Click here to load reader

Wszystko o 19 godzinie

 • View
  9.875

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Wszystko o 19 godzinie

 • 1. 1
 • 2. Zmiany zostay wprowadzone ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z2009r. Nr 1 poz. 1), ktra spowodowaa, e przepis prawny (w Karcie Nauczyciela) brzmi nastpujco:Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w penym wymiarze zaj nie moe przekracza 40 godzin natydzie.2. W ramach czasu pracy, o ktrym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowizany jestrealizowa:1) zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze, prowadzone bezporednio z uczniami lub wychowankami albona ich rzecz, w wymiarze okrelonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; - tzw. pensum.2) inne zajcia i czynnoci wynikajce z zada statutowych szkoy, w tym zajcia opiekucze iwychowawcze uwzgldniajce potrzeby i zainteresowania uczniw, z tym e w ramach tych zaj:a) nauczyciel szkoy podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowizany prowadzi zajcia opiekiwietlicowej lub zajcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektoraszkoy, z wyjtkiem godzin przeznaczonych na zwikszenie liczby godzin obowizkowych zaj edukacyjnych,w wymiarze 2 godzin w tygodniu,b) nauczyciel szkoy ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowizany prowadzi zajcia w ramach godzinprzeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoy, z wyjtkiem godzin przeznaczonychna zwikszenie liczby godzin obowizkowych zaj edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;3) zajcia i czynnoci zwizane z przygotowaniem si do zaj, samoksztaceniem i doskonaleniem zawodowym.Stanowisko MEN (http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/2-pytania-i-odpowiedzi/47-karta-nauczyciela): Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela dotyczce czasu pracy nauczyciela w ostatniej nowelizacji(ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.1), niezmieniaj zasad rozliczania czasu pracy nauczyciela, jedynie precyzuj opis czynnoci i zaj, ktreobowizany jest wypenia nauczyciel zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2, w ramach czterdziestogodzinnegotygodniowego wymiaru czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, poza obowizkowym pensum (art. 42ust. 1 pkt 1 ustawy - zajciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuczymi, prowadzonymi bezporednio zuczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okrelonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonymi na podstawieart. 42 ust. 4a albo ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz.1):Art. 5. 1. Wymiar zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, wynosi od dnia 1wrzenia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. - 1 godzin tygodniowo.Rozporzdzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych(Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z pn. zm): 2 ust. 5a Godziny do dyspozycji dyrektora szkoy mog by przeznaczone rwnie na realizacj:1) zaj zwikszajcych szanse edukacyjne uczniw: na prac z uczniem zdolnym lub z uczniem majcymtrudnoci w nauce,2) zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoy, z uwzgldnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.2). 2
 • 3. Godziny wynikajce z art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN nie s godzinami dodatkowymi,gdy s to godziny mieszczce si w ramach tygodniowego czasu pracynauczyciela. Przepisy zawarte w ww. artykule dotycz godzin zegarowych anie godzin lekcyjnych. Oznacza to, e pod pojciem godziny rozumiemy 60minut.Rozporzdzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutwpublicznego przedszkola oraz publicznych szk. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 , poz.624 z pn. zm.)Zacznik nr 2: 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkachdopuszcza si prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,zachowujc oglny tygodniowy czas zaj ustalony w tygodniowym rozkadziezaj. 3
 • 4. Od 1 wrzenia 2009 roku do 25 czerwca 2010 roku to 43 tygodnie. Od tegonaley odj 2 tygodnie ferii zimowych, 1 tydzie zimowej przerwy witecznej, 1 tydzie wiosennej przerwy witecznej, 1 tydzie w zwizku z egzaminami zewntrznymi i innymi dniami wolnymi (11 listopada, Boe Ciao).Tak wic szkoa pracuje 38 tygodni i tyle godzin ma zrealizowa nauczycielw roku szkolnym 2009/2010.Szkoa moe zaplanowa realizacj podstawy programowej na krtszy okres(np. 34 tygodnie dydaktyczne), ale to nie zmienia faktu, e nauczyciel pracuje38 tygodni w cigu caego roku szkolnego. 4
 • 5. Nauczyciel penozatrudniony 1 godzina tygodniowo (nawet jeli ma godzinyponadwymiarowe godzina jest przypisana do etatu nauczyciela).Nauczyciel niepenozatrudniony proporcjonalnie do liczby godzindydaktycznych (np. pracuje 15 godzin ma 15/18 caego wymiaru).Nauczyciel pracujcy w kilku szkoach w kadej szkole proporcjonalnie dowymiaru zatrudnienia.Jeli nauczyciel jest zatrudniony na 1,5 etatu w jednej szkole, to realizuje 38godzin. Jeli pracuje w dwch rnych szkoach w jednej na peny etat,w drugiej na 0,5 etatu, to realizuje w pierwszej 38 godzin, a w drugiej 19godzin, czyli cznie 57 godzin.Nauczyciel uzupeniajcy etat w innej szkole moe ca tzw. godzin karcianrealizowa w szkole macierzystej lub proporcjonalnie w obu szkoach(dyrektorzy tych szk powinni dogada si co do tematu).Karta Nauczyciela - Art. 42 ust. 3b. Nauczycielowi zatrudnionemu wniepenym wymiarze zaj, wymiar zaj, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ib, w okresie rozliczeniowym, o ktrym mowa w ust. 7a pkt 2, obnia siproporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zaj.3c. Wymiar zaj ulega obnieniu o 1 godzin za kady tydzieniezdolnoci nauczyciela do pracy, w procznym okresie rozliczeniowym. 5
 • 6. KN Art. 42 ust. 7a: Zajcia i czynnoci realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:2) o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2, realizowane w wymiarze okrelonym w ust. 2 w pkt 2odpowiednio w lit. a i b, s rejestrowane i rozliczane w okresach procznych wdziennikach zaj pozalekcyjnych.Rozporzdzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przezpubliczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnociwychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225,zmiany z 2009r. Nr 116, poz. 977): 10. 1. Przedszkole, szkoa i placwka prowadz dzienniki zaj dydaktyczno-wyrwnawczych i specjalistycznych oraz innych zaj, ktre nie s wpisywane odpowiedniodo dziennika zaj przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zaj wychowawczych, jeelijest to uzasadnione koniecznoci dokumentowania przebiegu nauczania, dziaalnociwychowawczej i opiekuczej, w szczeglnoci zaj opiekuczych i wychowawczychwynikajcych z potrzeb i zainteresowa uczniw, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z pn. zm.).2. Do dziennikw zaj, o ktrych mowa w ust. 1, wpisuje si w porzdku alfabetycznymnazwiska i imiona odpowiednio uczniw lub wychowankw, indywidualny program pracyz uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zaj grupowych - program pracy grupy,tygodniowy plan zaj, tematy przeprowadzonych zaj, ocen postpw i wnioski dotyczcedalszej pracy oraz obecno uczniw lub wychowankw na zajciach.MEN nie opracowa adnych wzorw dziennikw, ktre byyby obowizujce w tym obszarze. 6
 • 7. Karta Nauczyciela:Art. 42 ust. 3a. Obowizku prowadzenia zaj w wymiarze okrelonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i bnie stosuje si do dyrektora i wicedyrektora szkoy oraz nauczyciela, ktry obowizkidyrektora lub wicedyrektora szkoy peni w zastpstwie nauczyciela, ktremu powierzono tostanowisko, a take do nauczycieli kolegiw nauczycielskich, nauczycieli kolegiwpracownikw sub spoecznych, nauczycieli szk artystycznych i nauczycieli szk, o ktrychmowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.Godziny karciane realizuj wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkoach podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (pedagog, bibliotekarz, katecheta, wychowawca wietlicyte).Stanowisko MEN (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=903%3Akomunikat-w-sprawie-sposobu-wykonania-przepisu-art-42-ust-2-pkt-2-ustawy-karta-nauczyciela&catid=87%3Aopinie-i-stanowiska-men&Itemid=106) - S oni zobligowani s dorealizacji innych zaj i czynnoci wynikajcych z zada statutowych szkoy, w tym zajopiekuczych i wychowawczych uwzgldniajcych potrzeby i zainteresowania uczniw.W przypadku wychowawcw internatw te (s oni zatrudnieni jako nauczyciele w szkole, przyktrej funkcjonuje internat).Wychowawcy burs nie maj takiego obowizku.Stanowisko MEN - Oddzia przedszkolny nie wchodzi w skad struktury organizacyjnej (klas)szkoy podstawowej. Szkoa pod