Wstępy oraz materiały pomocnicze

Embed Size (px)

Text of Wstępy oraz materiały pomocnicze

 • ZYGMUNT GLOGER

  PISMA ROZPROSZONE

  TOM I

  1863-1876

  Biaystok 2014

 • ZYG M U N T G LO G ER

  PISMA ROZPROSZONE

  T O M I

  1 8 6 3 -1 8 7 6

  Praca naukowa finansowana z program u M inisterstwa N auki i Szkolnictwa W yszego pod nazw N arodow y Program Rozwoju H um anistyki w latach 2 0132017:

  NARODOWY PROGRAM J r ROZWOJU HUMANISTYKI

  N aukow a edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygm unta Glogera w trzech tomach

 • ZYGMUNT GLOGER

  PISMA ROZPROSZONE

  TOM I

  1863-1876

  Redakcja naukowa edycji Jarosaw awski i Jan Leoczuk

  WstpJarosaw awski i Grzegorz Kowalski

  Opracowanie tekstw i przypisy

  Grzegorz Kowalski i ukasz Zabielski

  Noty i sownik czasopism

  Anna Janicka

  Indeksy opracowali

  Micha Siedlecki i Monika Jurkowska

  Biaystok 2014

 • Recenzenci tomu:

  Prof. zw. dr hab. Ewa Paczoska (UW, Warszawa)Dr hab. Adam Regiewicz, prof. A JD (AJD, Czstochowa)

  N a okadce wykorzystano: Portret Zygmunta Glogera, autor nieznany, przed 1910 r.

  Redakcja edycji: Jarosaw awski i Jan Leoczuk

  Streszczenia: dr Jacek Partyka, dr hab. Mariya Bracka, Jan Sienkiewicz i dr Alina Filinowicz

  Indeksy opracowali: dr Micha Siedlecki, Monika Jurkowska

  Korekta: Zesp, Apoloniusz Ciokiewicz

  Skad, koncepcja graficzna: Ewa Frymus-Dbrowska

  Projekt okadki: Hubert Pilcicki, Alter Studio

  Redakcja tekstw: Grzegorz Kowalski i ukasz Zabielski

  N oty o czasopismach, nota biograficzna: Anna Janicka

  ISBN 978-83-63470-44-9

  978-83-63470-41-8

  Copyright by: Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego

  KB FWSCHD-ZACHD

  D ruki oprawa: Wydawnictwo PRYM AT, Mariusz liwowski, ul. Kolejowa 19, 15-701 Biaystok,

  tek 602 766 304, e-mail: prymat@biasoft.net, www.prymat.biasoft.net

  mailto:prymat@biasoft.nethttp://www.prymat.biasoft.net

 • D ZIA N AU KO W Y G LO G ER IA N U M

  W KSINICY PO D LASKIEJ IM. UKASZA G R N IC K IE G O W BIAYM STO KU

  K A TED RA BA D A F IL O L O G IC Z N Y C H W SC H D - Z A C H D

  W YDZIA FILO L O G IC Z N Y U N IW ER SY TET U W BIA YM STO K U

  KB FWSCHD-ZACHD

  KOMITET REDAKCYJNY P IS M R O Z P R O S Z O N Y C H

  Jarosaw awski - Katedra Bada Filologicznych Wschd - Zachd Uniwersytetu w Biaymstoku

  - PrzewodniczcyJan Leoczuk - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku - Wiceprzewodniczcy

  Anna Sitarska - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

  Grzegorz Kowalski - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

  ukasz Zabielski - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

  Anna Janicka - Zakad Literatury Pozytywizmu i Modej Polski Uniwersytetu w Biaymstoku

  Dorota Rembiszewska Instytut Slawistyki Polskiej Akademii N auk w Warszawie

  Daniel Znamierowski - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

  Micha Siedlecki - Katedra Bada Filologicznych W schd - Zachd UwB

  Iwona E. Rusek - Katedra Bada Filologicznych W schd - Zachd UwB

  WYKONAWCY - WSPPRACOWNICY PROJEKTU EDYCJI

  Urszula Adamska Katedra Bada Filologicznych Wschd - Zachd UwB

  Jolanta Dragaska - Katedra Bada Filologicznych Wschd - Zachd UwB

  Piotr Drozdowski - Wydzia Filologiczny Uniwersytetu w Biaymstoku

  Monika Jurkowska - Wydzia Filologiczny Uniwersytetu w Biaymstoku

  Sebastian Kochaniec - Katedra Bada Filologicznych Wschd - Zachd UwB

  Joanna Koroniecka - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

  Dariusz Kukieko - Ek - Katedra Bada Filologicznych W schd - Zachd UwB

  Adam Sawicki - Uniwersytet Pedagogiczny im. K E N w Krakowie

  Dominika Olga Stankiewicz - Wydzia Filologiczny Uniwersytetu w Biaymstoku

  Magorzata Wojtowicz - Wydzia Filologiczny Uniwersytetu w Biaymstoku

  Sylwia Znamierowska - Ksinica Podlaska im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku

 • OD REDAKCJI

  Pierwszy z prezentowanych trzech tomw Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845-1910) przynosi prace z lat 1863-1876. Podczas ich edycji kierowano si przede wszystkim Bibliografi prac Zygmunta Glogera, ogoszon w 1910 roku przez Stefana Dembego. Rozpoznania badawcze, wstpne jak dotychczas, wskazuj, i nie jest ona kompletna. W czasie prac nad tekstami natrafiono na artykuy nieujte w Bibliografii Dembego, lecz, jak wiele na to wskazuje, napisane przez Glogera.

  Pisma rozproszone przynosz pierwsz - opatrzon komentarzem edytorskim, przypisami i wstpem - edycj dorobku publicystycznego i pisarskiego autora Roku polskiego (1900), ktry od chwili debiutu w 1863 roku publikowa stale w Kronice Rodzinnej , Bibliotece Warszawskiej , Kurierze Warszawskim, Gazecie Handlowej i wielu innych czasopismach z 2. poowy XIX wieku. Zakres tematyczny jego szkicw, artykuw, doniesie, reportay, biogramw, studiw jest niezwykle szeroki. Obejmuje prace z dziedziny historiografii, archeologii, etnografii, bada ycia spoecznego, rolnictwa, gospodarki, jzykoznawstwa, literatury, a nawet lenictwa, rybowstwa i mylistwa. Gloger by czowiekiem niezwykle wszechstronnym, bardzo utalentowanym publicyst, pionierem reportau wspczesnego i wietnym polemist, co niniejsze Pisma rozproszone pokazuj wyrazicie.

  Jednoczenie mona ju teraz wysun postulaty badawcze dotyczce Glogera. Edycj krytyczn (a nie tylko wznowieniami w formie reprintw) powinny zosta objte najwaniejsze ksiki uczonego i pisarza, takie jak Obchody weselne (1869), Rok polski (1900), Ksiga rzeczy polskich (1896), lecz rwnie jego prace pozostajce w rkopisach oraz liczne a rozproszone prace mniejsze: broszury, hasa, biogramy. Niewtpliwie wiele tekstw Glogera pozostaje nieodkrytych. Pisa on szybko i do wielu czasopism, nie zawsze te podpisywa swoje prace - to wszystko otwiera ciekawe pole badawcze przed historykami, etnografami i filologami. Istnieje potrzeba rozpoznania wielu zjawisk i osb, o ktrych znajdujemy przekaz u badacza. N iniejsza edycja stwarza tak moliwo, w przypisach odnoszc si do zjawisk i postaci tylko najbardziej rozpoznawalnych i moliwych do ustalenia w czasie dwch lat pracy nad ni.

  Istnieje take, co przedkadana ksiga unaocznia, pilna potrzeba refleksji nad miejscem tej osobistoci w kulturze wspczesnej. Gloger - okrelany dzi przede wszystkim jako etnograf i historyk by take znakomitym pisarzem, za sam okrela si przede wszystkim jako archeolog. Mamy nadziej, e publikacja licznych artykuw Glogera w III tomach Pism rozproszonych rozpocznie nowy etap w badaniach nad dorobkiem autora zarwno Encyklopedii staropolskiej (1900-1903), jak i Snu ziemianina (1910).

  Edycja bya moliwa dziki finansowemu wsparciu programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod nazw Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Projekt naukowy by realizowany w Ksinicy Podlaskiej im. ukasza Grnickiego w Biaymstoku (grant przyznany na lata 2013-2017) we wsppracy z Katedr Bada Filologicznych Wschd-Zachd dziaajc na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Biaymstoku. Kolejne tomy Pism rozproszonych uka si w roku 2015 i nastpnie 2016 (pisma z lat 1877-1910).

  Wyraamy nadziej, e publikacja Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach nie tylko przybliy Polakom oraz wszystkim narodom dawnego Wielkiego Ksistwa Litewskiego, mieszkacom Europy rodkowo-Wschodniej sylwetk ich autora, lecz take otworzy nowy etap w badaniach nad twrczoci tego wszechstronnego czowieka, pozwoli lepiej pozna drug poow XIX stulecia, ktra daa pocztek take naszej nowoczesnoci. Przygotowujc edycj, kierowalimy si myl tego twrcy z Jeewa, gboko zwizanego z Podlasiem, z pograniczem Korony i Wielkiego Ksistwa Litewskiego, absolwenta, czym si szczyci, naraz Szkoy Gwnej w Warszawie i Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Brzmi ona:

  17

 • Od Redakcji

  Przeszo bez tradycji i poda, czyme byaby dla nas? Chyba ruinami pamitkowego ogrodu, z ktrego odarto bluszcz pncy si i dzikie ziele, aby star ceg spieniy; chyba zbiorem faktw, cho wanych, ale ju obojtnych dla nas, bo zerwalimy t ni dziwnego uczucia i uroku, ktra zowie si tradycj (Podania i tradycje, Kronika Rodzinna 1868, nr 19).

  Jarosaw awski, Jan Leoczuk

  18

 • Jarosaw awskiKatedra Bada Filologicznych Wschd-Zachd Uniwersytetu w Biaymstoku

  ZYGMUNT GLOGER I WIEK XIX

  Nawet jeli przypadkiem nic nie robi, to nie mog z czystym sumieniem powiedzie: ten dzie jest mj i wolno mi nie myle o niczym...

  Stanisaw Kryczyski1 2

  Zygmunt Gloger (1845-1910) jako autor monumentalnej Encyklopedii staropolskiej2 od ponad stu lat naley do najpopularniejszych postaci XIX-wiecznej kultury polskiej. Rzec mona: reprezentuje XIX- -wieczn formacj kulturow w wiadomoci wspczesnych Polakw. Zarazem jednak jest on jako naukowiec, pisarz - postaci wielowymiarowo pechow: nie mamy wydania jego wszystkich prac. Rozproszone po czasopismach z epoki, s one trudno dzi dostpne. Gloger, trzeba to podkreli, jest twrc bezdomnym. Przyznaj si wprawdzie do etnografowie, ale i wspominaj o nim historycy obyczaju, literatury, nawet jzyka, archeologowie i badacze staropolskiej epoki. Pisarzem jest Gloger z przypadku, etnografem i historykiem po czci. Dobrze oddaj ten stan jego biogramy w popularnych wydawnictwach. Historia literatury epoki pozytywizmu odnotowuje, i godny jest nazwania: etnografem, krajoznawc i historykiem kultury , a ponadto By organizatorem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. I jeszcze szczeg pisarski: Poczwszy od zamieszczonej w 1867 rozprawki w Bibliotece Warszawskiej, przez cae ycie by czynnym wsppracownikiem pism warszawskich i galicyjskich3. Do liczne kompendia literackie w ogle o nim zapominaj4. Z kolei noty encyklopedyczne wydobywaj jego naukowe pasje: (...) archeolog, etnograf, krajoznawca. Ucze O. Kolberga. Uczestnik wielu wystaw przemysowo-rolniczych, na ktrych prezentowano m.in. zbiory staroytne i