58
- - XVII redovna sjednica O Na osnovu člana 25. Statuta Općine prečćen tekst («Službeni glasni Petrovac», broj:7/08), Općinsko v redovnoj sjednici, održanoj dana donijelo je Z a k l j u č a k o usvajanju Izvoda iz Zapisnika o nastavka XVI redovne sjednice O I Usvaja se Izvod iz Zapisnika o r nastavka XVI redovne sjednice Opći II Ovaj Zaključak stupa na snagu dan se objaviti u „Službenom glasnik Petrovac“. Broj: 02/1-2 -49 -757 - 9 /18 Datum:29.03.2018 Predsjeda Nikolina Simić,d _____________________________ Na osnovu člana 15. Statuta JP V doo Bosanski Petrovac,opštinsko Petrovac vršeći ovlaštenja Skupštin „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bos svojoj 17. redovnoj sjednici održan godine, donijelo je O d l u k u o usvajanju Izvještaja o radu i finans «Veterinarska stanica» d.o.o. Bos 2017.godinu. Član 1. Usvaja se Izvještaj o radu i fina «Veterinarska stanica» d.o.o. Bo 2017.godinu. Član 2. Godina XVIII Broj:4/18 1 OV e Bosanski Petrovac- ik Općine Bosanski vijeće na svojoj 17. 29.03.2018. godine, k radu OV sa XVI i I Općinskog vijeća radu OV sa XVI i I inskog vijeća. nom donošenja i ima ku Općine Bosanski avajuća Vijeća dipl.ing.polj. ______________ Veterinarska stanica“ o vijeće Bosanski ne Javnog preduzeća sanski Petrovac, na noj dana 23.03.2018. nsijskog Izvještaja JP sanski Petrovac za ansijski izvještaj JP osanski Petrovac za Prihvata se prijedlog dire rebalansom budžeta za iznosu od 30.000 KM , uz usluge za koje su potrebn Zadužuje se direktor konsolidaciju preduzeća u cilju poboljšanja likvidno Ova Odluka stupa na «Službenom glasniku opć Broj:02/1-24-783-2/18 Datum:23.03.2018. Niko ____________________ Na osnovu člana 13. samouprave u FBiH (S člana 25. Statuta Općine tekst («Službeni glasnik broj:7/08), Općinsko vijeć održanoj dana 29.03.201 Z a o vraćanju Izvještaja o ra "Centar za kulturu i ob Izvještaj o radu JU“Cent 2017.godinu , se vraća pr Prihvata se prijedlog kom o finansijskom poslova obrazovanje", za 2017.g odboru javne ustanove na Zadužuje se Nadzorni od analizu izvještaja , da r stanje u istoj, kao i da finansijske situacije ustan Preporučuje se direkto ustanove da i dalje ra povećanja vlastitih prihod Datum: 15.04.2018.godine Bosanski Petrovac Izdanje ektora Javnog preduzeca da se preduzece planiraju sredstva u z obavezu preduzeca da navede na navedena sredstva. Član 3. preduzeća da uradi plan za , te da predloži konkretne mjere osti. Član 4. a snagu danom objavljivanja u ćine Bosanski Petrovac. Predsjedavajuća vijeća olina Simić,dipl.ing.polj. ________________________ Zakona o principima lokalne Sl.novine FBiH, broj 49/06), te e Bosanski Petrovac – prečćen k Općine Bosanski Petrovac», će na svojoj 17. redovnoj sjednici 18. godine, donijelo je a k lj u č a k adu i o finansijskom izvještaju JU brazovanje", za 2017.godinu. Član 1. tar za kulturu i obrazovanje", za redlagaču na doradu. Član 2. misije za budžet vijeća i Izvještaj anju JU“Centar za kulturu i godinu , se vraća nadzornom a ponovno razmatranje. Član 3. dbor ustanove da uradi komletnu realno snimi i ocjeni finansijsko a predloži mjere za poboljšanje nove. Član 4. oru i upravnom odboru javne ade na iznalaženju mogućnost da. Član 5. je na Bosanskom jeziku

XVII redovna sjednica OV

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

- -

XVII redovna sjednica OV Na osnovu člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovacprečišćen tekst («Službeni glasnik OpPetrovac», broj:7/08), Općinsko vijeredovnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a ko usvajanju Izvoda iz Zapisnika o radu OV sa XVI

nastavka XVI redovne sjednice OpI

Usvaja se Izvod iz Zapisnika o radu OV sa XVI i I nastavka XVI redovne sjednice Općinskog vije

II Ovaj Zaključak stupa na snagu danomse objaviti u „Službenom glasnikuPetrovac“. Broj: 02/1-2 -49 -757 - 9 /18 Datum:29.03.2018 Predsjedavaju Nikolina Simić,dipl.ing.polj.__________________________________________ Na osnovu člana 15. Statuta JP Veterinarska stanica“ doo Bosanski Petrovac,opštinsko vijePetrovac vršeći ovlaštenja Skupštine Javnog preduze„Veterinarska stanica“ d.o.o. Bosanski Petrovac, na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 23.03.2018. godine, donijelo je

O d l u k u o usvajanju Izvještaja o radu i finansi

«Veterinarska stanica» d.o.o. Bosanski Petrovac za 2017.godinu.

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Bosanski Petrovac za 2017.godinu.

Član 2.

Godina XVIII Broj:4/18

1

redovna sjednica OV

ćine Bosanski Petrovac-en tekst («Službeni glasnik Općine Bosanski

insko vijeće na svojoj 17. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2018. godine,

a k o usvajanju Izvoda iz Zapisnika o radu OV sa XVI i I

nastavka XVI redovne sjednice Općinskog vijeća

Zapisnika o radu OV sa XVI i I ćinskog vijeća.

danom donošenja i ima glasniku Općine Bosanski

Predsjedavajuća Vijeća Nikolina Simić,dipl.ing.polj.

__________________________________________ lana 15. Statuta JP Veterinarska stanica“

ko vijeće Bosanski i ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća

„Veterinarska stanica“ d.o.o. Bosanski Petrovac, na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 23.03.2018.

o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog Izvještaja JP

«Veterinarska stanica» d.o.o. Bosanski Petrovac za

Usvaja se Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Bosanski Petrovac za

Prihvata se prijedlog direktora Javnog preduzeca da se rebalansom budžeta za preduzece planiraju sredstva u iznosu od 30.000 KM , uz obavezu preduzeca da navede usluge za koje su potrebna navedena sredstva.

Zadužuje se direktor preduzekonsolidaciju preduzeća , te da predloži konkretne mjere u cilju poboljšanja likvidnosti.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općBroj:02/1-24-783-2/18 Datum:23.03.2018. Nikolina Simi___________________________________________Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), te člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac tekst («Službeni glasnik Opbroj:7/08), Općinsko vijećodržanoj dana 29.03.2018. godine, donijelo je

Z a k lj u o vraćanju Izvještaja o radu i o finansijskom izvještaju JU

"Centar za kulturu i obrazovanje", za 2017.godinu.

Izvještaj o radu JU“Centar za kulturu i obrazovanje", za 2017.godinu , se vraća predlaga

Prihvata se prijedlog komisije za budžet vijeo finansijskom poslovanju JU“Centar za kulturu i obrazovanje", za 2017.godinu , se vraodboru javne ustanove na ponovno razmatranje.

Zadužuje se Nadzorni odbor ustanove da uradi komletnu analizu izvještaja , da realno snimi i ocjeni finansijsko stanje u istoj, kao i da predloži mjere za poboljšanje finansijske situacije ustanove.

Preporučuje se direktoru i upravnom odboru ustanove da i dalje rade na iznalaženju mogupovećanja vlastitih prihoda.

Datum: 15.04.2018.godine Bosanski Petrovac

Izdanje na Bosanskom

direktora Javnog preduzeca da se rebalansom budžeta za preduzece planiraju sredstva u iznosu od 30.000 KM , uz obavezu preduzeca da navede usluge za koje su potrebna navedena sredstva.

Član 3. Zadužuje se direktor preduzeća da uradi plan za

ća , te da predloži konkretne mjere u cilju poboljšanja likvidnosti.

Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.

Predsjedavajuća vijeća

Nikolina Simić,dipl.ing.polj. ___________________________________________

lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), te

ćine Bosanski Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac»,

insko vijeće na svojoj 17. redovnoj sjednici .2018. godine, donijelo je Z a k lj u č a k

anju Izvještaja o radu i o finansijskom izvještaju JU "Centar za kulturu i obrazovanje", za 2017.godinu.

Član 1. Izvještaj o radu JU“Centar za kulturu i obrazovanje", za

ća predlagaču na doradu. Član 2.

Prihvata se prijedlog komisije za budžet vijeća i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU“Centar za kulturu i obrazovanje", za 2017.godinu , se vraća nadzornom odboru javne ustanove na ponovno razmatranje.

Član 3. Zadužuje se Nadzorni odbor ustanove da uradi komletnu analizu izvještaja , da realno snimi i ocjeni finansijsko stanje u istoj, kao i da predloži mjere za poboljšanje finansijske situacije ustanove.

Član 4. uje se direktoru i upravnom odboru javne

ustanove da i dalje rade na iznalaženju mogućnost anja vlastitih prihoda.

Član 5.

Izdanje na Bosanskom jeziku

2

Pokreće se Inicijativa za izmjenu Odluke o visini naknada članovima upravnih odbora, odnosno nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji osnivač je Opština-Opštinsko vijeće , broj:01/2-14-122-1/04 od 02.07.2004.godine i izmjene navedene Odluke broj:02/1-3-14-176-1/12 od 31.01.2012.godine.

Član 6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac“. Broj:02/1-40-786-3/18 Datum:23.03.2018. Predsjedavajuća vijeća Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj: 49/06 ), te člana 25. a u vezi sa članom 77. Statuta Opštine Bos.Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac, broj:7/08), te članom 24. Odluke o provođenju izbora za članove Savjeta MZ-e Bjelaj , Opštinsko vijeće na 18.redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018.godine, donijelo je

O D L U K U o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika,

zamjenika predsjednika i članove Savjeta Mjesne zajednice Bjelaj

Član 1. Odlukom o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Savjeta Mjesne zajednice Bjelaj , potvrđuju se i verifikuju rezultati izbora u Mjesnoj zajednici , održani dana 25.03.2018.godine.

Član 2. Verifikuje se izbor članova Savjeta Mjesne zajednice Bjelaj, kako slijedi:

1. Elvedin Porčić, ..............................46 glasova za predsjednika 2. Arijana Mujagić..............................28 glasova za zamj.predsjednika 3. Omer Zulić.....................................24 glasa za člana 4. Nail Dračić.....................................21 glas za člana 5. Adisa Dračić..................................13 glasova , za člana

Član 3. Potvrđuje se izbor zamjenske liste kandidata za članove Savjeta Mjesne zajednice Bjelaj, koju čine slijedeći kandidati :

1. Muhamed Bećirović...................... 13 glasova 2. Srđan Šarac....................................11 glasova 3. Rajko Petrović ................................ 5 glasova i 4. Milorad Mandić................................ 5 glasova

Član 4. Obavezuje se šef Službe za opće poslove, društvenu djelatnost, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove da nakon stupanja na snagu ove Odluke pozove povjerenika MZ-e g-dina Rajka Petrovića i novoizabranog predsjednika Savjeta MZ-e i da zapisnički izvrši primopredaju između istih.

Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Opštine„ Bosanski Petrovac. Broj:02/1-05-1989 - 19 /17 Predsjedavajuća OV Datum:29.03.2018.godine Nikolina Simić, dipl.ing.polj.

_____________________________________________ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj: 49/06 ), te člana 25. a u vezi sa članom 77. Statuta Opštine Bos.Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac, broj:7/08), te članom 24. Odluke o provođenju izbora za članove Savjeta MZ-e Krnjeuša , Opštinsko vijeće na 18.redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018.godine, donijelo je

O D L U K U o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika,

zamjenika predsjednika i članove Savjeta Mjesne zajednice Krnjeuša

Član 1. Odlukom o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Savjeta Mjesne zajednice Krnjeuša , potvrđuju se i verifikuju rezultati izbora u Mjesnoj zajednici Krnjeuša, održani dana 18.03.2018.godine.

Član 2. Verifikuje se izbor članova Savjeta Mjesne zajednice Krnjeuša, kako slijedi:

1. Mladen Santrač 85. glasova, za predsjednika,

2. Zoran Latković .............................17 glasova, za zamj. predsjednika,

3. Gordana Karanović, .....................15 glasova, za člana

4. Dragan Kovačević.........................15 glasova , za člana

5. Miroslav Stojanović..................... 14 glasova, za člana

6. Zoran Basta, ............................... 13 glasova , za člana

7. Saša Vučković............................. 13 glasova , za člana

8. Milanko Dragić............................... 9 glasova , za člana i

9. Zoran Stupar.................................. 9 glasova , za člana

Član 3. Mjesna zajednica Krnjeuša nema zamjenske liste kandidata za članove Savjeta iz razloga što je komisija dobila (1) jednu građansku kandidatsku listu na kojoj je bilo devet ( 9 ) kandidata, koji su izabrani za članove Savjeta.

Član 4. Obavezuje se šef Službe za opće poslove, društvenu djelatnost, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove da nakon stupanja na snagu ove Odluke pozove starog i novoizabranog predsjednika Savjeta MZ-a i da zapisnički izvrši primopredaju između istih.

Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Opštine„ Bosanski Petrovac. Broj:02/1-05-2833 - 14 /17 Predsjedavajuća OV Datum:29.03.2018.godine Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _____________________________________________ XVIII redovna sjednica OV Na osnovu clana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), te

3

clana 25.Statuta Opštine Bosanski Petrovac – precišcen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Opštinsko vijece na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donijelo je

Z a k lj u c a k o usvajanju Plana i Programa rada JU "Centar za kulturu i obrazovanje", za 2018.godinu

Clan 1. Usvaja se Plan i Program rada JU "Centar za kulturu i obrazovanje", za 2018.godinu .

Clan 2. Zakljucak dostaviti direktoru Javne ustanove i Upravnom odboru, radi provođenja istoga , a Nacelniku opštine dostaviti Plan i Program rada ustanove radi obavljanja upravljackog nadzora nad zakonitošcu rada iste ,jer je osnivac opcina. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku opcine Bosanski Petrovac“. Broj:02/1-34-801-3/18 Datum: 29.03.2018 Predsjedavajuca Vijeca Nikolina Simic, dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu clana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac - precišcen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), a u vezi sa clanom 13. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivaca prema „JU Centar za socijalni rad», Bosanski Petrovac( Službeni glasnik Opštine, broj:1/01.), Opštinsko vijece na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u c a k I

Usvaja se Plan i Program rada „JU Centar za socijalni rad», Bosanski Petrovac za 2018.godinu .

II Zadužuje se direktor Javne ustanove da nastavi raditi na izradi i dopuni socijalne karte na podrucju opštine Bosanski Petrovac, kao i na realizaciji programskih zadataka.

III Prihvata se prijedlog direktora da se riješi kadrovsko pitanje u javnoj ustanovi upošljavanjem dipl.pravnika.

IV Zadužuje se direktor Javne ustanove da i dalje preduzima aktivnosti na ažuriranju naplate za korisnike stalne novčane pomoći osobama sa duševnim smetnjama smješenim u ustanovama, prava majki – porodilja, kao i za ostala prava koja isplaćuje Unsko-sanski kanton.

V Plan i Program rada JU» Centar za socijalni rad » objaviti u «Službenom glasniku Opštine» Bosanski Petrovac .

VI Ovaj zakljucak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Opštine»,a o izvršenju istoga starat ce se direktor i Upravni odbor Javne ustanove. Broj:02/1-35-806-3/18 Datum: 29.03.2018. Predsjedavajuca Vijeca Nikolina Simic, dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu clana 15. Statuta JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bosanski Petrovac, Opštinsko vijece Bosanski Petrovac vršeci ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeca „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bosanski Petrovac, na

svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u c a k I

Usvaja se Plan i Program rada – Program mjera zdravstvene zaštite životinja, JP «Veterinarska stanica »d.o.o. Bosanski Petrovac, za 2018.godinu.

II Zakljucak dostaviti direktoru Javnog preduzeca i Nadzornom odboru, radi provođenja istoga , a Nacelniku opštine dostaviti Plan i Program rada - Program mjera zdravstvene zaštite životinja ,Javnog preduzeca radi obavljanja upravljackog nadzora nad zakonitošcu rada javnog preduzeca,jer je osnivac opcina.

III Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine“ Bosanski Petrovac. Broj:02/1-24-809-3/18 Datum: 29.03.2018. Predsjedavajuca Vijeca Nikolina Simic, dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac na 18. redovnoj sjednici , održanoj dana 29.03.2018.godine, donijelo je

Z a k l j u č a k I

Usvaja se Plan proljetne sjetve za 2018.godinu. II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“.

III U „Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“ objaviti i Plan iz stava I Zaključka. Broj:02/1-24-791-3/18 Predsjedavajuća vijeća Datum:29.03.2018. Nikolina Simić, dipl.polj.ing. ________________________________________ Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac na 18. redovnoj sjednici , održanoj dana 29.03.2018.godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o primanju k’ znanju Informacije o stanju u poljoprivredi i

stočarstvu I

Informacija o stanju u poljoprivredi i stočarstvu, se prima k' znanju.

II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“.

III U „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“ objaviti Informaciju iz stava I Zaključka.

Broj:02/1-24-797-3/18 Predsjedavajuća vijeća Datum:29.03.2018.godine Nikolina Simić, dipl.polj.ing. _________________________________________

4

5

Programom rada Opštinskog vijeća, opštine Bosanski Petrovac, za tekuću godinu, u mjesecu martu za 18. redovnu sjednicu Opštinskog vijeća predviđeno je razmatranje Plana proljetne sjetve za 2018 godinu.

I PLAN SJETVE

Plan proljetne sjetve, sektor poljoprivrede bazirao je na:

• Broju poljoprivrednih proizvođača i pravnih lica koji proizvode tržišne viškove mlijeka i mesa i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

• Na osnovu Prijave plana proizvodnje poljoprivrednih proizvođača za tekuću godinu, popunjavanjem obrasca „PPP“. • Spečifičnim okolnostima koje karakterišu našu opštinu, a tu se prije svega misli na vrlo mali broj poljoprivrednih gazdinstava koji se bave

poljoprivrednom proizvodnjom, te njihovu starosnu strukturu i ekonomsku mogućnost.

Naime, većina poljoprivrednika vrši sjetvu onih kultura koje mogu u kombinaciji sa primjesama hraniti stoku u cilju veće proizvodnje mlijeka za otkup. Ovo iz razloga što je proizvodnja mlijeka najznačajni faktor za kontinuirani izvor sredstava za egzistenciju poljoprivrednika i njihovih domaćinstava.

Ovim Planom za proljetnu sjetvu za 2018. godinu predviđeno je zasijavanje 595 ha oraničnih površina. Tu se podrazumijevaju ratarske kulture, krmnog bilja i povrća Tabela 1. Struktura sjetve ratarskih kuktura i krmnog bilja po mjesnim zajednicama:

Kultura Pšenica Ječam Zob Kukuruz Heljda Silaža Ukupno

Godina 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Grad I 1,00 1,00 4,00 4,00 2,50 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,00

Grad II 1,00 1,00 4,50 5,00 2,50 2,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 9,50 11,50

Rašnovac 3,00 2,00 14,00 15,00 4,00 4,00 2,50 2,50 55,00 50,00 18,00 22,00 96,50 95,50

Suvaja 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 2,00 2,00 9,50 7,50

Vođenica 1,00 1,00 3,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 13,00 8,00 23,00 18,00

Krnjeuša 3,00 3,00 2,00 4,00 8,00 8,00 5,00 5,00 1,00 5,00 12,00 10,00 31,00 35,00

Vrtoče 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 8,00 9,00 23,00 23,00

Bjelaj 1,50 1,00 5,00 6,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,00 2,00 14,00 14,00 27,50 30,00

Kolunić 1,50 1,50 4,00 4,00 7,00 5,00 3,00 4,00 2,00 4,00 15,00 16,00 32,50 34,50

Bukovača 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00 2,00 10,00 13,00 12,00 23,00 30,00

Bravsko 2,00 2,00 2,50 4,00 5,00 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 12,00

Kapljuh 1,00 1,00 2,00 3,00 5,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

Smoljana 1,50 1,00 2,00 3,00 8,00 7,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,00

Ukupno 20,00 18,00 50,00 60,00 60,00 50,00 28,00 30,00 64,00 75,00 95,00 95,00 317,00 328,00

Iz tabele možemo vidjeti da su se sjetvene površine u odnosu na 2017. godinu povećale za 11 ha. Razlog tome je Projekat „Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi“ kojim je obuhvaćena i naša opština. Projektom je planirana sjetva raži, ječma, spelte, heljde, lana i proso, te je iz tih razloga došlo do povećanja sjetvenih površina.

6

Tabela 2. Struktura sjetve Povrća po mjesnim zajednicama:

Kultura Krompir Luk crni Luk bijeli Grah Ukupno

Godina 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Grad I 16,00 16,00 1,30 1,30 0,80 0,80 1,60 1,60 19,70 19,70

Grad II 16,00 16,00 1,00 1,10 0,90 0,90 1,60 1,60 19,50 19,60

Rašnovac 24,00 24,00 1,80 2,00 1,20 1,20 2,50 2,50 27,50 29,70

Suvaja 9,00 9,00 0,60 0,60 0,50 0,50 1,00 1,00 11,10 11,10

Vođenica 13,00 13,00 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 15,60 15,60

Krnjeuša 30,00 30,00 2,00 2,00 1,00 1,20 3,00 3,00 36,00 36,20

Vrtoče 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,80 1,80 13,80 13,80

Bjelaj 14,00 14,00 1,20 1,40 0,70 0,90 2,00 2,00 18,90 18,30

Kolunić 19,00 19,00 1,20 1,20 0,70 0,90 2,80 2,80 24,70 23,90

Bukovača 14,00 14,00 0,60 0,80 0,50 0,50 2,00 2,00 16,10 17,30

Bravsko 16,00 16,00 1,10 1,20 0,70 0,90 2,20 2,20 20,00 21,10

Kapljuh 16,00 16,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,30 1,30 17,00 19,00

Smoljana 18,00 18,00 1,20 1,40 0,70 0,90 2,20 2,20 25,10 22,50

Ukupno 215,00 215,00 15,00 16,00 10,00 11,00 25,00 25,00 265,00 267,00 Iz tabele se može primjetiti da su neznatno povećanje površina koje su zasijane povrćem u odnosu na 2017. godinu. Na području naše opštine takođe se siju i mrkva, salata, grašak, špinat, paprika, paradajz, peršun, ali su to male površine te iz tog razloga nisu prikazane u tabeli.

Zastupljena je i plastenička proizvodnja, na području naše opštine ima 0,40 ha pod plasteničkom proizvodnom i to u Mjesnim zajednicama: • Grad I – 6 poljoprivrednih proizvođača, • Grad II – 2 poljoprivredna proizvođača, • Rašinovac – 4 poljoprivredna proizvođača, • Vođenica – 1 poljoprivredni proizvođač, • Krnjeuša – 3 poljoprivredna proizvođača, • Bukovača – 2 poljoprivredna proizvođača.

U plastenicima se najviše uzgaja paprika, paradajz i krastavci. Poljoprivredni proizvođači svoje proizvode koriste za vlastite potrebe, a tržišne viškove prodaja na kućnom pragu ili na lokalnoj pijaci II MEHANIZACIJA i REPROMATERIJAL Sa aspekta opremljenosti mehanizacijom, treba istaći da poljoprivrednici raspolažu sa dovoljnim brojem mehanizacije i priključaka za uspješnu pripremu

poljoprivrednog zemljišta i njegovo zasijavanje. Ograničavajući faktor kvalitetne pripreme zemljišta su svakako vremenske prilike u vrijeme optimalnih rokova

pripreme zemljišta i sjetvenih radova.

7

Takođe, specijalizovane prodavnice, DD „Poljoprema“, „E-Š-E“ i „Trgoproizvod“ u našem gradu koje vrše prodaju repromaterijala za proljetnu sjetvu su

solidno pripremile potrebni repromaterijal za sjetvu, uz napomenu da veći broj poljoprivrednih proizvođača naše opštine kupuje sjemenski materijal putem ovih

specijalizovanih prodavnica.

Većina poljoprivrednika u jesenjem periodu, izvršila je zimsko oranje zemljišta na kojem planira sjetvu ratarskih kultura.

Šef Službe: _______ mr.sci. Ramić Nevsad,dipl.oec. Obradili: Opštinski Načelnik: Manojlović Dragana, Hujić Zlatko,dipl.oec. Mehić Muhamed

U skladu sa Programom rada OV za 2018. godinu na 18. redovnoj sjednici planirana je tačka dnevnog reda: Informacija o stanju u poljoprivredi i stočarstvu.

Prilikom razmatranja Informacije o stanju u poljoprivredi i stočarstvu na 27 sjednici, održanoj dana 11.05.2015, OV donijelo je Zaključak kojim se Informacija prima k' znanju uz obavezu da nadležna Služba ubuduće radi Informaciju opširnije obuhvatajući stanje po mjesnim zajednicama, navodeći i subjekte koji su registrovani i koji se bave ovim djelatnostima.

Postupajući po Zaključku OV nadležna Služba ovog organa uprave izradila je predmetnu Informaciju, kako slijedi: 1. Prozvodnja stočarskih proizvoda

1.1. Brojno stanje stoke

8

r/b MZ 2016 2017

Goveda Ovce Goveda Ovce

1 Bravsko 50 488 44 400 2 Kapljuh 20 480 22 480 3 Bukovača 100 288 87 250 4 Kolunić 115 988 107 1000 5 Bjelaj 170 560 130 660 6 Vrtoče 32 120 43 120 7 Krnjeuša 116 91 230 100 8 Vođenica 105 297 104 320 9 Suvaja 80 213 63 405 10 Rašinovac 150 776 148 700 11 Grad I 50 249 24 260 12 Grad II 70 850 56 950 13 Smoljana 30 600 32 650 Ukupno 1088 6000 1090 6295

1.2. Proizvodnja i otkup mlijeka

r/b MZ 2016 2017

Ukupna proiz.lit.

Otkupljeno lit. Broj kooper.

Ukupna proiz.lit.

Otkupljeno lit. Broj kooper.

1 Bravsko 111.861 2 117.600 3 2 Kapljuh 49.383 1 58.800 1 3 Bukovača 256.462 12 229.320 9 4 Kolunić 305.299 13 273.420 15 5 Bjelaj 410.346 13 361.620 13 6 Vrtoče 76.393 2 73.500 2 7 Krnjeuša 287.292 6 238.140 5 8 Vođenica 264.620 10 288.120 10 9 Suvaja 194.823 7 176.400 7 10 Rašinovac 379.236 16 352.800 15 11 Grad I 95.299 2 58.800 1 12 Grad II 210.000 2 117.600 2

13 Smoljana 87.306 2 88.200 2

Ukupno 2.728.320 1.359.695 Meggle 1.131.289

Livno 228.406

88

2.434.320 1.418.825 Meggle1.137.680

Livno 281.145

85

9

NAPOMENA: Otkup mlijeka po MZ nismo u mogućnosti prikazati iz razloga što nam mljekare više ne dostavljaju otkup po laktofrizima, nego samo zbirni otkup.

2. Ratarsko povrtlarska proizvodnja Proizvode iz ove grane poljoprivrede, naši proizvođači uglavom koriste na svom imanju, za kvalitetnu ishranu krupne i sitne stoke. Pregled sjetvenih

površina:

MZ Ostvarena sjetva u ha

Pšenica Raž Ječam Zob Tritikal Heljda Silaža Krompir Ukupno

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Bravsko 2,0 1,5 1,0 1,0 5,0 4,0 9,0 6,0 4,0 4,0 - - - - 15,0 16,0 36,0 32,5 Kapljuh 1,8 1,5 - 1,0 3,0 4,0 9,0 5,0 3,0 3,0 - - - - 15,0 16,0 31,8 30,5 Bukovača 1,0 1,0 - 1,0 7,0 8,0 7,0 4,0 5,0 5,0 2,0 2,0 11,0 13,0 13,0 14,0 46,0 48,0 Kolunić 2,0 2,0 1,0 2,0 10,0 10,0 12,0 9,0 6,0 6,0 2,0 2,0 15,5 15,0 18,0 19,0 66,5 65,0 Bjelaj 1,7 2,0 1,0 2,0 8,0 9,0 9,0 7,0 6,0 6,0 - - 16,0 14,0 13,0 14,0 54,7 54,0 Vrtoče 5,0 15,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 8,0 8,0 9,0 10,0 55,0 58,0 Krnjeuša 3,0 3,0 2,0 5,5 10,0 10,0 15,0 10,0 7,0 8,0 - 1,0 10,0 12,0 28,0 30,0 75,0 79,5 Vođenica 1,5 1,5 - 1,0 5,0 5,0 9,0 4,0 4,0 4,0 - - 13,0 13,0 12,0 13,0 44,5 41,5 Suvaja 1,0 0,5 - 0,5 3,0 3,0 7,0 3,0 2,0 2,0 - - - 2,0 8,0 9,0 22,0 20,0 Rašinovac 2,0 3,0 21,0 18,0 8,0 14,0 10,0 8,0 6,0 7,0 50,0 55,0 16,5 18,0 22,0 24,0 135,0 147,0 Grad I 0,5 1,0 - 1,0 3,0 3,0 3,5 2,0 4,0 4,0 - - - - 15,0 16,0 27,0 27,0 Grad II 0,5 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 - - 15,0 16,0 26,0 26,0

10

3. Podrške za ostvarenu proizvodnju u poljoprivredi

3.1. Vlade F BiH

MZ

Broj zahtjeva

Ukupno Krave u proiz. mlijeka

Mlijeko Junice Tov junadi Ovce i koze Pšenica i raž Ječam, zob i tritikal

Silažni kukuruz

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Bravsko 2 2 2 2 2 1 - - 2 2 - - 2 1 - - 10 8 Kapljuh 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - 2 4 - - 5 8 Bukovača 10 11 6 11 2 3 - - - - - - 6 10 3 4 27 39 Kolunić 9 11 9 12 2 3 - - 2 1 - - 3 5 2 1 27 33 Bjelaj 11 12 12 13 2 2 - - - 1 - - 4 6 7 7 36 41 Vrtoče 2 1 2 2 - 1 - - - - 1 1 2 2 2 1 9 8 Krnjeuša 6 6 4 6 4 4 - 3 - 1 - - 2 11 1 2 17 33 Vođenica 5 10 8 10 2 2 - - - 1 - - 4 3 3 2 22 28 Suvaja 7 7 8 6 1 1 - - 1 2 - - 2 2 - - 19 18 Rašinovac 14 13 14 13 5 3 - - 1 1 - - 7 8 3 4 44 42 Grad I 1 1 2 1 - 1 - - 1 2 - - 1 4 - - 5 9 Grad II 1 1 3 3 2 5 - - 1 2 - - 2 3 - - 9 14 Smoljana - 2 2 2 - 1 - - 2 3 - - - 1 - - 4 9 Ukupno 69 78 73 82 22 28 - 3 11 17 1 1 37 60 21 21 234 290

NAPOMENA: Pravilnikom za podrške FBiH sva fizička lica na području Federacije u toku jedne proizvodne godine mogu ostvariti do 6.000,00 KM novčanih podrški, za ostvarenu poljoprivrednu proizvodnju. Ukoliko planiraju podrške preko ovog iznosa moraju registrovati djelatnost.

3.2. Vlade USK

r/b MZ

Broj zahtjeva

Nabavka goriva za pr.sjetvu Junice Pčele Plastenici Ukupno

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1 Bravsko 2 2 2 2 - - - - 4 4 2 Kapljuh 1 1 1 - - - - - 2 1

Smoljana 2,0 2,0 1,0 2,0 4,0 3,0 10,0 6,0 4,0 4,0 - - - - 17,0 18,0 38,0 35,0 Ukupno 25.0 35,0 35,0 40,0 78,0 85,0 113,0 70,0 58,0 60,0 59,0 64,0 90,0 95,0 200,0 215,0 658,0 664,0

11

3 Bukovača 10 10 1 1 - - 1 1 12 12 4 Kolunić 12 13 4 6 - - - - 16 19 5 Bjelaj 21 15 1 - - - - - 22 15 6 Vrtoče 3 2 - - - - - - 3 2 7 Krnjeuša 9 6 1 3 2 2 2 2 14 13 8 Vođenica 13 10 1 2 - - 1 1 15 13 9 Suvaja 8 7 1 1 - - - - 9 8 10 Rašinovac 16 19 4 7 1 1 3 3 24 30 11 Grad I 1 3 2 1 1 1 4 4 14 9

12 Grad II 3 4 3 2 - - - - 6 6

13 Smoljana 2 2 3 - - - - - 5 2 Ukupno 101 94 24 25 4 4 11 11 140 134

3.3. Načelnika općine Bosanski Petrovac

MZ

Broj zahtjeva 2016 2017

Bravsko 1 3

Kapljuh - 1

Bukovača 10 9

Kolunić 11 15

Bjelaj 13 13

Vrtoče 2 2

Krnjeuša 5 5

Vođenica 8 10

Suvaja 9 7

10 Rašinovac 13 15

11 Grad I 1 1

12 Grad II 1 2

13 Smoljana - 2

UKUPNO 74 85

12

3.4. Novčana vrijednost poticaja -u KM -

r/b Vrsta proizvodnje F BiH USK Općina UKUPNO

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1 Kravlje mlijeko 335.273,00 314.453,00 - - - - 335.273,00 314.453,00 2 Mliječne krave 44.200,00 49.301,00 - - - - 44.200,00 49.301,00 3 Uzgoj junica 40.950,00 37.738,00 8.400,00 8.750,00 - - 49.350,00 46.488,00 4 Uzgoj ovaca i koza 23.232,00 40.463,00 - - - - 23.232,00 40.463,00 5 Hljebna žita 5.500,00 8.267,00 - - - - 5.500,00 8.267,00 6 Ječ, zob, tritikal 23.783,00 30.530,00 - - - - 23.783,00 30.530,00 7 Silažni kukuruz 16.920,00 20.132,00 - - - - 16.920,00 20.132,00 8 Heljda 5.240,00 - - - - - 5.240,00 - 9 Kval. mlijeka i gorivo

za sjetvu

-

-

67.060,00

69.504,00

-

-

67.060,00

69.504,00

10 Ispitivanje pčela - - 4.098,00 4.008,00 - - 4.098,00 4.008,00 11 Povrće - - 7.422,00 7.692,00 - - 7.422,00 7.692,00 12 Hrana za ishranu

krava

-

-

-

-

19.410,00

34.899,00

19.410,00

34.899,00 UKUPNO 495.098,00 500.884,00 86.980,00 89.954,00 19.410,00 34.899,00 601.488,00 625.737,00

4. Ostale informacije 4.1. Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata – RPG i RK

Na osnovu Zakona o poljoprivredi nastavljen je upis poljoprivrednika u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Broj upisanih u RPG i RK u daje se kako slijedi:

r/b MZ

Broj upisanih

2016 2017

1. Bravsko 1 - 2. Kapljuh - 1 3. Bukovača 1 1 4. Kolunić 3 3 5. Bjelaj 2 1 6. Vrtoče 2 - 7. Krnjeuša 2 4 8. Vođenica 1 - 9. Suvaja 1 1

13

10. Rašinovac 5 - 11. Grad I 6 2

12 Grad II 2 - 13 Smoljana 2 - Ukupno 28 13

4.2. Donacije

Od strane Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u sklopu Javnog poziva za samozapošljavanje/zapošljavanje povratnika i od UNHCR za ekonomsku održivost dodijeljene su slijedeće donacije:

r/b MZ

BHLS Banja Luka i Hilfswerk Austria

Ukupno Junice Priključci Motokultivator Plastenik Ovce Voćne sadnice Oprema za

pčelarstvo

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1 Bravsko - - 1 - 1 - - - 1 (9k) - - - - - 3 - 2 Kapljuh 2 - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 3 Bukovača 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 2 1 4 Kolunić 2 - - - 1 - - - - - - - - - 3 - 5 Bjelaj - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Vrtoče - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Krnjeuša 1 - 1 - 2 - - 1 - - - - - - 4 1 8 Vođenica 2 - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 9 Suvaja - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 - 10 Rašinovac 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 3 - 11

Grad I

3

-

-

-

-

-

2

1

1 (10k)

-

-

-

-

1

6

2

12 Grad II - - - - - 1 1 - - - 2 - - - 4 13 Smoljana

2

-

1

1

-

-

-

- 1

(10k)

-

-

-

-

-

4

1 Ukupno 14 - 5 2 6 1 3 3 3 - - 4 - 1 31 11

. Šef Službe: _______ mr.sci. Ramić Nevsad,dipl.oec Obradili: Manojlović Dragana Mehić Muhamed Općinski Načelnik:

Hujić Zlatko, dipl.ecc

14

I nastavak XVIII redovne sjednice Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac na I nastavku 18. redovne sjednice , održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017.godinu

I Usvaja se Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017.godinu.

II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“.

III U „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“ objaviti Izvještaj iz stava I Zaključka. Broj:02/1-3-31-912-3/18 Datum:17.04.2018. Predsjedavajuća vijeća Nikolina Simić, dipl.polj.ing. ______________________________________________ Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac na I nastavku 18. redovne sjednice , održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o primanju k znanju Informacije o podacima iz registra

privrednih subjekata za 2017.godinu I

Informacija o podacima iz registra privrednih subjekata, se prima k znanju.

II Obavezuje se službaza obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu prati propise iz ove oblasti, kao i implementaciju istih i da o tome blagovremeno informiše ovaj organ.

III Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku opcine Bosanski Petrovac“. Broj: 02/1-49-802-3/18 Datum:17.04.2018. Predsjedavajućavijeća Nikolina Simić, dipl.polj.ing. _____________________________________ Na osnovu Zakona o budžetima FBiH (Službene novine FBiH , broj: broj 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 ,25/12,102/13 i 9/14), clana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac-precišcen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac»,broj:7/08), Opštinsko vijece , razmatrajuci zakljucak komisije za budžet , na I nastavku 18. redovne sjednice , održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je

Z a k l j u c a k I

Informacija o utrošku tekuce rezerve budžeta za 2017. godinu se prima k znanju

II Opštinsko vijece prihvata prijedlog Komisije za budžet da se planirana sredstva budžetom opštine za tekucu rezervu ne koriste za porodilje i za pomoc građanima koji su u stanju socijalne potrebe nego sa koda JU „Centar za socijalni rad“Bosanski Petrovac .

III Nalaže se JU “Centar za socijalni rad „Bosanski Petrovac i Službi za opću upravu,društvene djelatnosti ,stručne poslove OV-a i zajedničke poslove , da urade tekst izmjene Pravilnika za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim licima i porodiljama/majkama sa djecom koje se finansiraju iz budžeta Općine ,kao i Odluku o proširenim pravima korisnika ocijalne pomoći, u smislu odredbe stava II ovoga zaključka.

IV Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“.

V U „Sužbenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“, objaviti Informaciju o utrošku tekuce rezerve budžeta za 2017. godinu. Broj:02/1-14-804-3/18 Datum: 17.04.2018. Predsjedavajuca OV Nikolina Simic,dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac, broj:7/08) Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Centar za socijalni rad» Bosanski Petrovac a u vezi sa članom 4.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ( Sl.novine FBiH broj:12/03), opštinsko vijeće na I nastavku 18. redovne sjednice održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je R j e š e nj e

o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bosanski Petrovac

Član 1. U Upravni odbor JU «Centar za socijalni rad », ispred osnivača imenuju se Marijana Đumić.

Član 2. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Član 3. Prava, dužnosti i odgovornosti imenovanih utvrđena je u normativnim aktima javne ustanove.

Član 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac». Broj: 02/1-1-49-130 -16 /18 Datum:17.04.2018.godina Predsjedavajuća vijeća Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac, broj:7/08) člana 15. Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Centar za socijalni rad» Bosanski Petrovac a u vezi sa članom 4.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ( Sl.novine FBiH broj:12/03),

15

opštinsko vijeće na I nastavku 18. redovne sjednice održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je R j e š e nj e

o imenovanju Predsjednika i člana Nadzornog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bosanski Petrovac

Član 1. U Nadzorni odbor JU «Centar za socijalni rad », imenuju se slijedeći kandidati:

1. Manojlović Dragana, za predsjednika i 2. Didović Sabrina,za člana ispred osnivača

Član 2. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Član 3. Prava, dužnosti i odgovornosti imenovanih utvrđena je u normativnim aktima javne ustanove.

Član 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac». Broj: 02/1-1-49-130-17 /18 Datum:17.04.2018.godina Predsjedavajuća vijeća Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćen tekst («Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac, broj:7/08) člana 15. Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Centar za kulturu i obrazovanje» Bosanski Petrovac a u vezi sa članom 4.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ( Sl.novine FBiH broj:12/03), opštinsko vijeće na I nastavku 18. redovne sjednice održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je R j e š e nj e o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac

Član 1. U Nadzorni odbor JU «Centar za kulturu i obrazovanje», imenuju se slijedeći kandidati:

1. Šemsa Ferizović, za predsjednika 2. Merima Husadžić ,za člana ispred osnivača i 3. Dušica Korda , za člana iz reda zaposlenih

Član 2. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Član 3. Prava, dužnosti i odgovornosti imenovanih utvrđena je u odredbama člana 15., 16. i 17. Odluke o osnivanju JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac

Član 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac». Broj:02/1-1-49-130-18/18 Datum:17.04.2018.godina Predsjedavajuća vijeća Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _____________________________________________ Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (SL. novine FBiH br. 25/03 i 67/05), člana 30. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac broj:6/12, 6/13 i 16/14) te člana 25. Statuta Općine/Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08),Opštinsko vijeće na I nastavku 18. redovne sjednice , održane dana 17.04.2018.godine, donijelo je

O D L U K U

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1m² korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac za 2018 godinu

Član 1. Cijena 1m² izgrađenog stambenog prostora u državnoj svojini na području opštine Bosanski Petrovac, za 2018. godinu iznosi 800,00 KM/ m² .

Član 2. Ovu Odluku dostaviti Službi za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i Službi za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša na dalju upotrebu.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti u “Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“.

Član 4. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka opštinskog vijeća Bosanski Petrovac o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1m² korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:05/17) Broj:02/1-23-807-3/18 Datum:17.04.2018. Predsjedavajuća OV-a Nikolina Simić,dipl.ing.polj. _______________________________________

16

Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta Period izvještavanja: od 01.01.2017 do 31.12.2017

R.b. Datum

donošenja Odluke

Ekon. Kod Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava Iznos na koji

glasi Odluka

Iznos realizacije sredstava

1 2 3 4 5 1 01.02.2017 614239 Kresoja Želko-01-14-3233-2/17-pomoć 50,00 50,00 2 01.02.2017 614239 Krčmar Dušanka-01-14-3300-2/16-soc.pomoć 50,00 50,00 3 01.02.2017 614239 Nikolić Ljilja-01-14-5-2/17-soc.pomoć 50,00 50,00 4 06.02.2017 614239 Latinović Milica-01-14-300-2/17-pomoć za troš.sahrane 500,00 500,00 5 09.02.2017 614239 dr.Sanel Gredelj, 01-14-358-1/17-pomoć sufinansiranja dok.disertacije 1.000,00 1.000,00 6 13.02.2017 614239 Ćordić Kemila-02-35-3368-2/16-porodilj 300,00 300,00 7 14.02.2017 613484 01-14-383-1/17-nab.materijala za higijenu 9,00 9,00 8 20.02.2017 613914 01-14-419-1/17-troškovi odlaska na dženazu 28,00 28,00 9 02.03.2017 613914 Mirsad Selmanović-20 knjiga-01-14-5-14-1/17 500,00 500,00

10 14.03.2017 614239 Marković Koviljka-02-35-505-2/17-porodilja 300,00 300,00 11 15.03.2017 614239 01-23-612-1-17, Kresoja Marija-putna dnevnica 45,00 45,00 12 29.03.2017 614239 pomoć za odlazak na Infomatrix olimpijadi u Rumuniji 1.200,00 1.200,00 13 30.03.2017 614125 JU MSŠ Bosanski Petrovac-Djeca pjevaju hitove 01-14-671-2/17 300,00 300,00 14 03.04.2017 614239 Eminoglu Adisa-02-35-737-2/17-porodilja 400,00 400,00 15 05.04.2017 614239 Terzić Tofik-01-14-422-2-17, liječenje 100,00 100,00 16 09.05.2017 614239 Dukić Svetko-01-14-1126-2/17-pomoćza liječenje djeteta 1.000,00 1.000,00 17 10.05.2017 614239 Odluka br. 01-14-1029-2/17-za izradu monografije 1.000,00 1.000,00 18 16.05.2017 614239 Bursač Suzana-02-35-1052-5/17-porodilja 400,00 400,00 19 16.05.2017 614239 Mrđa Sonja-02-35-1052-8/17-porodilja 300,00 300,00 20 16.05.2017 614239 Džanić Gara-02-35-1052-7/17-porodilja 300,00 300,00 21 16.05.2017 614239 Šabić Amina-02-35-1052-6/17-porodilja 300,00 300,00 22 16.05.2017 614239 Demirović Nermina-02-35-1052-4/17-porodilja 300,00 300,00 23 16.05.2017 614239 Gutlić Aida-02-35-1052-9/17-porodilja 300,00 300,00 24 01.06.2017 614239 Majdandžić Jasminka-01-14-1351-2/17-za pogreb supruga 845,00 845,00 25 12.06.2017 614239 01-14-1430-1/17-Lončar Ilija-cisterna vode 96,00 96,00 26 15.06.2017 614239 Nasup Sejad Abdulah-02-35-1378-2/17-supruga porodilja 300,00 300,00 27 15.06.2017 614239 Tešnjak Mirela-02-35-737-3/17-porodilja 400,00 400,00 28 15.06.2017 614239 Ajkunić-Hukić Mirsada-02-35-1444-2/17 400,00 400,00 29 15.06.2017 614239 Purak Sulejman Emina-02-35-1378-4/17-porodilja 300,00 300,00 30 20.06.2017 614239 Momčilović Mara-01-35-1530-2-2/17-pomoć za nabavku lijekova 300,00 300,00

R.b. Datum

donošenja Odluke

Ekon. Kod

Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava Iznos na koji glasi Odluka

Iznos realizacije sredstava

1 2 3 4 5

17

31 29.06.2017 614239 Družić Alisa-02-35-1444-4/17-porodilja 300,00 300,00 32 03.07.2017 614117 MZ Smoljana-01-14-1660-1/17-za org.Prva kosa Grmeča 1.000,00 1.000,00 33 04.07.2017 614239 Simić Marija-02-35-1444-6/17-porodilja 400,00 400,00 34 04.07.2017 614324 Udruženje gluhih i nagluhih osoba Bihać-pomoć za regisresciju ud. 250,00 250,00 35 05.07.2017 614239 Jaganjac Mirzad 01/1-14-795-2/17-za nabavku lijekova 60,00 60,00 36 06.07.2017 614329 Branković Radomir-01-14-1656-2/17-pomoć za liječenje 300,00 300,00 37 06.07.2017 614324 udruženje za ruralni razvoj 01-14-1682-2/17-putovanja djece u ZOO vrt 2.000,00 2.000,00 38 10.07.2017 614239 Grbić Dušan 01-14-1399-2/17-za nabavku lijekova 100,00 100,00 39 10.07.2017 614239 Karabuha Ljubica 01-49-1290-2/17-za nabavku lijekova 100,00 100,00 40 13.07.2017 614239 Gredelj Danijela-02-13-9226-up-1/17-porodilja 300,00 300,00 41 13.07.2017 614239 Terzić Đenita 02-13-9220-up-1/17-porodilja 400,00 400,00 42 14.07.2017 614117 MZ Smoljana 01-14-1412-4/17-dodatni troš.za org.prve kose grmeča 350,00 350,00 43 19.07.2017 614125 Akademija nauke i umjetnosti BiH 01-49-1230-2/17-suf.publikacije 300,00 300,00 44 24.07.2017 614239 Vučković Saša-01-49-1773-1/17-cisterna vode 140,00 140,00 45 24.07.2017 614239 Stojanović Radojka-01-49-1773-1/17-cisterna vode 89,00 89,00 46 24.07.2017 614239 Velaga Bobana-02-13-1743-3/17-porodilja 400,00 400,00 47 26.07.2017 614239 Radošević Vinko 01-14-1792-2/17-pomoć za nabavku lijekova 100,00 100,00 48 02.08.2017 614239 MZ Kolunić 01-14-1812-2/17-izg.stepenica nepokretnoj osobi Radi Rakić 350,00 350,00 49 03.08.2017 614239 14-1857-1/17-Latinović Drago, Vučković Desanka-cisterna voda 237,00 237,00 50 09.08.2017 614239 Šundrić Emina 02-35-1743-6/17-porodilja 300,00 300,00 51 09.08.2017 614239 Jeličić Slobodanka 02-35-1743-5/17-porodilja 300,00 300,00 52 10.08.2017 614117 MZ Smoljana-01-14-1909-2/17-troš.puta za Beograd PU Drvosječe 200,00 200,00 53 11.08.2017 614234 Ramić Eldan-01-14-1975-1/17-pomoć u studiranju 200,00 200,00 54 14.08.2017 614239 Majstorović Milkan-01-14-1958-2/17-pomoć za liječenje 200,00 200,00 55 23.08.2017 614239 Kartal Mustafa 01-14-2075-2/17-pomoć za liječenje 100,00 100,00 56 28.08.2017 614239 Mujanić Armin 01-14-2134-1/17-pomoć za troš.sahrane člana obitelji 100,00 100,00 57 05.09.2017 614324 UG Podsrnetica 01-14-1682-3/17 putov. djece sa posebnim potrebama u ZOO Zagreb 150,00 150,00 58 05.09.2017 614122 Streetball Bosanski Petrovac-Latinović Milica 01-14-2019-3/17-za turnir 400,00 400,00 59 06.09.2017 614117 MZ Smoljana 01-14-2154-2/17-troš.manif.-kotlićijada 300,00 300,00 60 06.09.2017 614239 Husetić Ilvana 02-35-1743-7/17-porodilja 300,00 300,00 61 06.09.2017 614239 Hadžiarapović Aida 02-35-1743-8/17-porodilja 300,00 300,00

R.b. Datum

donošenja Odluke

Ekon. Kod Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava Iznos na koji

glasi Odluka

Iznos realizacije sredstava

1 2 3 4 5 62 07.09.2017 614239 Rakić Rada 01-14-2177-2/17-pomoć za liječenje 250,00 250,00 63 07.09.2017 614239 Šabantić Nezir-01-14-2198-1/17-troškovi dženaze 1.940,00 1.940,00 64 07.09.2017 614117 MZ Rašinovac 01-14-2063-2/17-spomenik civilnim žrtvama rata 1.000,00 1.000,00

18

65 07.09.2017 614239 Jaganjac Samka 01/1-14-1811-2/17-za rješavanje stambenog pitanja porodice 500,00 500,00 66 07.09.2017 614239 Redžić Hanifa-01/1-14-2187-2/17-troš.eutanazije dom.životinja-ovce 500,00 500,00 67 09.09.2017 614239 Prošić Hamer 01-14-2174-2/17-pomoć za nabavku hrane 50,00 50,00 68 12.09.2017 614117 MZ Kolunić 01-14-2205-2/17-za nabavku drva Špegar Koviljki 200,00 200,00 69 16.09.2017 614117 MZ Vrtoče 01-14-2178-1/17-usluge komunalnog preduzeća za radove 134,00 134,00 70 18.09.2017 614239 Ćulibrk Branislav 01/1-14-2252-2/17 za liječenje 500,00 500,00 71 18.09.2017 614239 Adamović Dušan 01/1-14-2225-2/17-pomoć 150,00 150,00 72 19.09.2017 614239 Ferizović Hadžera 01/1-14-2263-2/17-pomoć samohranoj majci za opremanje u školu djece 500,00 500,00 73 19.09.2017 614239 Šomić Mersudina 02-35-1743-9/17-porodilja 300,00 300,00 74 26.09.2017 614239 Tubić Božana 02-35-2292-2/17-porodilja 300,00 300,00 75 26.09.2017 614239 Kafedžić Ena 01/1-14-2296-2/17-sufinansiranje troš.puta za volontiranje 300,00 300,00 76 28.09.2017 614125 Poljoprivredni fakultet sarajevo 01-14-2346-1/17-za org.konferencije 500,00 500,00 77 01.10.2017 614239 Kerkez Boško 01-14-2321-1/17-pomoć za prevoz djece u školu 150,00 150,00 78 01.10.2017 614234 Ramić Eldan 01-14-1975-2/17-pomoć u studiranju 150,00 150,00 79 02.10.2017 614239 Adamović Danijela 02-35-2292-4/17-porodilja 300,00 300,00 80 04.10.2017 614239 Branković Radomir 01-14-2367-2/17 pomoć u liječenju 300,00 300,00 81 04.10.2017 614239 Mirković Milka 01-14-2388-1/17-pomoć u skupljanju bilja 300,00 300,00 82 10.10.2017 614324 Savez branilaca USK-a 01-14-2410-2/17-obilježavanje jubileja 2.000,00 2.000,00 83 11.10.2017 614239 Radoševi Vinko-01-14-2434-1/17-za nabavku lijekova 100,00 100,00 84 17.10.2017 614239 Ferizović Benjamin-01-14-2486-2/17-pomoć za projekat uređenja gradskog parka 100,00 100,00 85 17.10.2017 614411 JP Komunalno 03-14-2476-2/17-za popravku pumpe-PS Sanica 1.164,00 1.164,00 86 19.10.2017 614239 Kerkez Mersija 01-14-2442-2/17 pomoć za hranu 300,00 300,00 87 19.10.2017 614239 Latinović Sava 01-14-2488-2/17-pomoć nabavku drva 200,00 200,00 88 19.10.2017 614117 MZ Kapljuh 01-14-2487-2/17-za org.prvog mjesnog zbora u Janjilima 300,00 300,00 89 19.10.2017 614239 Husadžić Safet-01-14-2527-1/17-pomoć za liječenje 100,00 100,00 90 20.10.2017 614239 Nikolić Ljilja 01-14-2376-2/17-pomoć za liječenje 100,00 100,00 91 25.10.2017 614411 JP Veterinarska stanica 01/1-14-2566-2/17-za uređenje objekta vet.stanice 2.500,00 2.500,00 92 26.10.2017 614324 Organizacija RVI Bos. Krupa 01-14-2576-2/17-obilj.godišnjice osnivanja 510 600,00 600,00

R.b. Datum

donošenja Odluke

Ekon. Kod Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava Iznos na koji

glasi Odluka

Iznos realizacije sredstava

1 2 3 4 5 93 27.10.2017 614259 Prevoz djece sa posebnim potrebama na terapije 01-35-874-4/17 491,00 491,00 94 31.10.2017 614239 01-14-2608-2/17-takmičenje europen 2017-učenika koleđa 300,00 300,00 95 14.11.2017 614239 Mrđa Gordana-01-14-2802-2/17-za prevoz od starački dom Doboj 100,00 100,00 96 15.11.2017 614324 Rvački klub Grmeč 01/1-14-2758-2/17-međun.takmičenje 950,00 950,00 97 15.11.2017 614239 Nukić Jasminka 01-14-2731-2/17-nabavka ogrjevnog drveta 300,00 300,00 98 21.11.2017 614239 Latinović Miroslav 01-14-2860-2/17 za troš.sahrane majke 1.000,00 1.000,00

19

99 21.11.2017 614239 Kartal Mustafa-01/1-14-2852-2/17-pomoć u prehrani 100,00 100,00 100 23.11.2017 614239 Marjanović Bogdan 01-14-2884-2/17- za nabavku lijekova 300,00 300,00 101 23.11.2017 614239 Grbić Danijela 02-35-2489-2/17-porodilja 300,00 300,00 102 30.11.2017 614239 Dračić Muhamed 01-14-2942-1/17-za trš.prevoz.materijala za izbore u mz 200,00 200,00 103 04.12.2017 614239 01-14-2975-2-17, Hirš Dragana-tek. rezerva-pomoć 100,00 100,00 104 07.12.2017 614311 Evropski pokret u BiH 01-49-2933-2/17-članarina 2.500,00 2.500,00 105 11.12.2017 614239 01-14-3014-2-17, Latinović Nemanja -tek rezerva 60,00 60,00 106 11.12.2017 614239 01-14-3014-2-17, Bolić Ismar-tek rezerva 65,00 65,00 107 18.12.2017 614324 Sindikat organa uprave 01-14-3078-2/17-novogodišnji paketići 400,00 400,00 108 22.12.2017 614122 Rvački klub 01-14-3190-1/17 za takmičenje 430,00 430,00

Ukupno 44.783,00 44.783,00 Plan po budžetu 40.000,00 40.000,00

Budžet 3.893.676,00 3.893.676,00 Postotak od iznosa u budžetu 1,2% 1,2%

Obrada Služba za finansije, budžet i računovodstvo Općinski načelnik: Zlatko Hujić

Programom rada Opštinskog vijeća, opštine Bosanski Petrovac, za tekuću godinu, u mjesecu martu za 18. redovnu sjednicu Opštinskog vjeća predviđeno je razmatranje Izvještaja o radu Komisije za procijenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017. godinu.

Komisija za procijenu prometne vrijednosti nekretnina formirana je od strane Općinskog načelnika dana 21.10.2013. godine u sastavu 1. Manojlović Dragana - predsjednik, 2. Kahrić Merima - član i 3. Hodžić Esma - član, u slučaju nemogućnosti stalnih članova Komisije imenovani su i zamjenskih članovi i to: 1. Mehić Muhamed - zamjenik predsjednika, 2. Ramić Šinaz - zamjenik člana i 3. Hodžić Omer - zamjenik člana.

Komisija procijenu vrši na osnovu akata usvojenih od strane opštinskog vijeća i to: • Odluke o utvrđivanju cijene po 1m² izgrađenog i neizgrađenog zemljišta, • Odluke o utvrđivanju cijene 1m² za poljoprivredno zemljište.

20

Porezna uprava Komisiji dostavlja Ugovore (kupoprodajne, ugovore o diobi nekretnina, zamjeni nekretnina, poklonu, kao i presude), to jest sve predmete na

koje je potrebno platiti porez, te da bi Komisija izašla na teren da procijeni vrijednost nekretnine potrebno je da stranka uplati taksu za komisiju koja se uplaćuje na račun opštine i to:

1. 150,00 za fizička lica i 2. 300,00 KM za pravna lica. U 2017. godini članovi Komisije su zaprimili 88 zahtjeva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, od čega su:

• 1 zahtjev iz 2016. godine i 86 zahtjeva iz 2017. godine su riješena i dostavljena na potpis i otpremljeno nadležnoj poreskoj upravi. • 2 zahtjeva iz 2017. godine nisu riješeni, stranke podnijele zahtijev za mirovanje predmeta zbog nemogućnosti plaćanja takse za Komisiju.

Ukupna procijenjena vrijednost neekretnina u prometu iznosila je 1.274.967,00 KM.

Struktura procjene: Vrsta Broj Procjenjena vrijednost

KM Građevinski objekti 58 709.153,00 Građevinsko zemljište 37 107.628,00 Poljoprivredno zemljište 53 458.186,00 UKUPNO 148 1.274.967,00

Na procijenjenu vrijednost na Budžet opštine uplaćen je porez u iznosu od 66.467,07 KM. Po osnovu troškova izlaska Komisije na Budžet opštine je uplaćeno 14.250,00 KM.

Po preporuci Opštinskog vijeća iz Odluke o primanju k znanju Izvještaja o radu Komisije za procijenu vrijednosti nekretnina za 2016. godinu u nastavku slijede tabelarni prikazi sa podacima zahtjeva od pravnih i fizičkih lica, zbirnu vrijednost nekretnina u prometu i pojedinačne procijene građevinskih objekata, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Tabelarni pregled sa podacima zahtjeva od pravnih i fizičkih lica, te zbirnu vrijednost nekretnina u prometu:

Rbr Broj predmeta Ukupna vrijednost Pravna lica 8 119.656,00 Fizička lica 79 1.155.311,00

UKUPNO 87 1.274.967,00

Pojedinačne procijene građevinskih objekata, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. RB Građevinski objekti Građevinsko zemljište Poljoprivredno zemljište Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Pravna lica 2 4.502,00 2 4.645,00 6 110.509,00 10 119.656,00 Fizička lica 56 704.651,00 35 102.983,00 47 347.677,00 138 752.889,00

UKUPNO 58 709.153,00 37 107.628,00 53 458.186,00 148 1.274.967,00 Komisija:

1. Manojlović Dragan 2. Kahrić Merima 3. Hodžić Esma

21

VII VANREDNA SJEDNICA OV Općinsko vijeće Bosanski Petrovac, na sjednici održanoj dana 17.04.2018.godine, a na osnovu člana 21.stav 1.tačka „j“ Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac“ , broj:8/2011) člana 21. i 29. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08) te člana 148.i 158.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, donijelo je

O D L U K U o pokretanju inicijative za izglasavanje nepovjerenja

Predsjedavajućoj i zamjeniku Predsjedavajuće Općinskog vijeća

Član 1. Pokreće se inicijativa za izglasavanje nepovjerenja g-đi Nikolini Simić, Predsjedavajućoj Općinskog vijeća Bosanski Petrovac i zamjeniku Predsjedavajuće , g-dinu Muhamedu Dračiću.

Član 2. Opoziv Predsjedavajuće i zamjenika Predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac , kao i novi izbor Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća izvršit će se odmah tajnim glasanjem u skladu sa članom 29. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08) te člana 148.153. i 158.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bosanski Petrovac.

Član 3. Nakon izvršenog opoziva iz prethodnog člana ove Odluke , prijedloge kandidata za izbor na dužnost Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosanski Petrovac dat će se odmah, nakon konsultacija sa političkim strankama, a u skladu sa članom 148.Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju starat će se Općinsko vijeće i stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća.

Član 5. Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac“. Broj:02/1-05-1179-1/18 Datum:17.04.2018 Predsjedavajuća Općinskog vijeća Nikolina Simić,dipl.polj.ing. _________________________________________ Na osnovu člana 25.i 29. Statuta općine/opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine/opštine Bosanski Petrovac”, broj:07/08), te člana 148.150. i 158. Poslovnika o radu općinskog/opštinskog vijeća-prečišćen tekst (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac”, broj:8/10), općinsko vijeće na svojoj VII Vanrednoj sjednici, održanoj dana 17.04.2018.godine, donijelo je

O d l u k u o izboru članova Izborne komisije za provođenje izborne

procedure opoziva , kao i za imenovanje Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg

opštinskog vijeća Član 1.

U Izbornu komisiju za provođenje izborne procedure opoziva , kao i za imenovanje Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg opštinskog vijeća , biraju se:

1. Haris Mešić, za Predsjednika, 2. Adnan Družić, i 3. Smajil Hadžić ,za članove

Član 2. Zadatak komisije iz prethodnog člana ove Odluke je da provede postupak tajnog glasanja za opoziv kao i za imenovanje Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg opštinskog vijeća i da o obavljenom glasanju sačini zapisnik na osnovu kojeg će Komisija za izbor i imenovanje Vijeća sačiniti Izvještaj o rezultatima glasanja, kojeg će prezentirati vijećnicima .

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Općine/Opštine. Broj:02/1-05-1179¸- 2 /18 Datum:17.04.2018.godine Predsjedavajuća OV-a Nikolina Simić,dipl.polj.ing _______________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta općine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac», broj 7/08 ), člana 158. i 159. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bosanski Petrovac («Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac», broj 8/10), Općinsko vijeće Bosanski Petrovac na VII.vanrednoj sjednici održanoj dana 17.04.2018.godine, na prijedlog političkog subjekta SDA –vijećnika Mithada Hidića donijelo je

R J E Š E N J E o opozivu predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski

Petrovac Član 1.

Nikolina Simić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, imenovana Rješenjem o izboru predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac broj: 02/1-05-3020-1 od 22.11.2016.godine („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“, broj:19/16), opoziva se i razrješava dužnosti predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, prije isteka mandata, izglasavanjem opoziva, sa danom 17.04.2018.godine.

Član 2. U daljem političkom angažmanu g-đa Nikolina Simić će obavljati dužnost vijećnika u Općinskom vijeću i predsjednika kluba vijećnika ispred političkog subjekta Socijalističke partije.

Član 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od toga dana, a naknadno će biti objavljeno u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac».

Predsjedavajući OPĆINSKOG VIJEĆA

Dejan Prošić,dipl.ing. Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja, shodno članu 222.stav 5. Zakona o upravnom postupku FBiH ( Sl.novine FBiH , broj:2/98) ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti postupak – pred nadležnim organom FBiH u roku od 15 dana od dana prijema ovoga Rješenja.

Broj: 02/1-1-05-1179-4 /1 Datum: 17.04.2018.godine

22

_____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta općine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac», broj 7/08 ), člana 158. i 159. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bosanski Petrovac («Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac», broj 8/10), Općinsko vijeće Bosanski Petrovac na VII.vanrednoj sjednici održanoj dana 17.04.2018.godine, na prijedlog političkog subjekta SDA –vijećnika Mithada Hidića donijelo je

R J E Š E N J E o opozivu zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća

Bosanski Petrovac Član 1.

Muhamed Dračić, zamjenik predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, imenovan Rješenjem o izboru zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac broj:02/1-49-1931-8 /17 od 15.08.2017.godine („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“, broj:9/17), opoziva se i razrješava dužnosti zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, prije isteka mandata, sa danom 17.04.2018.godine, izglasavanjem opoziva.

Član 2. U daljem političkom angažmanu g-din Muhamed Dračić će obavljati dužnost nezavisnog vijećnika u općinskom vijeću i predsjednik kluba u Kolegiju Opštinskog vijeća.

Član 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od toga dana, a naknadno će biti objavljeno u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac».

Predsjedavajući OPĆINSKOG VIJEĆA

Dejan Prošić, dipl.ing. Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja, shodno članu 222.stav 5. Zakona o upravnom postupku FBiH ( Sl.novine FBiH , broj:2/98) ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti postupak – pred nadležnim organom FBiH u roku od 15 dana od dana prijema ovoga Rješenja.

Broj: 02/1-1-05-1179-5 /18 Datum: 17.04.2018.godine __________________________________ Na osnovu člana 25.stav I tačke 2. alineje 1. Statuta Opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac”, broj:7/08), te člana 18.19. i 20. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća (“Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac”, broj:8/10) Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac, na VII Vanrednoj sjednici održanoj dana 17.04.2018. godine, donijelo je O d l u k u o izboru Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća

Član 1.

Za Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac bira se, g-din Dejan Prošić, dipl.ing. iz Bosanskog Petrovca , sa danom 17.04.2018.godine.

Član 2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i ima se objaviti u “Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac”. Broj:02/1-05-1179-7 /18 Datum:17.04.2018 zamjenik Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća

Safet Kamarić ________________________________________ Na osnovu člana 25.stav I tačke 2. alineje 1. Statuta Opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac”, broj:7/08), te člana 18.19. i 20. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća (“Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac”, broj:8/10) Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac, na VII Vanrednoj sjednici održanoj dana 17.04.2018. godine, donijelo je O d l u k u o izboru Zamjenika Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća

Član 1. Za zamjenika Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac bira se g-din Safet Kamarić iz Bosanskog Petrovca , sa danom 17.04.2018.godine.

Član 2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i ima se objaviti u “Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac”. Broj:02/1-05-1179-8 /18 Datum:17.04.2018. Predsjedavajući Opštinskog vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. _________________________________

I nastavak VII vanredne sjednice Na osnovu člana 21, 34. stav 2. i 74. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac, preispitivajići i rješavajući po prigovoru Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac, broj: broj:01-34-140-8 od 02.03.2018.godine , na I nastavku VII Vanredne sjednice održane dana 18.04. 2018. godine donosi ODLUKU

o odbijanju prigovora Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac kao neosnovanog

Član 1. Odbija se prigovor Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac, broj:01-34-140-8 od 02.03.2018.godine podnešen po članu 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te članu 163. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća – prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine, broj:8/10) na nedonošenje ,od strane Vijeća ,Rješenja o imenovanju , g-dina Himze Ezića Opštinskog pravobranioca ,kao neosnovan .

Član 2. Zadužuje se Načelnik Opštine da okonča konkursnu proceduru za izbor i imenovanje pravobranioca Opštine, te da raspiše ponovni Javni konkurs za imenovanje za navedenu poziciju u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 3. U cilju zaštite imovine sugeriše se Načelniku Opštine da Opštinskom vijeću predloži u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu USK („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,broj:20/04.i 8/17/) Odluku o davanju saglasnosti Načelniku Opštine da svojim Rješenjem

23

ovlasti državnog službenika dipl.pravnika sa položenim pravosudnim ispitom da obavlja poslove Opštinskog pravobranioca, najduže godinu dana.

Član 4. Ova Odluka je konačna, protiv iste se ne može izjaviti žalba, ne može se pokrenuti upravni spor, zbog nepostojanja elemenata iz clana 4. i 11. Zakona o upravnim sporovima („Sluzbene novine Federacije BiH“, broj 11/05) ali se može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom FBiH propisan Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom FBiH („SL.novine FBiH“, broj 6/95 i 37/03), na način utvrđen i propisan članom 10 stav 2/d poglavlja C/3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,broj:1/94, 13/97,16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05 i 88/08).

Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Bosanski Petrovac.“ Broj:02/1- 34-732-3 /18 Datum:18.04.2018. Predsjedavajući Opštinskog vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. ____________________________________________ Općinsko vijeće Bosanski Petrovac na I nastavku VII Vanredne sjednice održane dana 18.04. 2018. godine, a na osnovu člana 21. i 60. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,broj 8/2011), člana 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu USK (« Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona », broj 8/17,) i člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“, br.7/08), na prijedlog Općinskog načelnika, d o n o s i:

O D L U K U o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlaštenja državnom službeniku za obavljanje poslova pravobranioca Općinskog pravobranilaštva Bosanski

Petrovac I

Daje se saglasnost Općinskom načelniku da može dati ovlaštenje državnom službeniku gospođi Eni Širbić, dipl.pravniku sa položenim pravosudnim ispitom, da ista može obavljati poslove općinskog pravobranioca Bosanski Petrovac, na period od šest mjeseci od dana preuzimanja dužnoosti, odnosno do izbora općinskog pravobranioca putem javnog konkursa u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona.

II Za obavljanje dužnosti imenovanoj se određuje naknada u visini od 25% od osnovne plate radnog mjesta pravobranioca.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju starat će se Općinski Načelnik koji je dužan donijeti potrebno rješenje radi provođenja ove odluke.

IV Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac“. Broj: 02/1- 34-1195-2/18. Datum: 18.04. 2018. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Dejan Prošić,dipl.ing. ______________________________________________

Na osnovu člana 21, 34. stav 2. i 74. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), člana 25. Statuta opštine Bosanski Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:7/08), Opštinsko vijeće Opštine Bosanski Petrovac, preispitivajići i rješavajući po prigovoru Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac, broj: broj:01-34-991-3/18 od 30.03.2018.godine , na I nastavku VII Vanredne sjednice održane dana 18.04. 2018. godine donosi

ODLUKU o usvajanju prigovora Opštinskog načelnika

Bosanski Petrovac Član 1.

Usvaja se prigovor Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac, broj:01-34-991-3/18 od 30.03.2018.godine podnešen po članu 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11.), te članu 163. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća – prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine, broj:8/10) na nedonošenje Odluke o prenosu prava raspolaganja na svim nekretninama, u društvenom vlasništvu sa dosadašnjih nosioca prava raspolaganja,od strane Vijeća i vraća predlagaču na doradu.

Član 2. U cilju zaštite imovine sugeriše se Načelniku Opštine da u skladu sa članom 125. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac“, broj:8/10),predloženi tekst Odluke izmijeni i dopuni na način da se u preambuli pozove na važeće propise, te da u tekstu Odluke navede o kojim nekretninama se radi na području Opštine Bosanski Petrovac.

Član 3. Ova Odluka je konačna, protiv iste se ne može izjaviti žalba, ne može se pokrenuti upravni spor, zbog nepostojanja elemenata iz clana 4. i 11. Zakona o upravnim sporovima („Sluzbene novine Federacije BiH“, broj 11/05) ali se može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom FBiH propisan Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom FBiH („SL.novine FBiH“, broj 6/95 i 37/03), na način utvrđen i propisan članom 10 stav 2/d poglavlja C/3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,broj:1/94, 13/97,16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05 i 88/08).

Član 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Bosanski Petrovac.“ Broj:02/1-31-992-4/18 Datum:17.04.2018 Predsjedavajući Opštinskog vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. _____________________________________________ XIX redovna sjednica Na osnovu člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac-prečišćen tekst («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Općinsko vijeće na svojoj 19. redovnoj sjednici, održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

24

o usvajanju Izvoda iz Zapisnika o radu OV sa XVII , XVIII i I nastavka XVIII redovne sjednice Općinskog

vijeća I

Usvaja se Izvod iz Zapisnika o radu OV sa XVII , XVIII i I nastavka XVIII redovne sjednice Općinskog vijeća.

II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“. Broj: 02/1-2 -49 -1092 -7/18 Datum:07.05.2018. Predsjedavajući Vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. _________________________________________ Na osnovu člana 26. Statuta DOO "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac,( „Službeni glasnik općine/opštine, broj:5/06“ ),Opštinsko vijeće koje vrši ovlaštenje Skupštine preduzeća d.o.o. "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

O D L U K U o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. «Komunalno» za

komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac za 2017.godinu Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu d.o.o.«Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac za 2017.godinu.

Član 2. Prihvata se prijedlog mjera za unapređenje rada i poslovanja ovoga preduzeća koje se ogleda u finansijskom ulaganju,kao i tehničkom i organizacionom unapređenju.

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.

Član 4. Izvještaj o radu iz člana 1. Odluke objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Broj:02/1-49-1193 - 2 /18 Datum:07.05.2018 Predsjedavajući Vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. _____________________________________________

______________________________________________________________________________________ Ž.R. 1990450002075170 / Sparkasse Bank d.d.

1414775320000720 / BBI d.d. Sarajevo 3385002261215225 / UniCredit Bank d.d. 1020220000064323 / Union Banka d.d . Broj: 206/2017 Datum : 16.04.2018.god.

IZVJEŠTAJ O RADU PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI KOMUNALNO DOO

BOSANSKI PETROVAC ZA 2017.GODINU SADRŽAJ IZVJEŠTAJA: I. UVOD II.RAZRADA III.ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Izvještaj izradio: Direktor preduzeća Savo Jovanić U Bosanskom Petrovcu, 16.04.2018. godine 1. UVOD 1.1 Opšte informacije

Preduzeće za komunalne i uslužne djelatnosti KOMUNALNO DOO, Bos. Petrovac (u daljem tekstu Komunalno), osnovano je sa ciljem pružanja usluga stanovništvu i privredi na teritoriji opštine Bosanski petrovac iz oblasti komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti. Osnivač je Opština Bosasnki Petrovac, sa 100 % vlasništva kapitala. Trenutne djelatnosti kojima se bavi Komunalno su: - snabdijevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda - skupljanje i deponovanje čvrstog neopasnog otpada - održavanje čistoće javnih površina i javna higijena - usluge iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje - upravljanje objektima kolektivnog stanovanja. Dana 08.05.2017. godine, od dotadašnjeg direktora Duška Bosnića dužnost direktora je preuzeo Savo Jovanić. Tokom 2017. godine dva puta se mijenjao sastav Nadzornog odbora. Tokom 2017. godine došlo je do značajnih promjena u smislu iskazivanja realnog finansijskog, materijalnog i organizacionog stanja i o tome izvještavanja Nadzornog odbora, Osnivača i javnosti, čime su zainteresovani organi i javnost stekli jasniju sliku o stanju u Komunalnom kao i u oblasti komunalnih djelatnosti na području Opštine Bosanski Petrovac, što predstavlja osnovni preduslov za dalje preduzimanje mjera na unapređenju poslovanja i djelatnosti. Broj korisnika komunalnih usluga dat je slijedećom tabelom.

OPIS Broj korisnika

Voda FL 2890 3085

PL 170

JU 25

Kanalizacija FL 1560 1735

PL 150

JU 25

Otpad FL 1677 1817

PL 115

JU 25

25

1.2 Hronologija događaja Odmah po preuzimanju dužnosti, preduzete su mjere na analizi materijalnog, finansijskog i organizacionog stanja u preduzeću, te dalje preduzete mjere na informisanju organa upravljanja, osnivača i javnosti kroz izradu izvještaja i prijedloga, te njihovu prezentaciju. Tako su aktivnosti išle slijedećim redoslijedom: - o stanju u preduzeću je informisan Opštinski Načelnik 05/17 - o stanju u preduzeću je informisano Opštinsko Vijeće na sjednici kolegija 06/17 nakon čega je formirana komisija i angažovani eksterni saradnici - na sjednici Opštnskog Vijeća predstavljen izvještaj komisije sa prijedlogom mjera 09/17, Vijeće usvojilo Zaključak - na sjednici Opštinskog vijeća 11 -12/17 usvojena Odluka o izmjeni cijena komunalnih usluga. 1.3 Hronologija aktivnosti U 2017. godini Komunalno je gotovo u potpunosti izvršilo svoje obaveze. Obezbijeđeno je kontinuirano snabdijevanje potrošača pitkom vodom uz zadovoljavajući kvalitet i higijensku ispravnost vode za potrošače koji se snabdijevaju iz Centralnog vodovoda, sa izuzetkom manjih prekida zbog havarije i cjelodnevnog prekida 01.09.2017. godine. Ukupno zahvaćena količina vode u 2017. iznosi 578.585 m3, ukupno fakturisana količina vode 233.794 m3. Odvodja otpadnih voda vršena je kontinuirano uz evidentirane probleme na pojedinim tačkama kod velikog obima padavina. Prikupljanje i odlaganje otpada vršeno je kontinuirano uz manje zastoje uslijed kvarova na vozilima, te je u više navrata lokalizovan požar na deponiji vlastitim sredstvima i uz asistenciju vatrogasne jedinice Opštine Bosanski Petrovac i ŠPD USŠ DOO. Odvoz otpada iz ruralnih naselja vršen kontinuirano. Poslovi održavanja javnih površina, hortikulture i javne higijene su vršeni kontinuirano u saradnji sa nadležnm opštinskim organima, uz problem održavanja cvijetnih aleja zbog neadekvatnog navodnjavanja i visokih temperatura. U 2017. godini završeni su započeti poslovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Zbog kvarova i dotrajalosti mehanizacije korištene usluge kooperanata što je značajno smanjilo isplativost, odnosno profitabilnost radova. Poslovi na upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada nisu značajno unaprijeđeni, s obzirom da preduzeće još uvijek ne raspolaže materijalnim pretpostavkama kao i zbog nedovoljne zainteresovanosti etažnih vlasnika. 2. RAZRADA 2.1 Vodosnabdijevanje Na poslovima vodosnabdijevanja redovno su preduzimane mjere na obezbjeđenju kontinuiteta snabdijevanja pitkom vodom zadovoljavajućeg kvaliteta i higijenske ispravnosti vode. Redovno su vršene intervencije na vodovodnom sistemu, otklanjanje kvarova, te nadzor i praćenje. Kontrola ispravnosti vode vršena je redovno u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U skladu sa zahtjevima vršeni su priključci novih potrošača na vodovodni sistem.

Za potrošače na centralnom vodovodnom sistemu nije bilo prekida u snabdijevanju osim kraćih prekida zbog otklanjanja kvarova, kao i cjelodnevnog prekida 01.09.2017. kada je došlo do kvara na pumpnom postrojenju Sanica, kada je obezbijeđeno alternativno snabdijevanje cisternom. Na lokalnim vodovodima Bjelaj i Krnjeuša u periodu nepovoljnih hidroloških uslova 7-8/17 snabdijevanje je vršeno uz redukciju isporuke. Zbog nepovoljnih hidroloških uslova i zanemarivog dotoka vode sa izvorišta Smoljana u periodu 7-8/17 korišten je vodovodni sistem Sanica. U posmatranom periodu zahvaćeno je ukupno 578.585 m3, a isporučeno (fakturisano) ukupno 233.794 m3 vode. Posmatrajući ukupan sistem vodosnabdijevanja , moramo konstatovati da postoje značajni nedostaci. Polazeći od vodozahvata Smoljana, ne postoji sistem fizičke i tehničke zaštite, protivprovale i videonadzora vodnih objekata, a što je zakonska obaveza. Ne postoji ni nadzor i zaštita nad ostalim vodnim objektima (akumulacione i prekidne komore) ukupnog vodovodnog sistema (vodozahvat Sanica, postrojenje, prekidne komore, akumulacione komore) niti vodnih objekata na lokalnim vodovodima Krnjeuša i Bjelaj. Naročito je ugrožen vodovodni sistem Sanica. Naime, pojedini sklopovi su dotrajali i nepouzadni za upotrebu. U funkciji je samo jedan pumpni blok, rezervni nije u funkciji. Nepouzdano je korištenje elektroenergetskog postrojenja, pojedini elementi rasklopne opreme nisu u funkciji, sistema automatskog i poluautomatskog upravljanja ne postoji, elektromotorni ventil bloka 1 nije u funkciji, funkcionisanje prigušnih sklopova je nepouzdano. Samo stanje objekta je loše zbog dotrajalosti krovnog pokrivača i stolarije. Funkcionisanje potisnog cjevovoda nepouzdano zbog nedostatka katodne zaštite. Funkcionisanje gravitacionog cjevovoda je takođe nepouzdano zbog dotrajalosti armaturnih elemenata. Telemetrijski sistem nadzora i praćenja cjelokupnog sistema nije u funkciji. Iz navedenog proizilazi da je cijeli vodovodni sistem Sanica krajnje nepouzdan za upotrebu. Dezinfekcija vode vrši se preparatima hlora, na centralnom vodovodu u funkciji jedan nepouzdan hlorinator, na rezervoaru Novakovići 2, na rezervoaru Bursaći nije u funkciji. Lokalni vodovodi se hlorišu natrijum hipohloritom sistemom kapavac koji je nepouzdan za upotrebu. Na centralnom vodovodnom sistemu postoje 4 zonska mjerača protoka i regulatora pritiska, što je velika pomoć u praćenju stanja mreže i gubitaka, ali nedovoljno za pokrivanje čitave mreže. U pojedinim prigradskim naseljima zbog dotrajalosti česti su kvarovi, prekidi u snabdijevanju, gubici i padovi pritiska. Najveći problem na dijelu Revenik – Bahići (rekonstrukcija u toku), Ulica Narodnih heroja (Dževar 2) i Donji Didovići. Približno 1/3 vodovodnog sistema čine azbest – cementne cijevi koje su štetne za zdravlje. 2.2 Odvodnja otpadnih voda Odvodnja otpadnih voda se vrši redovno za sve korisnike koji su priključeni na kanalizacioni sistem. Projekt rekonstrukcije i izgradnje kanalizacije je u toku, međutim na novoizgrađenisistem Istok priključeno je svega 92 individualna korisnika i 2 stabene zgrade. Zbog manjkavosti opštinske Odluke o uslovima i načinu

26

priključenja na objekte komunalne infrastrukture, podnesena je inicijativa nadležnoj opštinskoj službi za izmjenu Odluke, kojom bi se vlasnici objekata obavezali na priključenje i propisale kaznene odredbe. U funkcionisanju novoizgrađene i rekonstruisane kanalizacije uočeni su nedostaci u smislu propusne moći i kapaciteta, te evidentirana oštećenja na vodovodnoj mreži a nastala u toku izvođenja radova. Saznanje je prijavljeno nadležnoj opštinskoj službi. Najveći problem je uočen u Ulici Ibrahimpašića zbog nedovoljnog kapaciteta cijevi i Srpskoj Ulici zbog neadekvatnog pada, gdje dolazi do izlijevanja i plavljenja prilikom obilnijih padavina. 2.3 Skupljanje i deponovanje čvrstog i neopasnog otpada Skupljanje otpada se vrši redovno po ustanovljenom redu iz grada i prigradskih naselja. Skupljanje otpada iz ruralnih naselja vrši se samo za one mjesne zajednice gdje su postavljeni kontejneri kapaciteta 5 m3, jednom mjesečno, a po potrebi i odobrenju Opštinskog Načelnika češće. U toku godine prikupljeno je i deponovano ukupno 1.980 T čvrstog otpada. Zbog kavara na vozilima povremeno je dolazilo do manjih poremećaja i prekida u dinamici odvoza otpada u trajanju do najviše 15 dana, prilikom čega se pristupalo alternativnom rješenju ručnim utovarom u vozila i uz asistenciju vozila Komunalac doo, Drvar. Reciklaža i razdvajanje otpada se ne vrši. Na deponiji je došlo do požara početkom jula mjeseca koji je ugašen tek početkom septembra, a više puta je lokalizovan. U novembru mjesecu je izvršena nabavka korištenog vozila autopodizač za kontejnere 5 – 7 m3, sredstvima Vlade USK, Opštine Bos. Petrovac i vlastitim sredstvima, čime je značajno unaprijeđen proces sakupljanja otpada, ali ostao je kao najveći problem dotrajalnost i nepouzdanost vozila auto smećar, na kome su prisutni česti kvarovi, pa je shodno tome i prisutan problem povremenog prekida usluge i visokih troškova održavanja. Deponija nije uređena u skladu sa Zakonom i Planom upravljanja otpadom. Ne postoji ograda, čuvarska služba, ne vrši se razdvajanje otpada niti adekvatno tretiranje. Uređenje deponije vrši se u skladu sa vlastitim mogućnostima koje su nedovoljne za adekvatno uređenje i poštovanje svih propisa. Skupljanje otpada na ruralnim područjima na način da se jednom mjesečno prazne kontejneri je nedovoljno za suzbijanje divljih deponija, ali je ipak učinjen određeni pomak. Iz sredstava Ekološkog fonda Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2017. godinu u iznosu 20.000 KM, Opštine Bosanski petrovac u iznosu od 5.000 KM i vlastitim sredstvima u iznosu od 5.000 KM, u planu je nabavka posuda za otpad u cilju proširenja zone obuhvata prikupljanja otpada do sredine 2018. godine. Generalno posmatrano, zbog nedovoljnog iznosa sredstava, proces prikupljanja i deponovanja otpada se ne vrši u skladu sa pozitivinim zakonskim i drugim propisima, a kao osnovni problem navodimo dotrajalost vozila, neuređenu deponiju, nedovoljan broj posuda za otpad, nepotpunu teritorijalnu obuhvaćenost, nedostatak obrtnih sredstava i neuređenost deponije. 2.4 Održavanje javnih površina i javna higijena U skladu sa Programom javne higijene Opštine Bosanski Petrovac za 2017. godinu, u potpunosti su

ispoštovane obaveze, redovno je vršeno čišćenje javnih površina, održavanje gradskog zelenila, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata javnih ustanova. Problem je evidentiran kod održavanja gradske fontane, gdje je došlo do smetnji u funkcionisanju zbog dotrajalosti pumpe, sistema razvoda, dekorativne rasvjete kao i pukotina na samom zidu. Takođe, učinjeni su propusti kod održavanja cvjetnih aleja zbog viskoih temperatura i neadekvatnog navodnjavanja. 2.5 Usluge iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje Svi ugovoreni poslovi iz oblasti građevinske djelatnosti su uspješno realizovani, bez obzira na značajne probleme zbog kvarova na mehanizaciji. Uslijed nedostatka vlastite mehanizacije angažovana je mehanicacija drugih pravnih lica, što je značajno umanjilo ekonomsku isplativost radova. Od obimnijih radova ističemo izgradnju kanalizacije u ulicama Hujići i Srpska, te priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu novoizgrađene stambene zgrade. 2.6 Upravljanje objektima kolektivnog stanovanja - Upravitelj Preduzeće Komunalno upravlja objektima kolektivnog stanovanja. U ovoj oblasti evidentirani su brojni nedostaci i problemi u funkcionisanju ukupnog procesa. Prije svega Komunalno nije adekvatno materijalno i kadrovski opremljeno za obavljanje ovakve vrste posla. Iz toga razloga nerijetko angažuje spoljne saradnike i druga pravna lica na poslovima, kako redovnog (čišćenje dimnjaka, deratizacija, PP zaštita) tako i vanrednog održavanja zgrada (ostali radovi na popravkama). Kako je u sužen izbor izvođača, ova činjenica često predstavlja značajan problem jer dolazi do kašnjenja u intervencijama i većih troškova. Generalno posmatrano, stambene zgrade u Bosanskom Petrovcu, zbog starosti, dotrajalosti i neadekvatnog održavanja se nalaze u lošem stanju. Najteže su pogođeni krovni pokrivači i krovne konstrukcije, te u približno 50 % zgrada dolazi do povremenog i stalnog curenja vode za vrijeme padavina. Značajni problemi su prisutni kod odvodnje oborinskih voda, unutrašnjih instalacija, izgleda i stanja zajedničkih prostorija, a posebno treba naglasiti izgled vanskih fasada. Za ovakvo stanje, odgovornost pada na tešku ekonomsku situaciju i malu ekonomsku moć vlasnika stanova i poslovnih prostora, ali ne treba amnestirati odgovornosti ni same vlasnike, budući da postoji slaba zainteresovanost vlasnika za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada uz prisustvo opšte neaktivnosti. Ukupno, pod upravom preduzeća nalazi se 33 objekta, od čega 14 pod prinudnom upravom. Pored prisutnih problema i niza inicijativa od strane Komunalnog da se zgrade uvedu u redovnu upravu, ostvareni su skromni rezultati. 2.7 Upravljanje nekretninama Komunalno raspolaže velikim obimom nekretnina. Dijelimo ih u tri grupe i to: - zemljište - građevinski objekti - vodovodni sistem. 2.7.1 Zemljište U vlasništvu Komunalnog nalazi se zemljište u KO Sanica, Opština Ključ ukupne površine 24.118 m2, te zemljište u KO Grad, Opština Bosanski Petrovac površine 1874 m2.

27

Godine 2008., Opštinsko Vijeće Opštine Bosanski Petrovac donijelo je Odluku da se izvrši dodjela dijela zemljišta ukupne površine 11.470 m2, preduzeću BIOSAN DOO, Ključ, vlasnik Mehulić Muharem, radi izgradnje punionice vode, nakon čega je Komunalno zaključilo notarski Ugovor o kupoprodaji navedenog zemljišta. U navedenom Ugovoru osnov je bio Izvod iz katastra. Takođe, učinjena je i greška formalne prirode vezano za oznake parcela što je kasnije ispravljeno aneksom Ugovora. Cijena naznačena na Ugovoru 65.379,00 KM je uredno isplaćena. Do realizacije izgradnje punionice nikada nije došlo, a takođe ni preduzeće BIOSAN DOO, nikada nije provelo proceduru promjene vlasništva. Godine 2018. preduzeće BIOSAN DOO, pokreće proceduru prenosa vlasništva, ali zbog zbog promjene operata, odnosno ukidanja katastra i uspostavljanja zemljišnih knjiga, prenos vlasništva nije moguć. Zbog navedenog je neophodno izvršiti raskid prethodnog ugovora i zaključenje novog. U slučaju raskida Ugovora neophodno je vratiti novac. KOMUNALNO DOO, je u zemljišnim knjigama upisano kao vlasnik parcela, koje nose oznaku „livada“, s tim da je njihova svarna namjena izgradnja.

Prepreke provođenju procedure zaključenja novog Ugovora jesu zakonske odredbe Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom u FBiH i Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH. Pokrenut je proces rješavanja ovog pitanja, ali je najveća prepreka nepostojanje Opštinskog pravobranioca.

Parcela KO grad u Ulici 25. novembar podijeljena je na dva dijela. Dio površine 834 m2 je u posjedu Komunalnog, na njemu se nalazi objekat magacina i radionice. Drugi dio površine 1040 m2 nije u posjedu Komunalnog. Na njemu je 1950-ih godina izgrađen privremeni montažni objekat sa tri stana, te je kasnije bespravno izgrađeno nekoliko pomoćnih objekata i podignut voćnjak. Vlasnici stanova su dva fizička lica od kojih je jedno preminulo, ostavinski postupak u toku i Opština Bosanski Petrovac. Od strane Komunalnog upućena inicijativa prema Opštini da se izvršiu proglašenje javnog interesa i eksproprijacija objekta uz pravedno obeštećenje vlasnika, čime bi bio riješen dugogodišnji problem nedostatka adekvatnog prostora.

2.7.2 Građevinski objekti Komunalno posjeduje tri građevinska objekta

visokogradnje. Upravna zgrada u Titovoj ulici, funkcionalna,

kulturno istorijskog značaja, u dotrajalom stanju, opterećena hipotekom Sparkasse bank za okvirni kredit u iznosu 150.000 KM (trenutno se koristi revolving u iznosu od 50.000 KM), uknjižena.

Zgrada skladište i radionica u Ulici 25. novembar, funkcionalna u dotrajalom stanju, uknjižena.

Zgrada pogon pumpnog postrojenja Sanica, funkcionalna, dotrajao krovni pokrivač i stolarija, nije uknjižena.

2.7.3 Vodovodni sistem Objekti vodovodnog sistema obuhvataju

podzemne vodovodne instalacije i vodne objekte. Ukupna dužina podzemnih vodovodnih

instalacija procjenjuje se na 200 km. Za većinu podzemnih instalacija ne postoji podzemni katastar niti geodetski snimak. Na tržištu postoje kvalitetna softverska rješenja, ali taj proces iziskuje dodatne

troškove. Sastavni dio podzemnih instalacija čine brojna okna sa fazonskim elementima, hidranti te četiri mjerača protoka sa regulatorima pritiska u gradskoj mreži.

Vodne objekte čine vodozahvatne kaptaže, akumulacione i prekidne komore te pumpne stanice i podstanice na lokalnim vodovodima. Ovi objekti su uredno održavani i nalaze se u prihavtljivom stanju, stim da nedostaju mjere protivprovalne zaštite i videonadzora. Izgrađene zaštitne ograde su otuđene.

2.8 Upravljanje drugim osnovnim sredstvima i zalihama

Druga osnovna sredstva čine vozila, mehanizacija, ručni i električni alati. Vozni park, preduzeća čine:

- specijalno vozilo za odvoz otpada – rotopres, u funkciji

- specijalno vozilo za odvoz kontejnera 5 – 7 m3 – autopodizač, u funkciji

- specijalno vozilo za odvoz kontejnera 5 – 7 m3 – autopodizač, van funkcije

- specijalno vozilo za prevoz vozila – pauk, van funkcije

- specijalno teretno vozilo za fekalne vode, u funkciji

- teretno vozilo – kiper, u funkciji - teretno vozilo – cisterna za pitku vodu, u

funkciji - malo teretno vozilo – u funkciji - interventno vozilo – u funkciji - kombinovani rovokopač, van funkcije - mali rovokopač, u funkciji - budložer, u funkciji Sva vozila su starijeg datuma proizvodnje tri su

starosti 35 godina. Vozila su dotrajala, nepouzdana i sa visokim troškovima održavanja. Za vozila i radnu mašinu van funkcije, kao i za cisternu za fekalnu vodu koja se ne koristi zbog nedostatka potrebe, pokrenuta je procedura za prodaju, a iz sredstava planirana je nabavka korištenog kombinovanog rovokopača.

Takođe je prisutan nedostatak drugih alata i uređaja za rad kao i problem njihove dotrajalosti i nepouzdanosti.

Zalihe materijala i rezervnih dijelova se drže na minimumu kako bi se vezalo što manje finansijskih sredstava, ali ipak dovoljno za obezbjeđenje kontinuiteta rada.

2.9 Upravljanje ljudskim resursima i organizacija

Na dan 31.12.2017. godine KOMUNALNO je imalo 34 zaposlena u radnom odnosu. Od čega 29 u stalnom radnom odnosu, 3 radnika na određeno vrijeme, jedan pripravnik i jedan radnik u mandatnom periodu. Dva radnika su angažovani sa skraćenim radnim vremenom (2 h/dan) od kojih jedan na određeno jedan na neodređeno vrijeme. Angažovano je 3 radnika sa visokom stručnom spremom, jedan pripravnik sa visokom stručnom spremom, ostali radnici su kvalifikovani ili nekvalifikovani.

U pogledu kvalifikacija, visine stručne spreme i specifičnih znanja i vještina, struktura zaposlenih u glavnom odgovara potrebama radnih procesa, sa izuzetkom potreba poslova Upravitelja, prilikom čega se angažuju spoljni saradnici. Međutim, zbog godina starosti i zdravstvenog stanja dijela radnika, produktivnost radnika nije zadovoljavajuća. Konstantno su dva do tri radnika odsutna zbog bolovanja, a nekoliko

28

radnika zbog zdravstvenog stanja i starosti ima ograničenu radnu sposobnost. Detaljno analizirajući radne procese izvodi se zaključak da se postojeći obim poslova može obavljati i sa manjim brojem angažovanih radnika adekvatnih kvalifikacija i zdravstvene sposobnosti.

Preduzeće je organizovano po principu funkcionalne organizacione strukture, najviši raspon kontrole 1 : 6. Sastoji se od tri organizaciona dijela i to:

- služba zajedničkih poslova - služba vodovoda i kanalizacije - služba čistoća i građevinarstvo. 2.10 Sanitarna zaštita izvorišta i problematika

lokalnih vodovoda Za snabdjevanje vodom vodovodnih sistema,

centralni vodovod, vodovodi Bjelaj i Krnjeuša, voda se zahvata na izvorištima Smoljana, Sanica, Bjelaj i Krnjeuša.

Za izvorište Smoljana utvrđene su zone sanitarne zaštite vodovoda, ograđivanje i obilježavanje i režim zaštite se poštuje.

Za izvorište Sanica ne postoje utvrđene zone sanitarne zaštite, odnosno ne postoji nikakav vid zaštite izvorišta. Prema Projektu koji je sačinio Institut za rudarstvo Tuzla 2005. godine, zone sanitarne zaštite obuhvataju šire područje Opština Bosanski Petrovac, Ključ i Drinić. Na osnovu navedenog projekta zone sanitarne zaštite nikada nisu utvrđene, a kako je u međuvremenu došlo do promjene Zakona, sam projekat više nije važeći te je neophodno njegovo revidiranje i usklađivanje sa važećim Zakonom. Pored projekta, potrebna je saglasnost sve tri Opštine za njegovo provođenje, a potom izdvajanje značajnog iznosa finansijskih sredstava od strane svih učesnica.

Takođe, zaštita izvorišta Bjelaj i Krnjeuša ne postoji niti su izrađeni projekti zaštite.

Osvrnućemo se na pitanje lokalnih vodovoda. Ruralno stanovništvo u glavnom se snabdijeva vodom iz lokalnih vodovoda koji se ne nalaze pod ničijom ingerencijom. Ne postoji sanitarna zaštita izvorišta, racionalno gazdovanje vodovodom, kontrola higijenske ispravnosti vode i dezinfekcija. Korisnici se često obraćaju Komunalnom za pomoć kod održavanja, detekcije kvarova, nabavke dijelova i materijala, kontrole ispravnosti vode i dezinfekcije. I ako nema nadležnost, Komunalno u svakoj prilici izlazi u susret pružajući usluge uz minimalnu naplatu za pokriće troškova a povremeno daje besplatne stručne i savjetodavne usluge. U 2017. godine obavljeno je desetak takvih usluga.

2.11 Ekologija i zaštita životne sredine Komunalno preduzeće je dalo maksimum u

očuvanju i zaštiti životne sredine u okviru raspoloživih kapaciteta. Međutim, to nije dovoljno za suzbijanje divljih deponija i obuhvat kompletnog područja opštine uslugom prikupljanja otpada. Kao što je navedeno, upravljanje deponijom ne vrši se na propisan način što ima za posljedicu neadekvatan tretman otpada i dodatno zagađivanje sredine u neposrednoj blizini deponije, česte požare, neugodne mirise i skupljanje pasa lutalica. Ne vrši se razdvajanje i iskorištavanje otpada. Osnovni uzrok nedostataka u procesu zaštite životne sredine jeste nedostatak finansijskih sredstava. Međutim, potrebno je napomenuti da ne postoji dovoljna svijest građana i na terenu je stalno prisutan problem neodgovornog ponašanja pojedinaca, fizičkih i pravnih

lica, te je neohodno podizati svijest kroz stalne edukacije i strožiji inspekcijski nadzor.

3. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 3.1 Postigunuta unapređenja U 2017. godini, konkretnije posmatrano period

od imenovanja novog direktora 08.05.2017. pa do kraja godine, učinjeni su slijedeći pozitivni pomaci:

1. Izvršena detaljna analiza stanja u preduzeću, upoznat Osnivač i javnost

2. Izvršena ponovljena revizija finansijskih izvještaja, knjigovodstveno stanje svedeno na stvarno, finansijski položaj preduzeća prikazan realno

3. Uspostavljena adekvatnija oraganizacija posla, unaprijeđena produktivnost rada, preciznije definisana odgovornost izvršilaca i unaprijeđena radna disciplina

4. U manjoj mjeri smanjeni troškovi poslovanja na polju održavanja, materijala, dijelova, goriva i energije

5. Povećane cijene komunalnih usluga i time obezbijeđeni veći prihodi preduzeća

6. Podneseno preko sto prijedloga za izvršenje kod suda za naplatu, od čega je polovina pravosnažno završena u korist Komunalnog, izvršeno ili pokušano oko pedeset prekida snabdijevanja zbog neredovnog plaćanja, učestalo usmeno i pismeno opominjanje dužnika, zaključeno oko pedeset sporazuma o reprogramu duga, čime je djelimično unaprijeđen kvalitet naplate, procentualno za oko 5 % (zbog revizije i otpisa zastarjelih potraživanja nije moguće precizno odrediti iznos i procenat naplate, ali se procjenjuje na oko 100.000 KM naplaćenih starih potraživanja)

7. Zbog nelegalnih priključaka, ometanja službenih lica u vršenju dužnosti, krađe vode i kršenja drugih propisa pokrenuto trideset prekršajnih postupaka putem Opštinskog komunalnog inspektora, od kojih je 90 % pravosnažno završeno, prekršaj dokazan, ostali u toku

8. Uspostavljena kvalitetnija saradnja sa Osnivačem, odnosno Opštinom Bosanski Petrovac po svim pitanjima

9. Unaprijeđen sistem dezinfekcije pitke vode i pooštrena kontrola

10. Izvršeno usklađivanje sa Zakonom ili pokrenut postupak usklađivanja pojedinih propisa preduzeća

11. Pokrenut postupak zaštite imovine preduzeća i oslobađanja od nepotrebne imovine, odnosno u toku postupak rješavanje problema prodaje zemljišta u Sanici, vraćanja u posjed zemljišta u Ulici 25. novembar, pokrenuta procedura prodaje nepotrebnih i rashodovanih vozila i radnih mašina.

12. Djelimično unaprijeđen proces upravljanja zgradama, intenzivirani kontakti sa etažnim vlasnicima, četiri zgrade u postupku za dovođenje u redovnu upravu, izvršeno usklađivanje sa Zakonom internih propisa i procedura

13. Upućene inicijative prema Načelniku Opštine i nadležnim Opštinskim službama za promjenu propisa iz oblasti Uslova i načina priključenja na objekte komunalne infrastrukture, snabdijevanja vodom, upravljanja otpadom, Kućni red u stambenim zgradama, zatim inicijativa za održavanje putnog pojasa, oborinske kanalizacije u ulicama kategorije magistralnog puta i sl.

14. Izvršene pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije i aplikacije za donatorska

29

sredstva za projekte iz oblasti upravljanja vodovodom i zaštitu životne sredine.

15. Započeti pregovori sa zainteresovanim licima za reciklažu otpada

16. Uvećan gotovinski promet od poslovnih aktivnosti za 182.436 KM, dok je ukupan promet povećan za 216.796 KM.

3.2 Propusti i mjere za unapređenje U izvještajnom periodu, učinjeni su određeni

propusti, iz objektivnih i subjektivnih razloga, te je u narednom periodu neophodno posvetiti punu pažnju njihovom otklanjanju, navešćemo nedostatke kroz mjere za unapređenje i to:

1. Izraditi prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta u skladu sa ekonomskim, organizacionim i tehnološkim potrebama preduzeća

2. Unaprijediti produktivnost rada, potpuno eliminisati pojavu alkoholisanosti, kašnjenja, neopravdanog odsustvovanja, neadekvatne organizacije posla, otuđenja i protivpravnog korištenja sredstava preduzeća i drugih štetnih pojava, uspostaviti sistem normiranja i mjerenja radnog učinka i sistem nagrađivanja u skladu sa rezultatima rada

3. Smanjiti gubitke na vodovodnom sistemu, više pažnje posvetiti nelegalnoj potrošnji i krađi vode

4. Unaprijediti sistem upravljanja otadom i posvetiti veću pažnju uređenju deponije u skladu sa mogućnostima finansiranja

5. Unaprijediti sistem dezinfekcije vode i posvetiti više pažnje kontroli ispravnosti za vodovode Bjelaj i Krnjeuša

6. Adekvatnije pratiti stanje kanalizacionog sistema i ažurnije intervenisati na otklanjanju zastoja u funkcionisanju

7. Povećati napore na naplati potraživanja, završiti utuženja svih dužnika, vršiti obustavu usluge za dugovanja, prikupiti informacije o imovini dužnika, odnosno nasljednicima, izvršiti utuženje svih dužnika za održavanje zgrade

8. Završiti postupak upravljanja imovinom, raspolaganja zemljištem i izvršiti prodaju vozila i mašina koje se ne koriste, od dobijenih sredstava izvršiti nabavku adekvatne mehanizacije

9. Unaprijediti proces prikupljanja otpada, ažurnije čistiti otpad nastao rasipanjem kod kontejnera, unaprijediti kvalitet održavanja hortikulture i navodnjavanja cvijetnih aleja

10. Unaprijediti kvalitet upravljanja zgradama, više kontaktirati sa predstavnicima etažnih vlasnika i samim etažnim vlasnicima, motivisati na zajedničko djelovanje ulaganje u održavanje, ažurnije pratiti i kontrolisati stanje zgrada.

11. Izvršiti izradu projektne dokumentacije, pratiti objavu javnih poziva iaplicirati za sredstva prema domaćim i stranim organizacijama.

3.3 Zaključak Iz predočenog izvještaja, vidljivo je da se Komunalno i dalje nalazi u vrlo ozbiljnim teškoćama, i da je dugoročno poslovanje preduzeća, a time i kvalitet pružanja komunalnih usluga upitan, ukoliko ne dođe do značajnih ulaganja u finansijsko, tehničko i organizaciono unapređenje. Prema iznesenim podacima, izvršena su unapređenja u gotovo svim segmentima, koristeći se sredstvima za koja nije neophodno finansijsko ulaganje, dok je otklanjanje

nedostataka u radu koje zahtijeva finasijska ulaganja, izostalo. Takođe, izostalo je rješavanje pitanja organizacije i sistematizacije radnih mjesta, jer bi isto značilo otpuštanje viška radnika, što dalje generiše značajan socijalni problem koji opet zahtijeva finansijska sredstva za njihovo zbrinjavanje. Bez obezbjeđenja dovoljnog obima sredstava, iz cijene komunalne usluge, direktnim ulaganjem osnivača ili iz donatorskih sredstava, uz istovremeno smanjenje troškova, prije svega radne snage i održavanja, nije moguće postići pretpostavlke za nesmetano i održivo dugoročno poslovanje preduzeća.

Specifičnost Komunalnog, i generalno komunalnih djelatnosti na području Opštine Bosanski Petrovac, ogledaju se u činjenici, da je komunalna infrastruktura izgrađena za veći broj korisnika, a istu trenutno koristi mali broj korisnika, te je shodno tome ekonomsko opravdanje iste, a i pokriće troškova održavanja i upotrebe veliki izazov. Naime, Bosanski Petrovac spada u red Opština, ne samo u BiH nego i u regiji koje imaju najmanju naseljenost po jedinici površine a istovremeno zbog tehničke specifičnosti najzahtjevniji sistem vodosnabdijevanja. Iz navedenih razloga neophodno je donošenje jasne, i dugoročne strategije razvoja komunalnih djelatnosti sa naglasnkom na vodosnabdijevanje, u čije donošenje i provođenje bi trebalo uključiti kantonalni i državni nivo, jer je snabdijevanje vodom uz ostale komunalne djelatnosti, osnov za život i opstanak stanovništva i privrede jednog područja.

---------------------------- Savo Jovanić, Direktor

_____________________________________________ Na osnovu člana 26. Statuta DOO "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac,( „Službeni glasnik općine/opštine, broj:5/06“ ),Opštinsko vijeće koje vrši ovlaštenje Skupštine preduzeća d.o.o. "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

O D L U K U o usvajanju finansijskog izvještaja d.o.o. «Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac

za 2017.godinu Član 1.

Usvaja se finansijski izvještaj d.o.o. «Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac za 2017.godinu.

Član 2. Neophodno je raditi na finansijskoj konsolidaciji i stabilizaciji poslovanja preduzeća.

Član 3.

U cilju ostvarivanja Plana direktora preduzeća da u 2018 . godini zabilježi pozitivan poslovni rezultat , opštinsko vijeće treba da bude na liniji razumijevanja i pomaganja ovom preduzeću, a u cilju povećanja prihoda preduzeća sugeriše se istome da se završe svi radovi na kanalizacionoj mreži.

Član 4. U narednom periodu nepoznata je činjenica kakav će biti status komunalnog preduzeća, stoga opština mora preduzeti mjere kako eventualno imovina , kompletan vodovod Sanica Bos.Petrovac koji je iskazan je u aktivi komunalnog preduzeća nebi postala predmet prodaje ili privatizacije.

30

Član 5. Zadužuje se opštinsko Pravobranilaštvo , da na osnovu dokumentacije kojom se raspolaže, a u vezi imovine označene u članu 3.ove Odluke , pripremi opštinskom vijeću Informaciju o državnom kapitalu preduzeća.

Član 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Broj:02/1-49-1193-3 /18 Datum:07.05.2018 Predsjedavajući Vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. __________________________________________ Na osnovu člana 15., 19. i 20. Statuta d.o.o. "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, Opštinsko vijeće Bosanski Petrovac vršeći ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća d.o.o. "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o usvajanju Plana i Programa rada d.o.o. «Komunalno» Bosanski Petrovac, kao i finansijski plan preduzeća za

2018.godinu, I

Usvaja se Plan i Program rada d.o.o. «Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“Bosanski Petrovac, kao i finansijski plan preduzeća za 2018.godinu,

II U cilju pružanja proširenja zone pružanja usluga i maksimalne iskorištenosti kako opreme i mehanizacije tako i zaposlenika raditi na smanjenju materijalnih troškova.

III Zaključak dostaviti direktoru Javnog preduzeća i Nadzornom odboru, radi provođenja istoga , a Načelniku Opštine dostaviti Plan i Program rada Javnog preduzeća radi obavljanja upravljačkog nadzora nad zakonitošću rada javnog preduzeća, jer je osnivač Općina.

IV Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Opštine“ Bosanski Petrovac.

V U „Službenom glasniku Opštine“ Bosanski Petrovac, objaviti i Plan i Program rada d.o.o. «Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac, za 2018. godinu. Broj:02/1-49-1193-4/18 Predsjedavajući vijeća Datum:07.05.2018 Dejan Prošić,dipl.ing. _____________________________________________

_____________________________________________________________

Ž.R. 1990450002075170 /Sparkasse Bank dd/ 5688631100002041 / Balkan Investment Bank AD / Porez. broj 11490017 3385002261215225 / UniCredit Bank d.d. / Regist. broj :017-0-Reg-07-002028 PDV broj: 263032140004 Broj: 207/2018 Dana: 16.04.2017. god.

PLAN I PROGRAM RADA PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI

KOMUNALNO DOO, BOSANSKI PETROVAC ZA 2018. GODINU

SADRŽAJ IZVJEŠTAJA: I. UVOD II.RAZRADA III.ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Izvještaj izradio: Direktor preduzeća Savo Jovanić U Bosanskom Petrovcu, 16.04.2017. godine 1. UVOD

Preduzeće za komunalne i uslužne djelatnosti KOMUNALNO DOO, Bosanski Petrovac, Odlukom o osnivanju od strane Opštinskog vijeća, po definiciji ima obavezu od šireg društvenog interesa, a koja se sastoji od:

- konstantno snabdijevanja građana pitkom i kvalitetnom vodom;

- odvodnja otpadnih voda do prirodnog recipijenta (planirani PPOV)

- prikupljanje i deponovanje otpada - javna higijena grada; - ostale usluge u interesu građana Bosanskog

Petrovca - upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i

uređaja zgrada Za navedene aktivnosti preduzeće posjeduje

potrebna odobrenja,certifikate i rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje istih,a sve u skladu sa zakonskom regulativom i dokumentima dobijenim od nadležnog Kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša.

Da bi se izvršile preuzete obaveze, preduzeće svake godine pravi plan i program rada i nastoji da postavljene planove i programe realizuje u granicama objektivnih mogućnosti. Nerealizovane planirane aktivnosti iz tekuće godine se prenose u slijedeću godinu, tako da i ovaj plan i program za 2018. godinu obuhvata neke planirane aktivnosti iz predhodnih godina. Ovim “ Planom i Programom rada za 2018. godinu “ izvršeno je planiranje po segmentima djelovanja i obaveza preduzeća, odnosno vrsti djelatnosti i to :

- Služba vodovoda i kanalizacije; - Služba čistoće i javne higijene; - Služba za ostale komunalne djelatnosti, (

građevinska, uslužna, tržnice i ostale vrste usluga ).

- Služba za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada(formirana od postojećih službi sa angažovanjem vanjskih saradnika)

1.1 OPREDJELJENI ZADACI: -Vodosnabdijevanje - Odvodnja otpadnih voda (fekalne i oborinske)

“Komunalno” d.o.o.

ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI

BOSANSKI PETROVAC,Ul.Bosanska bb, tel:037-881-426; fax:037-881-427 Računovodstvo:037219 e-mail: [email protected]

31

-Čistoća i javna higijena -Ostale komunalne i građevinske djelatnosti(tržnica, usluge u građevinarstvu, građevinska operativa) -Poslovi Upravitelja(upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada) 1.2 NORMATIVNI DIO:

Zakonska osnova kojom smo se rukovodili prilikom izrade ovog plana, kako operativnog tako i finansijskog, sadržana je u internim aktima preduzeća,odlukama Opštinskog vijeća te u sljedećim Zakonskim aktima i pravilnicima: -Zakon o vodama USK-Sl.Glasnik USK-a br.4/2011 -Zakon o komunalnim djelatnostima USK-a –Sl.Glasnik USK-a br.4/11 i 11/11 (članovi od 24 do 27, te POGLAVLJE IV. Finansiranje komunalnih djelatnosti (članovi od 30 do 41) -Zakon o upravljanju otpadom USK-a –Sl.Glasnik USK-a br.4/2012 -Zakon o prostornom uređenju i građenju USK-a – Sl.glasnik USK-a br.10/2011 -Odluka o uslovima i načinu priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture –Odluka Opštinskog vijeća Bosanski Petrovac br.:02/1-3-23-1049-6/12 od 29.06.2012.godine -Odluka o snabdijevanju pitkom vodom na području Opštine Bosanski Petrovac br: 02/1-02-2756-7/13 od 28.11.2013. - Zakon o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada –Sl.glasnik USK 32/12 - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na području općine Bosanski Petrovac -broj:02/1-23-3475-6/13,od 03.11.2013.godine - Uputstvo o izradi obrasca „Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa“-Sl.gl.USK10/13 - Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova Upravitelja i izboru prinudnog upravitelja 1.3 PLAN OPERATIVNO-TEHNIČKIH AKTIVNOSTI 1.3.1 VODOVOD I KANALIZACIJA

- planirane redovne aktivnosti - planirane investicione i razvojne aktivnosti

1.3.2 ČISTOĆA I JAVNA HIGIJENA - planirane redovne aktivnosti - planirane investicione i razvojne aktivnosti

1.3.3 OSTALE KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI ( građevinske djelatnosti , tržnice i ostale uslužne djelatnosti ) - planirane redovne i investicione aktivnosti 1.3.4 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADA - planirane redovne i investicione aktivnosti 2. RAZRADA 2.1 PLAN OPERATIVNO-TEHNIČKIH AKTIVNOSTI PO SEKTORIMA 2.1.1 VODOVOD I KANALIZACIJE

Planirane redovne aktivnosti, kako slijedi - Tekuće redovno održavanje sistema u

ispravnom i funkcionalnom stanju sa redovnim obilaskom sistema, praćenjem i upravljanjem putem telemetrijskog sistema nadzora i

upravljanja te popravka, u što kraćem roku, svih fizičkih i tehničkih kvarova na sistemu.

- Kontrola rada hlorinatorskih stanica i opreme sa svakodnevnim mjerenjem koncentracije rezidualnog hlora u vodi na više punktova,

- Plansko redovno uzorkovanje vode na hemijsku i bakteriološku analizu dva puta mjesečno na odabranim punktovima u gradskoj vodovodnoj mreži, samim izvorištima Smoljana i Sanica, te u lokalnim vodovodima MZ Krnjeuša i MZ Bjelaj. Uz redovno uzorkovanje vode u mreži, jedan puta mjesečno uzimati uzorke vode sa izvorišta “ SMOLJANA “ i “ SANICA “. Uzorkovanje vode te analiza istih izvršava se na osnovu godišnjeg ugovora sa ovlaštenim “ Zavodom za javno zdravstvo USK-a “ iz Bihaća, a sve na osnovu „Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ Sl.Glasnik BiH br.40/10, i „Zakona o vodama“ Sl.Novine br.70/06 i „Zakona o hrani“Sl.Glasnik br.50/04.

- Redovno održavanje pumpi i opreme za automatski rad pumpi u PS Sanica, PS Krnjeuša te u pumpnim stanicama Kolunić 1 i Kolunić 2, i dvije PS u MZ Bjelaj.

- Održavanje konstantnosti u vodosnabdijevanju , ( kvalitativno i kvantitativno ),

- Poboljšanje sistema vodosnabdijevanja u MZ Krnjeuša otkrivanjem kvarova i nelegalnih priključaka te isključivanjem i eventualnom legalizacijom istih sa uvođenjem u sistem očitavanja i naplate utrošene vode.

- Detekcija i otklanjanje kvarova i gubitaka te nelegalnih priključaka u vodovodnoj mreži sa zamjenom pojedinih dijelova mreže radi dotrajalosti i malih neadekvatnih profila distributivne mreže, upotrebom nabavljene opreme za detekciju kvarova,

- Legalizacija otkrivenih nelegalnih priključaka sa registracijom istih i uvođenjem u sistem očitavanja i naplate utrošene vode.

- Izrada novih priključaka za stambene i poslovne objekte po narudžbi od strane investitora,

- Tekuće održavanje postojećeg kanalizacionog sistema u funkcionalnom stanju – propusnosti

- Izrada novih priključaka na kanalizacionu mrežu.

- izgradnja novih i legalizacija postojećih - izgrađenih priključaka na kanalizacionu mrežu, te evidentiranje i uvođenje u sistem fakturisanja i naplate na osnovu utrošene(ispuštene) vode koja se redovno očitava(izvršena legalizacija 95% priključaka,za ostalih 5% u toku priprema prijava nadležnim inspekcijama i nadležnom sudu)

- Pokretanje procesa zaštite izvorišta Sanica, u skladu sa dobijenom Vodnom dozvolom, a na osnovu Zakona o vodama i njihovoj zaštiti na osnovu Projekta zaštite iz 2005. godine, sa prethodnom revizijom istog i usaglašavanjem sa Pravilnikom o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta

- Vršenje „Monitoringa“ kvaliteta otpadnih voda na dva ispusna mjesta u recipijentu Japaga u

32

skladu sa Vodnom dozvolom koja je dobijena za privremeno ispuštanje otpadnih voda

Planirane investicione i razvojne aktivnosti, kako slijedi:

- Operativno i tehničko učešće u realizaciji projekta “ Izgradnje i rekonstrukcije kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca “ sa izgradnjom sekundarnih kanala i novih priključaka u Istočnom dijelu,te izradi prespoja postojećih kanala(obaveza izvođača radova) i novih priključaka u Centralnom dijelu,a u svemu prema važećim Zakonskim propisima,Pravilnicima i Odlukama

- Izrada tehničke dokumentacije te izvođenje radova na realizaciji prve faze izgradnje zaštitnih zona izvorišta SANICA u saradnji sa nadležnim opštinskim službama ,a sve u zavisnosti o donošenju odluke o Određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Sanica

- Operativno i tehničko učešće na realizaciji projekata rekonstrukcije postojeće dotrajale, ( neadekvatne ), vodovodne mreže u slijedećim naseljima i ulicama, a sve u zavisnosti od finansijskih mogućnosti preduzeća, opštine i drugih investitora ,a sve u skladu sa stvarnim i realnim potrebama :

1. naselje Bahići – u toku je operativna realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne mreže – I faza, vrijednost cca 220.000 KM, sredstva IFAD i Opština Bosanski Petrovac

2. naselje Dževar – Dobro Selo –potreban Glavni projekat i rekonstrukcija

3. naselje Revenik –– Izrađen Glavni projekat ,potrebna rekonstrukcija

4. MZ Smoljana – rekonstrukcija distributivne mreže – II faza.

5. Završetak započetih aktivnosti rekonstrukcije dijela distributivno-transportnog voda potez D. Bišćani -prelaz preko M-5 u ukupnoj dužini od 80 metara sa uvođenjem sistema mjerenja i prenosa podataka, i izradom novog sekundarno-distributivnog voda-„desna strana“sa priključcima

6. Distributivno – transportni vod, dionica 350 m, il. Drvarska – M-14-2 – rekonstrukcija vodovodne mreže do fabrije Bosnaplad DD. U toku početak operativnih aktivnosti, investicija 40.000 KM, sredstva od vodnih naknada – Vlada USK –Ministarstvo Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, implementator Opština Bosanski Petrovac

7. Operativno i tehničko učešće na daljnjem usavršavanju sistema „ZONIRANJA“,odnosno redovnom i automatskom mjerenju protoka i regulisanju pritiska prema donjim zonama snabdijevanja, a na osnovu dobijenih informacija na ugrađenoj opremi. Sve ove aktivnosti je potrebno obavljati - izvršavati na osnovu „Studije vodosnabdijevanja opštine Bosanski Petrovac“. Ove aktivnosti su u proteklom periodu pokazale značajne rezultate koji se ogledaju u smanjenju gubitaka u donjim zonama snabdijevanja kroz regulaciju pritisaka u noćnim satima, a ujedno mjerenjima protoka ustanovljeni su postojeći gubitci na kojima je

svakodnevno potrebno raditi u cilju smanjenja istih

8. Operativno i tehničko učešće u dovođenju lokalnih vodovoda, koji su prenešeni na upravljanje i održavanje našem preduzeću, u ispravno i funkcionalno stanje sa smanjenjem gubitaka, remontom pumpnih i hlorinatorskih stanica i ostalim aktivnostima na poboljšanju uslova eksploatacije i sistema naplate. Trenutno tehnička situacija je zadovoljavajuća u smislu funkcionisanja sistema zbog izvršenih aktivnosti na djelimičnom remontu pumpi i uvođenju sistema hlorisanja te redovnom kontrolom kvaliteta vode od strane ovlaštenog zavoda - laboratorije,a najveće obaveze su na otkrivanju nelegalnih priključaka,legalizacija istih i uvođenje u sistem naplate

2.1.2 ČISTOĆA I JAVNA HIGIJENA Planirane redovne aktivnosti, kako slijedi:

- Izvršenje svih radova iz godišnjeg Plana i Programa Zajedničke komunalne potrošnje prema izdatim nalozima u saradnji sa nadležnim Opštinskim službama

- Redovan odvoz otpada iz Mjesnih zajednica, odnosno kontejnera zapremine 5-7 m3 u saradnji sa nadležnim opštinskim službama i predstavnicima Mjesnih zajednica, a na osnovu Plana i programa Javne higijene

- Redovno izvršavanje obaveza na prikupljanju, odvozu i deponovanju otpada na gradsku deponiju

“ VAGANAC “, - Redovno održavanje deponije “ Vaganac “ u

urednom i prohodnom stanju - Odvoz kabastog otpada iz domaćinstava prema

dogovoru sa nadležnim opštinskim službama - Edukovanje korisnika usluga odvoza otpada

vezano za selektivno odlaganje u namjenske kontejnere

- Rekonstrukcija i zamjena dijela uličnih slivnika koji nisu u funkciji u skladu sa Planom održavanja saobraćajnica.

Planirane investicione i razvojne aktivnosti: - Apliciranje prema Fondovima i nadležnim

Ministarstvima za nabavku opreme i mehanizacije za redovno izvršavanje obaveza i proširenje zone obuhvata redovnog odvoza otpada iz ruralnih sredina

- Realizacija prijekta nabavke posuda za otpad u cilju proširenja zone obuhvata iz odobrenih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje izaštitu okoliša, Opštine Bosanski petrovac i vlastitih sredstava

- Realizacija pripremnih radova i aktivnosti na „Sanaciji i prilagođavanju gradske deponije otpada –Vaganac“ na osnovu izrađenog projekta-studije sanacije i prilagođavanja gradske deponije otpada „Vaganac“, za koju je dobijeno Rješenje o saglasnosti od nadležnog Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, a na osnovu Glavnog projekta „ Sanacije i prilagođavanju gradske deponije otpada –Vaganac“.

- Izgradnja objekta-nadstrešnice, djelimično zatvorene za potrebe radione i garaže za

33

mehanizaciju u saradnji sa nadležnim općinskim službama apliciranjem prema Fondovima i ministarstvima, uz završavanje postupka vraćanje u posjed zemljišta u vlasništvu Komunalnog u Ulici 25. novembar

- Pronalaženje, otkrivanje, registrovanje divljih deponija u suradnji sa nadležnim opštinskim i inspekcijskim službama, Mjesnim zajednicama, kao i sa ŠPD Unsko Sanske šume kao i Kantonalnom upravom za šumarstvo čija je nadležnost u vezi sa ovom problematikom, te izrada planova i sanacija terena od istih, prikupljanjem i odvozom na gradsku deponiju .

- Izgradnja internih saobraćajnica u krugu deponije “ Vaganac “

- Povećanje aktivnosti na hortikulturi i ozeljenjavanju javnih površina i ulaznog dijela deponije

„ Vaganac“ - Izvršiti pošumljavanje prostora oko deponije, a

posebno kraj regionalnog puta R-472 prema MZ Smoljana (zaštitna zelena barijera)

2.1.3 OSTALE KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI ( građevinske djelatnosti , tržnice i ostale uslužne djelatnosti ) Planirane redovne i investicione aktivnosti, kako slijedi:

- Izvršenje svih radova iz godišnjeg Plana i programa održavanja, sanacije i rekonstrukcije Javnih površina prema izdatim nalozima u suradnji sa Opštinskom službom za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša

- Tekuće redovno održavanje objekata preduzeća sa popravkom i sanacijom pojedinih dijelova objekata vodovoda

- Redovno održavanje objekata na gradskoj tržnici sa izgradnjom pješačkih komunikacija

- Vršenje svih ostalih vrsta usluga vezano za održavanje zajedničkih dijelova komunalne infrastrukture kao što je odvodnja oborinskih voda sa saobraćajnica, zamjena dotrajalih dijelova iste, održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme i slično

- prodaja osnovnih sredstava, vozila i mašina koje se ne koriste i nabavka kombinovanog rovokopača iz sredstava dobijenih prodajom. 2.1.4 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADA

Na osnovu dobijenog Certifikata za poslove upravitelja ,broj:11-23-11998-UP-1/13,od 21.11.2013.godine, od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanskog kantona predstoje aktivnosti na operativnoj realizaciji odnosno unapređenju djelatnosti upravljanja objektima - zgradama u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i odlukama za tu oblast ,a sve u saradnji sa nadležnom Opštinskom službom i predstavnicima etažnih vlasnika. Planirane su sljedeće redovne i investicione aktivnosti:

- Održavanje sastanaka sa stanarima i etažnim predstavnicima zgrada

- Pravna i druga pomoć u cilju organizovanja etažnih vlasnika tamo gdje nisu organizovani odnosno gdje je preduzeće u funkciji „Prinudnog

upravitelja“, te po mogućnosti sklapanje ugovora sa izabranim predstavnicima etažnih vlasnika i uvođenje u evidenciju korisnika

- Snimak trenutnog stanja zgrada –zajedničkih dijelova i uređaja, sa prijedlogom potrebnih prioritetnih radnji na popravci i sanaciji, a sve u dogovoru sa predstavnicima stanara i izradom neophodne tehničke dokumentacije.

- Kadrovsko i materijalno jačanje preduzeća gledano kroz nabavku opreme, osposobljavanje postojećih kadrova i prijem neophodnih za kvalitetno i uspješno funkcionisanje - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije te u

saradnji sa stanarima i nadležnim općinskim službama apliciranje prema nadležnim ministarstvima i fondovima u cilju sanacije i obnove fasada i krovova na stambenim zgradama (prva faza - prioriteti i uži dio grada).

2.2 PLAN PRIHODA I RASHODA – FINANSIJSKI PLAN Plan prihoda i rashoda, odnosno projekcija skraćenog bilansa uspjeha za 2018. godinu, izrađena je na osnovu podataka iz Bilansa uspjeha iz 2017. godine, a pojedine stavke su korigovane na osnovu slijedećih činjenica: - prihodi od prodaje su uvećani za procenat povećanja cijena definisan usvojenim cjenovnikom od 01.01.2018., za iznos od 158.235 KM - prihodi od Javne higijene su uvećani za 50.000 KM, koliko je predviđeno Budžetom Opštine i programom Zajedničke komunalne potrošnje - materijalni troškovi cca 36.000 KM, budući da su smanjeni gubici očekuje se i smanjenje troškova energije za potrebe pumpanja vode, te su za isti iznos smanjeni i ostali poslovni prihodi, jer su u istim sadržani prihodi od subvencije Opštine - umanjeni prihodi od usluga pravnim licima, budući da nema ugovorenih poslova sa pravnim licima, te uvećani prihodi od usluga fizičkim licima, jer se očekuje povećan broj zahtjeva za kanalizacione priključke - umanjeni prihodi od radova na zgradama i poslova održavanja budući da ne postoje ugovoreni poslovi - izvršene druge korekcije, povećani troškovi proizvodnih usluga zbog planiranog održavanja, te predviđen otpis 20.000 KM potraživanja zbog nenaplativosti. Dakle uvažavajući Bilans uspjeha 2017., a na osnovu procjene budućih prihoda i rashoda, dobijamo projekcije kako slijedi u narednim tabelama: STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE - PROJEKCIJA 2018

OPIS

Voda - pravna lica 93230,24 9,71

Voda - fizička lica 189966,80 19,78

Smeće - pravna lica 172068,00 17,91

Smeće - fizička lica 143574,00 14,95

Kanalizacija - pravna lica 23411,48 2,44

34

Kanalizacija - fizička lica 54802,60 5,71

Tržnica 7591,00 0,79

Usluge - pravna lica 1000,00 0,10

Usluge - fizička lica 15000,00 1,56

Mjero mjesto 134862,00 14,04

Prevoz cisternom 10000,00 1,04

Javna higijena 100000,00 10,41

Radovi u zgradama 15000,00 1,56

UKUPNO 960506,11 100

BILANS USPJEHA 2018. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - PROJEKCIJA

Poslovni prihodi 1060506,1 98,79

Prihodi od prodaje učinaka 960506,11 89,47

Ostali poslovni prihodi 100000 9,32

Poslovni rashodi 1018764 97,51

Materijalni troškovi 186751 17,87

Troškovi plata i ostalih lič. primanja 626602 59,98

Troškovi proizvodnih usluga 70000 6,70

Amortizacija 75411 7,22

Nematerijalni troškovi 60000 5,74

Dobit/Gubitak poslovnih aktivnosti 41742,109

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Finansijski prihodi 10000 0,93

Prihodi kamata 10000 0,93

Ostali finansijski prihodi 0,00

Finansijski rashodi 5000 0,48

Rashodi kamata 5000 0,48

Dobit/Gubitak finansijskih aktivnosti 5000

OSTALI PRIHODI I RASHODI 0,00

Prihodi od otpisa obaveza,ukinuta rez. 3000 0,28

Ostali rashodi 21000 2,01

Otpis potraživanja 20000 1,91

Gubici na zalihama 1000 0,10

Umanjenje vrijednosti OS 0,00

UKUPNI PRIHODI 1073506,11 100,00

UKUPNI RASHODI 1044764 100,00

DOBIT 28.742,10

GUBITAK

Prema tome, ukoliko se ostvare pozicije Bilansa uspjeha kako je procijenjeno, Komunalno će u poslovnoj 2018. godini ostvariti dobit u iznosu od približno 30.000 KM. Međutim, zabrinjavajuća je činjenica da bilans novčanih tokova daje sasviim drugačiju sliku. Naime, tekući novčani prilivi se koriste za plaćanje obaveza

nastalih u ranijem periodu, dok očekivani procenat naplate prihoda od prodaje komunalnih usluga vode i smeća iznosi 85 %, time će priliv biti značajno umanjen u odnosu na planirani prihod. Ukupna likvidnost zavisiće od uspjeha naplate potraživanja (216.000 KM), što procjenjujemo na 20 %, tako da dobijamo slijedeći, uopšteni prikaz Bilansa novčanih tokova: BILANS NOVČANIH TOKOVA ZA 2018. -

PROJEKCIJA

R. br.

Opis KM

1. Tekući prilivi - naplata prihoda tekuće godine 951719

2. Tekući odlivi - plaćanje rashoda tekuće godine 969353

3. Razlika (1-2) -17634

4. Prilivi od naplate potraživanja ranijeg perioda 43200

5. Plaćanje obaveza ranijeg perioda 25566

6. Razlika (4-5) 17634

7. Neto novčani tok (1-2+4-5) 0

Iz navedene projekcije, zaključujemo da za plaćanje tekućih obaveza nedostaje cca 18.000 KM, odnosno da su tekući odlivi pokriveni sa tekućim prilivima sa 98 %, što znači da će se razlika morati plaćati iz priliva ostvarenih naplatom potraživanja iz ranijeg perioda u navedenom iznosu. Međutim, za plaćanje obaveza iz ranijeg perioda ne ostaje dovoljno sredstava, tačnije svega 25.566 KM prema projekciji, što u odnosu na ukupne obaveze na 31.12.2017. koje iznose 552.280 KM čini svega 4,6 %. Kako bi se vršilo plaćanje tih obaveza u većem iznosu mora se ići na štetu obaveza iz tekuće godine, čime će se umanjiti procenat izvršenja tekućih obaveza, iste će se prenositi u naredni obračunski period i ući u sastav obaveza iz ranijeg perioda. Jasno je da preduzeće neće raspolagati potrebnim obimom novčanih sredstava za izmirenje kratkoročnih i dugoročnih obaveza, odnosno za plaćanje obaveza iz tekućeg i ranijeg perioda, čime će doći do daljeg gomilanja obaveza. Na upravi preduzeća je veoma bitan zadatak da na adekvatan način izvrši procjenu prioriteta u plaćanju obaveza kako ne bi došao u pitanje kontinuitet poslovnog procesa, a što će biti teško s obzirom na vrlo loše pokazatelje likvidnosti date u Finansijskom izvještaju. 3. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Plan i Program rada d.o.o. “ Komunalno “ Bosanski Petrovac rađen je na realnim osnovama uzimajući u obzir potrebe za razvojem komunalnih djelatnosti i infrastrukture. Planirane aktivnosti u predhodnom tekstu kao i investiciono razvojne aktivnosti smještene su u realne okvire, uzimajući u obzir i planove opštine Bosanski Petrovac, kao i planove ulaganja nadležnih ministarstava, kako na Kantonalnom tako i na Federalnom i Državnom nivou, kreditna zaduženja opštine i grantove od međunarodnih i domaćih institucija. Ograničenje realizacije planova u najvećoj mjeri zavisi od raspoloživih finansijskih sredstava. Osnova ovih planova i programa bazirana je na smanjenju materijalnih troškova poslovanja gledano kroz proširenje zone pružanja usluga i maksimalnoj

35

iskorištenosti kako opreme i mehanizacije tako i zaposlenika:

- Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, a samim tim smanjenje troškova energije i drugih materijalnih troškova - ENERGETSKA EFIKASNOST

- Uvođenje vodomjera u svim priključnim jedinicama kako bi se vršila realna očitanja i naplata stvarno utrošene vode, čime će se uticati na smanjenje gubitaka, a samim tim i smanjenje troškova poslovanja,

- Sanacija i rekonstrukcija transportnih i distributivnih vodova, kao i kućnih priključaka, što će uticati na bolju snabdjevenost i smanjenje troškova poslovanja, gledano kroz ispravnost sistema

- Proširenje zone obuhvata prikupljanja i odvoza otpada iz svih Mjesnih zajednica kako bi se maksimalno uposlila oprema i mehanizacija

- Preuzimanje na upravljanje svih tehnički ispravnih lokalnih vodovoda

- Unapređenje kvaliteta upravljanja objektima kolektivnog stanovanja

- Obnavljanje voznog parka, opreme i mehanizacije u cilju smanjenja troškova održavanja i povećanja efikasnosti iste

Izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacione mreže konstantno se povećava broj priključaka na istu, a što značajnije utiče na prihode preduzeća, ali uz veću obavezu na održavanju sistema. Zapošljavanjem mlađe radne snage te razvojem tehničkih službi, kako u materijalnom tako i u kadrovskom smislu, povećaće se produktivnost i kvalitet u samom procesu izvršavanja redovnih obaveza, a i ostalih djelatnosti kojima se preduzeće bavi. Za provođenje plana neophodna je podrška Opštinskog Vijeća kao osnivača ovog preduzeća, Načelnika Opštine kao i svih nadležnih službi i građana Bosanskog Petrovca, a što je svima u zajedničkom interesu.

----------------------------

Savo Jovanić, Direktor _____________________________________________ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), te člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac - prečišćen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac»,broj:7/08), Opštinsko vijeće na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

O d l u k u o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju

JU Centar za socijalni rad», za 2017.godinu

Član 1. Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad», za 2017.godinu.

Član 2. Neophodno je i dalje nastaviti na ažuriranju baze podataka socijalno ugroženih porodica na području naše opštine.

Član 3. Nastaviti saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom sa ciljem rješavanja pitanja mnogih oblika socijalne zaštite stanovništva , kao i u svrhu podmirivanja stanovništva

koje se nalazi u bazi podataka ustanove sa osnovnim životnim potrebama ,prikupljanju i podjeli namirnica neophodnih za život istih.

Član 4. Zadužuje se Upravni odbor javne ustanove da pristupi izmjeni normativnih akata ,koja regulišu pitanje ličnih primanja uposlenika, u saradnji sa nadležnima organa uprave Opštine Bosanski Petrovac , te u skladu sa zakonskim propisima.

Član 5. Zadužuje se aktualni nadzorni odbor javne ustanove da Opštinskom vijeću dostavi svoje mišljenje na finansijski izvještaj ustanove, za narednu redovnu sjednicu vijeća.

Član 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.“

Član 7. Izvještaj o radu za 2017.godinu iz člana 1. ove Odluke objaviti u «Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.“ Broj:02/1-35-787-5/18 Datum:07.05.2018. Predsjedavajući Vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. ___________________________________________ JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” BOSANSKI PETROVAC Broj: 02/9-35-53-219/18 Datum:14.03.2018. god Husetić Senad Direktor JU “Centar za socijalni rad” IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU IZ DOMENA POSLOVA STRUČNOG SOCIJALNOG RADA Iz domena stručnog socijalnog rada, počevši od 01.01.2017. g zaključno sa 31.12.2017. godine a obuhvatajući sve kategorije korisnika usluga socijalnog rada OBRAĐENO je ukupno 153 predmeta iz raznih domena socijalne zaštite koji su registrovani i arhivirani.ne računajući podatke iz baze SOTAC, odnosno obrađena i unešena Rješenja. Od toga izdvajamo brojčano: 1. ZAPISNICI - 94 2. ANAMNEZE – 94 3. INFORMACIJE – MIŠLJENJA – 139 4. ASISTENCIJE OMBUDSMENU/BOLNICI/POLICIJI – 43 Prema odluci Vlade USK-a odrađena je REVIZIJA PRAVA NA STALNU NOVČANU POMOĆ – 16 PROVEDENIH UPRAVNIH POSTUPAKA UZ IZRADU, ANAMNEZA, MIŠLJENJA, ZAPISNIKA, RJEŠENJA. IZVRŠENA JE REVIZIJA PRAVA NA TUĐU POMOĆ I NJEGU – 37 PROVEDENIH UPRAVNIH POSTUPAKA UZ IZRADU, ANAMNEZA, MIŠLJENJA, ZAPISNIKA, RJEŠENJA. U 2017. godini bilo je devetnaest (19) zahtjeva za usvojenje, gdje su svi uvedeni u bazu podataka, obrađeni te sa većinom podnosioca zahtjeva obavljeni redovni telefonski razgovori. SARADNJA SA MINISTARSTVIMA Redovno smo sarađivali sa nadležnim Ministarstvima gdje smo istima dostavljali tražene podatke, mišljenja te održavali redovne telefonske kontakte. Nadležnom Kantonalnom ministarstvu

36

dostavljeno je 8 (osam) izvještaja po raznim osnovama i to :

- izvještaj o starateljstvu - izvještaj o trgovini ljudima - izvještaj o usvojenjima, - izvještaj o svim korisnicima, - izvještaj o utrošku sredstava, - izvještaj o licima smještenim u Ustanove, - izvještaj o zaštiti porodice sa djecom, - izvještaj o položaju osoba s duševnim

smetnjama Takođe nadležnom Ministarstvu davali smo mišljenja na:

- Pravilnik o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci s teškoćama u razvoju

- Pravilnik o mjestu provedbepsihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici,

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć licima pod međunarodnom zaštitom,

- Zakon o hraniteljstvu, - Pravilnik o procjeni sposobnosti za djecu sa

teškoćama u razvoju, - Postupak priznavanja statusa Civilnih žrtava

rata, - Akcioni plan prevencije i borbe protiv

nasilja SARADNJA SA ORGANOM UPRAVE Takođe smo imali saradnju sa Kabinetom načelnika gdje smo prema kabinetu Načelnika Opštine uputili 70 dopisa sa mišljenjima za pojedince koji su se obraćali istom i to 13 zahtjeva za alternativni smještaj, 20 zahtjeva za JNP, 28 obrađenih predmeta po raznim pitanjima koje nam je proslijedio Kabinet, 3 predmeta po zahtjevu za štalu i obnovu kuće i još 6 obrađenih zahtjeva po raznim osnovama. MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Što se tiče maloljetničke delikvencije može se konstatovati d aprema našim podacima , nije došlo do povećanja broja maloljetnih delikvenata a kao jedan od razloga tome možemo istaknuti izuzetno dobru saradnu sa MUP-pm, odnosno PS Bosanski Petrovac gdje kao Ustanova u saradnji sa PS izuzetno brzo reagujemo, čak u nekim slučajevima preventivno, što je krajnji rezultat skoro minimalnog broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela. PROBLEMI U BRAKU I RAZVODI U 2017. godini je nastavljen trend povećanja bračnih problema, kao i razvoda brakova gdje smo kao stručni radnici ulagali maksimalne napore kako bi se situacija u porodicama koje su pogođene ovom problematikom popravila, odnosno kako bi se nesuglasice između bračnih, ili bivših partnera ispravile. U 2017. godini aktivno je bilo 16 procesa razvoda braka u koja spadaju i problemi sa kontaktiranjem i izdržavanjem malodobne djece. Stim u vezi po istom pitanju socijalnio radnici su 20 (dvadeset) puta prisustvovali ročištima na Općinskom sudu u Bihaću gdje su iznosili svoje mišljenje, predlagali te dostavljali Sudu potrebnu stručnu dokumentaciju odnosno socijalno

anamnestičke podatke i mišljenja. Kao dokaz toga su brojni zapisnici i stručni razgovori sa strankama koje smo vodili. Naravno, problematika socijalnog rada je takva da se svakodnevno susrećemo sa ne zadovoljnim pojedincima koji usljed svojih problema nisu u stanju pravilno da sagledaju situaciju te za probleme u braku pokušavaju okriviti sve subjekte koji nastoje ispraviti njihovu situaciju pa tako i samog socijalnog radnika. Kada se radi o obradi slučaja, važno je napomenuti da jedan uslovno rečeno “lakši” slučaj sačinjava minimalno 12 sati rada, odnosno obrade stručnih radnika, izlazaka na teren, savjetodavnog rada, procjene, dijagnoze, prognoze isl…. MALOLJETNIČKI BRAK U toku 2017. bio je jedan (1) slučaj sklapanja maloljetničkog braka pred općinskim Sudom u Bihaću gdje smo proveli postupak prije samog ročišta, dostavili prijedlog i mišljenje sudu te bili prisutni na ročištu po pozivu Suda. SARADNJA SA NVO I ODGOJNO-OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA, POLICIJOM I DOMOM ZDRAVLJA Sarađivali smo kako sa Vladinim tako i sa NVO sektorom gdje smo prema istim uputili značajan broj dopisa vezano za razne oblike socijalne zaštite. Saradnja sa nadležnom Policijskom stanicom je na zavidnom nivou gdje smo bili prisutni prilikom ispitivanja maloljetnih lica, te redovno dostavljali potrebnu dokumentaciju. Takođe, saradnja sa odgojno obrazovnim institucijama te domom zdravlje je na nivou. Više puta smo obavljali razgovore sa nadležnima škola tako i doma zdravlja gdje smo razmjenjivali potrebne podatke, zajednički iz domena svoje struke predlagali mjere I donosili mišljenja o pojedinačnim slučajevima, naročito se to odnosi na odgojno-obrazovne institucije. POSJETA ŠTIĆENICIMA I PROBLEMI U 2017. godini obavljena je posjeta štićenicima koji su smješteni u Ustanove socijalne zaštite. Veliki problem predstavljaju apelacije lica koje su smještene u Ustanove socijalne zaštite gdje imamo slučaj da Odlukom Ustavnog suda BiH, štićenicu koja je duševni bolesnik, moramo vratiti iz Ustanove. Jasne instrukcije, savjete i pomoć Kantonalnog ili Federalnog ministarstva o postupanju u istim slučajevima, nemamo. Jendo lice koje je bilo smješteno u ustanovu socijalne zaštite putem Centra je vraćeno u mjesto prebivališta nakon apelacije a poOdluci Ustavnog Suda gdje je dalje postupanje Centra prema istom skoro potpuno onemogućeno. STARATELJSTVO U 2017. godini odrađeno je pet (5) Rješenja o prestanku starateljstva te jedno (1) Rješenje o starateljstvu za poseban slučaj, (2) Rješenja o postavljanju staratelja, odnosno stavljane lica pod starateljstvo. Za obradu istog odrađeni su kompletni postupci. Također je bio jedan slučaj smještaja lica u porodicu. KATEGORIZACIJA I REKATEGORIZACIJA Od 2016. na Rekategorizaciju su upućena dva predmeta krajem Septembra mjeseca koji su uredno

37

zaprimljeni ali nakon skoro četiri mjeseca, nemamo adekvatan odgovor i ti predmeti su na čekanju. SARADNJA SA SUDOM U 2017.godini evidentirano je dvadeset (20) odlazaka na Sud, gdje smo na zahtjeve istog dostavljali mišljenja i prijedloge po raznim osnovama (NPR. povjera, izdržavanje i kontaktiranje roditelja sa djecom, prijedlog mjera prema maloljetnicima isl.) SEMINARI U 2017. pored velikog obima poslova, trudili smo se da prisustvujemo većini seminara za koje smo dobili pozive a gdje se za učešće na istima nije plaćala kotizacija. Na osnovu naših angažovanja, dobili smo višestruke pohvale kako od Vladinih, tako i NV organizacija. Neki od seminara na kojima smo prisustvovali:

- servisi u zajednici ( save the children) - javne konsultacije o nacrtu politike o zaštiti

obitelji sa djecom - strategija za unapređenje prava osoba sa

invaliditetom - borba protiv trgovine ljudima - politika očuvanja sigurnosti djeteta (save

the children) - obuka za primjenu odgojnih preporuka za

maloljetnike - međunarodna konferencija o statusu osoba

sa invaliditetom - prevencija i suprotstavljanje nasilnom

ekstremizmu u lokalnoj zajednici (osce) - konferencija multidisciplinarni pristup

prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici (vlada FBIH)

- servisi u zajenici za djecu s poteškoćama u razvoju

- nasilje nad ženama i nasilje u porodici (UN Women)

- okrugli sto na temu nasilje u porodici (žene sa Une)

- pravda za djecu, jačanje zaštite djece u krivičnom postupku (save the children)

- Pravda za svjedoka i žrtvu (Medica) - Moja priča (USAID)

UVJERENJA U 2017. po raspoloživoj evidenciji, ukupno smo obradili i izdali 68 (šezdesetosam) Uvjerenja o socijalnom statusu i Uvjerenja o poslovnoj sposobnosti kao i 12 potvrda. ODSTUPANJA OD PROSJEKA S obzirom na obim posla, kao i činjenicu da većina drugih Institucija isključivo odrađuje poslove iz domena njihovog rada odnosno opisa posla, bez obzira na dobru saradnju sa pojedinim institucijama, i u 2017. godini bilo je slučajeva gdje su stručni radnici radili poslove koji nisu u domenu ili opisu njihovog posla, briga o higijeni, asistiranje medicinskom osoblju, nabavka ogrevnog drveta i slične stvari koje nikako nisu u opisu posla stručnih radnika a u cilju što brže i efikasnije pomoći lokalnom sanovništvu s obzirom da se radilo o

ugroženim životima. U 2017. se nadamo da će svaka od institucija pružati usluge koje se od iste očekuju. S obzirom da je profesionalni socijalni rad stručna, naučno zasnovana i metodički vršena aktivnost koja je usmjerena na sprječavanju i rješavanju stanja socijalne potrebe u zajednici, kako grupe tako i pojedinca, a koji obavljaju školovani i profesionalno osposobljeni socijalni radnici pridržavajući se odgovarajućih principa i primjenom adekvatnih metoda, postupaka i tehnika rada, rad sa “rizičnim” strankama nije predstavljao problem osim što rad sa takvim pojedincima iziskuje mnogo vremena. Situacija se znatno popravila prijemom diplomiranog socijalnog radnika u mjesecu Augustu 2016. godine kao i diplomiranog psihologa krajem 2016. godine. Takođe moramo napomenuti da je bilo znatno rasterećenje obima posla angažovanjem pravnika na Ugovor kao i prethodno angažovanje stručnih radnika. Takođe je nastavljena saradnja sa Zavodima za smještaj lica, gdje smo tokom čitave godine sa istima korektno sarađivali. Napominjemo takođe problem kašnjena prilikom plaćanja domova od strane Ministarstva gdje se redovno suočavamo sa opomenama pred tužbu . Takođe moramo istaći problem smještaja i brige o starim licima bez porodičnog staranja od kojih smo u ovoj godini zbrinuli jedno lice uz maksimalne napore stručnih radnika i direktora Centra. Za pitanje I status istih smo se obraćali Ministarstvu ali smo dobili uputu da iskoristimo sve lokalne resurse kako bi zbrinuli navedena lica. Napominjemo da veliko opterećenje u radu predstavlja konstantno popunjavanje upitnika koji dolaze od strane Ministarstva gdje isti duplaju i po nekoliko puta šalju identične upitnike što nam oduzima puno vremena. Rukovodeći se podacima sa kojima raspolaže ovaj Centar, evidentno je da se broj osoba u stanju socijalne potrebe povećava čemu je najveći uzrok ekonomska situacija koja u najvećem broju slučajeva dovodi i do problema u braku koji su spomenuti u uvodnom tekstu. Važno je napomenuti a što je jedna od dobrih pretpostavki uspješnog rada, zavidna saradnja i razumjevanje među stručnim radnicima u Centru kao i bezrezervna podrška od strane direktora Centra. U toku godine nije propušten niti jedan rok iz bilo koje oblasti socijalne zaštite, svi predmeti su riješenu u najkraćem mogućem roku. S poštovanjem! Podnosioci izvještaja:

1. Mirza Tešnjak dipl.soc.radnik, viši stručni saradnik za socijalnu zaštitu

38

2. Ibrahim Dervišić dipl.soc.radnik, stručni saradnik za socijalnu zaštitu, poslove starateljstva

_________________________________________ VIII vanredna sjednica OV Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Opštinsko vijeće na VIII. vanrednoj sjednici održanoj dana 07.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k I

Usvaja se Deklaracija na okolnosti hapšenja ratnog komandanta 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, komandanta Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i dijela ratnog komandnog kadra 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

II Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“.

III U „Službenom glasniku Opštine Bosanski Petrovac“ objaviti Deklaraciju iz stava I ovoga Zaključka. Broj:02/1-1-49-1317-4/18 Datum:08.05.2018 Zamjenik Predsjedavajućeg vijeća Safet Kamarić ___________________________________________

D E K L A R A C I J A na okolnosti hapšenja ratnog komandanta 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, komandanta

Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i dijela ratnog komandnog kadra 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

I Smatramo da je dug svih nas u Bosni i Hercegovini da osudimo čin lišenja slobode ratnog komandanta 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, komandanta Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i dijela ratnog komandnog kadra 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su dali nemjerljiv doprinos odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Njihovo zalaganje za samostalnost Bosne i Hercegovine kao države i njihov doprinos u odbrani vlastitog naroda treba biti inspiracija za naša pokoljenja u duhu izgradnje povjerenja i sretnije budućnosti, ali i sjećanje na nesretnu prošlost. Hapšenja ne predstavljaju ništa do pukog nastavka antibosanske politike i pokušaja izjednačavanja agresora i žrtve. Žrtve čiji je jedini zločin težnja ka stvaranju države po mjeri svih naroda koji u njoj žive. Mi kao izabrani predstavnici građana Bosanskog Petrovca pozivamo sve institucije naše zemlje da pravilno cijene zasluge najzaslužnijih sinova Bosne i Hercegovine, bez političkog, vjerskog ili bilo kojeg

drugog prizvuka u stvaranju i očuvanju mira na prostoru naše zemlje. Politika izjednačavanja žrtve i agresora nije i nikad neće biti prihvaćena u narodu koji je dao najveću žrtvu u periodu koji je iza nas. U cilju očuvanja tekovina Bosne i Hercegovine, te u cilju definiranja pozitivnih političkih procesa koji našu zemlju vode međunarodnim demokratskim putevima i euroatlantskim integracijama, najoštrije osuđujemo način i postupanja kojim se heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata žele prikazati kao potpuna suprotnost onome što oni u stvari jesu i od kojih se na ovaj način pokušava napraviti zločince i time u potpunosti izbrisati trag koji su zapisali duboko u temelje Bosne i Hercegovine. Ubijeđeni u nevinost naših heroja zalažemo se za vladavinu zakona i ponavljamo da ćemo u borbi za Bosnu i Hercegovinu, stvorenu za sve ljude koji u njoj žive i istrajati.

II Deklaracija će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac. Zamjenik Predsjedavajućeg OV Safet Kamarić ____________________________________________ I nastavak XIX redovne sjednice OV Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ( Službene novine FBiH, broj: 49/06) te člana 25. a u vezi sa članom 50. Statuta Općine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Općinsko vijeće na I nastavku 19. redovne sjednice održane dana 14.05.2018. godine, donijelo je

Z a k lj u č a k o vraćanju Izvještaja o radu Organa uprave, sa

službama za upravu za 2017.godinu Član 1.

Izvještaj o radu Organa uprave, sa službama za upravu za 2017.godinu, se vraća predlagaču na doradu.

Član 2. Izvještaj doraditi sa Informacijom o ocjenjivanju uposlenih u organu uprave za prethodnu godinu i dostaviti vijeću za 20.redovnu sjednicu koja će se održati dana 31.05.tekuće godine

Član 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o izvršenju istoga staraće se Načelnik opštine i šef nadležne službe.

Član 4. Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine „ Bosanski Petrovac.. Broj:02/1-34-780-7/18 Datum:14.05.2018 Predsjedavajući vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. ______________________________________

39

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ( Službene novine FBiH, broj: 49/06) te člana 25. a u vezi sa članom 50. Statuta Općine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Općinsko vijeće na I nastavku 19. redovne sjednice održane dana 14.05.2018. godine, donijelo je

O d l u k u o usvajanju Plana i Programa rada Općinskog Načelnika i Organa uprave za

2018.godinu Član 1.

Usvaja se Plan i Program rada Općinskog Načelnika i Organa uprave za 2018.godinu

Član 2. Zadužuje se Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu da prije objavljivanja javnog poziva za nevladin sektor i javnog poziva za privredu organizuje održavanje sastanka sa predsjedavajućim Opštinskog vijeća i predsjednicima MZ-a, prilikom čega bi se utvrdili prioriteti projekata.

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac“.

Član 3. U „Službenom glasniku Općine objaviti Plan i Program rada iz člana 1. ove Odluke. Broj:02/1-34-784-6 /18 Datum:14.05.2018. Predsjedavajući vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. ____________________________________________ Na osnovu Zakonu o budžetima FBiH (Službene novine FBiH , broj: broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 ,25/12, 102/13 i 9/14), člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac-prečišćen tekst («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Općinsko vijeće na , prijedlog komisije za budžet općinskog vijeća, na I nastavku 19. redovne sjednice održane dana 14.05.2018. godine, donijelo je

Z a k lj u č a k I

Usvaja se Informacija o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2018.godine. II

Preporučuje se opštinskom Načelniku da: - se poslovi fakturisanja građevinskih i komunalnih naknada ubuduće kalendarski rade jer je zabrinjavajući podatak da je izvršenje budžeta kod tih prihoda manje od 15 % ,

- da se obrati veća pažnja na kapitalne transfere koji nastavljaju sa negativnim trendom, te

- da je potrebno što hitnije završiti sve radnje kako bi se otpočelo sa prodajom stanova, te povećala stavka „primitci od imovine“.

III Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine“ Bosanski Petrovac.

IV

U „Službenom glasniku općine“ objaviti i Informaciju o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2018.godi Broj:02/1-14-1033-3/18 Datum: 14.05.2018. Predsjedavajućo OV Dejan Prošić,dipl.ing. ____________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKI PETROVAC SLUŽBA ZA FINANSIJE,BUDŽET I RAČUNOVODSTVO

I N F O R M A C I J A o izvršenju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za period 01.01-31.03.2018. god.

40

PRIHODI ek.kod Opis Izvršenje budžeta Budžet za 2018.

godinu

Izvršenje budžeta Index

01.01-31.03.2017. 01.01-31.03.2018. kol.5/

kol4 % 1 2 3 4 5 6 I UKUPAN PRIHOD (II+VI) 1.441.749,00 4.181.635,00 686.109,00 16 II UKUPNO(III+IV+V) 1.379.237,00 3.484.535,00 646.585,00 19 III POREZNI PRIHODI 329.369,00 1.496.275,00 325.079,00 22

711 Porez na dobit pojedinaca i pred. 0,00 100,00 12,00 12 711111 porez na dobit od privr.i prof.dj. 0,00 100,00 12,00 12

713 Porez na plaću 0,00 100,00 0,00 0 714 Porez na imovinu 46.051,00 148.680,00 17.694,00 12

714111 porez na imovinu od fizičkih lica 2.874,00 12.000,00 3.966,00 33 714112 poreza na imovinu od pravnih lica 4.593,00 12.680,00 4.486,00 35 714113 porez na imovinu za motorna vozila 7.095,00 35.000,00 6.300,00 18 714121 porez na nasljeđe i darove 0,00 4.000,00 780,00 20 714131 porez na promet nepokretnosti.od fizičkih lica 14.158,00 50.000,00 2.162,00 4 714132 porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 17.331,00 35.000,00 0,00 0

715 Porez na promet usluga 0,00 0,00 0,00 716 Prihodi po osnovu poreza na dohodak 54.775,00 259.295,00 60.376,00 23

716111 dohodak od fizičkih lica od nesam.djelatnosti 43.616,00 219.350,00 49.587,00 23 716112 dohodak od fiz lica od samostalne djelatnosti 1.084,00 6.895,00 1.117,00 16 716113 dohodak od fizičke imovine 27,00 50,00 46,00 92 716115 dohodak na dobitke od igara 2.739,00 15.000,00 4.747,00 32 716116 dohodak od dr samos. djelatnosti 2.766,00 10.000,00 2.586,00 26 716117 prihodi od por.na dohodak po konačnom obr. 4.543,00 8.000,00 2.293,00 29

717 Prihodi od indirektnih poreza 228.543,00 1.087.050,00 246.997,00 23 717131 prih.od ind.poreza-ceste 23.324,00 109.050,00 24.983,00 23 717141 prihod od indirektnih poreza 205.219,00 978.000,00 222.014,00 23

719 Ostali porezi 0,00 50,00 0,00 0 719111 Ostali porezi 0,00 50,00 0,00 0

777 Prihodi od carina i ostale uvozne takse 0,00 1.000,00 0,00 0 777779 Uplate obav.od nakn.za puteve iz cij.naf.der. 0,00 1.000,00 0,00 0

IV NEPOREZNI PRIHODI 926.926,00 1.773.960,00 255.451,00 14 721 Prihodi od poduz.akt.,imovine i kamata 31.856,00 83.000,00 35.599,00 43

721112 prihodi od davanja prava na eksploat. 10.333,00 19.600,00 6.084,00 31 721121 prihod od zemljišne rente 4.016,00 5.000,00 3.366,00 67

41

ek.kod Opis Izvršenje budžeta Budžet za 2018. godinu

Izvršenje budžeta Index

01.01-31.03.2017. 01.01-31.03.2018. kol.5/

kol4 % 1 2 3 4 5 6

721122 prihod od iznajmljivanja posl.prostora i ostale mat.imovine 17.007,00 57.400,00

25.649,00 45

721211 prihodi od kamata za depoz.u ban. 0,00 0,00 0,00

721229 ostali prihodi od zakupa 500,00 1.000,00 500,00 50 722 Nakn.i takse i prih od pružanja jav.usl. 894.905,00 1.690.460,00 219.402,00 13

722131 općinske administrativne takse 26.423,00 110.000,00 23.105,00 21 722321 općinske komunalne takse 126.249,00 384.000,00 51.434,00 13 722431 naknada za dodjeljeno-preuzeto zemljište 0,00 60.000,00 200,00 0 722433 nakn.za uređenje građevinskog zemljišta 4.777,00 10.000,00 0,00 0 722434 nakn.za korištenje građ.zemljišta i komunalna potrošnja 69.327,00 350.000,00 25.639,00 7 722435 naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta 0,00 0,00 0,00 722436 nakn.po osnovu tehničkog pregleda građevina 4.151,00 12.000,00 583,00 5 722441 ostale općinske naknade-skloništa 181,00 1.500,00 0,00 0 722449 komunalna naknada 15.555,00 60.000,00 6.720,00 11 722474 naknada za korištenje državnih šuma 602.593,00 500.000,00 77.635,00 16 722463 nakn.za korištenje javnih površina 13.056,00 24.700,00 510,00 2 722515 nakn.za korištenje podataka premjera i katastra 760,00 4.000,00 873,00 22 722516 naknada za vršenje usluga premjera i katastra 4.800,00 20.000,00 6.349,00 32 722521 posebna vodna nakn.za zaštitu voda za trans.sred. 2.014,00 10.000,00 2.406,00 24 722522 posebna vodna nakn.za zaštitu voda 1.427,00 5.800,00 596,00 10 722523 posebna vodna nakn.za koriš.površinskih i podz.voda 119,00 800,00 164,00 21 722529 opća vodna naknada 1.747,00 7.000,00 1.967,00 28 722531 nakn.za upotrebu cesta za voz.pr.lica 2.688,00 18.980,00 2.920,00 15 722532 nakn.za upotrebu cesta za voz.građana 5.874,00 28.320,00 5.504,00 19 722581 naknada za zaštitu od prirodnih nesreća 6.184,00 22.000,00 6.609,00 30 722582 naknada za zaš od prir ,nesreća 208,00 800,00 206,00 26 722583 nakn.za vatrogasne jedinice iz premije osig. 0,00 40,00 0,00 0 722584 nakn.iz funkcion.premije osig.od auto odgov. 0,00 20,00 0,00 0 722700 neplanirane uplate-prihodi 2.043,00 40.000,00 2.930,00 7 722611 prihodi od pružanja usluga građanima-komisije 3.150,00 13.000,00 1.350,00 10 722631 vlastiti prihodi - kuhinja 209,00 1.500,00 180,00 12 722631 vlastiti prihodi - JU Centar za kulturu i obrazovanje 1.370,00 6.000,00 1.522,00 25

723 Novčane kazne 165,00 500,00 450,00 90 723133 novčane kazne 165,00 500,00 450,00 90

42

ek.kod Opis Izvršenje budžeta Budžet za 2018. godinu

Izvršenje budžeta Index

01.01-31.03.2017. 01.01-31.03.2018. kol.5/ kol4

1 2 3 4 5 6 V TEKUĆI TRANSFERI 122.942,00 214.300,00 66.055,00 31

731111 primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0,00 0,00 3.992,00

732111 grant od min.za ljudska prava i izbjeglice 74.726,00 70.000,00 0,00 0 732112 grant od Fed.min.-za volontere-Centar za soc.rad 0,00 2.000,00 0,00 0 732112 grant od Fed.min.-za volontere-Centar za kulturu 15.600,00 0,00 0,00

732114 grant -Kantonalno ministarstvo poljoprivrede 0,00 0,00 20.000,00

732114 grant-Kantonalno ministarstvo prostornog 0,00 500,00 0,00 0 732114 grant od kantona - za poplave 10.000,00 0,00 0,00

732114 grant od ekoloških naknada 0,00 15.000,00 0,00 0 732114 grant za socijalnu pomoć 6.706,00 30.000,00 23.409,00 78 732114 grant za smještaj u ustanove 4.167,00 26.400,00 0,00 0 732114 porodiljsko bolovanje 1.100,00 28.000,00 0,00 0 732114 dječija nedjelja 0,00 2.000,00 0,00 0 732114 grant za jednokratnu novčanu pomoć 900,00 1.800,00 0,00 0 733111 donacija od fizičkih lica-sufinansiranje smještaja u ust. 9.743,00 38.600,00 8.654,00 22 733112 donacije od pravnih lica 0,00 0,00 10.000,00

VI KAPITALNI TRANSFERI 62.512,00 477.100,00 39.524,00 8 741100 Kapit.transferi od inostranih vlada i međun.org. 0,00 250.000,00 0,00 0 742112 Kapitalni transfer od Fed.-min.okol.-izg.gar.sa nad. 0,00 21.500,00 12.992,00 60 742112 kapitalni transfer od Fonda za okoliš- 32.012,00 150.000,00 10.932,00 7 742112 kapitalni transfer od Fed.min.kulture i sporta 10.500,00 0,00 0,00

742114 Kapitalni transfer od USK-ministarstvo poljoprivred. 20.000,00 40.000,00 0,00 0 742114 kap.grant id TZ-grant za sanaciju kuće J.Bjelića 0,00 15.600,00 15.600,00 100

VII PRIMICI 811100 primici od prodaje stalnih sredstava 0,00 220.000,00 0,00 0

43

IZDACI Ekonomski Opis Izvršenje budžeta Budžet za 2018.

godinu Izvršenje budžeta Index

kod 01.01-31.03.2017. 01.01-31.03.2018. kol.5/ kol4

1 2 3 4 5 6 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 344.311,00 1.489.084,00 338.270,00 23 611110 Bruto plaće i naknade 216.650,00 914.016,00 213.620,00 23 611130 Doprinos na teret zaposlenih 97.760,00 409.285,00 97.664,00 24 611210 Naknada za prevoz s posla i na posao 4.653,00 14.515,00 2.506,00 17 611220 Naknada za topli obrok,otpremnine,regres 25.248,00 151.268,00 24.480,00 16 612000 Doprinos poslodavca 33.112,00 145.174,00 33.667,00 23 612110 Doprinos poslodavca 33.112,00 145.174,00 33.667,00 23 613000 Izdaci za materijal i usluge 193.797,00 929.777,00 170.003,00 18 613100 Putni troškovi 5.892,00 23.300,00 2.849,00 12 613200 Izdaci za energiju 37.239,00 174.500,00 37.041,00 21 613300 Izdaci za komun.usluge 18.916,00 191.260,00 27.583,00 14 613400 Nabavka materijala 7.171,00 26.700,00 7.767,00 29 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.792,00 22.500,00 5.074,00 23 613700 Tekuće održavanje 54.858,00 201.100,00 39.045,00 19 613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 2.930,00 10.400,00 3.603,00 35 613900 Ugovorene usluge i ostali izdaci 35.403,00 162.917,00 18.649,00 11 613900 Naknade općinskim vijećnicima i komisije vijeća 26.596,00 117.100,00 28.392,00 24 614000 Tekući grantovi 51.405,00 624.850,00 80.462,00 13 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti i obraz.ustanovama 9.788,00 141.300,00 9.689,00 7 614200 Grantovi pojedincima 31.566,00 288.500,00 41.176,00 14 614300 Grantovi neprofitnim organiz. 6.947,00 78.050,00 3.000,00 4 614400 Subvencije javnim preduzećima i sajmovi 2.500,00 45.000,00 4.000,00 9

614400 Poticaji za kapitalne projekte u okviru razvoja poljoprivrede, obrta i poduzetništva 0,00 50.000,00

0,00 0

614500 Subvencije za poticaj razvoja i obrta 0,00 3.000,00 3.000,00 100 614800 Ostali grantovi-povrat i drugo 604,00 19.000,00 0,00 0 615000 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondov. 20.236,00 72.600,00 0,00 0 616000 Izdaci za kamate 0,00 10.000,00 0,00 0 821000 Nabavka stalnih sredstava 61.659,00 770.150,00 7.041,00 1 823212 Otplate stranim finansijskim institucijama (EIB) 0,00 100.000,00 0,00 0

Tekuća rezerva 3.532,00 40.000,00 19.597,00 49 UKUPNO 708.052,00 4.181.635,00 629.416,00 15

44

RASPORED PO KORISNICIMA

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 1010 0002/1 01 011 Općinsko vijeće 613100 putni troškovi 0,00 500,00 0,00 0

613975 troškovi prevoza vijećnika 173,00 0,00 244,00

613313 izdaci za mobitel 0,00 500,00 334,00 67 613914 troškovi reprezentacije 0,00 1.200,00 0,00 0 613975 naknade općinskim vijećnicima 20.400,00 83.200,00 20.250,00 24 613980 porez i doprinosi vijčničkih naknada 4.730,00 18.200,00 4.695,00 26 613974 naknade za komisije vijeća 1.050,00 11.000,00 2.600,00 24 613980 porez doprinosi za komisije 243,00 3.000,00 603,00 20 614126 Općinska izborna komisija 0,00 23.800,00 0,00 0 ukupno 26.596,00 141.400,00 28.726,00 20

01 1010 0001 01 011 Kabinet općinskog načelnika

611110 bruto plaće i naknade 31.943,00 126.300,00 30.905,00 24 611130 doprinos na teret zaposlenih 14.351,00 56.750,00 13.885,00 24 611221 naknade za topli obrok 2.152,00 9.600,00 2.088,00 22 611224 naknade za regres 0,00 2.150,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

611227 pomoć u slučaju smrti ili bolesti 0,00 5.000,00 0,00 0 612110 doprinosi poslodavca 4.861,00 19.250,00 4.703,00 24 613100 putni troškovi 3.861,00 15.000,00 2.158,00 14 613510 troškovi goriva 3.465,00 15.000,00 3.031,00 20 613520 izdaci za prevozne usluge i registraciju 780,00 3.000,00 753,00 25 613911 usluge medija 3.375,00 12.000,00 1.696,00 14

613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 848,00

613914 troškovi reprezentacije 1.664,00 20.000,00 349,00 2 613916 usluge objavljivanja tendera i oglasa 392,00 14.000,00 2.385,00 17 613922 usluge za stručno obrazovanje 0,00 0,00 900,00

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 883,00 500,00 0,00 0 613932 pravne usluge 0,00 0,00 0,00

613937 troškovi vještačenja 0,00 10.000,00 260,00 3 613973 izdaci za volonterski rad 0,00 0,00 0,00

45

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613970 izdaci za ug. usluge-ugovori i komisije 14.390,00 20.000,00 410,00 2 613979 dop.za osobe sa invaliditetom 1.275,00 5.000,00 1.303,00 26 613983 posebna naknada na dohodak 160,00 632,00 155,00 25 613980 izdaci za por i doprinose za komisije i ugovore 3.305,00 7.000,00 95,00 1 613991 ostale nespomenute usluge 450,00 5.000,00 520,00 10 614129 ostali namjenski transferi-obilj.znač.datum. 0,00 5.000,00 0,00 0 614234 Stipendije 0,00 28.000,00 0,00 0 614239 Obilježavanje propisanih kant.propisima 0,00 10.000,00 0,00 0 614000 tekuća rezerva 3.532,00 40.000,00 19.597,00 49

821312 nabavka automobila 0,00 20.000,00 0,00 0 821342 nabavka opreme 0,00 7.000,00 0,00 0 ukupno 90.839,00 456.182,00 86.041,00 19

01 1010 0002 01 013 Služba za opću upravu,druš.djel.stručne posl.vijeća i zajedničke poslove

611110 bruto plaće i naknade 34.972,00 139.650,00 38.736,00 28 611130 doprinos na teret zaposlenih 16.136,00 62.750,00 17.403,00 28 611210 naknade za prevoz radnika 530,00 2.200,00 504,00 23 611221 naknade za topli obrok 4.728,00 21.500,00 5.168,00 24 611224 naknade za regres 0,00 4.730,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 5.465,00 21.250,00 5.894,00 28 613100 putni troškovi 0,00 500,00 0,00 0 613211 izdaci za energiju 4.576,00 20.000,00 4.242,00 21 613214 izdaci za grijanje-drvo 0,00 18.500,00 0,00 0 613311 izdaci za telefon 2.176,00 8.500,00 1.851,00 22 613312 izdaci za internet 632,00 3.000,00 601,00 20 613313 izdaci za mobitele 2.060,00 7.000,00 779,00 11 613314 poštanske usluge 3.032,00 14.000,00 2.905,00 21 613314 ostale usluge u oblasti komunikacije 0,00 500,00 0,00 0 613321 izdaci za vodu i kanalizaciju 315,00 1.800,00 410,00 23 613323 izdaci za odvoz smeća 1.120,00 4.600,00 1.413,00 31 613411 izdaci za obrasce i papir 4.073,00 5.000,00 4.441,00 89 613413 izdaci za obrazovanje kadrova 500,00 0,00 790,00

613416 izdaci za sitan inventar 0,00 1.000,00 0,00 0 613417 kancelarijski materijal 698,00 1.000,00 1.506,00 151

46

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613418 auto gume 0,00 1.000,00 0,00 0 613419 ostali adm.materijal 35,00 1.000,00 0,00 0 613482 izdaci za prehrambeni materijal-kuhinja 333,00 2.500,00 639,00 26 613484 izdaci za materijal za čišćenje 184,00 1.500,00 170,00 11 613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 559,00 8.000,00 19,00 0 613720 izdaci za usluge održavanja 1.856,00 8.000,00 2.940,00 37 613720 izdaci za usluge održavanja-servis vozila 452,00 2.500,00 0,00 0 613810 izdaci za osiguranje imovine i zaposlenih 2.424,00 3.500,00 2.687,00 77 613922 usluge za stručno obrazovanje 40,00 0,00 0,00

613983 posebna naknada na dohodak 180,00 700,00 194,00 28 614117 grant MZ 0,00 19.500,00 375,00 2 614122 grant za Sportski savez 0,00 30.000,00 5.000,00 17 614122 grant za sport -NK Mladost 6.668,00 20.000,00 3.333,00 17

614324 grant boračkim organizacijama 0,00 17.550,00 0,00 0 614125 transfer za obrazovanje-OŠ Ahmet Hrom. 1.500,00 1.500,00 500,00 33 614125 transfer za obrazovanje-MSŠ B.Petrovac 1.500,00 1.500,00 0,00 0 614125 transfer za obrazovanje-JU Dječiji vrtić 0,00 0,00 0,00

614125 transfer za obrazovanje-Muzička škola 0,00 0,00 0,00

614126 program obilježavanja "Dani S. Kulenovića" 0,00 0,00 0,00

614129 ostali namjenski transf.-Prva kosa Grmeča 0,00 0,00 0,00

614129 ostali namjenski transf.-Dani base i kromp. 0,00 0,00 0,00

614233 grantovi pojed.-nužni i alternat.smj. 0,00 3.000,00 0,00 0 614243 Transfer za prevoz učenika 2.651,00 20.000,00 4.840,00 24 614311 grant za Crveni križ 3.000,00 18.000,00 3.000,00 17 614319 tekući tran.-Pravoslavna vjerska zajednica 1.530,00 0,00 0,00

614319 tekući tran. vjerskim zajednicama 0,00 10.000,00 0,00 0 614319 tekući transferi VZ-uređ.groblja Trešnjica 0,00 10.000,00 0,00 0 614324 tekući transf. MZ sanacija prostorija mjesne zaj. 0,00 6.000,00 0,00 0 614324 tekući trans.-Udruženje penzionera B.Petr. 0,00 0,00 0,00

614324 tekući transf.-Organ.por.šehida i pog.borac. 0,00 0,00 0,00

614324 tekući trans-Udruž.demobil.bor.OOR 92-95 1.667,00 0,00 0,00

614324 tekući tran.-UG Aero klub Med. Polje B.P. 0,00 0,00 0,00

614324 tekući tan.za mlade-proj.Omladinska ban. 750,00 7.500,00 0,00 0

614324 tekući tran.za mlade UG Via Kids festival 0,00

0,00

0,00

47

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

821311 nabavka opreme-metalne kase 0,00 10.000,00 7.014,00 70 821311 nabavka opreme-namještaj 0,00 10.000,00 0,00 0 821311 Otvaranje kancel.za sarad.sa dijasporom 0,00 0,00 0,00

ukupno 106.342,00 550.730,00 117.354,00 21

01 1010 0005 03 032 Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo 611110 bruto plaće i naknade 25.366,00 83.000,00 20.970,00 25 611130 doprinos na teret zaposlenih 11.396,00 37.250,00 9.422,00 25 611221 naknade za topli obrok 3.144,00 11.620,00 2.720,00 23 611224 naknade za regres 0,00 2.580,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 3.860,00 14.950,00 3.191,00 21 612114 doprinos za beneficirani radni staž 699,00 3.200,00 587,00 18 613100 putni troškovi 22,00 500,00 90,00 18 613400 Izdaci za opremanje strukture civilne zaštite 0,00 5.900,00 0,00 0

613480 Nabavka opreme za vatrogasce (uniforme) 0,00 5.000,00 0,00 0 613487 punjenje i kontrola vatrogasnih aparata 220,00 800,00 0,00 0 613724 usluge opravke i održavanje cesta-poplave 0,00 0,00 0,00

613983 posebna naknada na dohodak 127,00 420,00 105,00 25 613990 Izrada planske dokumentacije 0,00 6.000,00 0,00 0

613991 Izdaci za obuku 0,00 1.900,00 0,00 0 613991 deminiranje 0,00 1.000,00 0,00 0

614241 izdaci za saniranje štete-transfer za ele.nepogode 1.380,00

7.800,00 0,00 0

614241 grantovi-zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća 0,00

3.900,00 0,00 0

614411 Subvencija komunalnom preduzeću 0,00 40.000,00 0,00 0 ukupno 46.214,00 225.820,00 37.085,00 16

01 1010 0004 Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove

611110 bruto plaće i naknade 17.385,00 69.550,00 18.250,00 26 611130 doprinos na teret zaposlenih 7.811,00 31.300,00 8.199,00 26 611210 naknade za prevoz radnika 1.434,00 5.685,00 1.231,00 21 611221 naknade za topli obrok 2.320,00 9.600,00 2.176,00 23

48

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

611224 naknade za regres 0,00 2.150,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00 0 612110 doprinosi poslodavca 2.646,00 10.580,00 2.777,00 26 613100 putni troškovi 160,00 500,00 0,00 0 613900 izlaganje podataka katastra nekretnina 0,00 10.000,00 0,00 0 613922 usluge za stručno obrazovanje 0,00 0,00 0,00 0 613937 troškovi vještačenja 0,00 0,00 0,00 0 613983 posebna naknada za dohodak 87,00 350,00 91,00 26 613991 troškovi eksproprijacije PPOV 0,00 0,00 0,00 0 613991 izrada i uspostavljanje adresnog registra 0,00 3.000,00 0,00 0

821226 Izrada i postavljanje bilborda na ulazima u grad 0,00 5.000,00 0,00 0 821521 Izrada prostornog plana 0,00 26.150,00 0,00 0 821521 Projektne pripreme i izmjena post. pl. dokum 8.775,00 15.000,00 0,00 0 ukupno 40.618,00 188.865,00 32.724,00 17 01 1010 0007 Služba za stambeno-komunalnu djelatnost,

vodoprivredu i zaštitu okoliša 611110 bruto plaće i naknade 27.302,00 112.940,00 21.763,00 19 611130 doprinos na teret zaposlenih 12.266,00 49.265,00 10.319,00 21 611210 naknade za prevoz radnika 666,00 2.490,00 0,00 0 611221 naknade za topli obrok 2.760,00 13.440,00 2.240,00 17 611224 naknade za regres 0,00 3.010,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 4.154,00 17.190,00 3.495,00 20 613100 putni troškovi 0,00 500,00 351,00 70 613212 troškovi javne rasvjeta-energija 28.852,00 130.000,00 31.201,00 24 613324 komun.usl.javna higijena 5.612,00 110.000,00 12.918,00 12 613326 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 0,00 1.000,00 0,00 0 613327 Usluga .uređenja javnih površina 725,00 25.000,00 2.707,00 11 613451 saobraćajna signalizacija 0,00 0,00 0,00

613724 održavanje puteva-ljetno 0,00 50.000,00 0,00 0 613724 održavanju puteva-zimsko 40.996,00 50.000,00 34.767,00 70 613720 izdaci za usluge održavanja stanova u vl.općine 470,00 8.000,00 690,00 9

613720 hitne intervencije 0,00 20.000,00 0,00 0 613726 održavanje javne rasvjete 10.244,00 50.000,00 0,00 0 614200 readmisija -učešće općine 0,00 64.000,00 0,00 0

49

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613983 posebna naknada na dohodak 136,00 565,00 115,00 20 ukupno 134.183,00 707.900,00 120.566,00 17

01 1010 0003 Služba za finansije, budžet i računovodstvo

611110 bruto plaće i naknade 22.095,00 92.000,00 18.930,00 21 611130 doprinos na teret zaposlenih 9.927,00 41.500,00 8.505,00 20 611210 naknade za prevoz radnika 960,00 1.500,00 303,00 20 611221 naknade za topli obrok 2.496,00 11.270,00 2328,00 21 611224 naknade za regres 0,00 2.580,00 0,00 0 611226 jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

611227 pomoć u slučaju smrti ili bolesti 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 3.362,00 14.000,00 2.881,00 21 613110 putni troškovi 670,00 1.000,00 45,00 5 613821 izdaci za bankarske usluge 506,00 3.700,00 916,00 25 613922 usluge za stručno obrazovanje 0,00 1.000,00 220,00 22

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 500,00

613934 stručne usluge-hardverske i softverske usluge 0,00 7.020,00 2.176,00 31 613983 posebna naknada na dohodak 111,00 460,00 95,00 21 613997 izdaci za PDV 2.657,00 12.600,00 2.958,00 23 614811 povrat više uplaćenih poreza 604,00 4.000,00 0,00 0 616211 Izdaci za kamate na kredite od drugih vlada 0,00 10.000,00 0,00 0 823212 Otplate stranim finansijskim institucijama 0,00 100.000,00 0,00 0 821312 nabavka opreme 0,00 0,00 0,00

821341 zamjena video nadzora općine 0,00 0,00 0,00

ukupno 43.388,00 302.630,00 39.857,00 13

01 1010 0006 Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu

611110 bruto plaće i naknade 27.493,00 112.200,00 25.282,00 23 611130 doprinos na teret zaposlenih 12.352,00 50.450,00 12.507,00 25

611210 Naknada za prevoz radnika 0,00 1.540,00 470,00 31 611221 naknade za topli obrok 2.888,00 13.555,00 2.112,00 16

611224 naknade za regres 0,00 3.010,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00 0 612110 doprinosi poslodavca 4.184,00 17.100,00 4.236,00 25 613110 putni troškovi 523,00 3.000,00 90,00 3

50

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613922 usluge za stručno obrazovanje 500,00 0,00 0,00

613983 posebna naknada na dohodak 137,00 570,00 139,00 24 614324 tekući transferi neprofitnim organizacijama 0,00 15.000,00 0,00 0 614414 nadzor - stocno groblje,Veterinarska stanica 2.500,00 5.000,00 4.000,00 80

614414 Poticaji za kapitalne projekte u okviru razvoja poljoprivrede, obrta i poduzetništva 0,00 50.000,00 0,00 0

614200 program socijalne zaštite i inkluzije 0,00 0,00 0,00

614521 Učešće u projektu zapošljavanja mladih YEP 0,00 3.000,00 3.000,00 100 615100 Sanacija deponija Vaganac, 580,00 0,00 0,00

821224 Izgradnja garaže sa nadstrešnicom-recikl. 16.263,00 15.000,00 0,00 0 615100 Rehabilitacija ulica u gradu 0,00 30.000,00 0,00 0 615100 Učešće u projektima EU 19.656,00 6.000,00 0,00 0 821224 Vodovod Kapljuh- Smoljana 0,00 61.000,00 0,00 0 821521 Izrada geodetskog snimka vodovoda Smoljana 0,00 6.000,00 0,00 0 821224 Izgradnja PPOV vlastito učešće 0,00 300.000,00 0,00 0 821224 Izgradnja PPOV-a pripremni radovi 0,00 90.000,00 0,00 0 821224 Projekat vodovod Bahići-Revenik-Bišćani 9.996,00 70.000,00 0,00 0 821224 projektovanje ,nadzor i revizija nad projekt. 0,00 10.000,00 0,00 0 821221 Izgradnja javne rasvjete 26.625,00 50.000,00 0,00 0 821222 Izgradnja javnih parkinga 0,00 10.000,00 0,00 0 821222 Asvaltiranje puta Široki put-Bahići 0,00 20.000,00 0,00 0 821222 Asvaltiranje puta prema groblju Trešnjice 0,00 40.000,00 0,00 0 821211 Izgradnja zgrade za socijalno zbrinjavanje 0,00 20.000,00 0,00 0 ukupno 123.697,00 1.002.425,00 51.836,00 5

01 0001 JU Centar za socijalni rad

1020 611110 bruto plaće i naknade 17.117,00 78.705,00 15.505,00 20 611130 doprinos na teret zaposlenih 7.690,00 35.235,00 6.966,00 20 611221 naknade za topli obrok 2.664,00 11.520,00 2.120,00 18 611224 naknade za regres 0,00 3.010,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 2.605,00 12.055,00 2.359,00 20 613110 putni troškovi 232,00 800,00 40,00 5 613311 izdaci za telefon 174,00 1.500,00 268,00 18 613312 izdaci za internet 58,00 400,00 60,00 15

51

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613314 poštanske usluge 415,00 2.000,00 350,00 18 613411 nabavka materijala 766,00 1.000,00 0,00 0 613510 izdaci za gorivo 547,00 4.000,00 1.289,00 32 613520 izci za prevozne usluge i registraciju 0,00 500,00 0,00 0 613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 73,00 100,00 20,00 20 613720 izdaci za usluge održavanja 138,00 1.500,00 23,00 2 613810 izdaci za osiguranje imovine i zaposlenih 0,00 3.200,00 0,00 0 613979 doprinosi za osobe sa invaliditetom 0,00 350,00 0,00 0 613910 izdaci za informisanje i reprezentaciju 0,00 200,00 234,00 117 613970 izdaci za ug. usluge-ugovori i komisije 292,00 2.000,00 200,00 10 613973 izdaci za volontere 743,00 2.000,00 238,00 12

613980 izdaci za poreze i doprinose za komisije i ugovore 524,00

2.000,00 197,00 10

613983 posebna naknada na dohodak 165,00 750,00 150,00 20 613992 usluge za stručno obrazovanje 0,00 0,00 0,00

613991 ostale nespomenute usluge 90,00 100,00 70,00 70 614222 smještaj u ustanove 17.210,00 65.000,00 13.167,00 20 614223 ostali grantovi pojedincima-porodiljsko 1.100,00 28.000,00 10.709,00 38 614229 grantovi pojedincima-jednokratne pomoći 3.215,00 20.000,00 1.060,00 5 614239 jednokratna pomoć za porodilje 500,00 15.000,00 1.000,00 7 614231 beneficije za socijalnu zaštitu 5.510,00 30.000,00 10.400,00 35 614229 novčna pomoć-dječija nedelja 0,00 2.000,00 0,00 0 614229 jednokratna pomoć-kanton 0,00 1.800,00 0,00 0 ukupno 61.828,00 324.725,00 66.425,00 20 01 1030 0001 JU Centar za kulturu i obrazovanje

611110 bruto plaće i naknade 7.572,00 83.011,00 23.278,00 28 611130 doprinos na teret zaposlenih 3.402,00 37.295,00 10.459,00 28 611210 naknade za prevoz radnika 228,00 1.100,00 0,00 0 611221 naknade za topli obrok 1.632,00 15.488,00 3.528,00 23 611224 naknade za regres 0,00 3.440,00 0,00 0 611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

611227 pomoć u slučaju smrti ili bolesti 0,00 0,00 0,00

612110 doprinosi poslodavca 1.152,00 13.049,00 3.542,00 27 613110 putni troškovi 394,00 800,00 75,00 9

52

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

613211 izdaci za energiju 811,00 3.000,00 1.597,00 53 613214 izdaci za grijanje-drvo 3.000,00 3.000,00 0,00 0 613311 izdaci za telefon 243,00 1.500,00 308,00 21 613312 izdaci za internet 630,00 2.500,00 720,00 29 613313 izdaci za mobitel 0,00 0,00 0,00

613314 poštanske usluge 176,00 500,00 200,00 40 613316 ostale usluge u oblasti komunikacije- 1.404,00 6.360,00 1.404,00 22 613321 izdaci za vodu i kanalizaciju 41,00 450,00 145,00 32 613323 izdaci za odvoz smeća 103,00 650,00 211,00 32 613411 izdaci za obrasce i papir 169,00 1.000,00 153,00 15 613484 izdaci za materijal za čišćenje 193,00 500,00 68,00 14 613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 0,00 500,00 0,00 0 613720 izdaci za usluge opravki i održavanje 70,00 2.000,00 585,00 29 613821 bankarske usluge 0,00 0,00 0,00

613912 usluge štampanja 23,00 500,00 0,00 0 613914 usluge reprezentacije 135,00 200,00 25,00 13 613916 usluge objavljivanja tendera i oglasa 0,00 1.000,00 548,00 55 613970 izdaci za ug. usluge-ugovori i komisije 740,00 3.000,00 680,00 23 613973 volonteri 1.063,00 3.000,00 0,00 0

613979 doprinosi za osobe sa invaliditetom 0,00 2.500,00 49,00 2

613980 izdaci za poreze i doprinose za komisije i ugovore 600,00

2.000,00 120,00 6

613983 posebna naknada na dohodak 82,00 415,00 240,00 58 613991 ostale nespomenute usluge 90,00 100,00 70,00 70 613995 usluge obezbjeđenja objekta 316,00 1.500,00 316,00 21 614129 manifestacija 27.juli Medeno polje 120,00 0,00 481,00

614129 dani kulture Bosanskog Petrovca 0,00 30.000,00 0,00 0 615200 sanacija rodne kuće Jovana Bjelića 0,00 15.6000 0,00 0

ukupno 24.389,00 235.958,00 48.802,00 21 01 Općinsko pravobranilaštvo

611110 bruto plaće i naknade 5.405,00 16.660,00 0,00 0 611130 doprinos na teret zaposlenih 2.429,00 7.490,00 0,00 0 611210 naknade za prevoz radnika 835,00 0,00 0,00

611224 naknade za regres 0,00 430,00 0,00 0

53

glav razd. potr.jed. F.kod Ekon.kod Opis Izvršenje

01.01-31.03.2017.

Budžet za 2018. godinu

Izvršenje 01.01-

31.03.2018. Index 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

611221 naknade za topli obrok 464,00 1.585,00 0,00 0

612110 doprinosi poslodavca 823,00 2.550,00 0,00 0

613110 putni troškovi 30,00 200,00 0,00 0 613983 posebna naknada na dohodak 27,00 85,00 0,00 0 614817 izvršenje sudskih presuda 0,00 15.000,00 0,00 0 613962 troškovi spora 471,00 1.000,00 0,00 0 ukupno 10.484,00 45.000,00 0,00 0

ukupno 708.578,00 4.181.635,00 629.416,00 15

Općinski načelnik Zlatko Hujić, dipl.ecc.

54

Na osnovu člana 2. Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje („Sl.glasnik Općine Bosanski Petrovac“ br.6/17), te člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Sl.glasnik Općine Bosanski Petrovac“ br.7/08), Općinsko vijeće na I nastavku 19. redovne sjednice održane dana 14.05.2018. godine, donijelo je

Z a k lj u č a k o pokretanju Inicijative za izmjenu Pravilnika o dodjeli

novčane podrške za školovanje I

Usvaja se prijedlog za pokretanje Inicijative za izmjenu Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje („ Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac, broj: 6/17).

II Zadužuje se služba za opću upravu,društvenu djelatnost ,stručne poslove opštinskog vijeća i zajedničke poslove da za 20. redovnu sjednicu ,koja će se održati dana 31.05.2018.godine, uradi tekst izmjene člana 5. Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje („ Službeni glasnik opštine Bosanski Petrovac, broj: 6/17).

III Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, o izvršenju istoga staraće se šef službe iz stava II ovoga zaključka i ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.“ Broj:02/1-14-1024-3/18 Predsjedavajući vijeća Dana:14.05.2018.godine Dejan Prošić,dipl.ing. ________________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Opštinsko vijeće na I nastavku 19. redovne sjednice održane dana 14.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o usvajanju Plana i Programa kulturnih manifestacija

I Usvaja se Plan i Program kulturnih manifestacija Dana Opštine, državnih praznika i održavanja kontakata sa dijasporom.

II Zadužuje se Načelnik Oštine da imenuje organizacioni odbor,radi implementacije planiranih aktivnosti Planom i Programom iz stava I Zaključka.

III Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Opštine“, a o izvršenju istoga starat će se direktor i Upravni odbor Javne ustanove. Broj:02/1-40-1032-3/18 Predsjedavajući vijeća Datum:14.05.2018.godine Dejan Prošić,dipl.ing. _______________________________________________

II nastavak XIX sjednice OV Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Opštinsko vijeće na II nastavku 19. redovne sjednice održane dana 16.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o usvajanju Odluke o dopuni Odluke o općinskim

administrativnim taksama I

Usvaja se Odluka o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksi.

II Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Opštine“, a o izvršenju istoga starat će se nadležne službe Organa uprave.

III U «Službenom glasniku Opštine“,objaviti i Odluku iz stava I ovoga Zaključka. Broj:02/1-05-608-9/18 Datum:16.05.2018.godine Predsjedavajući vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. __________________________________________ Na osnovu člana 7.stav 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Unsko-sanskog kantona i finansiranju Unsko-sanskog kantona ( „Službeni list Unsko-sanskog kantona“br.3/97 i 8/99), i člana 25. Statuta općine Bosanski Petrovac- pročišćen tekst ( „Sl. Glasnik opštine br.7/08), Općinsko vijeće Općine Bosanski Petrovac, na drugom nastavku XIX sjednice Općinskog vijeća, održanoj dana 16.05.2018.godine donosi: O D L U K U O dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksi Član 1. U odluci o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksa ( Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac broj: 6/12), u djelu odluke ( Posebna oslobađanja po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica) dodaju se novi članovi koji glase: 1.Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodjeljeno i vlastito građevinsko zemljište „Lica iz člana 11. ove odluke o slobađaju se obaveze plaćanja naknada i taksa za dodjeljeno zemljište, građevinsko zemljište površine do 500 m2 na kome pravo raspolaganja ima kanton ili općina i lica koja grade stambeni objekat na vlastitom građevinskom zemljištu površine do 500 m2, za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe, kad prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, odnosno površine do 150 m2 za izgradnju poslovnog prostora.“ 2 . Oslobađanje taksa i naknada se odnosi na izmirenje obaveza:

- Pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište - Kopija katastarskog plana - Takse na zahtjev za izdavanje urbanističke

saglasnosti - Naknade za rentu iz osnove prirodnih pogodnosti

gradskog građevinskog zemljištai pogodnosti već izgrađene infrastrukture-renta

- Davanja na ime izdavanja situacije terena sa već ucrtanim položajem građevinskog objekta

- Naknade za uređenje zemljišta - Davanje po snovu sanitarne saglasnosti - Takse za zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Davanje na ime sanitarne saglasnosti

55

- Takse i naknade za izdavanje posjedovnih listova i izvoda iz zemljišnih knjiga

- Ostalih taksa ili naknada vezanih za izdavanje odobrenja za gradnju

Član 2. U odluci o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksa, tarifa Općinskih administrativnih taksa IX. OBLAST IMOVINSKO –PRAVNIH ODNOSA , dodaje se nova taksa koja glasi: Rješenje o eksproprijaciji u iznosu od 100 KM plaća korisnik eksproprijacije. Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Sl. Glasniku općine Bosanski Petrovac. Broj:02/1-05-608-8/18 Presjedavajući Datum:16.05.2018. Općinskog/Opštinskog vijeća Prošić Dejan

__________________________________ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ( Sl. novine FBiH, broj:49/06) člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac - prečišćen tekst («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), a u vezi sa članom 8. Pravilnika o utvrđivanju vrste javnih priznanja Opštine, kriterja za dodjelu i način dodjele priznanja, na prijedlog Komisije za odlikovanja i opštinska priznanja, opštinsko vijeće na II nastavku 19. redovne sjednice održane dana 16.05.2018.godine, donosi slijedeću O D L U K U

Član 1.

Odbija se prijedlog komisije za odlikovanja i općinska priznanja da se Javno priznanje „POČASNI GRAĐANIN“ Opštine dodjeli istaknutom privredniku Edhemu – Hemki Hujiću iz Bosanskog Petrovca – posthumno .

Član 2.

Razlog za odbijanje prijedloga komisije iz prethodnog člana Odluke jeste taj što komisija nije uradila prijedlog izmjena Pravilnika o utvrđivanju vrste javnih priznanja Opštine, kriterja za dodjelu i način dodjele priznanja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Bosanski Petrovac.

Broj:02/1-49-1035-6/18

Datum:16.05.2018.god. Predsjedavajući vijeća

Dejan Prošić,dipl.ing. _____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), Opštinsko vijeće na II nastavku19. redovne sjednice održane dana 16.05.2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k o primanju znanju Informacije o stanju i problemima

Telekoma i Pošte na području Opštine Bosanski Petrovac I

Informacija o stanju i problemima Telekoma i Pošte na području Opštine Bosanski Petrovac, se prima znanju.

II

Zadužuje se šef službe za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove Organa uprave da Opštinskom vijeću dostavi Informaciju iz kojeg razloga se sporo rješavaju imovinsko – pravni odnosi na terenu TK infrastrukture.

III Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o izvršenju istoga starat će se služba iz stava II ovoga Zaključka. Broj:02/1-27-1030-3/18 Datum:16.05.2018.godine Predsjedavajući vijeća . Dejan Prošić,dipl.ing. _____________________________________________ Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bosanski Petrovac («Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac», broj:7/08), a u vezi sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica USK-a, Opštinsko vijeće na II nastavku 19. redovne sjednice održane dana 16.05.2018. godine, donijelo je

O d l u k u o usvajanju Izvještaja o rješavanju pitanja boraca – branitelja

I Usvaja se Izvještaj o rješavanju pitanja boraca – branitelja u skladu sa Zakonom USK-a o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH te Odlukom Opštinskog vijeća.

II Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. Broj:02/1-14-1025-3/18 Datum:16.05.2018.godine Predsjedavajući vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. ________________________________________________ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl. novine FBiH, broj 49/06), člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko- sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona „, br: 8/11) , te člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“, broj 7/08), općinsko vijeće na II nastavku 19. redovne sjednice održane dana 16.05.2018. godine, donijelo je

O d l u k a o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku organa uprave za 2017.godinu

Član 1. Usvaja se Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku organu uprave za 2017.godinu

Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac“. Broj: 02/1-05-1020-3/18 Datum:16.05.2018.godine Predsjedavajući vijeća Dejan Prošić,dipl.ing. _______________________________________________

56

-S A D R Ž A J – XVII redovna sjednica OV 1. Zaključak o usvajanju Izvodaiz zapissn. Sa XVI i I

nastavka XVI sj.OV.................................................1 2. Odluka o usvajanju izvještaja o radu i finansijskog

izvještaja JP 2Veterinarska stanica”.........................1 3. Zaključak o vraćanju Izvještaja o radu i o finansijskom

Izvještaju JU”Centar za kulturu i obrazovanje” B.Petrovac........................................................... 1-2

4. Odluka o potvrđivanju izbora u MZ Bjelaj.....................2 5. Odluka o potvrđivanju izbora u MZ Krnjeuša...........2-3

XVIII redovna sjednica

6. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada JU „Centar za kulturu i obrazovanje” za 2018..............3

7. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada... JU „Centar za Socijalni rad” za 2018............................3

8. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada JP „Veterinarska stanica” za 2018..........................3

9. Zaključak o usvajanju Plana proljetne sjetve za 2018.......................................................................3

10. Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju u poljoprivredi i stočarstvu..........................................4

11. Plan sjetve..........................................................5-7 12. Informacija o stanju u poljoprivredi i

stočarstvu.............................................................8-13 I Nastavak XVIII redovne sjednice OV

13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017 godinu....................................................................14

14. Zaključak o primanju k znanju Informacije o podacima iz registra privrednih subjekata za 2017.godinu.........................................................14

15. Zaključak o primanju k znanju Informacije o utrošku tekuće rezerve Budžeta za 2017...........................15

16. Rješenje o imenovanju člana UO JU „Centar za socijalni rad”..........................................................14

17. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana NO JU „Centar za socijalni rad”..........................................15

18. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana NO JU „Centar za kulturu i obrazovanje”...........................16

19. Odluka o utvrđivanju konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1m2 stambene površine za 2018.godinu..........................................................15

20. Registar doznaka tekuće rezerve Budžeta za period 01.01.-31.12.2017.............................................16-20

VII Vanredna sjednica OV

21. Odluka o pokretanju inicijative za izglasavanje nepovjerenja predsjedavajućoj OV gđi Nikolini Simić,i zamjeniku predsjedavajuće Muhamedu Dračiću.................................................................21

22. Odluka o izboru članova Izborne komisije za provođenje izborne procedure opoziva kao i za imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV........................................................................21

23. Rješenje o opozivu predsjedavajuće OV..............22 24. Rješenje o opozivu zamjenika predsjedavajuće

OV......................................................................22 25. Odluka o izboru predsjedavajućeg OV.................24 26. Odluka o izboru zamjenika predsjedavajućeg

OV.......................................................................22 I nastavak VII vanredne sjednice OV

27. Odluka o odbijanju prigovora Opštinskog načelnika kao neosnovanog...................................................22-23

28. Odluka o davanju saglasnosti Opštinskom načelni9ku za davanje ovlaštenja državnom službeniku za obavljanje poslova pravobranioca Opštinskog pravobranilaštva B.Petrovac..................................23

29. Odluka o usvajanju prigovora Opštinskog načelnika..............................................................23 XIX redovna sjednica OV

30. Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XVII, XVIII i I nastavka XVIII sjednice OV................................24

31. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu doo „Komunalno” za 2017................................................................24

32. IZVJEŠTAJ O RADU PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI KOMUNALNO DOO

BOSANSKI PETROVAC ZA 2017.GOD................24-29 33. O D L U K A o usvajanju finansijskog izvještaja d.o.o.

«Komunalno» za komunalne i uslužne djelatnosti“ Bosanski Petrovac za 2017.god.................................29

34. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada doo „Komunalno“...............................................................30

35. Plan i Program rada doo „Komunalno“...............30-35 36. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom

poslovanju JU Centar za socijalni rad», za 2017.godinu.........................................................35

37. Izvještaj o radu za 2017. God. JU „Centar za socijalni rad“ Bosanski Petrovac....................................35-37

57

VIII vanredna sjednica OV

38. Z aključak o usvajanju Deklaracije na okolnosti hapšenja ratnog komandanta 5. Korpusa Armije RBiH.........................................................................38

39. Deklaracija............................................................... 38 I nastavak XIX redovne sjednice

40. Zaključak o vraćanju Izvještaja o radu organa uprave sa službama za upravu za 2017................................38

41. O d l u k a o usvajanju Plana i Programa rada Općinskog Načelnika i Organa uprave za 2018........39

42. Z a k lj u č a k o usvajanju Informacije o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2018........................39

43. Informacija o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2018............................................................39-53

44. Z a k lj u č a k o pokretanju Inicijative za izmjenu Pravilnika o dodjeli novčane podrške za školovanje..54

45 Z a k l j u č a k o usvajanju Plana i Programa kulturnih manifestacija ...............................................54 II nastavak XIX sjednice OV

46. Zaključak o usvajanju Odluke o dopuni Odlukeopćinskim administrativnim taksama........54

47. Odluka o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksi.................54-55

48. Odluka o odbijanju prijedloga komisije za odlikovanja i općinska priznanja da se Javno priznanje „POČASNI GRAĐANIN“ Edhemu – Hemki Hujiću – posthumno...................................55

49. Z a k l j u č a k o primanju znanju Informacije o stanju i problemima Telekoma i Pošte na području Opštine B.Petrovac................................................55

46. O d l u k u o usvajanju Izvještaja o rješavanju pitanja boraca – branitelja......................................55

47. O d l u k a o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku organa uprave za 2017.godinu......................................................55

58

TIRAŽ: 23 primjerka IZDAVAČ: Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove Glavniurednik/ Slobodanka Kecman-stručni savjetnik za poslove OV-a Saradnik na izradi: Emina Husetić,-viši referent za administrativo-tehničke poslove OV-a CIJENA: 5 KM ŽI