezolvării cazurilor contractate, stabilite în funcţie de morbiditatea internată în anii anteriori. (9) Numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate după acordarea de servicii medicale, se negociază separat, pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz, avându-se în vedere următoarele elemente: - evoluţia cazurilor de boală profesională confirmate şi externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, la nivelul secţiei/clinicii de boli profesionale, în funcţie de numărul de paturi; - numărul de paturi existent la data încheierii contractului; - nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor; - durata de spitalizare efectiv realizată în anul precedent;

Page 57:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

- numărul de personal existent în secţiile/clinicile de boli profesionale, conform structurii aprobate. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. (10) Din sumele contractate pentru rezolvarea cazurilor în regim de spitalizare continuă sau de zi se vor acoperi cheltuielile privind investigaţiile paraclinice, pentru bolnavii internaţi în secţiile/clinicile de boli profesionale, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară. ART. 5 Pentru decontarea serviciilor medicale acordate în caz de boală profesională şi contractate cu unităţile sanitare cu personalitate juridică, casele teritoriale de pensii vor proceda după cum urmează: a) decontarea se efectuează lunar, în limita sumelor contractate, separat pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de: - numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate şi validate de casa teritorială de pensii din punct de vedere al respectării criteriilor de internare; - tariful mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat pentru spitalizare continuă sau de zi; b) trimestrial, pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de numărul de externări realizat, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, şi tariful mediu negociat pe caz, ţinând cont şi de numărul de externări contractat, se efectuează o regularizare. În situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mic decât numărul de externări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, decontarea se face la nivelul realizat. În situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mare decât numărul de externări/rezolvări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, se poate accepta la decontare o depăşire cu maximum 10% a numărului de externări/rezolvări pentru fiecare tip de spitalizare. Casele teritoriale de pensii pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă secţiile/clinicile de boli profesionale au luat decizia de creştere a numărului de internări, după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile, iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul caselor teritoriale de pensii. ART. 6 (1) Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard se înţelege: - în ceea ce priveşte cazarea, salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer condiţionat şi altele asemenea); - în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. (2) Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort şi cele corespunzătoare confortului standard. ART. 7 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se acordă asiguraţilor pe bază de recomandare medicală, numai în cazul afecţiunilor în care nu există alte posibilităţi de explorare.

Page 58:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza fişelor de solicitare similare celor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, la care se ataşează, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică atât pacienţilor internaţi, cât şi asiguraţilor cărora li se recomandă aceste servicii medicale în regim ambulatoriu. ART. 8 Unităţile sanitare cu personalitate juridică suportă din sumele contractate cu casele teritoriale de pensii suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice, precum şi suma aferentă transportului pentru asiguraţii transferaţi în alte unităţi spitaliceşti, numai pentru situaţiile de boli profesionale confirmate. ART. 9 (1) Suma anuală prevăzută în contractul de furnizare de prestaţii medicale încheiat cu casele teritoriale de pensii se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni caselor teritoriale de pensii. (2) Casa teritorială de pensii decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face plata, condiţionat de existenţa următoarelor documente: - factura şi documentele justificative însoţitoare; - fişa BP2 de declarare a bolii profesionale. (3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor întocmi liste de aşteptare pentru cazurile programabile. (4) Spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, realizarea indicatorilor contractaţi. (5) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi, în vederea regularizării trimestriale. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. ART. 10 Contractele pentru furnizarea prestaţiilor medicale acordate în spitale se semnează, din partea spitalelor, de către personalul din conducerea spitalului - directorul general, directorul general adjunct medical, directorul financiar-contabilitate şi, după caz, directorul de îngrijiri şi directorul pentru reformă - care răspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei, iar din partea caselor teritoriale de pensii, de către directorul executiv, directorul executiv adjunct economic. Contractul este vizat de către un reprezentant al compartimentului de accidente şi boli profesionale din cadrul casei teritoriale de pensii.

ANEXA 4 la normele metodologice

LISTA serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică

Page 59:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

Serviciile medicale acordate de clinicile/secţiile de medicina muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor, sunt în conformitate cu Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, astfel: 1. servicii medicale acordate în cabinete de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor; 2. servicii medicale prestate în regim de spitalizare de zi - servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea, pentru care serviciile sunt acordate de către medicii din secţiile de spital în cadrul programului normal de lucru, inclusiv evaluarea bolilor profesionale şi a patologiei cronice asociate, evaluarea pacienţilor expuşi la pulberi pneumoconiogene prin comisiile de pneumoconioze organizate la nivelul clinicilor/secţiilor de medicina muncii/boli profesionale în acest scop; 3. servicii medicale în regim de spitalizare continuă - servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare. Un serviciu medical spitalicesc reprezintă totalitatea investigaţiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. Tarifele pe caz rezolvat pentru cele 3 tipuri de servicii medicale sunt cele negociate de casele teritoriale de pensii cu unităţile spitaliceşti. Din acest pachet de servicii medicale se vor efectua şi deconta doar serviciile medicale aferente bolilor profesionale. 1. CONSULTURI/INVESTIGAŢII/SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE A. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; - unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B; - stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienico-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. B. Servicii medicale de specialitate*T**Font 8*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea specialităţii/serviciului ││crt. │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A.│Alergologie şi imunologie clinică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A1│Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv ││ │materialul pozitiv şi negativ) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A2│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A3│Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A4│Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A5│Peakflow metrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A6│Spirometrie (efectuare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A7│Aerosoli/caz (şedinţă) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A8│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B.│Cardiologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia de cardiologie include şi interpretarea EKG. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B1│Examen electrocardiografie (efectuare) │

Page 60:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B2│Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B3│Interpretare Holter TA │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B4│Oscilometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B5│Efectuare EKG de efort │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C.│Chirurgie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia chirurgicală se punctează separat numai pentru alte afecţiuni decât cele ││ │enumerate mai jos. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc│Consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a: │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.1│Panariţiului eritematos │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.2│Panariţiului flictenular │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.3│Panariţiului periunghial şi subunghial │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.4│Panariţiului antracoid │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.5│Panariţiului pulpar │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.6│Panariţiului osos, articular, tenosinoval │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.7│Flegmoanelor superficiale mână fără limfangită │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.8│Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cc.9│Abcesului de părţi moi │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.10│Furunculului │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.11│Furunculului antracoid, furunculozei │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.12│Celulitei │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.13│Seromului posttraumatic │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.14│Arsurilor termice < 10% │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.15│Leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.16│Hematomului │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.17│Edemului dur posttraumatic │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.18│Plăgilor tăiate superficiale │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cc.19│Plăgilor înţepate superficial │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C.1│Oscilometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C.2│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C.3│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C.4│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D.│Dermatovenerologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D.c.│Consultaţia şi tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură, ││ │pansament) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D.1│Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D.2│Crioterapia/leziune │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E.│Gastroenterologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E.1│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F.│Hematologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F.1│Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă │

Page 61:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F.2│Puncţie aspirat de măduvă osoasă │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G.│Nefrologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G.1│Examen electrocardiografic (efectuare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G.2│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.│Oncologie medicală │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Hc.1│Consultaţie şi prim ajutor pentru supuraţii │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.1│Infiltraţii peridurale │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.2│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.4│Bronhoscopie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ H.5│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.│Oftalmologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia oftalmologică include şi explorarea funcţiei aparatului lacrimal, determinarea ││ │acuităţii vizuale, prescripţia corecţiei optice, examinarea digitală a tensiunii oculare, ││ │examinarea motilităţii oculare, examen în lumină difuză. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.1│Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.2│Determinarea refracţiei [skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*), astigmometrie] │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.3│Explorarea câmpului vizual (perimetrie) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.4│Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen diplopie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.5│Tonometrie; probă provocare; oftalmodinamometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.6│Extracţia corpilor străini │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.7│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.│Otorinolaringologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie ││ │posterioară, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen ││ │vestibular, examen nervi cranieni. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.1│Examen fibroscopic nas, cavum, laringe │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.2│Tamponament posterior │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.3│Puncţie sinusală, lavaj, tratament local/caz │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.4│Extracţie corpi străini │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.5│Tamponament anterior │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.6│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.7│Audiometrie la căşti sau în câmp liber vocală sau tonală │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.8│Foniatrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.9│Aerosoli/caz │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.10│Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.11│Impedanţa │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ J.12│Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.│Pneumologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.1│Bronhoscopie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.2│Spirometrie │

Page 62:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.3│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.4│Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.5│Peakflow metrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.6│Aerosoli/caz (şedinţă) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.7│Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv ││ │materialul pozitiv şi negativ) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.8│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.9│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K.10│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.│Psihiatrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Lc.1│Consultaţia iniţială include: anamneză, evaluare psihologică, stabilirea obiectivelor ││ │psihoterapeutice şi a metodelor de tratament; durată medie 30 de minute │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Lc.2│Consultaţia de control include: efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii ││ │complementare specifice (examen psihologic: QI, anchetă socială, teste, scale clinice) şi ││ │nespecifice, reevaluări, psihoeducaţia pacientului, familială, terapie educaţională; durată││ │medie 30 de minute │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.1│Examen ultrasonografic extracranian al aa cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie şi ││ │tehnici derivate) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.2│Examen electroencefalografic standard │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.3│Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.4│Examen electroencefalografic cu mapping │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ L.5│Video-electroencefalografie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M│Reumatologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.1│Infiltraţii peridurale │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.2│Mezoterapie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.3│Blocaje nervi periferici │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.4│Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.5│Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.6│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M.7│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ N.│Urologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia de urologie include şi montarea, înlocuirea şi scoaterea cateterelor sau ││ │sondelor uretrale │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ N.1│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ N.2│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.│Medicină internă; geriatrie şi gerontologie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.1│Administrare intravenoasă de medicamente │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.2│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.3│Aspiraţie gastrică diagnostică şi terapeutică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.4│Colonoscopie diagnostică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.5│Examen electrocardiografic (efectuare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.6│Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.7│Interpretare Holter TA │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Page 63:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│ O.8│Oscilometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.9│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.10│Spirometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.11│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.12│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.13│Aerosoli/caz (şedinţă) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.14│Examen electrocardiografic de efort (efectuare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O.15│Extracţie endoscopică corpi străini │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.│Medicina muncii │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneza, inclusiv profesională, examen clinic, ││ │stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii ││ │internării). Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia ││ │profesională. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii ││ │complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea ││ │medicală, reorientarea şi reinserţia profesională. │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.1│Peakflow metrie (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.2│Spirometrie (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.3│Aerosoli/caz (şedinţă) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.4│Examen electrocardiografic (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.5│Oscilometrie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.6│Examen electromiografic (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.7│Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.8│Administrare de medicamente (im, iv, sc, po) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Oa.9│Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.10│Evaluare psihologică │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.11│Psihoterapie │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.12│Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.13│Acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.14│Transfer alveolo-capilar (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.15│Gazometrie (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.16│Pletismografie (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.17│Interpretare de radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.18│Testul presor la rece (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.19│Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.20│Teste cutanate (prick, scratch, patch sau IDR) cu seturi standard de alergeni - inclusiv ││ │profesionali - (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ) (efectuare, ││ │interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.21│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.22│Teste cutanate la agenţi fizici (maximum 4 teste) (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Oa.23│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor (efectuare, interpretare) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P.1│Acupunctura (consultaţie şi proceduri) │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P.2│Homeopatie, fitoterapie (consultaţie iniţială şi consultaţii de control) │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Page 64:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

*ST*

2. ANALIZE BIOLOGICE ŞI INVESTIGAŢII PARACLINICE*T**Font 8*┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Cod │ Denumirea analizei ││crt.│ │ │├────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Hematologie │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 7 │ 0 │Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, ││ │ │ │ │ │ │ │numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare ││ │ │ │ │ │ │ │trombocite, formula leucocitară, eritrocitari │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 4 │ 0 │Numărătoare reticulocite │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 3 │ 0 │Examen citologic al frotiului sanguin │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ 2 │ . │ 8 │ 1 │ 0 │ 0 │VSH │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 1 │Timp de coagulare │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 2 │Timp de sângerare │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 2 │ 1 │Timp Quick, activitate de protrombină │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 3 │INR (International Normalised Ratio) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 2 │ 2 │APTT │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Biochimie │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 2 │ 0 │Uree serică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 3 │ 0 │Acid uric seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 4 │ 0 │Creatinină serică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 1 │ 0 │Calciu ionic seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 1 │ 1 │Calciu seric total │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 7 │ 0 │Magneziemie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │ 2 │ . │ 8 │ 3 │ 9 │ 0 │Sideremie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │ 2 │ . │ 1 │ 3 │ 1 │ 0 │Glicemie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 2 │ 0 │Colesterol seric total │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 0 │ 4 │Trigliceride serice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 4 │ 1 │HDL colesterol (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 4 │ 3 │LDL (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 0 │ 0 │Lipide totale serice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │Proteine totale serice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 0 │ 0 │TGO │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 1 │ 0 │TGP │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │ 2 │ . │ 4 │ 7 │ 2 │ 0 │Fosfatază alcalină │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │ 2 │ . │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │Fibrinogenemie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 8 │ 0 │Gama GT │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │ 2 │ . │ 4 │ 5 │ 0 │ 0 │LDH │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 5 │ 0 │Bilirubină totală; directă │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │ 2 │ . │ 4 │ 9 │ 6 │ 1 │Electroforeza proteinelor serice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ 2 │ . │ 4 │ 9 │ 6 │ 2 │Electroforeza lipidelor serice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Page 65:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│ 33 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 1 │VDRL │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 2 │RPR │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 3 │Confirmare TPHA │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │ 2 │ . │ 2 │ 4 │ 0 │ 0 │Test Gutthrie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 6 │ 0 │Determinare litiu │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 2 │ 6 │Hemoglobină glicozilată │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Imunologie │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 5 │ 0 │ASLO │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │ 2 │ . │ 6 │ 6 │ 9 │ 2 │Factor rheumatoid │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │ 2 │ . │ 6 │ 6 │ 9 │ 1 │Proteina C reactivă │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 1 │IgA seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 2 │IgE seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 3 │IgM seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 4 │IgG seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │ 2 │ . │ 5 │ 5 │ 4 │ 0 │Imunofixare │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 8 │ 0 │Crioglobuline │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 9 │ 1 │Complement seric │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 5 │Depistare Chlamydii │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 50 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 6 │Depistare Helicobacter Pylori │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 51 │ 2 │ . │ 5 │ 5 │ 6 │ 0 │Testare HIV │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 52 │ 2 │ . │ 4 │ 0 │ 6 │ 0 │TSH │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 53 │ 2 │ . │ 4 │ 0 │ 4 │ 0 │FT4 │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 54 │ 2 │ . │ 6 │ 3 │ 9 │ 1 │Ag Hbe │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 55 │ 2 │ . │ 6 │ 3 │ 9 │ 2 │Ag HBs (screening) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 56 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 1 │Anti-HAV IgM │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 57 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 2 │Anti-HBc │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 58 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 3 │Anti-Hbe │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 59 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 4 │Anti HCV │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 60 │ 2 │ . │ 4 │ 1 │ 3 │ 0 │STH cu stimulare │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 61 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │FSH │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 62 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 2 │LH │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 63 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │Estradiol │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 64 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 0 │ 0 │Cortizol │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Exsudat faringian │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 65 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 1 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 66 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 1 │Cultură fungi │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examene spută │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 67 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 0 │ 1 │Examen microscopic nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 68 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 4 │ 1 │Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 69 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 1 │Examen microscopic colorat Gram │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Page 66:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│ 70 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 2 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 71 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 2 │Cultură fungi │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Analize de urină │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 72 │ 2 │ . │ 3 │ 4 │ 5 │ 0 │Examen complet de urină (sumar + sediment) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 73 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 4 │ 2 │Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 74 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 3 │Urocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 75 │ 2 │ . │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │Determinare glucoză urinară │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 76 │ 2 │ . │ 2 │ 0 │ 3 │ 0 │Determinare proteine urinare │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examene materii fecale │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 77 │ 2 │ . │ 7 │ 1 │ 2 │ 0 │Examen coproparazitologic (3 probe) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 78 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 4 │Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examene din secreţii vaginale │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 79 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 0 │ 2 │Examen microscopic nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 80 │ 2 │ . │ 7 │ 3 │ 4 │ 0 │Examen microscopic colorat │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 81 │ 2 │ . │ 9 │ 1 │ 6 │ 0 │Examen Babeş-Papanicolau │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 82 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 5 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 83 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 3 │Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 84 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 2 │Examen microscopic colorat │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 85 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 6 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 86 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 7 │ 0 │Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi ││ │ │ │ │ │ │ │pozitive) │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examen lichid puncţie │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 87 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 3 │Examen microscopic/frotiu │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 88 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 7 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 89 │ 2 │ . │ 9 │ 1 │ 7 │ 0 │Citodiagnostic lichid puncţie │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examen sudoare │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 90 │ 2 │ . │ 2 │ 8 │ 4 │ 0 │Ionoforeză pilocarpinică │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examinări histopatologice │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 91 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │Piesă prelucrată la parafină │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 92 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 1 │Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 93 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 0 │Diagnostic histopatologic pe lamă │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 94 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 1 │ 0 │Examen histopatologic cu coloraţii speciale │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 95 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 2 │Citodiagnostic spută prin incluzii parafină │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 96 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 3 │Citodiagnostic secreţie vaginală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 97 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 4 │Examen citohormonal │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 98 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 5 │Citodiagnostic lichid de puncţie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 99 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 3 │ 0 │Teste imunohistochimice │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examinări radiologice │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│100 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniană standard în două planuri │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│101 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniană în proiecţie specială │

Page 67:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│102 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic părţi ale scheletului în două planuri │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│103 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│104 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă ││ │ │ │ │ │ │ │de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│105 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin coloana ││ │ │ │ │ │ │ │cervicală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│106 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau ││ │ │ │ │ │ │ │funcţionale cu TV │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│107 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana vertebrală completă, mai puţin coloana ││ │ │ │ │ │ │ │cervicală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│108 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana cervicală în cel puţin 3 planuri │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│109 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace ansamblu, inclusiv ex. Rx.-scopic ││ │ │ │ │ │ │ │(eventual cu bol opac) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│110 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planşeului bucal │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│111 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│112 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în ││ │ │ │ │ │ │ │cel puţin două planuri │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│113 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv ││ │ │ │ │ │ │ │radioscopie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│114 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul ││ │ │ │ │ │ │ │duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│115 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la ││ │ │ │ │ │ │ │regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţa de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│116 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe ││ │ │ │ │ │ │ │sonda duodenală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│117 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de ││ │ │ │ │ │ │ │contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│118 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu ││ │ │ │ │ │ │ │substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│119 │ │ │ │ │ │ │Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│120 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil, cu substanţă de ││ │ │ │ │ │ │ │contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│121 │ │ │ │ │ │ │Pielografie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│122 │ │ │ │ │ │ │Flebografia de extremităţi │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│123 │ │ │ │ │ │ │Tomografia plană │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│124 │ │ │ │ │ │ │Angiografia carotidiană │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│125 │ │ │ │ │ │ │Angiografia RM trunchiuri supraaortice │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│126 │ │ │ │ │ │ │Angiografia RM artere renale sau aortă │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│127 │ │ │ │ │ │ │P.E.G. │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│128 │ │ │ │ │ │ │CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│129 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│130 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│131 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) ││ │ │ │ │ │ │ │administrată intravenos │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│132 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) ││ │ │ │ │ │ │ │administrată intravenos │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│133 │ │ │ │ │ │ │CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast ││ │ │ │ │ │ │ │nonionică/segment │

Page 68:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│134 │ │ │ │ │ │ │CT membre nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/segment │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│135 │ │ │ │ │ │ │Ecografie generală (abdomen + pelvis) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│136 │ │ │ │ │ │ │Ecografie abdomen │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│137 │ │ │ │ │ │ │Ecografie pelvis │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│138 │ │ │ │ │ │ │Radioscopie cardiopulmonară │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│139 │ │ │ │ │ │ │Radiografie retroalveolară │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│140 │ │ │ │ │ │ │Radiografie panoramică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│141 │ │ │ │ │ │ │CT craniu fără substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│142 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│143 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│144 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen fără substanţă de contrast (nonionică) administrată ││ │ │ │ │ │ │ │intravenos │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│145 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis fără substanţă de contrast (nonionică) administrată ││ │ │ │ │ │ │ │intravenos │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│146 │ │ │ │ │ │ │CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│147 │ │ │ │ │ │ │CT membre/segment fără substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│148 │ │ │ │ │ │ │Radiografie de membre │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│149 │ │ │ │ │ │ │EKG │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│150 │ │ │ │ │ │ │Spirometrie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│151 │ │ │ │ │ │ │Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│152 │ │ │ │ │ │ │Oscilometrie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│153 │ │ │ │ │ │ │EEG │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│154 │ │ │ │ │ │ │Electromiografie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│155 │ │ │ │ │ │ │Peak-flowmetrie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│156 │ │ │ │ │ │ │Endoscopie gastro-duodenală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│157 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie M + 2 D │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│158 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│159 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler color │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│160 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (vene) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│161 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (artere) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│162 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│163 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de organ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│164 │ │ │ │ │ │ │Ecografie fetală │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│165 │ │ │ │ │ │ │Ecografie transfontanelară │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│166 │ │ │ │ │ │ │Scintigrafie: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor ││ │ │ │ │ │ │ │biliare, cardiacă │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│167 │ │ │ │ │ │ │RMN cranio-cerebral nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│168 │ │ │ │ │ │ │RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│169 │ │ │ │ │ │ │RMN abdominal nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│170 │ │ │ │ │ │ │RMN pelvin nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│171 │ │ │ │ │ │ │RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Page 69:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│172 │ │ │ │ │ │ │RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) cu ││ │ │ │ │ │ │ │substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│173 │ │ │ │ │ │ │RMN umăr nativ │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│174 │ │ │ │ │ │ │RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│175 │ │ │ │ │ │ │RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│176 │ │ │ │ │ │ │RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ ││ │ │ │ │ │ │ │şi cu substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│177 │ │ │ │ │ │ │RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│178 │ │ │ │ │ │ │RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│179 │ │ │ │ │ │ │Osteodensitometrie DEXA │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│180 │ │ │ │ │ │ │Ergometrie │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│181 │ │ │ │ │ │ │Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter) │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│182 │ │ │ │ │ │ │Holter TA │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│183 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie transesofagiană │└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*ST*

3. SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE: RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII*T*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Serviciul medical ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Consultaţia va cuprinde şi bilanţ articular, bilanţ muscular, întocmirea ││ │planului de recuperare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Consultaţia iniţială │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Consultaţie de control │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Oscilometrie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Puncţie şi infiltraţie intraarticulară │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Kinetoterapie de grup pe afecţiuni │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Galvanizare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Ionizare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Curenţi diadinamici │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Trabert │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │TENS │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Curenţi interferenţiali │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Unde scurte │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Microunde │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Diapuls │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Ultrasunet │

Page 70:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Sonodynator │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Magnetoterapie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Laserterapie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Solux │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Ultraviolete │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Stimulări electrice: │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Curenţi cu impulsuri rectangulare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Curenţi cu impulsuri exponenţiale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Contracţia izometrică electrică │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Stimulare electrică funcţională │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Băi Stanger │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Băi galvanice │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Duş subacval │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Aplicaţii cu parafină │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Băi sau pensulaţii cu parafină │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Masaj regional │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Masaj segmentar │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Masaj reflex │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Limfmasaj │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Aerosoli individuali │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Pulverizaţie cameră │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Hidrokinetoterapie individuală generală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Hidrokinetoterapie parţială │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Kinetoterapie individuală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40. │Tracţiuni vertebrale şi articulare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41. │Manipulări vertebrale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42. │Manipulări articulaţii periferice │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43. │Kinetoterapie cu aparatură specială covor ││ │rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac vaslit │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*ST*

4. ANALIZE BIOTOXICOLOGICE NECESARE SUSŢINERII DIAGNOSTICULUI DE PROFESIONALITATE*T**Font 9*┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐

Page 71:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

│Nr. │ Noxa chimică │ Indicator biotoxicologic │Material biologic││crt.│ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Acetonă │Acetonă │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2. │Alcool izopropilic │Acetonă │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Alcool metilic │Metanol │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4. │Aluminiu │Aluminiu │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 5. │Aldrin │Aldrin │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 6. │Anilină │p-Amino-fenol │Urină ││ │ │Methemoglobină │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 7. │Antimoniu (Stibiu) │Antimoniu │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 8. │Arsen şi AsH(3) │Arsen │Urină, păr │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 9. │Benzen │Acid S-fenil-mercapturic │Urină ││ │ │Fenoli totali │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│10. │Benzidină │Benzidină │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│11. │Beriliu │Beriliu │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│12. │Bromură de metil │Brom │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│13. │Cadmiu şi compuşi anorganici │Cadmiu │Urină, sânge ││ │ │Proteine │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│14. │Clorbenzen │4-Clorocatechol total │Urină ││ │ │p-Clorfenol total │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│15. │Clorură de metilen │COHb │Sânge ││ │ │Clorură de metilen │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│16. │Compuşi cian (acid cianhidric,│Tiocianaţi │Urină ││ │cianuri şi cianogen) │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│17. │Crom │Crom │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│18. │Cobalt │Cobalt │Urină, sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│19. │DDT │DDT │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│20. │Dieldrin │Dieldrin │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│21. │1,4-diclor benzen │2,5 Diclorfenol total │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│22. │N,N-dimetil acetamida │N-Metil acetamida │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│23. │N,N-dimetil formamida │Metil-formamida │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│24. │Etilbenzen │Acid mandelic │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│25. │Fenol │Fenol total │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│26. │Fluor - compuşi │Fluor │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│27. │Halotan (2-brom-2-clor-1,1,1 │Acid trifluoro-acetic │Sânge ││ │trifluoretan) │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│28. │Hexaclorbenzen │Hexaclorbenzen │Ser │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│29. │N-hexan 2,5 │Hexadionă │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│30. │Hidrazină │Hidrazină │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│31. │Lindan │Gamma Hexaclor ciclohexan │Sânge │

Page 72:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│32. │Mangan │Mangan │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│33. │Mercur şi compuşi │Mercur │Sânge, Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│34. │Metiletilcetonă │Metiletilcetonă │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│35. │Metilcloroform │Tricloretanol total │Urină, Sânge ││ │ │Metilcloroform │Sânge ││ │ │Acid tricloracetic │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│36. │Nichel │Nichel │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│37. │Nichel carbonil │COHb │Sânge ││ │ │Nichel │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│38. │Nitrobenzen │p-Nitrofenol total │Urină ││ │ │Methemoglobină │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│39. │Oxid de carbon │COHb │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│40. │Parathion │p-Nitrofenol total │Urină ││ │ │Activitate colinesterazică │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│41. │Pentaclorfenol │Pentaclorfenol │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│42. │Pesticide organofosforice │Activitate colinesterazică │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│43. │Plumb │Plumb │Urină, sânge, păr││ │ │ALA-u │Urină ││ │ │CP-u │Urină ││ │ │PEL │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│44. │Stiren │Acid mandelic │Urină ││ │ │Acid fenilglioxalic │Urină ││ │ │Stiren │Sânge │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│45. │Sulfură de carbon │Acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic│Urină ││ │ │Testul iodazida │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│46. │Telur │Telur │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│47. │Tetracloretilenă │Tricloretanol + │Urină ││ │Tricloretilenă │Acid tricloracetic │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│48. │Tetraetil de plumb │Plumb dietil │Urină ││ │ │Plumb total │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│49. │Toluen │Acid hipuric │Urină ││ │ │o-Cresol │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│50. │Uraniu │Uraniu │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│51. │Vanadiu │Vanadiu │Urină │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤│52. │Xilen │Acid metilhipuric │Urină │└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┘

LEGENDA: C = creatinină ALA-u = acid delta-amino levulinic urinar CP-u = coproporfirine urinare PEL = protoporfirine eritrocitare*ST*-------- Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 5

Page 73:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

la normele metodologice

CRITERII de trimitere şi criterii de internare în clinici/secţii de boli profesionale

1. Criterii de trimitere: - suspiciune de boală profesională; - diagnostic de boală profesională confirmată. 2. Criterii de internare: - investigarea pacienţilor în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională; - asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare/reabilitare medicală şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv, pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli profesionale; - tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită supraveghere medicală continuă; - urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă; - alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie. Documente necesare pentru internare în clinici/secţii de boli profesionale: 1. bilet de internare cu suspiciunea de boală profesională sau cu diagnostic de boală profesională confirmată, eliberat de medicul de medicina muncii, medicul de familie, medicul de altă specialitate; 2. document de obiectivizare a expunerii profesionale: ● fişa de identificare a factorilor de risc profesional, semnată şi ştampilată de angajator.

NOTĂ: Fac excepţie: situaţia de faliment a întreprinderii şi bolnavii aflaţi în evidenţa clinicii/secţiei de boli profesionale cu boală profesională.

● copie de pe carnetul de muncă sau alt document care atestă ruta profesională. 3. adeverinţă de salariat/talon de pensie; 4. buletin de identitate/carte de identitate; 5. adeverinţă de la DSP că este înregistrat cu boala profesională (declarată) din anul .........-------- Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 6 la normele metodologice

Contractare servicii medicale în unităţi sanitare cu personalitate juridică - definiţii

*T* VTC: Valoarea totală contractată;

S: Servicii medicale;

S-SC: Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă;

S-SZ: Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

S-CM: Servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor;

Page 74:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

NCE: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate;

NCE-SC: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă;

NCE-SZ: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NCE-CM: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, rezolvate după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor;

SC: Servicii medicale contractate;

SC-SC: Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă contractate;

SC-SZ: Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi contractate;

SC-CM: Servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor contractate;

TMNCE: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat;

TMNCE-SC: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă;

TMNCE-SZ: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NNCE: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate;

NNCE-SC: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă;

NNCE-SZ: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NNCE-CM: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, rezolvate după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor;

Formule de calcul: SC-SC = TMNCE-SC*NNCE-SC SC-SZ = TMNCE-SZ*NNCE-SZ SC-CM = TMNCE-SZ*NNCE-CM VTC = Σ SC-SC + Σ SC-SZ + Σ SC-CM*ST*

ANEXA 7 la normele metodologice

Page 75:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

Unitatea sanitară .............................................. Localitatea .................................................... Judeţul/Sectorul ............................................... Nr. contract cu Casa de Asigurări de Sănătate .................. ................................................................

REFERAT MEDICAL*)

Subsemnatul/Subsemnata dr. ..........................., medic primar/specialist, cu cod parafă |_|_|_|_|_|_|, transmit următoarele date în legătură cu starea de sănătate a domnului/doamnei ............................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în ........................., str. ..................... nr. ..., judeţul/sectorul ................, de profesie ..........................., angajat/angajată (da/nu) la .............................. . Este în evidenţă de la data de ......................................... . Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă ....................................................................................................................................... Diagnosticul clinic actual ....................................................................................................................................... Examen obiectiv ....................................................................................................................................... A fost internat/internată în spital**) .................................................................................................................................... Investigaţii clinice, paraclinice**) ........................................................................................................................................ Tratamente urmate ......................................................................................................................................... Plan de recuperare ......................................................................................................................................... Prognostic recuperator ............................................................ Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de .............................. şi a totalizat un număr de ............... zile de concediu medical, la data de ...................... . Propun, după caz: a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul/bolnava este recuperabil/recuperabilă, cu ....... zile, de la ...................... până la ......................; b) pensionarea de invaliditate temporară, considerând că bolnavul/bolnava nu este recuperabil/recuperabilă în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege.

Medic primar/specialist, ................. (parafa şi ştampila Nr. ........ data ........... unităţii sanitare)

----------- *) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului. **) Se vor anexa rezultatele, biletele de ieşire din spital.

ANEXA 8 la normele metodologice

CERERE

Page 76:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

pentru acordarea de dispozitive medicale

Către CASA TERITORIALĂ DE PENSII ............................

Subsemnatul/Subsemnata ..............................., având codul numeric personal ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ............, eliberat de ................................. la data de ......................., născut/născută la data de .......................... în localitatea/judeţul ..........................., fiul/fiica lui ......................... şi al/a ......................, angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ....................................., solicit aprobarea achiziţionării unui/unei .................................. în conformitate cu art. 23 alin. (2) lit. f) şi art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop depun următoarele acte: - recomandare medicală nr. ................. din data de .................. ........................................................................... Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că: - sunt/nu sunt asigurat/asigurată; - primesc/nu primesc din altă sursă un/o .................................................................. . Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data ....................... Semnătura .......................

ANEXA 9 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Casa Teritorială de Pensii .................................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..........., luna ..............., anul ........, ora ..........., la spitalul/policlinica din str. .................. nr. ..., camera ........, ce funcţionează în localitatea ......................, judeţul/sectorul ...................., pentru începerea procedurilor de protezare. Veţi aduce următoarele: 1. ........................................................................ 2. ........................................................................ 3. ........................................................................ 4. ......................................................................... În caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.

Medic expert al asigurărilor Responsabil compartiment accidente sociale, de muncă şi boli profesionale, ................... ..................... (semnătura) (semnătura)

Page 77:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

ANEXA 10 la normele metodologice

CERERE de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională

Către CASA TERITORIALĂ DE PENSII ...................................

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., având codul numeric personal ............................, domiciliat/domiciliată în localitatea .................................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ............., eliberat de .................... la data de ......................, născut/născută la data de ........................ în localitatea/judeţul ................., fiul/fiica lui ...................... şi al/a ......................., angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ...................., solicit aprobarea efectuării unui curs de recalificare sau reconversie profesională, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că sunt/nu sunt asigurat/asigurată. Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .................... Semnătura .................

ANEXA 11 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Casa Teritorială de Pensii ..................................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ......., luna .............., anul .........., ora ..., la ......................., ce funcţionează în localitatea ...................., judeţul/sectorul .................., din str. ................... nr. ....., camera ..............., pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale. Veţi aduce următoarele: 1. ........................................................................ 2. ........................................................................ 3. ........................................................................ 4. ........................................................................ În caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.

Medic expert al asigurărilor Responsabil compartiment accidente de sociale, muncă şi boli profesionale, ................... ......................... (semnătura) (semnătura)

ANEXA 12

Page 78:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Casa Teritorială de Pensii ...............................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..., luna ..., anul ..., ora ..., la ................, ce funcţionează în localitatea ................, judeţul/sectorul ..................., din str. .............. nr. ...., pentru începerea cursului de recalificare sau reconversie profesională ........................................... . Veţi aduce următoarele: 1. .................................................................... 2. .................................................................... 3. ........................................................................ 4. ........................................................................

Responsabil compartiment accidente de muncă şi boli profesionale, ................... (semnătura)

ANEXA 13 la normele metodologice

Către CASA TERITORIALĂ DE PENSII

Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Date privind angajatorul: Denumire angajator: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CUI: Nr. înreg. Reg. Comerţului: CNP angajator: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Durata contractului individual de muncă: nedeterminată |_|/determinată |_|──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Date privind solicitantul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (se completează de către solicitant)a. Numele şi prenumele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Document de identitate: Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Valabil până la data de: zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_| Domiciliat în localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_| Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector/Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Page 79:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Calitatea solicitantului: |_| angajat: |_| funcţionar public; |_| persoana asigurată cu contract individual |_| ucenic, elev sau student; de asigurare; |_| şomer |_| alte persoane |_| membru de familie;──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c. Prestaţia solicitată:1. |_| Indemnizaţie:1.a. |_| pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;1.b. |_| pentru reducerea timpului de muncă;1.c. |_| pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie profesională;1.d. |_| pentru incapacitate temporară de muncă. Acte necesare: Certificat de concediu medical Seria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Ziua |_|_| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|2. |_| Compensaţie pentru atingerea integrităţii;3. |_| Despăgubire în caz de deces; Acte necesare: Certificat de deces: Seria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_| (original şi copie) Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| Numele şi prenumele decedatului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codul numeric personal al decedatului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categorie asigurat: |_| salariat |_| independent Înscrierea eronată a datelor, se sancţionează potrivit legii.

Data Semnătura solicitantului ......................... ........................

Semnătura şi ştampila Angajatorului .................................

Semnătura şi ştampila Instituţiei care administrează bugetul Fondului Pentru plata ajutorului de şomaj .................................-------- Anexa 13 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 14 la normele metodologice

GRILĂ privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii

În conformitate cu prevederile art. 43 şi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de procentul de reducere a capacităţii de muncă, compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă conform tabelului de mai jos:*T*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Numărul de salarii ││crt. │ Procentul de reducere a capacităţii de muncă │medii brute acordate│├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1. │Între 20% şi 25% inclusiv │ 2 │

Page 80:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2. │Între 25% şi 30% inclusiv │ 4 │├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3. │Între 30% şi 35% inclusiv │ 6 │├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4. │Între 35% şi 40% inclusiv │ 8 │├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5. │Între 40% şi 45% inclusiv │ 10 │├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 6. │Între 45% şi 50% exclusiv │ 12 │└─────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘*ST*

ANEXA 15 la normele metodologice

*T*

CERERE de rambursare a cheltuielilor

Către Casa Teritorială de Pensii ..........................................

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., în calitate de (numele şi prenumele)reprezentant al .................................., cu domiciliul/sediul în..............................., str. ..................... nr. ....., bl. ....,sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., CNP/CUI.................................., cont bancar ...............................,deschis la Banca ...........................................................*1),solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de: [] transportul de urgenţă [] transport repatriere decedat [] confecţionarea de: [] ochelari [] aparat acustic [] proteză oculară [] achiziţionarea unui dispozitiv medical implantabilpentru: ......................................., cetăţenia ...................., (numele şi prenumele victimei)vârsta ................, CNP .............................., cu domiciliul în...............................,str. .......................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................,locul de muncă la care este încadrat ......................, sediul/domiciliulangajatorului în ................................, str. ......................nr. ......., bl. ....., sc. ........., et. ............, ap. ......., judeţul/sectorul ..................... . Categoria asigurat: |_| salariat |_| independent Prezentarea pe scurt a împrejurărilor care au determinat transportul deurgenţă*2) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cuantumul cheltuielilor este de ... lei. Anexez la prezenta următoarele documente*3):

Data .................. Semnătura ..................

*ST*

Page 81:  · Web viewLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004

-------- *1) Se completează numai în cazul în care solicitantul este persoană juridică. *2) Se completează doar pentru cererile care se referă la transportul de urgenţă. *3) Se anexează, după caz, chitanţe, facturi, declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care solicitantul a fost victima accidentului.-------- Anexa 15 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

-------- Anexa 16 la normele metodologice a fost abrogată de pct. 58 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

------