Woorden Engels 2 - Muiswerk 2017-11-28آ  Woorden Engels 2 is rijk gevuld met mooie plaatjes en geluiden

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Woorden Engels 2 - Muiswerk 2017-11-28آ  Woorden Engels 2 is rijk gevuld met mooie plaatjes en...

 • LESSTOF

  Woorden Engels 2

 • 2 Lesstof Woorden Engels 2

 • Lesstof Woorden Engels 2 3

  INHOUD

  INLEIDING....................................................................................................................... 4

  DOELGROEP ................................................................................................................... 5

  STRUCTUUR .................................................................................................................... 6

  INHOUD........................................................................................................................... 10

 • 4 Lesstof Woorden Engels 2

  INLEIDING Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s

  zijn verkrijgbaar als netwerkversie en als web-based versie. Het belangrijkste

  principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student

  stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan

  herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft

  een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te be-

  waken.

  Het programma Woorden Engels 2 is gemaakt voor de hoogste groepen van

  het basisonderwijs, voor de basiseducatie en de eerste klassen van het voort-

  gezet onderwijs. In Woorden 2 zijn ruim 700 -vaak wat langere en meer ab-

  stracte- woorden gebruikt, bijvoorbeeld hungry, August, answer. Een over-

  zicht ziet u verderop. Woorden Engels 2 bevat 47 oefeningen en 1 totaaltoets.

  Deze totaaltoets heeft 40 vragen. Er zijn in het bestand 430 geluidsfragmenten

  en 370 afbeeldingen verwerkt.

  Woorden Engels 2 vormt samen met Woorden Engels 1 de Bundel Woorden

  Engels. Gedeeltelijk overlappen de corpussen elkaar. De opbouw van de twee

  programma's is cumulatief: woorden die in Woorden 1 gebruikt worden,

  worden in Woorden 2 bekend verondersteld. Er komen in de programma's

  zo'n 670 plaatjes en foto's voor en 880 geluidsbestanden. Welke moedertaal

  de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang.

  Woorden Engels 2 is naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven

  geen specifieke voorkennis te hebben.

  BELANG VAN WOORDKENNIS Op basisscholen gebruikt de helft van de scholen communicatieve lesmetho-

  den, op 10% van de scholen wordt een puur grammaticale methode gebruikt

  en een derde van de scholen mengt deze twee aanpakken. Welke methode een

  school ook kiest: woordenschatverwerving is het belangrijkste onderdeel van

  het leren van een taal.

 • Lesstof Woorden Engels 2 5

  Een taalverwerver moet zich altijd op vier verschillende niveaus bekwamen:

   de klanken en de letters;

   de woordkennis;

   het zinsniveau (grammatica);

   het tekstniveau.

  Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecom-

  bineerd tot woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zin-

  nen, en zinnen tot teksten. Bij het overdragen en begrijpen van teksten zijn

  woorden essentieel. De meeste methodes voor het onderwijzen van Engels als

  tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale basis, toch speelt

  grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.

  DOELGROEP Woorden Engels 2 is gemaakt voor beginnende taalleerders Engels, in het

  basis- en voortgezet onderwijs. Belangrijkste doel van de programma’s is het

  aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden

  van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaar-

  digheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij

  het leren van een taal. Woorden Engels 2 is rijk gevuld met mooie plaatjes en

  geluiden waardoor ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen onder-

  steund wordt.

  Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de

  betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de

  auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het

  leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden 2 slaat u twee vliegen in

  één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluids-

  ondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de

  klank-tekencombinaties in het Engels.

  Het programma is naast elke lesmethode te gebruiken. Leerlingen hoeven

  geen specifieke voorkennis te hebben. Enige ervaring in het werken met de

  muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. Ontbreekt deze

  ervaring, dan is een korte instructie daarover wel op zijn plaats.

 • 6 Lesstof Woorden Engels 2

  STRUCTUUR Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma's is dat een diagnosti-

  sche toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte

  fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefe-

  nen. Ook Woorden Engels 2 is zo gestructureerd. De woorden zijn onderver-

  deeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied

  verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenpro-

  gramma een serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. Na herhaald

  oefenen kan de toets opnieuw gemaakt worden om te zien of er vooruitgang

  is.

  OMVANG Woorden Engels 2 bevat 47 oefeningen en 1 totaaltoets. Deze totaaltoets heeft

  40 steeds wisselende vragen. Er zijn in het bestand 430 geluidsfragmenten en

  370 afbeeldingen verwerkt. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

   De lesbestanden met woordkennistoetsen en -oefeningen staan.

   Uitgebreide helpfiles in zogenaamd 'hypertekstformaat'.

   Een overzichtelijke handleiding op papier.

   Een scholingsdocument voor de docenten die met de programma’s gaan

  werken.

  CORPUS In eerste instantie is bij de vaststelling van het corpus voor de oefenbestanden

  uitgegaan van de Eibo-woordenlijst, waarvan 150 n.a.v. de kerndoelen voor

  het basisonderwijs,150 grammaticawoorden, en 250 woorden die geselec-

  teerd zijn uit veel gebruikte Eibo-leergangen. In Woorden Engels 2 zijn ander-

  zijds ook veel woorden opgenomen die niet in de lijst staan (zie p. 12). De

  selectie is ontstaan door te letten op de woordfrequentie en vanuit de gekozen

  thema’s.

  Moeilijkheid van woorden is niet voor iedereen gelijk. Er is bij de keuze voor

  deze woorden van uitgegaan dat woorden moeilijker worden naarmate ze

  abstracter zijn, formeler zijn, langer zijn, vervoegd of verbogen zijn, samenge-

  steld zijn, figuurlijk gebruikt zijn, onderdeel van een idiomatische uitdrukking

  zijn; horen in een bepaald (sociaal) register en als ze gaan over dingen die

  verder weg liggen in de beleving van leerlingen. Waar Woorden Engels 1

 • Lesstof Woorden Engels 2 7

  vooral uit concrete, korte, alledaagse, hoogfrequente woorden bestaat, en

  woorden die veel overeenkomsten met het Nederlands hebben, komen in

  Woorden Engels 2 langere, meer abstracte, lager frequente en meer specifieke

  woorden voor. Binnen en tussen de bestanden is bovendien sprake van een

  cumulatieve opbouw. Woorden die in eerdere lessen behandeld zijn, worden

  verderop bekend verondersteld.

  THEMA’S Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Woorden Engels 2 uitge-

  gaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken,

  afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-

  taalleerders en dagelijkse onderwerpen. In Woorden Engels 2 komen in oefe-

  ningen en toetsen woorden uit vijf verschillende rubrieken aan de orde. Hoe

  die rubrieken over de bestanden verdeeld zijn ziet u hieronder.

  OVERZICHT RUBRIEKEN OF THEMA’S De rubrieksindeling van Woorden Engels 2 is gebaseerd op de volgende the-

  ma’s.

  Rubriek Woorden Engels 2

  A Useful words

  B Food and drinks

  C Travelling

  D School

  E In the shop

  STRUCTUUR BINNEN DE THEMA’S Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer

  gebeurt (Verhallen & Verhallen, 1994). Niet alleen moet men de betekenis van

  nieuwe woorden uitleggen (semantiseren), daarna moet voldoende worden

  geoefend om ervoor te zorgen dat men die betekenis ook onthoudt (consolide-

  ren). Ten slotte moet ook nagegaan worden of men de betekenissen kent

  (controleren). De thema's van Woorden Engels 2 zijn opgebouwd volgens deze

  drieslag van semantiseren, consolideren en controleren.

 • 8 Lesstof Woorden Engels 2

  Voorbeeld van een oefening uit Woorden Engels 2 die bedoeld is om geleerde begrippen te consolide- ren. De leerling