of 17 /17
Ćwiczenie laboratoryjne Polimery silnie rozgałęzione (hiperrozgałęzione) Dr inż. P.Parzuchowski Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się nowa klasa polimerów charakteryzująca się wielokrotnie i bardzo regularnie rozgałęzioną budową nazywana dendrymerami, polimerami (cząsteczkami) kaskadowymi lub arborolami [1]. Rysunek 1.1. Budowa przestrzenna dendrymeru. Są to cząsteczki o kształcie zbliżonym do kuli, składające się ze znajdującego się w centrum geometrycznym rdzenia (związku wielofunkcyjnego) oraz otaczających go warstw o coraz większym promieniu nazywanych generacjami dendrymeru, odpowiadających liczbie sekwencji reakcji przyłączania cząsteczek monomeru (Rysunek 1.1). Ostatnia warstwa tworzy sferę zewnętrzną, która może być odpowiednio modyfikowana. Wewnątrz dendrymeru znajdują się również wolne przestrzenie, które mogą zostać wykorzystane np. do transportu małych cząsteczek. Synteza dedrymerów jest pracochłonna i opiera się zwykle na powtarzanych sekwencjach reakcji przyłączania monomeru i odblokowywania grup funkcyjnych (Schemat 1.1). Po każdym kroku reakcyjnym konieczne jest oczyszczenie produktu, zwykle metodami chromatograficznymi.

Ćwiczenie laboratoryjne Polimery silnie rozgałęzione (hiperrozgałęzione)pparzuch.ch.pw.edu.pl/ids/mikro_hbp.pdf · 2010. 12. 10. · Ćwiczenie laboratoryjne Polimery silnie

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ćwiczenie laboratoryjne Polimery silnie rozgałęzione...

 • Ćwiczenie laboratoryjne

  Polimery silnie rozgałęzione (hiperrozgałęzione)

  Dr inż. P.Parzuchowski

  Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się nowa klasa polimerów

  charakteryzująca się wielokrotnie i bardzo regularnie rozgałęzioną budową nazywana

  dendrymerami, polimerami (cząsteczkami) kaskadowymi lub arborolami [1].

  Rysunek 1.1. Budowa przestrzenna dendrymeru.

  Są to cząsteczki o kształcie zbliżonym do kuli, składające się ze znajdującego się w

  centrum geometrycznym rdzenia (związku wielofunkcyjnego) oraz otaczających go warstw o

  coraz większym promieniu nazywanych generacjami dendrymeru, odpowiadających liczbie

  sekwencji reakcji przyłączania cząsteczek monomeru (Rysunek 1.1). Ostatnia warstwa tworzy

  sferę zewnętrzną, która może być odpowiednio modyfikowana. Wewnątrz dendrymeru

  znajdują się również wolne przestrzenie, które mogą zostać wykorzystane np. do transportu

  małych cząsteczek.

  Synteza dedrymerów jest pracochłonna i opiera się zwykle na powtarzanych sekwencjach

  reakcji przyłączania monomeru i odblokowywania grup funkcyjnych (Schemat 1.1). Po

  każdym kroku reakcyjnym konieczne jest oczyszczenie produktu, zwykle metodami

  chromatograficznymi.

 • Istnieją dwie metodologie syntezy dendrymerów: rozbieżna (dywergentna) polegająca na

  nabudowywaniu kolejnych warstw monomeru na cząsteczkę rdzenia oraz zbieżna

  (konwergentna), polegająca na łączeniu fragmentów sfery zewnętrznej w coraz większe

  fragmenty – dendrony (cząsteczki rozgałęzione o kształcie trójwymiarowego klina), które na

  końcu przyłączane są do rdzenia.

  Schemat 1.1. Wielostopniowa synteza dendrymeru metodą rozbieżną (dywergentną).

  Polimery silnie rozgałęzione należą do tej samej grupy cząsteczek co dendrymery.

  Charakteryzują się gęsto rozgałęzioną budową oraz dużą ilością reaktywnych grup

  funkcyjnych. Obie struktury otrzymuje się z podobnych typów monomerów. Również w obu

  przypadkach rozbudowa cząsteczki prowadzi do wykładniczego wzrostu ilości końcowych

  grup funkcyjnych.

  Rysunek 1.2. Porównanie budowy dendrymeru i polimeru silnie rozgałęzionego.

 • Istnieją jednak zasadnicze różnice w regularności budowy (Rysunek 1.2) oraz w metodach

  syntezy tych polimerów. Dendrymery są monodyspersyjne, podczas gdy typowe HBP

  charakteryzują się rozrzutem ciężarów cząsteczkowych. Synteza polimerów silnie

  rozgałęzionych jest zwykle prostsza. Równomierny wzrost cząsteczek jest osiągany przez

  powolne dozowanie monomeru do mieszaniny reakcyjnej. Nie zapobiega to jednak

  powstawaniu nieregularności budowy. W przeciwieństwie do dendrymerów, HBP posiadają

  cechy polimerów konwencjonalnych w tym: jak już wspomniano rozrzut ciężarów

  cząsteczkowych oraz obecność izomerów i różnorodność kształtów geometrycznych.

  1.2.1. Koncepcje syntezy HBP

  Polimery silnie rozgałęzione - hiperrozgałęzione (HBP) przypominają pod względem

  metod syntezy konwencjonalne polimery liniowe. Sposoby ich syntezy można bardzo ogólnie

  podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje metodologię pojedynczego

  monomeru (ang. single-monomer methodology, SMM), w której wykorzystuje się monomery

  typu ABn lub utajone monomery typu ABn (Rysunek 1.3). Dla n większego lub równego 2, w

  wyniku reakcji grup A jednej cząsteczki z grupami B drugiej cząsteczki metodologia ta

  prowadzi do powstawania struktur rozgałęzionych. Wewnątrzcząsteczkowe reakcje grup A z

  grupami B prowadzą natomiast do powstawania struktur cyklicznych. Liczba grup

  końcowych (B) w polimerze zależy od stopnia polimeryzacji i od funkcyjności monomeru.

  Rysunek 1.3. Koncepcja pojedynczego monomeru w syntezie HBP.

  Można ją łatwo obliczyć z Równania 1.1, gdzie (nB) jest liczbą grup typu B w monomerze, a

  (x) stopniem polimeryzacji.

 • (1.1)

  Druga kategoria metod syntezy HBP obejmuje metodologię dwóch monomerów (ang.

  double-monomer methodology, DMM) polegającą na polimeryzacji monomerów

  wielofunkcyjnych typu An i Bm (Rysunek 1.4).

  Rysunek 1.4. Synteza HBP z wykorzystaniem dwóch monomerów (A2 + B3).

  W tym przypadku możliwe jest otrzymanie struktur silnie rozgałęzionych tylko przy

  konwersjach nie przekraczających punktu żelowania (ok. 70,5% dla równomolowego układu

  A2 + B3) lub przy zastosowaniu nadmiaru jednego z reagentów.

  Najnowsze artykuły przeglądowe [2-5] w różny sposób klasyfikują metody syntezy

  polimerów silnie rozgałęzionych. Jeden z najszerszych opisów został przedstawiony przez

  Gao i Yan’a [5]. Według tych autorów metodologia SMM obejmuje cztery kategorie różniące

  się mechanizmami reakcji. Należą do nich:

  – polikondensacja i poliaddycja monomerów typu ABn,

  – kondensacyjna polimeryzacja monomerów winylowych (ang. self-condensing vinyl

  polymerization SCVP),

  – polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ang. ring opening polymerization - ROP),

  – polimeryzacja z przeniesieniem protonu (ang. proton transfer polymerization -PTP).

  Polikondensacja monomerów dwufunkcyjnych (ABn) jest najprostszą i najczęściej

  spotykaną w literaturze metodą otrzymywania polimerów hiperrozgałęzionych. Monomery

  takie posiadają jedną grupę funkcyjną A oraz n równorzędnych grup funkcyjnych B.

  Najczęściej są to stosunkowo łatwe do otrzymania monomery typu AB2). Istnieją także

  doniesienia o wykorzystaniu monomerów typu AB3, AB4 i AB6. Jedyną możliwością reakcji

 • chemicznej w takim układzie jest reakcja pomiędzy grupami A i B. Według teorii Flory’ego

  [6] w układach takich teoretycznie nie istnieje ryzyko żelowania wskutek utworzenia

  nieskończonej sieci polimerowej. W rzeczywistości, w warunkach eksperymentu często

  dochodzi do reakcji ubocznych powodujących żelowanie. Czasami żelowanie może

  następować także w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych, jak np. wiązania

  wodorowe. Są one na tyle silne, że prowadzą do utworzenia trójwymiarowych sieci. Tego

  typu oddziaływania można ograniczyć przez rozcieńczenie układu reakcyjnego. Z drugiej

  strony jednak, rozcieńczenie układu sprzyja powstawaniu struktur cyklicznych, co w

  początkowych stadiach reakcji może utrudniać wzrost makrocząsteczek. Takie zjawisko

  obserwowane jest głównie w przypadku monomerów zawierających elastyczne łańcuchy

  alifatyczne lub siloksanowe [7,8]. Metodą polikondensacji i poliaddycji monomerów typu

  ABn otrzymano polimery hiperrozgałęzione typu polifenylenów, polieterów, poliestrów,

  poliamidów, poliwęglanów, poli(etero ketonów), poliuretanów, polikarbosilanów i

  poliacetofenonów [5].

  Drugim z wyróżnionych mechanizmów syntezy HBP jest kondensacyjna polimeryzacja

  monomerów winylowych (SCVP). Został on po raz pierwszy opublikowany przez Frécheta w

  1995 roku [9]. Polega on na wykorzystaniu winylowych monomerów typu AB. Ulegają one

  polimeryzacji, przy czym cały proces wykazuje cechy typowe dla procesów

  kondensacyjnych. W trakcie reakcji grupy B monomeru są aktywowane do postaci B* zdolnej

  do inicjowania propagacji winylowych grup funkcyjnych A. W wyniku reakcji monomeru

  AB* z monomerem AB i aktywacji drugiej grupy B powstaje monomer typu AB

  *2, który

  może funkcjonować, jak typowy monomer typu AB2 prowadząc w rezultacie do powstania

  polimerów silnie rozgałęzionych (Schemat 1.2). W rzeczywistości często reaktywność

  centrum aktywnego powstałego z aktywacji grupy B i reaktywność centrum aktywnego

  powstałego po addycji grupy winylowej do B*

  nie są jednakowe. Ma to wpływ na strukturę

  powstającego polimeru, głównie na mniejszy stopień rozgałęzienia w porównaniu z

  polimerami otrzymywanymi na drodze polikondensacji monomerów typu AB2. Centrum

  aktywnym w metodzie SCVP mogą być „żyjące” wolne rodniki, elektrofilowe centra

  kationowe lub karboaniony [9-11].

 • Cl Cl

  SnCl4 / Bu4NBr

  +

  +

  +

  SnCl5

  _

  +

  SnCl5

  _

  SnCl5

  _

  HBP

  Schemat 1.2. Otrzymywanie HBP na drodze kondensacji monomerów winylowych (SCVP)

  [9].

  Trzecią z wyróżnionych możliwości w ramach SMM jest wykorzystanie monomerów

  cyklicznych z reaktywnymi grupami funkcyjnymi – utajonych monomerów typu ABn. W

  mechanizmie tym wykorzystuje się najczęściej monomery cykliczne. W trakcie ich

  polimeryzacji następuje uwolnienie związanych grup funkcyjnych B oraz generowane są

  punkty rozgałęzienia. Polimeryzację inicjuje się przez dodatek inicjatora–katalizatora. Jego

  typ oraz ilość może mieć również wpływ na ciężar cząsteczkowy polimeru i jego rozrzut, a

  także na stopień rozgałęzienia produktu. Wykorzystując tę metodę otrzymano polimery silnie

  rozgałęzione z cyklicznych karbaminianów, epoksydów, oksetanów oraz laktonów [5].

  Schemat 1.3 w sposób uproszczony prezentuje ten mechanizm.

  Schemat 1.3. Koncepcja wykorzystania monomerów cyklicznych – utajonych monomerów

  typu AB2 do syntezy polimerów silnie rozgałęzionych.

  Metodę PTP (polimeryzacji z przeniesieniem protonu) wykorzystano między innymi do

  otrzymywania polimerów typu poliestrów z epoksydowymi lub hydroksylowymi grupami

  końcowymi oraz hiperrozgałęzionych polisiloksanów [5]. Schemat 1.4 prezentuje

  przykładowy mechanizm otrzymywania HBP metodą PTP. Grupa OH może w tym przypadku

  może pochodzić z ugrupowania fenolowego lub kwasu karboksylowego.

 • Schemat 1.4. Przykład otrzymywania polimeru silnie rozgałęzionego metodą z przeniesieniem

  protonu (PTP).

  1.2.2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne HBP

  Polimery o architekturze dendrytycznej posiadają odmienne właściwości termiczne,

  mechaniczne, reologiczne oraz chemiczne w porównaniu do ich liniowych analogów o tym

  samym ciężarze cząsteczkowym. Te unikalne cechy spowodowane są budową sferyczną oraz

  dużą liczbą grup funkcyjnych w sferze zewnętrznej.

  Najczęściej wymienianą w literaturze zaletą polimerów silnie rozgałęzionych jest ich

  mniejsza lepkość w porównaniu do liniowych analogów [12]. Hiperrozgałęzione polimery

  wykazują dużo mniejszą lepkość zarówno w roztworze jak i w stopie [2]. Zależność

  pomiędzy lepkością roztworu polimeru liniowego, a jego ciężarem cząsteczkowym (Mw)

  opisuje równanie Marka-Houwinka-Sakurady (Równanie 1.2), gdzie ( i (k) są stałymi

  określonymi dla układu polimer – rozpuszczalnik. Stałe te zależą również od temperatury.

  (1.2)

  Jak widać na Rysunku 1.5 przebieg krzywych zależności lepkości roztworu w funkcji

  ciężaru cząsteczkowego dla polimerów silnie rozgałęzionych i dendrymerów nie jest linią

  prostą. W związku z tym, dla nich równanie Marka-Houwinka-Sakurady gorzej odwzorowuje

  zależność lepkości od ciężaru cząsteczkowego. Dendrymery ze względu na regularną budowę

  sferyczną wykazują nietypowy, posiadający maksimum przebieg krzywej. Spowodowane to

  jest tym, że przyrostowi ciężaru cząsteczkowego towarzyszy wykładniczy, większy niż u

 • innych typów polimerów, wzrost objętości makrocząsteczki. Krzywe lepkości polimerów

  liniowych i silnie rozgałęzionych mają charakter wznoszący, aczkolwiek w przypadku HBP

  wzrost jest wolniejszy niż dla polimerów liniowych. Wzrost lepkości polimerów tłumaczy się

  możliwością splątania długich łańcuchów. Makrocząsteczki polimerów hiperrozgałęzionych

  ze względu na sferyczny kształt są mniej podatne na to zjawisko.

  Współczynnik () w równaniu Marka-Houwinka-Sakurady (Równanie 1.2) dla typowych

  polimerów liniowych waha się w granicach od 0,5 do 1. W przypadku wielu HBP

  współczynnik () wynosi mniej niż 0,5, co sugeruje, że polimery hiperrozgałęzione, tak jak

  dendrymery, w roztworze przyjmują kształt kulisty [3].

  Rysunek 1.5. Zmiany lepkości roztworu w funkcji ciężaru cząsteczkowego dla polimerów

  liniowych, silnie rozgałęzionych i dendrymerów.

  Kulista i bardziej zwarta budowa cząsteczek HBP przekłada się również na wyniki

  pomiarów ciężarów cząsteczkowych metodą GPC. Czasy retencji polimerów hiperrozgałę-

  zionych zwykle są dłuższe niż ich liniowych analogów o tym samym ciężarze

  cząsteczkowym. Brak odpowiednich wzorców wpływa na obniżoną wiarygodność pomiarów

  ciężarów cząsteczkowych tą metodą.

  Drugą z najważniejszych cech charakterystycznych polimerów hiperrozgałęzionych jest

  duża liczba grup funkcyjnych w sferze zewnętrznej cząsteczki. Liczbę tę można policzyć z

  Równania 1.1 znając budowę monomeru oraz stopień polimeryzacji. W przypadku polimerów

  liniowych wpływ grup końcowych na charakter chemiczny makrocząsteczek jest zwykle

  znikomy. W przeciwieństwie do nich, właściwości polimerów hiperrozgałęzionych silnie

  zależą od charakteru grup końcowych. Odpowiednio modyfikując grupy funkcyjne B można

 • kontrolować właściwości HBP takie jak np. temperatura zeszklenia (Tg), lepkość, czy

  rozpuszczalność. Wprowadzenie struktur rozgałęzionych do cząsteczek znacząco podnosi ich

  rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. Istnieją doniesienia o

  hiperrozgałęzionych polifenylenach [13,14], czy poliamidach aromatycznych [15], które

  rozpuszczały się w rozpuszczalnikach organicznych, w przeciwieństwie do ich liniowych

  analogów o sztywnej budowie łańcuchów głównych.

  Polimery dendrytyczne mają w większości budowę amorficzną, podczas gdy ich liniowe

  analogi mogą być krystaliczne. Temperatura zeszklenia polimerów rozgałęzionych zwykle nie

  zależy od architektury i kształtu makromolekuły, ale od natury i ilości grup funkcyjnych.

  1.2.3. Stopień rozgałęzienia (DB)

  Cząsteczki dendrymerów charakteryzują się bardzo regularną budową (Rysunek 1.1). W

  jej skład wchodzą wyłącznie jednostki rozgałęziające i terminalne jednostki sfery

  zewnętrznej. Polimery hiperrozgałęzione nie posiadają tak idealnej budowy jak dendrymery.

  W ich strukturze pojawiają się dodatkowo jednostki liniowe będące efektem niepełnego

  podstawienia. Typową strukturę HBP otrzymanego z monomeru typu AB2 prezentuje

  Rysunek 1.6. W jego budowie można wyróżnić trzy typy jednostek powtarzalnych:

  dendrytyczne (rozgałęziające), w których obie grupy B uległy reakcji z grupami A, liniowe

  zawierające jedną nieprzereagowaną grupę B oraz terminalne z dwoma nieprzereagowanymi

  grupami funkcyjnymi B.

 • Rysunek 1.6. Stopień rozgałęzienia HBP.

  Jednym z parametrów określających regularność budowy polimeru silnie rozgałęzionego

  jest stopień rozgałęzienia DB (ang. degree of branching). W 1991 roku Fréchet

  zaproponował definicję stopnia rozgałęzienia dla monomeru typu AB2 określoną równaniem

  1.3 [16], gdzie (D) jest liczbą jednostek rozgałęziających, (T) – liczbą jednostek terminalnych,

  a (L) – liczbą jednostek liniowych.

  (1.3)

  W literaturze funkcjonuje również podobna definicja DB zaproponowana przez Frey’a

  [17] opisana równaniem 1.4,

  (1.4)

  Równania 1.3 i 1.4 dają bardzo zbliżone wartości DB dla polimerów hiperrozgałęzionych

  o dużych ciężarach cząsteczkowych. Frey zauważył również, że w przypadku monomerów

  typu AB2, DB statystycznie osiąga wartości zbliżone do 0,5. W rzeczywistości większość

  opublikowanych struktur polimerów HBP posiadała taki stopnień rozgałęzienia.

 • Rysunek 1.7. Przykładowe regioizomery HBP o stopniu rozgałęzienia równym 1.

  Polimery silnie rozgałęzione mogą posiadać wiele regioizomerów, nawet jeśli stopień

  rozgałęzienia dla cząsteczki jest równy jedności. Rysunek 1.7 przedstawia taki właśnie

  przykład. Strukturę dendrymeru (A, Rysunek 1.7) można osiągnąć tylko gdy stopień

  rozgałęzienia jest równy 1, a reakcja propagacji postępuje symetrycznie.

  Stopień rozgałęzienia polimeru można wyznaczyć eksperymentalnie. Powszechnie

  stosowana jest do tego spektroskopia 1H NMR. Oprócz protonowej spektroskopii NMR w

  literaturze spotyka się również wykorzystanie technik 13

  C, 15

  N, 19

  F oraz 29

  Si NMR [2]. W

  przypadku, gdy HBP posiada w strukturze wiązania estrowe lub węglanowe, łatwo ulegające

  hydrolizie, możliwe jest wyznaczenie DB na podstawie ilościowej analizy produktów

  degradacji [18,19].

  Większy od 0,5 stopień rozgałęzienia dla HBP można osiągnąć stosując pewne zabiegi

  syntetyczne. Pierwszą z możliwości jest wykorzystanie dendronów zawierających kilka

  wstępnie zorganizowanych jednostek monomerycznych (Rysunek 1.8).

  Rysunek 1.8. Dendrony powstałe z monomeru typu AB2.

  Polimeryzacja „prefabrykowanych” monomerów AB4 lub AB8 daje polimery o stopniu

  rozgałęzienia większym niż 0,5, gdy w obliczeniach DB przyjmie się, że powstały one z

  monomeru typu AB2. Przy założeniu jednakowej reaktywności grup funkcyjnych B i

 • zaniedbaniu reakcji kondensacji międzycząsteczkowych stopień rozgałęzienia takich

  polimerów można obliczyć z Równania 1.5, gdzie w jest liczbą grup funkcyjnych B w

  dendronie (Rysunek 1.8), a n liczbą grup funkcyjnych B w monomerze [20].

  (1.5)

  Według tego równania średnia wartość stopnia rozgałęzienia dla polimerów otrzymanych

  z monomeru AB4 pokazanego na Rysunku 1.8 powinna wynieść 0,75. Minimalna wartość DB

  dla takich polimerów, w przypadku, gdy jednostki AB4 będą połączone wyłącznie

  jednostkami liniowymi (Rysunek 1.9) wyniesie 0,67.

  Rysunek 1.9. Polimer liniowy o stopniu rozgałęzienia 0,67 otrzymany z „prefabrykowanego”

  monomeru typu AB4.

  Potwierdzeniem metody zwiększania stopnia rozgałęzienia polimeru przez zastosowanie

  dendronów są prace Hawkera dotyczące poli(etero-ketonów) [21]. Z monomeru AB4

  otrzymano polimery hiperrozgałęzione o stopniu rozgałęzienia równym 0,71, podczas gdy ich

  analogi z monomeru AB2 charakteryzowały się DB równym 0,49. Podobne rezultaty dla

  hiperrozgałęzionych poliamidów aromatycznych otrzymał Kakimoto ze współpracownikami

  [22].

  Należy zauważyć, że opisana wyżej metoda może nie prowadzić do cząsteczek o

  geometrii kulistej. Wzrost stopnia rozgałęzienia osiągany jest w niej przez zwiększenie ilości

  jednostek rozgałęziających względem jednostek liniowych. Jak przedstawiono na Rysunku

  1.9 możliwe jest otrzymanie cząsteczek „liniowych” o stopniu rozgałęzienia powyżej 0,5.

  Teoretyczne rozważania na temat wpływu konwersji i funkcyjności monomeru ABn na

  stopień rozgałęzienia można znaleźć w pracy [23].

 • Druga strategia zwiększania stopnia rozgałęzienia polega na polimeryzacji monomerów

  typu ABn z wykorzystaniem cząsteczek – rdzeni Bf. Zagadnienie to było badane przez Frey’a

  i współpracowników. Na podstawie symulacji komputerowych dla polimerów silnie

  rozgałęzionych przy założeniu powolnego dozowania monomeru ABn do cząsteczek rdzenia

  otrzymali oni zależność opisaną równaniem 1.6 [24]. Przy konwersji grup funkcyjnych A

  bliskiej 1, DB polimeru wyliczone z równania 1.6 dla monomeru AB2 osiągało wartość 0,67.

  (1.6)

  Podobne równanie uwzględniające funkcyjność rdzenia i stopień polimeryzacji zostało

  równolegle opublikowane przez Müllera (1.7) [25],

  (1.7)

  gdzie (i) jest stopniem polimeryzacji, a (f) funkcyjnością rdzenia. Dla dużych stopni

  konwersji oba równania prowadzą do stopnia rozgałęzienia DB = 0,67. Ciekawą obserwacją

  jest, że nie zależy on od funkcyjności rdzenia. Strategia ta ma również pokrycie w danych

  eksperymentalnych. Z kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego (AB2) i

  trimetylolopropanu (B3) otrzymano poliestry o stopniu rozgałęzienia 0,8 [26].

  Trzecią strategią otrzymywania polimerów silnie rozgałęzionych o DB > 0,5 jest

  zwiększenie reaktywności grup B w jednostkach liniowych względem reaktywności grup B w

  monomerze. Przykładem tej strategii jest otrzymywanie poliamin w reakcji polimeryzacji z

  otwarciem pierścienia cyklicznych karbaminianów, inicjowanej przez aminy

  pierwszorzędowe (Schemat 1.5) [27]. Wzrost stopnia rozgałęzienia obserwuje się, gdy stała

  szybkości reakcji grup funkcyjnych A z jednostkami liniowymi (kL) jest większa od stałej

  szybkości reakcji z jednostkami terminalnymi (kT). W cytowanym przykładzie obecne w

  jednostkach liniowych drugorzędowe grupy aminowe charakteryzowały się większą

  nukleofilowością od terminalnych grup pierwszorzędowych. W rezultacie otrzymano

  polimery o DB w zakresie od 0,61 do 0,81.

 • Schemat 1.5. Poliaminy o dużym stopniu rozgałęzienia; strategia zwiększania DB przez

  wzrost reaktywności grup funkcyjnych jednostek liniowych (kL > kT).

  1.2.4. Rozrzut ciężarów cząsteczkowych HBP

  Rozrzut ciężarów cząsteczkowych polimerów silnie rozgałęzionych powstałych w wyniku

  przypadkowej polikondensacji monomerów typu ABn jest zwykle większy od rozrzutu dla

  polimerów liniowych. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że większe cząsteczki HBP

  posiadają więcej terminalnych grup funkcyjnych B, przez co rosną szybciej niż ich mniejsze

  odpowiedniki. Mogą również szybciej łączyć się między sobą. Dla polimerów liniowych o

  dużych ciężarach cząsteczkowych otrzymanych z monomeru AB przy udziale rdzenia Bf

  współczynnik dyspersji ulega obniżeniu i można go oszacować z równania 1.8 [28].

  (1.8)

  Obniżenia współczynnika dyspersji na skutek zastosowania rdzenia można również

  spodziewać się dla polimerów silnie rozgałęzionych. Szczegółowe rozważania teoretyczne na

  ten temat można znaleźć w pracach Galiny i współpracowników [29-32]. Opracowali oni

  modele kinetyczne polimeryzacji w układach zawierających monomery typu ABn bez rdzenia

  oraz z rdzeniami o różnej funkcyjności. Potwierdzono, że obecność cząsteczek rdzenia (Bf),

  jak również dozowanie monomeru (ABn) w kilku porcjach (zamiast jednorazowo), wpływa na

  obniżenie współczynnika dyspersji. Podjęto również próby praktycznego potwierdzenia

  obliczeń teoretycznych [33]. Zastosowano układ zawierający 10% monomeru B2, a monomer

  AB2 dozowano w jednej, trzech lub pięciu porcjach w odstępach czasowych 1, 24 lub 96

  godzin. Niestety otrzymane wyniki obarczone były zbyt dużym błędem by mogły potwierdzić

 • lub zaprzeczyć obliczeniom teoretycznym. Autorzy upatrywali problem w braku

  ustandaryzowanej metody oczyszczania polimeru, dużej wrażliwości współczynnika dyspersji

  na obecność nieprzereagowanego monomeru oraz precyzji pomiaru GPC.

  Podobne rozważania teoretyczne dotyczące rozrzutu ciężarów cząsteczkowych dla

  układów: AA + BB + AB, AB + Bf , ABn, AnBm, ABn + Bf, a także zależności pomiędzy

  średnim stopniem polimeryzacji i średnimi ciężarami cząsteczkowymi zostały wyliczone i

  zobrazowane przez Fradeta i Tessiera [34]. Autorzy ci nie podjęli jednak próby praktycznego

  sprawdzenia wyników swoich obliczeń.

  Celem ćwiczenia będzie reakcja synteza lub modyfikacji polimeru hiperrozgałęzionego

  oraz zbadanie jego budowy i podstawowych właściwości.

 • 1. D. A. Tomalia, H. Baker, J. Dewald, M. Hall, G. Kallos, S. Martin, J. Roeck, J. Ryder,

  P. Smith, Polym. J., 17 (1984), 117.

  2. M. Jikei, M. Kakimoto, Prog. Polym. Sci., 26 (2001), 1233.

  3. C. R. Yates, W. Hayes, Eur. Polym. J., 40 (2004), 1257.

  4. Y. H. Kim, J. Polym. Sci., Part A, Polym. Chem., 36 (1998), 1685.

  5. C. Gao, D. Yan, Prog. Polym. Sci., 29 (2004), 183.

  6. P. J. Flory, J.Am. Chem. Soc., 74 (1952), 2718.

  7. V. Percec, M. Kawasumi, Macromolecules, 25 (1992), 3843.

  8. J. F. Miravet, J. M. J. Fréchet, Macromolecules, 31 (1998), 3461.

  9. J. M. J. Fréchet, M. Henmi, I. Gitsov, S. Aoshima, M. Leduc, R. B. Grubbs, Science, 269

  (1995), 1080.

  10. M. W. Weimer, J. M. J. Fréchet, I. Gitsov, J. Polym. Sci., Part A, Polym. Chem., 36

  (1998), 955.

  11. K. Matyjaszewski, S. G. Gaynor, Macromol. Rapid Commun., 19 (1998), 665.

  12. T. H. Mourey, S. R.Turner, M. Rubinstein, J. M. J. Fréchet, C. J. Hawker, K. L. Wooley,

  Macromolecules, 25 (1992), 2401.

  13. Y. H. Kim, O. W. Webster, J. Am. Chem. Soc., 112 (1990), 4592.

  14. Y. H. Kim, O. W. Webster, Macromolecules, 25 (1992), 5561.

  15. Y. H. Kim, J. Am. Chem. Soc., 114 (1992), 4947.

  16. C. J. Hawker, R. Lee, J. M. J. Fréchet, J.Am.Chem.Soc., 113 (1991), 4583.

  17. D. Hölter, A. Burgath, H. Frey, Acta Polym., 48 (1997), 30.

  18. P. Kambouris, C. J. Hawker, J. Chem. Soc.Perkin Trans. 1,(1993), 2717.

  19. D. H. Bolton, K. L. Wooley, Macromolecules, 30, (1997), 1890.

  20. D. Hölter, H. Frey, Acta Polym., 48 (1997), 298.

  21. C. J. Hawker, F. Chu, Macromolecules, 29, (1996), 4370.

  22. Y. Ishida, A. C. F. Sun, M. Jikei, M. Kakimoto, Macromolecules, 33 (2001), 2832.

  23. H. Galina, Polimery, 48 (2003), 610.

  24. R. Hanselmann, D. Hölter, H. Frey, Macromolecules, 31, (1998), 3790.

  25. W. Radke, G. Litvinenko, A. H. E. Müller, Macromolecules, 31, (1998), 239.

  26. E. Malström, A. Hult, Macromolecules, 29 (1996), 1222.

  27. M. Suzuki, S. Yoshida, K. Shiraga T. Saegusa, Macromolecules, 31, (1998), 1716.

  28. J. R. Schaefgen, P. J. Flory, J. Am. Chem. Soc. 70 (1948), 2709.

 • 29. H. Galina, M. Walczak, Polimery, 50 (2005), 713.

  30. H. Galina, J. B. Lechowicz, K. Kaczmarski, Macromol. Theory Simul., 10 (2001), 174.

  31. H. Galina, J. B. Lechowicz, M. Walczak, J. Macromol. Sci., Part B, Physics, 44 (2005),

  925.

  32. H. Galina, M. Krawczyk, Polym. Bull., 58 (2007), 83.

  33. M. Walczak, J. B. Lechowicz, H. Galina, Macromol. Symp., 256 (2007), 112.

  34. A. Fradet, M. Tessier, Macromolecules, 39 (2006), 6238.