Youn Bak±mda Ateli Hastaya Yakla±m .Aspirin Vitaminler Antibiyotikler Tetrasiklinler Eritromisin

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Youn Bak±mda Ateli Hastaya Yakla±m .Aspirin Vitaminler Antibiyotikler Tetrasiklinler...

Youn Bakmda Ateli Hastaya YaklamDo.Dr. Funda Timurkaynak

Bakent niversitesinfeksiyon Hastalklar ve Klinik

Mikrobiyoloji Anabilim Dal

Olgu

76 yanda erkek hasta hafta nce elektif kolon ameliyat geiriyor

Operasyon blgesinden kaak nedeniyle reoperasyon, ileostomi

Ardndan kardiyojenik ok ve MI nedeniyle YBne alnyor

Destek tedavisi, intra-aortik balon uygulanyorYksek doz vazopressor uygulanmas tm parmak ularnda iskemik nekroza neden oluyor

Olgu

Hastada gelien dier komplikasyonlar;Konjestif kalp yetmezliiAkut respiratuar distres sendromu (ARDS)Akut renal yetmezlik

Olgu

Hastaya trakeostomi uygulanyor, ventilatre bal, subklavien ile radyal arter ve riner kateteri varok sayda ila alyor

Antibiyotik;meropenem ve siprofloksasin

38.8 C Ate nedeniyle danlyor..

Hastann atei var m?

Ate iin nerilen snr deer >38.3C

nfekte hastalar normo ya da hipotermik olabilir

O'Grady NP ve ark.Crit Care Med. 2008; 36:1330-49

Hastann atei var m?

38.9 C (102 F) kural

nfeksiyon d patolojiler nadiren >38.9 C atee neden olur

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

Nereden llen ate?En doru ve gvenilir yntem seilmeli

Atein lm yeri kayt edilmelilm yaplan aletler dzenli kalibre edilmeli

En gvenilirPulmoner arter/sefagus/mesane/rektal prob

Nereden llen ate?Kabul edilebilir

Oral/timpanik

Daha az tercih edilenTemporal arter/aksiller

O'Grady NP ve ark.Crit Care Med. 2008; 36:1330-49

Youn bakm hastalarnda ate...Sk grlr (%26-70)

nfeksiyon ve infeksiyon d bir ok nedene bal geliir

Ancak yarsnda kaynak infeksiyonlar

lm riskinde artla olan ilikisi gsterilmi

Circiumaru B ve ark. Intensive Care Med. 1999; 25:668-73

Barie PS ve ark.Surg Infect (Larchmt). 2004; 5:145-59

Laupland KB ve ark.Crit Care Med. 2008 ;36:1531-5

Youn bakm hastalarnda ate...

Konak savunmas iin nemliT hcre, makrofaj, ntrofil fonksiyonlarartyor

Antikor retimi artyor

Antibiyotiklerin MK dzeyleri dyor

Youn bakm hastalarnda ate...Snrda fizyolojik rezervi olan hastalar iin metabolik stres yaratabilir

Oksijen tketimive

Kardiyak output her 1 C iin

%10 artar

Youn bakm hastalarnda ate...

Atein;

iddeti

Paterni

Nabz ile olan ilikisi ipucu salayabilir

Atein iddetiHiperpireksi (> 41.1 C)

Malign hipertermiSantral ate (kanama, travma, malignite)Nroleptik malign sendromla ateiScak arpmas

Ate paterniHastada bir kez >38.9 C olan ate piki

nfeksiyon kaynakl deildir

Kateterlerin taklmas karlmas

Kolonize/infekte blgelere yaplan giriimler

Kan/kan rn transfzyonu

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

Ate paterniDk dzey (< 38.9 C) ksa sreli (3-5 gn) ate

Genellikle infeksiyon d nedenler

Myokard infarkts, pankreatit, pulmoner emboli, derin ven trombozu, hematom, seroma, dekbit lseri, ARDS..

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

Ate paterniDk dzey (< 38.9 C) uzun sreli (>5 gn) ate

Nozokomiyal nedeni bilinmeyen ate

la atei, santral ate, direne edilmeyen seroma, kateter ilikili bakteriri,trakeobronit..

Ate piki ykseliyorsa komplikasyon dnlmelinfektif endokardit, septik trombofilebit gibi..

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

Ate-nabz ilikisi

Ate 1 F arttnda kalp hznda 10 vuru/dak artn olmay relatif bradikardi

38.9C (102F).... 110 vuru/dak 39.4C (103F).... 120 vuru/dak 40.7C (104F).... 130 vuru/dak...

Yetikin

Kalp pili/ 2-3. derece kalp blou olmayan/beta-blokr almayan hasta

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

Ate-nabz ilikisi

Relatif bradikardinfeksiyonlar

Lejyonella, Q atei, tifo, viral hemorajik ateler, leptospiroz,..

nfeksiyon d nedenler Santral ate, ila atei, lenfoma, santral sinir sistemi lezyonlar

Atei olan hastaya yaklamDosya incelemesi

Ald ilalar, kan rnleri, laboratuvar bulgular, grntleme almalar

Fizik muayeneYaralar, kateter giri yerleri

Atei olan hastaya yaklam

Klinik olarak stabil hasta

Kan kltr

24-48 saat yakn gzlem

Kaynak belirsiz

Ate> 38.3C

Enfeksiyon kaynabelli

Ate sryor

Uygun antibiyotik balanr

Kltrler alnr

O'Grady NP ve ark.Crit Care Med. 2008; 36:1330-49

Hunsicker K ve ark.Int J Trauma Nurs. 1998; 4,:85-93

nfeksiyon d ate nedenlerila ateiPostoperatif ateTasz kolesistitAtelektaziDerin ven trombozuGastrointestinal kanamaMyokard infarktsKk/orta intraserebral kanama

Serebrovaskler olay

Pulmoner emboli

Pulmoner kanama

Plevral efzyon

ARDS

Akut pankreatit

Akut hepatik nekroz

skemik kolit

la ateiok sayda ila neden olabilirGenellikle ate 38.9-40.7Clatan saatler/gnler sonra ateHasta klinik olarak iyiLaboratuvar bulgular

Lkositoz, sola kayma, eozinofili, sedimantasyonda art, AST/ALTde hafif-geici art

Cunha BA. Infectious Diseases in Critical Care Medicine 2nd ed. New York: Informa; 2007. p.41-73

la atei

SklklaBeta-laktam antibiyotikler Anti-epileptiklerUyku ilalarSlfa ieren ilalar

DiretiklerDk yumuatclar

Anti-depresanlarAnti-aritmikler

Beta-blokrler ACE inhibitrleri

NadirenDigoksinSteroidlerAspirin VitaminlerAntibiyotikler

TetrasiklinlerEritromisinKlindamisinAminoglikozidKloramfenikolVankomisinKinolonlar Daptomisin Tigesiklin

Postoperatif ateSk grlr (%14-91)Doku travmasna inflamatuar yant

IL-6 dzeyleri atein iddeti ile koreleAnestezik maddelerin etkisiByk cerrahiler sonras sk

Periferal vaskler> torasik> abdominal> karotid endarterektomi

Pile JC.Cleve Clin J Med. 2006;73 Suppl 1:S62-6

Frank SM, Kluger MJ, Kunkel SL.Anesthesiology. 2000;93:1426-31

Postoperatif ate

lk 72 saatte 96 saat %90 infeksiyon

Tasz kolesistitYBde oran %1.5Risk faktrleri

Safra kesesi iskemisi, safra staz, parenteral ntrisyon, mekanik ventilasyon

Tanda gecikmeSekonder bakteriyel infeksiyon, gangren, perforasyon

Tasz kolesistitMortalitesi yksek

TanUSG,CT

Tedavi Perktan kolesistostomi

AtelektaziAte kayna ??

Ciddi atelektazisi olan hastalarda ate yok

Atelektatik akcier makrofajlarnda interlkin-1 dzeylerinde art

Engoren M.Chest. 1995; 107:81-4

Rizoli SB, Marshall JC.Lancet Infect Dis. 2002; 2:137-44

nfeksiyz ate nedenleriVentilatr ilikili pnmoniKateter ilikili bakteriyemiSinuzitDiyare riner sistem infeksiyonuYara yeri infeksiyonu

Youn bakm hastalarnda atei drelim mi?Ate

nemli bir ipucuSavunma mekanizmas

AntipiretiklerYan etki ve maliyet

Dardan soutma

Akut beyin hasar ve snrl kardiyopulmoner rezervi olan hastalarda drlmeli