of 17 /17
INSTYTUT AUTOMATYKI i ROBOTYKI WYDZIAŁ MECHATRONIKI PODSTAWY AUTOMATYKI - laboratorium Ćwiczenie PA7b Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociągInstrukcja laboratoryjna Opracowanie : dr inż. Danuta Holejko dr inż. Jakub Możaryn mgr inż. Rafał Kurtyka Michał Bezler Warszawa 2011

Ćwiczenie PA7b...Ćwiczenie PA7b „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg” 5 PODSTAWY AUTOMATYKI zaburzają pożądany

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ćwiczenie PA7b...Ćwiczenie PA7b „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza...

 • INSTYTUT AUTOMATYKI i ROBOTYKI

  WYDZIAŁ MECHATRONIKI

  PODSTAWY AUTOMATYKI - laboratorium

  Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  Instrukcja laboratoryjna

  Opracowanie : dr inż. Danuta Holejko

  dr inż. Jakub Możaryn

  mgr inż. Rafał Kurtyka

  Michał Bezler

  Warszawa 2011

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  2

  Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływajacego przez rurociąg

  Celem ćwiczenia jest określenie na podstawie wyznaczonych doświadczalnie

  charakterystyk statycznych i dynamicznych rzeczywistego obiektu regulacji, którym jest

  proces. zmiany temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg, modelu

  matematycznego tego procesu. Proces pozyskiwania modelu matematycznego nazywany jest

  identyfikacją obiektu. Na podstawie zdjętych doświadczalnie charakterystyk statycznych i

  odpowiedzi skokowych wyznaczony zostanie model matematyczny w postaci transmitancji

  operatorowych.

  1. WPROWADZENIE

  Obiektem regulacji nazywamy zachodzący w urządzeniu proces technologiczny podlegający oddziaływaniu zakłóceń, którego pożądany przebieg uzyskuje się

  przez zewnętrzne oddziaływanie sterujące (sterowanie).

  Przebiegi zautomatyzowanych procesów technologicznych są oceniane

  (kontrolowane) na podstawie pomiarów wielkości charakteryzujących dany proces, a których

  pożądany przebieg jest określony w zadaniu regulacji. Są to najczęściej wielkości fizyczne

  takie jak np. temperatura, ciśnienie, lepkość, zawartość składników. Mówi się, że wielkości te

  są wielkościami wyjściowymi obiektu regulacji (procesu) – wielkościami regulowanymi oznaczanymi umownie symbolami – y1 , y2 , .... yn .

  Aby dany proces technologiczny mógł być realizowany, muszą być do niego

  doprowadzone odpowiednie strumienie materiałów (np. odpowiednie ilości reagujących ze

  sobą składników) lub strumienie energii (np. paliwa, energii elektrycznej). Od wielkości tych

  strumieni i od ich parametrów zależeć będzie pożądany przebieg wielkości regulowanych.

  Zatem ilości dostarczanej energii lub materii są wielkościami wejściowymi x1, x2,...xm obiektu regulacji (procesu). Innymi wielkościami wejściowymi są wielkości

  wpływające niekorzystnie na przebieg wielkości regulowanych. Są to różnego rodzaju

  zakłócenia (umownie oznaczane symbolami z1, z2,... zk ). Zakłócenia te mogą bezpośrednio oddziaływać na proces, np. w układzie regulacji temperatury takimi zakłóceniami są zmiany

  temperatury otoczenia, lub zniekształcać doprowadzone do obiektu strumienie energii lub

  materii, np. w układzie regulacji temperatury takimi zakłóceniami są zmiany wartości

  opałowej paliwa. Związek między wielkościami regulowanymi a wejściowymi tworzy opis

  obiektu w sensie procesowym (rys. 1a).

  Urządzenia, w których realizowane są procesy technologiczne wyposażone są

  w zespoły wykonawcze (ZW), którymi są np. zawory regulacyjne, pompy o zmiennej wydajności, silniki, styczniki itp., umożliwiające dostarczanie strumieni energii lub

  materiałów do procesu oraz w przetworniki pomiarowe (PP), dostarczające informacje o przebiegu zmian wielkości regulowanych. Zespoły wykonawcze, w wyniku oddziaływania na

  nie sygnałów sterujących oznaczanych stosując terminologię techniczną symbolami CV1, CV2, ... CVm, i wytwarzanych przez regulatory (sterowniki), kształtują natężenie strumieni materiałów lub energii. Sygnały te są wielkościami wejściowymi obiektu regulacji w sensie

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  3

  aparaturowym jako elementu składowego układu regulacji. Wielkościami wyjściowymi tak rozumianego obiektu regulacji są sygnały wyjściowe przetworników pomiarowych PV1, PV2, ... PVn , nazywane zmiennymi procesowymi. Zależność zachodząca pomiędzy sygnałami wyjściowymi obiektu (zmiennymi procesowymi) a jego sygnałami wejściowymi (sygnały

  sterujące i zakłócenia) stanowi opis obiektu w sensie aparaturowym (rys.1b).

  a) b)

  Rys. 1. Schemat ideowy obiektu regulacji o jednej wielkości regulowanej : a) - obiekt

  regulacji w sensie procesowym, b) – obiekt regulacji w sensie aparaturowym; oznaczenia: x, y

  - wielkość wejściowa, wyjściowa obiektu w sensie procesowym, CV - sygnał sterujący, PV - sygnał wyjściowy przetwornika pomiarowego (zmienna procesowa), z1 , z2 ,….. zk –

  zakłócenia

  W najprostszych przypadkach, obiekt regulacji może mieć jeden sygnał wyjściowy

  (jedną wielkość regulowaną) , jeden sygnał sterujący i wiele wielkości zakłócających (rys.

  1a). Jego matematycznym opisem jest zależność sygnału wyjściowego od sygnałów

  wejściowych

  , ,…. (1)

  która, w zależności od właściwości obiektu, może być równaniem algebraicznym albo

  liniowym lub nieliniowym równaniem różniczkowym o stałych lub zmiennych

  współczynnikach.

  Poprawna ocena właściwości obiektów regulacji jest podstawowym

  warunkiem umożliwiającym projektowanie układów regulacji. Na ogół analiza właściwości

  obiektu przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap jest analizą procesową, której efektem jest

  ustalenie związków procesowych między wielkościami regulowanymi jako zmiennymi

  fizycznymi a wielkościami wejściowymi procesu, którymi są najczęściej parametry strumieni

  energii lub materiałów dostarczanych do procesu. Wyniki tej analizy są podstawą do

  właściwego doboru przetwornika pomiarowego oraz zespołu wykonawczego, czyli do

  poprawnego zaprojektowania obiektu regulacji w sensie aparaturowym. Ogólne związki

  procesowe powinny zostać określone przez technologa, który najlepiej rozumie fizyczną

  stronę procesu. Często jednak konieczna jest przy tym pomoc automatyka, aby opis

  właściwości obiektu podany był w formie użytecznej dla celów regulacji.

  Drugim etapem analizy jest określenie modelu matematycznego

  zaprojektowanego w sensie aparaturowym obiektu jako związku między sygnałami

  (zmiennymi procesowymi) PV a sygnałami sterowania CV i zakłóceniami. Tworzone modele ze względu na ich cechy aplikacyjne mogą być modelami: globalnymi lub lokalnymi (parametrycznymi).

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  4

  Modele globalne ( bilansowe) tworzone dla celów analizy procesu technologicznego, jego

  optymalizacji i prowadzenia rozruchu określane są na podstawie zależności między

  zmiennymi procesowymi wiążącymi np. energię, masę, położenie i stan poszczególnych

  elementów tworzących proces w pełnym zakresie ich zmienności oraz na podstawie bilansów

  tych wielkości dla całego obiektu. Model taki ma najczęściej postać nieliniowych zależności

  różniczkowo-całkowych. Można go wykorzystać zarówno przy projektowaniu układu

  regulacji jak i optymalizacji punktu pracy.

  Modele lokalne (parametryczne) opisują właściwości obiektu w otoczeniu danego punktu

  pracy co na ogół jest wystarczające do doboru parametrów zainstalowanych w układzie

  regulacji elementów, do analizy stabilności układu z regulatorem oraz doboru algorytmu

  sterowania i struktury układu regulacji. Model taki ma zazwyczaj postać założonego z góry

  opisu matematycznego np. w postaci transmitancji operatorowych : obiektu oraz transmitancji

  zakłóceniowych. których nieznane parametry określane są w procesie identyfikacji. Model

  matematyczny obiektu może być także przedstawiony w postaci schematu blokowego , który

  dostarcza informacji o strukturze obiektu, co jest pomocne przy projektowaniu struktury

  układu regulacji. Przykładowy schemat blokowy obiektu o jednej wielkości regulowanej i

  dwu działających zakłóceniach z1, z2 opracowany dla zmiennych przyrostowych przedstawia

  rys.2.

  a) b)

  Rys. 2. Schemat blokowy obiektu regulacji : a) schemat szczegółowy, b) schemat

  zastępczy

  Jak już wcześniej wspomniano, obiekt regulacji w sensie aparaturowym to nie tylko

  proces zachodzący w urządzeniu (transmitancja Gproc(s)) ale także zespół wykonawczy ZW

  (transmitancja GZW(s)) sterowany sygnałem CV oraz przetwornik pomiarowy PP (transmitancja GPP(s)) generujący sygnał PV (rys. 2a). Iloczyn tych transmitancji przedstawia sobą wyrażoną operatorowo zależność wielkości procesowej PV od sterowania CV i jest

  transmitancją operatorową obiektu określoną symbolem (rys.2 b). Charakter zmian wielkości regulowanej wywołany zakłóceniami określają transmitancje zakłóceniowe

  (transmitancje zakłóceniowe ze względu na niemierzalność zakłóceń można określić w sposób przybliżony raczej jakościowo niż ilościowo). Schemat

  blokowy z rys. 2a jest pozyskiwany i weryfikowany w fazie projektowania i doboru

  poszczególnych zespołów instalacji obiektowej, natomiast schemat z rys. 2b jest pozyskiwany

  w uruchomionym i działającym układzie regulacji .

  Działające na obiekt zakłócenia, których jest najczęściej wiele są niemierzalne

  i działają w sposób przypadkowy w różnych miejscach obiektu, w efekcie jednak zawsze

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  5

  zaburzają pożądany przebieg procesu, a ich działanie ujawnia się poprzez zmiany wielkości

  regulowanej a zatem i zmiennej procesowej powodując jej wzrost wartości lub jej spadek.

  Również zależnie od konstrukcji zespołu wykonawczego , natury fizycznej i właściwości

  procesu oraz charakterystyki statycznej zastosowanego przetwornika pomiarowego, wzrost

  wartości sygnału wyjściowego CV regulatora sterującego procesem ma wywoływać wzrost lub spadek wartości wielkości regulowanej. Oddziaływania te zostały na schemacie

  blokowym z rys. 2 przedstawione za pośrednictwem węzła sumacyjnego. Znaki w węźle

  sumacyjnym pokazują możliwe kierunki oddziaływań sterowania i zakłóceń.

  Pozyskiwanie modelu może być realizowane analitycznie na podstawie znajomości

  równań opisujących zależności fizyko - chemicznych obiektu lub eksperymentalnie. Metoda

  eksperymentalna może być eksperymentem czynnym lub biernym.

  Eksperyment czynny polega na pobudzeniu obiektu zdeterminowanym wymuszeniem.

  Jest to najczęściej wymuszenie skokowe, impulsowe lub sinusoidalnie zmienne. Otrzymana

  odpowiedź na to wymuszenie pozwala na podstawie odpowiednich konstrukcji graficznych

  określić parametry założonego modelu matematycznego , który ze względów praktycznych i

  projektowych ma postać niezbyt złożonej transmitancji tzw. transmitancji zastępczej.

  Transmitancja ta w sposób przybliżony oddaje właściwości rzeczywistego badanego obiektu

  w otoczeniu wybranego punktu pracy. Przed rozpoczęciem doświadczenia obiekt musi

  znajdować się w stanie ustalonym. Dokładność identyfikacji zależy od amplitudy

  wymuszenia, która winna być na tyle duża aby zminimalizować wpływ zakłóceń a na tyle

  mała aby nie wprowadzić obiektu w nasycenie. Czas trwania wymuszenia powinien być

  dostatecznie długi aby możliwe było ujawnienie charakteru odpowiedzi.

  Obiekty podobnie jak inne elementy automatyki, klasyfikuje się ze względu na ich

  właściwości dynamiczne. Taką najbardziej ogólną klasyfikacją jest podział ze względu na

  zdolność osiągania lub nie osiągania równowagi trwałej po wprowadzeniu wymuszenia

  skokowego. Z tego punktu widzenia obiekty dzieli się na :

  statyczne ,

  astatyczne.

  Przykładowe odpowiedzi obiektów statycznych i astatycznych na wymuszenie

  skokowe sterowania CV wykonane we współrzędnych przyrostowych przedstawia rys.3.

  a) b)

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  6

  Rys. 3. Przykładowe ogólne odpowiedzi na wymuszenie skokowe a) obiektu

  statycznego, b) astatycznego.

  Dla obiektów statycznych, których odpowiedź skokowa ma przebieg jak na rys.3a

  przyjmuje się najczęściej następujące modele matematyczne przedstawione w postaci

  transmitancji operatorowej:

  sT

  z

  obob e

  sT

  k

  sCV

  sPVsG 0

  1)(

  )()(

  (2)

  lub

  s

  n

  obob e

  Ts

  k

  sCV

  sPVsG

  )1()(

  )()( (3)

  gdzie:

  kob –wzmocnienie obiektu (w sensie aparaturowym wielkość niemianowana),

  Tz – zastępcza stała czasowa [min],

  T0 – zastępczy czas opóźnienia [min].

  Parametry modelu obiektu regulacji określonego wzorem (2) można określić z

  odpowiedzi na wymuszenie skokowe stosując metodę : stycznej (rys.3a) lub siecznej (rys.4).

  Rys.4. Ilustracja metody siecznej wyznaczania stałych czasowych modelu (2) obiektu

  regulacji

  W przypadku metody stycznej parametry te określa się bezpośrednio z wykresu tak

  jak to pokazuje rys.3a, natomiast stosując metodę siecznej (rys.4) przechodzącej przez punkty

  P1, P2, wartości stałych czasowych T0, Tz określa się z zależności

  02

  210

  2ln1

  2ln

  TtT

  ttT

  z

  (4)

  Parametry modelu określonego wzorem (3) zwanego modelem Strejca określa się z

  wykresu i z tablic podanych w literaturze.

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  7

  Dla obiektów astatycznych, których odpowiedź skokowa ma przebieg jak na rys.3b

  przyjmuje się najczęściej model matematyczny przedstawiony w postaci transmitancji

  operatorowej

  sT

  z

  ob esTsCV

  sPVsG 0

  1

  )(

  )()(

  (5)

  Parametry modelu określonego wzorem (5) odczytuje się wprost z wykresu na rys.3b.

  W eksperymencie biernym parametry modelu określa się na podstawie pomiaru

  dostępnych sygnałów podczas normalnej pracy układu regulacji bez konieczności

  przerywania jego pracy i naruszania warunków eksploatacji. W metodzie tej nie mamy

  wpływu na sygnały podawane na obiekt i identyfikacja obiektu jest w tej metodzie trudna ze

  względu na często niską zdolność pobudzającą sygnałów. Analiza sygnałów pozwala określić

  model tzw. stochastyczny, który ze względu na dokładność opisu właściwości obiektu może

  być wykorzystywany w systemach diagnostycznych lub do optymalizacji procesu regulacji

  lub też opracowania innego od standardowego algorytmu regulacji.

  2. OPIS INSTALACJI OBIEKTOWEJ

  Obiektem regulacji jest proces zmiany temperatury powietrza przepływającego przez

  rurociąg. Schemat instalacji obiektowej przedstawia rys.5.

  Przepływ powietrza jest wymuszony przez wentylator (S). Regulację temperatury

  można realizować w instalacji obiektowej z rys.4 sterując ilością ciepła wydzielanego przez

  grzałkę (G) przy stałym przepływie powietrza dostarczanego przez wentylator lub sterując

  ilością powietrza dostarczanego przez wentylator przy stałej ilości ciepła dostarczanego przez

  grzałkę . Sygnały sterujący mocą grzałki YG oraz obrotami silnika wentylatora Yw są

  sygnałami standardowymi 4 - 20 mA i generowane są przez zastosowany w układzie regulacji

  sterownik PLC.

  Wielkościami zakłócającymi są :

  skokowa zmiana przekroju wlotowego powietrza (przez przestawienie pozycji przesłony P z zamknięte /otwarte co oznacza zmianę przekroju z 389 na 1661 mm

  2 ),

  skokowa zmiana mocy grzejnej grzałki G przez dołączenie lub odłączenie dodatkowej rezystancji ( pozycja przełącznika „0” lub „1” );powoduje to zmianę oporności grzałki z

  100 na 75 .

  skokowa zmiana prędkości obrotowej silnika wentylatora realizowana przez skokową zmianę sygnału YW podawanego do układu sterowania silnikiem S wentylatora dla

  przypadku sterowania obiektu mocą grzejną YG,

  lub

  skokowa zmiana mocy grzejnej przez skokową zmianę sygnału YG podawanego do grzałki dla przypadku sterowania prędkością obrotową silnika wentylatora Yw.

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  8

  Do pomiaru temperatury zastosowano przetwornik pomiarowy T/I z czujnikiem oporowym

  Pt100 ( wykonanie specjalne o małej bezwładności ) z linearyzacją i standardowym wyjściem

  4 - 20 mA. Zakres pomiarowy przetwornika wynosi 25 - 75 0C.

  Pomiar natężenia przepływu odbywa się przez pomiar spadku ciśnienia p na zwężce

  pomiarowej. Zakres przetwornika różnicy ciśnień p / I z wyjściem 4 - 20 mA wynosi 0 - 50

  mm H2O.

  4-2 44444

  4-20

  [mA]

  4-20

  [mA]

  4-20

  [mA] 4-20

  [mA]

  PV

  p/I T/I P1

  YG Yw

  Rys.5. Schemat części obiektowej stanowiska układu regulacji temperatury powietrza

  Oznaczenia : P - przesłona dla skokowej zmiany przekroju wlotowego powietrza, S -

  silnik o regulowanych obrotach napędzający wentylator, G - grzałka elektryczna, PV – sygnał prądowy z przetwornika temperatury T/I , Q - sygnał prądowy z przepływomierza

  zwężkowego, p/I- przetwornik różnicy ciśnień , „0-1” pozycje przełącznika P1 do zmiany

  oporności grzałki , Yw - sygnał sterujący obrotami silnika , YG - sygnał sterujący mocą

  grzałki.

  P

  V

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  9

  3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

  W ćwiczeniu identyfikacja obiektu przeprowadzona będzie na podstawie pomiaru

  charakterystyki statycznej obiektu w pełnym możliwym zakresie zmian wielkości

  regulowanej wywołanej zmianą sterowania i zakłóceniami. oraz odpowiedzi badanego

  obiektu na celowo wprowadzone wymuszenie skokowe w wybranym z charakterystyki

  statycznej punkcie pracy. Będzie to zatem eksperyment czynny, w którym celowe

  oddziaływanie na obiekt odbywać się będzie poprzez sygnał sterowania zadawany przez

  operatora.

  Pomiary właściwości statycznych i dynamicznych obiektu przeprowadza się wówczas gdy

  regulator i inne elementy układu regulacji są już zainstalowane , ich funkcjonowanie jest

  sprawdzone. Układ regulacji pracuje wówczas w trybie sterowania ręcznego.

  Właściwości statyczne i dynamiczne będą reprezentowane poprzez związki między

  wielkością regulowaną, którą jest temperatura powietrza T przetworzona na sygnał mierzony PV, a sygnałem YG sterującym mocą grzałki oraz między wielkością regulowaną a wielkościami zakłócającymi. Związki te reprezentować będą transmitancje :operatorowa

  obiektu )(sobG oraz transmitancje zakłóceniowe )(,)(,)( szGszGszG 321 obiektu.

  Schemat połączeń części obiektowej stanowiska z panelem sterowania przedstawia

  rys.6.

  Rys.6. Schemat połączeń elementów układu regulacji temperatury powietrza przepływającego

  przez rurociąg

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  10

  Stanowisko do identyfikacji obiektu składa się ze sterownika PLC (1), panelu HMI

  (2), komputera PC (3) - połączonych w sieć ethernetową (4), rurociągu (5) i zasilacza (6).

  Wyjścia analogowe sterownika połączone jest z wejściem sterującym obrotami wentylatora S

  (AO1) i mocą grzałki G (AO2) zainstalowanych w rurociągu. Do wejść cyfrowych

  sterownika, poprzez zasilacz, doprowadzone są sygnały informujące o położeniu przesłony

  (DI1) i o zmianie rezystancji grzałki (DI2). W sterowniku zaimplementowano program

  umożliwiający sterowanie obrotami wentylatora (%) i mocą grzałki. Panel HMI umożliwia

  zadawanie wielkości sterujących. Symulacja na monitorze komputera umożliwia

  rejestrowanie przebiegów wymuszeń i odpowiedzi układu.

  3.1. Wizualizacja

  Podczas wykonywania ćwiczenia student komunikuje się ze sterownikiem PLC za

  pośrednictwem panelu operatorskiego HMI typu SIMATIC KPT600 z dotykowym

  kolorowym ekranem.

  Po przejściu przez konfigurację stanowiska należy przejść do ekranu

  przedstawiającego obiekt ( przycisk „Rurociąg”)

  Rys. 7. Wizualizacja stanowiska

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  11

  Następnym krokiem jest przejście do ekranu identyfikacji obiektu („Identyfikacja

  obiektu”, Rys.8)

  Rys. 8. Ekran identyfikacji obiektu

  Z poziomu tego ekranu możemy zadawać w procentach sterowanie na obu wyjściach

  analogowych.

  Wizualizację przebiegów zmian wielkości wejściowych i wyjściowych zrealizowano

  na komputerze stacjonarnym wykorzystując oprogramowanie TIA PORTAL. Wygląd ekranu

  startowego przedstawia rys. 9.

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  12

  Rys. 9. Ekran startowy

  Ekran zawiera informację o wprowadzonej strukturze. Po naciśnięciu przycisku

  ,,Regulator główny” przechodzimy do monitora z przebiegami wielkości wejściowych i

  wyjściowych (Rys. 10).

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  13

  Rys. 10. Ekran z przebiegami wartości wyjściowych i wejściowych

  Ponad przebiegami jest wykres obrazujący aktywne zakłócenia w postaci wykresu

  słupkowego:

  Kolor czerwony – przesłona

  Kolor pomarańczowy – zmiana rezystancji

  Kolor zielony - „Skok SP”

  Kolor niebieski – skok obrotów wentylatora wywołany przyciskiem „Zmiana obrotów”

  Na wizualizacji znajdują się następujące przyciski:

  Przycisk "Start/Stop" pozwala na zatrzymanie lub wznowienie monitorowania przebiegów

  Przyciski „Zwiększ przedział czasu” i „Zmniejsz przedział czasu” pozwalają na modyfikowanie aktualnie wyświetlanego przedziału czasu w zakresie od 15sek do

  16min

  Pola pod polem tekstowym „Oś” pozwalają na wyskalowanie osi Y wykresu. Zwiększanie zakresu wykonuje się od razu. W przypadku zmniejszania skala zmieni

  się dopiero po pewnym czasie.

  Przycisk „Skok SP” pozwala na wygenerowanie zakłócenia w postaci skoku wartości zadanej wraz z monitorowaniem go na górnym wykresie

  Przycisk „Zmiana obrotów” pozwala na wygenerowania zakłócenia w postaci skoku sterowania na wyjściu analogowym sterującym wentylatorem

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  14

  Przycisk „Cofnij” resetuje zakłócenie wywołane przyciskiem „Skok SP” i „Zmiana obrotów”.

  W celu wydrukowania wykresu, należy zatrzymać przebieg przyciskiem

  START/STOP, wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk prtsc, wkleić zapamiętany ekran

  do edytora graficznego i wybrać opcję drukowania.

  3.2. Identyfikacja eksperymentalna właściwości statycznych obiektu regulacji

  Własności statyczne obiektu regulacji przedstawia charakterystyka statyczna, czyli

  zależność między sygnałem wyjściowym PV a sygnałem sterującym w stanie ustalonym. W

  badanym rurociągu należy wyznaczyć zależność temperatury PV [%] od sygnału sterującego

  mocą grzałki YG [%] przy zadanych obrotach wentylatora YW=40%, YW=50% oraz YW=60%.

  W tym celu:

  ustawić na panelu obroty wentylatora YW = 40%,

  zadawać moc grzałki YG,

  wartości temperatury odczytywać po ustaleniu przebiegu.

  pomiary powtórzyć dla obrotów wentylatora YW = 50% i YW = 60%,

  wyniki pomiarów umieścić w tablicy 1.

  Tablica 1. Wyniki pomiarów charakterystyki statycznej obiektu regulacji

  YG[%] 1

  10

  3

  30

  4

  40

  5

  50

  6

  60

  7

  70

  YW = 40% PV [%]

  YW = 50% PV [%]

  YW = 60% PV [%]

  3.3. Wyznaczenie transmitancji operatorowej Gob(s) na podstawie odpowiedzi skokowej dla przypadku sterowania mocą grzejną

  Właściwości dynamiczne obiektu określa transmitancja operatorowa, którą można

  wyznaczyć na podstawie odpowiedzi skokowej. W tym celu należy:

  ustawić przedział czasowy na wizualizacji komputerowej nie mniejszy niż 180

  sekund,

  ustawić na panelu obroty wentylatora YW = 50%,

  ustawić na panelu moc grzałki YG = 50%,

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zmienić moc grzałki na wartość YG = 70%,

  odczekać na ustalenie temperatury.

  Zapisać cały przebieg przejściowy na komputerze dobierając odpowiedni przedział czasu.

  Zaleca się przyjąć ok. 100 sek. Po zatrzymaniu przebiegu na monitorze przyciskiem

  STOP, wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk prtsc ,wkleić zapamiętany ekran do

  edytora graficznego i wydrukować dwie kopie przebiegu przejściowego ( do obróbki

  wykresu stosując metodę stycznej (rys.9) i siecznej rys.4).

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  15

  Zgodnie z p.1. dla badanego obiektu można przyjąć model matematyczny opisany transmitancją (6) :

  sTe

  sT

  k

  sY

  sPVsG

  z

  ob

  G

  ob0

  1)(

  )()(

  (6)

  Stosując konstrukcję graficzną opartą o metodę stycznej przedstawioną na rys. 10 z

  zarejestrowanego przebiegu należy odczytać wartości parametrów zastępczej transmitancji

  operatorowej obiektu :T0 ,Tz, kob.

  Rys.10. Przykład konstrukcji graficznej do określania parametrów transmitancji operatorowej

  obiektu regulacji metodą stycznej

  Parametry transmitancji operatorowej obiektu określić także stosując metodę siecznej

  przedstawioną w p.1 rys.4

  Przedstawione transmitancje zostaną zastosowane do doboru nastaw regulatora w

  układzie regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg.

  3.4. Wyznaczanie transmitancji operatorowej obiektu Gob(s) na podstawie odpowiedzi skokowej dla przypadku sterowania prędkością obrotową silnika wentylatora

  Transmitancja zakłóceniowa Gob pozwoli określić wpływ zmian obrotów wentylatora

  na wartość temperatury powietrza w rurociągu. W celu wyznaczenia tej transmitancji należy:

  ustawić przedział czasowy na wizualizacji komputerowej nie mniejszy niż 300sek,

  ustawić na panelu obroty wentylatora YW = 50%,

  ustawić na panelu moc grzałki YG = 50%,

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zmienić obroty wentylatora na wartość YW = 70%,

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zapisać przebieg na komputerze a następnie go wydrukować..

  Wyznaczyć parametry transmitancji j obiektu regulacji o postaci

  sTe

  sT

  k

  sY

  sPVsG

  z

  ob

  w

  ob0

  1)(

  )()(

  (7)

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza

  przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  16

  3.5. Wyznaczanie transmitancji operatorowej zakłóceniowej Gz2(s) (zmiana oporności grzałki) na podstawie odpowiedzi skokowej

  Transmitancja zakłóceniowa Gz2 pozwoli określić wpływ zmiany mocy grzałki na

  wartość temperatury powietrza w rurociągu. W tym celu należy:

  ustawić przedział czasowy na wizualizacji komputerowej nie mniejszy niż 300sek,

  ustawić na panelu obroty wentylatora YW = 50%,

  ustawić na panelu moc grzałki YG = 50%,

  odczekać na ustalenie temperatury,

  przestawić przełącznik P1 (rys.6) w pozycję 1,

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zapisać przebieg na komputerze , a następnie go wydrukować.

  przestawić przełącznik P1 (rys.6) w pozycję 0

  Wyznaczyć parametry transmitancji zakłóceniowej obiektu regulacji o postaci

  se

  sT

  k

  sR

  sPVsG z

  2

  2

  22

  1)(

  )()(

  (7)

  gdzie: R – zmiana oporności grzałki.

  3.6. Wyznaczanie transmitancji operatorowej zakłóceniowej Gz3(s) (zmiana otwarcia przesłony) na podstawie odpowiedzi skokowej

  Transmitancja zakłóceniowa Gz3 pozwoli określić wpływ zmiany przekroju wlotu

  powietrza na wartość temperatury powietrza. W tym celu należy:

  ustawić przedział czasowy na wizualizacji komputerowej nie mniejszy niż 300sek,

  ustawić na panelu obroty wentylatora YW = 50%,

  ustawić na panelu moc grzałki YG = 50%

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zamknąć przesłonę P (rys.6)

  odczekać na ustalenie temperatury,

  zapisać przebieg na komputerze, a następnie go wydrukować

  otworzyć przesłonę P .

  Wyznaczyć parametry transmitancji zakłóceniowej obiektu regulacji o postaci

  se

  sT

  k

  sf

  sPVsG z

  3

  3

  33

  1)(

  )()(

  (8)

  gdzie: f – zmiana przekroju przepływowego przesłony.

 • Ćwiczenie PA7b

  „Identyfikacja obiektu układu regulacji temperatury powietrza przepływającego przez rurociąg”

  PODSTAWY AUTOMATYKI

  17

  4. SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA

  Sprawozdanie winno zawierać takie elementy jak: opis przebiegu ćwiczenia ,

  schematy, wykresy otrzymane z rejestratora z naniesioną obróbką danych, wykresy wykonane

  na podstawie pomiarów itp. oraz odpowiedzi na pytania poniżej:

  1) Określ parametry transmitancji obiektu stosując metodę siecznej oraz stycznej dla dwu omówionych przypadków sterowania.

  2) Określ przebieg odpowiedzi skokowej obiektu obliczony na podstawie przyjętych transmitancji i dokonaj porównania z przebiegiem rzeczywistym.

  3) Narysuj schemat blokowy badanego obiektu regulacji oraz przeprowadź jego analizę dla dwu omówionych przypadków sterowania.

  4) Narysuj charakterystykę statyczną obiektu i przeprowadź analizę właściwości statycznych obiektu,

  5) Określ na podstawie charakterystyki statycznej obiektu możliwe punkty pracy układu regulacji

  6) Porównaj wartość wzmocnienia obiektu kob otrzymaną z charakterystyki statycznej obiektu oraz z charakterystyki skokowej. Skomentuj otrzymane wyniki.

  7) Określ na podstawie schematu blokowego obiektu jaki winien być kierunek działania regulatora w układzie zamkniętym.

  5. LITERATURA

  1.Kościelny W.J.: Materiały pomocnicze do nauczania podstaw automatyki dla

  studiów wieczorowych, WPW, 1997, 2001.

  2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki. PWN 1980

  3. Żelazny M.: Podstawy automatyki . PWN, 1976